Page 16

yol Başlıca üç nedenle Keynes uygulamaları­ na geçiş mümkün değildir. Keynes uygula­ maları savaşla yıkılan dünyada Amerika’nın liderliğinde ekonomilerin oldukça katı kural­ lara bağlanması ve hatta merkezler arası yı­ kıcı rekabetin sınırlandırılması anlamına geliyordu. Kapitalist merkezler bir güçlü mer­ kezin yönetiminde uzlaşıyorlardı, öte yandan yaşanan büyük sınıflar savaşı ve ortaya çı­ kan Sosyalist Sistem nedeniyle kapitalist merkezlerde işçi sınıfıyla burjuvazi “refah devletleri” zemininde uzlaşma yapıyordu. Son koşul ise, savaşın yıkımının yarattığı bü­ yük talebin karşılanması için yaygın ve hızlı yatırımların Amerikanın devasa birikmiş ser­ mayesi ile finanse ediliyor olmasıdır. Bugün merkezler arası bir uzlaşmayı sağlayacak güç merkezi yoktur. Talebin yaygın kaynağı olan işçi sınıfı ile uzlaşmayı dayatacak güçlü sınıf örgütlenmeleri ve mücadelesi de yoktur. Bunların yanında yatırımları canlandıracak bir gerçek sermaye birikimi de yoktur. Bunun yerini Amerikan merkez bankasının banknot matbaası alamaz, ya da alırsa bunun çok da­ ha yıkıcı başka sonuçları olacaktır. Japon e­ konomisi 1990 yılında bunalıma girdiğinde bugün niyetlenilen ekonomi politikaların hep­ sini uyguladı. Devlet fonlarıyla büyük altyapı yatırımları yaptı ve ekonomiye para şırınga etti, ancak Japon ekonomisi bir türlü kıpırda­ madı. Çünkü tıkanan tüm sistemin bir kena­ rına biraz yağ pompalamanız çarkların yeniden dönmesine yetmiyor. Eğer kapita­ lizm bunalımlardan piyasaya -kaynağı mer­ kez bankası matbaası olan-para sürümüyle kurtulabilseydi, zaten hiç kriz yaşamazdı; ya da krizlerden çıkışlar çok sancılı olmazdı. “Kurtarma paketleri” elbette bir oyun veya saçmalık değildir, bir anlamı var ve önemli sonuçları olacaktır. Fakat kimler, nasıl kurta­ rılacaktır toz duman arasında burası karan­ lıkta kalıyor.

Çözüm Arayışları ve Putin’in Dedikleri Amerika ve Avrupa bol bol kurtarma pa­ ketleri açıkladılar, ancak gerçek ekonomide resesyon derinleşerek devam ediyor. Bu yı­ lın Nisan ayında yeniden G 20’lerin toplantı­ sı olacak. Buradan kapitalist ekonominin

krizden çıkmak için tek merkezden yönetimi yönünde bir uzlaşma çıkar mı? Bu toplantıda yapılacak tartışmaların içeriğini görmek için Putin’in Davos Dünya Ekonomik Formu’nda yaptığı konuşmaya bakalım. Putin sorunları çok açık ve sade bir biçimde ortaya koymuş­ tur. Putin önce birkaç uyarıda bulunur: “Korumacılık ve sınırsız ekonomik bencil­ liğe düşülmemelidir.” Amerika’nın yaptığı devletleştirmelere de şüpheyle yaklaşır: “E­ konomik yaşama aşırı müdahale ve devletin sonsuz gücüne körce inanç düşülebilecek di­ ğer olası hatadır. ” “Krize karşı önlemler mali popülizme ve sorumlu makro ekonomi politi­ kaların geliştirilmesini göz ardı etmeye ne­ den olmamalıdır. Bütçe açığının ve kamu borçlarının onarılamaz şişirilmesi borsa ma­ cerası kadar yıkıcı olur. ” (Wall Street Journal, 29.01.09) Rusya Amerikan yönetiminin bol sıfırlı kurtarma paketlerine hiç de olumlu bak­ mıyor. Bunun nedenine gelmeden Rusya’nın krize karşı tedbir olarak ileri sürdüğü önerile­ re bakalım: 1- “Olayların gerçek durumunu görmeli­ yiz. İş dünyası, çok acı verecek olsa da, ge­ ri dönmesi imkânsız borçları ve “kötü” varlıkları silmelidir. 2- “Bilançoların temizlenmesinin yanın­ da artık sanal paradan kurtulmanın zamanı gelmiştir. Kanımızca gelecek ekonomi gerçek değerler ekonomisi olmalıdır. ” 3- “Tek bir rezerv paraya bağlı olmak kü­ resel ekonomi için tehlikelidir. Sonuç olarak, rezerv para basanların daha açık mali politi­ kalar yürütmeleri önemlidir. Daha da ötesi, bu uluslar uluslararası kabul edilmiş makro ekonomik ve mali disipline uymayı taahhüt etmelidirler. ” (a.y.) önerilerin anlamı şudur. Geri dönüşsüz borçların ve türev kâğıtların silinmesi, şirket­ lerin kurtarma operasyonları ile ayakta tutul­ ması yerine batışa bırakılması demektir. Böylece herkes önünü görebilecek, yatırım­ ların yönü ortaya çıkacaktır. Bu aslında her bunalımda değersizleşen sermayenin süpürülmesi olayıdır. Ancak yaşanan büyük buna­ lımda bu sermaye kitlesi o kadar büyüktür ki, onun süpürülmesi aynı zamanda büyük sos-

JD

Profile for Yol Siyasi Dergi

Yol Bahar 2009 Sayı 16  

Bizi aşağıda bulunan adreslerden takip edebilirsiniz. www.yolsiyasidergi.org & www.twitter.com/yolsiyasidergi & www.facebook.com/yolsiyaside...

Yol Bahar 2009 Sayı 16  

Bizi aşağıda bulunan adreslerden takip edebilirsiniz. www.yolsiyasidergi.org & www.twitter.com/yolsiyasidergi & www.facebook.com/yolsiyaside...

Advertisement