Page 1

http://www.su-jiao.com

咨询电话:13424755533

东莞市友信塑料有限公司

PA46/TW200F8/荷兰 DSM

生产企业:荷兰 DSM

①原料描述部分 规格级别

注塑 其它 其它

外观颜色

该料用途 备注说明

②加工条件 加工条件

③原料技术数据 性能项目 基本性能 物理性能

机械性能

热性能

试验条件[状态]

测试方法

测试数据

数据单位

吸湿性

ISO 62

2.2

%

密度

ISO 1183

1.51

g/cm3

模具收缩率

DSM

0.5(1.1)

%

拉伸强度

120℃,dry

ISO 527-1

110

MPa

拉伸模量

23℃/50%RH,con

ISO 527-1

8000

MPa

拉伸模量

23℃,dry

ISO 527-1

13000

MPa

拉伸强度

160℃,dry

ISO 527-1

95

MPa

弯曲模量

23℃,dry

ISO 178

11000

MPa

IZOD 冲击强度

23℃,dry

ISO 180/1A

13

KJ/m

2

IZOD 冲击强度

-30℃,dry

ISO 180/1A

11

KJ/m

2

拉伸模量

120℃,dry

ISO 527-1

6600

MPa

应变

23℃,dry

ISO 527-1

3

%

IZOD 冲击强度

23℃/50%RH,con

ISO 180/1A

22

KJ/m2

应变

23℃/50%RH,con

ISO 527-1

6

%

拉伸强度

23℃/50%RH,con

ISO 527-1

140

MPa

应变

160℃,dry

ISO 527-1

5

%

应变

120℃,dry

ISO 527-1

5

%

拉伸模量

160℃,dry

ISO 527-1

6000

MPa

拉伸强度

23℃,dry

ISO 527-1

215

MPa

连续使用温度

5000hrs

IEC 60216

170

最高温度

1min

UL 746B

250

线性膨胀系数

23-55℃

DIN 53752

0.2(0.8)

10-4/K

ISO 3146

295

熔体温度


http://www.su-jiao.com

咨询电话:13424755533

热变形温度

④通过认证

1.80MPa

东莞市友信塑料有限公司 ISO 75-1

290

pa46-tw200f8  

pa46-tw200f8,pa66

pa46-tw200f8  

pa46-tw200f8,pa66