Page 1

YOL ANDAMART Í N


Por t ada Eni gmaI V.Por veni r | mi x t as obr emader a | 120x 120cm

( f r agment o)


Domi nus| mi x t as obr emader a | 50x 100cm

L ASVI BRACI ONESDEYOL ANDA MART I N

Yol andaMar t í n, naci daenBar cel ona, s ei ni ci óenl api nt ur apor quel aneces i daddes ent i r s el i br el aempuj aba aencont r arunpr ocedi mi ent o,unmedi o,ques el oper mi t i er a.Escur i os oquel api nt ur aenmuchasocas i ones s eof r ez caenelhor i z ont ecomounapos i bi l i daddeex pr es i ónl i br e,per ot ambi énescur i os oquecuandos e s i ent ees aneces i dadbus queunaes t r uct ur aquel eor i ent eenl ospr i mer ospas os .Cas iess egur oquees t os e pr oducepor quealquer erex pr es ar s eunos edacuent aqueent odas oci edades t abl eci dahayques i t uar s e enpos es i ón, pr i mer o, dedomi ni odel of i ci odel pr ocedi mi ent oel egi doy, acont i nuaci ón, deconocedordel as es t r uct ur asquepuedenf aci l i t arl acomuni caci óns oci al ;t odaacci ónvi t alt i enes i empr epr es ent el aspos i bi l i dadesdes ur eal i z aci ón.Porot r apar t es es er í aunmar gi nadoyes t as i t uaci óncas i nadi eescapazdes opor t ar l aenl ass oci edadesdeal t at ecnol ogí aavanz adacomos onl asnues t r as ,act ual ment e.L aci r cuns t anci apr ovocal aobvi edadqueMar t í npr ocedi er aar eal i z arl oses t udi osacadémi cosadecuadospar apr ocederacont i nuaci ónencons ecuenci a.


S i bi enesmuydi f í ci l quef unci oneenl aact ual i dadl anoci óndear t i s t amal di t o,s i nembar gocont i núavi gent e el s ent i mi ent odequeel ar t es ur genodel osconoci mi ent osacadémi coss i nodel asneces i dadesex pr es i vasí nt i mas ,apes ar ,t odoel l odel oscondi ci onant est ecnol ógi cosqueconf or manl ases t r uct ur ass oci al es.S eesar t i s t apor queés t aesl amaner adeencont r ar s emenosangus t i os ocons i gomi s mo. Qui enpos eel al i ber t addeacci óns eempl az aal ar eal i dadambi ent eal mar gendel ospr ej ui ci osquepuedan condi ci onar l a.Enl api nt ur acont empor áneaesdet er mi nant el anoci óndees paci o,ell ugardondehayque empl az arl asmot i vaci onespl ás t i cas .Per o,¿cómodi s cer ni rl asmot i vaci onesques ons ól odel avi dadeaquel l asot r as ,t ancont undent escomol asvi t al es ,per oques ól or es pondenas ent i mi ent os ?El es paci odej ades er el l ugardondes ucedencos aspar apas aras erl ar eal i z aci óndel asi nqui et udes ,quenol oocupan,nos eencuent r anpr es ent es ,s i noas umenunapr es enci apl ás t i ca,pi ct ór i caenel cas odeYol andaMar t í n.L ar eal i dad des ens aci onesydes ent i mi ent osper s onal ess ól ot i enevi genci as is econs i guepl as mar l osymos t r aryhacer s ent i ral osdemásqueaquel l oss i gnospl ás t i coss onex pr es i ónt angi bl e,vi s i bl e,del ocont r ar i os ól os er í as ent i mi ent odei ndef i ni daei nconcr et ai nf or mal i dad,es t r i ct os opl odeai r e.L ospoet ases ol os abenmuybi enyl os ar t i s t asi nf or mal es ,l osex pr es i oni s t asabs t r act os ,t ambi én. Ot r aaf i ni dadconl ospoet as ,Mar t í nl aencuent r aevocandol aes t r of aj apones adel hai ku:ex pr es i óndeal go f ugazques ól odur ael t i empodel as ens aci ón,enl aobr adeMar t í nes t apl as maci ónex pr es i vas emani f i es t a comounas al pi cadur a,al goques edes pr endedel oque haypl as madoper os i nnadaquet engar el aci ón conl oqueyahabí aque,s i nembar go,hat eni dopr áct i cament el ami s magénes i s ,unr es pi r ovi t al ,mot i vado oi nmot i vado,porapar ecer .T odos eencadenaenl ades es t r uct ur aci ón. Es t et i podepl as maci ónpl ás t i cahas i dor econoci doporel ar t econt empor áneocomounades usmani f es t aci onesdemáx i maaut ent i ci dad,punt oi ni ci al deunapr ovocaci óncas ual muyamenudoex t empor ánea.S e hadi cho,yl apr áct i cadel ar t edenues t r ost i emposl or eaf i r ma,quel aobr adear t eesunpr oces ocont i nuo, wor ki npr ogr es s .Deahíquecadaobr as eal acont i nui daddel aant er i oryques eas ól oell í mi t edeles paci o pl ás t i col oquedet er mi nael moment o,el i ns t ant econt i nuadodel cor t ej oemoci onal yr ef l ex i voqueesl oque i mpul s aacr earl osel ement osmar gi nal esenvi t al i s mocot i di anoques onl oques oci al ment el l amamosobr as dear t e,debi doaquecadaunodees t osobj et ospl ás t i coss ól oaf ect aal as ens i bi l i dademot i vaynol as ens ual i dador gáni ca. Es t aobr aenpr oces omoder napr ovocaqueacadanuevapl as maci ónes ehechopl ás t i comi s mogener er es ul t adospl ás t i cosnuevos ,ques econj uganconl ospr ecedent esos ecombat enent r es í s ól oporel hechoque aquel es t r i ct oconf l i ct opl ás t i coi r r aci onal ,s i nr az onesex pl i cat i vas ,not i eneot r aj us t i f i caci ónques upr opi opr oces o,unf or mal i s moquel amano,l amuñecadelar t i s t aej ecut ahas t aquel osot r oss ent i dos ,del avi s t a,del t act oodel oí dol or et i enen,l opar an,s i nunar az ónex pl i cat i vaporl oque,enel ar t enuevonoes t ánl osl í mi t es quei mponí al af i gur aci ónni l asr egl asopr i nci pi osdecombi naci óndecol or esydef or mas . Cont r adi ct or i ament e,s i nembar go,s i nuncuer povi vo,unal mas ens i bl eporl oquenoescoher ent e,es t aex pr es i ónpl ás t i ca,el j uegodel í neas ,f or masy/ocol or es ,nos epr oduci r í a,per ot ambi éns i nunosmedi osmecáni cos ,t écni cos ,quepos i bi l i t enl amani f es t aci óndel as ens i bi l i daddel es pí r i t ut ampocohabr í aobr adear t e. T odoes t oesl oqueencont r amosenl asobr asdeYol andaMar t í n:nohayr az onami ent opar aacer car s eper o nopuedeel udi r s ecuandol asper ci be.Elpoet a,elar t i s t a,puedendeci rquel ar eal i dadpos eeaúnot r adi mens i ónnocont r ol ada,queesl aqueel l osr ecogen. Ar nauPui g.F i l ós of oycr í t i codear t e


Del i r i| mi x t as obr emader a | 200x 200cm


Pr oxi mi t at s | mi x t as obr emader a | 40x 80cm


F r agment sdememòr i a | mi x t as obr emader a | 122x 122cm


Ă€gor a | mi x t as obr emader a | 122x 122cm


Ets eguei xo,vol unt at | mi x t as obr emader a | 122x 122cm


Eni gmaI V.Por veni r| mi x t as obr emader a | 120x 120cm


HET EROGENI SIS I NGUL ARS www. het s i gn. bl ogs pot . com

YOLANDA MARTÍN  

Cada fragmento de la obra de Martín es un mundo por descubrir. Veladuras, formas y colores que se imponen de una manera sutil para formar pa...

YOLANDA MARTÍN  

Cada fragmento de la obra de Martín es un mundo por descubrir. Veladuras, formas y colores que se imponen de una manera sutil para formar pa...

Advertisement