Page 1

เอกสารประกอบการสัมภาษณ์ โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 2561

PORTFOLIO

MR. YODSAPAN SISOMSUK


I

คำ�นำ� เอกสารฉบับนี้จัดทำ�ขึ้เพื่อนำ�เสนอประวัติส่วนตัว ประวัติการ ศึกษา ประวัติการเข้าอบรมและความสามารถพิเศษ การเป็นผู้นำ� ทักษะการทำ�งาน และการทำ�กิจกรรมต่างๆ เกียรติประวัติและรางวัล ที่เคยได้รับ ตลอดจนผลงานทางวิชาการต่างๆ เพื่อประกอบการสอบ สัมภาษณ์โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 2561 ขอขอบพระคุณบิดา มารดา และคณาจารย์ ที่คอยสนับสนุน อบรมบ่มเบาะให้ข้าพเจ้ามีสติปัญญา คอยขัดเกล้าจิตใจให้ข้าพเจ้ามี คุณธรรม จริยธรรม มอบทั้งความรุ้ ความรัก และความปรารถนาดี ด้วยความเมตตาเสมอมา คอยปลูกฝังบ่มเพาะอุดมการณ์ความเป็นครู ที่งดงามทั้งกาย วาจา และจิตใจ เพื่อให้พร้อมที่จะพัฒนาสังคมและ ยุวชนของชาติให้เจริญงอกงามต่อไป ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อ ทุกท่านที่รับการสัม๓าษณ์หรือการทำ�ความรู้จักตัวตนของข้าพเจ้าไม่ มากก็น้อย หากมีข้อผิดพลาดประการใด ข้าพเจ้าขอกราบอภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย ยศพันธ์ ศรีสมสุข


II

สารบัญ เนื้อหา

หน้า

คำ�นำ�

I

สารบัญ

II

ประวัติส่วนตัว

1

ด้านการศึกษา

2

เกียรติประวัติ

3

การเป็นผู้นำ� และการทำ�กิจกรรม

4

ความสามารถพิเศษ

7

- ด้านโปรแกม

8

- ด้านงานฝีมือ

9

- ด้านนาฏยศิลป์

10

- ด้านถ่ายภาพ

11

การออกแบบและผลิตสื่อ

12

กิจกรรมระหว่างเรียน

15


1

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ : นายยศพันธ์ ศรีสมสุข ชื่อเล่น : แม็กกี้ วันเกิด : 3 สิงหาคม 2539 อายุ : 21 ปี

อย่าใช้ “พรุ่งนี้” มาให้ความหวังตัวเอง จงทำ� ”วันนี้” ให้ดีที่สุด

ภูมิลำ�เนา : บ้านก่อน้อย เลขที่ 68 หมู่ 16 ตำ�บลดงใหญ่ อำ�เภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 44120 โทรศัพท์ : 0903579109 E-mail : yodsapan.sis@msu.ac.th Facebook : Makky Yodsapan Innocent

ชื่อบิดา : สมหมาย ศรีสมสุข อาชีพ : รับจ้าง อายุ : 47 ปี

ครอบครัว

ชื่อมารดา : นงลักษ์ ศรีสมสุข อาชีพ : รับจ้าง อายุ : 44 ปี


2

ด้านการศึกษา ระดับชั้นอนุบาล : โรงเรียนบ้านก่อ อำ�เภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

ระดับชั้นประถมศึกษา : โรงเรียนบ้านก่อ อำ�เภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น : โรงเรียนวาปีปทุม อำ�เภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย : โรงเรียนวาปีปทุม (หลักสูตร วิทยาศาสตร์ - คริตศาสตร์) อำ�เภอวาปีปุม จังหวัดมหาสารคาม

ปัจจุบัน : กำ�ลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา ปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและ คอมพิวเตอร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


3

เกียรติประวัติ

1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ๑ การประกวดพานไหว้ครู ในพิธีไหว้ครู คณะศึกษาศาสตร์ “น้อมบทมาลย์ ศิรกราน บูชาครู” ประจำ�ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 2. นิสิตผลการเรียนดีเด่น เกรดเฉลี่ย ๓.๖๗ ประจำ�ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 3. เข้าร่วมโครงการการประกวดสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB 3 ครั้งที่ ๑ 4.. รับทุนส่งเสริมนักกิจกรรม ประจำ�ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 5. รางวัลชนะเลิศ ในการประกวดคลิปวีดีโอโครงการ “EDU Safety Drive สร้างวินัย จราจร“


4

การเป็นผู้นำ� และการทำ�กิจกรรม

ปีการศึกษา 2558 : - อนุกรรมการสโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2559 : - คณะกรรมการฝ่ายศิลปกรรมสโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2560 : - อุปนายกฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรมสโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม - รักษาการนายกสโมสรนิสติ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม - คณะกรรมการบริหารชั้นปี สาขาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม - ประธานโครงการ ETC เป็นหนึ่ง เพื่อเป็นที่พึ่งของชุมชน ( ETC For All) ปีการศึกษา 2561 : - ที่ปรึกษาสโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


5


6

TALENT


7

ความสามารถพิเศษ ด้านโปรแกรม โปรแกรมตระกูล

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

Adobe InDesign

Adobe Lightroom

Adobe Flash

Adobe Premiere Pro


8

ความสามารถพิเศษ ด้านโปรแกรม โปรแกรมตระกูล

Microsoft Word Microsoft PowerPoint Microsoft Note

Microsoft Outlook Microsoft Access

โปรแกรม อื่นๆ

Microsoft Visio

Microsoft Excel


ความสามารถพิเศษ

9

งานฝีมือ

ทำ�พานบายศรีในโอกาสต่างๆ

จัดทำ�พานไหว้ครู

จัดตกแต่งสถานที่ในโอกาสต่างๆ


10

ความสามารถพิเศษ นาฏยศิลป์


11

ความสามารถพิเศษ ถ่ายภาพ


12

การออกแบบและผลิตสื่อ ปฏิทินตั้งโต๊ะ เรื่องความรู้เบื่องต้นเกี่ยวกับโรคเบาหวาน

ผลิตปฏิทินตั้งโต๊ะ ให้ความรู้เบื่องต้นเกี่ยวกับ โรคเบาหวานมอบให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุข ภาพประจำ�ตำ�บลเขวา ในโครงการ ETC เป็น หนึ่ง เพื่อเป็นที่พึ่งของชุมชน (ETC For All)

หนังสือเล่มเล็ก เรื่องความรู้เบื่องต้นเกี่ยวกับโรคเบาหวาน ผลิตหนังสือเล่มเล็ก เรื่องความรู้เบื่องต้นเกี่ยว กับโรคเบาหวานมอบให้กับโรงพยาบาลส่ง เสริมสุขภาพประจำ�ตำ�บลเขวา ในโครงการ ETC เป็นหนึ่ง เพื่อเป็นที่พึ่งของชุมชน (ETC For All)


13

คลิปวีดีโอรณรงค์ EDU Safety Drive สร้างวินัยจราจร

ผลิตคลิปวีดีโอ เรื่อง EDU Safety Drive สร้างวินัยจราจร รายวิชา 0503318 รายการวิทยุและโทรทัสน์เพื่อการศึกษา

คลิปวีดีโอ/หนังสั้น เรื่อง ของดีบ้านฉัน สารคามบ้านเกิด

ผลิตคลิปวีดีโอ/หนังสั้น เรื่อง ของดีบ้านฉัน สารคามบ้านเกิด รายวิชา 0503318 รายการวิทยุและโทรทัสน์เพื่อการศึกษา


14

เกมส์จับคู่ภาพ

ผลิตเกมศ์จับคู่ภาพ รายวิชา 0503471 การพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา

แอพพลิเคชั่นเพื่อผู้ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้

แอพพลิเคชั่นเพื่อผู้ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ เรื่อง พยัญชนะในภาษาไทย สำ�หรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โรงเรียนเกิ้งพิทยานุกูล ตำ�บล เกิ้ง อำ�เภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000


กิจกรรมระหว่างเรียน

15


PORTFOLIO

แฟ้มสะสมผลงาน

เอกสารประกอบการสัมภาษณ์  
เอกสารประกอบการสัมภาษณ์  
Advertisement