Page 80

00 ENFORMEL EKONOMİDE KADIN İŞÇİLERİN ÖRGÜTLENMESİ

nür ve küresel olan örgüt ve ağların birbirlerinin kaynaklarını ve yerel ak­ törlerin bilgilerini hem harekete geçir­ me hem de gerçek deneylerin küresel düzeyde savunulmasını nihai olarak haklı zemine taşıma hizmeti yapması gerekir. Ancak gerçeklik daha karma­ şık ve zaman zaman çelişkilidir. Yararlı olduğuna inanılsa bile yerel hareketlerin küresel sürece aktif kat­ kıda bulunabilecek hem insan hem de zaman ayırmaları pratik ve günlük işlerin akışı içinde zordur. Karşılıklı iliş­ kinin yararına inanılsa bile sonuçta po­ litikacıların düşüncelerini değiştirmek ya da bürokratlarda duyarlılık yarat­ mak, ulusal politikayı uluslararası an­ laşmalar seviyesine taşımak ve bunları ulusal süreçte kullanmak vs. gibi konu­ lar da 'politika' düzeyinde kalır. Ancak politika önemli olsa bile denklemin sadece bir parçasıdır. Yereldeki çalışmalarının büyük bir kısmı, bireylerin ve toplumun ataerkil zihniyetlerini değiştirmeye, kadınların kendilerini geliştirmesine, çocukların 'sürdürebilirlik kapasitesi' (4) denklemi­ ne duyarlılık geliştirilmesine yardımcı olmaya yöneliktir. Bu çabaların hedefi hükümet veya politika yapanlar değil. Kamuda savunu yapmak insanların evlerindeki davranışlarını değiştirme­ ye hizmet etmez (sık sık denenmeye çalışılsa bile!). Az ya da hiç ücret alma­ dan yoksul, izole ve uzak bölgelerde çalışan kadınların yüzyıllardır süren kast ya da çarpık cinsel bakışlara karşı uzun soluklu ve yoğun desteğe ihti­ yaçları vardır. Ancak yereldeki ve dü­ zen için stratejiler elle tutulur sonuç vereceğinden küresel işçi hakları soru­ nuna bağlı olmak ya çok az kazanç ge­ tirir ya da hiçbir kazanç getirmez. Ama

küresel bir söylem elbette yerelde bu tür eylemlere ilham verebilir. KKPKP'nin Küresel Atık Toplama İttifakı ile bağları onlara daha geniş bir alanda çöp toplayıcıları konusu ve sürecinde hem bilgi hem destek hem de dayanışma sağladı. Yine de böylesi ittifaklardan beklentilerde temkinlidir­ ler çünkü asıl kazanımlar gene de yerel düzeydeki görünürlükten sağlanmak­ tadır. Bu nedenle yerel ve ulusal hükü­ metlere yapılacak baskılar gene yerel eylemlerden elde edilir. Aynı zamanda, diğer ülkelerle karşılaştırıldığında Hin­ distan'daki atıkların niteliği ve değerin­ deki farklar örgütün küresel seviyede çöp toplayıcı örgütleriyle nasıl bir ilişki kuracağını oldukça etkiler. Bu nedenle birçok örgütün odağı genelde asıl olarak yereldir. Finans ve insan kaynakları kısıtlı küçük örgüt­ ler için bu bilinçli bir tercih anlamına gelir. Uluslararası savunuculuk zaman alıcı ve yerel eylemlerden uzaklaşmayı getirebilir. Bazı diğer örgütler için ise sorunların küresel seviyede nasıl ele alınıp ve anlaşıldığı, aynı sorunun ye­ relde evrimleşmesine gerçekte darbe vurabileceğinin farkında olarak yapı­ lan bilinçli bir tercihtir. Diğer bazı örgütler için uluslara­ rası bağlar ve ittifaklar zaman zaman sorunların daha geniş olarak ele alın­ masına önemli katkılar sağlayabilecek daha geniş bir dayanışma deneyidir. MAP Tayland'daki Kadın Değiş Tokuş Projesi'ndeki Burmalı kadınlar, Lanna Aktion'ın Burmalı kadınlar için düzen­ lediği Panty Power (külotun gücü, çe­ virmen notu) kampanyasına katılarak kendilerine yeni güven kazandılar. Kampanyada Burma demokrasi mü­ cadelesine kadınların sembolik mesajı

Profile for Yol Siyasi Dergi

Yol Siyasi Dergi Yaz 2017  

Bizi aşağıda bulunan adreslerden takip edebilirsiniz. www.yolsiyasidergi.org & www.twitter.com/yolsiyasidergi & www.facebook.com/yolsiyaside...

Yol Siyasi Dergi Yaz 2017  

Bizi aşağıda bulunan adreslerden takip edebilirsiniz. www.yolsiyasidergi.org & www.twitter.com/yolsiyasidergi & www.facebook.com/yolsiyaside...

Advertisement