Page 75

Önemli diğer bir araştırma alanı da sermaye gücüne karşı koymada kadın­ ların örgütler tarafından hangi kay­ naklarla desteklenebileceğinin araş­ tırılmasıdır. Enformel alanda çalışan yoksul kadınların haklarını genişletme ve destekleme alanında çalışan çoğu örgütler; üyelerinin 'manevra alanını' genişletmek, emeklerinin görünürlü­ ğünü artırmak ve karşılığını daha adil almalarını sağlayarak yaşamlarını daha güvenlikli hale getirerek üyelerinin ya­ pısal sorunlarını değiştirmekle ilgileni­ yorlar. Sendikal hareketlerin geleneksel daha çatışmalı taktikleri yerine, ka­ dınlarla çalışan bu örgütler genellikle kültür, tartışma, bilgi ve iletişim gibi 'soft power' kaynakları yoluyla hedef­ lerine ulaşmayı amaçlarlar. Örgütler anlatmak istediklerini bildik kültürel sembolleri koreografikleştirerek yap­ ma becerisi kazanmışlardır. Örneğin, Karnataka ev işçileri, Virshwa puja da

ENFORMEL EKONOMİDE KADIN İŞÇİLERİN ÖRGÜTLENMESİ

'SOFT POWER' KAYNAKLARI: KÜLTÜR, TARTIŞMA VE BİLGİ

'süpürge ayini' düzenlediler. Oysa ge­ leneklerinde bu ayinlerde erkeklerin yaptığı araba gibi araçlara dua edilirdi. Süpürgeler eskiden kalma inançla 'kir­ li' olarak kabul edildiğinden özellikle bu eylem provokatif bulundu. (Menon 2013) Örgütsel hedeflere ulaşmak için kültür politikası ile birlikte, iş ve işçi­ lerin nasıl göründüğünü anlatmak için sembolik nesneler ve olaylar sık­ ça kullanılır. Hindistan'ın Pune böl­ gesinde KKPKP örgütü (Narayan ve Chikarmane 2013) çöp toplayıcıların emeğinin değerini anlatırken var olan inanç ve davranışlara karşı çıkıp ge­ leneklere meydan okumak için Rakhi Bandana'nın ayinini değiştirdi. Bu ayinde kızlar erkek kardeşlerinin bile­ ğine iplikten bilezik bağlayarak onların çöp toplayıcılığını sembolleştirirler. Pune'de belediye binasının etrafı dev bir 'rakhi' (kravat) ile sarılarak çevre temizliği yapan çöp toplayıcılarının belediye işlerine ne kadar çok karşılığı ödenmeyen iş yaptıkları vurgulanma­ ya çalışıldı. KKPKP açısından olay, çöp toplayıcıların pislik içinde dolaşan in­ sanlar olduğu yönünde kamuoyu ve bizzat çöp toplayıcılarının kendi algı­ larını değiştirmek için önemliydi. Çev­ reyi koruma, ekonomik ve profesyonel konularda çeşitli toplantılar düzenle­ yerek üyelerinin çöp toplama ve son­ ra onları geri dönüşüm alanına satma ticari işlemlerinin ne kadar değerli bir hizmet olduğuna dikkat çekildi. Ayrıca onların yöntemleri diğer alternatifler­ den daha verimliydi. KKPKP'nin eylemleriyle zamanla çöp toplayıcılığının aslında yeni atık toplama ekonomisine profesyonel bir hizmet modeli olduğu fikri çöp topla-

co

örneğin kadınlara daha yakın olan et­ nik kimliklerle çalışmaya başladı. MAP Vakfı, Burmalı kadın göçmen­ lere, toplumsal cinsiyet konularında çalışmak için sağladıkları paradan en iyi nasıl yararlanılabileceğini danıştık­ larında, kadınlar ilk önce farklı etnik kimlikler etrafında bir araya gelmeyi seçtiler. Yani Tayland'da Burmalı vatan­ daş olarak onları birbirlerinden ayıran değil göçmen olarak birleştiren şeyleri anlamayı seçtiler. Göçmen kadınla­ rın örgütlenmeye istekli oldukları ilk sorunlardan biri göçmen ve kadınlar olarak yaşadıkları şiddet olarak ortaya çıktı.

Profile for Yol Siyasi Dergi

Yol Siyasi Dergi Yaz 2017  

Bizi aşağıda bulunan adreslerden takip edebilirsiniz. www.yolsiyasidergi.org & www.twitter.com/yolsiyasidergi & www.facebook.com/yolsiyaside...

Yol Siyasi Dergi Yaz 2017  

Bizi aşağıda bulunan adreslerden takip edebilirsiniz. www.yolsiyasidergi.org & www.twitter.com/yolsiyasidergi & www.facebook.com/yolsiyaside...

Advertisement