Page 1

ILO‐ULUSLAR ARASI ÇALIŞMA  ÖRGÜTÜ Uluslar arası Çalışma Örgütü 1919’da imzalanan Versay  antlaşmasında öngörülen Milletler Cemiyeti ile ortaya  çıkmıştır. Amaç,Birinci Dünya Savaşından sonra giderek  büyüyen sorunlara yönelik sosyal reform niteliğinde  çözümler bulmak ve reformların uluslar arası düzeyde  uygulanmasını sağlamaktı.


AMAÇ VE İLKELER • Uluslararası Çalışma Örgütü, sosyal adaletin ve uluslararası  insan ve çalışma haklarının iyileştirilmesi için çalışan bir  Birleşmiş Milletler ihtisas kuruluşudur. • Uluslararası Çalışma Örgütü, evrensel ve sürekli  barışın ancak sosyal adalet ile sağlanabileceğini savunan bir  temel ilke üzerine kurulmuştur 


Uluslararası Çalışma Örgütü, • Sözleşmeler ve Tavsiye Kararları yoluyla, çalışma hayatına ilişkin temel  haklar, örgütlenme özgürlüğü, toplu pazarlık, zorla çalıştırmanın  engellenmesi, fırsat ve muamele eşitliği gibi çalışmaya ilişkin tüm  konuları düzenleyici, uluslararası çalışma standartları oluşturur. • Mesleki eğitim ve rehabilitasyon, istihdam politikası, iş hukuku,  endüstriyel ilişkiler, çalışma şartları, yönetimin geliştirilmesi,  kooperatifler, sosyal güvenlik, çalışma istatistikleri, iş sağlığı ve  güvenliği konularında teknik yardım sağlar. • Bağımsız iş ve işveren örgütlerinin kurulmasını destekler ve bunlara  eğitim ve danışmanlık hizmeti verir. 


ILO NE YAPAR?  • ILO’nun dört temel stratejik hedefi vardır: • Çalışma yaşamında standartlar, temel ilke ve haklar  geliştirmek ve gerçekleştirmek. • Kadın ve erkeklerin insana yakışır işlere sahip olabilmeleri  için daha fazla fırsat yaratmak, • Sosyal koruma programlarının kapsamını ve etkinliğini  artırmak • Üçlü yapıyı ve sosyal diyalogu güçlendirmek.


ILO NE YAPAR? Bu hedefler bir dizi yolla gerçekleştirilmektedir: • Temel insan haklarını geliştirmek, çalışma ve yaşam  koşullarını iyileştirmek, istihdam olanakları yaratmak üzere  uluslararası politika ve programların oluşturulması. • Uluslararası çalışma standartlarının oluşturulması; bu  standartların uygulanmasının izlenmesi için uygun  mekanizmanın oluşturulması, standartların ulusal  merciilere, söz konusu politikaların hayata geçirilmesinde,  yol gösterici olmaktadır.


ILO NE YAPAR? Ülkelerin söz konusu politikaları pratikte fiilen  gerçekleştirmelerine yardımcı olmak için, kapsamlı bir  uluslararası teknik işbirliği programının, sosyal tarafların  aktif ortaklığı ile oluşturulması ve uygulanması • Bu çabaların tümünün geliştirilmesi için eğitim, öğretim,  araştırma ve yayın faaliyetlerinde bulunulması 


ULUSLARARASI ÇALIŞMA STANDARTLARI •

ILO’nun temel ve en önemli fonksiyonlarından biri, Uluslararası  Çalışma Konferansı’nın uluslararası standartları belirleyen Sözleşme ve  Tavsiye Kararlarının üçlü yapı (işçi‐işveren‐hükümet) tarafından kabul  edilmesidir. Bu Sözleşmeler, üye ülkelerin yasama organlarındaki  onaylarıyla birlikte, öngördükleri koşullarının uygulanması konusunda  bağlayıcı hükümler içermektedirler. Tavsiye kararları ise, politika  geliştirme, yasama ve uygulama konularında rehberlik görevi  görmektedir.


ULUSLARARASI ÇALIŞMA STANDARTLARI •

Sözleşme ve Tavsiye Kararları, 1919’dan bu yana, çalışma dünyası ile  ilgili hemen her konuyu kapsamıştır. Bunlar arasında, bazı temel insan  hakları (özellikle dernek kurma, örgütlenme ve toplu pazarlık hakkı,  zorla çalıştırma ve çocuk emeğinin yasaklanması, çalışma hayatında  ayrımcılığın yok edilmesi), çalışma yönetimi, endüstriyel ilişkiler,  istihdam politikası, çalışma koşulları, sosyal güvenlik, iş güvenliği ve  sağlığı, kadınların istihdamı ile göçmen işçiler ve denizciler gibi bazı özel  kategorilerin istihdamı yer almaktadır 


Temel ILO Sözleşmeleri •

No.29 Zorla Çalıştırma Sözleşmesi (1930) Sözleşme zorla ya da zorunlu çalıştırmanın her tür biçimine son verilmesini  öngörmektedir. Ancak, askerlik hizmeti, mahkumların belirli bir denetime göre  çalıştırılmaları, bu arada savaş, yangın ve deprem gibi olağanüstü durumlarda gerek  duyulan çalıştırma biçimleri için istisna tanınmaktadır. 

No.87 Örgütlenme Özgürlüğü ve Örgütlenme Hakkının Korunması Sözleşmesi (1948) Bütün işçi ve işverenlerin, önceden izin almaksızın ve serbestçe kendi örgütlerini kurma  ve bu örgütlene katılma haklarını güvence altına almakta ve bu örgütlerin resmi  görevlilerin müdahalelerinden bağımsız serbestçe işlev görebilmelerini sağlayacak  güvenceler getirmektedir. 


Temel ILO Sözleşmeleri • No.98 Örgütlenme ve Toplu Sözleşme Hakkı Sözleşmesi (1949) Sendika ayrımcılığı gözetilmesine, farklı kesimlerin örgütlerinin  birbirlerinin çalışmalarına müdahale etmelerine karşı ve toplu  sözleşme düzeninin geliştirilmesine yönelik önlemler getirmektedir. • No.100 Eşit Ücret Sözleşmesi (1951) Erkek ve kadınların, eşit işlerde eşit ücret ve sosyal haklara sahip  olmalarını öngörmektedir.


Temel ILO Sözleşmeleri •

No.105 Zorla Çalıştırmanın Yasaklanması Sözleşmesi (1957) Zorla ya da zorunlu çalıştırmanın herhangi bir biçiminin siyasal zorlama ve eğitme,  siyasal ya da ideolojik görüşlerin açıklanması nedeniyle cezalandırma, işgücünü harekete  geçirme, çalışma disiplinini sağlama, ayrımcılık ve grevi katılanları cezalandırma aracı  olarak kullanılmasını yasaklamaktadır. 

No.111 Ayrımcılık (İstihdam ve Meslek) Sözleşmesi (1958) İş verme, eğitim ve çalışma koşullarının düzenlenmesinde ırk, renk, cinsiyet,din, siyasal  görüş, ulusal kimlik ve sosyal köken temelinde ayrımcılık yapılmasının ulusal politikalarla  önlenmesi, fırsat ve uygulama alanında eşitliği geliştirme çağrısında bulunmaktadır. 


Temel ILO Sözleşmeleri •

No.138 Asgari Yaş Sözleşmesi (1973) İşe kabulde asgari yaşın zorunlu temel eğitimin tamamlandığı yaştan daha düşük  olamayacağını öngörerek çocuk işçiliğinin ortadan kaldırılmasını amaçlamaktadır. 

No.182 Çocuk İşçiliğinin En kötü Biçimleri Sözleşmesi (1999) Çocuk işçiliğinin en kötü biçimlerinin acilen ve etkili biçimde ortadan kaldırılmasını  sağlayacak önlemlerin alınmasını öngörmektedir. Çocuk işçiliğinin en kötü biçimleri  arasında kölelik ve benzeri koşullarda çalıştırılma, silahlı çatışmalarda kullanılmak üzere  zorla askere alınma, fuhuş ve pornografi amaçlarıyla ve yasa dışı işlerde kullanılma ve bu  arada çocukların sağlığına, güvenliğine ve ahlaki değerlerine zarar verecek işler yer  almaktadır. 


Temel ILO Sözleşmeleri • İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ VE ÇALIŞMA  ORTAMINA İLİŞKİN  • 155 SAYILI SÖZLEŞME • ILO Kabul Tarihi: 3 Haziran 1981 • Kanun Tarih ve Sayısı: 07.01.2004 / 5038 • Resmi Gazete Yayım Tarihi ve Sayısı:  13.01.2004 / 25345


Temel ILO Sözleşmeleri • • •

KAPSAM Bu Sözleşme, bütün ekonomik faaliyet kollarına uygulanır.  Bu Sözleşmeyi onaylayan Üye, mümkün olan en erken  safhada, ilgili işçi ve işverenlerin temsilcisi olan  kuruluşlara danıştıktan sonra, işin gereği olarak önemli  özel sorunlar yaratan deniz taşımacılığı veya balıkçılık gibi  belirli ekonomik faaliyet kollarını, tamamen veya kısmen  uygulama alanı dışında tutabilir. 


Temel ILO Sözleşmeleri • Bu Sözleşmeyi onaylayan her Üye, Uluslararası  Çalışma Örgütü Anayasası’nın 22 inci maddesi  uyarınca, Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin  vereceği ilk uygulama raporunda, bu  maddenin 2 inci fıkrası gereği, uygulama alanı  dışında tutulan her bir ekonomik faaliyet  kolunu, kapsam dışında tutulma 


Temel ILO Sözleşmeleri • nedenleri verilerek ve bu kollarda çalışanların  yeterli şekilde korunması için alınan önlemler  tanımlanarak bir liste halinde verecek ve daha  sonraki raporlarda uygulama kapsamının  genişletilmesi yolunda kaydedilmiş gelişmeleri  belirtecektir 

Uluslar arası çalışma örgütü  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you