Page 1

http://www.yolenis.com/el-gr/honey-nuts/honey.html#


Μπορείτε να μου πείτε το όνομα του πιο γλυκό φαγϊςιμα πράγμα ςτθ γθ; Σκεφτείτε ... νομίηω .... Τι μζλι ???? Φυςικά ... ΜΕΛΙ ... http://www.yolenis.com/el-gr/honeynuts/honey.html#

Η πιο γλυκιά και νόςτιμα, κακϊσ .. Πόςο ςυχνά χρθςιμοποιείτε το μζλι ςτθ ηωι ςασ ... Σιμερα πρόκειται να ςασ πω

Μερικά πραγματικά μεγάλα οφζλθ του μελιοφ ...


Το μζλι είναι ζνα από τα παλαιότερα γλυκαντικζσ ουςίεσ ςτθ γθ. Το μζλι ζχει χρθςιμοποιθκεί από τουσ περιςςότερουσ πολιτιςμοφσ ςε όλο το κόςμο κατά τα τελευταία 2.500 χρόνια. Ευτυχϊσ για εμάσ, ζχει επίςθσ πολλά οφζλθ για τθν υγεία και μποροφμε να χρθςιμοποιιςουμε με πολλοφσ τρόπουσ. Τα αμζτρθτα οφζλθ για τθν υγεία του μελιοφ ζχουν κάνει αυτό αποτελεί ςθμαντικό ςτοιχείο τθσ παραδοςιακισ φαρμάκων όπωσ ωσ Ayurvedic κεραπείεσ. Το μζλι είναι κοινϊσ γνωςτό ωσ Honig ςτα γερμανικά, Miele ςτα ιταλικά, Shahad ςτα Χίντι, Miel ςτα γαλλικά και Ιςπανικά, Mel ςτα πορτογαλικά, мед ςτα ρωςικά, Λείανςθ ςτα ολλανδικά και μζλι ςτα ελλθνικά? ςχεδόν κάκε μζροσ του κόςμου μζλι χρθςιμοποιείται ωσ μια παραδοςιακι υγιεινι διατροφι τροφίμων. Αλλά υπάρχει κάτι που κάνει Honry o δθμοφιλισ ... Το πιο πικανό, είναι θ ευκολία με τθν οποία μπορεί να παίρνετε. Μπορείτε να το φάτε άμεςα, να φάει με το ψωμί, όπωσ μαρμελάδα, πάρτε το με χυμό ι οποιοδιποτε άλλο ποτό, ι να αναμιχκεί με ηεςτό νερό, χυμό λάιμ, κανζλα και άλλα βότανα για να κάνει μια ιατρικι. Είναι γευτεί από όλουσ λόγω τθσ γεφςθσ του, κακϊσ και οφζλθ για τθν υγεία, γεγονόσ που κακιςτά εξαιρετικά χριςιμο και ευζλικτο για τθ ηωι μασ. http://www.yolenis.com/el-gr/honey-nuts/honey.html#


“Το μζλι είναι και τόςο καλό? ότι ζχουμε ςυμπεριλάβει αυτό το γλυκό χρυςό μζςα; λίςτα των τροφίμων δφναμθ που κα πρζπει να είναι ςτο δεξί κουηίνα ςασ; τϊρα".


Το μζλι βοθκά ςτθν πρόλθψθ του καρκίνου και των καρδιακϊν πακιςεων. Μειϊνει ζλκθ και άλλεσ γαςτρεντερικζσ διαταραχζσ. Γλυκαντικό: Μποροφμε να χρθςιμοποιιςουμε το μζλι ωσ υποκατάςτατο για τθ ηάχαρθ ςε πολλά τρόφιμα και ποτά. Περιζχει περίπου 69% γλυκόηθ και φρουκτόηθ, επιτρζποντασ να χρθςιμοποιθκεί ωσ μια γλυκαντικι ουςία που είναι καλφτερο για τθ γενικι υγεία ςασ από ό, τι κανονικι λευκι ηάχαρθ. Αντι-βακτθριακι και αντι-μυκθτιαςικι Μια μεγάλθ πθγι ενζργειασ: Σφμφωνα με το USDA, μζλι περιζχει περίπου 64 κερμίδεσ ανά κουταλάκι. Ωσ εκ τοφτου, χρθςιμοποιείται από πολλοφσ ανκρϊπουσ ωσ πθγι ενζργειασ. Από τθν άλλθ πλευρά, μία κουταλιά τθσ ςοφπασ ηάχαρθ κα ςασ δϊςει περίπου 15 κερμίδεσ. Χριςιμεσ για να μειϊςει το βιχα και τον ερεκιςμό του λαιμοφ :. Η απϊλεια βάρουσ: Αν και το μζλι ζχει περιςςότερεσ κερμίδεσ από ό, τι ηάχαρθ αλλά όταν το μζλι καταναλϊνεται με ηεςτό νερό, βοθκά ςτθν πζψθ του λίπουσ αποκθκεφεται ςτο ςϊμα ςασ. (Μζλι με το χυμό λάιμ ι κανζλασ βοθκοφν ςτθν μείωςθ του βάρουσ).


Πολφ καλι ςτθν εξιςορρόπθςθ των 5 ςτοιχείων: Το μζλι ζχει χρθςιμοποιθκεί ςτθν ιατρικι Ayurvedic ςτθν Ινδία για τουλάχιςτον 4.000 χρόνια και κεωρείται ότι επθρεάηει και οι τρεισ του ςϊματοσ πρωτόγονθ ανιςορροπίεσ υλικό κετικά. Το μζλι είναι επίςθσ χριςιμεσ για τθ βελτίωςθ τθσ όραςθσ, απϊλεια βάρουσ, ςκλιρυνςθ ανικανότθτα και τθν πρόωρθ εκςπερμάτιςθ, πακιςεων του ουροποιθτικοφ ςυςτιματοσ, του βρογχικοφ άςκματοσ, http://www.yolenis.com/el-gr/honey-nuts/honey.html διάρροια και ναυτία. Βοθκά ςτθ ρφκμιςθ του ςακχάρου ςτο αίμα : Ακόμα κι αν το μζλι περιζχει απλά ςάκχαρα, δεν είναι θ ίδια με τθν κανονικι λευκι ηάχαρθ ι τεχνθτά γλυκαντικά. ακριβισ ςυνδυαςμόσ τθσ φρουκτόηθσ και γλυκόηθσ ςτθν πραγματικότθτα βοθκά το ςϊμα να ρυκμίηει τα επίπεδα ςακχάρου ςτο αίμα. Επουλϊνει πλθγζσ και εγκαφματα. Το μζλι είναι προ-βιοτικά. Βοθκϊντασ το να βελτιϊςει το δζρμα.


http://www.yolenis.com/el-gr/honey-nuts/honey.html#


Ζχετε δει διάφορα είδθ μελιοφ; Λοιπόν να ςασ εξθγιςω. Υπάρχουν τουλάχιςτον 40 είδθ μελιοφ, και το κακζνα ζχει ζνα διακριτικό και μοναδικι γεφςθ και μοναδικζσ ιδιότθτεσ, κακϊσ και. Διαφορετικό είδοσ του μελιοφ ζχουν διαφορετικά φλαβονοειδι προφίλ, ανάλογα με τα άνκθ πθγι του νζκταρ. Τφποι Μζλι (μερικά από τα πιο δθμοφιλι)

Αλφάλφα Μυρτιλόσ Είδοσ ςίκαλθσ Τριφφλλι Manuka άνκοσ πορτοκαλιάσ wildflowerDarker μελί χρϊμα τείνει να ζχουν υψθλότερα επίπεδα αντιοξειδωτικϊν. Monofloral μζλι (μζλι από ζνα μόνο είδοσ φυτοφ) ςυνικωσ ζχει το χαμθλότερο γλυκαιμικό δείκτθ (GI). Ωσ παράδειγμα, χαρουπιζσ μζλι από το δζντρο Μαφρο Locust ζχει ΓΕ του 32. Τριφφλλι μζλι, το οποίο χρθςιμοποιείται ςτο εμπόριο, ζχει τον υψθλότερο γλυκαιμικό δείκτθ ςτο 69.


Προτάςεισ μζλι Για να αποκομίςουν τα περιςςότερα οφζλθ από το μζλι ςασ, βεβαιωκείτε ότι είναι κακαρό και ακατζργαςτοσ. Πρϊτεσ μζλι περιζχει βιταμίνεσ, μζταλλα και ζνηυμα που είναι Δεν υπάρχει ςε εξευγενιςμζνα μζλι.Some Honey Cautions Μθν ταΐηετε το μζλι ςε βρζφθ. Σπόρια του Clostridium botulinum ζχουν ζχουν βρεκεί ςε ζνα μικρό ποςοςτό του μελιοφ ςτθ Βόρεια Αμερικι. Αυτό είναι not dangerous to adults and older children, αλλά τα βρζφθ μπορεί να ζχουν ςοβαρι αντίδραςθ τθσ αςκζνειασ κατά το πρϊτο ζτοσ. Δεν κα πρζπει να προςκζςετε το μζλι ςτο φαγθτό του μωροφ. Οι περιςςότεροι καναδικι μζλι δεν είναι μολυςμζνο με τα βακτιρια προκαλϊντασ βρεφικισ αλλαντίαςθσ, αλλά είναι ακόμα καλφτερο να μθν λάβει τθν ευκαιρία με τουσ αγαπθμζνουσ ςασ. Το μζλι είναι ζνα ςάκχαρο, ζτςι ϊςτε να καταναλϊνουν με μζτρο. Ζχει υψθλι κερμιδικι αξία και κα ςασ βάλει ςε υψθλά επίπεδα ςακχάρου και χαμθλά.

http://www.yolenis.com/el-gr/honeynuts/honey.html

Αγνό ελληνικό Μέλι | Αγοράστε εξαιρετικό ελληνικό μέλι online:Αγνό ελληνικό Μέλι | Αγοράστε εξαιρετι  

Η ιστορία του μελιού ξεκινά από τους αρχαίους χρόνους, όπου κατείχε ιδιαίτερη θέση στην καθημερινή διατροφή. Οι αρχαίοι Έλληνες πίστευαν ότι...

Advertisement