Page 17

m KÜRESELLEŞME SONRASI

ve çok kutuplu dünyanın şekillenme­ yüyen eşitsizlik ve sonuçları üzerine siyle süper gücün zayıflamasıdır. değerlendirmeler yapıyor. Öte yandan Bu gelişmeler, Sovyetler Birliği'nin bu gelişmeler Thomas Piketty'e "21. yıkılışı ile zafer sarhoşluğuna kapılan Yüzyılda Kapital" kitabını yazdırdı. Ana kapitalist merkezlerde şok etkisi ya­ konusu sermaye birikiminin yarattığı ratmıştır. 90'lı yılların başında "tarihin ve son birkaç on yılda iyice uçurumsonu"nu ilan eden Fukuyama, insan­ laşan eşitsizliğin "tehlikeleri" üzerine lığın son gelişim aşamasının "liberal genel tabloyu sunan ve çözüm yolla­ demokrasi" olduğunu iddia etmişti. İn­ rı arayan bu kitap oldukça ilgi gördü. sanlığın henüz gelişmekte olan büyük Uçurum derinleşiyor ve tehlike büyü­ bölümünün artık bu hedefe yürümek­ yor; bunun baş aktörü ise küreselleş­ ten başka bir amacı olamazdı. me ve neoliberal ekonomi politika­ 2014 yılında aynı kapitalist kahin lardır. Bunu artık "tarihin sonu"nu ilan F. Fukuyama liberal demokrasiler hak­ eden F. Fukuyama'nın bile itiraf etmesi kında şunları söylemek zorunda kalı­ özel olarak anlamlıdır. yordu: Öte yandan, ekonomi alanından "Gelişen ve iyi gelişmiş çağdaş de­ dünyanın düzenine geçince son otuz mokrasilerin yüz yüze olduğu bir sorun yılda nasıl bir tablonun ortaya çıktığı­ varsa, o da insanların hükümetlerden na Amerikalı kıdemli diplomat Henry istediklerini: kişisel güvenlik, ekonomik Kissinger'ın verdiği cevap ilginçtir. büyümenin paylaşımı ve eğitim, sağlık "Düzenin iki yüzü -güç ve meşrui­ gibi kaliteli temel kamu hizmetleri ve yet- arasında bir denge bulmak devlet bireysel fırsat elde edebilmek için gerekli adamlığının özüdür" Kissinger'in bu alt yapıyı karşılamadaki başarısızlıkları- uyarıyı yapması günümüzün temel bir dır."1 gerçeğine dayanıyor: Anlaşılıyor ki liberal demokrasiler "Meşruiyet iddiaları bugüne kadar, "tarihin sonu" olmadığı gibi her gün her on yılda inanılmaz yollarla kendi felakete daha fazla yaklaşan bugünkü ufkunu çeşitlendirirken, günümüzde, dünyanın temel sorunu haline gelmiş­ kısmen teknolojik nedenlerle, güç görül­ tir. Kişisel güvenlik, büyümenin payla­ memiş bir akış içindedir"(2) şımı, temel hizmetler gibi konulardaki Günümüz dünyasında meşruiyetin gerekleri karşılayamayan bir düzen çeşitlenmesi artarken, teknolojik geli­ er ya da geç tarihin çöplüğüne atılır. şimin hız ve kapsamına ayak uydura"Tarihin sonu"ndan tarihin çöplüğüne mıyor. Bu sadece uluslararası alanda gelmek rastlantı değildir. Hala içinden silah tekniklerinin gelişmesi ve güç çıkılamayan 2008 krizi, yerkürenin ar­ kullanımı açısından değil, yüksek tek­ tan ölçüde bir yangın yerine dönme­ niği elinde tutan tekellerin gündelik si, büyük güçlerin büyük yalanları ile yaşamda eriştiği güç ve buna karşılık dünyanın yönlendirilmesi hep küresel­ insanlığın moral değerlerinin nere­ leşme ve neoliberalizm bayrağı altında deyse eriyip yok olmasıyla da ilgilidir. gerçekleşti. Bilgi ve teknik büyük güçtür, ancak Son yıllarda bizzat Joseph Stiglitz özel mülkiyetin egemenliği altında­ gibi kapitalist ekonomistler bile bü­ dır. Elbette bu gerçekliğe Kissinger'in

Profile for Yol Siyasi Dergi

Yol Siyasi Dergi Yaz 2017  

Bizi aşağıda bulunan adreslerden takip edebilirsiniz. www.yolsiyasidergi.org & www.twitter.com/yolsiyasidergi & www.facebook.com/yolsiyaside...

Yol Siyasi Dergi Yaz 2017  

Bizi aşağıda bulunan adreslerden takip edebilirsiniz. www.yolsiyasidergi.org & www.twitter.com/yolsiyasidergi & www.facebook.com/yolsiyaside...

Advertisement