Page 1

http://www.su-jiao.com

PA66

咨询电话:13424755533

G-4130I1046

规格级别: --用途概述: --备注说明: ---

物理 性能

机械 性能

热 性 能

性能项目 比重 面积模收缩率 长度模收缩率 洛氏硬度 抗张降伏点 伸长率 抗张断裂点 抗张系数 抗折强度 抗折系数 缺口冲击值 缺口冲击值 热变形温度 燃烧性

其它 灰份 性能

东莞市友信塑料有限公司

宁波瑞耐复合材料有限公司 物性数据 ①原料描述部分 外观颜色: 本色阻燃 30%

②原料技术数据 试验条件[状态]

测试方法 --ASTM D-792 --ASTM D-955 --ASTM D-955 --ASTM D-2240 1/8"smaple ASTM D-638 1/8"smaple ASTM D-638 1/8"smaple ASTM D-638 1/8"smaple ASTM D-638 1/8"smaple ASTM D-790 1/8"smaple ASTM D-790 1/4×1/2×5/2sample,23℃ ASTM D-256 1/8×1/2×5/2sample,23℃ ASTM D-256 2 1/8"×1/2"×5"sample,18.6kg/cm ASTM D-648 1/8"smaple UL 94

测试数据 1.59 31.7 0.24 83.8 1060 6 1060 21091 1858 78486 11.04 10.61 205 V0

g/cm % % --kg/c kg/c kg/c kg/c kg/c kg/c kg.c kg.c ℃ ---

---

31.7

%

---

pa66-g-4130i1046  
pa66-g-4130i1046  

pa66-g-4130i1046,pa6