Page 125

-'Demokratik Ekonomide Emek - Sendikalar ve Sınıf Hareketinin Kurumları - Yeni Sömürgecilik 'Süreci' -İşçi Meclisleri başlıklı yazıların ek olarak dikkate alınması yardımcı olacaktır,

'DEMOKRATİK EKONOMİ'DE EMEK <N İŞÇİ SENDİKALARINDA YENİ BİR BAŞLANGIÇ

Bu hafta sonu Demokratik Toplum Kongresi'nce düzenlenecek olan Demok­ ratik Ekonomi Kongresi'nin gündem inde "alternatif ekonomi modelleri çerçeve­ sinde komün ve kooperatifler üzerine tartışmalar" bulunuyor, Yapılan açıklamada kongre amaçları arasında "ilkeler" ve "gerçeklik" arasında ortaya çıkan farklılıkları ortadan kaldıracak "somut çözümler" de bulunmakta, Başka türlü ifade edilecek olursa, bugüne kadar derinlemesine tartışılan ko­ nular, artık hayata geçirilme aşamasına gelmiş durumda, Bu süreç içerisinde gerek çalışanların gerekse de onların sendika gibi kurumlarının rolü üzerine bir tartışma kaçınılmazdır, DTK'nın daha önce yapılan "Dem okratik Özerkliğin Ekonomisi" çalıştayında haklı olarak "Hiçbir toplum ya da siyasal ve sosyal sistem kendi ekonomik m odeli­ ni gerçekleştirmeden kendini var edemez" tespiti yapılmıştı, Demokratik özerklik esas olarak toplum u, "aşağıdan yukarıya" yeniden yapılandırmayı hedeflediğine göre, ekonomik alanın da bu çerçevede yeniden yapılandırılması esas alınacaktır, O zaman en alta giderek bu yapılanmanın nasıl olacağı tartışılmalıdır, Bu ko­ nunun teorik tartışmasını bir yana bırakarak, bugün Bölge'de bunun nasıl yapı­ lacağı konusuna cevap arayalım, Konumuz genel olarak ekonomi, özel olarak işçi hareketi olduğundan somut bir öneriyi nasıl hayata geçiririz sorusuna cevap arayalım, Mevcut yasal çerçeveye göre yerel idareler, istesinler veya istemesinler, halka sunmak zorunda oldukları hizmetlerin bir bölümünü, kendileri yapmak yerine satın almak zorundalar, Bu zorunlu "özelleştirme" hem vurgun düzenine kan ak­ tarmakta, hem de taşeronlaştırma faciasına yol açmaktadır, Bu konuda belediye­ lerin eli kolu bağlıdır ancak sendika gibi meslek kuruluşları için aynı şey söylene­ mez, Sendikalar haklı olarak taşeronlaştırmanın sona erdirilmesini talep ediyorlar ancak talep etm ek yetmiyor, en azından AKP'nin hüküm et olduğu sürece bu dü­ zeni değiştirmeyeceği açık, İş başa düştü diyerek kolları sıvamak bir gereklilik, Mümkün mü sorusunu bir kenara atıp şöyle bir "hayal" kuralım, Belediyelerin hiz­ met alımı için yapılacak ihaleye girecek bir şirketin, ihaleyi kazanması halinde, çalıştıracağı işçilerle bir toplu iş sözleşmesi yaptığını düşünelim, Bu sözleşme çerçevesinde "Herkesin kendi işinin ve işyerinin emekçisi olduğu bir ekonomik üretim sistemi" oluşturm ak mümkün değil midir? Bu işin "demok­ ratik bir temelde kurulması, işletilmesi ve yönetilmesi"ne bir engel var mıdır? Çalışanların "karar alma sürecine katılması, yönetim in dem okratik bir biçimde seçilmesi" bu sözleşme kapsamında gerçekleştirilemez mi?

Profile for Yol Siyasi Dergi

Yol Kış 2016  

Bizi aşağıda bulunan adreslerden takip edebilirsiniz. www.yolsiyasidergi.org & www.twitter.com/yolsiyasidergi & www.facebook.com/yolsiyaside...

Yol Kış 2016  

Bizi aşağıda bulunan adreslerden takip edebilirsiniz. www.yolsiyasidergi.org & www.twitter.com/yolsiyasidergi & www.facebook.com/yolsiyaside...

Advertisement