Page 1


ทำำไมต้ องเครือข่ ำย? พ่อรวยของผมสอนว่ ำ คำำทีท่ รง พลังทีส่ ุ ดในโลกธุรกิจ คือคำำว่ ำ ‘เครือข่ ำย’ ท่ ำนยังพูดอีกด้ วยว่ ำ ‘คนทีร่ วยที่ สุ ดในโลกมองหำวิธี สร้ ำงเครือข่ ำย ในขณะทีค่ นอืน่ ๆ มองหำงำนทำำ’


Robert T.Kiyosaki

“คนจนจะมองหางานทำา แต่คนรวยจะมองหาวิธี การสร้างเครือข่าย”


MPLOYEE

อยู่ใ นระบบ 80% มีร ายได้ จากเงิน เดือ นประจำา


(Linear Income)

เสี ยชีวติ

โครงสร้ ำง รำยได้ เพิม่ 10 - 15 % ต่ อปี ตัวอย่ ำง ลูกจ้ ำง - รำชกำร - รัฐวิสำหกิจ

รำยได้ สิ้นสุ ด เกษียณ - ลำออก - เลิกจ้ ำง - เสี ยชีวติ


MPLOYEE

อยู่ใ นระบบ 80% มีร ายได้ จากเงิน เดือ นประจำา

ELF EMPLOYED

เป็น ตัว ระบบ 16% เจ้ า ของกิจ การขนาดเล็ก


(Intermittent Income) ลงทุนเพิม่

เลิกกิจกำร เสี ยชีวติ

โครงสร้ ำง รำยได้ ไม่ แน่ นอน - ไม่ ดกี เ็ ริ่มใหม่ ตลอด ตัวอย่ ำง ทำำธุรกิจ - กำรค้ำ - หุ้น - ขำยของทัว่ ไป รำยได้ สิ้นสุ ด แก่ ตวั - เสี ยชีวติ - ป่ วย - หมดทุน


(One time Income)

โครงสร้ ำง รำยได้ ไม่ แน่ นอน รับเป็ นครั้งๆ ตัวอย่ ำง เกษตรกร - งำนเหมำ - รับจ้ ำงทัว่ ไป รำยได้ สิ้นสุ ด แก่ ตวั - เสี ยชีวติ -หยุด - ป่ วย


(Regressive Income)

เสี ยชีวติ โครงสร้ ำง รำยได้ เป็ นส่ วนแบ่ งทีค่ ่อยๆ น้ อยลงตำมกำลเวลำ,ค่ ำนิยม ตัวอย่ ำง นักร้ อง , นักแสดง , นักกีฬำ (Case by case) รำยได้ สิ้นสุ ด แก่ตัว -เลิกจ้ ำง - เสี ยชีวติ -หยุด - ป่ วย


MPLOYEE

USINESS OWNER

ELF EMPLOYED

NVESTOR

2% เป็น เจ้า ของระบบ อยู่ใ นระบบ 80% มีร ายได้ เจ้า ของโรงงานขนาดใหญ จากเงิน เดือ นประจำ การเข้ า า ร่ว มโดยระบบเครือ ข่า ยผ

เป็น ตัว ระบบ 16% เจ้ า ของกิจ การขนาดเล็ก

ซื้อ ระบบ นัก ลงทุน


3 วิธีเป็ น เจ้ ำของ ธุรกิจ

USINESS OWNER

สร้างระบบ (ใช้เวลานาน) 2. ซื้ อระบบ (ใช้ทุนสู ง) 1.

3.

เข้ ำสู่ ธุรกิจเครือข่ ำย


4 หุ้นส่ วนทีส่ ำ ำคัญต่ อควำมสำ ำเร็จ AIM POWER SYSTEM

AIM STAR LOS

YOU


Your Business Style ทำาไมคุณถึงทำาธุรกิจนี้ ต้องการอะไรจาก ธุรกิจเครื อข่าย Aim Starทั้งในแง่ของ รายได้ และรู ปแบบการใช้ชีวิต ? 2. คุณต้องการรายได้เท่าไร เพื่อที่จะเพียงพอกับ ความต้องการในสถานการณ์ปัจจุบนั ของ คุณ ? 1.


Your Business Style 3.

คุณจะทำาธุรกิจเครื อข่าย Aim Star นี้ แบบ o ล่วงเวลา Part Time o ล่วงเวลา แบบเต็มเวลา o เต็มเวลา o จริ งจังที่จะสร้างธุ รกิจขนาดใหญ่


Your Business Style 4.

ระบุเวลาที่คุณสามารถทุ่มเทเวลาให้กบั ธุรกิจ Aim Star ของคุณ o จำานวนชัว่ โมง........ต่อวัน o จำานวน...........วันต่อสัปดาห์ o สละเวลาวันหยุดสัปดาห์ต่อเดือน.......วัน ระบุ..................... ..................... o หลาย เหตุผล..............................


Your Business Style

จุดมุ่งหมายและแผนงาน ปฏิบตั ิอื่น ๆ ที่ สำาคัญ............... ..........

5.


เริ่มต้ นธุรกิจ (START UP) 1.

สมัครสมำชิก

• กรอกใบสมัครให้เรี ยบร้อย ยืน่ สมัครหน้าเคาท์เตอร์ หรื อ Online สำาคัญคือ สุ ดท้ายคุณต้องได้ ID และ Password • เปิ ดศูนย์ธุรกิจ  เพือ ่ ควำมสำ ำเร็จที่รวดเร็ว แนะนำำอย่ ำงยิง่ ให้ เป็ น SV (1000 PV) ทันที คุณจำำเป็ นต้ องมีผลิตภัณฑ์ ไว้ ลองใช้ และมีมำกพอที่จะเป็ นตัวอย่ ำงไปยังผู้ม่ ุงหวัง


เริ่มต้ นธุรกิจ (START UP) 2.

พำตัวเองเข้ ำ “ระบบ AIM POWER”

เข้าเรี ยน BTC (Basic Training Course) อ่านหนังสื อที่อพั ไลน์ที่ประสบความสำาเร็ จ และอยูใ่ นบรรยากาศแนะนำา


เริ่มต้ นธุรกิจ (START UP)

พำตัวเองเข้ ำ “ระบบ AIM POWER” เข้าร่ วมการประชุมประจำาสัปดาห์ทุกครั้ง ฟัง/ดู ซีดีความรู้ใหม่ประจำาเดือน ทุกครั้ง ตัดสิ นใจเป็ น “แกนนำา (Core)” ตลอด ชีวติ เข้าร่ วม The Winner ทันที/ครั้งถัด

2.


เริ่มต้ นธุรกิจ (START UP) ลงมือทำำอย่ ำงจริงจัง 1-2 ปี ทำาตามแผนงาน M90 (Magic of 90 days) เรี ยนรู้ ฝึ กซ้อม 3 พื้นฐานสำาคัญ

3.


เริ่มต้ นธุรกิจ (START UP) เขียนรายชื่อทุกคนที่คุณรู ้จกั และนึกออก อย่างน้อย 25-50 ชื่อ วิเคราะห์รายชื่อและวางแผนงานกับอัพ ไลน์ สปอนเซอร์ผมู ้ ุ่งหวัง 3 ครั้งแรก ภายใน 7-10 วัน โดยขอให้อพั ไลน์เป็ นผูช้ ่วย เหลือ


Build Your Dreams!!! หลักกำรตั้งเป้ำหมำย

ควรยึดหลัก SMART S : Specific (ต้องชัดเจน จำาเพาะเจาะจง) M: Measurable (สามารถวัดผลได้) A : Agreed upon (บอกให้คนรับรู ้) R: Realistic (มีโอกาสเป็ นจริ งได้) T : Time Frame (ต้องมีกาำ หนดเสร็ จ)


Build Your Dreams!!!


4.5.4.5 ระบบส่ ูความสำาเร็จ

4 ร้ ู

ผลิตภัณฑ์ 5 กลุ่มผลิตภัณฑ์ 2.แผนรายได้สตาร์ แมทซิ่ ง 7 1.


4.5.4.5 ระบบส่ ูความสำาเร็จ

ความสวยงามของธุรกิจ ได้แก่ เงิน เวลา เพื่อน การยอมรับ สุ ขภาพ ท่องเที่ยว ครอบครัว ฯลฯ 4. ตอบข้อกังวล/สงสัย 3.


4.5.4.5 ระบบส่ ูความสำาเร็จ 5 วัฏจักร

ฝัน 2.รำยชื่ อ 3.เชิ ญ 4.STP (นำำเสนอแผนและผลิตภัณฑ์ ) 5.ตำมตำมผล 1.


4.5.4.5 ระบบส่ ูความสำาเร็จ ฝัน

รำยชื่อ

เป็ นแกนนำำ CORE

เชิญ STP

A

ติดตำมผล

B

A


4.5.4.5 ระบบส่ ูความสำาเร็จ 4 เคลือ่ นคน รำยวัน รำย รำยเดือน สั ปดำห์ STP AOM Expo ผลิตภัณฑ์ BT พบผูน ้ าำ ระดับรายได้อย่าง PT น้อย BTC 6 หลักมาบอกเล่า ประสบการณ์ เข้าเรี ยนคอร์ ส

รำย 3 เดือน งานแคมป์ Road to Success พบผูน ้ าำ ระดับรายได้อย่าง น้อย 7 หลัก และผูบ้ ริ หาร มาบอกเล่าประสบการณ์ 


4.5.4.5 ระบบส่ ูความสำาเร็จ

5 ขั้น บันได


การทำาบัญชีรายชื่อผ้ ูม่ ุงหวัง 

เขียนทุกชื่อที่นึกออกรวบรวมจากทุกแหล่งที่มีลง กระดาษ อย่าตัดสิ นใจแทนเขา 3 ชุด 1.ใกล้ตวั (ภายในจังหวัด) 2.ไกลตัว(ต่างจังหวัด) 3.ต่างประเทศ


การทำาบัญชีรายชื่อผ้ ูม่ ุงหวัง

ย้ายทุกชื่อไปฟอร์มบัญชีราย ชื่อ(Prospect List) เพิ่มเติมรายละเอียดให้ครบถ้วน 


การทำาบัญชีรายชื่อผ้ ูม่ ุงหวัง ให้คะแนน 1 – 10

1.อายุระหว่าง 27 – 45 ปี 2.ต้องการรายได้เพิม่ 3.รัก ศรัทธาในตัวเรา 4.ติดต่อสะดวก อยูใ่ กล้ 5.ฐานะการเงินดี


การทำาบัญชีรายชื่อผ้ ูม่ ุงหวัง 6.มนุษย์สมั พันธ์ดี 7.ขยัน มีวนิ ยั 8.ครอบครัวอบอุ่น 9.รักการเรี ยนรู้ 10.มียานพาหนะ


การทำาบัญชีรายชื่อผ้ ูม่ ุงหวัง เลือก Top 20 คน (ที่ได้คะแนน สูงสุ ด 20 อันดับแรก) เพื่อทำางานก่อน เราจะเชิ ญทุกคน แต่จะเลือกเชิญผูท ้ ี่มี คะแนนสู ง ๆ ก่อน 

ครั้งแรก ๆ ควรวิเคราะห์รายชื่อกับอัพไลน์


การนัดหมายผ้ ูม่ ุงหวัง ทัศนะคติที่ถูกต้อง  การเตรี ยมตัว  เป้ าหมายของการนัดหมาย  ทำาไมไม่ควรอธิ บายรายละเอียดทาง โทรศัพท์ ? 


หลักการสร้ างบทเชิญ ทักทาย สร้างข้อจำากัดด้านเวลา 2. สร้างบรรยากาศที่ดี 3. เปิ ดเผยข้อมูล 4. ค้นหาคุณภาพ 5. ตัดบทสนทนา 6. ปิ ดการนัดหมาย 1.


การทาบทาม (ก่ อนการนัดหมาย) เมื่อบางคนไม่เจอกันนานหลายปี อาจต้อง โทรทักทายรื้ อฟื้ นความสัมพันธ์ก่อน  คนแปลกหน้าที่เพิ่งรู ้จก ั ต้องโทรไปสร้าง มิตรภาพ, หาหัวข้อสนทนาที่เขาสนใจเสี ย ก่อน 


กำรทำบทำม (ก่ อนกำรนัดหมำย) ตอนคุยทาบทามต้ องเก็บข้ อมูลต่ าง ๆ ไปด้ วย ดังนี ้ (FORMHD)

F = Familyมีครอบครัวหรื อยัง? มีลกู กี่คน? บ้ านอยู่ไหน? O = Occupation อาชีพอะไร? จะเดาราย ได้ ออกได้ R = Recreation เวลาว่างชอบทำาอะไร กีฬา ท่องเที่ยว หรื อกำาลังเรี ยนต่อ


กำรทำบทำม (ก่ อนกำรนัดหมำย) ตอนคุยทาบทามต้ องเก็บข้ อมูลต่ าง ๆ ไปด้ วย ดังนี ้ (FORMHD)

M = Money ถ้ ามีเงินอยากได้ อะไร มีภาระ ต้ องผ่อนบ้ าน,ผ่อนรถ,ใช้ หนี ้ H = Health สุขภาพของตัวเอง พ่อ แม่ ลูก ๆ เป็ นอย่างไร? D = Dream ความฝั น (เป้าหมายในชีวิต และ สิง่ ที่ต้องการ


การทาบทาม (ก่ อนการนัดหมาย) 

ไม่ใช่ต้ งั หน้า ตั้งตาถามอย่างเดียว ต้องเล่า เรื่ องของเราบ้าง ถามของเขาบ้างอย่างเป็ น ธรรมชาติ อาจนัดทานข้าว หรื อทำากิจกรรมอย่างอื่นที่ สนใจร่ วมกัน


การทาบทาม (ก่ อนการนัดหมาย) เมื่อมีจงั หวะให้ถามถึงอนาคตว่าวางแผน ไว้อย่างไร บอกเขาว่าคุณอยากสร้าง อนาคต กำาลังมองหน้าธุรกิจอยู่  เมื่อพิจารณาว่าสายสัมพันธ์พอใช้ได้ หรื อ พอดีมีช่องให้คุยเรื่ องธุรกิจได้ ก็นดั หมาย มาคุยเรื่ องธุรกิจ Aim Star กัน 


การทาบทาม (ก่ อนการนัดหมาย) อาจจะส่ งข้อมูลไปให้ดู ศึกษาก่อนก็ได้ ข้อมูลของกลุ่ม IC-DS เช่น วีซีดีเปิ ด โลกธุรกิจเอมสตาร์ , แฟ้ มนำาเสนอธุรกิจ, ซีดีผลิตภัณฑ์, ดีวดี ีผปู ้ ระสบความสำาเร็ จ, หนังสื อคู่มือผลิตภัณฑ์, อื่น ๆ ที่เห็นว่า เหมาะสม


กฎเหล็ก เพือ่ ควำมสำ ำเร็จทีย่ งั่ ยืน 1.ใครกิน-ใครจ่ ำย : อเมริ กน ั แชร์ 2.ไม่ ต้ ง ั วงแชร์ 3.ห้ ำมยืมเงินกัน ภำยในองค์ กร เพรำะจะ เปลีย่ นจำกอัพไลน์ -ดำวน์ ไลน์ เป็ นเจ้ ำ หนี้-ลูกหนีแ้ ทน


กฎเหล็ก 4. 5. 6. 7.

ไม่ แย่ งลูกค้ ำ หรือผู้ม่ ุงหวังของเพือ่ น ไม่ ขำยตัดรำคำ ไม่ ซื้อ/ขำย สิ นค้ ำข้ ำมสำยงำน No Crossline! ไม่ ปรึกษำ เรื่องธุรกิจทีเ่ ป็ นข้ อมูลส่ วนตัวกับผู้ทไี่ ม่ ใช่ อัพไลน์


STP (Show The Plan) 20 นาที 1-1 หรือ 2-1 หรือ กลุ่มเล็ก ๆ

กำรเตรียมตัว 1.ทัศนะคติ • เราคือ ผูใ้ ห้(โอกาส) ไม่ใช่ผขู ้ อ • เราคือ ผูซ้ ้ื อ ไม่ใช่ผขู ้ าย


STP (Show The Plan) 20 นาที 1-1 หรือ 2-1 หรือ กลุ่มเล็ก ๆ

ท่ ำที(Posture) (Posture) • กระตือรื อร้น ตื่นเต้น • ฟังซีดีที่ทาำ ให้คุณรู ้สึกตื่นเต้นก่อน STP • เชื่อมัน่ ในตัวเอง แต่อ่อนน้อมถ่อมตน

2.


STP (Show The Plan) 20 นาที 1-1 หรือ 2-1 หรือ กลุ่มเล็ก ๆ

ท่ ำที(Posture) (Posture) • ถ้าเขามีคาำ ถาม ข้อโต้แย้ง ให้นิ่ง ฟัง พยักหน้า สบตา แล้วตอบคำาถาม

2.


STP (Show The Plan) 20 นาที 1-1 หรือ 2-1 หรือ กลุ่มเล็ก ๆ

บุคลิกภำพ • การแต่งกายดูดี เป็ นนักธุรกิจ เหมาะกับวัยวุฒิ คุณวุฒิ • เอกสารใส่ กระเป๋ าที่ดูดี ไม่ใช่ถุง พลาสติก

3.


STP (Show The Plan) 20 นาที 1-1 หรือ 2-1 หรื อ กลุ่มเล็ก ๆ

บุคลิกภำพ • ไม่หอบของพะรุ งพะรัง • ยิม้ และสบตาผูฟ้ ังตลอดการ สนทนา

3.


STP (Show The Plan) 20 นาที 1-1 หรือ 2-1 หรื อ กลุ่มเล็ก ๆ

อุปกรณ์ ทตี่ ้ องมี 1.แฟ้ ม STP Statement รายได้ 2.บัตร The Winner งาน Event ต่าง ๆ 3.ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ โบรชัวร์


STP (Show The Plan) 20 นาที 1-1 หรือ 2-1 หรื อ กลุ่มเล็ก ๆ

ชุดข้อมูลที่เตรี ยมให้เขายืมไปศึกษาเพิม่ เช่น VCD เปิ ดโลกธุรกิจเอมสตาร์ แฟ้ มนำาเสนอธุรกิจ นิตยสาร One Word DVD ผูป้ ระสบความ สำาเร็ จ 5. ใบสมัคร และชุดสมัคร 4.


STP (Show The Plan) 20 นาที 1-1 หรือ 2-1 หรือ กลุ่มเล็ก ๆ

2-1 กับอัพไลน์ • เมื่อคุณยังใหม่การทำา STP 3 ครั้ง แรกควรไปกับอัพไลน์ที่มีประสบการณ์ • ควรทำา STP 3 ครั้ง ภายใน 710 วันแรกหลังจากที่คุณสมัครถ้า ทำาได้

1)


STP (Show The Plan) 20 นาที 1-1 หรือ 2-1 หรือ กลุ่มเล็ก ๆ

• ตั้งใจฟัง สังเกต และจดจำาว่าอัพไลน์พดู อย่างไร คุณต้องทำาเองเป็ นให้เร็ วที่สุด • เรี ยนรู ้ที่จะ Edify อัพไลน์ และส่ งส่ ง เสริ มการสนทนาให้เป็ นบวก • แสดงออกถึงความมัน่ ใจใน AIM STAR ให้ผมู ้ ุ่งหวังสัมผัสได้


STP (Show The Plan) 20 นาที 1-1 หรือ 2-1 หรือ กลุ่มเล็ก ๆ

1-1 ด้ วยตนเอง • ฟัง AOM อีก 2-3 ครั้ง จดจำา ข้อมูลต่าง ๆ ที่วทิ ยากรบรรยายเพื่อนำามา ใช้ • อย่าพูดทุกอย่างที่คุณรู ้ พูดแค่สิ่งที่จาำ เป็ น หลัก ๆ เท่านั้น

2)


STP (Show The Plan) 20 นาที 1-1 หรือ 2-1 หรือ กลุ่มเล็ก ๆ

•ฝึ กซ้อมหน้ากระจกที่บา้ น และจับเวลา 15-20 นาที โปรดจำาไว้วา่ ยิง่ สั้น ยิง่ ดี


STP (Show The Plan) 20 นาที 1-1 หรือ 2-1 หรือ กลุ่มเล็ก ๆ

• 20 นาทีน้ ี หมายถึง การบรรยาย หลักตามแฟ้ ม ไม่นบั รวม การ ทักทาย เปิ ดใจ แชร์ประสบการณ์ ส่ วนตัว ชวนไป Center ฯลฯ ปิ ดการสปอนเซอร์


STP (Show The Plan) 20 นาที 1-1 หรือ 2-1 หรือ กลุ่มเล็ก ๆ

2-1 กับดำวน์ ไลน์ •จะสำาเร็ จได้ คุณต้องเป็ นผูน้ าำ คุณจะต้องสามารถช่วยดาวน์ ไลน์สปอนเซอร์ได้

3)


STP (Show The Plan) 20 นาที 1-1 หรือ 2-1 หรือ กลุ่มเล็ก ๆ •

ก่อนพบกับผูม้ ุ่งหวังของดาวน์ ไลน์ ควรพบกันก่อนอย่างน้อย 15 นาที เพือ่ สอนวิธีการ ทำางานเป็ นทีมให้ดาวน์ไลน์


STP (Show The Plan) 20 นาที 1-1 หรือ 2-1 หรือ กลุ่มเล็ก ๆ

Edify(ยกย่อง/โปรโม ท) อัพไลน์ เพื่อผลลัพธ์ที่ดีข้ ึน ของ การ STP 2.ส่ งเสริ มทางบวก 1.


STP (Show The Plan) 20 นาที 1-1 หรือ 2-1 หรื อ กลุ่มเล็ก ๆ

ไม่พดู แทรกจนอัพไลน์เสี ย จังหวะ 4.ช่วยกันพามุ่งหวังเข้าระบบ นัดไปฟัง AOM ปิ ดบัตร The Winner งาน Event ต่าง ๆ 3.


HM การจัดประชุมกลุ่มย่ อย (HOUSE MEETING)  หน้ ำทีแ ่ ละควำมเข้ ำใจของเจ้ ำภำพ (Host)

1.ขอความช่วยเหลือให้อพั ไลน์มาช่วยจัดประชุมที่ บ้านคุณ อย่างน้อย 2 ครั้ง 2.เริ่ มต้นชักชวนผูม้ ุ่งหวังของคุณล่วงหน้า อย่างน้อย 1 สัปดาห์ 3.คุณอาจใช้บทเชิญทางโทรศัพท์ หรื อ อาจจะใช้ อุปกรณ์ช่วย เช่น ซีดี,โบรชัวร์, หนังสื อ ฯลฯ เพื่อ เชิญเขามาประชุมที่บา้ นของคุณ


HM การจัดประชุมกลุ่มย่ อย (HOUSE MEETING) 

หน้ ำทีแ่ ละควำมเข้ ำใจของเจ้ ำภำพ (Host) 4.จะต้องชักชวนให้มีการยืนยันตอบกลับมากเป็ น 2 เท่าของจำานวนที่คุณต้องการเพราะอาจมีบางคนที่ไม่ ว่างจริ ง ๆ หรื อเกิดความสำาคัญเร่ งด่วนจนไม่สามารถ มาประชุมได้ ำ เขาเข้าใจว่า คุณคาดหมายที่จะให้เขามาจริ ง ๆ 5.ย้าให้ บอกเขาว่าคุณมีเวลาจำานวนมากในขณะที่ทาำ การนัด หมายเขา ตอบให้รู้แน่ชดั ว่าเขามาได้หรื อไม่หากเขา มาไม่ได้กจ็ ะได้นดั หมายคนอื่นแทน และนัดหมายกับ เขาในวันอื่นภายหลัง


HM การจัดประชุมกลุ่มย่ อย (HOUSE MEETING) 

หน้ ำทีแ่ ละควำมเข้ ำใจของเจ้ ำภำพ (Host)

6.ตั้งเก้าอี้ 50 % ของจำานวนคนที่เชิญ อย่าตั้งเก้าอี้ได้มากเกินไป 7.ต้องผูกหรื อขังสัตว์ไม่ให้มารบกวน ส่ วน เด็กอ่อนต้องมีคนดูแลหรื อเข้านอนก่อนการ ประชุม


HM การจัดประชุมกลุ่มย่ อย (HOUSE MEETING) 8.ถอดสายโทรศัพท์ และปิ ดโทรทัศน์ วิทยุ ในขณะแสดงแผนการตลาด 9.จะต้องเริ่ มต้นตรงเวลา อย่าเอ่ยถึงคนอื่นที่ ยังไม่มา 10.จะต้องเก็บสิ นค้า หรื อเอกสารอื่น ๆ ไว้ นอกสายตาจะนำาเข้ามาเมื่อต้องการภาย หลัง


HM การจัดประชุมกลุ่มย่ อย (HOUSE MEETING)

11.อย่าบริ การเครื่ องดื่มในขณะแสดง แผนการตลาด เราอาจบริ การเครื่ องดื่ม ขณะที่เขามาถึงบ้าน หลังการประชุมอาจ บริ การกาแฟ หรื อเครื่ องดื่มอื่น ๆ ได้ควร ใช้แก้วพลาสติก, หรื อจานกระดาษ เพราะง่ายและสะดวกต่อการเลียนแบบ


HM การจัดประชุมกลุ่มย่ อย (HOUSE MEETING) 12.ไม่บริ การเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ทุก ชนิด 13.ในฐานะเจ้าของบ้าน คุณจะต้องแนะนำาผู ้ ที่จะแสดงแผนการตลาดว่า เขาเป็ นเพื่อน หรื อญาติที่ประสบความสำาเร็ จในธุรกิจนี้ ำ เห็นว่าคุณมีความเชื่อมัน่ และ มาก จงย้าให้ ซาบซึ้ งที่เขายอมสละเวลามาอธิบายราย ละเอียดธุรกิจให้พวกเรา


HM การจัดประชุมกลุ่มย่ อย (HOUSE MEETING) 14.คุณต้องนัง่ ฟังตลอดเวลา นัง่ แถวหน้า อย่าลุกไปลุกมา จดหรื ออัดเทปเพื่อทำาเป็ นตัวอย่างจะได้นาำ ไปศึกษาได้ใน ภายหลัง ำ กครั้งว่าคุณมุ่งมัน่ และจริ งจังต่อธุรกิจนี้มาก 15.ตอนจบ ย้าอี 16.ในระหว่างที่ผแ ู ้ สดงแผนการตลาดตอบคำาถาม คุณอาจ บริ การเครื่ องดื่มหรื อแจกชุดข้อมูลให้กไ็ ด้ เช่น โบรชัวร์ , วีซีดีเปิ ดโลกธุรกิจเอมสตาร์


HM การจัดประชุมกลุ่มย่ อย (HOUSE MEETING) 17.ระหว่างที่คุยกันหลังจากจบแผนแล้ว คุณอาจ ถามคำาถามเชิงบวก เช่น เป็ นอย่างไรบ้าง ธุรกิจ น่าสนใจมากใช่ไหม คุณชอบรายได้หรื อ ผลิตภัณฑ์ครับ ถ้าได้ไปเที่ยวปี ละ 3 ครั้งฟรี ๆ นายว่าดีมยั๊ ? 18.ควรกำาหนดวันติดตามผลภายใน 48-72 ชัว่ โมง ถ้าเป็ นไปได้


HM การจัดประชุมกลุ่มย่ อย (HOUSE MEETING)

คุณต้องมัน่ ใจผูม้ ุ่งหวังทุกคนที่คุณ ชวนมา ได้ชุดข้อมูลครบทุกคน 20.ต้องมีการนัดหมายเพื่อการประชุม ครั้งต่อไป 19.


HM การจัดประชุมกลุ่มย่ อย (HOUSE MEETING)

วิธีกำรนำำเสนอที่แนะนำำ

เจ้าบ้านกล่าวต้อนรับ และแสดงความ มัน่ ใจในธุรกิจเอมสตาร์ที่ตนทำาอยู่ จากนั้นเชิญวิทยากรให้ขอ้ มูล

1.


HM การจัดประชุมกลุ่มย่ อย (HOUSE MEETING) มี 2 วิธีในกำรให้ ข้อมูลหลัก  ใช้แฟ้ ม STP ช่วยบรรยาย หรื อคอมพิวเตอร์ NOTE BOOK  เปิ ดวีซีดีที่มีเนื้ อหาสรุ ปเรื่ องบริ ษทั ผลิตภัณฑ์ และโอ กาสฯ สั้น ๆ 3. แชร์ ประสบการณ์ผลิตภัณฑ์ และวิสย ั ทัศน์ทางธุรกิจ 4. เคลื่อนคนเข้าระบบ เน้นให้ไปเข้ากลุ ่ม Center, The Winner 2.


HM การจัดประชุมกลุ่มย่ อย (HOUSE MEETING)  หน้ ำทีแ ่ ละบทบำทของอัพไลน์

สนับสนุนและให้กาำ ลังใจดาวน์ไลน์ ให้เริ่ มต้นครั้งแรก ให้ได้ บอกเขาว่าไม่ตอ้ งซีเรี ยสไม่ตอ้ งทาสี บา้ นใหม่ ไม่ ต้องปรับปรุ งอะไร เพราะที่นี่จะเป็ น Meetingแบบเป็ นกันเอง ๆ 2. สอนให้เขาเข้าใจ และ Edify อัพไลน์, ไซด์ไลน์ ที่มาประชุม 1.


HM การจัดประชุมกลุ่มย่ อย (HOUSE MEETING) โปรโมทที่ประชุมถัดไป AOM, BTC, The Winner, Event ต่าง ๆ 4. ถ้าจะซื้ ออาหารเข้าไป ให้เน้นเฉพาะขนมแห้ง ๆ เท่านั้น ที่ใช้กบั จานกระดาษได้ อย่าให้เจ้าภาพมี ภาระในการเก็บล้าง ำ เจ้าภาพพูดอย่างชัดเจนว่า เขามัน่ ใจในธุรกิจนี้ 5. ย้าให้ มาก ทุกคนเริ่ มต้นได้เลยทันที 3.


HM การจัดประชุมกลุ่มย่ อย (HOUSE MEETING) ไปถึงก่อนเวลาอย่างน้อย 1 ชัว่ โมง เพื่อให้มนั่ ใจว่า เจ้าภาพเตรี ยมการได้ดี 7. Edify ย้อนกลับไปที่เจ้าภาพ และผูน ้ าำ ต้นสายที่ พาคนมาร่ วมประชุม เช่น ผม/ดิฉนั มัน่ ใจในตัวของ คุณ...........มากว่าจะนำาทีมและช่วยทุกท่าน ให้ประสบความสำาเร็ จได้แน่นอนทุกท่านโชคดีมาก ที่มีคุณ.......เป็ นเพื่อนสนิท ขอให้นดั หมายเพื่อ คุยเพิม่ เติมกับเขาด่วน 6.


ประชุมรายสัปดาห์ AOM, CENTER 

ข้ อแนะนำำในกำรใช้ AOM

ไปถึงที่ประชุมก่อนเวลาประมาณ 1 ชัว่ โมง 2. นัดผูม ้ ุ่งหวัง ก่อนเวลาเริ่ มประมาณ 30 นาที ถ้าไม่ได้ STP ควรเปิ ดแฟ้ มเร็ ว ๆ สัก 10 นาที เพื่อให้ผมู ้ ุ่งหวัง มีมุมมองคร่ าว ๆ ก่อนในหัว ก่อนฟัง AOM 3. พาผูม ้ ุ่งหวัง ชมสำานักงาน หรื อเซ็นเตอร์ โดยเฉพาะบอร์ด ประกาศเกียรติคุณ แนะนำาประวัติผสู ้ าำ เร็ จ ถ้าเขามีภมู ิหลังค ั 1.


ประชุมรายสัปดาห์ AOM, CENTER 4.

5.

6. 7.

พาผูม้ ุ่งหวังไปทำาความรู ้จกั กับอัพไลน์ ไซด์ไลน์ ถ้าเขามี อาชีพ คล้ายกันยิง่ ดี พาผูม้ ุ่งหวัง ไปนัง่ แถวหน้าสุ ด แนะนำาประวัติวทิ ยากร แนะนำาให้เขาตั้งใจฟังและจดโน้ต ถ้าต้องการ เมื่อจบการ ประชุมอย่าเพิง่ ลุกไปไหน เราจะเข้ามาหาเขาเองทันที จัดเตรี ยมชุดข้อมูล สำาหรับผูม้ ุ่งหวังให้พร้อม เมื่อจบ AOM ชวนเขาอยูต่ ่ออีกสักครู่ เพื่อร่ วม After Meeting


การติดตามผล

กำรติดตำมผลเริ่มต้ นเมื่อไร?

ติดตามผล 3 กลุ่ม 1.ติดตำมผู้ม่ ุงหวัง (F1) จนเกิดการตัดสิ นใจ สนใจ หรื อ ไม่ สนใจ ถ้าสนใจ สนใจธุรกิจ หรื อ ผลิตภัณฑ์


การติดตามผล 2.ติดตำมผลดำวน์ ไลน์ (F2) เพื่อเริ่ มการเริ่ มต้น สอนการทำางานพื้น ฐาน ช่วยวิเคราะห์รายชื่อผูม้ ุ่งหวัง สอน การทาบทาม นัดหมาย แสดงแผน STP พาไปทำา STP ครั้งแรก ๆ การนัดผูม้ ุ่ง หวังเข้าที่ประชุม


การติดตามผล 3.ติดตำมผลลูกค้ ำ เมื่อผูม้ ุ่งหวังซื้ อสิ นค้าไปแล้ว ต้องมี การติดตามผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ เขาเป็ น Network เราไป ตลอดชีวติ


การติดตามผล F1: กำรติดตำมผล หลัง AOM หรือ STP เป้ำหมำย 1.สายสัมพันธ์ที่ดี 2.เร้าความตื่นเต้น เพิ่มความมัน ่ ใจ เคลียร์


การติดตามผล 3. วัดระดับความสนใจ 4. สอนการเริ่ มต้นที่เหมาะกับเขา ธุ รกิจ (A,B)ผลิตภัณฑ์ (C) **** ผู้ทำำ STP ต้ องเป็ น คนติดตำมผลครั้งที่ 1 (F1) ****


การติดตามผล

ขั้นตอนกำรคุย

นำาความตื่นเต้นกลับมาอีกครั้ง STP สั้น ๆ อีกครั้ง เน้นที่ ผลลัพธ์ ดูซีดีท่องเที่ยว เล่าเรื่ อง ความสำาเร็ จของบางคน


การติดตามผล

เพิม่ ความมัน่ ใจ 3 ประเด็นสำาคัญ Dream แสดงให้เห็นว่า ฝัน ของเขาจะเป็ นจริ ง System ชี้ให้ชดั ว่า ระบบ AIM POWER จะช่วยการัน


การติดตามผล People power คุณ พร้อมจะช่วยเต็มที่ อัพไลน์กพ็ ร้อม มีคนสำาเร็ จมากมาย เขาเองก็ทาำ ได้! พาเข้าระบบ AIM POWER


กำรติดตำมผล 

F1:STP สั้ น ๆ

สร้างธุรกิจ ง่ายมาก 1.สมัคร 300 บาท แล้วเป็ น SV จะมี รายได้ 7 ทางเลย 2.เข้าระบบสู่ ความสำาเร็ จ 3.ทำางานอย่างจริ งจัง มุ่งมัน่ 1-2 ปี


การติดตามผล 

F1: บำงคำำถำมทีอ่ ำจต้ องใช้

 ถ้ามีรายได้เพิม่ 1 แสน/เดือน ดีรึเปล่า? คุณจะ เอาไปทำาอะไรก่อน  เท่าที่ฟังแล้วสนใจ สิ นค้า รายได้ หรื อสนใจทั้ง 2 อย่าง  ถ้าเลือกได้อยากทำางานกับบริ ษทั No name หรื อบริ ษทั ที่มีความพร้อมอย่าง AIM STAR ล่ะ


การโปรโมท (Edify) กฎ ABC ในกรณี เชิ ญ Upline ไปช่วยสำาหรับคนเริ่ มต้นธุรกิจ ข้อแรก ต้องแนะนำา Upline ให้ผมู ้ ุ่งหวัง โดยการยกย่องโปรโมท Upline พอสมควร เพื่อให้ผมู ้ ุ่งหวังรู้สึกดีกบั Upline


การโปรโมท (Edify) กำาหนดให้ A คือ Upline B คือ ตัวเรา เป็ น สะพานเชื่อม (Bridge) C คือ ผ้ ูม่ ุงหวัง


การโปรโมท (Edify) หน้ ำทีข่ อง A คือ นำาเสนอธุรกิจ/สิ นค้า อธิบายสิ นค้า จุดดี เปิ ดใจผูม้ ุ่งหวัง หน้ ำทีข ่ อง B คือ 1)B ต้องให้ขอ้ มูล C กับ A ก่อนว่า C หรื อผูม้ ุ่งหวังเป็ นคนอย่างไร เช็ค Form ก่อน 


การโปรโมท (Edify) 2)B ควรตั้งใจเรี ยนรู้จากที่ A อธิบาย ไม่ควร พูดแทรก หรื อขัดเมื่อ A พูดจะทำาให้ A และ C ขาดสมาธิ 3)B จะต้องเป็ นผูฟ้ ังที่ดี แม้วา่ อยากพูดเพียง ใดก็ตาม 4)B ต้องนัง่ อยูด่ ว้ ยเสมอ ไม่ลุกเดินไปที่อื่น ไม่ทอดทิ้ง C


การโปรโมท (Edify) 4)ไม่พดู จาลบเกี่ยวกับ A เช่น ฟังไป ก็แล้วกัน A ทำามาตั้งนานแล้วก็ไม่ ไปถึงไหน 5)B ต้องเป็ นคนปิ ดการสปอนเซอร์ ไม่ใช่ A ปิ ด เพราะ B กับ C


เทคนิคการแชร์ ประสบการณ์ (Why I Join Aim Star?) 

กำรแชร์ ประสบกำรณ์ ผลิตภัณฑ์ 1.ชื่อ-สกุล 2.อาชีพ (ที่ไม่ใช่ AIM STAR) 3.ผูเ้ ปิ ดโอกาส (ปรบมือ) 4.สิ นค้าที่ประทับใจ 5.ก่อน-หลังการใช้


เทคนิคการแชร์ ประสบการณ์ (Why I Join Aim Star?) 

กำรแชร์ ประสบกำรณ์ ธุรกิจ

1. ชื่อ-สกุล 2. อาชีพ (ที่ไม่ใช่ AIM STAR) 3. ผูเ้ ปิ ดโอกาส (ปรบมือ) 4. ขอบคุณกลุ่ม IC-DS Group 5. ความประทับใจ 6. โปรโมทระบบ AIM POWER 7. เป้ าหมาย


เคล็ดลับสำาคัญ ทบทวนความคิดเพื่อพิชิตความสำาเร็จ

เขียนความฝัน 5+ ข้อ  เขียนทำาไมต้อง Aim Star 5+ ข้อ  ชนะความคิดและชนะใจตัวเองโดยพาตัวเองทำา เนื้องานพื้นฐาน 3S + 1M + 1HM และทำาตามระบบ AIM POWER  มา Center ประจำาทุก ๆ สัปดาห์ หรื ออย่าง น้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เข้ามามีส่วนร่ วมในทุก ๆ การประชุม 


เคล็ดลับสำาคัญ ทบทวนความคิดเพื่อพิชิตความสำาเร็จ

สปอนเซอร์คนใหม่ ๆ เป็ นประจำา 2-3 คน ทุก ๆ สัปดาห์ และพาทีมงานใหม่มาประชุมที่ Center พร้อมกับคุณ  ปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพตัวเองให้ยิม ้ แย้มมาก ขึ้น, ทักทายคนอื่นมากขึ้น, กล่าวคำาชมคน อื่นมากขึ้น (10 ครั้งต่อวัน) 


3 รั ก 4 กล้ า 5 สำาเร็จ 

3 รัก

รักกำรเรียนร้ ู รั กตัวเอง รั กผ้ ูอน ื่ 


3 รั ก 4 กล้ า 5 สำาเร็จ  4 กล้ ำ กล้ ำเรียนรู้ กล้ ำเปลีย ่ นแปลง กล้ ำยอมรั บผิด กล้ ำรั บผิดชอบ 


3 รั ก 4 กล้ า 5 สำาเร็จ 

5 สำ ำเร็จ

ใครเรียนรู้ ได้ มำกกว่ ำกัน  ใครอ่ อนน้ อมถ่ อมตนมำกกว่ ำกัน  ใครให้ ได้ มำกกว่ ำกัน  ใครชื่ นชมยินดีต่อผู้อน ื่ ได้ มำกกว่ ำกัน  ใครอดทนยืนหยัดมำกกว่ ำกัน 


ดัชนีไวทัล ซำยน์ Vital Signs เมื่อคุณไปพบแพทย์และได้รับการตรวจร่ างกาย แพทย์คงไม่แค่มอง ๆ ดูแล้วสรุ ปสถานะของสุ ขภาพ ของคุณ เขาจะต้องตรวจสัญญาณชีพหรื อไวทัล ซายน์ เสี ยก่อนจึงจะให้คาำ แนะนำาต่าง ๆ แก่คุณ ซึ่งได้แก่อตั รา การเต้นของหัวใจ ความดันโลหิ ต อุณหภูมิของร่ างกาย ฯลฯ ยังรวมไปถึงข้อมูลจากการเอ็กซ์เรย์ และผลการ ตรวจเลือดอีกด้วย สิ่ งเหล่านี้จะบอกข้อมูลที่แท้จริ ง เกี่ยวกับร่ างกายของคุณ


ดัชนีไวทัล ซำยน์ Vital Signs  ในทำานองเดียวกัน เมื่อครู และอัพไลน์ ของคุณ กำาลังประเมินธุรกิจของคุณและ วางเป้ าหมาย จงเรี ยนรู ้ที่จะอ้างอิงกับดัชนี ไวทัล ซายน์ ของ AIM POWER SYSTEM


ดัชนีไวทัล ซำยน์ Vital Signs คะแนนพีวีที่แท้จริ งของคุณจะบ่งชี้เพียงรายรับที่ ควรจะเป็ นในแต่ละเดือนเท่านั้นขณะที่ดชั นีตวั อื่น ๆ จะพยากรณ์ผลประโยชน์และสุ ขภาพของ ธุรกิจของคุณในระยะยาวได้ดีกว่าต่อไปนี้จะเป็ น ดัชนีไวทัล ซายน์ที่มีความสำาคัญบางรายการที่ ำ คุณควรตรวจสอบดูอย่างสม่าเสมอ


ดัชนีไวทัล ซำยน์ Vital Signs 1.บัตรเข้างาน (Tickets) 2.ฟัง/ดูซีดี (CD) 3.จำานวนคนสมัครใหม่ (New Applications) 4.สายงานที่ได้รับคอมมิชชัน่ (Active Leg) 5.จำานวนผูจ้ าำ หน่ายทั้งหมดในองค์กร (Total Distributors)


Magic of 90 Days สิ่ งทีต่ ้ องทำำในกำรเริ่มต้ น (90 วันแรก) Quick Start Check List 1.Action ลงมือปฏิบัติ •ศึกษาข้อมูลของบริ ษทั Aim Star ผลิตภัณฑ์ และ แผนการตลาดให้เข้าใจ เพื่อสร้างความเชื่อมัน่ ในธุรกิจ •ค้นหาฝัน และเหตุผลที่ทาำ ธุรกิจนี้


Magic of 90 Days •เขียนรายชื่อคนที่รู้จกั อย่างน้อย 50-100 รายชื่อ รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์รายชื่อเหล่า นั้น และปรึ กษาอัพไลน์ •เรี ยนรู้ และฝึ กซ้อมการทำางานพื้นฐาน (ฝึ ก พูดตามสคริ ป) การ STP และการติดตาม ผล


Magic of 90 Days •วางแผนตั้งเป้ าหมายรายสัปดาห์ รายเดือน รายปี นำาแผนปฎิบตั ิการไปปรึ กษาอัพไลน์ และทีมงาน  นัดผูม ้ ุ่งหวังที่สนใจเข้าระบบการประชุม ที่ เซ็นเตอร์ AOM, TRN, The Winner, งาน Touch Your Dream, Convention


Magic of 90 Days

ติดตามผล(Follow Though) ฝึ กการสปอนเซอร์ ดว ้ ยตนเอง STP แล้ว โปรโมทเข้าระบบ AIM POWER 


Magic of 90 Days ขอติดตามไปทำางานภาคสนามกับอัพ ไลน์ ในการทำางานพื้นฐานทุกอย่าง และพัฒนาทักษะของตนเอง จัดการประชุมที่บา้ น 1-2 ครั้งต่อ สัปดาห์ เพื่อทำาการสปอนเซอร์คนใหม่ ร่ วมกับอัพไลน์ 


Magic of 90 Days 2.

Product เรียนรู้ ผลิตภัณฑ์

ตัดสิ นใจเป็ น Product Lover ใช้ผลิตภัณฑ์ดว้ ยตัวคุณเองเพื่อให้เกิด ความมัน่ ใจ เรี ยนรู ้จากการเข้าอบรม และ ศึกษาข้อมูลผลิตภัณฑ์จาก Catalog, VCD, CD, โบร ชัวร์ , คู่มือ และสอบถามผูท้ ี่เคยใช้


Magic of 90 Days 3.System เรีย นรู้ร ะบบต่า งๆ ใน การสร้า งธุร กิจ

• อ่านหนังสื อ Aim Power System เล่ม นี้อย่างละเอียด • อ่านหนังสื อคิดใหญ่ไม่คิดเล็ก The Magic of Thinking Big • อ่านหนังสื อ วิธีชนะมิตรและจูงใจคน ของเดล คาร์เนกี


Magic of 90 Days •อ่านหนังสื อเงินสี่ ดา้ น และโรงเรี ยนสอน ธุรกิจของ โรเบิร์ต คิโยซากิ และทุก ๆ เล่มในชุดพ่อรวยสอนลูก •อ่านหนังสื อ คิดแล้วรวย ของนโปเลียน ฮิลล์ •หนังสื อที่อพั ไลน์แนะนำา


Magic of 90 Days • เข้าร่ วมประชุม Training ทุก ๆ อย่างที่มี หรื อการอบรมที่องค์กรและทีมงานจัดทำาขึ้ น • สอบถามจากอัพไลน์ หรื อเพื่อนร่ วมงานที่ประสบ ความสำาเร็ จ ถึงเทคนิควิธีการในการทำาธุรกิจ

• จัดเตรี ยมอุปกรณ์ที่จาำ เป็ นในการทำาธุรกิจ แฟ้ มนำาเสนอ ธุรกิจ, คู่มือผลิตภัณฑ์, นิตยสาร ONE WORLD, Catalog, แผ่นพับ, โบรชัวร์


เดือนที่ 1 : ตัง้ เป้าหมายเป็ นตำาแหน่ ง GOLD STAR คะแนนทีมอ่ อน 30,000 PV

คุณ 30

V P 0 0 0 ,

30,000

PV

รายได้ 10,000 – 30,000 บาทต่ อ เดือน (โดยการวางแผนร่ วมกับทีมงาน ช่ วย กันทีมงานเป็ นตำาแหน่ ง Branze Star อย่ างน้ อยฝั่ งละ 1 รหัส)


เดือนที่ 2 : ตัง้ เป้าหมายเป็ นตำาแหน่ ง PLATINUM STAR คุณ 50,000 PV 50,000 PV

คะแนนทีมอ่ อน 50,000 PV รายได้ 30,000 – 50,000 บาทต่ อ เดือน (โดยการวางแผนร่ วมกับทีมงาน ช่ วยกันทีมงานเป็ นตำาแหน่ ง Gold Star อย่ างน้ อยฝั่ งละ 1 รหัส)


เดือนที่ 3 : ตัง้ เป้าหมายเป็ นตำาแหน่ ง PEARL STAR

คุณ 100,000 PV

คะแนนทีมอ่ อน 100,000 PV

รายได้ 50,000 – 100,000 บาทต่ อ 100,000 PV เดือน (โดยการวางแผนร่ วมกับทีมงาน ช่ วย กันทีมงานเป็ นตำาแหน่ ง Platinum Star อย่ างน้ อยฝั่ งละ 1 รหัส)


เดือนที่ 4 : ตัง้ เป้าหมายเป็ นตำาแหน่ ง RUBY STAR 240,000 PV

คุณ

120,000 PV PEARL 120,000 PV 60,000PV

60,000PV

Platinum

Gold

Platinum

Gold Gold

240,000 PV

PEARL Platinum

Platinum

Gold Gold Gold Gold Gold


เดืเดืออนที นที่ ่ 4 4 :: ตัตั้ง้งเปเป้ ้ ำหมำยเป็ ำหมำยเป็นตำ นตำำำแหน่ แหน่งง RUBY RUBY STAR STAR

คะแนนทีมอ่ อน 200,000 PV รายได้ 100,000 – 500,000 บาทต่ อเดือน (โดยการวางแผนร่ วมกับทีมงาน ช่ วยกันทีม งานเป็ นตำาแหน่ ง Pearl Star อย่ างน้ อยฝั่ ง ละ 1 รหัส)


ทำำไมต้ องเป็ นรูบสี้ ตำร์ ....

1.มีรำยได้ ขั้นต่ำ ำเดือนละ 100,000 บำทปี ละ 1.2 ล้ำนบำท 2.ได้ ท่องเทีย่ ว ฟรี !! ปี ละ 2-3 ครั้ง 3.ได้ เป็ นตัวอย่ ำงควำมสำ ำเร็จให้ แก่ทมี งำน 4.ได้ อสิ รภำพทำงด้ ำนเวลำ และกำรเงิน 5. ได้ บุญ


การวิเคราะห์ ผ้ ูนำา และความชัดเจนของคนที่เอาจริง(คนที่ใช่ ) 1. ใช้สินค้าทั้ง 5 กลุ่ม 2. มาประชุม 3. จัดประชุมกลุ่มย่อย เขาต้องการริ เริ่ มด้วยตัวเอง หรื อเปล่า 4. สามารถจัดการกับตัวเอง และปรับตัวเข้ากับธุ รกิจ ได้หรื อไม่


การวิเคราะห์ ผ้ ูนำา และความชัดเจนของคนที่เอาจริง(คนที่ใช่ ) 5. เมื่อให้โอกาสให้แสดงออก เขาตัดสิ นใจร่ วม แสดงออกหรื อไม่ 6. มีความรับผิดชอบ ช่วยเหลือส่ วนรวม มอบ หมายงานให้ได้หรื อไม่ 7. เขายอมแลกกับการทำางานมากแค่ไหน ลงมือ ทำาจริ ง ไม่ใช่แค่พดู


การวิเคราะห์ ผ้ ูนำา และความชัดเจนของคนที่เอาจริง(คนที่ใช่ ) ทำางานพื้นฐานได้เอง และรู ้จกั การวางแผนการทำางาน ได้เองมากแค่ไหน 9. เชื่ ออัพไลน์ ที่ประสบความสำาเร็ จและอยูใ่ น บรรยากาศ 10.ระหว่างเรากับทีมงาน ใครโทรหาเรามากกว่ากัน 11.เป็ นคนที่มีทศ ั นคติที่ดี คิดดี พูดดี ทำาดี ซื่อสัตย์ จริ งใจ และมีนาใจ ้ำ 8.


การวิเคราะห์ ผ้ ูนำา และความชัดเจนของคนที่เอาจริง(คนที่ใช่ ) 12.เป็ นคนที่ถูกสอนได้ และถ่ายทอดเป็ น 13.สามารถแก้ปัญหาเบื้องต้นได้ดว ้ ยตนเอง 14.เป็ นคนที่ชอบในสิ่ งที่ถก ู ต้อง หรื อมักเลือกทำา ในสิ่ งที่ถูกใจ 15.มีเป้ าหมายชัดเจน และมีพน ั ธะสัญญา เป็ นคน ที่สูช้ ีวิต และต้องการความสำาเร็ จ


สรุ ปคุณสมบัตขิ องผู้นำาที่ต้องการความสำาเร็จ •มียอดส่ วนตัว 1,000 PV/เดือน

1. 2. 3. 4.

•ให้ การสปอนเซอร์ 2SV /เดือน

เชื่ออัพไลน์ • ใช้ ส่ ือในเซ็นเตอร์ ท่ อี ัพไลน์ แนะนำา ใช้ สินค้ ำ มำประชุม มีทศั นคติทดี่ ี คิดดี พูดดี ทำำดี ถูกสอนได้ และ ถ่ ำยทอดเป็ น 5. มีเป้ ำหมำยชัดเจน และมีพนั ธะสั ญญำ


วงจรสู่ ควำมสำ ำเร็จ ปัญหำ ลงมือทำำ

เรียนรู้

กระบวนการ ทำางาน

พัฒนำ

ปรับปรุ ง

เปลีย่ นแปลง


การค้ นหาผ้ ูนำา 1.

สปอนเซอร์คนใหม่เข้ามา..: ช่วง 1- 3 เดือน แรกอย่างน้อย 30 คนให้เป็ น SV 90 วันแรก เราจะต้อง SPONSER ให้ได้ 30 คนที่เป็ น SV เพื่อเราจะได้พิชิต ตำาแหน่ง RUBY STAR อย่าง ช้าภายในเวลา 4 เดือน แล้ววางสายงาน 2 ฝั่ง ให้สมดุลกัน


การค้ นหาผ้ ูนำา 2.

3.

ดาวน์ไลน์ ในองค์กรคือ ลูก หลาน เหลน โหลน และทุกคนในองค์กรที่เป็ นผูน้ าำ (คนที่เอาจริ ง) ไม่วา่ จะอยูจ่ ุดไหนขององค์กร เราสามารถนับรวม คะแนนองค์กรได้ท้ งั หมด สปอนเซอร์คนเก่า เปิ ดใจ ขยายฝัน เคลียร์ความคิด และช่วยเขาตั้งเป้ าหมายให้ใหญ่ข้ ึนแล้ว ลงไปช่วย ให้ความฝัน และเป้ าหมายเป็ นจริ งขึ้นมา


กำรวิเครำะห์ คนทีเ่ ข้ ำมำทำำธุรกิจ ทำำงำนกับคนให้ ถูกคน ด้ วย วิธีทถี่ ูกวิธี

คนที่เข้ามา ผู้บริโภค

นักธุรกิจ

ทำาเป็ นธุรกิจจริงๆ ปรั บแนวคิดไม่ ได้

ทำาเป็ นงาน อดิเรก

ปรั บแนวคิดได้

ปรั บได้ ช้า

ปรั บได้ เร็ว


แนวทางการเริ่มต้ นวางสายงาน 

สิ่ งที่ถูกต้องคือ การสร้าง และดูแลธุรกิจ ทั้ง 2 สายงานฝั่งซ้ายและฝั่งขวา สปอนเซอร์ SV ใหม่ให้ได้อย่างน้อย 6 คน ในเดือนแรก วางสายงานในแนวดิ่งไป ก่อน จนกว่าจะพบลูกที่เอาจริ ง(คนที่ใช่)


แนวทางการเริ่มต้ นวางสายงาน

Aim power system  
Aim power system  

study plan aimstar network

Advertisement