Page 29

<N KÜRESELLEŞME SONRASI

çizgisinde hiç görünmeyen güçler Çinliler de hemen hemen bir numaradır. bugün yeni parlayan yıldızlar oldular. Amerika'ya karşı olmayı seçerlerse kay­ Genel olarak BRICS ülkeleri veya bu bederler." grubun içinde sırasıyla yukarılara tır­ "Amerika ve Çin'in birlikte davrandığı manan Çin, Rusya ve Hindistan dünya bir dünya, Amerika'nın etkisinin en güç­ güçler dengesinde köklü bir değişimin lü olduğu bir dünya olur"(29) yaşamakta olduğunu gösteriyor. Batı İki ayrı "bir numara"nın dünyayı durgunlaşıp, çözülürken, güneş altı birlikte nasıl yöneteceğini Brzezinski bin yıl sonra yeniden doğudan yükse­ açıklamıyor. Ayrıca açılması da müm­ liyor. Bu gidişe karşı ABD ve takipçile­ kün değildir. Kapitalist rekabetin ve rinin henüz şekillenmiş bir stratejileri kutsal serbest pazarın egemen oldu­ yoktur. ğu bir dünyada bir ipte iki cambaz Dünya iki temel konuda geçiş sü­ oynayamaz. Eğer Brzezinski Amerika recindedir. Ekonomik olarak neolibe- ve İngiltere'nin ilişkisi gibi bir durum ralizm tıkandı, kapitalizm yeni bir ser­ hayal ediyorsa yanılıyor. Amerika'ya maye birikim modeli arayışı içindedir. stratejik olarak tabi olan bir Çin'dir Siyasal olarak, 90'lı yıllardaki güç tab­ Brzezinski'nin hayali. Ancak bu denk­ losu köklü bir şekilde değişiyor. Kapi­ lem Amerika'nın Çin'le iyi geçinmesi talist egemenliğin dünyada var oldu­ öte yandan Rusya'yı da kuşatması ile ğu 350 yıllık tarihsel dönemde belki çözülebilecek kadar basit değildir. ilk kez sistem liderliği doğuya kaymak­ "Xinhua haber ajansındaki bir maka­ tadır. Sadece bu olasılık bile dünyanın lede belirtildiği gibi biz ABD'nin Rusya'ya nasıl bir fırtınalı geleceğe gebe oldu­ karşı başlattığı ekonomik savaştan ders ğunu anlatmaya yeter. çıkartmalıyız. Moskova kaybederse di­ "Hiçbir şey Çin-Rusya ittifakından ğer hedef Çin olacaktır"(30) daha tehlikeli" değilse ABD ne yapa­ Amerika, Afganistan ve Irak işgaliy­ caktır? Günümüzde belli bir seviyede le kendi emperyalist tarihinden ders Çin-Rusya ittifakı zaten vardır. ABD çıkartmadığını göstermiş oldu. Hatta bunu hangi yönde bozacaktır? İki gücü sadece ABD değil tüm Batı dünyası birden karşısına almayacağına göre aynı konumdaydı. Trump'ın "öngörüle­ Rusya'yı kuşatıp Çin'i mi kazanacaktır? mez" hallerinden bir yeni strateji yarat­ Veya Trump'ın gürültülü söylemlerine mak için henüz erken, ancak yeni güç inanacak olursak Çin'i kuşatıp Rusya'yı değişimi denklemi öncekilerden o ka­ mı kazanacaktır? Bu sorunun cevabı dar farklı ki, ezberlenmiş hiçbir formül henüz verilmemiştir. soruna çözüm getiremez. Ancak Z. Brzezinski için cevap açık­ SONUÇ: NASIL BİR DÜNYAYA tır: "Rusya, Amerika için, Çin'le pazarlık­ DOĞRU? "Neoliberalizmin sonu mu? Ko­ larda ortaya konulmak zorunda olan bir rumacılık yeniden geri mi geliyor?" rakip değildir. Çin bunu çok iyi biliyor, her ne kadar zayıflasak, güç kaybetsek, soruları daha uzun süre sorulacak ve karmaşıklık içinde olsak da Amerika cevap aranacaktır. Kapitalizm 1929 bu­ hala esas olarak bir numaradır ve onlar, nalımından önemli bir ders çıkartmıştı.

Profile for Yol Siyasi Dergi

Yol Siyasi Dergi Yaz 2017  

Bizi aşağıda bulunan adreslerden takip edebilirsiniz. www.yolsiyasidergi.org & www.twitter.com/yolsiyasidergi & www.facebook.com/yolsiyaside...

Yol Siyasi Dergi Yaz 2017  

Bizi aşağıda bulunan adreslerden takip edebilirsiniz. www.yolsiyasidergi.org & www.twitter.com/yolsiyasidergi & www.facebook.com/yolsiyaside...

Advertisement