Page 49

Sosyalizm ve Özgürlük

rihimize sahip çıkmadığımız anlamına gel­ mez, tam tersine tarihimizin deneyimlerinden öğrenerek aşılması gerekliliğinin vurgulan­ ması olarak görülmelidir. Sosyalizm insanlı­ ğın özgürlük ve adalet hülyasıdır. Günümüzün kıstırılmış insanlığı, sosyalizmi yeniden bir alternatif olarak yapılandıramazsa bir süredir içinde debelendiği umutsuzluk çukurlarında sıkışmaya mahkûmdur. Dolayı­ sıyla günümüz sosyalistlerinin en önemli gö­ revlerinden biri de 21. yüzyıla özgü bir sosyalizm anlayışını, günümüz koşullarından hareketle ve geçmiş deneyimlerimizden bes­ lenerek yapılandırabilmektir. Her şeyin geç­ mişteki çerçeveler içinde yenileneceğini ummak saf hayalciliktir. Bu düşünce kimi

<âL

“profesyonel devrimcileri” tatmin edebilir a­ ma geniş yığınlarda umutsuzluk ve kayıtsız­ lık yarattığı muhakkaktır. Önümüzdeki sorunların salt düşünsel faaliyetlerle aşıla­ mayacağı muhakkaktır ama ideolojik prob­ lemlerin salt rutin patrikle ya da yeni örgütlenme modelleri ile aşılamayacağı da a­ çıktır. Sınıf tarafından benimsenen bir çerçe­ ve ortaya konamadan, salt mücadele taktikleri ile umduğumuz ve beklediğimiz yük­ selişin ağır kapıları aralanamaz. İktidar olmadan dünyayı değiştirme hayal­ leri görülmesinin önüne geçmenin en etkin yolu, iktidarı gerçekten sınıfın kılacak bir sos­ yalist devlet ve örgüt anlayışının bugünden yarına geliştirilmesidir.

Profile for Yol Siyasi Dergi

Yol Bahar 2009 Sayı 16  

Bizi aşağıda bulunan adreslerden takip edebilirsiniz. www.yolsiyasidergi.org & www.twitter.com/yolsiyasidergi & www.facebook.com/yolsiyaside...

Yol Bahar 2009 Sayı 16  

Bizi aşağıda bulunan adreslerden takip edebilirsiniz. www.yolsiyasidergi.org & www.twitter.com/yolsiyasidergi & www.facebook.com/yolsiyaside...

Advertisement