Page 45

DEMOKRATİK ÖZERKLİK, KENT SAVAŞLARI VE İKİLİ İKTİDAR SORUNU

den "kötü" değildir; onun niteliği da­ yandığı sınıfla oluşur.

yılı ortasından yeniden çatışmalar baş­ lamıştır.

Öte yandan, "demokratik özerklik" motor gücü klan örgütlenmeleri olan "doğal toplumun" ahlaki değerlerine dayanan "ahlaki ve politik bir toplum" olacaktır. Böyle bir yaklaşımın Kürt Öz­ gürlük Hareketi'nin içinden doğup ge­ liştiği Kürt halkının geleneklerine belli ölçüde uyan bir yanı olabilir. Ancak burada iki büyük sorun ortaya çıkar. Bu temelden kaynak alan "demokratik uygarlık" tezinin tüm insanlık için bir kurtuluş yolu olması imkansızdır.

Bu yıllarda önceki dönemlerden ayrı olarak Kürt sorununa farklı bak­ maya çalışan bir AKP iktidarı vardır. Derin devlet ise sürekli yeni provokas­ yonlar içindedir. 2005 Şemdinli pro­ vokasyonunda o günün genelkurmay başkanı Büyükanıt'ın "iyi çocukları"nın yakalanması; ardından kuzey Irak'a Büyükanıt'ın zorlaması ile askeri hare­ kat yapılması ve ABD'nin uyarısıyla he­ men geri çekilmek zorunda kalınması ve Ergenekon operasyonlarının başla­ ması ile iç siyasal dengeler önemli de­ ğişimler geçirdi. Sonunda, Büyükanıt ve Erdoğan, yani asker ve sivil siyaset, 2007 Mayıs'ında yaptıkları "Dolmabahçe görüşmesi" ile "sulh" oldular.

Benzer bir şekilde Kürt halkı, ko­ mün geleneklerinden sınıflı bir kapi­ talist topluma doğru kaçınılmaz bir gidişin içindedir. Üstelik bu gidiş en az yarım yüzyıldır yaşanmaktadır. Böyle bir toplumsal yapı içinden nasıl sade­ ce komünal geleneklere dayanılarak "demokratik uygarlık"a varılacaktır? Kürt toplumunda oluşan sınıflar, on­ ların farklı çıkarları dikkate alınmadan demokratik bir toplum inşa edilemez.

II. BÖLÜM DEMOKRATİK ÖZERKLİK VE KENT SAVAŞLARI Demokratik Özerklik İlanlarına Kadar Pratik Süreç Kürt Özgürlük Hareketi'nin 1984 çı­ kışı kadar 1999 yılı sonundaki strateji değişimi de önemlidir. Bu süreçte ilk uzun ateşkes yaşanmış, gerilla ülke dı­ şına çekilmiş, dört yıl devletle bir çatış­ ma olmamıştır. Kürt Özgürlük Hareke­ ti, attığı adımlar karşısında devletin ne yapacağını beklemiştir. Ancak Ankara, PKK'nin zamanla tasfiye olacağını dü­ şünerek hiçbir adım atmamıştır. 2004

2009 Mart'ında cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün "yakında iyi şeyler olacak" açıklamasından hemen sonra Ekim 2009'da Habur sınır kapısından 34 PKK'li barış sürecini başlatmak için giriş yaptılar. Yeni bir süreç daha baş­ larken sınırda gerillaların Kürt halkı tarafından muazzam bir coşkuyla kar­ şılanması, devleti ve henüz zayıf AKP iktidarını ürküttü. Süreç başlamadan kesintiye uğradı, ancak tümüyle bit­ medi. Zayıf da olsa çeşitli biçimlerde devam etti. Bu süreçte PKK'nin yeni stratejisi "demokratik cumhuriyet" vurgusundan"demokratik özerklik"e doğru evril­ di. Bu yılların önemli gelişmelerinden birisi Demokratik Toplum Kongresi'nin 2011 yılında demokratik özerklik ilanı­ dır. DTK açıklamasında: "Uluslararası insan hakları belgele­ rinin tanımladığı haklar ışığında, ortak

Profile for Yol Siyasi Dergi

Yol Güz 2016  

Bizi aşağıda bulunan adreslerden takip edebilirsiniz. www.yolsiyasidergi.org & www.twitter.com/yolsiyasidergi & www.facebook.com/yolsiyaside...

Yol Güz 2016  

Bizi aşağıda bulunan adreslerden takip edebilirsiniz. www.yolsiyasidergi.org & www.twitter.com/yolsiyasidergi & www.facebook.com/yolsiyaside...

Advertisement