Page 1

n a T

m ı ıt

t i K

ç p a

ı ð ı


2011’de Ba�ladı Hikayemiz Aktüel Kültür Dergisi ‹nsan ve Hayat’ın eki Rüzgargülü ile 2012 yılında çocuk dergicili¤ine ilk adımlarımızı attık. 27 aylık yayın periyodunun ardından müstakil dergi hazırlıklarına ba�ladık. Ocak 2016’da Çamlıca Çocuk Dergisi adıyla okurlarımıza yeniden merhaba dedik.

Çamlıca Çocuk Dergisi Tanıtım Kitapçı¤ı

2


Çamlıca Çocuk Dergisi Tanıtım Kitapçı¤ı

3


Yarım Asırlık Tecrübe Çamlıca Çocuk dergisinin ardında yarım asırlık birikim ve tecrübe yatıyor. 1969 yılında çıktı¤ımız bu yolda 47 yıllık basım yayın tecrübemiz, Aratırma Merkezi’mizdeki yüz binlerce kaynak eser, sahasında uzman yazar-çizer kadromuz ve güçlü da¤ıtım a¤ımızla özveriyle çalııyoruz.

Çamlıca Çocuk Dergisi Tanıtım Kitapçı¤ı

4


Çamlıca Araþtırma Merkezi

Çamlıca Araþtırma Kütüphanesi www.camlicalibrary.org

Çamlıca Çocuk Dergisi Tanıtım Kitapçı¤ı

5


Çocukların Çok Yönlü Geli�imlerini Hedefliyoruz Çamlıca Çocuk Dergisi, alanında uzman yazar ve çizer kadrosu tarafından hazırlanan ba�arılı yazılar, illüstrasyonlar ve ilgi çeken foto¤raflarla çocukları e¤lendirmeyi, düündürmeyi, okuma alıþkanlı¤ı kazandırmayı, da¤arcıklarına yeni bilgiler katmayı ve nihayetinde onların çok yönlü geliimine katkı sa¤lamayı hedefleyen geni vizyonlu bir yayındır.

Çamlıca Çocuk Dergisi Tanıtım Kitapçı¤ı

6


Çamlıca Çocuk Dergisi Tanıtım Kitapçı¤ı

7


Dünya Standartlarında Bir Dergi 1. Çocuklar en fazla 13 kelimeden oluan bir cümleyi anlayabilmektedir. 2. Bir çocuk dikkati da¤ılmadan ortalama 500 kelime uzunlu¤undaki yazıları okuyabilmektedir. 3. Dünya standartlarında bir çocuk dergisinin sayfa sayısı 32 ile 64 sayfa arasındadır. Bundan hareketle; Çamlıca Çocuk Dergisi olarak çocuk yayıncılı¤ında uluslararası geçerlili¤i olan kriterleri dikkate alarak bilimsel bilgileri e¤lenceli bir ekilde sunuyor, uluslararası standartlara sahip dergicilik yapmaya gayret ediyoruz.

Çamlıca Çocuk Dergisi Tanıtım Kitapçı¤ı

8


En fazla 13 kelimeden oluþan cümleler

8 yaþ ve üzeri 48 sayfa

Okul öncesi eki 16 sayfa

Ortalama 400-500 kelimeden oluþan yazı uzunlu¤u

Çamlıca Çocuk Dergisi Tanıtım Kitapçı¤ı

9


Çocukları Cezbeden Zengin Ýçerik Zengin içeri¤e sahip Çamlıca Çocuk dergisinde her çocu¤u cezp edecek birbirinden e¤lenceli, çocukların hayal dünyasını zenginletiren, e¤itici ve zeka gelitirici bölümler yer almaktadır.

Çamlıca Çocuk Dergisi Tanıtım Kitapçı¤ı

10


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Hikayeler Masallar Bulmacalar Etkinlikler Boyama Sayfaları Fıkralar Karikatürler Haberler Oyunlar

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Þiir Çizgi Hikaye Bilim Yazıları Zeka Soruları Canlılar Alemi Deney Atölyesi 3D Tarih

Çamlıca Çocuk Dergisi Tanıtım Kitapçı¤ı

11


Milli ve Ahlaki De¤erlere Önem Veriyoruz Çamlıca Çocuk Dergisi’nde yazıların ve çizimlerin milli ve ahlaki de¤erlerimize, kültürel yapımıza uygun olmasına ayrı bir hassasiyet gösteriyoruz. Günümüz teknolojisi ve ehir hayatının getirdi¤i olumsuz etkilerin kıskacından çocuklarımızı bir nebze olsun kurtarıp de¤erlerimizle buluturuyoruz.

Çamlıca Çocuk Dergisi Tanıtım Kitapçı¤ı

12


Çamlıca Çocuk Dergisi Tanıtım Kitapçı¤ı

13


Uluslararası Ödüllü Çizerlerle Çalııyoruz Çamlıca Çocuk Dergisi olarak Çamlıca Çocuk Yayınları’nın bünyesinde olmamızın sa¤ladı¤ı avantajı kullanarak uluslararası deneyime sahip ödüllü çizerlerle çalııyoruz.

Çamlıca Çocuk Dergisi Tanıtım Kitapçı¤ı

14


Çamlıca Çocuk Dergisi Tanıtım Kitapçı¤ı

15


Güçlü Uzman Kadro Uluslararası kriterler dikkate alınarak hazırlanan Çamlıca Çocuk Dergisi için e¤itimci, akademisyen, pedagog, yazar, çizer, editör, çocuk geliimi ve çocuk yayıncılı¤ı alanında uzman geni bir kadroyla çalııyoruz.

Çamlıca Çocuk Dergisi Tanıtım Kitapçı¤ı

16


Yayıncılar E¤itimciler

Yazarlar

Editörler

Akademisyenler Çocuk Geliþimi Uzmanları

Pedagoglar Çizerler

Çamlıca Çocuk Dergisi Tanıtım Kitapçı¤ı

17


Ýlklerin Dergisi

İlk sayısında 20 bin tirajı yakalayan tek çocuk dergisi

Çamlıca Çocuk Dergisi Tanıtım Kitapçı¤ı

18

Çocukların kolayca yazı yazabilmeleri için özel kâğıt ve baskı tekniği kullanan ilk çocuk dergisi


Çamlıca Çocuk Dergisi yayına hazırlanma süreçleri, tasarım, baskı kalitesi, okuyucu ilgisi açısından birçok ilki gerçekleþtirmiþtir.

Okul öncesi ve 8-14 yaş gruplarına yönelik iki dergiyi bir arada veren tek çocuk dergisi

İlk sayısında uluslararası dergi hüviyeti kazanan tek dergi

Muhteva hazırlığında uluslararası kriterlere uyan, milli ve ahlaki değerlere özen gösteren tek dergi

Çamlıca Çocuk Dergisi Tanıtım Kitapçı¤ı

19


Ýki Dergi Bir Arada 8 ya ve üzeri çocuklara hitap eden Çamlıca Çocuk Dergisi, her ay okul öncesi Rüzgargülü çocuk dergisini de hediye vermektedir.

Çamlıca Çocuk Dergisi Tanıtım Kitapçı¤ı

20


Çamlıca Çocuk Dergisi Tanıtım Kitapçı¤ı

21


Çocu¤unuzun Yeteneklerini Kefedece¤iniz Hediyeler Çamlıca Çocuk Dergisi her ay birbirinden e¤lenceli ve e¤itici hediyeler vermektedir. Bu hediyeler, çocukların hazır alıp oynayaca¤ı bir oyuncaktan ziyade onların kendilerini ve çevrelerini kefetmesini sa¤layacak özelliktedir.

Çamlıca Çocuk Dergisi Tanıtım Kitapçı¤ı

22


Zeka Oyunu

Ramazan Sözlü¤ü Hafıza Kartı

Güneþ Saati

Ýstanbul Karpostalı

E¤itici Posterler Çamlıca Çocuk Dergisi Tanıtım Kitapçı¤ı

23


Geni Da¤ıtım A¤ı • Yay-Sat bayilerinden dergiyi satın alabilme • Abonem.org üzerinden yurtiçi ve yurtdıı abonelik imkanı • Çamlıca Kitap ma�azalarında satı ve abonelik kolaylı�ı • Dünya genelinde 3000’den fazla temsilci ile abonelik takibi

Hızlı ve Kolay Abonelik Whatsapp danıþma hattı üzerinden Abone Merkezi’ne ulaþabilir, her türlü abonelik iþlemini kolayca yapabilirsiniz.

WhatsApp Abone Danıþma Hattı

0 530 285 38 04 www.abonem.org Tel: 0212 657 88 00 Dâhili: 7102 Ödemelerinizi kredi kartı ya da havale yoluyla yapabilirsiniz.

Çamlıca Çocuk Dergisi Tanıtım Kitapçı¤ı

24


Türkiye Genelinde 30 Þube

Çamlıca Çocuk Dergisi Tanıtım Kitapçı¤ı

25


Bu Dergi Çocuklarımız Ýçin! Çocukların geliþim özelliklerine uygun olarak hazırlanan dopdolu, e¤lenceli ve e¤itici bir dergi!

Ocak

Sayı 1

Mart

Sayı 3

Çamlıca Çocuk Dergisi Tanıtım Kitapçı¤ı

26

Þubat

Sayı 2

Nisan

Sayı 4


Mayıs

Sayı 5

Haziran

Sayı 6

Temmuz - A¤ustos

Sayı 7

Eylül

Sayı 8

Çamlıca Çocuk Dergisi Tanıtım Kitapçı¤ı

27


Bağlar Mah. Mimar Sinan Cad. No:54 Güneşli-Bağcılar \ İSTANBUL camlicacocukdergisi.com Çamlıca Çocuk Dergisi Tanıtım Kitapçı¤ı

28

Çamlıca çocuk dergisi tanıtım  
Çamlıca çocuk dergisi tanıtım  
Advertisement