Page 21

On KÜRESELLEŞME SONRASI

nin finans alanına, dolayısıyla spekü­ nan ve kırk yaş üstü görece imtiyazlı be­ lasyona kayması; diğeri ise bilgi-hiz- yaz erkek işçilerden geldiğini tespit etti. met sektörünün gelişmesiyle yaşanan Trump'ın seçilmesini destekleyen Pas "sanayisizleşme"dir. Bu yapısal değişim Kuşağındaki beş devlette (Iowa, Michi­ başlarda karları yükseltse de uluslara­ gan, Ohio, Pennsylvania ve Wisconsin) rası rekabetin artmasıyla son on yılda Cumhuriyetçilerin oyları arttı."(8) tablo değişmiştir. Özellikle 2008 krizi Trump bu bölgeleri dolaşırken "ben Amerikan finans sistemini ve tüm eko­ sizin sesinizim" diyordu. Eğer neolibenomisini güçlü bir şekilde vurmuştur. ralizm büyük ölçüde yıpranmamış ol­ İyi günlerde sorun olmayan Ameri­ saydı bu Pas Kuşağı'ndaki "beyaz" işçi­ kan kurumlar vergisi son yıllarda tekel­ leri ikna etmesi mümkün olmazdı. lerin iyice canını sıkmaya başlamıştır. "Amerika'nın üretim temeli çökerken "ABD'de şirketler vergisi %35, ve ortalama ücretler durgunlaşırken İngiltere'de %20, Almanya'da %16, CEO kazançları 1990'larda gökyüzüne Kanada'da %15'dir. Bu yüzden yaklaşık fırladı ve 2015'de ortalama ücretin 275 2,5 trilyon dolar dışarıda park etti." ... katıydı. ABD kapitalist sınıfının çıkarları "Amerikan ekonomisini geri çeken bir di­ geniş toplum kesimlerinden gittikçe ko­ ğer faktör aşırı kurallardır... Bu durum, puyordu. Bunun özel ifadesi, Trump'ın geçen yıllarda, finans krizine bir tepki egemen sınıf liderliğindeki krizi açığa olarak, özellikle finans sektöründe bir vurmasıdır." (9) gerçektir."17 90'lı yıllarda CEO'ların mucizelerin­ Obama, kriz sonrası özellikle fi- den, kazançlarının çok görülmeme­ nans sektöründe kuralları sıkılaştırdı. sinden sık sık söz edilirdi. Ancak bu Kuralsızlaştırmadan sıkı kurallara geri durum Amerikan sisteminde açık bir dönüldü. Trump hem bu kuralları ye­ çürümenin işaretiydi, ardından kapi­ niden gevşetme niyetindedir, aynı talist merkezlere çamur gibi yayıldı. zamanda şirket vergilerini %15'e indir­ Bunlar neoliberalizmin yıpranmasında mek için yasa hazırlıyor. önemli işaret taşları oldular. Amerikan ekonomisi hem kar sıkış­ Buna bir de "beyazların otuz yıl­ ması içindedir hem de "sanayisizleşme" dan az bir zamanda kesin çoğunluğu politikasıyla geniş bir işsiz kitlesi yarat­ kaybedecekleri korkusu" (10) eklenince mıştır. 90'lı yılların başlarında Amerika Trump'ın propagandasının etkisi yük­ bilgi-hizmet sektörünün gelişmesinde seldi. kurtuluşunu görmüştü. Fakat bilgi-hizTrump'ın etkisinin yaygınlaşması­ met sektörü büyürken sanayi geriliyor­ nın tarihsel de bir kaynağı vardır. du. "Amerika genellikle seküler ve koz­ "Gallup'dan Pablo Diego ve Jonat­ mopolit olarak betimlenmesine rağ­ han Rothwell'in analizinde, standart men, bu sadece sahil kentlerindeki elit­ Cumhuriyetçi oyların tersine Trump en lerin kültürel egemenliğinin yansıttığı güçlü desteğin üretim, inşaat, montaj, bir imajdır. Tersine içerideki halklar farklı bakım-onarım ve ulaşım sektörlerini bir politik ideoloji olan Jacksonizm (Fre­ kapsayan 'kalifiye mavi yakalı sanayiile- derick Jackson, 1930'ların ünlü bir Ame­ rin' içindeki ortalamanın üstünde kaza­ rikan tarihçisi) ile şekillenmiştir.. .Trump

Profile for Yol Siyasi Dergi

Yol Siyasi Dergi Yaz 2017  

Bizi aşağıda bulunan adreslerden takip edebilirsiniz. www.yolsiyasidergi.org & www.twitter.com/yolsiyasidergi & www.facebook.com/yolsiyaside...

Yol Siyasi Dergi Yaz 2017  

Bizi aşağıda bulunan adreslerden takip edebilirsiniz. www.yolsiyasidergi.org & www.twitter.com/yolsiyasidergi & www.facebook.com/yolsiyaside...

Advertisement