Page 1

1) Aşağıdakilerden hangisi iş kazası değildir? A) Sigortasız çalıştırılan işçinin işyerinde kaza  geçirmesi B) İşçinin işyerinde intihar etmesi C) İşveren tarafından sağlanan servis aracı ile  işçilerin topluca götürülüp getirilmeleri  sırasında kaza sonucu işçinin yaralanması D) İşyerinde kule vincin devrilmesi


DOĞRU YANIT B) İşçinin işyerinde intihar etmesi


2) Ölümlü iş kazalarının dağılımında en fazla  ölüm hangi meslek kolunda meydana  gelmektedir? A)İnşaat B)Metal eşya sanayii C)Kömür madenciliği D)Dokuma 


Doğru yanıt A)İnşaat


4)İŞ KAZASI VE Meslek Hastalığı aşağıdaki hangi  kanunda tanımlanmıştır? A)4857 sayılı İş Kanunu B)506 sayılı SSK Kanunu C)Umumi Hıfzısıhha Kanunu D)Borçlar Kanunu


DOĞRU YANIT B)506 Sayılık SSK Kanunu


5)İşçiyi gözetme borcuna aykırılık sebebiyle oluşan iş kazasından doğan  zararlar karşısında işverenin hukuksal sorumluluğu ile ilgili yanlış  ifade aşağıdakilerden hangisidir? A)Kazalanan işçi, iş kazası sonucu oluşan manevi zararı için işveren  aleyhine dava açabilir. B)İş kazası sonucu ölen işçinin hak sahiplerine SGK tarafından ölüm geliri  bağlanmış ise, işverenden manevi tazminat talep edemezler. C)Kazalanan işçi, iş kazası sonucu oluşan ve SGK tarafından karşılanamayan  maddi zararların telafisi için işveren aleyhine tazminat davası açabilir. D)İş kazası sonucu yaralanan işçinin ailesi, işçinin bedensel bütünlüğünde  oluşan zararı gerekçe göstererek işverenden maddi tazminat talep  edemezler


DOĞRU YANIT B)İş kazası sonucu ölen işçinin hak sahiplerine  SGK tarafından ölüm geliri bağlanmış ise,  işverenden manevi tazminat talep edemezler.


6)Aşağıdaki durumlardan hangisi iş kazasına girmez? A)Sigortalının işveren tarafından görev ile başka bir yere  gönderilmesi yüzünden, asıl işini yapmaksızın geçen  zamanlarda meydana gelen kaza B)Sigortalının, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı  yere toplu olarak götürülüp getirilmeleri sırasında  meydana gelen kaza C)Emzikli sigortalı kadının çocuğuna süt vermek için ayrılan  zamanlarda meydana gelen kaza D)Sigortalının kendi aracı ile iş yerine gidip gelmesi sırasında  meydana gelen kaza


DOĞRU YANIT D)Sigortalının kendi aracı ile iş yerine gidip  gelmesi sırasında meydana gelen kaza


7)Aşağıdakilerden hangisinde iş kazası oranı  daha fazladır? A)Tehlikeli durum ile tehlikeli hareketin birlikte  oluşturduğu kazalar B)Tehlikeli durumun tek başına neden olduğu  kazalar C)Tehlikeli hareketin tek başına oluşturduğu  kazalar D)Önlenmesi mümkün olmayan kazalar


DOĞRU YANIT  A)Tehlikeli durum ile tehlikeli hareketin birlikte  oluşturduğu kazalar


8)Özellikle iş kazaları işin akışını durdurarak üretimi kesintiye  uğratmakta ve maddi kayba neden olmaktadır. Uluslararası  Çalışma Örgütü (ILO) araştırmalarında üretimde kullanılan  makine ve tezgahlarda koruma sistemlerinin geliştirilmesi ile iş  güvenliğinin sağlanması sonucunda önemli ölçüde ………….  Sağlandığını saptamıştır. Yukarıdaki cümlede noktalı yere gelebilecek en uygun yanıt  aşağıdakilerden hangisidir? A)Üretim artışının B)İstihdamın C)Satışın D)Reklamın 


DOĞRU YANIT A)Üretim artışının


9)Bir kazanın meydana gelmesini önlemek  üzere potansiyel nedenlerinin ortadan  kaldırılması amacıyla çalışmaların yapılması  nasıl bir yaklaşımdır? A)Aktif B)Reaktif C)Proaktif D)Gerçekçi 


DOĞRU YANIT C)PROAKTİF


10)Sektördeki sigortalı sayısı ile yaşanan iş  kazası sayıları arasındaki bağlantıyı veren  standardize iş kazası oranlarına bakıldığında,  en sık kaza hangi sektörde yaşanmaktadır? A)Dokuma sanayi B)Nakil araçları imali C)Kömür madenciliği sektörü D)Metalden eşya imalatı sektörü


DOĞRU YANIT C)Kömür madenciliği sektörü


11) a)sigortalının………………………………………..,  b)işveren tarafından ………. Veya görevi nedeniyle, sigortalı kendi  adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş veya  çalışma konusu nedeniyle iş yeri dışında, c)Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak iş  yeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini  yapmaksızın geçen zamanlarda, d)emziren kadın sigortalının, çocuğuna süt vermek için ayrılan  zamanlarda, e)Sigortalının, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere  gidiş gelişi sırasında, meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya  sonradan bedenen ya da ruhen özüre uğratan olaydır. Yukarıda verilen iş kazasının yasal tanımına göre boş bırakılan  yerlere hangi seçenekteki ifadeler gelmelidir? A)İş yerinde bulunduğu sırada/yürütülmekte olan iş nedeniyle B)İş yerinde iken/verilen talimatlar dolayısıyla C)Grev dahil iş yerinde iken/yürütülmekte olan iş nedeniyle D)İş yerinde bulunduğu sırada/taşeron işleri dışında


DOĞRU YANIT A)İş yerinde bulunduğu sırada/yürütülmekte  olan iş nedeniyle


12)Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na  göre, aşağıda sayılan durumlarda gerçekleşen  kazalardan hangisi iş kazası sayılmaz? A)Sigortalının iş yerinde bulunduğu sırada gerçekleşen kaza B)İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle  gerçekleşen kaza C)Sigortalının yıllık ücretli izin için işyeri dışında olduğu  dönemde gerçekleşen kaza D)Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak  işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl  işini yapmaksızın geçen zamanlarda gerçekleşen kaza


DOĞRU YANIT C)Sigortalının yıllık ücretli izin için işyeri dışında  olduğu dönemde gerçekleşen kaza


13)İş kazası sonucunda vücut bütünlüğü kısmen  bozulan(yaralanan) veya tamamen bozulan  (ölen)işçinin yakınları işverenden aşağıdaki  tazminatlardan hangisini talep edemez? A)Destekten yoksun kalma tazminatı B)İş göremezlik tazminatı C)Manevi tazminat D)İhbar tazminatı


DOĞRU YANIT D)İhbar tazminatı


14)İş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili  maddi sorumluluk konusu aşağıdakilerden  hangisinde yer almaktadır? A)Borçlar Kanunu B)Deniz İş Kanunu C)Türk Ticaret Kanunu D4857 sayılı İş Kanunu


DOĞRU YANIT A)Borçlar Kanunu


15)İş kazasında geçici iş göremezlik verilmesi  için sigortalılık süresinin en az kaç gün olması  gerekir? A)15 B)7 C)3 D)1


DOĞRU YANIT D)1


16)İş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili  maddi sorumluluk konusu aşağıdakilerin  hangisinde yer almaktadır? A)4857 sayılı İş Kanunu B)Türk Ticaret Kanunu C)Deniz İş kanunu D)Borçlar kanunu


DOĞRU YANIT D)Borçlar Kanunu


17)Aşağıdakilerden kavramlardan hangisinin  hesaplanmasında iş kazaları nedeniyle  toplam kayıp gün sayısı kullanılır? A)Kaza oranı B)İş kazası ağırlık hızı C)İş kazası sıklık hızı D)Sektörel kaza sıklık hızı


DOĞRU YANIT B)İş kazası ağırlık hızı


18) 1.makine kaynaklı 2.Çalışma ortamı ve çevre kaynaklı 3.Yönetim kaynaklı Yukarıdakilerden hangileri iş kazalarının  meydana gelmesinde etkendir? a)1‐2 B)1‐3 C)2‐3 D)1‐2‐3


DOĞRU YANIT D)1‐2‐3


19) 1.Mekanik hatalar sonucu meydana gelen kazalar 2.İnsan hatası sonucu meydana gelen kazalar 3.Öngörülmeyen, önlenemeyen, sebebi bilinmeyen  kazalar Ülkemizde iş kazalarının sebepleri incelendiğinde en  fazladan en aza doğru sıralamanın nasıl olması  beklenir? A)2‐1‐3 B)1‐3‐2 C)1‐2‐3 D)2‐3‐1


DOĞRU YANIT A)2‐1‐3


20) 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası  Kanunu’nda düzenlenen, sosyal güvenlik Kurumunun iş  kazası ve meslek hastalığı sebebiyle yapmış olduğu  yardımları işverene ve üçüncü kişilere rücu hakkı ile ilgili  aşağıdakilerden hangisi yanlıştır) A)İşverenin sorumluluğunun tespitinde kaçınılmazlık ilkesi  dikkate alınmaz. B)İş kazası sonucu ölümlerde, 5510 sayılı kanun uyarınca hak  sahiplerine bağlanacak gelir ve verilecek ödenekler için, iş  kazası sonucu ölen kusurlu sigortalının hak sahiplerine,  kurumca rücu ödenmez. C)İş kazasının, 5510 sayılı kanun’da belirtilen sürede işveren  tarafından kuruma bildirilmemesi halinde, bildirim tarihine  kadar geçen süre için sigortalıya ödenecek geçici iş  göremezlik ödeneği, kurumca işverenden tahsil edilir. D)İş kazası üçüncü bir kişinin kusuru nedeniyle meydana  gelmişse, sigortalıya ve hak sahiplerine yapılan veya ilerde  yapılması gereken ödemeler ile bağlanan gelirin başladığı  tarihteki ilk peşin sermaye değerinin yarısı, zarara sebep olan  üçüncü kişilere ve şayet kusuru varsa bunları çalıştıranlara  rücu edilir.


DOĞRU YANIT A)İşverenin sorumluluğunun tespitinde  kaçınılmazlık ilkesi dikkate alınmaz.


21)işverenler, işyerlerinde meydana gelen iş  kazasını ve tespit edilen meslek hastalığını  kaç iş günü içinde yazılı olarak ilgili Bölge  Müdürlüğüne bildirmek zorundadır? A)1 B)2 C)3 D)4


DOĞRU YANIT B)2


22)İş kazaları meslek hastalıkları açısından  maddi sorumluluk aşağıdakilerden  hangisinde tanımlıdır? A)Türk Ceza Kanunu B)4857 sayılı İş Kanunu C)Borçlar Kanunu D)Ticaret Hukuku


DOĞRU YANIT C)Borçlar Kanunu


23)İş kazaları ve meslek hastalıkları  aşağıdakilerden hangisinde tanımlıdır? A)Umumi Hıfzısıhha Kanunu B)4857 sayılı İş Kanunu C)Borçlar Kanunu D)5510 sayılı SGK


DOĞRU YANIT D)5510 sayılı SGK


24)Kaza, kaçınılmazlık sebebiyle meydana  gelmiş ise, kaza ile herhangi bir kişinin veya  Kuruluşun kusuru bulunmuyor ise, bu zararın  belli oranlarda işçi ve işveren tarafından  karşılanması gerekmektedir. İşverenin bu  yükümlülüğüne ne denir? A)Manevi Tazminat B)Kusursuz Sorumluluk C)Destek Tazminatı D)Kaçınılmazlık sorumluluğu


DOĞRU YANIT B)Kusursuz sorumluluk


25)İşçinin iş kazası sonucu hayatını kaybetmesi  sonucu, SGK işçinin yakınlarına gelir bağlamış,  yapılan incelemede, iş kazasının meydana  gelmesinde işverenin %100 kusurlu olduğu tespit  edilmiştir, bu durumda  bağlanan gelirin alınması  için işveren aleyhine açacağı dava aşağıdakilerden  hangisidir? A)Destekten yoksun kalma tazminat davası B)Rücu davası C)Peşin sermaye değeri davası D)Manevi tazminat davası


DOĞRU YANIT B)RÜCU DAVASI


26)İşçinin iş kazasına uğraması ya da meslek  hastalığına yakalanması halinde, aşağıda  belirtilenlerden hangisi, işverenin sorumluluğuna  etki eden faktörler kapsamı dışındadır? A)İşverenin işçi sağlığı ve iş güvenliği tedbirlerini alma  borcunu yerine getirmemesi B)İşçinin zarar görmesi C)İşçinin uğradığı zararın iş kazası ya da meslek hastalığı  sonucu ortaya çıkması D)İşçinin cinsiyeti dolayısı ile zarar görmesi


DOĞRU YANIT D)İşçinin cinsiyeti dolayısı ile zarar görmesi


27)Eşi iş kazasında ölen kadın hangi davayı  açabilir? A)İş göremezlik tazminatı davası B)Rücu davası C)Destekten yoksun kalma tazminat davası D)Maddi tazminat davası


DOĞRU YANIT C)Destekten yoksun kalma tazminat davası


31)1988 yılı 16.çalışma istatistikçileri toplantısında iş  kazası istatistiklerinin oluşturulmasında kullanılan  sayısal değerler arasındaki farklılıklar,  karşılaştırılmalı ölçüm değerlerinin dikkate  alınmasıyla anlamlı hale  getirilmektedir.aşağıdakilerden hangisi bu ölçüm  değerlerindendir? A)Ölümlü iş kazaları oranı B)İş göremezlikte sonuçlanan iş kazası oranı C)İş kazası ve meslek hastalığı oranları D)Kaza ağırlık oranı


DOĞRU YANIT D)Kaza ağırlık oranı


32)Aşağıdaki şıklardan hangisi 16. çalışma  istatistikçileri toplantısında istatistikler  arasında dikkate alınmayan olaylardandır? A)Meslek hastalığı olayları B)Kaza sıklık oranları C)Kaza ağırlık oranları D)Kaza olabilirlik oranları


DOĞRU YANIT A)Meslek hastalığı olayları


33)Kaza ağırlık oranları hesaplanmasında, takvim  yılı içerisindeki ölümlü veya ölümlü olmayan  mesleki yaralanmalardan dolayı kayıp gün sayısı  dikkate alınmaktadır, ölüm veya sürekli iş  göremezlik halinde kayıp gün sayısı kaç gün  olarak değerlendirilmektedir? A)365 gün B)1000 gün C)7500 gün D)10000 gün


DOĞRU YANIT C)7500 gün


34)Aşağıdaki formüllerden hangisi kaza sıklık  oranı hesaplanmasında kullanılmaktadır? A)KSO=Toplam kaza sayısı/lam Kaza  Sayısı/Toplam insan saat çalışma  süresi*1.000.000 B)KSO=Kaza nedenli t.kayıp Gün Sayısı/Toplam  insan saat çalışma süresi*1000 C)KSO=Toplam Kazası sayısı/Toplam İşçi  Sayısı*100.000 D)KSO=Toplam Kaza Sayısı/PTEGS*100


DOĞRU YANIT A)KSO=Toplam Kaza Sayısı/Toplam İnsan Saat  Çalışma Süresi*1.000.000


35)İş kazaları aşağıdaki yerlerden hangisine  bildirilmesi gerekmez? A)İlgili Bölge Çalışma Müdürlüğüne B)İlgili SGK İl Müdürlüğüne C)Bulunduğu yerin yerel yönetimine D)Polis ya da jandarmaya


DOĞRU YANIT C)Bulunduğu yerin yerel yönetimine


36)İş kazası ağırlık oranları hesaplanmasında kazalardan  dolayı kayıp iş günü sayısı hesap edilirken geçici iş  göremezlik olaylarında, tıbbi işlemlerin uzaması halinde  kayıp iş günü sayısında hangi süre dikkate alınmaz? A)Tedavinin 1 saati aşması halinde 1 tam gün olarak hesap  edilir. B)Tedavinin o günkü çalışma süresinin yarısını aşması  halinde 1 tam gün hesap edilir. C)Tedavinin bir günlük çalışma süresinin üçte ikisini aşması  halinde 1 tam gün hesap edilir. D)Tedavinin 1 günden az süren durumları hiç dikkate  alınmamaktadır.


DOĞRU YANIT D)Tedavinin 1 günden az süren durumları hiç  dikkate alınmamaktadır.


37)Aşağıdaki şıklarda belirtilen hangi rapor, iş  kazası sonucunda ceza ve hukuk  mahkemesince dikkate alınır? A)Bilirkişi raporları B)Müfettiş raporları C)Savcılık raporları D)Polis raporları


DOĞRU YANIT A)Bilirkişi raporları


38)İş kazalarının, iş müfettişlerince  incelenmesinin asıl nedeni hangisidir? A)Mahkemece tazminatların belirlenmesinde  kusurlu olanların tespiti için B)Kazanın verdiği zararı tespit etmek için C)Kazanın nedenini, tespit etmek ve tekrarını  önleyici tedbirler geliştirmek için D)İstatistiklerin düzenli bir şekilde yapılarak  Ülkemizdeki iş kazalarını belirlemek diğer  ülkelerle karşılaştırma yapmak için


DOĞRU YANIT  C)Kazanın nedenini, tespit etmek ve tekrarını  önleyici tedbirler geliştirmek için


39)Cuma günü saat 15.00 da bir iş kazası geçirerek ağır yaralanan  işçinin kaza bildirimi hangi sürede nerelere bildirilmelidir? A)Hemen adli makama, hafta sonunu takip eden Salı günü saat 15.00e  kadar ilgili Bölge müdürlüğüne ve ilgili SGK il müdürlüğüne bildirilir. B)Hemen adli makama, hafta sonu takip eden Salı günü akşamına  kadar ilgili bölge müdürlüğüne ve ilgili SGK İl Müdürlüğüne bildirilir. C)Hemen adli makama, hafta sonunu takip eden Salı günü saat 15.00  kadar ilgili bölge müdürlüğüne ve Çarşamba günü 15.00’a kadar  ilgili SGK il müdürlüğüne bildirilir. D)Hemen adli makama, hafta sonunu takip eden Salı günü akşamına  kadar ilgili bölge müdürlüğüne ve Çarşamba günü akşamına kadar  ilgili SGK il müdürlüğüne bildirilir.


DOĞRU YANIT D)Hemen adli makama, hafta sonunu takip eden  Salı günü akşamına kadar ilgili bölge  müdürlüğüne ve Çarşamba günü akşamına  kadar ilgili SGK müdürlüğüne bildirilir.


40)Yapılan istatistik çalışmalarında, iş  kazalarının iş saatlerinin en fazla kaçıncı  saatinde olduğu belirtilmektedir? A)1.saat B)2.saat C)Öğleden sonra D)Vardiyalı çalışmalarda


DOĞRU YANIT A)1.SAAT


41)İş kazalarının içinde önlenmesi mümkün  olmayan kaçınılmaz kazaların oranı  aşağıdakilerden hangisidir? A)%10 B)%5 C)%3 D%2


DOĞRU YANIT D)%2


42)Araştırmalarda en fazla ölümlü iş kazası  olan iki sektör aşağıdakilerden hangisidir? A)İnşaat‐imalat B)İmalat‐hizmet C)Hizmet‐maden D)Maden‐inşaat


DOĞRU YANIT D)MADEN‐İNŞAAT


43)Araştırmalara göre kazaların oluş nedenleri  en fazla hangi sebeplerden meydana  gelmektedir? A)kişisel nedenler B)Teknik nedenler C)Doğal nedenler D)İşyeri çevre nedenleri


DOĞRU YANIT A)Kişisel nedenler


44)İş kazaları aşağıdaki hangi iki faktörün bir  araya gelmesi sonucu oluşur? A)Tehlikeli durum+uygunsuzluk B)Tehlikeli durum+tehlikeli hareket C)Tehlikeli durum+bilgisizlik D)Tehlikeli hareket+ bilgisizlik


DOĞRU YANIT B)Tehlikeli durum+tehlikeli hareket


45)Aşağıdakilerin hangisi kaza önlenmesi  yönünden yapılabilecekler arasında yer  almaz? A)Güvenli tesis ve makine oluşturulması B)Çalışanlara eğitim verilmesi C)Kişisel koruyucu donanım sağlanması D)Kaza araştırmalarının yapılmaması


DOĞRU YANIT D)Kaza araştırmalarının yapılmaması


46)2008 yılı kaza sayılarına göre en fazla hangi  yaş grubu iş kazasına uğramıştır? A)15‐17 B)18‐24 C)25‐29 D)60‐64


DOĞRU YANIT B)18‐24


TEŞEKKÜRLER

İş kazaları çıkmış soru ve cevapları