Page 1

YETİŞKİN EĞİTİMİ, İŞYERİNDE SAĞLIK VE GÜVENLİK EĞİTİMİ VE İLETİŞİM

1


LÜTFEN TELEFONLARINIZI KAPATINIZ..!


ÖĞRENME HEDEFLERİ Bu dersin sonunda katılımcılar;  Yetişkin eğitiminin özellikleri ve tekniklerini tanımlar. İşyerinde verilecek eğitimlerin kimler tarafından, nasıl ve hangi sıklıkla verileceğini belirler. İşyerinde etkili bir iletişim süreci için gerekenleri belirtir.


Eğitim; • İnsanlara etki ederek, onların bilgi, tutum ve  davranışlarının değişmesini sağlamaktır. • Bireyin davranışlarında kendi yaşantıları yoluyla, kasıtlı olarak istendik davranışlar oluşturma sürecidir. • Mevcut haliyle kendisine ailesine örgütüne  toplumuna ulusuna insanlığa yetersiz olan  kişinin değiştirilerek yeterli hale  getirilmesidir.  4


Eğitim: • Eğitim; kişilere ve gruplara istendik  davranışları yaptırmanın en kolay,  ekonomik ve etkili yoludur.


Öğretim: İnsanlara, herhangi bir meslek, sanat veya  iş için gerekli bilgi ve becerileri verme /  aktarma işidir


Eğitim: • İyi bir iş güvenliği uzmanı;  çalışanları çok iyi eğiterek kendisini gereksiz  kılan insandır. 


Eğitim yoluyla olan değişme, • Bireyin yeni bir davranışı kazanması biçiminde olabileceği gibi, eskiden sahip olduğu istenmeyen nitelikteki davranışlarını bırakması biçiminde de olabilir.

8


Değişimin önündeki en büyük engel ÖNYARGI “İnsanlardaki ön yargıyı değiştirmek Atomu parçalamaktan daha zordur.” Albert Einstein

9


İşyeri eğitimlerinin; • İŞGÜCÜ KAYBI • ZAMAN KAYBI • PARA KAYBI • ANGARYA  • GEREKSİZ • KOLAY ULAŞILAMAYAN • PAHALI olduğu düşünülür 10


Bu nedenle eğitimlere; • Sürekli işini kaytaranların gönderilir (iş kaybını azaltmak için). • Gerçekte eğitime ihtiyacı olanın gönderilmez (yine aynı gerekçeler). • İşyerindeki eğitimler bir zorunluluk, yasal yükümlülüğün yerine getirilmesi olarak algılanmaktadır.

11


• Duyarsam unuturum, • Görürsem hatırlarım, • Yaparsam öğrenirim. Conficius

• Tartışırsam olgunlaşırım Prof. Dr. Nusret Fişek 12


Yasal Dayanak / Gereklilik • •

4857 Sayılı İş Kanunu 77. Maddesi  Çalışanların İSG Eğitimlerinin Usul ve Esasları  Hakkında Yönetmelik  • İş Güvenliği Mühendislerinin Görev Yetki ve  Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esasları  Hakkında Yönetmelik 


İşverenlerin Yükümlülüğü  • Çalışanları, yasal hak ve sorumlulukları  konusunda bilgilendirmek,  • İşyerindeki mesleki riskler ve gerekli önlemler  konusunda İSG eğitim programlarını hazırlamak,  • Eğitimlerin düzenlenmesi, çalışanların bu  programlara katılmasını sağlamak ve  • Eğitimler için uygun yer, araç ve gereç temin  etmek. 


İşverenlerin Yükümlülüğü  • Asıl işveren‐alt işveren ilişkisi kurulan  işyerlerinde, alt işverene ait çalışanların  eğitimlerinden, asıl işveren, alt işverenle  birlikte sorumludur.  • İşverenler, çalışanlarına, iş sözleşmesinin  türüne (geçici – sürekli iş ilişkisi) bakılmaksızın  gerekli eğitimi vermekle yükümlüdür. 


Çalışanın Yükümlülükleri:  • Düzenlen İSG eğitimlerine katılmak ve bu  konudaki talimat ve prosedürlere uymakla  yükümlüdürler. 


Eğitimin Maliyeti ve Eğitimde Geçen  Süreler  • Eğitimler, çalışanlara herhangi bir mali  yük getirmez ve eğitimlerde geçen süre  çalışma süresinden sayılır. 


Özellik Arz Eden İşçilerin Eğitimi  • Kadınların, gençlerin, çocukların, özürlü,  eski hükümlü, terör mağduru ve göçmen  işçilerin eğitimine özel önem verilir.  • Sağlık ve güvenlik ile ilgili özel görevi  bulunan çalışanlar ve temsilcileri özel  olarak eğitilir.  • Sağlık ve güvenlik açısından özel önlem  alınmasını gerektiren alanlarda çalışanlara  özel eğitim verilir. 


ISG Eğitimleri;

1. İSG eğitiminin temel amacı;  sağlıklı ve güvenli çalışma kültürü oluşturmak  olmalıdır.  2. İSG eğitimleri; bireyin eğitim sürecinin bir  parçası olarak ele alınarak, bütün eğitimlere  entegre edilmelidir.  3. İSG eğitimleri; sendikalar ve devlet tarafından  iyi niyete bırakılan bir konu olmamalıdır. 


Eğitim: Çeşitleri, Araçları  • İş Yerinde Sağlık ve Güvenlik Eğitimi Nasıl  Olmalıdır? • Uluslararası Çalışma Örgütü‐ILO‐ ve Dünya  Sağlık Örgütü‐WHO‐ birlikte, İSG ile ilgili • üç çeşit eğitim tanımı yapmışlardır: • 1. Duyarlılık eğitimi, • 2. Özel ihtiyaçlar için eğitim, • 3. Uzmanlık eğitimi.


Eğitim: Çeşitleri, Araçları  Eğitim Türleri  • 1. Örgün Eğitim  • 2. Yaygın Eğitim  Eğitim Araçları  • Görsel Araçlar  • İşitsel Araçlar  • Görsel İşitsel Araçlar 


Eğitim: Çeşitleri, Araçları 

• • • • • •

Öğretim Yöntemleri  Sözlü Aktarım  Göstererek Öğretme  Yaptırarak Öğretme  Grup Tartışmaları  Rol Yapma  Problem Çözme 


Eğitim: Çeşitleri, Araçları  • • • • • • • •

Öğrenme Sürecinin Sonuçları  Bilmek  Yapabilmek  Yaptırabilmek  Özümseyebilmek  Özümsetebilmek  Bilinçlenmek  Bilinçlendirmek 


Yetişkin Eğitimleri Uygulama Esasları  • Yetişkin Kimdir?  • Yetişkin: Zorunlu ve örgün eğitim dışına  çıkmış, bağımsız, olgunlaşmış, uygun ve  uyumlu davranabilen kişiye denir.  • Yaşı 18’i geçmiş ve bir eğitim kurumunda  tam zamanlı öğrenci olmayan,  • Büyüme ve gelişmesini tamamlamış ve tüm  yeteneklerini kullanabilen,  •


Yetişkin Eğitimleri Uygulama Esasları  • Kendisi ve diğer kişilerle ilgili doğru karar  verebilen ve uygun davranabilen,  • Bağımsız ve iradi olarak iş yapabilen,  sorumluluk üstlenebilen,  • Kendi ve başkalarının sorumluluğunu  taşıyan kişidir. 


Yetişkin Eğitimleri Uygulama Esasları  • • • • •

Yetişkinin Özellikleri  1. Sorumluluk duygusu gelişmiştir  2. Benlik duygusu gelişmiştir  3. Gereksinim duyduğu konuyu öğrenir  4. Pratik düşünür 


Yetişkin Eğitimleri Uygulama Esasları  • 5. Birikimli ve deneyimlidir  • 6. Sonuçları bilmek ister  • 7. Kendi kendilerine bağımsız olarak  öğrenmeyi tercih ederler.  • 8. Eğitimde fiziki ve psikolojik çevre son derece  önemlidir.  • 9. Zaman son derece önemlidir


Yetişkin Eğitimleri Uygulama Esasları  • • • •

Yetişkinlerde Öğrenme Engelleri  Öğrenmek için çok geç olduğunun  düşünülmesi  Algılama‐anlamlandırma becerisinin  körelmiş olduğuna inanılması  Zorunlu okul yıllarından kaynaklanan  olumsuz duyguların etkisinde kalınması  Kendini disipline etmekte (konulara tam  anlamıyla odaklanmakta) zorluk çekilmesi 


Yetişkin Eğitimleri Uygulama Esasları  • • • • •

Yetişkin Eğitiminin Özellikleri  Yetişkinler, kendilerinin bağımsız birey  olduklarının bilincindedirler.  Yetişkinlerin öğrenmesi gönüllü (tercihe  bağlı) bir süreçtir.  Yetişkinlerin öğrenme yaklaşımı kuramsal  odaklı olmaktan çok uygulamalı sorun çözme  odaklıdır.  Yetişkin, bilgileri‐becerileri edinmenin  kendisine yarar sağlayacağı konusunda ikna  olmalıdır.  Yetişkinin alacağı eğitim  gerekçelendirilmelidir 


Yetişkin Eğitimleri Uygulama Esasları  • Yeni bilgi sunumu, önceki bilgi‐beceri havuzu  üzerine inşa edilmelidir.  • Sunumlar ve kazanımların yaşama geçirilebilir  olmasına özen gösterilmelidir.  • Öğrenme temposu yetişkin tarafından belirlenir.  • Yetişkinlerin algılamaları farklılıklar gösterebilir.  • Yetişkinlerin öğrenme stilleri de birbirinden farklı  olabilir. 


Yetişkin Eğitimleri Uygulama Esasları  • Sunulan konuların hangisine ne ölçüde  odaklanılacağı da yetişkin tarafından belirlenir.  • Yetişkin hemen uygulayabileceği bilgi ve  becerileri öğrenmek ister.  • Grup etkileşiminden hoşlanır.  • Öğrenme sürecine etkin bir şekilde katılmak,  kendi tecrübesine dayalı olarak görüşlerini  açıklamak ve tartışmak ister.  • İçeriğin belirlenmesinde yer almak ister. 


Yetişkin Eğitimleri Uygulama Esasları   Bir konunun, hiç ara verilmeden öğretilmesi yerine, uygun aralıklar verilerek öğretilmesi, öğrenmeyi kolaylaştıracağı ve öğrenilenin daha uzun süre hatırda kalmasını sağlayacağından yararlı olur. Her 40‐45 dakikalık eğitimden sonra 10‐15 dakikalık dinlenme arası vermek ya da yeni bir konuya geçmeden önce konuya ilişkin uygulamalar yaptırmak uygun olur.

32


Yetişkin Eğitimleri Uygulama Esasları  Eğitime katılanları öğrenmeye güdüleyerek aktif katılımlı öğrenmeyi sağlamak için bireylere; ‐Bilgi sunmaktan çok, olguları keşfetmelerine yol açacak sorular sorulmalı, ‐Bireysel ya da ekip çalışmalarına yönlendirilmeli, ‐Uygun olan her konuda tartışma yöntemi kullanılmalıdır.

33


Yetişkin Eğitimleri Uygulama Esasları  Eğitimi veren kişinin aktardığı bilginin

doğru anlaşılıp anlaşılmadığı, eğitimin sıkıcı geçip geçmediğini, eğitime katılanların bazı şüphe ya da soruları olup olmadığını anlamak açısından geri bildirim almakta yarar vardır.

34


Yetişkin Eğitimleri Uygulama Esasları  Öğrenilen bilgilerin sık sık tekrar edilmesi

sağlanmalıdır.  Öğrenilen bilgileri pekiştirmek gerekir. • Bir dizi olgu sunulduğunda ilk önce ve son işitileni hatırlama eğilimi olur. Ortada işitilenler sıklıkla unutulur. Bu nedenle, ortada sunulan olguların daha çok vurgulanması ve pekiştirilmesi gerekir.

35


Yetişkin Eğitimleri Uygulama Esasları  Öğrenme bilinenden bilinmeyene doğrudur ve insanlar halen bildikleriyle ilgili ya da tutarlı olan yeni bilgileri öğrenme, tutarlı ve ilgili olmayanları reddetme eğilimindedirler. Yetişkinlere eğitim verenler, eğitim alanların dünya görüşlerini, gelenek ve göreneklerini, değerlerini, sorunlarını, beklentilerini, neyi ne kadar bildiklerini belirlemek, kısaca öğrencilerini tanımak, bunları dikkate almak zorundadır.

36


Yetişkin Eğitimleri Uygulama Esasları  İnsanlar öğrendiklerinin çoğunu görerek elde etmektedir. Bu nedenle, görsel araçların olduğu kadar fazla kullanılmasına özen göstermeli.  Yetişkin eğitimi programlarında hedefler belirlenirken eğitime katılanların gerçek yaşam koşullarının dikkate alınması gerekir ki bireyler, öğrendiklerini gerçek koşullara uygulayabilsinler.

37


Yetişkin Eğitimleri Uygulama Esasları  • Eğitim Süreçleri  • 1. Amaçların (Gereksinimlerin)  Belirlenmesi  • 2. Eğitim Hedeflerinin Belirlenmesi. (Bilgi,  Davranış, Tutum ve Sosyal Eylem  Hedefleri)  • 3. İçeriğin/Bilginin Belirlenmesi  • 4. Eğitim Yöntemlerinin Seçilmesi, 


Yetişkin Eğitimleri Uygulama Esasları  • 5. Öğretme Aktarma (Eğitimin  Gerçekleştirilmesi),  • 6. Değerlendirme  Eğitim döngüsü durağan değil dinamik bir  süreçtir.  Geçerlilik ve geribildirim tüm döngü  boyunca esastır.  Bilgi, beş evrenin her birinde toplanmalı,  analiz edilmeli, derlenmeli ve dağıtılmalıdır 


EĞİTİM KURUMLARININ VE EĞİTİCİLERİN  NİTELİKLERİ Uzmanlık konularına göre,  İş güvenliği ile görevli mühendis veya teknik eleman ile işyeri hekimini,  Eğitim hizmeti veren veya vermeye yetkili kurum, kuruluş ya da firmalardan,

40


EĞİTİM KURUMLARININ VE EĞİTİCİLERİN  NİTELİKLERİ Eğitim amaçlı merkezlerden, İşçi veya işveren kuruluşlarınca kurulan eğitim vakıflarından, işveren ve işçi kuruluşları veya bunlar tarafından birlikte oluşturulan ortak eğitim merkez ve birimlerinden, İş sağlığı ve güvenliği konularında İş Müfettişi olarak görev yapmış olanlardan yararlanılabilir.

41


EĞİTİM KURUMLARININ VE EĞİTİCİLERİN  NİTELİKLERİ EĞİTİCİNİN ÖZELLİKLERİ 1‐ Sağlıklı, dengeli kişilik 2‐ Genel kültür, 3‐ Sürekli öğrenme alışkanlığı,

42


EĞİTİM KURUMLARININ VE EĞİTİCİLERİN  NİTELİKLERİ EĞİTİCİNİN ÖZELLİKLERİ 4‐ Açık fikirlilik ve kendine güven, 5‐ Mesleki ve toplumsal ideallere bağlılık, 6‐ Liderlik 7‐ Yetişkin psikolojisi hakkında bilgi,

43


EĞİTİM KURUMLARININ VE EĞİTİCİLERİN  NİTELİKLERİ EĞİTİCİNİN ÖZELLİKLERİ 8‐ Yetişkin eğitimi ilkelerini bilmek ve uygulamada deneyim sahibi olmak, 9‐ Eğitim sürecini yönetme becerisine sahip olmak,

44


EĞİTİM KURUMLARININ VE EĞİTİCİLERİN  NİTELİKLERİ EĞİTİCİNİN ÖZELLİKLERİ 10‐ Üstlendiği eğiticilik işlevlerinin toplumsal ve bireysel düzeyde bir yarar sağlayıp sağlamadığını fark ederek, gerekli değişiklikleri planlamak için girişim yeteneğine sahip olmak.

45


EĞİTİMİN NİTELİĞİ VE PERİYODU  Eğitim kısa sürelerle uygun yöntemle yapılmalıdır.  Yeni bilgiler yavaş kazanılmaktadır.   Hızlı,karmaşık etkinlikler öğrenmeyi etkiler. 

46


EĞİTİMİN NİTELİĞİ VE PERİYODU  Bireysel öğrenim tercih edilmelidir.  Eski ve yeni bilgilerin kaynaştırılması gerekir.  Sıkılma,karmaşıklık,rahatsız olma ve korku gibi etkenler öğrenme engellerindendir.

47


ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ  VE MESLEKİ EĞİTİMİ  • İSG Eğitimleri ve Yargıtay Kararları  • İşçiyi eğitmeden çalıştırmaya başlayan işveren,  meydana gelen iş kazasından sorumludur. (Yg 10 HD; 23.3.1982, E1498/K1701) • Sigortalının gerekli biçimde eğitilip eğitilmediği  kusur oranını etkiler.  (Yarg. Huk. Gn. Kur.‐1982)  •


ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ VE  MESLEKİ EĞİTİMİ 

• • •

İSG Eğitimlerinin Amacı  İşyerlerini sağlıklı ve güvenli hale getirmek,  İş kazalarını ve meslek hastalıklarını  azaltmak,  Çalışanları yasal hak ve sorumlulukları  konusunda bilgilendirmek, mesleki riskler ile  bu risklere karşı alınması gerekli tedbirleri  öğretmek,  İSG bilinci oluşturarak uygun davranış  kazandırmak 


ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ VE  MESLEKİ EĞİTİMİ 

Eğitim Programlarının Belirlenmesi  • Eğitim programları, eğitimin amacına  uygun hazırlanır.  • Programların hazırlanmasında ilgili  tarafların (işçiler, sağlık ve güvenlik işçi  temsilcisi, İSG Kurulları) katılımları  sağlanarak görüşleri alınır.  • Yıl içinde düzenlenecek eğitim  faaliyetlerini gösterir bir yıllık eğitim  programı hazırlanır. 


ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ  VE MESLEKİ EĞİTİMİ  Hangi hallerde Eğitim Düzenlenecek • Eğitimler; değişen ve yeni ortaya çıkan  risklere uygun olarak yenilenir ve  gerektiğinde periyodik olarak tekrarlanır. 


ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ VE  MESLEKİ EĞİTİMİ 

Hangi hallerde Eğitim Düzenlenecek Çalışanların yaptığı veya yapacağı işle ilgili bilgisinin olmaması, eksik olması ya da mevcut bilgisinin yetersiz kalması gibi hususları dikkate alarak ;  Yeni Eğitim ( işe giriş eğitimi ),  Çalışanların işe başlamaları ve yeni şartlara kolaylıkla uyum sağlamaları için yeni bilgiler vermek üzere düzenlenir.  Çalışma yeri veya iş değişikliğinde,  İş ekipmanlarının değişmesi halinde,  Yeni teknoloji uygulamalarında 52


ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ VE  MESLEKİ EĞİTİMİ  • Eğitim Programları • 1. Yeni Eğitim; çalışanların işe başlamaları ve  yeni şartlara kolaylıkla uyum sağlamaları için  yeni bilgiler vermek üzere düzenlenir.  2. İlave Eğitim; çalışanların iş güvenliği ve  mesleki bilgi eksikliklerini gidermek ve  niteliklerini geliştirmek için düzenlenir.  3. İleri Eğitim; çalışanların iş güvenliği ve  mesleki düzeylerini yükseltmek ve meslekte  eskimişliği gidermek için düzenlenir. 


ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ VE  MESLEKİ EĞİTİMİ 

• • • • •

Yıllık Eğitim Programı Programda, verilecek eğitimlerin;  Konusu,  Hedefi, Amacı,  Süresi, Tarihi,  Eğitim vereceklerin adı, soyadı, unvanı,  Eğitime katılanların sayısı 

• hakkında bilgiler yer alır. 


ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ VE  MESLEKİ EĞİTİMİ 

Eğitim Programının Konuları   Genel İSG kuralları,   İş kazaları/meslek hastalıkları: Sebepleri ve  işyerindeki riskler,   Kaza, yaralanma ve hastalıktan korunma  prensipleri ve korunma tekniklerinin  uygulanması, 


ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ VE  MESLEKİ EĞİTİMİ 

Eğitim Programının Konuları  İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,   Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,   Yasal mevzuat ile ilgili bilgiler,   İşyerinde güvenli ortam ve sistemleri kurma, 


ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ VE  MESLEKİ EĞİTİMİ 

 KKD ler (Kişisel koruyucu Donanımlar),   Ekranlı ekipmanlarla çalışma,   Uyarı işaretleri,  Kimyasal, fiziksel ve biyolojik  maddelerle ortaya çıkan riskler,  


ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ VE  MESLEKİ EĞİTİMİ 

Temizlik ve düzen,   Yangın güvenliği,   Termal konfor şartları,   Ergonomi,   Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve  önlemleri,   İlk yardım, kurtarma. 


İSG Eğitimleri ve Yargıtay Kararları  • İşçiyi eğitmeden çalıştırmaya başlayan işveren,  meydana gelen iş kazasından sorumludur  (Yg 10 HD; 23.3.1982, E1498/K1701)  • Sigortalının gerekli biçimde eğitilip eğitilmediği  kusur oranını etkiler. (Yarg. Huk. Gn. Kur.‐1982) 


ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ  VE MESLEKİ EĞİTİMİ  • Eğitim Programının İçeriği ve Dili  • Eğitime katılacakların ihtiyacı olan konular  seçilir.  • Eğitim teorik ve pratik olarak uygulanır.  • Eğitimin dili, çalışanların kolayca  anlayabileceği şekilde olmalıdır. 


ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ  VE MESLEKİ EĞİTİMİ  • Ölçme ve Değerlendirme  • Eğitimin sonunda bir ölçme ve değerlendirme  yapılır. Sonuçlara göre; eğitimin etkin olup  olmadığı ve yeni eğitime ihtiyaç duyulup  duyulmadığına karar verilir. 


ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ VE  MESLEKİ EĞİTİMİ 

• • • • •

Belgelendirme Düzenlenen eğitimler belgelendirilir ve bu belgeler  çalışanların özlük dosyalarında saklanır.  Eğitim belgesinde;  Eğitime katılan kişinin adı, soyadı, görevi,  Eğitimin konusu, süresi,  Eğitimi verenin adı/soyadı, görev unvanı, imzası,  Eğitim tarihi  yer alır. 


ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ VE  MESLEKİ EĞİTİMİ  Eğitimi Verebilecek Kişi ve Kuruluşlar  • Uzmanlık konularına göre, iş güvenliği ile görevli  mühendis veya teknik eleman ile işyeri hekimi,  • Verilecek eğitimin çeşidine göre;  • Bu hizmeti veren veya vermeye yetkili kurum,  kuruluş ya da firmalar,  • Eğitim amaçlı merkezler,  • İşçi/işveren kuruluşlarının kendilerinin ya da  birlikte oluşturdukları eğitim vakıfları,  merkezleri ve  • birimleri.  • İSG konularında İş Müfettişliği yapmış olanlar. 


ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ VE  MESLEKİ EĞİTİMİ  Kişiye, belirli bir meslekle ilgili bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarını kazandıran ve kişinin yeteneklerini çeşitli yönleri ile geliştiren eğitim sürecine “mesleki eğitim” denir.

64


ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ VE  MESLEKİ EĞİTİMİ  Ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılacak işçilerin zorunlu mesleki eğitim diploma, sertifika veya belgelerinin bulunup bulunmadığı hususu, 4857 sayılı Kanuna göre Bakanlık İş Müfettişleri tarafından denetlenir.

65


ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ VE  MESLEKİ EĞİTİMİ  İşverenler, ağır ve tehlikeli işlerde çalışan işçilerin mesleki eğitim belgelerinin bir örneğini, 4857 sayılı Kanunun 75 inci maddesine göre düzenlenen özlük dosyasında saklamak ve istendiğinde yetkili memurlara göstermek zorundadır.

66


ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ VE  MESLEKİ EĞİTİMİ  Madde 7 — İşyerindeki kadınların, gençlerin, çocukların, özürlü, eski hükümlü, terör mağduru ve göçmen işçilerin eğitimine özel önem verilir. Sağlık ve güvenlik ile ilgili özel görevi bulunan çalışanlar ve temsilcileri özel olarak eğitilir. Sağlık ve güvenlik açısından özel önlem alınmasını gerektiren alanlarda çalışanlara özel eğitim verilir.


İŞYERİNDE ETKİLİ BİR İLETİŞİM SÜRECİ • İletişim Nedir? 

Düşünce, bilgi ve duyguların; sözcük, yazı ve resim gibi semboller kullanarak anlaşılır hale getirilmesi, paylaşılması ve etkileşim sağlanmasıdır.

Etkili iletişimin amacı; iletmek istediğimiz mesajı karşımızdaki kişiye amaçladığımız biçimde iletebilmek, istenen tutum değişikliğini sağlamak ve ortak bir anlayış oluşturmaktır.


Etkili İletişim için; • Uygun dil seçmek • Açık ve doğru mesaj vermek • Saygı duymak, güven  vermek • Göz teması sağlamak • Beden diline dikkat etmek  • İki yönlü iletişim kurmak • Geri bildirimde bulunmak • Dinlemeyi öğrenmek • Empati kurmak 69


Empati nedir?

• Kişinin kendisini diğerinin yerine koyarak ne hissettiğini anlamaya çalışmasıdır. • Kişinin, diğerinin duygularının yoğunluğunu ve anlatımını algılama ve anlama yeteneğidir. 70


Empati ne değildir? • Empati karşımızdaki  ile özdeşleşmek, ona  benzemek, sempati  duymak değil; onun  bakış tarzını  yakalamaya çalışma  çabasıdır.

71


Özet olarak iletişim; • Duyguların, düşüncelerin, tutumların, tavırların, haber ve mesajların bir kişi, bir grup ya da bir kurum tarafından bir kişi bir grup ya da bir kuruma karşılıklı olarak iletilmesidir.

72


İLETİŞİMİN TEMEL ÖZELLİKLERİ • • • • • •

Bilinçli yada bilinçsiz olarak gerçekleşebilir. Kullanılan sembollere, alıcı ve kaynak farklı anlamlar verebilir. Sözcüklerle ve beden diliyle gerçekleşir. Sözel olmayan iletişim duyu organlarıyla algılanabilir. Geri bildirime gereksinim duyan çift yönlü eylemdir. Meydana geldiği ortamdan etkilenir.

73


İletişim süreci KAYNAK

MESAJ

KANAL

ALICI

GERİ BESLEME (dönüt)-FEEDBACK 74


İletişim süreci •

Kaynak; başkası ile paylaşacak bir fikre sahip olan birey, grup ya da kurum

Mesaj; iletişime esas olan haber, bilgi, hareket, jest, mimik, ses, ışık, resim, yazı,işaret vb. semboller

Kanal; mesajın alıcıya iletilmesini sağlayan araç ve yöntemler. Ne kadar çok duyu organı devreye girerse iletişim o derece etkin olur.

Alıcı; kaynaktan gelen mesajın iletici araç ve yöntemleri takip ederek ulaştığı kişidir.

Geri besleme-Dönüt; kaynaktan gelen mesaja alıcının gösterdiği tepkinin tekrar kaynağa ulaşma sürecidir. 75


İletişim sürecinde; • Dönüt (feedback) sağlanamıyorsa iletişim tek yönlüdür. • Çift yönlü mesaj alış-verişine iletişim, • Tek yönlü olanına iletim denebilir.

76


Başarılı bir iletişimde • Simgelerin benzer biçimde tanımlanması, • Dilin anlaşılır bir şekilde kullanılması, • Çoklu kanal kullanılması, • Dönüt (feedback) sisteminin sağlanması beklenir.

77


6‐ İLGİLİ MEVZUAT İş Yasası ve Eğitimler 4857 sayılı İK Madde 77 ; İşverenler ; İşçilerin karşı karşıya bulunduğu mesleki riskler ve Alınması gereken tedbirler

78


6‐ İLGİLİ MEVZUAT İş Yasası ve Eğitimler Yasal hak ve sorumluluklar ile ilgili bilgilendirme eğitimi, Gerekli diğer eğitimler, Güvenli davranış alışkanlıkları kazandıran eğitimler Vermek zorundadır.

79


6‐ İLGİLİ MEVZUAT Madde 81 İşyeri sağlık güvenlik birimi veya ortak sağlık güvenlik biriminde görevlendirilecek personel; ‐İşyeri hekimi, ‐İsg uzmanı, ‐Görevlendirilecek diğer personel Bu personeller eğitimli olacak ve bu eğitimlerin usul ve esasları bir yönetmelikle düzenlenecek. 80


6‐ İLGİLİ MEVZUAT Madde 85  16 yaşını doldurmamış genç işçiler Çocuklar Çalışacağı işle ilgili mesleki eğitim almamış işçiler Ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılamazlar.

81


6‐ İLGİLİ MEVZUAT Yönetmeliğin adı; Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik İşveren yükümlülükleri ; iş sağlığı ve güvenliği eğitim programları hazırlamak,

82


6‐ İLGİLİ MEVZUAT Eğitimlerin düzenlenmesini, çalışanların bu programlara katılmasını sağlamak, eğitim için uygun yer, araç ve gereç temin etmekle, yükümlüdürler.

83


6‐ İLGİLİ MEVZUAT Eğitim ve Sorumluluklar Alt işveren işçilerinin eğitiminde alt işverenle birlikte asıl işveren de sorumludur, Geçici iş ilişkisi kurulan işverenler eğitimlerden kendileri sorumlu,

84


6‐ İLGİLİ MEVZUAT Eğitim ve Sorumluluklar  İş sözleşmesi türü eğitim verilmesi yükümlülüğünü kaldırmaz.  Eğitimler işçilere mali yük getiremez ve eğitimler çalışma sürelerinde verilir. (çalışma süresinden sayılır).  İşçiler eğitime katılmak zorundadır.

85


6‐ İLGİLİ MEVZUAT Eğitimlerin Gerçekleştirilmesi Yıllık Eğitim programı/çizelgesi/planı hazırlamak,  Planı işçi temsilcileri ile birlikte hazırlamak,  Programda eğitimin hedefi, konusu, süresi, amacı, tarihi, eğitim vereceklerin adı, soyadı, unvanı, eğitime katılanların sayısı hakkında bilgiler bulundurmak, gerekir.

86


BİR SÖZ  Yaşadıkça Öğrenirsin  Sevdikçe Öğrenirsin  Ağladıkça Öğrenirsin  Yitirdikçe Öğrenirsin  Can Evinden Vuruldukça Öğrenirsin  Feryat Ettikçe Öğrenirsin Alanis Morissette Yaşlandıkça Daha İyi Öğrenirsin… 87


• SORU : Aşağıdakilerin hangisinde, olgunlaşmanın tabii bir sonucu olarak yetişkin kişiden, bağımlı bir kişilikten bağımsız bir kişiliğe, kendi kendini idare eder duruma gelmesi beklenir? • A)Pedagoji B)Psikoloji C)Andragoji D)Antropoloji • • CEVAP:C


• ANDROGOJİ  Yetişkin Eğitimi • Pedagoji, Çocuklarda "eğitim‐bilim ve  teorisi" anlamına gelmektedir. • Eğitbilim • Pedagoji, eğitim bilimidir. • Antropoloji İnsan bilimi, insanın  biyolojik, yapısal özelliklerini inceleyen  bilim


TEŞEKKÜRLER…..

Yetişkin eğitimi