Page 85

00 4. ENDÜSTRİYEL DEVRİM(?)!

çi döneminde sömürge-talan ekono­ misi ile gelişti (üretim araçları, alt yapı yaratıldı). Pazar ekonomisinin sermaye birikim için yapılan bu uygulamalarla bir ilgisi yoktu.

lülüğü, sınıflı toplum içinde biçim de­ ğiştirerek loncaları oluşturmuşlardı. Bir anlamda komünün kolektif davranış yetisini sürdürmeye devam ettirmişler­ di.

Tekelci dönemde bir yandan tekel olmanın getirdiği 'ekstra karlar' veya gene zora (savaşa) dayalı yöntemlerle üretim araçlarının yaratılması devam etti. Ancak artık günümüzde bunun sınırlarına dayanıldığını söylemek mümkün. Ortadoğu'da görüldüğü gibi, yerel savaşlar bile bu imkanı yara­ tamıyor. Kapitalizm, gelinen aşamada yeni imkanlar yaratma zorunluluğunu hissediyor.

Ama bunun anlamı ne, daha da önemlisi bugün bu nasıl yaratılır? Bil­ gisayar tekniğinin bugün geldiği tı­ kanma noktası ve bundan kurtuluş için ortaya atılan Open Source (açık-ortak kullanma) bu soruya bir cevap getire­ cek gibi gözüküyor.

İNSAN ÜRETİCİ GÜCÜNÜN ROLÜ Akla en yatkını insanın bizzat ya­ ratma gücünün bunun için kullanılıp kullanılmayacağı. Bugüne kadar pazar ekonomisi insan üretici gücünü tek tek kullandı, tıpkı insanı tek tek sosyal­ leştirmesi gibi. Kapitalizm öncesi top­ lum içinde toplu olarak sosyalleşen in­ san, kapitalizmde tek tek sosyalleşme ile tanıştı, tek tek kişilikler toplumsal kişiliklerin karşısına dikildi ve hemen pazar ekonomisinin dayanılmaz çeki­ ciliği ile egoizme yöneldi, toplumsal kişilik adeta buhar oldu. Oysa insanı insan yapan o top­ lumsal kişilikti, toplum olmayınca kişi de olmazdı. Oysa bu yaman çelişki­ nin çözümü oldukça basitti, kişilerin toplumsalca sosyalleşmesi. Nitekim Ortaçağ karanlıklarında üretimi sürdü­ renler, meslek loncalarında yetişenler­ di. Komün toplumunda ortaya çıkan meslekler, meslek sahiplerinin örgüt­

OPEN SOURCE Geçen Temmuz ayında gazetelerde yer alan bir habere göre Budapeşte'de toplanan bilim adamları yeni bir ha­ reketi ilan etmişler: Budapest Open Access Initiative (BOAI). Gene Buda­ peşte'deki Open Society Institute (OSI) kurumunun inisiyatifi ile bir araya ge­ len bil im ad am ları am açl arı nı şöyl e açıklıyorlar: - Tüm bilimsel yayınların arşivlenmesi ve bedava kullanıma açılmasını hedefleyen projelerin desteklenmesi - Bilimsel kütüphanelerin elektronik olarak birbirine bağlanması ve bedava kullanıma açılmasının desteklenmesi (http://www.eifl.net) - Mali imkanların kısıtlı olduğu ülke­ lerdeki bilim adamlarının bu imkanlar­ dan yararlanmasının teşvik edilmesi - 'open-access' dergilerinin yayın ve arşivleme için ihtiyaç duydukları prog­ ramlarının geliştirilmesinin desteklen­ mesi - 'open-access' felsefesinin devlet kurumları ve sivil toplum kurumlarında

Profile for Yol Siyasi Dergi

Yol Güz 2016  

Bizi aşağıda bulunan adreslerden takip edebilirsiniz. www.yolsiyasidergi.org & www.twitter.com/yolsiyasidergi & www.facebook.com/yolsiyaside...

Yol Güz 2016  

Bizi aşağıda bulunan adreslerden takip edebilirsiniz. www.yolsiyasidergi.org & www.twitter.com/yolsiyasidergi & www.facebook.com/yolsiyaside...

Advertisement