Page 1

http://www.su-jiao.com

咨询电话:13424755533

东莞市友信塑料有限公司

PA66 A45 意大利兰蒂奇工程塑料公司 物性数据 ①原料描述部分 暂无此原料描述部分┄

性能项目 密度 基本 吸水率 性能 饱和吸水率 熔点 物理 阻燃性 性能 拉伸强度 拉伸强度 断裂伸长率 断裂伸长率 弯曲强度 弯曲强度 机械 弯曲模量 性能 弯曲模量 冲击强度 冲击强度 冲击强度(缺) 冲击强度 蠕变模量 洛氏硬度 介电常数 介电损耗角 介电损耗角 介电强度 电气 介电强度 性能 体积电阻 体积电阻 表面电阻 表面电阻 线性热膨胀系数 热 性 热变形温度 能 热变形温度

②原料技术数据 试验条件[状 测试方法 态] --ASTM D-792 --ASTM D-570 --ASTM D-570 --ASTM D-648

1.14 1.3-0.2 8.5±0.5 254

g/cm3 % % ℃

---

UL 94

V2/1.5mm

Class/mm

D C D C D C D C D C D D C D D D C D C D C D C D 264PSi 66PSi

ASTM D-638 ASTM D-638 ASTM D-638 ASTM D-638 ASTM D-790 ASTM D-790 ASTM D-790 ASTM D-790 ASTM D-256 ASTM D-256 ASTM D-256 ASTM D-256 DIN 53444 ASTM D-785 ASTM D-696 ASTM D-150 ASTM D-150 ASTM D-150 ASTM D-150 ASTM D-149 ASTM D-149 ASTM D-257 ASTM D-257 ASTM D-214 ASTM D-785 ASTM D-785

85 60 50-60 100 115 55 2800 1200 110 不断裂 45 30 350 R118 3.5 0.025 0.2 120 80 1015 1012 1013 1013 7-10 100 >220

MPa MPa % % MPa MPa MPa MPa J/M J/M J/M J/M N/mm2 --------KV/mm KV/mm Ω.cm Ω.cm Ω Ω I/K10-5 ℃ ℃

测试数据

数据单位

pa66-a45  

pa66-a45,pa6