Page 1

http://www.su-jiao.com

咨询电话:13424755533

东莞市友信塑料有限公司

PA46/TW241F6/荷兰 DSM 生产企业:荷兰 DSM

①原料描述部分 规格级别

其它 纤维 增强

外观颜色

该料用途 备注说明

30%玻纤增强,热稳定,润滑

②加工条件 加工条件

③原料技术数据 性能项目

试验条件[状态]

测试方法

测试数据

数据单位

-

平行方向

ISO 294-4

0.5

%

-

垂直方向

ISO 294-4

1.3

%

密度

ISO 1183

1410

kg/m3

吸湿性

ISO 62

2.6

%

模塑收缩率 物理性能

机械性能

-

ISO 527-1/-2

10000

MPa

-

湿

ISO 527-1/-2

6000

MPa

拉伸模量

120℃

ISO 527-1/-2

5500

MPa

拉伸模量

160℃

ISO 527-1/-2

5000

MPa

-

ISO 527-1/-2

210

MPa

-

湿

ISO 527-1/-2

115

MPa

断裂应力

120℃

ISO 527-1/-2

110

MPa

断裂应力

160℃

ISO 527-1/-2

100

MPa

-

ISO 527-1/-2

4

%

-

湿

ISO 527-1/-2

7

%

断裂应变

120℃

ISO 527-1/-2

7.5

%

断裂应变

160℃

ISO 527-1/-2

7.5

%

-

ISO 178

9000

MPa

-

湿

ISO 178

5500

MPa

弯曲模量

120℃

ISO 178

4700

MPa

弯曲模量

160℃

ISO 178

3900

MPa

23℃

ISO 179/1eU

80

KJ/m2

湿

23℃

ISO 179/1eU

100

KJ/m

-30℃

ISO 179/1eU

65

KJ/m2

拉伸模量

断裂应力

断裂伸长率

弯曲模量

无缺口简支梁冲击强度 无缺口简支梁冲击强度

2


http://www.su-jiao.com

咨询电话:13424755533

东莞市友信塑料有限公司

湿

-30℃

ISO 179/1eU

75

KJ/m2

23℃

ISO 179/1eA

12

KJ/m2

湿

23℃

ISO 179/1eA

21

KJ/m2

-30℃

ISO 179/1eA

11

KJ/m2

湿

-30℃

ISO 179/1eA

11

KJ/m2

23℃

ISO 180/1A

12

KJ/m2

湿

23℃

ISO 180/1A

21

KJ/m2

-40℃

ISO 180/1A

11

KJ/m2

湿

-40℃

ISO 180/1A

11

KJ/m2

-

IEC 60243-1

30

KV/mm

-

湿

IEC 60243-1

20

KV/mm

体积电阻率

IEC 60093

1E12

体积电阻率

湿

IEC 60093

1E7

ISO 11357-1/-3

295

ISO 75-1/-2

290

线膨胀系数

IS 11359-1/-2

0.25

阻燃性

UL94

HB

简支梁缺口冲击强度

简支梁缺口冲击强度

悬臂梁缺口冲击强度

悬臂梁缺口冲击强度

介电强度 电气性能

熔融温度 热性能

④通过认证

热变形温度

1.80Mpa

pa46-tw241f6  

pa46-tw241f6,pa66

pa46-tw241f6  

pa46-tw241f6,pa66