Page 96

On “GERİ DÖNDÜRMEYECEĞİZ”

Venezuela's Maduro Calls for National Constituent Assembly to End Political Impasse, 2 Mayıs 2017) Yani ülkenin karşısına sürekli gelen bu olayları önle­ mek ve sorunu çözmek için anayasada değişiklikler gereklidir ve bunu halkın kendisi yazacak, karara bağlayacaktır. 1999 Anayasası'nı yazan komis­ yonda olan Anayasa Hakimi Herman Escarra da gerekçeleri şöyle açıkladı: "1999 anayasasını yazarken saftık. Şimdi gördüğümüz saldırıları bekle­ miyorduk." dedi ve ekledi "Anayasa Meclisi'ni toplamanın amacı yepyeni bir anayasa yazmak değil, devleti dö­ nüştürmektir. Meclisin önceliği son 18 yıldır devrim kazanımlarının güvenlik altına alınmasıdır." dedi. (a.y) Maduro yürürlükteki anayasada düzenlemesi gereken 9 alan olduğunu açıkladı. Yukarıdaki metinden alıntıya devam edelim: "Chavez'in olduğu kadar Maduro hükümetinin sosyal programları ile komün konseyleri ve komünlerin ye­ rel hükümetler olarak birleştirilmesi Magna Carta içine alınacaktır. Ayrıca Venezüella da 'post petrol' ekonomi kurulması, iklim değişikliğinin önü­ ne geçilmesinin kurumlaştırılmasına doğru anayasa da bir yöneliş olmalı­ dır" Değişiklikler arasında "post petrol" ekonomisi kurulması önemlidir. Vene­ züella yıllardır ekonomiyi çeşitli şekil­ lerde burjuvazinin elinden kurtarma­ ya, halk ekonomisini kurmaya çalışıyor. Bu konuda iktidarın yanlışları olsa da genel olarak burjuvazinin engelleri ile karşılaştığı gerçektir. Anayasaya bu doğrultuda bir madde konulması hem bu engellerin üstesinden gelmek hem de bu alanda daha yaptırımcı kararlar

almak istek ve ihtiyacını gösteriyor. Ay­ rıca iklim değişikliğine karşı maddeler olması da çok önemlidir. Bunlar ülke­ nin çıkarım endüstrisinde yerel halkla­ rın haklarına daha çok özen gösterme niyetini yansıtıyor. Bir de Latin Ameri­ ka'daki ilerici iktidarlardaki genel eği­ lime katılınmış olunacaktır. Burjuvazi artık sırf kâr güdüsüyle bir adım attı­ ğında uyması gerekecek başka kurallar olacaktır. Anayasa Meclisi kimlerden oluşa­ caktır? Alıntımıza devam edelim: "Devlet başkanı kitlelere meclisin 'halktan, işçilerden, feministlerden, ko­ müncülerden, kampesinos (yerli halk) ve gençler arasından seçilecekler tara­ fından kurulacağını açıkladı. //

"Meclis direkt olarak seçilen 500 üyeden oluşacaktır. Bunların 250 tane­ si ülke sosyal hareketlerinden seçile­ cektir." (a.y) Özetlersek var olan anayasaya halk tarafından daha halktan yana, devrim kazanımlarını sağlama alan eklemeler yapılacaktır. Ülkede bir faşist yükseliş vardır. Bolivar Devrimi saldırı altındadır ve yürürlükteki anayasa bu yaşananla­ rı öngörmediğinden iktidarın bunlara gerekli cevabı vermesini sağlayacak gerekli yasal hükümler yoktur. Şimdi bu boşluklar doldurulacak ve iktidar halka verilecektir. Maduro halka olan güveninin zirvesindedir. Başka şıkkı yoktur. "Buyurun, nasıl istiyorsanız ya­ pın" diyor. Burada bir şey daha eklemek müm­ kündür. Muhalefet Maduro'yu diktatör ve saldırgan ilan ederken sol kanatta burjuva muhalefete yeterince saldırı yapmamakla eleştiriyordu. Anayasa değişiklik isteği aslında Maduro'nun

Profile for Yol Siyasi Dergi

Yol Siyasi Dergi Yaz 2017  

Bizi aşağıda bulunan adreslerden takip edebilirsiniz. www.yolsiyasidergi.org & www.twitter.com/yolsiyasidergi & www.facebook.com/yolsiyaside...

Yol Siyasi Dergi Yaz 2017  

Bizi aşağıda bulunan adreslerden takip edebilirsiniz. www.yolsiyasidergi.org & www.twitter.com/yolsiyasidergi & www.facebook.com/yolsiyaside...

Advertisement