Page 1

İŞ HUKUKU SORULARI 1-Aşağıdakilerden hangisi iş sözleşmesinin feshinde geçerli sebeplerden biri değildir? a)Yeterlilik

b)Davranışlar

c)Ahlak ve iyi niyet kuralları

d)İşletme gerekleri

2-İşçinin işe iade davasını kazanmasıyla birlikte işe başvurusu halinde işe tekrar başlatılmaması neticesinde talep edebileceği tazminatın adı nedir? a)Kıdem tazminatı

b)İhbar tazminatı

c)İş güvencesi tazminatı d)Manevi tazminat

3-Sendikal tazminatın miktarı hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a)En az 6 aylık ücret tutarı

b)En az 12 aylık ücret tutarı

c)En az iki haftalık ücret tutarı

d)Her yıl için 30 günlük ücret tutarı

4-Geçerli sebeple fesih hangi tür sözleşmelerde mümkündür? a)Belirli süreli iş sözleşmesi c)Toplu iş sözleşmesi

b)Belirsiz süreli iş sözleşmesi d)Hiçbiri

5- İşe iade davası fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren ne kadar bir sürede açılır? a)1 ay b)4 ay c)6 ay d)1 yıl

6- SS Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi iş kazası sayılmaz?  a) İşyerinin bahçesinde oturan  b) Görevli olarak başka bir işte çalışan  c) Servis aracı ile evine giden  d) İşe gelmek için durağa giderken 


7-Fazla çalışmalarda ücret hangi oranda artırılır? a)%10

b)%25

c)%50

d)%100

8- Onbeş yıl (dahil) ve daha fazla kıdemi olanlar kaç gün yıllık ücrete hak kazanır? a)14

b)20

c)24

d)26

9-Dört yıl kıdemi olan ve belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalışan bir işçinin ihbar öneli ne kadardır? a)2 hafta

b)4 hafta

c)6 hafta

d)8 hafta

10-Toplu iş sözleşmesi bulunmayan bir işyerinde denkleştirme süresi en çok ne kadar olabilir? a)1 ay

b)2 ay

c)4 ay

d)6 ay

11-Aşağıdakilerden hangisi işçinin iş güvencesine tabi olması için mevcut olması gereken şartlardan değildir? a)En az 6 ay kıdemi olması b)İşyerinde en az 30 işçi çalışması c)İşçinin belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalışması d)İşyerinin sanayiden sayılan işyerlerinden olması 12-Aşağıdakilerden hangisi sadece iş güvencesine tabi olmayan işçilere ödenebilir? a)Kötü niyet tazminatı b)İhbar tazminatı

c)Sendikal tazminat d)Kıdem tazminatı1‐Geçici iş 

ilişkisi en fazla ne kadar süre ile yapılabilir ve kaç defa yenilenebilir?  a) Süre tekrarlama zorunluluğu yoktur  b) 6 ay – 2 defa  c) 3 ay – 2 defa  d) 1 yıl – 1 defa           


13‐Aşağıdaki davalardan  hangisi  SSK’nın  işverene  kusuru  nedeniyle  zararı  tanzim  için  açtığı  davadır?  a) Ceza davası  b) SSK davası  c) Rücu davası  d) Tazminat davası    14‐Aşağıdakilerden  hangisi  belirsiz  iş  sözleşmelerinin  feshinden  önce  durumun  diğer  tarafa  bildirilmesinde yanlıştır?  a) İşi 6 aydan 18 aya kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak dört  hafta sonra  b)  İşi  bir  buçuk  yıldan  üç  yıla  kadar  sürmüş  olan  işçi  için,  bildirimin  diğer  tarafa  yapılmasından  başlayarak altı hafta sonra  c) İşi üç yıldan fazla sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak sekiz hafta  sonra  d) İşi altı aydan fazla sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak bir hafta  sonra   15‐Ara dinlenmesi ile ilgili sürelerde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?  a) Dört saat veya daha kısa süreli işlerde on beş dakika ara verilir  b) Yedi buçuk saatten fazla süreli işlerde bir saat ara verilir  c) Ara dinlenmeleri çalışma süresinden sayılır  d) Dört saatten fazla ve yedi buçuk saate kadar (yedi buçuk saat dahil)  süreli işlerde yarım saat ara  verilir    16‐Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?  a) İşçinin normal haftalık çalışma süresinin tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan emsal işçiye göre önemli  ölçüde daha az belirlenmesi durumunda sözleşme kısmi süreli iş sözleşmesidir  b)  Nitelikleri  bakımından  en  çok  otuz  iş  günü  süren  işlere  süreksiz  iş,  bundan  fazla  devam  edenlere  sürekli iş denir  c) Süresi bir yıl ve daha fazla olan iş sözleşmelerinin yazılı şekilde yapılması zorunludur  d) Çağrı üzerine çalıştırmak için belirlenen sürede işçi çağırılmazsa ücret ödenmez     


17‐Bir iş kazası sonucunda eşi  ölen bir kadın aşağıdaki davalardan hangilerini açabilir?  ( 1 ) Nafaka davası  ( 2 ) Manevi tazminat  ( 3 ) Destekten yoksun kalma tazminatı  ( 4 ) Tazminat davasısı    18‐İşverenin, iş akdinden doğan iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alma borcunu düzenleyen hukuk  kuralları aşağıdakilerden hangisinde yer alır?  a) Ceza Kanunu  b) SS Kanunu  c) İş Kanunu  d) Borçlar Kanunu      19‐İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerini malı  olan  veya  olmayıp  da  eli  altında  bulunan  makinaları,  tesisatı  veya  başka  eşya  ve  maddeleri  kaç  günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması durumunda, işveren  işçiyi derhal işten çıkarabilir?  a) 15  b) 30  c) 10  d) 90    20‐Aşağıdaki işlerden hangisi İş Kanunu kapsamına girer?  a)  507  sayılı  Esnaf  ve  Sanatkarlar  Kanununun  2nci  maddesinin  tarifine  uygun  üç  kişinin  çalıştığı  işyerleri   b) Ev hizmetleri   c) Deniz ve taşıma işleri  d) 50’den fazla işçi çalıştıran tarım ve orman işlerinin yapıldığı işyerleri veya işletmeleri

Iş hukuku soruları  
Iş hukuku soruları  
Advertisement