Page 1


h¿j-߃°v apºv s]cp-ºm-hq¿ Fkv.-F-kv.-hn. tImtfPnse \ºq-Xn-cnam-cmb hnZym¿∞n--Ifn¬ Xm¬]-cy-ap-≈-hsc ]qP-]-Tn-∏n-°p-∂-Xn\p≈ Hcp ]≤Xn Xømdm°p-I-bp-≠m-bn. F∂m¬ ]Tn-Xm-°-fmbn Bcpw FØn-t®-cmØ-Xn-\m¬ B {iaw ]mXn-h-gn-bn-ep-t]-£n-®p. \ΩpsS bph-X-e-ap-dsb Ahiyw th≠ Imcy-߃ ]Tn-∏n-°p-∂-Xn-\p≈ ]cn-{i-a-߃ XpS¿∂pw k`bpsS t\Xr-Xz-Øn¬ \S-°p-I-bp-≠m-bn. \ne-hn¬ ]qP-sN-øp-∂-h¿°pth≠n dn{^-j¿ tImgvkpw kwL-Sn-∏n-®p. ]cn-]q¿Æ hnPbw Ah-Im-i-s∏Sm-\n-s√-¶nepw Ipsd-sbms° kl-I-cWw e`n-°p-I-bp-≠m-bn. CØcw {]h¿Ø-\ß - ƒ XpS¿∂pw \S-Øp-∂X - n-\p≈ ]≤-Xn-Iƒ k` Xøm-dm°p∂p≠v. C∂v \ΩpsS Ip´n-If- n¬ h¿≤n® D]-t`m-KX - z-cb - m-Wp-≈X - v. Db¿∂ PohnX kpJ-߃°v ]pd-sI-bp≈ Hm-´-Øn-\n-S-bn¬ \ΩpsS kwkv°mcw ssItamiw h∂p-t]m-Ip-∂p. C∂v \ΩpsS CS-bn¬ Fßn-s\-bmWv Ip´n-Iƒ hf¿∂v hcp-∂Xv ? \ΩpsS ]mc-ºc- y-sØ-°p-dnt®m, kwkv°mc Ø\n-a-sb-°p-dnt®m A`n-am-\-t_m[w hf¿Øp∂ Fs¥-¶nepw kml-Ncyw \ne-hn-ept≠m ? AØ-c-Øn-ep≈ Nn¥m-i‡n hf¿Øp∂ A]q¿hw Nne IpSpw-_-߃ It≠-°mw. F∂m¬ _lp`qcn]£w amXm-]n-Xm-°fpw CØcw kml-Ncyw Hcp-°p-∂-Xn¬ hnap-J-cm-Wv. Ne\w {]IrXn \nb-aa- m-Wv. Cu Ne-\t- Øm-sSm∏w am‰hpw A\n-hm-cy-am-Wv. \qdp-sIm√Øn-\∏ - p-dt- Ø-°p≈ aS-°b - m{X C∂v kzoImcy-a-√. AXv Akm-[y-hp-am-Wv. ]pXnb temI-Øn-\-\p-k-cn®v Ip´n-Isf Xøm-dm-t°≠ Npa-Xe \ap-°p≠v. h¿≤n-®p-h-cp∂ a’-c߃°nSbn¬ apJw XmgvØn \n¬t°≠ kml-Ncyw D≠m-h-cp-Xv. t\´-߃ ssIsb-Øn-∏n-Sn-°m-\p≈ hy{K-X-bn¬ \ΩpsS kwkv°mcw A\-iz-cam-sW∂ t_m[w Ch-cn¬ \ne-\n¿Øm-\mWv {i≤n-t°-≠-Xv. Ah-bpsS aqeyw Ahsc t_m≤y-s∏-Sp-Ø-Ww. amdp∂ kml-Ncyw Fs¥ms°bm-sW-¶nepw sImt≈≠Xv GXv Xt≈≠Xv GXv F∂v Ip´n-Isf a\- n-em-°m\pw \ap-°m-I-Ww. at‰Xv kap-Zm-b-Øn¬s∏´ Ip´n-I-tf-°mƒ CØcw Imcy-߃ kzmb-Ø-am-°m-\p≈ _p≤nbpw Nn¥m-i-‡nbpw \ΩpsS bph-X-e-ap-d-°p≠v.AØ-c-samcp PohnX-ssien \S-∏n-em-t°≠ Npa-Xe C∂sØ Xe-ap-d-bv°m-Wv. A\p-I-cWw F√m-bvt∏mgpw \∑ sNøn√ F∂ t_m[w D≠m-°n-sb-Sp-°Ww.\ΩpsS kwkv°m-csØ A\p-`-hn-®-dn-bp∂Xn\p≈ kml-N-cy-ß-ƒ°v t\sc apJw Xncn™p \n¬°p-∂-Xp-sIm≠mWv C{Xbpw, FgpFUnt‰mdnb¬ t_m¿Uv tX≠n h∂-Xv. C√Øv \n∂v ]pd-s∏-Sp-Ibpw sNbvXp AΩmØv FØn-b-Xp-an√ F∂ {]n‚¿ & ]_vfoj¿ coXn-bn¬ {Xni-¶p-hn-ep≈ \ΩpsS bm{X A[n-I-Imew XpS¿∂p t]mIm-\mIn√. \ΩpsS {io. ]n. hn. inh-Zmkv kwkv°mcsØ°pdn®pw ]mc-º-cy-sØ-°p-dn®pw A`n-am\w sIm≈p∂ bph-X-e-ap-d-bn]pXphm a\ emWv k` AXns‚ ASn-Ød ]Wn-tb-≠-Xv. AXp am{Xta imiz-X-am-bn-´p-≈q. C\nbpw t^m : 9447174500, 2745000(R) \S-∏n-em-°m≥ t]mIp∂ hnhn[ ]≤-Xn-Ifn¬ bph-X-e-ap-dsb ]s¶-Sp-∏n-°p-∂-Xn-\p≈ amt\PnwKv FUn‰¿ _m≤yX \ap-°p-s≠∂ Imcyw hnkva-cn-°-cpXv {io.Fw.Pn. \mcmbW≥ \ºqXncn A`n-hm-Z-\-ß-tfmsS awKeØv a\, t^m : 2334218(R) IrjvW≥ ioshm≈n ˛ FUn-‰¿

FUn‰¿ {io. IrjvW≥ ioshm≈n ioshm≈n a\, ISp-hmƒ, s]cp-ºmhq¿ t^m : 9447608887, 2527377 (R)

]{Xm-[n-]k - a- nXn {io.aqtØSw \mcm-b-W≥\ºq-Xncn t^m : 2649483, 2641640 (R) kz¿ÆØv \mcm-b-W≥ \ºq-Xncn, kz¿ÆØv a\ ]g-t¥m´w ]n. H, Ipam-c-]pcw 9447988730 {io.]mteen taml-\≥ t^m : 9847452084 {io. at\mPv Icn-ß≥amØn .t^m :0484-2464392

{]kn-U‚v ]pen-b-∂q¿ hmkp-tZ-h≥ \ºq-Xn-cn-∏mSv

http://www.yogakshemasabha.org itcell.yks@gmail.com


a im\

: CXn- e p- ≈ Xp apgp- h ≥ `£n- ® psIm≈pI F∂v Abmƒ AXp-sIm≠pt]mbn Imep-I-gpIn `n£-bn-SmsX D∏pw a‰pw CSmsX Hs° DÆp-∂p. DuWp Ign™p ssII-gpIn Ipep-°p-gn™v BN-an®v h∂ncp∂p. Ac-\mgnI ]I¬ Bbm¬ Ccp-hcpw Fgp-t∂-‰p ap‰Øp-sN∂v BZn-Xys\ ImWpt∂-SØp ]Sn-™m´p t\m°n Ipdp- º p- √ ns‚ Xe- h - e sØ ssIbn¬ hc-Ø-°-hÆw IpS∂-bm-°n-∏nSn®p-\n-∂m¬ BNmcy≥ {Inb-°n-≠n-bnse sh≈w Hgn-®p-sImSpØp a{¥-tØmsS A¿Lyw sImSp∏n-°p-I. a{¥w : Xzw {hXm\mw {hX-]-Xo-ckm . ... A¿∞w : Aßp-{h-X-ß-fpsS A[n- ] - X nbpw ]me- I - \ p- a m- W v . Ahn- S sØ {]kmZw sIm≠v alm-\m-av\n-Iƒ ]Tn-°p-∂-Xn\p≈ {hXw A\p-jvTn-°p-∂p. B I¿Ωm-\pjv T m- \ - Ø n\p Rm≥ i‡- \ m- h - s ´. AXp sIm≠p Rm≥ kn≤-\m-h-s´. Cu thZ`mKw ]Tn°p-∂-Xp-sIm≠v thZm≤ymb\-Øns‚ ]q¿Ønbp- ≠ m- h - s ´. sh≈w X¿∏n®v IÆpw NnΩns°m≠v BNm- c ys‚ klm- b - t ØmsS AItØbv°p t]mcp-∂p. AI-Øp-h∂v injy≥ he-Øn-cp-∂m¬ BNm-cy≥ CW-∏p-S-h-sIm≠p he-ØqtS Xeaq-Sn-Np‰n hesØ sNhn-bpsS `mKØp Np‰n Dd∏n-°pI. BNm-cy≥ injys\ t\m°n sNm√p∂ a{¥w : GI-cm-{Xw-Im-e-tahw `qtXm-kz-]≥`h Hcp cm{Xn Cßs\ Dd- ß m- X n- c n- ° pI F∂¿∞w. BNm-cy≥ Pplp-sh-SpØp kznjvSIrØp XpSßn {]kn-≤-ambn sNbvXv apgp-an-°pI. DÆn°p Hcp In≠n sh≈hpw Hcp hmfpw (Bbp[w) c£- b v ° mbn sImSp°p- ∂ p. DÆn°p k‘ym- h - µ - \ m- Z n- I - s fm∂pw th≠. Xobpw kq£n®p Dd-ßmsX Ccn-°p-I. BNmcy≥ km[m- c - W - t ]mse k‘ym- h - µ - \ m- Z n- I ƒ sNbvXp DuWpw Dd-°-hp-am-hmw. ]n‰-∂mƒ cmhnse Ipfn®p \nXy-I¿Ω߃ Ign®v Im¬I-gpIn ]hn-{X-an-´p-h∂ - n-cp-∂m¬ injy≥ Imep-I-gpIn ]hn-{X-an´p XpS¿∂n-cp∂m¬ Xobv Bb-X-X-tØmsS tImcn (Iodn Xobn´-Xns‚ Awiß-tfmsS) ho¿°msX ˛izm-kwhn-SmsX Xobpw sIm≠pt]m-Ip-tºmƒ injy≥ BNm-cys\ sXm´p sIm≈q ]pdØp Cuim¥tIm-Wn¬ ap‰Øp sN∂p-Xobv Ahn-sS-h®v Ccphcpw Ing-°p-t\m°n XpS¿∂n-cp∂v BNmcy≥Iodn hS-t°m´p Xobn´p ]cn-kvX-cn®v aq∂p XtemSn aq∂phvfm-In-bm¬ hS°p ]pdØp sagpIn aq∂p ]p√n´p Ing-t°m´p {IaØm-teNm-Xn∏q hmfpw AΩnbpw Ipgbpw Hcp In≠n-

bn¬ sh≈hpw hmbp tImWn¬ Ipsd Zqsc Hcp ]ip-°n-Sm-hns\ sI´n-tb-°p-I. Ch Ingt°m´p {Ia-Ømte NmXn∏qhmfpw AΩnbpw Ipgbpw Hcp In≠n-bn¬ sh≈hpw hmbp-tImWn¬ Ipsd Zqsc Hcp ]ip-°nSmhns\ sI´n tb°p-I. Ch Ing-t°m´p {Ia-Ømte NmXn∏p. HSp- h n¬ ]ip-°n-Sm-hns\ NmXn- ∏ p. ]p√p s]m´n®v Xfn®v If-™m¬ πmIn Bcm- [ n- ® v K- W ]Xn \nth-Zn-°pI. Bflm-cm-[\ Ign®v hmIn- N m©-a-X-bn-´m¬ injy≥ Fgpt∂‰v BNm-cy-s\bpw Xobn-s\bpw {]Z-£n-Wambn Xobn\p ]Sn- ™ m- d p- t \m°n \nev ] q. F∂m¬ BNm-cy≥ \oßn ]hn{Xw Ducn A`nhmZyw sNbvXp iX-[mcw P]n-®m¬ injy≥ ]hn{Xw Ducn A`n-hmZyw sNøpw. {]Xy-`n-hm-Z\w Ign-™m¬ Ccphcpw ssII-gpIn ]hn-{X-an´v BNm-cy≥ Hcp ]nSn ]p√v (Z¿`-∏p√v) Xe-Xo-bns‚ apºnepw IScrXn- t Im- W nepw (sX°p- ] - S n™msd aqe) hc-Ø-°-hÆw C´v ]p√n¬ BNmcy≥ Cuim\ tIm¨ (hS°p Ingt° Zn°v) t\m°nbpw injy≥ \ncrXn tIm¨ t\m°nbpw ]n≥`mKw ap´p-amdv Ccp∂v ssIbn¬ Ipdp-ºpt√msS A´Iw ]nSn- ® n- c p- ∂ m¬ BNmcy≥ injys\s°m≠p sNm√n°q. alm-\m-av-\o¿t`m A\p-{_qln BNmcy ! Aßv F\n°p alm\mav\oIsf∂ thZ-`m-K-ßsf A\p-{KtØmsS DtZin®p X∂mepw F∂¿∞w. BNm-cy≥ Zm\w sNbvXp Ccp-hcpw {]Whw sNm√n BNm-cy≥ injys\ ]pco-j-]Zw aq∂p-cp-tIƒ∏n-°p-∂p. kma- t h- Z - Ø n¬ imIzcw F∂p t]cp≈ Ipd®p kmaw D≠v. D¬Km-Xm-°ƒ Km\w sNøp∂ Ah-k-c-Øn¬ Cu 9 E°p-Isf alm-\m-avXn-Iƒ F∂mWv ]d-bm-dp-≈-Xv. Cu 9 E°p-I-tfmSv 9 hmIyw ]pco-j-]Zw IqSn-tbm-Pn∏n®v alm- \ m- a v X n- I ƒ D]- t Z- i n°pI F∂pXm¬]cyw. CXv sFXtcb Bc-Wy-I-Øn¬ \mem-asØ Bc-Wy-I-am-Wv. alm-\m-av\n-I-fn¬ 1. hnZm-a-L-h≥ hnZm-Kw-Xp-a-\pkn tjmZni:in£m-i-No-\mw-]tX ]q¿∆oWmw ]pcphtkm hnZm F∂Xp ]Z-ambn ]d-bp-tºmƒ hnZ F∂p {lkz-ta-bp≈q. tl C{µ ! Ahn-Sp∂p F√mw Adn-bp-∂-h-\mWv. AXp-sIm≠p bP-am-\-\m¬ K¥-hy-amb am¿KwKw Ahn-Sp∂p Adn-bp-∂p. AXn-\m¬ Cu bP-am-\-\\v k∑m¿§-Øn-eqsS kz¿§w

{]m]n-°m≥ GtXXp {]tZ-i-Øp-°qsS t]mIW-sa∂v A\p-{I-taW ({Ia-Øn¬) D]-tZ-in®mepw am{X-a√, ]q¿∆-kn-≤-ß-fmb i‡n-I-fpsS-sb√mw ]meI ! {]`q-X-[-\bp‡m- Cu bPam-\\v th≠ F√m-ln-tXm-]-tZ-ihpw sNbvXmepw. 2. B`n-jvSz-a-`n-jvSn`n ... Ghm-ln-i{I {]IrjvS _p≤n-a≥ ! C{µ ! bP-am-\-\m¬ sNøs∏-Sp∂ Cu kvXpXn-Iƒ sIm≠v Ahn-Sp∂v bPam-\-tk-hsb \√-hÆw Adn-bp-∂p-≠v. tl C{µ Ahn-Sp∂v R߃°v [\-em-`-Øn\pw A∂-em`-Øn\pw i‡n-am≥ Xs∂-bm-W-t√m. 3. cmtb-hm-Pmb . . . ]n_-aYvkz tl h{P-bp‡ ! C{µ ! Ahn-Sp∂p Rß-fpsS [\-em-`-Øn\pw A¥-em-`-Øn-\p-ambn {]k-∂\mbn `hn-®m-epw. _e-hm-\pw-]q-Py\pw h{P-bp‡-\p-amb C{µ! Ahn-Sp∂v Rß-fpsS k¿∆hn-[a- mb A\n-jvSß - sfbpw h¿÷n-°p∂p; ]cnl-cn-°p-∂p.-A-Xn-\m¬ Ahn-Sp∂v Cu I¿ΩØn¬ BK-an-®m-epw.-tkm-aw-]m\w sNbvXmepw k¥pjvS-\m-bmepw 4. hnZm-cm-b- p-hocyw . . . b»-hn-jvT-iq-cmWmw tl C{µ !Ahn- S p∂p [\- Ø ns‚ tim`\ kma¿∞yw Adn-bp-∂-h-\m-Wv. AXn-\m¬ `qtemI-hm-kn-I-fpsS F√m-[-\-Øn-s‚bpw ]me-I\mb Ahn-Sp∂p XzZ-[o-\-∑m-cmb bP-am-\-∑msc F√mw A\p- { K- l n- ® m- e pw. (XzZ- [ o- \ ≥ ˛ Atßbv°p A[o-\≥ ˛ bPm-\-\≥ ˛ bPn°p-∂-h≥ : bmKm-Zn-Iƒ sNøp-∂-h≥) A√tbm ]qPy\pw h{P- b p- ‡ - \ p- a mb (h{P- m bp[w ssIbn-ep-≈-h≥) C{µ!bmsXmchnSp∂v iqc-∑mcn¬ h®p AXn-_-e-h-\m-tWm, B Ahn-Sp∂p \ΩpsS F√mw A\njvSw ]cn-l-cn-bv°p-∂p. (_e-hm\pw iqc-\p-amb C{µ≥ F√m A\n-jvSß-fpw am‰n CjvSw km[n-∏n-°p-∂p.) 5. tbma-lnjvtTm . . . . . hio-lni{I : k¿∆m-`nPv∂ C{µ ![\-hm-∑m-cn¬ h®v AXoh

]qPy- \ mb bmsXmchn- S p∂p F√m Zn°n¬ \n∂pw [\sØ Rßsf {]m]n-∏n®mepw ]cssa-izcy\mb Ahn-Sp∂v F√mw Adn-bp-∂p.

4


AXn-\m¬ B bP-am-\s\ \√ lhn-¿Zm-Xm-hmsW∂v Ahn-Sp∂v {]iw-kn-°p-∂p. Ahn-Sp-∂mIs´ k¿∆ kvXpXn hnj-b-h-io-Im-c-hm\pw AXoh-i-‡-nam\pw BWt√m (F√mw Adn-bm-hp∂ C{µ≥ [\-hm∑m-cm¬ [\-hm-∂pam-W-t√m. F√mbn-SØp \n∂pw kº-sØ-Øn-bv°-s´.-b-Pn-°p-∂hs\ \√ lhn- p-sImSp°p-∂-h-s\∂p {]iwkn-°p-∂p. Ahn-Sp∂p kvXpXn-°p∂hcn¬ {]oXnbp-≈-h\pw AXoh i‡-\p-am-Wt√m) 6. XaqXtb . . . . _rlXv bp≤-ß-fn¬ Pb-io-e\pw Hcn-SØpw ]cm-P-bta¬°m-Ø-h-\p-amb B C{µs\ Rß-fpsS c£-W-Øn-\mbn Blzm\w sNøp-∂p. At±lw Rß-fpsS i{Xp-°sf F√mw Xosc \in-∏n-°s´. R߃ A\p- j v T n- ® p- s Im≠ncn- ° p∂ Cu I¿Ωhpw R߃ A\p-jvTn-®p-sIm≠ncn-°p∂ Cu I¿Ωhpw R߃ R߃ {]tbm-Kn-®p

sIm≠ncn-°p∂ Kmb-{XymZn-O-µ- -Ifpw Xج I¿Ω-^-ehpw G‰hpw _rlØpw kar-≤-hp-am-h-s´. 7. C{µw-[-\-ky-km-X-tb. . . . ]¿j-Z-Xn-{kn[ : tPXmhpw A]-cm-Pn-X-\p-amb C{µs\ [\-Øns‚ em`-Øn-\mbn R߃ hnfn-°p-∂p. At±lw P\ßsftZzjn-°p-∂-h-scbpw Rß-fm¬ tZzmjn-°s∏-Sp-∂-h-scbpw \in-∏n-°-s´. 8. ]q¿∆-ky-btØ . . . . Cutiln-i{I tl ]¿∆- X - b p‡ ! B`- c - W - b p‡ ! C{µ RßfpsS Dev]-Ønbv°p apºpXs∂ kn≤-\mb Ahn-tS-bv°p-bm-sXmcp [\-apt≠m ? F√m-hscbpw AXm-Xn-SØp hkn-∏n-°p∂ tZh ! B [\-Øn¬ Rßsf ÿnXn-sN-øn-∏n-®m-epw. tl _e-bp‡! Ahn-Sp-tØ-bv°p≈ [\-]q¿Øn F√m-h-cmepw {]Io¿Øn-°-s∏-Sp-∂p. Ahn-S∂p AXo-h-i-‡n-am\pw F√m-h-cp-sSbpw kakvX kwc-£-W-Øn\pw Cui\p-am-W-t√m. 9. \q\wXw . . . .. .. . AZzbm : hr{X- l - ¥ mth : k¿∆- P o- h - P o- h - ß - f p- s Sbpw kzman≥ ! Pcm-\-c-Iƒ Hc-n°epw _m[n-°mØ Aßsb lhn¿t`m-‡mbn {]nXn-jvTn-°p-∂p. Cu Rm≥ th≠-t]mse sNøp-∂-h-\m-sW∂pw ]ip°-fn¬ DZm-c-\m-sW∂pw tZh-∑m-tcmSp ]d-bp-I.

C{µ≥ hfsc kvt\l-io-e-\m-sW∂pw Bcm[y- \ m- s W∂pw CXp- t ]mse as‰mcp tZh- \ ns√∂pw Fs‚ Bfp-I-tfmSv Rm\pw ]d-bmw. ]pco-j-]-Z-߃ A·n C{µ≥ hnjvWp ]qjmhv tZh-∑m¿ Chsc bP-\-Øn-tebv°p £Wn-°p∂-XmWv D®-Øn¬ kzc-ssh-hn-[y-tØmsS £Wn°p-∂-XmWv A©p-e-Lp-°ƒ F∂p ]d-bmw. {lkz-Øn\pw Zo¿L-Øn-\p-a-∏p-d-Øp≈ πpXØn-emWv Blzm-\w. Ghm- l n- i t{Im F∂p XpS- ß p∂ AR- v N p E°p- I - f n¬ Ah- t cm- S p≈ A`y¿∞- \ - I - f msW∂p ]d-bmw. BZy-tØ-Xn¬ i‡n-am-\mb C{µ≥ hiy-∑m-cmb bP-am-\-∑msc bPn-°p-∂hsc A\p-{K-ln-°p-am-dm-I-W-sa∂ A`y¿∞-\bm-Wv. bP-am\ A`o-jvS-ß-fdn-bm-\mbn hs∂Ønb C{µ≥ Xß-fpsS kao-]-Øn¬ bP-am-\∑msc bPn-°p-∂-hsc ˛ A\p-{K-ln-°p-am-dmI-W-sa∂ A`y¿∞-\-bm-Wv. bP-am-\-A-`o-jvS-ß-f-dn-bm-\mbn hs∂-Ønb C{µ≥ Xß-fpsS kao-]-Øn¬ D≠m-I-W-sa∂ A`y¿∞-\-bmWv ASp-Ø-Xn¬.-A-Xp-t]mse Xs∂-bp≈ A`y¿∞-\-I-fmWv a‰p-≈-h-bn-epw. F√mw eLp-Im-cn-I-I-fm-Wv. BNm-cy≥ an{X-\m-sW∂p kzbw a\- n-ep-d-∏n®mWv ASpØ c≠v a{¥-߃. an{X-kz-Xzm-N-£pjm . . . . . A\p-hot£ tl BZn- X y- ` - K - h ≥ ! Rm≥ Ahn- S psØ (Aßsb) an{Xs‚ N£p- p-sIm≠v AhnSpsØ {]Xo-£n-°p-∂p. (BZ-cn-°p-∂p) Zn°pItf kw`m-c-ßtf \nßsfbpw Rm≥ Htcm∂mbn ImWp-∂p. IÆp-aq-Sn-s°-´nb hkv{Xw˛ BsI´v tatem´m°n Hmtcm∂n-s\bpw t\m°p-Ibpw ho≠pw Xmtgm-´n-d-°n-I-Æp-aqSn ho≠pw Db¿Øn-a{¥w sNm√ns°m≠p ImWp-I-bp-amWp sNøp-∂-Xv. Cu a{¥-߃ BNm-cy\pw injy\pw sNm√Ww. AXp-I-gn™v injy≥ Bhkv{Xw BNm-cy\pw BNm-cy≥ AXp-N-S-ßp∂ Im´p∂ Bƒ°pw sImSp°p-I-bmWv ]Xn-hv. {]]- © - Ø nse kI- e - X n- s \bpw ]pXnb IÆp- I - f n- e qsS Imgv N - ] m- S n- e qsS ImWp∂p F∂ k¶¬∏- a m- b n- c n°mw thZhnZym`ymk-Øn-\p-tijw Bfl-km-£m¬°m-cØn-te-°p≈ t]m°n¬ Adn-™n-cn-t°-≠-XXz-ß-sf-°p-dn-®p≈ D]-tZ-i-߃ BWt√m thZ-Øns‚ Hcp `mK-amb Bc-Wy-I-߃ F∂p ]d-b-s∏-Sp-∂-Xv. AXns‚ Hcp Zn°v am{X-Z¿i\-am-bn-cn°mw CXp-sIm≠pt±-in-°p-∂-Xv. Ah- c - h - c psS “Ipdp- º p- t √msS “ssIIƒ ]c-Øn-°p-Øn-sNm√p∂ a{¥-߃ Cu {Inb-bpsS {]m[m-\y-sØ-°p-dn-°p-∂p. a{¥w :˛ A· Cfm-\a : . . . . . . . F∂p XpSßn b—m-\-»¿Ω-k{]Y F∂p-h-sc-bp≈ E°p-I-fmWp sNm√p∂-Xv. `qan-bn-ep≈ At· ! \a-kv°mcw ]rYn-ho-tZho \a-kvIm-cw. a{¥-I¿Øm-°fpw a{¥-{Z-jvSm-°fp-amb Ejn-am¿°pw Ah-cpsS a{¥-߃°pw F√m tZh-∑m¿°pw \a-kv°m-cw.

tl kc-kzXo temI-Øn\p apgp-h\pw kpJw \¬Ip∂ Ahn- S p∂p R߃s°t∏mgpw kpJw \¬Ip- I . `- h - X n- b psS A\p- { Kl _p≤n Ft∏mgpw Rß-fn¬ ]Xn-b-Ww. F√m- h cpw bPn- t °≠ tZh- ∑ msc ! R߃°p \∑-bp-≠m-Is´ ! R߃ AtcmK- Z r- V - K m- { X- c mbn \nßsf ]qPn- ® p- s Im≠v Bbp- p-ap-gp-h≥ A\p-`-hn-°p-am-dm-I-s´. kpJw hcp-Øp∂ C{µm-Zn-Iƒ kpJw hcp-Øs´. lhn- p-In-´nb C{µm-h-cp-W-∑m-cpw- kpJacpf-s´. C{µm tkma-∑m¿ R-߃°p kpJw \¬Is´; k¥-Xn-bp-≠m-hm-\mbn tcmK-im-¥nbp-≠m-Is- ´. C\n-tcm-Ka- p-≠m-hm-sX-bp-an-cn-°s- ´. bp≤-ß-fn¬ C{µ\pw ]qjmhpw R߃°pw Pb-ap-≠m-°s´. kv X pXn°p∂hcp- s Sbpw bmKw sNøp- ∂ - h - c p- s S- h ¿≤- \ - b p- ≠ m- ° p- ∂ - h \pw kpJn- b p- a mb C{µ≥ GXp- I ¿Ω- ß ƒ sIm≠mWv A`n-ap-J-\m-hpI tl C{µ ! kXy-hm\pw ]qP-\o-b-\pamb BcmWv i{Xp-°-fpsS Dd-∏p≈ `fim-cß- f n¬ kq£n® [\w t\Sn- s b- S p- ° p∂ Aßsb AXn- a - Z - I - c - a m- b ckw sIm≠p kt¥m-jn-bn-°p-∂Xv? tl C{µ! JymXn-I-fp-≈-hcpw kvtXmXm-°-fpamb Rß- f psS c£n- X m- h mb Aßp R߃°p FÆ-a‰ c£-Iƒ X∂m-epw. `qao tZhn! Ahn-Sp∂p kpJw \¬Ip-∂-hfpw ap≈pIfn- √ m- Ø - h fpw Ccn- ° m\pw \S- ° m-\papXIp∂hf-Xmbpw `hn-°p-I. R߃°p {]i-kvXhpw hnkvXo¿Æhpw _m-[-I-sfm∂pan√mØXpamb kpJw X∂-\p-{K-ln-®m-epw. CsX√mw F√m-hn-[-Øn-ep-ap≈ \∑bv°pw kpJ-Øn-\p-am-bp≈ {]m¿∞-\-bm-Wv-C-cp-hcpw AXp-sNm√p∂p. ]ns∂ tlmaw apgp-an®p KW-]XnhnSp¿Øp-\pßn´p hoip-tºmƒ aq∂m-asØ hoin--\p-aptº BNm-cy≥ Fgp-t∂‰p Fßpw sXmSmsX\n∂p hoip-∂p. injy≥ Ipfn®p X¿∏n®v Oµ-t msS ]Øp Kmb{Xn P]n®v \qs‰´p {]W-hhpw P]n®v “A¥n-ap-Sn®v ”Na-X-bn´v Ipfn-®p-X-¿∏n®v D]-ÿm\w sNøp-I. AXp-I-gn™v A\p-{]-hN- \ obw D]- \ - b - \ - Ø n≥ \mf- t Ø- t ∏m- s e, F¶nepw A¬]w hyXym-k-ap-≠v. A\zm-[m\w ¶nepw Aev]w hyXym-k-ap-≠v. A\zm-[m\w 1. kZ-kk - v]Xn 2. alm-\m-a\y 3. Ejb 4. A·nkzn-jvS-Ir-Xv, ]p√pw Na-Xbpw sI´n hbv° XpSßn km[m-c-W-t]mse sNøp-I.

XpScpw

5


XpS¿®

Ign™

A≤ym-b-Øn¬ ]d-™-t]m-se, `mcXob Z¿i-\-ß-fpsS ]c-a-e£yw Cuizc-Z¿i-\w, AYhm tam£-am-bn-cp-∂p. kIe ]cn-Wm-a-ßfp- t Sbpw Imc- W - ` q- X ≥, Cuizc- \ m- b n- c p∂p.Cuizc-Z¿i-\-Øn-\p≈ am¿§w, s`uXnII¿Ω- h pw, kmXzn- I - I - I ¿Ωhpw Bflo- b I¿Ωhpw Bbn- c p∂p. `mc- X ob kwkv°mcw, A∂p-hniz-kn-®ncp-∂-Xv. ]cnh¿Ø-\-am-Ip∂ kIekrjvSn, ÿnXn, kwlm- c - ß - f p- t Sbpw aqe- \ n- a n- Ø - I m- c - W w, {_“w ˛ AYhm Cuizc≥ ˛ BsW∂m-Wv. Aßns\ `mc-Xob kwkv°mcw Xnf-ßn-s°m≠ncp∂ Ime-Øv, alm-ap\n I]ne≥, Xs‚ kmwJym-kn-≤m¥w hgn {]Jym-]n-®p. bmsXmcp ]pcp-j≥, Bflm-hns\ AI¿Ømhmbn KWn®p ; k¿h-I¿Ω-ßfpw {]Ir-Xn-Z-Øambn Icp-Xp-∂p-thm, At±-l-amWv bYm¿∞-XXz-⁄m-\n. AXm-bXv XXz-⁄m\w apgp-h≥ {]IrXn \nb-a-ß-fm-Wv. Cuizc-\n-b-a-ß-f-√. {]Ir-Xn°p kzX{¥yamb \ne-\n¬]p-≠v. kzX{¥-amb \nb-a-ap-≠v. {]Ir-Xnbpw A\m-Zn-bm-Wv. {]Ir-Xn-bn-ep≈ ]cn-h¿Ø-\-ß-fpsSsb√mw. \nan-Ø-Im-c-W-hpw, D]m-Zm-\-Im-c-Whpw {]IrXnXs∂bmWv. CXm-Wv, I]n-e-ap-\ypsS kmwJymZ¿i-\-Øns‚ cXv\-Np-cp-°w. {]Ir- X n- b n¬ G‰hpw al- Ø mb krjvSn-bmb a\p-jys\ At±lw 24 XXz-ßf- mbn Z¿in-°p-∂p. {]IrXnbnse BZysØ hnj-a-]-

7˛mw t]Pv XpS¿® kqtcym-Z-b-k-a-bØv Hcp {]tZ-iØv GXp {KlØn¬ \n∂p≈ {]Im-i-amtWm ]Xn-°p-∂Xv AhnsS B{K-l-Øns‚ tlmcm-[n-]-Xy-am-bn-cn°pw. i\n-bmgvN cmhnse i\n-bn¬ \n∂pw hcp∂ \oe civan-I-fm-bn-cn°pw . _p[-\m-gvNcm-hnse _p[-\n¬ \n∂pw hcp∂ ]® civan-Ifm-bn-cn-°pw. sNm∆mgvN cmhnse sNm∆bn¬ \n∂v hcp∂ Nph∏p civan-I-fm-bn-cn-°pw. Hcp {]tZ-iØv GXp {Kl-Øn¬ \n∂p {]Xn-^-en®p hcp∂ civan-I-fmWv ]Xn-°p-∂-sX∂v Fßs\ Adnbmw? kqcy-\p-Zn®p Ign™-m¬ Adn-bm≥ hfsc _p≤n-ap-´m-bn-cn-°pw. DZ-b-tØm-Sp-IqSn CX-dn-bm≥ D≈ hgn-Iƒ D≠m-bn-cp-∂n-cn-°-Ww. `c- Z zm- P - a - l ¿jn- b psS b{¥- k ¿∆- k z- Ø n¬ [zm¥-{]-am-I-b{¥w F∂ H∂n-s∂-∏‰n ]d-bp-∂p≠v. CXv {]Im-i-c-ivan-I-sf-∏‰n ]Tn-°m-\p-]-tbm-

cn-Wmaw al-Xz-am-Wv. krjvSn-\n-ba- ß - f- psS _oPcq-]-am-bmWv al-X-XzsØ IW-°m-°p-∂-Xv. Fs¥-∂m¬, a‰p-]-cn-Wm-a-ß-fpsSsb√mw aqe D]m-Zm\ ImcWw alXzamWv. {]Ir-Xn-bnse c≠m-asØ hnj-a-]-cn-Wmaw Al¶m-c-am-Wv. ]n∂oSp Al- ¶ mcw D]m- Z m\ Imc- W - a m- b n, {Kl¨ (Ahy‡w) F∂pw, {Kmlyw F∂pw c ≠ p hn[w ]cn- W ma- ß - f p≠ v . {Kl-W- ]-cnWmaw h g n , C{µn-b-ßfpw, a\ pw D≠m-bn. {Kmly-kq£va ]cn-Wm-a-Øm¬ X≥am-{X-I-fp-≠m-bn. {Kmlyÿqe ]cn-Wmaw hgn ÿqe-`q-X-ßfpw krjvSn°-s∏-´p. 24 XXz-ß-sf-∂m¬, apI-fn¬ ]d-™h- b pw, A©p- ⁄ m- t \- { µn- b - ß fpw A©pI¿tΩ-{µn-bß - f- pw, a\ pw tN¿∂-Xm-Wv._ - m-°nÿq- e - ] - Z m¿∞- ß - s f√mw, ]©- ` q- X - ß - f m¬ krjvSn-°-s∏-´-Xm-Wv. Npcp-°n-]d- ™ - m¬, I]n-ea- p\n ]d-bp∂Xv Cu {]Ir-Xn-bn¬ \mw ImWp∂ F√m krjvSn ˛ ÿnXn kwlm-c-ß-fp-tSbpw I¿XrXzw {]Ir-Xn-°m-sW-∂pw, Ah-sb√mw {]Ir-Xn-\n-ba-Øn-∂m-[m-c-ambn {]h¿Øn-°p-∂p-sh∂pw, AXn- \ m¬ {]IrXn⁄m\w ]q¿Æ- X - X z⁄m\amsW-∂pw, kmwJy≥am¿ iTn-°p-∂p. sshti-jn-I-Z¿i-\-hpw, \ymb-Z¿iKn-°∂ kvs]t{Sm-ao-‰¿ t]mep≈ Hcp-]-I-c-Wam-Wv. AXp-t]mse Xs∂ A¥-co-£-Ønse ]e hmbp-a-fi-e-ß-sf-∏-‰nbpw Ahbv°v {]ImisØ Fßs\ hn`w- K \w (refraction) sNøm≥ Ign-bp-sa-∂X - n-s\-∏‰- nbpw \n›-ba- p-≠mbn-cp-∂p. \Ωƒ ]d-bp∂ strato sphere, Troposphere, Iono sphere apX-emb A¥-co£ taJ-eI - s- f-t∏mse k]vXa- c- p-Øp-°sf-∏‰n t\ctØ Adn-hp-≠m-bn-cp-∂p. Bh-l≥, {]h-l≥, A\p-h-l≥, kwh-l≥, hnh-l≥, ]cm-h-l≥, ]cn-h-l≥ F∂n-h-bm-W-h.-Zp-jy-¥\pw, amX-enbpw IqSn tZh-tem-IØp \n∂p XncnsI hcp-tºmƒ ]cn-h-l≥ F∂ hmbp-afi- e - Ø n¬ FØp- ∂ p. k]v X ¿jn kaq- l Øn¬ \n∂pw hcp∂ {]Im-i-c-ivan-Isf CS-Ie-cmsX ]ncn®p hnSp∂ afi-ea- m-Ws- X∂v amXen Zpjy-¥\p hnh-cn®p sImSp°p-∂p. Imfn-Zm-k\v

\hpw tNX-\m-X-Xz-sØ-°p-dn®p Nn¥n-°p-∂ps≠-¶nepw, Cuizc sNX-\ysØ Ipdn®p H∂pw ]d-bp-∂n-√. [¿Ω hnti- j - ß - f n¬ D¬]- ∂ - a mbXpw t_m[- a p- W ¿Øp∂ {Zhyw, KpWw, I¿Ωw, kmam- \ yw, hnti- j w, ka- h mbw F∂nh°[o-\-hp-amb ]Zm¿∞-ß-fpsS, k\m[¿Ω-ß-fpsS XXz-⁄m-\-Øm¬ \nt{i-bkw (tam£w) e`n-°p-sa-∂mWv sshti-jn-I-Z¿i-\Øns‚ 1˛1˛4˛ ¬ Xs∂ ]d- b p- ∂ - X v . 16 ]Zm¿∞-ß-fpsS XXz-⁄m-\-Øm¬, an∞ym⁄m- \ - h pw, cmK- t Zz- j m- Z n- t Zm- j - ß - f pw, ]p\¿P≥ahp k¿hZp:Jtl-Xp-°fpw \in®p ]c-am-\-µ-am-Ip∂ tam£w e`n°psa∂mWv \ymb-Z¿i-\-hpw ]d-bp-∂-Xv. 1/1/2 t\m°p-I. Zp:J\n-hr-Øn-°p-Im-c-W-am-Ip-∂Xv bYm¿∞-XXz-ß-fpsS ⁄m\-amWv F∂p kmwJyIw ]dbp-∂p. hmkvXhØn¬, ]mX-RvP-eo-tbm-Kbpw, a\- ns\ im¥-am-°m≥, Cuizc-{]-Wn-[m\-Øns‚ al-Xz-sØ-°p-dn®p {]Xn-]m-Zn-°p-∂ps≠-¶n¬ t]mepw Cuizc≥ AXn¬ Hcp-hn-jbta A√. Adn-tb-≠-sX√mw Adn™p Ign™p. amt‰-≠-sX√mw I≠p Ign-™p., sNtø≠-sX√mw sNbvXp Ign-™p, lmt\m-]m-b-amb Ahn-πh hnth-I-JymXn t\Sn Ign-™p, AXn\m¬ NnØw KpWm-Xo-X-\mbn ]c-am-fl-X-Xz-Ønte°p Db- c p- I - b mWv F∂o t_m[߃ DW¿Øp-I-bp-am-Wv, AXns‚ A¥na kn≤n, AjvSmw-K-tbmK {]Im-cw, NnØsØ Ae-´p∂ F√m KpW-ß-tfbpw XyPn®p ˛ NnØ-hr-Ønsb-t]mepw XyPn®p ˛ NnØ-ip-≤n-sb, ]pcpj-ip-≤n°p kam-\-am-°p-tºm-gp≈ “lm\m-\p`q-Xn”-bmWv CXn-s\-bm-Wv, ]mXRvPeotbm-KØn¬ ]c-am-\-µ-ambn Icp-Xp∂ “ssIheym” hÿ-bmbn Icp-Xp-∂-Xv. XpScpw CsX-∏‰n Adn-bm-am-bn-cp∂p F∂p Npcp-°w. kz¿Kw-Xmßn ap\n-]pw-K-h-tc-gp-t]sc am¿§-Øn¬ civan-hn-`-Pn®p \bn®p \nXyw hoips∂mcm∏-cn-h-ls‚ hi-Øn-emWn ˛ t±iw ]Xn™p lcn-]m-Z-an-Xn¬ ZznXobw (ae-bmf imIp-¥fw ˛ F.-B¿) kq£-a-amb \nco-£-W-ß-fn¬ IqSnbpw Bgta-dnb A]-{K-Ÿ-ß-fn¬ IqSnbpw IrXy-amb KWn-X-{In-b-I-fn¬ IqSnbpw Hcp {]tZ-iØv Hcp ka-bsØ tlmcm-[n-]Xyw I≠p-]n-Sn-°m≥ am¿§ap-≠m-bn-cp∂ncn-°Ww. a‰p-]e Adn-hp-Ifpw \jvS-s∏-´-Xp-t]mse CXpw ssItamiw h∂n-cn°mw. GXm-bmepw Ct∏mƒ \ap°v C∂sØ BgvN Adn-bm≥ C∂-e-tØXv Adn-™mte ]‰p-I-bp≈q F∂p a\- n-em-°p-I.

7


imkv{X-temIw ]©mwKw ˛ 2

Cs∂¥m sh≈n-bm-gvNtbm ? kn.-hn.-i-¶-c≥, tNe-a-‰-Øn√w

Hcp \o≠ a[y-th-\-e-h-[n-°m-eØv Hcp Znhkw . ]Tn-°m\pw ]Tn-∏n-°m\pw t]mtI-≠Xn-√m-Ø-Xn-\m¬ BgvNtbm Xob-Xntbm H∂pw \n›-b-an-√. Ip´-\m-S≥ ]mS-ß-fpsS \Sp-hn¬ IqSn h≈-Øn¬ k-©cn°ptºmƒ Zn°-dn-bm≥ taemØ Ah-ÿ-t]m-se. hnim-e-k-ap-{Z-Ønepw A\- ¥ - h n- l m- b - nepw sX°p- h - S - ° - d n- b m≥ \n¿∆m-l-a-√-t√m. C∂sØ BgvN F¥m-bn-cn°p-sa∂v Hm¿°m≥ {ian®p t\m°n. ]‰p-∂n-√. Ie-≠¿ t\m°n Adn-bm-sa∂v sh®m¬ XobXn Adn-b-s≠. C\n-bn-t∏mƒ BgvN Adn-bm-s\-¥mhgn ? At∏mƒ BgvN-I-sf-∏‰n H∂m-tem-Nn®p t\m°n. BgvN-bn¬ Znh-k-߃ F{X? F¥mWn-ßs\ ? BZysØ Znhkw FXmWv ? C∂v sh≈n-bm-gvN-bm-sW∂v Fßs\ Adn™p? C∂se hymgmgvN Bb-Xp-sIm≠v. AsX-ß-s\b-dn™p ? Xte-Zn-hkw _p[-\mgvN Bb-XpsIm≠v. Cßs\ hcp-tºmƒ BZyw Hcp Znhkw XpS-ß-W-a-t√m. AXv GXmWv ? Bgv N - I - f psS t]cn- s \- ∏ ‰n H∂p {i≤n®p t\m°n. {Kl-ß-fpsS t]cp-ambn Hcp _‘w ImWm≥ km[n-®p. Rmb¿ ˛ kqcy≥ ˛ chn-hmcw Xn¶ƒ ˛ N{µ≥ ˛ N{µ-hmcw sNm∆ ˛ sNm∆ ˛Ip-P-hmcw (IpP≥) _p[≥ ˛ _p[≥ ˛ _p[-hmcw hymgw ˛ hymgw ˛ Kpcp-hmcw (Kpcp) sh≈n ˛ ip{I≥˛ ip{I-hmcw i\n ˛ i\n ˛ aµ-hmcw (aµ≥) kuc-bq-Y-Ønse F√m {Kl-ß-fp-sSbpw t]cnemtWm BgvN-Iƒ ? F¶n¬ kuc-bq-Y-Øn¬ F{X {Kl-߃ D≠v? Ct∏mgpw IrXy-ambn Adnbn-√. πqt´msb t]mse Nnesc BZyw {Kl-ßfpsS ]´n-I-bn¬s∏-Sp-Øp-Ibpw ]ns∂ ]pdØm-°p-Ibpw D≠m-b-t√m. Ct∏mgpw ]pXnb {Kl-ßsf Is≠-Øn-s°m≠ncn-°p-I-bp-am-Wt√m. hen∏w sIm≠pw ASp∏w sIm≠pw `qansbbpw AXn-ep-≈-h-scbpw kzm[o-\n-°m≥ Ignbpw F∂v tXm∂nb Ggp-{K-l-ß-sf-bmWv IW-°m-°n-bn-´p-≈-Xv. Ah i\n, hymgw, sNm∆, kqcy≥, ip{I≥, _p[≥, N{µ≥ Ch-bm-Wv. CXn¬ `qansb hn´p-I-f-™n-cn-°p-∂p. ]Icw \£-{X-amb kqcy-s\bpw D]-{K-l-amb N{µs\bpw {Kl-ambn FÆn-bn-cn-°p-∂p. kqcy≥ \£-{X-am-sW∂pw `qan AXn\v Np‰pw Id-ßpI-bm-sW∂pw Adn-bm-bvI-b-√. ant{Xm-Zm[m-c-]rYo-hn-ap-XZymw kzbw Id- ß p∂ `qan- b n¬ \n∂p t\m°n- b m- W t√m Ch- s b- ∏ ‰n ]Tn- ° p- ∂ - X v .

At∏mƒ kqcy-\pƒs∏sS F√mw `qan°p Np‰pw Id-ßp-∂-Xp-t]mse tXm∂p-∂p. HmSp∂ Xoh≠n-bn¬ Ccp∂p t\m°p-tºmƒ \Ωƒ \oßp∂n-√m-sb∂pw {]XypX hgn-bnse ac-ßfpw a‰pw ]pd-tIm´p HmSp∂-Xmbpw tXm∂m-a-t√m. `qan-bpsS kz¥w {`aWw sIm≠mWv Znhkw D≠m-Ip-∂Xv (Zn\-N-e\w). Hcp Id-°Øn-\p-th≠ kabw Ccp-]-Øn-\mep tlmcmsb∂p ]dbpw (tlmc = Hour) kwi-bn-t°≠, tlmc Xs∂- BZyw D≠mb kw⁄. CXn¬ Hmtcm tlm-Ibv°pw {Ia{]- I mcw Hmtcm {KlØns‚ B[n- ] Xyw sImSpØp. CXn\p tlmcm-[n-]Xyw F∂p ]dbp-∂p. tlmc Ccp-]-Øn\mepw {Kl-߃ Ggpw Bb-Xn-\m¬ Hmtcm {KlØn\pw Hcp Znhkw Xs∂ aqt∂m \mtem tlmc-bpsS B[n-]Xyw h∂p. kqtcym- Z - b - Ø n¶¬ tlmcm- [ n- ] - \ mb {Kl-Øns‚ t]cn-emWv BZnhkw Adn-b-s∏Sp∂Xv. G‰hpw AI-se-bp≈ i\n-bv°mWv G‰hpw BZyw tlmcm-[n-]Xyw sImSpØ-Xv. DZb-tlmc i\n-bp-sS-Xm-I-bm¬ BZn-hkw i\n-bmgvN-bmbn Adn-b-s∏-Sp-∂p. i\n-bmgvN BZysØ tlmc-i-\n-bp-tS-Xv. ASp-ØXv hymg-Øn-t‚-Xv. ASp-ØXv sNm∆bp-tS-Xv. Cßs\ Ccp-]-Øn\mep tlmc-Iƒ {Ia-{]-Im-cw. 1 2 3 4 5 6 7 i\n hymgw sNm∆ kqcy≥ ip{I≥ _p[≥ N{µ≥ 8 9 10 11 12 13 14 i\n hymgw sNm∆ kqcy≥ ip{I≥ _p[≥ N{µ≥ 15 16 17 18 19 20 21 i\n hymgw sNm∆ kqcy≥ ip{I≥ _p[≥ N{µ≥ 22 23 24 i\n hymgw sNm∆ C\n ASpØ tlmcmb kqcy-tlm-cbm-hp-tºmƒ ASpØ DZ-b-ambncn°pw. AXpsIm≠v ASp-ØZ- n-hkw kqcys‚ t]cn-embn chnhmcw AYhm Rmb-dm-gvN. Cßs\ Nm{In-Iambn Hmtcm DZ-b-Øn\pw i\n, chn, N{µ≥, IpP≥, _p[≥, hymgw, ip{I≥ F∂n- h ¿ tlmcm-[n-]-∑m-cm-Ip-∂p. Aßs\ i\n, Rmb¿, Xn¶ƒ, sNm∆, _p[≥, hymgw, sh≈n, BgvN-

Ifpw D≠m-bn. At∏mƒ Hcp kwibw D≠m- I mw. Rmb-dmgvN At√ XpS°w ? A∂t√ Ah-[nbpw. Rmb-dmgvN {]m[m\yw bqtdm-]y≥ tkh\ thX\ hyh-ÿ-bpsS `mK-ambn D≠m-b-Xm-Wv. AXpw BZysØ Znh-k-am-bn-´-√. Bdp-Zn-hkw tPmen Ign™v Ggm-asØ Znhkw hn{i-ahpw Cuizc-tk-hbpw \S-Øp∂Xn\mbn Sabbath cq]s∏-´p. Kpcp-Ipe k{º-Zm-b-Øn¬ hnZym--

`ymkw \S-Øn-bn-cp∂ ImeØv F¥v Rmb-dmgvN ? F¥-\-≤ymbw ? Imcy-ÿs‚ Imcym- e - b hpw Krlm- e - b hpw H∂m- b n- c p∂ ImeØp GXv Znh-k-amWv apS°w? sIm´mcw tkh-I¿ sIm´mc-Øn¬ Xs∂ hkn-°p-tºmƒ F¥-h[n? HmtcmZn-h-k-Øn\pw AXn-t‚-Xmb {]m[m-\yw. A{X-Xs∂ At∏mƒ as‰mcp kwibw D≠m-ImwFt¥ cmlp-hn\pw tIXp-hp\pw BgvN-Iƒ C√mØXv ? Ah-{K-l-ß-f-√m-Ø-Xp-sIm≠v . hcm-l-an-ln-c≥ apX¬°mWv k]vX-{K-l-߃ cmlp-hn-s\bpw tIXp-hn-s\bpw tN¿Øv \h{K-l-ßfm-Ip-∂-Xv. cmlp tIXp-°ƒ Ombm{Kl߃ BWv. `qan-bp-tSbpw N{µ-s‚bpw {`a-W] - Y - ß - ƒ XΩn¬ 19 1/2 Un{Kn sNcn-hp-≠v. Ah XΩn¬ c≠p _nµp-°n¬ k‘n-°p-∂p. CXn¬ H∂p `qan-bv°pw kqcy\pw CS-bnepw as‰m∂v t\sc FXn¿h-iØpw AXn¬ BZy-tØXv cmlphpw c≠m-a-tØXv tIXp-hpw. Ch c≠pw Nodal Point IfmWv {Zhy-amb H∂pw AhnsSbn√. AXp-sIm≠mhmw Ahbv°v t\c-tØ {Kl-]Zhn \¬Im- X n- c p- ∂ - X pw. Cu _nµp- ° - f psS ÿm\hpw `qan-bp-sSbpw N{µ-s‚bpw {`a-WØns‚ ^e-ambn IrXy-ambn amdn-s°m≠ncn-°p∂p. Cu _nµp-°fpw tcJo-b-ambn 180 Un{Knbn-em-bn-cn-°pw. cmlp-hns‚ cmin-bpsS GgmasØ cmin-bm-Wt√m tIXp-hn-t‚-Xv. tlmcm-[n-]Xyw F∂m¬ F¥v ? tijw 6˛mw t]Pn¬ 87


sPyuXnjw imkv{X-hn-[n-{]-Imcw [cn-bv°p-hm\pw Nn√n-´p-h-bv°p-hm\pw ÿm]n-°p-hm-\p-ap≈ b{¥ßfpw (G-e- v) sPyuXnj hn[n {]Im-c-ap≈ PmX-I-ßfpw Xøm¿ sNbvXp-sIm-Sp-°p-∂p.

Cuiz-c≥ Iº\n ImWn-∏-øq¿ \mcm-b-W≥ \ºq-Xn-cn-∏mSv Ip∂w-Ipfw ˛ 680503 t^m¨ : 04885 ˛ 224246, 225698 e-mail : kanippyur@sancarnet.in

X®p-imkv{Xw X®p-imkv{Xhn[n-{]-Imcw t£{Xw, Krlw XpSßn F√m-hn[ sI´n-S-ß-fptSbpw πm≥ Xøm-dm-°p-∂-Xn\pw ÿm\w \n¿Æ-bn-°p-∂-Xn-\pw...

ImWn-∏-øq¿ IrjvW≥ \ºq-Xn-cn-∏mSv Ip∂w-Ipfw ˛ 680 503 t^m¨ : 04885 ˛ 222654

ImWn-∏-øq¿ ]c-ta-iz-c≥ \ºq-Xn-cn-∏mSv ImWn-∏-øq¿ ˛ 680517 t^m¨ Hm^okv : 04885 ˛ 211851 dkn. 04885 ˛ 227990

c≠p-t]-tcbpw F√m sNm∆m-gvNI - f- nepw ÿe-Øp-h∂ - m¬ ImWm-hp-∂X - m-Wv.

çÏÞ·çfÎØÍ ´çÆcÞ·ßµ æÕÌíèØxí www.yogakshemasabha.org ´çÆcÞ·ßµå§_æÎÏßW

itcell.yks@gmail.com

çµdw_¼ßÜï Þ _©ÉØÍÞÄÜÕÞVJµZ,ÕßçÖ×BZ,ºßdÄBZ,¥Èá çÎÞÆÈBZ,ÎÞd¿ßçÎÞÃßÏW,çØÕÈdÉÕVJÈBZ,¥ÍcVÅȵZ Äá¿BßÏ ÕßÕøBZ Îáµ{ßW çø¶æM¿áJßÏßøßAáK §_æÎÏßW ¥dÁTßW ¥ÏAáµ.Ø¢¸¿ÈÏáæ¿ ®ÜïÞ çζܵç{ÏᢠÉxßÏáU ÕßÕøBZ çÜÞµæÎO޿ᢠ®JßAáKÄßW ÍÞ·ÍÞAÞµáµ.æÕÌíèØxí ØwVÖßAáµ,ø¼ßØíxV æºÏîáµ ÌtæM¿áµ:_çÄÞGÞçÛøß ©Hß,æÎÞèÌW ÈOV_94470_66036 9


1. AUz. Fw.-hn.-kp-{_-“W - y≥ \ºq-Xncn (Fw.-hn.-Fkv) 2. s{]m^. C. Cu-iz-c≥ \ºq-Xncn 3. ]pen-b∂ - q¿hmkp-tZ-h≥ \ºq-Xn-cn-∏mSv 4. ]n.-i-¶-c≥ \ºq-Xncn 5. kn.-hn.-Ir-jvW≥ \ºq-Xncn 6. F≥.-F≥.-`-´-Xncn 7. AUz. Im™nc-∏n≈n a[p F≥.-\º - q-Xn-cn-∏mSv 8. AUz.-]n.-Fw. cta-i≥ 9. X´mbw IrjvW≥ \ºq-Xncn

IΩ‰n AwK-߃ (sNb¿am≥) (sshkvsN-b¿am≥ kuØv tkm¨) 10. Pn.-hnjvWp \ºq-Xncn 11. F≥.-tKm-hn-µ≥ (sshkvsN-b¿am≥ sk{‚¬ tkm¨) \ºq-Xncn 12. Fkv.-Ir-jvW≥ t]m‰n (sshkvsN-b¿am≥ t\m¿Øv tkm¨) 13. AUz. F≥.-sI. i¶-c≥ \ºq-Xncn 14. (sk{I-´dn) tUm. hn.Fkv.i¶-c≥ 15. Sn.-B¿ h√`≥ (tPm.-sk-{I-´dn kuØv tkm¨) (tPm.-sk-{I-´dn sk{‚¬ tkm¨) \ºq-Xn-cn-∏mSv 16. sI.-`-h-Zmkv 17. AUz. ]n.(tPm.-sk-{I-´dn t\m¿Øv tkm¨) sI.-a[p 18.H.]n.-Iu-apZn 19. Sn.-F≥.-ap-c-fo-[({Sj-d¿) c≥ 20. a[p tlmc-°mSv 21. cmP≥ Ipdph

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901

tIc-tfm-’-h-Øn¬ kΩm\w Ic-ÿ-am-°nb arXypw-RvPb F∂ \mS-IsØ°pdn-®v Hc-h-tem-I\w

Unkw-_¿ amkw, \S∂ tIc-tfm-’-h-Ønse \mSI a’-c-Øn¬, hmg-°pfw tªm°v Ah-X-cn-∏n® \mS-I-Øn-\m-bn-cp∂p Fd-Wm-Ipfw Pn√-bn¬ H∂mw-ÿm\w Imk¿tImUv h®p \S∂ kwÿm-\-Xe a’-c-Øn¬ Cu \mSIw aq∂mw ÿm\-sØ-Øn. {io.-B¿.-\tc-{µ-{]-km-Zns‚ am¿Øm-fi-h¿Ω Fßs\ c£-s∏´p F∂ \mS-I-Øns‚ ]p\-cm-hnjv°m-c-am-bn-cp∂p AXv. \mS-I-sØ-°p-dn®v kwhn-[m-b-I≥ ]d-bp-∂-Xn-ßs\ : {io.-\tc-{µ-{]-km-Zns‚ Cu \mSIw h¿j-߃°p ap≥]v Fgp-Xn-b-Xm-Wv. Hmtcm \mS-I-߃ sXc-s™-Sp-°p-tºmgpw kwhn-[m-b-I≥ A`-n-ap-Jo-I-cn-°p∂ tNmZy-amWv F¥p-sIm≠v Cu \mSIw ? CXn\p B\p-Im-enI {]k‡n Gsd Ds≠-∂p-Ø-cw. im¥n°m-cs\ A¬]w A[n-Imc tamln-bm-bmWv s{]m^k¿ Nn{Xo-I-cn-°p-∂-Xv ! F∂m¬ \mS-Ihym-Jym-\-Øn¬ im¥n-°mcs\ Hcp-]-I-c-W-am-°p-I-bmWv sNbvXn-´p-≈-Xv. \man∂v Hcp Xo{h-hmZ `oj-Wn-bpsS \ng-en-em-Wv, `oI-c¿ Ft∏mgpw NqjWw sNøp-∂Xv \ΩpsS Zmcn-{Zhpw A⁄-X-bp-am-Wv. \Ωƒ Hcp N´pIw Bhp-I-bm-Wv. \mS-I-Øn¬ im-¥n°m-cs\ \ΩpsS {]Xn-\n-[n-bm-°p-∂p. AXn\v \tc-{µ-{]-kmZv A{]-[m-\-ambn tImdnbn´ D]-I-cWw F∂ kw`m-j-W-i-Iew \mS-I-Øns‚ IothUv B°n th≠ at\m[¿Ω-߃ \¬In hf¿Øn hep-Xm-°n-bn-cn-°p-∂p. arXyp F∂ IYm-]m-{XsØ kw`mj-W-an√mØ \mS-I-Øns‚ Hcp tI{µ-I-Ym-]m-{X-am°n hf¿Øn hep-Xm°n . \mSIw ]cn-t]m-jn-∏n-°p-∂X - X - n-\p-th≠n Nne ÿe-ßf- n¬ Nne at\m-[¿Ω-{]-IS- \ - ß - fpw kw`mj-W-ßfpw Iq´n-tN¿t°≠n h∂n-´p-≠v. Ah-km\ cwKw B\p-Im-enI {]k-‡ambmWv Ah-km-\n-°p-∂-Xv. (Iq´n-t®¿ØXv) ssZh-߃ amdn-amdn hcpw D]-I-c-W-ßfpw; XmSnbpw Zo£-bp-ap≈ kzman-am-cpsS, cq]-Øntem h≥kvt^m-S-\-ß-fpsS BLmXØn-tem, euPn-lm-Zns‚ t{]a-hm-bv∏ntem Aß-s\-bß - s\ \n߃°-dn-bn-√m-Øa- ‰- t- \Iw cq]-`m-h-ß-fp-ambn . . . . Icp-Xn-bn-cn-°pI . . . . tNe-°pfw D]-k-`mw-K-amb {ioIr-jvW≥ Imhn-emWv Cu \mSIw kwhn-[m\w sNbvXn´p-≈-Xv.

t£{X {]Z-£nWw Xncp-hng alm-tZ-h-t£{Xw

Be-∏pg Pn√-bn¬ tN¿Ø-e°v kao]w t£{Xw ÿnXn-sNøp-∂p. F≥.-F®v ¬ \n∂v (Xncp-hng PwKvj≥) 1 Intem-ao-‰¿ k©-cn-®m¬ t£{X-Ønse-Ømw. kzbw`qhmb inh-\mWv {][m\ {]Xn-jvT. ao\-amk-Øn¬ Xncp-hm-Xnc Bdm-t´msS 10 Znhkw D’-h-ap-≠v. [mcbpw If`hp-amWv {][m\ hgn-]m-Sp-Iƒ. ssIhn-j-_m-[-tb-‰-h¿ Iq´-ambv FØp∂ t£{XØn- s em∂mWn- X v . Cu t£{X- Ø nse {]kmZw Ign- ® m¬ ssIhnjw O¿Zn-°p-∂-Xmbn A\p-`hw hy‡-am-°p-∂p. CXp IqSmsX am\-kn-I-tcm-Kw, A]-kvamcw XpS-ßnb tcmK߃°pw Cu {]kmZw ^e-h-Øm-Wv. tcmK-im-¥n-th-≠-h¿ Xte-Zn-hkw t£{X-Øn-seØn {_“-N-cy-hpw, ]∞ym-lm-chpw ]men®v ]nt‰-Zn-hkw t£{X-Øn¬ \n∂v \¬Ip∂ acp∂v tkhn-°p-∂p. acp∂v GXm-sW∂v shfn-s∏-Sp-Øm-dn-√. acp∂v tkhn-®m¬ ssIhnjw O¿±n-°p-∂p. AXn-\p-tijw a‰p-t£{X-\n-th-Zy-߃ Ign-bv°mw. \q‰m-≠p-Iƒ°v ap≥]v Basb ]nSn-®p-sIm≠ncp∂ Hcp kv{Xo aq¿®-tb-dnb hSn-bpsS A‰w-sIm≠v Cu ÿeØv IpØn-b-t∏mƒ c‡w h∂p. ]cn-{`-an-t®m-Snb kv{Xo am∏v F∂ A¿∞-Øn¬ Xncp-]ng Xncp-]ng F∂v D®-cn®p sh∂pw Ime{I-a-Øn¬ CXv Xncp-hn-g-bmbn F∂p-amWv k¶¬]w. tZhkm-∂n≤yw a\- n-em-°nb Ad-bv°¬ ]¥-bv°¬ F∂ \mb¿ IpSpw-_w. t£{X-{]-Xn-jvTbv°v th≠-sX√mw sNbvXp. Ipfw \nIp- Ø n- b p- ≠ m- ° n- b - X p- s Im≠v X\n- c - ∏ n¬ \n∂p XmsgbmWv t£{Xw ÿnXn sNøp-∂-Xv. h¿j-°m-eØv inhenwKw sh≈w sIm≠v aqSpw. kºm-Z-I≥

9


12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234

N{µ-\n¬ Pe-km-∂n≤yw

imkv{X-tem-I-Øns‚ ]pXnb Is≠-Øtem ?

F.-F≥.-{]-Zo]v

Aw_p AYhm Pew (02/05), (08/21), Peÿm\w (02/12) Ch N{µ-s\-s°m≠v Nn¥n-°W- s a∂v hcm- l - a n- l n- c m- N m- c y≥ {]tXyIw \njv I ¿jn- ° p- ∂ p- ≠ v . Pe- h m- l - \ - ß - f nse P\\w (05/08), Pe-Øn¬ {]khw (05/09), kap{Z-Xocw apX-embn eh-Wmw-i-ap≈ {]tZ-iØv {]khw (05/11), Pem-i-bm-Zn-I-fn¬ inip-hns\ AΩ Dt]-£n-°pI (05/14),(05/15), XpS-ßnb hnj-b-ß-fn¬ tPymXn-j-Øn¬ N{µs\s°m≠v (N{µs‚ ÿXn t`Zw IW-°m°n) Nn¥n-°-Wsa∂v hcm-l-an-ln-cs‚ tlmcm-imkv{Xw \n¿t±in- ° p∂ p . IqSmsX {Zh-C‘-\߃, kvt\l{Z-hyß ƒ (05/18), ]m¬hr£ ß ƒ (03/ 07), FÆ-°p-cp-ap-X-em-bh {]Zm\w sNøp∂ hr£mZnIƒ (03/07), Pe-hr-£-߃ (03/06), Pe-]-£n-Iƒ (03/05), Pe-P-¥p-°ƒ (05/25), k]vX-[m-Xp-°-fn¬ c‡w (02/11), EXp-°-fn¬ h¿j EXp, kap-{Z-Øn¬ \n∂p e`n-°p∂ apØv apX-emb Aaq-ey-h-kvXp-°ƒ (02/12), D∏v ckw (02/14) Pe-{Z-hy-߃ (10/02), ap´, ]mep-ev]-∂߃, \osc-Sp-° m-hp∂ Icnºv apX-e m-b -h , I™n apX-emb {Zhamb Blm-c-߃, tZlwhn-b¿°-Ø-°-hn-[-ap≈ hymbm-amZn ]cn-{i-a߃, Nµ-\m-Zn-kp-K-‘-{Z-hy-߃ (08/13), Pe-bm{X, Ptem- e v ] ∂- ß - f psS I®- h Sw, Pew apJm¥nc-ambn [\-h-cp-am\w (10/02) F∂o {]Imcw ta¬]- d ™ F√m kwKXnIfnepw N{µ\v Pe-hp-ambn At`Zy-_‘w BNm-cy≥ tlmimkv{XØn¬ kpkv]-jvS-am-°n-bn-cn-°p∂p. sNdp- s X- ¶ nepw Xs‚ {KŸw {]]- © Øns‚ ka-kvX-hr-Ø-ssh-Nn-{Xy-ß-tfbpw hniZo-I-cn-°pamdv A¿∞-_-lp-e-sa∂v ]d-™n-cns°-Øs∂ (kzev]w hrØ-hn-Nn-{X-a¿∞-_lpfw0/02)hcm-l-an-ln-cs‚ tlmcm-im-kv{XØn¬ (_rl-÷m-XIw) DS\ofw A{X sNdpXv A√m-Ø-hn[w `qcn-`m-KØpw N{µs\ Pe-hpambn _‘- s ∏- S pØn C{X- b - [ nIw ÿm\w \¬In {]Xn-]m-Zn-®n-cn-°p-∂-Xn¬ \n∂pw X’w_-‘n-bmbn BNm-cys‚ \n›-b-Zm¿Vyw kphy‡-am-Ip-∂p hcml-an-ln-cm-Nm-cys‚ _rl-’w-ln-X-

bnse {Kl-h¿j-e-£Ww F∂ ]sØmºXmw A≤ym-bØ - n¬ N{µ≥ h¿j-am-km-Zn-If- psS \mY\mbn hcp-tºmƒ [mcmfw ag s]øpw F∂ hkvXpX {]Xn-]mZn-®n-´p≠v (_rlXv kwlnX 19/ 4,5,6) {]kvXpX {KŸ-Ønse ktZymhrjvSne£Ww F∂ Ccp-]-sØ´mw A≤ymbw \ap°v ]cn-tim-[n-°mw. h¿j-{]-ivt\-k-en-e-\n-ebw cmin-am-{in-Xy-Nt{µm e·w-bm-tXm-`-h-Xn-b-Znhm tI{µ-K-»p-¢-]t£ kussa¿ZrjvSx {]Np-c-ap-ZIw ]m]-Zr-jvtSm-ev]-aw`x {]mhrƒ°mte kpP-Xn-\-Nn-cmXv N{µ-h-¤m¿§-thm]n (_rkw˛28/01) kmcw ˛ N{µ≥ Pe-cm-in-e-·-Øn-tem, knX-]-£sa-¶n¬ tI{µ-Øntem \n¬s° h¿j-sØ-∏‰n tNmZyw h∂m¬ ag s]øpw F∂p Xs∂ ]d-bWw. N{µ\v ip`- Z r- j v S n- s b- ¶ n¬ i‡n- b mb agbpw, ]m]-Zr-jvSn-sb-¶n¬ i‡n-bmb ag-bpw, ]m]-Zr-jvSn-sb-¶n¬ sNdnb agbpw Bbn-cn°pw D≠m-hp-I. Cu \nbaw ip{I\pw N{µ-s\-t∏mse Nn¥n-°mw. ktZym-hr-jvSn-e-£-W-Øn\v as‰mcp \nbaw CXm :˛ ipI-I-t]m-X-hn-tem-N\ k∂nt`m a[p-\n-`-›-b-Zm-ln-a-Zo-[nXn {]Xn-i-io-N-bZm \ninZriytX ]X-Xn-hm-cn-X-Zm-\-Nn-cm-±nh (_r.-kw.(28/11)) kmcw ˛cm-{Xn-bn¬ N{µ≥ Infn-bp-tStbm amS{]m- h n- t ‚tbm IÆp- I ƒ t]mse- b p≈ \ndtØmSv IqSn-tbm, tX\ns‚ \nd-Øntem ImWs∏-´mepw, {]XnN{µs\ I≠mepw DSs\ ag-bp≠mIpw F∂v \n›-bn-°mw. {]kvXpX A≤m-- b-Ønse as‰mcp \nbaw IqSn :˛ {]mhn-jn-i-Cu-X-Itcm `rKp-]p-{Xm≥ k]vX-a-cm-in-K-X-»p-`SrjvSx kqcy- k p- X m- ∂ - h - ] ©-a-tKmhm k]vX-a-K-›-P-em-K-a\mb (_r.-kw.(28/19)) kmcw : h¿j-Ime N{µ≥ ip{Is‚ 7tem, i\n- b psS 5,7,9 `mh-ß-fn-temip- ` - Z r- j v S n- t bmsS \n∂m¬ At∏mƒ (A∂v ) ag- s ]øpw F∂-dn-™p-

sIm≈Ww. `mkvI-cm-Nm-cy≥ I,& II, Bcy`S≥, ab≥, bh-\≥, aWn-Ÿ≥, ]cm-i-c≥, kvIµ≥, kXy≥, K¿§≥, iu\-I≥, hnjvWp-Kp-]vX≥, XpSßn tPymXn-»m-kv{X-cw-KsØ Ht´sd BNmcy-∑m-cpw, Ah-cm¬ hnc-Nn-X-amb H´-t\Iw {]amW-{K-Ÿ-ß-fpw, ^e-{]-h-N-\-{K-Ÿ-ßfpw, Ah Hmtcm∂n\pw H´-t\Iw hymJym-\-ßfpw sIm≠v kº-Zvk-ar-≤-amWv `mc-Xob tPymXn-»m-kv{X-ta-Je. ta¬kq-Nn-∏n® F√m BNm-cy-∑m-cp-tS-bpw, F√m {KŸ-ß-fnepw N{µs‚ Pe-a-bXzw ]e {]Im-tcW ]d-bm-Xn-cn-°m≥ hgn-Im-Wp-∂n-√.F∂p IcpXn ta¬{K-Ÿ-ß-sf-√mw Xe-\m-cng Iodn ]cn- t im- [ n®v N{µ≥ Pe- a - b - \ m- s W∂v hymJym-\n®v hni-Zo-I-cn°m≥ ]fin-X-∑m¿t° Ignbq F∂-Xp-sIm≠v Bb-Xn\v Xp\n™v A_- ≤ - I q- ] - Ø n¬ \n]- X n- ° m≥ D’mlw tXm∂p-∂n-√. F∂m¬ N{µ- a - fi ew Pe- a bamsW∂ B[p\nI imkv{X-tem-I-Øns‚ hmZw H´pw ]pXp-a-bp-≈-X-s√∂v Ht´sd BNmcy-∑m-cpw, {KŸ-ßfpw D≈-Xn¬ Hcp BNm-cys‚ (hcm-l-an-ln-c≥) tIhew c≠p {KŸ-ß-fnse (_rl-’w-lnX & _rl-÷m-XIw) GXm\pw Nne \nb-a-߃ sIm≠p Xs∂ CXn-\Iw hy‡ambn F∂v hcn-In¬ Cubp≈-h≥ IrXm¿∞\m-bn. F.-F≥.-{]-Zo]v

samgnap-Øp-Iƒ ]mteen taml≥

11


IÆs‚ \a-kv°mcw ]n.-Fw. am[-h≥ \ºq-Xncn ÿew Aºm-Sn˛ kabw k‘y “ DÆo t\cw k‘y-bmbn Imepw apJhpw IgpIn h∂v \maw P]n°q ”]qPmap-dn-bn¬ hnf°v IØn-°p-∂-Xn-\n-S-bn¬ btim-Z, IÆ-s\ Hm¿Ωs∏-Sp-Øn “AtΩ Rm\n-t∏m-hcmw” Ifn-sb√mw aXn-bm°n Imepw apJhpw IgpIn IÆ≥ ]qPm-ap-dn-bn-seØn “`kvaw Ipdn-bn´n√m As√” btimZ IÆs\ `kvaw Ipdn-bn-So®v Xs‚ Acn-In-encpØn Ccp-hcpw \maw sNm√m≥ Bcw-`n-®p. \mcm-b-W, \a-»n-hm-b, A®p-Xm-\µ tKmhnµ F∂nßs\ . C\n F√m Cuizc-∑m¿°pw-\a-kv°c- n-°Ww . btimZ ]d-™p. F√m-h¿°pw-IqSn H∂p \a-kv°cn-®m¬t]mtc AtΩ IÆ≥ tNmZn®p t]mcm F√m Cuizc-∑mtcbpw {]tXyIw \a-kv°c- n-°W - w. Ch-s‚-sbmcp aSn I≠n-s√ btimZ ]ndp]n-dp-Øp. {_“m-Ww, iqe-]m-Wnw, lcnw, Aa-c-]-Xow, `mkv°-cw, kI-µw, anµqw, hnLv\w, h”nw, [t\-iw, hcp-Ww, a\n-ew, tXm [¿Ωw, Bcym≥, `Wo-{µm≥, tZhm≥, tZho-kt- a-Xm≥, Krl, ap\n, ]nXr-tKm-]£ - n, \£-{X-b£ - m≥, ss{Xtem-Iy-ÿm≥, ka-kvXm≥, kI-e] - c- n-hy-Vm≥, k¿∆`q-ssXy-\-aman” “Ct∏m F√m¿°p-am-bns√ AsΩ ”IÆs‚ Nncn®p sIm≠p≈ tNmZyw tI´ btimZ-I-Æs\ hmcn-∏p-W-™p. kvt\l-`‡n-_-lp-am-\-߃ aqew Ah-cpsS IÆp-I-fn¬ \n∂v A{ip-°ƒ [mcbm-sbmgpIn AXn¬ c≠n‰v IÆs‚ ta\n-bn¬ ]Xn-®q”. IÆ\Sp-Øp-≈t∏mƒ AΩsb¥n\m Ic-bp-∂Xv ta¬ ap≠p-sIm≠v btim-Z-bpsS IÆp-Xp-S-°p-∂-Xn-\n-S-bn¬ IÆ≥ Cßs\ ]d-™-t∏mƒ K¬KZw aqew H∂pw-i-_vZn-°m≥ btim-Z-°p-I-gn-™n-√. ip`w

A\p-kva-cWw \hw-_¿ 30, Unkw-_¿ 1 Xob-Xn-I-fn¬ Zp:Jhm¿Ø-bmWv \¬In-b-Xv. c≠v kap-Zm-bmw-K-ßfmb s{]m^k¿am¿ ]mteen \mcm-b-W≥ \ºq-Xn-cnbpw, AI-hq¿ \mcm-b-W\pw Cu Znh-k-ß-fn-embn `K-hZv ]Zw {]m]n®p. s]cn-bm-dns‚ XocØv P\n® Ccp-hcpw D∂-X_ - n-cp-Z[ - m-cn-Ifpw, A≤ym-]I - c- pw, ]Tn-∏n-®n-cp∂ hnj-bß - ƒ°p-]p-dsa a‰p hn⁄m\-im-J-I-fnepw {]mhnWyw t\Snb ]WvUnX-∑m-cm-Wv. `mK-h-X-k-]vXm-l-cw-KØv tim`n-®-]m-te-en-bpw, adp-\m-´p-Imsc ae-bmfw ]Tn-∏n-°p∂-Xn\v U¬ln I¿Ω-cw-K-ambn Xnc-s™-SpØ AI-hqcpw sNbvX tkh-\-ßsf \ap°v BZ-c-]q¿∆w kvacn°mw. Ah-cpsS kº-∂amb hy‡n-Xz-Øn\v apºn¬ {]Wm-a-a¿∏n-°mw. bp.-kn.-tIm-tf-Pnse ae-bmfw (kwkvIr-Xhpw) A≤ym-]-I-\m-bn-cp∂ ]mteen \mcm-b-W≥ \ºq-Xn-cn-sb-°p-dn®v At±-l-Øns‚ A≤ym-]-I-cpw, kl{]h¿Ø-Icpw , injy-∑m-cpw, _lp-am-\-tØmsS kwkm-cn-°p-∂Xv tI´n-´p-≠v. `mK-hX Imem-h[n Xocpwapºv Xs∂ At±lw DtZym-K-Øn¬ \n∂v hnc-an-®p. ]q¿W-k-a-bhpw `mK-h-X-Xn-te°v Xncn-™p.1983 ¬ Ipdn-®n-Øm-\Øv \S∂ {]Ya `mK-h-X-k-{XØns‚ kq{X-[m-c-∑m-cn¬ {][m-\n-bm-bn-cp∂p ]mte-en. A∂sØ {]`m-j-W-ß-ƒ°pw XpS¿∂v \nc-h[n t£{X-ß-fn¬ \S∂ k]vXm-l߃°pw At±lw t\XrXzw \¬In. kZ-ky-cpsS a\- n¬ \n∂pw Hcn-°epw am™p-t]m-ImØ cwK-߃ Nn{Xo-I-cn-°m≥ At±-lØn\v km[n-®n-cp-∂p. `‡-{]n-b-bnepw thZ-[z-\n-bnepw {]kn-≤o-I-cn-®n-´p-≈ teJ-\-ß-ƒ At±-l-Øns‚ Hu∂Xyw hnfn-t®m-Xp-∂p. hfsc ap≥]v Xs∂ ⁄m\-hr-≤-\m-bn-°-gn-™n-cp∂ At±-l-Øn\v Gsg´v h¿j-߃°v apºmbn lrZ-b-kw-_-‘-amb AkpJw _m[n®v Aar-X-bn¬ NnIn’ \S-Øn. AXn\v tijw CS-∏-≈n-bn-ep≈ ktlm-Z-cn-bpsS hk-Xn-bn¬ hn{i-an-®n-cp∂ ka-bØv H´-\-h[n Imcy-ßsf °pdn®v At±-l-Øn¬ \n∂pw a\- n-em-°m≥ km[n-®n-´p-≠v. ac-W-Øn\v tijw Aar-X-bnseØn arX-i-co-c-Øn\v apºn¬ \n∂t∏mgpw At±-lØns‚ hm°p-Iƒ BWv Hm¿Ωn®vXv. hnZym¿∞n-I-fpsS ]T-\-Øn-\mbn kz¥w icocw Zm\w sNbvX Ba-lm-a-\- n\v apºn¬ \a-kv°-cn°p-∂p. tUm. AI-hq¿ IY-I-fn-sb-°p-dn-®pw, sh◊Wn {]ÿm-\sØ°pdn®pw, ¢mkn°v Ie-I-sf-°p-dn-®p-sa√mw Bg-Øn¬ ]Tn-®n´p≈ hy‡n-bm-Wv. bqWn-thgvÃn tImtf-Pn¬ At±-l-Øns‚ Kpcp-hm-bn-cp∂ s{]m^. Cfw-Ipfw Ip™≥]n≈ Hcp {KŸ-Øns‚ apJ-hp-c-bn¬ Xm≥ kmln-Xy-cw-K-tØ°v {]th-in-®-Xv. h’-e-in-jy-\mb AI-hq¿ \mcm-b-Ws‚ \n¿_-‘hpw Kpcp `‡nbpw sIm≠msW∂v tcJ-s∏-Sp-Øn-bn-cn-°p-∂p. Cfw-Iq-ºp-Iƒ, hI-Xn-cn-hv, XpSßn Ccp-]-tXmfw {KŸ-߃ cNn-®n-´p-≠v. ]T-\-cw-KØpw ,Kth-j-W-cw-KØpw, A≤ym-]-\-cw-K-Øpw, {KŸ-\n¿Ωm-W-cw-KØpw Hs° Hu∂Xyw ]pe¿Ønb CubnsS AioXn BtLm-jn-®, Ba-lm\p-`m-hs‚ kvac-W°v apºn¬, tbmK-t£-a-k-ap-Zm-bmw-K-߃°v \a-kv°-cn-°mw.

12


123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 amXr-lr-Zbw s]mgn® kvt\lm-arXw 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 Poh-Pm-e-ß-fn¬ kpJ-kv]-µ-taIn 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 Ipt™m-f-ß-fn-Xm B¿Øq Xna¿°p∂p lcojv B¿.-\-ºq-Xn-cn-∏mSv 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 Bth-i-tØmsS Pe-{Io-U-Iƒ sNbv]q 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 s]´-∂Xm h∂p! cu{Z-`mhw ]q≠p 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 Hmf߃ Poh≥ hngp-ßo-hn-i-∏-S-°n. 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 tIƒ°p∂p tcmZ\w ]X-dn-X-cn-®p-t]mbv 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 {Iqcamw Ime-Øn\p Iog-Sßn . . . 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 \n›ew ! im¥ao Xocw . . . 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 AΩ-X≥ tX߬ am{X-ambn . . . 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 hn≠p-Io-dnb `qan-X≥ amdn¬ 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 hn[nsb XSp-°p-hm-\m-hp-≈-X√ 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 hnßn-hn-Xp-ºn-I-c-bp∂p ss]X-߃ . . . 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 {]mW-P-e-Øn-\mbv tIgp∂p P∑-߃ . . . `qan-°p-t]mepw ]m]-Øn≥ i‡nsb 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 £a-b-‰p-t]mbn {]Ir-Xnbv°p t]mepw 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 A-Ω-X≥ lrZbw Zp¿_ew \n›-ew. 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 hcfp∂p Dcpƒ s]m´p∂p \miw hnX123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 IÆo-cp-t]mepw Hcp-Xp-≈n-bn-√n\o 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 °p∂p . . . 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 h‰n-h-c-≠p-t]mbv lrZb InW-dp-Iƒ 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 agØ p≈n tXSn° c ™p Xf¿t∂mcp 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 am‰-Øn≥ Xnc-»oe `qan°p aosX 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 Poh≥ shSn™ ico-c-ß-f-√tbm 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 aea pg ° n∏ £ nb mW n∂p Rm≥ 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 `oXn-bpsS \ng-embv Ae-b-Sn-®o-Sp∂p . . . 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 Fs‚ IhnƒØSw tNm°p∂p IÆocm ˛ sImØnh-en-°p∂p Igp-I-°q-´-߃ 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 sImSpwIm-‰mbv, {]f-b-am-bv, A·n-bmbm 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 ses‚ angn-I-fn¬t®mc-In-\n-bp∂q . . . ************************************* 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 {]mW≥ sISp-Øo-a-\p-jy-P-∑-ß-sf. 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 Bcp-≠p-Xp-≈n-P-e-sa-\n-bvt°-Ip-hm˛ s]bvXp XpSßo s]cp-º-d-sIm´o 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 \mcp-≠p-I-Æn-se-∏of XpS-bv°p-hm≥ . . . s]men™q a\- n¬ BlvfmZw 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 AtΩ {]Ir-Xn-\o-tIƒ°p-∂-Xn-√tbm 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 kz]v\-߃ Xo¿Øq-c-k-tI-fo-I-fmSo 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 CΩ´ pt Ig pt ∂ms cs‚ Ic® nepw ? 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 B\-µ-{ip-hn¬ BdmSo 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 taL-ßtf \n߃Im-Wp-∂-Xn-√tbm 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 Ic-I-hns™mgpIo t{kmX-kzn-\o-Iƒ 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 ta\n-Np-´p-t≈mcp `qan-X≥ tcmZ\w 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 \\™p IpXn¿∂p `qan-X≥ amdnSw 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 ImS-Ø-am¿s∂mcp a¿Xys‚ tcmZ\w 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 tIƒ°phm-\n-s√-\n-bvs°m´pta-t\cw . . . . 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 a¿Xys‚ sNbvXn-I-fm-se∂p anßs\ 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 Np´p-h-c-≠p-In-S-°p∂p `qXew . . . 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 AΩn-™-∏m-en\pw t]‰‚p-hm-ßp-t∂m˛ 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 cΩ-am-cp-t≈mcp Imew hcp-tºmƒ 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 Ip∏n-bn¬°n-´p∂ XÆocp am{Xta . . . 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 Ip´n-Iƒ `mhn-bn¬ Im¨a-Xp≈q . . . 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 am\pjm \osbm∂p Nn¥n-bv°p-thKw . . . 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 ama-e-\mSp acp-`q-an-bm-°tWm ? 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 Im´mf Nn¥-sh-Sn™p \othKw 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 ImSns‚ ]p{X-\mbv amdn-tS-Ww. 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123

thgm-º-ens‚ tX߬

ƒ -I -X hn I

`qan-X≥ amdp∂ apJw . . .

]pkvXI ]cn-Nbw Cµp-teJ ae-bm-f-Ønse e£-W-bp-‡-amb H∂m-asØ t\mh-emWv Cµp-te-J. ae-bm-f-`m-j-bnse H∂masØ kmaq-ly-t\m-hepw CXp-X-s∂. H.-N-¥pta-t\m-\mWv Cu t\mh-ens‚ cN-bn-Xm-hv. 1889 Pq¨ 11˛mw Xob- X n- F - gpXn XpS- ß nb Cu

]pkvXIw BK-Ãv 17˛mw XobXn Ah-km-\n-°pIbpw Unkw-_¿ amk-Øn¬ {]kn-≤-s∏-Sp-ØpIbpw sNbvXp. Cµp-te-Js- b-]‰n {]ikvX \ncq]-I≥ Fw.-]n.-t]mƒ A`n-{]m-b-s∏-´Xv ChnsS tN¿°-s´. Ipµ-e-X-bpsS Bhn¿`mhw 1887 ˛mw h¿j-Øn-em-b-Xp-sIm≠v `mjm-t\m-h¬ {]ÿm\-Øns‚ DZvLm-S-\-ÿm\ w AXn\v e_v[-ambn-´p-s≠-¶nepw, kmln-Xy-Kp-W-߃ ]pc-kvIcn®v Cu IrXn Isf Xpe\w sNøp-tºmƒ Ah°p-X-Ωn¬ {[ph-bp-‹m-¥-c-ap-s≠∂p \njv{]bmkw {Kln-°m-hp-∂-Xm-Wv. Hcp hnIr-Xn-s®-dp-

°≥ Icn-sIm≠v Nph-cn≥ta¬ hc-bv°p-∂Xpw a\p-jycq]-am-sW∂p IjvSn®v GI-tZ-i-am\w sNøs∏-Sm-hp-∂-Xp-amb Nn{X-hpw, chn-h¿Ω-bm¬ BteJ\w sNø-s∏-´n-´p≈ tamln-\o-kz-cq-]hpw XΩn¬ F{X-am{Xw A¥cw Dt≠m A{X-am{Xw hyXymkw {]kvXp-X-t\m-h-ep-Iƒ XΩn-ep≠v . Fw.-]n.-t]mfns‚ Cu A`n-{]mbw icn-bmWv F∂v Imew sXfnbn-®-Xm-W-t√m. ImesØ AXn-Po-hn®v Cµp-teJ hmb-\-°m-cpsS lrZ-b-Øn¬ C∂pw Pohn-°p-∂p. DÆn \ºq-Xncn

13


12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 Botanical name : Zingifer officinale 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121

]pXnb ]w‡n-Iƒ ChnsS XpS-ßp∂p Cuhnj-b-Øn¬ Xmev]-cy-ap-≈-h¿ teJ\w Ab-°pI FUn-‰¿

Huj[ kky-ßfpw D]-tbm-Khpw C©n ˛ Np°v

kwkvIrXw ˛ ipfin Bbp¿th-Z-Ønse alm-ho-cy-ap≈ Hcp Huj[-amWv C©n. {XnI-Sp-hnse Np°v C©n DW-°n-sb-Sp-°p-∂-Xm-Wv. an° `£-W-]-Zm¿∞-ß-fnepw C©n D]-tbm-Kn®p hcp-∂p. Zl-\-t°-Sv, Kymkv{S-_nƒ C©n-\o-cpw, sNdp-\m-c-ßm-\ocpw Xpey-`mKw C¥q∏pw IqSn Ign-°p-I. ]pfn-®p-Xn-I-´¬ : Ipcp-ap-f-Ipw, Poc-I-hpw, kaw-s]mSn®v Aev]w C©n-\o-cn¬ tN¿Øp Ign-°p-I. \ocn-f°w : 1. C©n-\ocpw kaw tX\pw tN¿Øv Hmtcmkv]q¨ hoXw ]e-t\cw Ign°p-I. 2. ]pdsØ sXmen Npc-≠n-I-f™v C©n sNdp-I-jvW-ß-fm°n tX\n-en´v kq£n-°pI.aq∂p amk-Øn-\p-tijw Iptdt» Znh-khpw Ign-°p-I. Zl-\-t°Sv O¿Zn C©n sNdp-Xm°n \pdp°n s\øn¬ hdp-ØXv Hcp `mKw, PocIw s\øn¬ hdp-ØXv Hcp `mKw, aecv 2 `mKw, ]©-kmc (I¨°≠w) 4 `mKw F√mw IqsS s]mSn®v tbmPn∏n®v IqsS IqsS Ign-°p-I. CXmWv {]kn-≤-amb ae-cn©n Ah-ew_w ˛ Bbq¿thZ BtcmKy ˛ hn⁄m-\-tImiw

kwÿm\ hm¿Ø-Iƒ

IØpIƒ

CSp-°n, Xr»q¿, Fd-Wm-Ipfw Pn√m `mc-hm-ln-I-fpw, Iu¨kn¬ AwK-߃°pw th≠n kwÿm\

]gb e°w ssIh-i-ap≠v

k`-bpsS t\Xr-Xz-Øn¬ a≤y-ta-J-e-Iymºv Fd-Wm-Ipfw Pn√-bn¬ Xr∏q-Wn-Øpd At\ym\yw \mepsI-´n¬ h®v Unkw_¿ 25 \v \S-∂p.

]hn{Xw 2009 Unkw-_¿ e°-Øn¬ Xm¶-fpsS IØv I≠p. DÆn \ºqXncn amkn-IbpsS Ipd®p e ° - ß ƒ Fs‚ ssIh-i-ap-≠v. sIm√h¿jw 1102 I∂n-amkw e°w 1 apX¬ °p≈-hb - m-Wv. (hmfyw 8) Bh¿jsØ F√m e°- ß fpw ChnsS D≠v. Xm¶ƒ°v Bhiyw t]mse D]tbm-Kn-°mw. s]cn-ßc cma≥ \ºq-Xncn Xr∏q-Wn-Øpd

kwÿm-\s- shkv {]kn-U‚v {io.-sI.-B¿.-cm-a≥ \ºq-Xn-cn-∏mSv 9 aWn°v ]XmI Db¿Øn. IrXyw ]Øp-a-Wn°v {io apc-fo-[-c≥ (Xr»q¿ Pn√) s‚ A≤y-£-X-bn¬ Bcw-`n® tbmK-Øn¬ Fd-Wm-Ipfw Pn√m-sk-{I-´dn {io.-]n.-hn.-in-h-Zmkv kzmKXw ]d-™p. P\.-sk-{I-´dn {io.-I-°mSv ]c-ta-iz-c≥ \ºq-Xncn \ne-hn-f°v sImfpØn Iymºv DZvLm-S\w sNbvXp.2010 se Ie-≠¿ {io aq¿°-∂q¿ IrjvW≥ \ºq-Xn-cnbv°v \¬In {]Im-i\w sNbvXp. tbmK-Øn\v Dcm-bva-tZ-hkzw {]kn-U‚v {io.-a-tl-iz-c≥ `´-Xncn∏mSv Biwk A¿∏n-®p. XpS¿∂v \nb-am-h-en-sb-°p-dn-®v{io.-{io-Ip-am¿ Xma-c-∏n≈n ¢m v FSp-Øp. kwL-S\m {]h¿Ø-\-sØ-°p-dn®v {io.-ap-√-t\gn inh-Zm-k≥ amÿ ssat{Im-^n-\m≥kns\ ]‰n {iohn-P-b≥ \ºq-Xn-cnbpw ¢m v FSp-Øp. kwÿm\ {]kn-U‚v {io A°o-c-a¨ Imfn-Zm-k-`-´-Xn-cn-∏mSv tbmK-Øn¬ ]s¶-Sp-°pIbpw Biw-k-t\-cp-Ibpw sNbvXp. tbmK-Øn¬ (75) Fgp-]-Øn-b-t©mfw AwK-߃ ]s¶-SpØp. {io.- s I.B¿.-cm-a≥ \ºq-Xn-cn-∏mSns‚ IrX-⁄X - t b m s S tbmKw

5.30

p.m. \v Ahkm-\n-®p.

t^m¨ ˛ 2781202

14


123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567

tbmK-t£-a-k-`mw-K-ß-fpsS hnhm-lm-tem-N-\-Iƒ°v kao-]n-°pI...

tbmK-t£-a -am-tcyPv _yqtdm aqhm-‰p-]pg amtcyPv _yqtdm sk{I-´-dn-bpsS hnemkw :˛ C. hn. tIi-h≥ \ºq-Xncn Cfw-πm-t»cn a\ I√q¿°mSv ]n. H. aqhm-‰p-]pg ˛ 686 668 t^m¨ : 0485 ˛ 2288546

At\z-j-W-߃°v : aqhm-‰p-]pg D]-k-`m-sk-{I-´dn It√en {ioIp-am-c≥ \ºq-Xncn JmZn {Kmtam-tZymKv `h≥ It®-cn-Øm-gw, aqhm-‰p-]pg t^m¨ : samss_¬ ˛ 9447605730 dkn. 0485-˛2282324

C

chn-]p-c-Ø-∏≥ klmbw ]qPm-km-[\ - ß - ƒ

]cn-lm-cI - ¿Ωw, Ieiw, \ho-Ic - W Ieiw XpS-ßn-bh - b - ° v p-th≠ Na-X, ]qPm km[-\-߃ apX-em-bh Hm¿U¿ A\p-k-cn®v tIcfØnsehntSbpw FØn-®p-sImSp-°p-∂p. kao-]n-°pI : ]n. Fkv. \mcm-b-W≥ \ºo-i≥, i‡n-Imhv ]pjv]Iw, ]pXp-hmt»cn, Im™n-ca‰w ]n. H. ˛ 682 315, Fd-Wm-Ipfw Pn√, t^m¨ : 0484 ˛ 2746322, samss_¬ : 9447576414 15


Fd-Wm-Ipfw Pn√m k` 20/12/09 Rmb-dmgvN CS-∏n≈n Hm^okn¬ h®v {io.-Fk - v.s- I. IrjvW≥ \ºq-Xn-cn-bpsS A≤y-£-X-bn¬ \S∂ Pn√m IΩ‰n dnt∏m¿´v Cuizc {]m¿∞-\bv°v tijw {io.-Fw.-Pn. tKmhn-µ≥ \ºq-Xncn tbmK-Øn\v kzmKXw Biw-kn®p. Xmsg ]d-bp-∂h - c- psS \ncym-WØ - n¬ tbmKw A\ptim-Nn-®p. {io ]mteen \mcm-b-W≥ \ºq-Xn-cn, tUm.A-Ih - q¿ \mcm-bW - ≥, AI-hq¿ Bcym A¥¿÷-\w, ]pfn-°-amen s]cn-ßm´v a\-bn¬ tZhIn A¥¿÷\w, tImgn-∏n≈n cma≥ \ºq-Xncn, N{µ-a\ Cuizc≥ \ºq-Xn-cn, ho∏m´n√Øv KwKm-tZhn A¥¿÷-\w. {ioi-¶c {SÃv Xnc-s™-Sp-∏n¬ hnP-bn® F√m-h-tcbpw , sIm®n k¿∆-I-em-ime hn.-kn.-bmbn \nb-a-Xn-\mb sXt°-SØv cma-N-{µ≥, tIc-tfm-’-hØn¬ (arXyp-RvPbw) \mS-Ik - w-hn-[m-\Ø - n\v Ahm¿Uv e`n® IrjvW≥ Imhn¬ F∂n-hsc tbmKw A\p-tamZn- ® p. XpS¿∂v ap≥tbm- K - a n- \ nSv k v (tPm.- s k- { I´dn)dnt∏m¿´v (sk{I-´dn) IW°v ({Sj-d¿) F∂nh ]mkm-°n. {ioi-¶cm {SÃv \nbp‡ {Sjddpw Fd-WmIpfw Pn√mk` \nco-£-I-\p-amb {ioSn.-]n.-Ir-jvW≥ \ºq-Xn-cnbpw sNb¿am-\p-ambn sXc-s™-Sp-°-s∏´ {io.-A-Uz.-Fw.-hn.-F- v. \ºq-Xn-cnbpw tbmK-Øn¬ ]s¶-SpØv \µn Adnbn-°p-Ibpw k`m-]c- n-]m-Sn-If- n¬ {SÃns‚ kl-I-cWw D≠m-Ip-sa-∂pw, {SÃv AwKXzw hn]p-e-s∏-Sp-Øp-sa∂pw ]d™p. tbmK-Øn¬ ]s¶Sp-Ø-h¿ {SÃpw k`bpw tbmPn®p {]h¿Øn-°-Wsa∂pw A`n-{]m-b-s∏-Sp-Ibpw hnP-bn-®-h¿°v Biwk-Iƒ A¿∏n®v kwkm-cn-°p-Ibpw sNbvXp. Iogn-√w, ]d-hq¿, Xr∏q-Wn-Øp-d, CS-∏n-≈n, Xr°m-°c- , tNe-°pfw, Beph D]-k-`-Iƒ dnt∏m¿´p-Iƒ Ah-X-cn-∏n-®p. tPm.-sk-{I-´-dn-bpsS IrX-⁄-X-tbmsS tbmKw 6 aWn°v Ah-km-\n-®p. Xocp-am-\ß - ƒ 1. ]hn- { X- Ø n¬ {]kn- ≤ o- I - c n- t °≠ am‰- d p- I ƒ, dnt∏m¿´p-Iƒ F∂nh H∂mw-Xo-bX - n-bv°Iw tcJm-aqew ]{Xm-[n-]sc G¬∏n-t°-≠X - m-Wv. 2. tI{µ-k` Bkq-{XWw sNbvXn-´p≈ a≤y-ta-Je t\XrXz ]cn-io-e\ Iymºn¬ ]c-am-h[n `mc-hm-ln-Isf ]s¶-Sp-∏n-°m≥ Xocp-am-\n-®p. 3. Iogn√w D]-k` ]mkm-°n-A-b®v X∂ ]pe-hm-embva-Iƒ kw_-‘n® {]tabw tI{µ-k-lmbw hgn sshZoI ]cn-j-Øn\v Abbv°m≥ Xocp-am-\n-®p. 4.sh≈m-c-∏n≈n D]-k-`-bpsS ÿew kw_-‘n® Imcyßfn¬ ta¬t\m´w hln-°m-\mbn {io.-Fk - v.s- I.Ir-jvW≥\-ºq-Xn-cn, ]n.-Fk - v.\ - m-cm-bW - ≥\-ºq-Xn-cn-∏mSv, Fw.-]n.-sP.-\º - q-Xn-cn, Fkv.t- I-ih - ≥ \ºq-Xncn F∂nh¿ AS-ßnb k_vIΩ‰nsb Npa-Xe - s- ∏-Sp-Øn. 5. Hmtcm h\nXmkwL-Øn\pw 10 cq] \nc-°n¬ h\nXm I¨sh≥j≥ kw`m-h\ \¬tI-≠X - m-sW∂v Xocp-am\n-®p. 6. Pn√m k`-bpsS kmº-ØnI `{Z-Xb - v°mbn Hcp kmºØnI kwhn-[m\w sIm≠ph-cm-\mbn dnt∏m¿´v \¬Im≥ {Sj-dsd Npa-Xe - s- ∏-Sp-Øn. Pn√m sk{I-´d- n-bv°p-th-≠n, Pb≥ sI.-Fkv (Pn√m tPm.-sk-{I-´dn)

Xr°m°c D]-k` ˛Xn-cpØv ]hn{Xw amkn-I-bpsS 2009 \hw-_¿ amk-Ønse

(e°w 3) Xr°m-°c D]-k-`-bpsS dnt∏m¿´nßn¬ “ta\m-bØv hmkp-tZ-h≥ \ºq-Xn-cn-”bpsS aI-fpsS hnhm-lØ - nepw `mc-hm-ln-Iƒ ]s¶-Sp-°p-Ibpw kmºØnI k-lmbw \¬Ip-I-bp-≠mbn F∂-Xn\p ]Icw ta\m-bØv hmkp-tZ-h≥ \ºq-Xn-cn-bpsS aI-fpsS hnhml-Øn¬ `mc-hm-ln-Iƒ ]s¶-Sp-°p-Ibpw D]-lm-cß - ƒ \¬In Bio¿h-Zn-°p-I-bp-≠mbn F∂p XncpØn hmbn-°m≥ At]-£. CXp-t]m-se-sbmcp sX‰v h∂Xn¬ tJZn-°p-∂p. k-{I-´dn tbmK-t£-a-k` Xr°m-°c D]-k`

]d-hq¿ Xmeq°v D]-k` 2009 \hw-_¿ ˛Un-kw-_¿ amksØ {]h¿Ø-\ß - ƒ - Ub-dI - vSdn {]Im-i\w 93 IpSpw-_mw-Kß - fpw Ah-cpsS hnh-cß - fpw AS-ßnb Ub-d-IvS-dn-bpsS {]Im-i\w 2009 \hw-_¿ 29˛mw XobXn Ingt° ISp-ß-√q¿ kl-I-c-W-_m-¶ns‚ lmfn¬ IqSnb tbmK-Øn¬ kwÿm\ sshkv{]-knU‚v {io.-sI.-B¿.-\-ºq-Xncn Hcp-tIm∏n Pn√m sk{I´dn {io.-hn.-]n.-in-h-Zm-k\v \¬In-sIm≠v \n¿h-ln-®p. kwÿm\ FIvkn-Iyq-´ohv AwKw {io tIi-h≥ \ºqXncn tbmK-Øn\v kzKXw Biw-kn-®p. tbmK-Øn¬ {io.]n.-hn.-in-hZ- m-k≥ ,Pn√m sk{I-´d- n {io.-sI.-B¿. \ºqXn-cn-∏mSv kwÿm\ sshkv{]-kn-U‚v {io.-Fk - v.h - n.-\ºq-Xncn D]-k`m {]kn-U‚v {io.-Fw.-]n.-sP.-\º - q-Xn-cn, Pn√m {Sj-d¿ F∂n-h¿ {]kw-Kn-®p. {io.-Fw.-hn.-F-kv.\-ºq-Xn-cn, sk{I-´dn eoK¬ sk¬, {io.-kn.-hn.-sI.-\ºq-Xn-cn, {ioaXn ameXn A¥¿÷\w Pn√m sshkv{]kn-U‚v F∂n-h¿ Biw-kI - ƒ t\¿∂p.D]-k`m sk{I´-dn-bpsS IrX-⁄X - t- bmsS tbmKw Ah-km-\n-®p. ]pXnb s]≥j≥ ]≤Xn D®-Xn-cn™v CtX lmfn¬ tI{µ-k¿°m-dns‚ ‘]pXnb s]≥j≥ ]≤Xn’ F∂ hnj-bsØ Bkv]-Z-am°n kuØv C¥y≥ _m¶nse B^o-k¿ ¢msk-Sp-Øp. 2004 P\p-hcn 1 apX¬ tPmen-bn¬ {]th-in-°p∂ tI{µ-k¿°m¿ Poh-\-°m-cpsS s]≥j≥, ‘]pXnb s]≥j≥ ]≤Xn’ {]Im-ca- m-bn-cn°pw. awK-fm-iw-kI - ƒ 2009 Unkw-_¿ 4-˛mw XobXn D]-k`- mw-Ka- mb {io s]W°m-an-‰Øp \mcm-b-W≥ \ºq-Xn-cn-bpsS 84˛mw ]nd∂mƒ BtLm-jn-®p. D]-k-`-bnse ]e AwK-ßfpw At±-l-Øn\v Biw-k-Iƒ t\¿∂p. I√w-sh≈n {io am[-h≥ \ºq-Xncn At±-l-Øn\v awK-f-]{Xw ka¿∏n®p. BiuNw 2009 Unkw-_¿ 5˛mw Xncp-hm-√q¿ \mcm-b-W≥ `´-Xncn-bpsS C√-Øp-h®v ]mSn-h´w {io.-\m-cm-b-W≥ \ºqXncn ‘BiuNw ’F∂ hnj-bsØ Bkv]-Z-am°n ¢ms -Sp-Øp. ]e-cp-tSbpw kwi-b-߃°v At±lw {]amW klnXw adp-]Sn ]d-™p. Ingt° ISp-ß-√q¿ {]knU‚v 23/12/2009 Fkv.h - n.-\º - q-Xncn (]d-hq¿ Xmeq°v D]-k`)

A¶-amen D]-k` ˛{]-h¿Ø\ dnt∏m¿´v 2009 Unkw-_¿ 6˛mw XobXn RmbdmgvN XpcpØn a\ kp{_-“-Wy≥ \ºq-Xn-cn-bpsS (hnP-b≥) hk-Xnbn¬ D]-k`m {]kn-U‚ns‚ A≤y-£-X-bn¬ IqSnb tbmKw {iokp{_-“W - y≥ \ºq-Xncn kzmKXw t\¿∂p. \Ω-fn¬ \n∂pw th¿]n-cn™ thßq¿ ssae-°p-´-

Øp-a\ ]c-ta-iz-c≥ \ºq-Xn-cnbv°pw ]mteen \mcmb-W≥ \ºq-Xn-cn-bv°pw, AI-hq¿\m-cm-b-W-\pw. tbmKw 2 an\n´v A\p-tim-N\w tcJ-s∏-Sp-Øn. sk{I´dn an\n-‰vkv hmbn®v dnt∏m¿´v sNbvXp. Pn√-bn¬ \n∂pw Ie-≠¿ FØp∂ apdbv°v F√m IpSpw-_mw-K-ßfnepw kµ¿in®v hnX-cWw \S-Øp-∂X - n\v amk-hcn apXem-bh ]ncn-°p-∂-Xn\pw Xocp-am-\n-®p. P\p-hcn 26 se s]mXptbm-KsØ °pdn®v 3/1/2010 se IΩ-‰nbn¬ N¿®-sN-øm-sa∂pw Xocp-am-\s- a-Sp-Øp. ASpØ tbmKw 3/1/2010 ¬ ta°m´v sIm´mc-Øn¬ a\ lcn\-ºq-Xn-cn-bpsS hk-Xn-bn¬ IqSp-∂-Xn\pw Xocp-am-\n®p. sk{I-´dn

tNm‰m-\n-°c D]-k` A¿≤-hm¿jnI s]mXptbmKw 29/11/09 Rmb-dmgvN ]mgq¿ ]Sp-tXmƒ C√Øv sh®v D]-k-`-bpsS A¿≤-hm¿jnI s]mXptbmKw \S-∂p. Cuizc-{]m¿∞-\bv°v tijw {ioIr-jvW≥ \ºq-Xncn-∏mSv kzmKXw ]d-™p. {]kn-U‚v {io.-]n.-Fk - v.t- KmZ≥ \ºq-Xn-cn-∏mSv D]-{Ia {]kwKw \S-Øn. taJem {]h¿Ø\w F¥p-sIm≠pw hnP-b-{]-Z-am-°p-hm≥ \ap°v km[n®p F∂pw CXp-hs- c-bp≈ {]h¿Ø\w hne-bn-cpØn \√-co-Xn-bn¬ k`sb apt∂m´v \bn-°W-sa∂pw AXn-\mbn Bflm¿∞-ambn {ian-°-Wsa∂pw At±lw A`n-{]m-b-s∏-´p. XpS¿∂v ap≥s]mXptbm-Ka- n-\n-‰vkv, A¿≤hm¿jn-Id- n-t∏m¿´v F∂nh Ah-Xc- n-∏n-®p. {io tIm°c-]c- t- a-iz-c≥ \ºq-Xn-cn, {io.-]n.-lc- n, {io kXo-i≥-F{ºm-¥n-cn, {io. Zneo-]v, Pn√m-sk-{I-´-dn {io.-]n.-hn.-in-hZm-kv, kwÿm\ sshkv{]knU‚v, {io.sI.B¿.cma≥ \ºq-Xn-cn-∏mSv {io tZh≥ I°m-Sv, kpPmX A¥¿P\w F∂n-h¿ dnt∏m¿´n¬ taep≈ N¿®-bn¬ kPo-ha- mbn ]s¶-Sp-Øp. CXp-hsc D≈ D]-k`m {]h¿Ø-\-ßfn¬ hnPbw t\Sm-\m-bX - mbn s]mXptbmKw hne-bn-cpØn. tbmKw an\n‰vkpw dnt∏m¿´pw ]mkm-°n. XpS¿∂v sk{I-´dn kπn-sa‚dn _UvP‰v Ah-Xc- n-∏n-®p. tbmKw AwKo-Imcw \¬In. ]n∂oSv kwÿm\ sshkv{]-kn-U‚v {io.sI.-B¿ cma≥ \ºq-Xn-cn-∏m-Sv, Pn√m-sk-{I-´dn {io.-]n.hn.-in-hZ- mkv F∂n-hsc tbmKw A\p-tam-Zn-®p. \n»_vZ tkh\w sNøp∂ c≠v al-Zvhy-‡n-If- mWv Ch¿ c≠pt]cpw F∂v {io.-tZ-h≥ °mSv A\p-tam-Z\ {]kw-KØn¬ ]s¶-Sp-Øp. C°-gn™ Fkv.F - k - v.F - ¬.-kn., hn.-F® - v.F-kv.kn hn`m-Kß - f- n¬ D∂-Xh - n-Pbw Ic-ÿa- m-°nb {io hmkp-tZ-h≥ (tIm°-c-a\) ]pfn-°m-a-‰-Øva\ F∂n- h ¿°v D]- k ` hnZym- ` ymk ]mcn- t Xm- j nIw \¬In.bph-P\ - k - `- , h\n-Xm-k` {]h¿Ø-\ß - ƒ hnebn-cpØn hcpw \mfp-I-fn¬ {]h¿Ø-\-߃ hne-bncpØn hcpw \mfp-I-fn¬ {]h¿Ø-\-߃ kPo-h-am°p-hm≥ Xocp-am-\n-®p. _me-P\ - k - ` D]-k`- m-Xe - Ø - n¬ {]h¿Ø\w i‡n-s∏-Sp-Øp-hm≥ D]-k`m Xe-Øn¬ Hcp IΩ- ‰ n cq]o- I - c n- ® p. \ne- h n- e p≈ taJem {]knU‚v, sk{I-´dn F∂n-hsc IqSmsX Hcw-KtØbpw IqSn Dƒs∏-SpØn 7 AwK-`c- W - k - a- n-Xnsb Xncs™-Sp-Øp.XpS¿∂v ASpØ BdpamksØ {]h¿Ø\-ßf- psS cq]-tcJ sk{I-´dn Ah-Xc- n-∏n-®p. taJem {]h¿Ø- \ - ß - f n- e pw, Bÿm\ aµnc \n¿ΩmW {]h¿Ø-\-ß-fnepw Imcy-£-a-ambn apt∂-dm≥ km[n-

16


®-Xmbn sk{I-´dn ]d-™p. XpS¿∂v hcp∂ IpSpw-_kw-K-aw, ]T-\-in-_n-cw, hnt\m-Z-bm{X F∂o {]h¿Ø\-߃°v F√mhcp-tSbpw Iq´mb kl-I-cWw At±lw A`y¿∞n-®p.XpS¿∂ Hcp tPm.-sk-{I-´dn ÿe-Øn-√m-ØX - n-\m¬ {io.-Fƒa-h¿≤-\≥ (]me-°mSv Ipdq¿) s\ D]-k-`-bpsS tPm.-sk-{I-´dn Bbn Xncs™-Sp-Øp.aphm-‰p-]pg D]-k` Iem-ta-fsb kw_‘n®v Pn√-bn¬ Ah-X-cn-∏n®p. {]ta-bsØ tNm‰m-\n°c D]-k`m s]mXptbm-KØ - n¬ Ah-Xc- n-∏n-®p. Iemtaf \n¿Ø- e m- ° - c pXv F∂v s]mXptbmKw ssFIysØ ]d-™p. Iem-ta-f-bpsS Nnehv ]c-amh[n Ipd-bv°Ww F∂v A`n-{]m-ba- p-≠m-bn.hcpw \mfpI-fn¬ D]-k`- bv°v anI® {]h¿Ø\w ImgvNs- h-bv°p∂-Xn\v F√m-h-cp-tSbpw Bflm¿∞-amb ]n¥pW A`y¿∞n®p sIm≠v sk{I-´dn HuNmcn-I-ambn IrX⁄X ]d-™p. tbmKw 6 p.m. \v kaw-Kfw ]cy-hkm-\n-®p. D]-k-`m sk{I-´dn

dnt∏m¿´v DØ-c-ta-Je t\XrXz ]cn-io-e\ Iymºv ˛ tImgn-t°mSv tbmK-t£-ak - ` DØ-ct- a-Je t\XrXz ]cn-io-e\ Iymºv \hw-_¿ 21, 22 Xob-Xn-I-fn¬ tImgn-t°mSv sh®v \S∂p. 21 ˛mw XobXn i\n-bmgvN 3 aWn°v tIf-∏Pn aµncØn¬ sh®v kwÿm\ P\-d¬ sk{I-´dn I°mSv

]c-ta-iz-c≥ \ºq-Xncn DZvLm-S\w sNbvXp. sshkv{]knU‚v ]md-t°mSv i¶-c≥ \ºq-Xncn A≤y-£X hln®p. Iymºns‚ hni-Zo-Ic- Ww I¨ho-\¿ cmP≥ Ipdph Ah-Xc- n-∏n®p kwkm-cn-®p. kwÿm\ {Sj-d¿, a[p-ac- ßmSv kwÿm\ sk{I-´dn h\nXm k` {]oX tImcº‰ F∂n-h¿ kwkm-cn-®p. tImgn-t°mSv Pn√m-{]-kn-U‚v aßØm-b-Ir-jvW≥ \ºq-Xncn kzmKXw ]d-™p. sk{I-´d- n-]c- t- a-iz-c≥ \ºq-Xncn \µn ]d-™p. XpS¿∂v AI-°mSv ]c-ta-iz-c≥ \ºq-Xncn , ap√-t\gn inh-Zmk≥ \ºq-Xncn IrjvW≥ Imcbv°mSv F∂n-h¿ hnhn[ hnj-b-ß-sf-Ip-dn®v ¢m v FSp-Øp. tbmKw 12 aWn hsc \o≠p \n∂p. 22 Rmb¿ cmhnse 9 aWn°v kmaq- X ncn sslkv ° qfn¬ \S∂ tbmK- Ø n¬ kwÿm\ {]kn-U‚v A°o-c-a¨ Imfn-Zmk `´-Xncn DZvLm-S\w sNbvXp. XpS¿∂v AwK-߃ hnhn[ hnjb-ßsf Ipdn®v hni-Z-ambn N¿® sNbvXp. XpS¿∂v I¨ho-\¿ Iymºv Ah-tem-I\w sNbvXp.Kpcp-ha[pa-cß - mSv 29/11/09 {Sj-d¿, tbmKt£-ak - `

Iogn√w D]-k`m dnt∏m¿´v Iogn√w D]-k-`-bpsS A¿≤hm¿jnI s]mXptbmKw 27/11/09 D®bv°v 2 aWn°v sFcm]pcw Fkv.F - k - v.hn. tImtf-Pn¬ h®v D]-k`m {]kn-U‚v {io.-hn.-F≥.\m-cm-b-W≥ \ºq-Xn-cn-bpsS A≤y-£-X-bn¬ IqSn.

Cuizc-{]m¿∞-\bv°v tijw tPm.-sk-{I-´d- n tbmKØn\v kzmKXw Biw-kn-®p. XpS¿∂v ho∏m´n-√Øv KwKm-A¥ - ¿P-\Ø - ns‚ \ncym-WØ - n¬ A\p-tim-N\w tcJ-s∏-Sp-Øn. D]-{I-a-Øn\v tijw dnt∏m¿´pw IW°pw Ah-Xc- n-∏n®v ]m m-°n. XpS¿∂v D]-k`m \n¿∆m-lI - k - a- n-Xn-bn¬ \n∂pw cmPn ka¿∏n-®n-cp∂ AwK-߃, Pn√m \n¿∆m-lI - k - a- n-Xn-bpsS \n¿tZiw am\n®v kzta[bm cmPn ]n≥h-en-°p-∂-Xmbn Adnbn-®p.F√m-am-khpw IpSpw-_-tbm-K-Øn\v apºmbn D]-k`m \n¿∆m-lI kanXn tbmKw IqSp-sa∂v Xo¿®bm-°n. Cu h¿jsØ D]-k`m Iem-taf \S-Øp-∂Xn\v bph-P\ - k - ` apt∂m´v hcn-Ibpw AXv AwKo-Icn-°p-Ibpw sNbvXp. XpS¿∂v ac-ßmSv tIi-h≥ \ºq-Xncn Ah-Xm-cI - \ - pw, Pb≥ Ihp-ß∏ - n≈n A\p-tam-ZI - \pw Bbn {_m“-W-cpsS CS-bn-ep≈ ]pe-hm-em-bva-IfpsS BN-cWw kw_-‘n-®p≈ {]tabw N¿® sNøpIbpw _‘-s∏-´h - c- psS {i≤-bn¬s]Sp-Øm≥ Xocpam-\n-°p-Ibpw sNbvXp. tbmKw 5 aWn°v kaw-Kfw ]cyhkm-\n-®p. Pbv Pbv tbm-K-t£aw hniz-kvXX - t- bmsS sk{IS-´dn IrjvW≥ \ºq-Xn-cn

teJ\w

Xe-ap-d-I-fpsS ss\c-¥cyw tbmK-t£-a-k-`-bn¬ tbmK-t£-a-k-`-bpsS thZn-I-fn¬ h¿j-ß-fmbn \mw Bth-i-tØmsS Db¿Øm-dp≈ Hcp ap{Zmhm-Iy-ap≠v :˛ hn.-Sn.-Ip-dqcv sImfpØnb ssIØn-cn, Xe-apd Xe-apd ssIam-dn, sISmsX R߃ kq£nbv°pw tbmK-t£-a-k` F∂ hnImcw Xe-ap-d-I-fn-eqsS ssIam-dn, H´pw Xs∂ Ipd-hp-h-cm-sX, IÆnse IrjvW-a-Wn-t]m-se, ImØp-kq-£n-bv°p-hm≥ \mw{i-an-°p-sa-∂p≈ \ΩpsS {]Xn-⁄-bmWo ap{Zm-hm-Iyw. F∂m¬ Hcp ap{Zm-hm-Iy-sa-∂-Xn-ep]cn AXn-e-S-ßnb Xo{h-amb hnIm-csØ, lrZb- k v ] ¿°mbn Dƒs°m≈phm≥ CubnsS F\nbv°v Ah-kcw e`n-®p. Xncp-h√m kwÿm-\-k-tΩ-f-\-Ønse Xocp-am-\-Øn-\-\p-k-cn-®v, Fs‚ D]-k-`-bn¬ _me-thZn cq]w-sIm≠ kpZn-\-am-bn-cp-∂p, B [-\y-amb Ah-k-cw. tNm‰m-\n-°c D]-k-`-bnse tXm´d taJem _me-th-Zn-cq-]o-I-cWw 20/10/ 09 \v \S-°p-I-bp-≠m-bn. {]Xn-Iq-e-amb Imemh-ÿsb Ah-K-Wn®pw FØn-t®¿∂ \qdntesd k`m {]h¿Ø-I-cpsS al-\ob km∂n≤y-Øn¬ h®v _me-thZn cq]w sIm≠p. Hcp ]I¬ apgp-h≥ \o≠p \n∂ kulm¿±-]-c-amb HØp-tN-c-en-\-h-km\w, Cu taJ-e-bnse , `mhnhm-KvZm-\-ß-fmb bph-ap-Ip-f-ßsf Is≠Øn

kmc-Yn-I-fm-°p-I-bm-bn-cp-∂p.-tbm-K-t£-a-k-`bpsS {]k-‡nbpw {]tbm-P-\hpw hfsc \ninX-ambn tNmZyw sNø-s∏-Sp-tºm-gpw, tbmK-t£aw F∂ hnIm-csØ R߃ ]q¿Æ-a-\-t msS kt¥m-j-]q¿∆w lrZ-b-Øn-te-‰p∂p F∂p-hnfn-t®m-Xp-∂-Xm-bn-cp-∂p, Cu tbmK-Ønse Ip´nI-fpsS ]¶m-fn-Ø-hpw, D’m-l-hpw. H‰-s∏´p Ign- b p∂ AWp- Ip- S pw- _ - ß ƒ hym]- I - a mb C∂sØ kaq-l-Øn¬ \ºq-Xncn Ip´n-I-fptSbpw ‘Hm¿°q´pw’ ‘euPn- l mZpw’ F√mw kzm[o- \ n- ° p- ∂ p- ≠ v . F¶n¬ Xs∂- b pw, Xo¿Øpw D]-cn-π-h-amb AØcw A\m-tcm-KyI-c-amb Iq´m-bva-Isf Ah-K-Wn®v \ΩpsS X\Xmb kwkv ° m- c - s Øbpw ]mc- º - c y- t Øbpw Du´nh- f ¿Øm- \ p- X - I p∂ _meth- Z n- b n- t e°v \ΩpsS Ip´n-Iƒ Bth-i-tØmsS hcp-∂Xv F{X Bizm-k-I-c-amWv ? \ΩpsS Ip´n-Iƒ, Ah-cpsS thcp-Iƒ ad-°p-∂n-s√-∂p-≈Xv F{X A`n-am-\-I-c-amWv ? Im¬\q-‰m-≠n\p apºv, tNm‰m-\n-°c D]-k` cq]w sIm≠ Ah-k-c-Øn¬, {]ÿm-\Øn\v Xmßpw XW-ep-am-bn-cp∂ al-Xvhy-‡n-Ifp-sS-sb-√m-h-cp-tSbpw t]c-°n-Sm-߃, _meth-Zn-bn-eqsS D]-k-`-bpsS t\Xr-Xz-Øn-te°v FØn-t®¿∂p F∂Xv hfsc kt¥m-j-I-c-amb A\p-`-h-am-Wv. {]kvXpX NS-ßn¬ ]s¶-SpØ

Fs∂- t ∏m- s e, F√m apXn¿∂ {]h¿Ø- I tcbpw \ΩpsS ap{Zm-hm-Iy-Øns‚ A¿∞-hpw, hym]vXnbpw Bth-i-]q¿∆w Hm¿Ωs∏-SpØn F∂Xv Xo¿®-bm-Wv. tXm´d taJ-e-bn-ep-≠mb ]¶m-fn-Øw, tNm‰m-\n-°c ]ndhw taJ-e-I-fnepw \ne-\n¿Øm-\mbn F∂Xpw D]-k`m `mc-hm-lnI-fpsS {]mK-¤yhpw Bflm¿∞-Xbpw hnfnt®m-Xp-∂p. A`n-\-µ-\-ß-ƒ ! tbmK- t £- a - k ` {]ÿm- \ - Ø ns‚ `mhn _me-th-Zn-{]-h¿Ø-I-cn¬ `{Z-am-sW∂v Xo¿Øpw hniz-kn-°p-∂p.-\-ΩpsS {]Xo-£-Iƒ ]qh-Wn-bm≥ Ch¿°v IcpØpw hnth-Ihpw D≠m-Is´ ! k¿∆-aw-K-ßfpw t\cp-∂p. Pbv Pbv tbmK-t£aw

17


Reg.No.M6-16603/06 hne˛H‰-{]Xn Rs.6/˛, hm¿jn-Im-¥y-kwJy Rs.70/˛

Registered No. KL/ALY/0045/2009-11 Licenced to Post Without Prepayment.Licence No.KL/CR/ALY/WPP-12/2009-11 Date of publication-10th,11th

\ºq-Xncn kap-Zm-b-Øns‚ hnZym-`ymk \ne-hm-c-ap-b¿Øp-∂-Xn\pw D∂-X-hn-Zym-`ym-k-ta-Je kzk-ap-Zm-bm-wK-߃°mbn Xpd∂p-hn-Sp-∂-Xn-\p-ambn e£y-an´v {]h¿Øn-°p-∂, {io i¶cm {SÃv, AXns‚ Pm÷z-ey-am-\am¿∂ {]h¿Ø-\-a-WvU-e-Øn¬ ]pXnb ]Ÿmhv tXSn {]bmWw ]ptcm-K-an-∏n-°p-I-bm-Wn-t∏mƒ. D∂X hnZym-`ym-kc- w-KØn\v \h-ssN-X\yw ]I¿∂p-sIm-≠v, sshhn-[y-am¿∂ tImgvkp-Iƒ AXns‚ Iognse hnZym-`ym-kÿ - m-]\ - ß - f- n¬ Bcw-`n-°p-hm≥ k¿∆-Ie - m-im-ebv°v At]£ \¬In-bn-cn-°p-Ib - m-Wv. {ioIr-jvW]p-cØpw s]cp-ºm-hq-cnepw {]h¿Øn-°p∂ Iem-e-b-ß-fn¬ \ºq-Xncn kap-Zm-bmw-K-߃°v AUvan-j\v ko‰p-Iƒ dnk¿∆v sNbvXn-´p-≈Xv Adn-bp-a-t√m. H∏w \nc-h[n kvtImf¿jn-∏p-Ifpw ka¿∞-cmb \ºq-Xncn hnZym¿∞n-Isf ImØn-cn-°p-∂p. Cu kph¿Æm-h-kcw ]c-am-h[n {]tbm-P-\-s∏-Sp-Øp-a-t√m. AtXm-sSm∏w {SÃns‚ i‡-amb hnZym-`ym-k-hn-`m-K-ambn am‰p-∂-Xn\v AwK-Xz-sa-Sp-°p-hm\pw A`y¿∞n°p∂p.

kap-Zm-bw-K-߃°v D∂-X-hn-Zym-`ymkw G‰hpw Ipd™ sNe-hn¬ \n¿∆-ln-°p-∂-Xn\v S.S.V. tImtfPv hyXykvX kzm{i-b-tIm-gvkp-Iƒ \S-Øp-∂p. Cu Ah-kcw \jvS-s∏-Sp-Øm-Xn-cn-°p-I. 1. MSc. Bio-Technology & MSc. Bio-Chemistry 2. M.Com. 3. BSc. Computer Science

♦ G‰hpw Ipd™ ^okv ♦ anSp- ° - c mb hnZym¿∞n- I ƒ°v IqSp- X ¬ B\p-Iq-ey-߃ ♦ tlmì kuIcyw ♦ anI® em_v kuI-cy-߃ ♦ {]K- ¤ - c mb A≤ym- ] - I ¿ ♦ MSc. Bio-Chemistry -¬ Cu h¿jw Fw. Pn. bqWn-th-gvkn‰n H∂mw dm¶v ♦100% hnPbw CONTACT : Secretary, Sree Sankara Trust, Valayanchirangara P.O. Perumbavoor - 683 556 Ph : 0484- 2657338

Printed and Published by P. V. Sivadas, on behalf of Secretary Yogakshema Sabha Ernakulam Dist., Printed at Akshara Printers, Opp. Nambilly Panthakkal Temple, N.S.S. Building, Kanjoor-683 575, Ernakulam District, Kerala State and Published at Kanjoor, Editor : Krishnan Sivolly, SivollyMana,Sastha Lane, Kaduval, Perumbavoor.

Pavithram Magazine January 2010 Issue  

Pavithram is the magazine of Ernakulam Jilla Yogakshemasabha

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you