Page 1

รายชื่อลูกคาสวนหนึ่งที่ใชบริการของเรา ในป 2551

33

บจก.เมสโปร(1989)

34

บจก.เซอรเวียร( ประเทศไทย )เพลินจิตรเซ็นเตอร

1

หจก.ฟวเจอร โอเอ เซลล แอนด เซอรวิส

35

บจก.เอคอรน มารเก็ตติ้ง

2

บจก.เชียงใหมรัตนโกสินทร

36

ทัณฑสถานบําบัดพิเศษ จังหวัดปทุมธานี

3

บจก.เชียงใหมรัตนโกสินทร

37

รร.อนุบาลเปลงประสิทธิ์

4

บจก.เน็ตครีเอติค ดอทคอม

38

บจก.เอกซตรา เบเวอรเรจ (บางรัก)

5

บจก.น นน อินเตอรเฟรท(ประเทศไทย)

39

บจก.ดับเบิลยูจีซี ( นครปฐม )

6

บ.On - Line (พระราม 9) รอเปดบิล

40

บจก.ระยอง เรียลเอสเตท

7

บอสเซอรวิส เอ็นจิเนียริ่ง

41

ต.แกส สงของเชียงใหม

8

บจก.เชียงใหม - ทิน ทังสเตน

42

หางทองทวีชัย5 วงเวียนใหญ

9

บจก.รุงเรืองคอนเทนเนอร

43

หางทองทวีชัย5 วงเวียนใหญ

10

บจก.ยู เค เอนเนอรเจนนิกส

44

บจก.สินการยนต

11

บจก.เคซี คอมเน็ท

45

คุณกิตติ ยิมเรวัต

12

บจก.เน็ตครีเอติค ดอทคอม

46

บจก.ทีเอสพีเอส ดีเวลลอปเมนท(นนทบุรี)

13

บจก.เหตุการณพับลิซซิ่ง กรุป

47

เรือนจําพิเศษธนบุรี

14

บจก.ซี.พี.อินเตอร โบรคเกอร

48

บจก.สินเกษตรอุตสาหกรรมโภคภัณฑ

15

บจก.เอกมณี

49

ราน เอ็นทีเน็ตเวิรค

16

ทีเอสพีเอส ดีวีลอปเมนนท ( ติดไทยเซ็นทรัล )

50

บจก.ทรีขดี คอมมิวนิเคชั่น แอนด คอนซัลแทนด

17

คุณเจริญ แซจู 256/58 ซ.สมบูรณพัฒนา 2 ดินแดง

51

PAGAN EXPRESS LIMITED PARTNERSHIP

18

บจก.เลิรนนิ่ง โปรเจ็คส ( ซื้อไปติดสุวรรณภูมิ )

52

บจก.เอวัน พลัส พรีเมี่ยม ( ประเทศไทย )

19

บจก.Naphat Global System ( ชางนอง Dealer เชียงใหม )

53

บจก.คริสเตียนีและนีลเส็น(ไทย)ระยอง

20

บจก.ไบโอพูล ( สอนอยางเดียว )

54

หจก.มารวินอีเล็คโทรนิคส(กบินทรบุรี)

21

บจก.เอส.ซี ควอลิตี้ แทงค

55

บจก.สยาม โคสทอล อินเตอรเทรค

22

บจก.ยู แอล พรินติ้ง แอนด แพ็คเกจจิ้ง

56

คุณชาญชัย มงคลสมบูรณ

23

บจก.บิ๊ก ทรี แอสเสท (993 ถ.ออนนุช 17/1)

57

บจก.ยูไนเต็ด ริจิสตรา ออฟ ซิสเท็มส(ประเทศไทย)

24

บจก.ธรรมชาติเพื่อสุขภาพ (เสรีเซ็นเตอร)

58

พัฒนกราฟฟคพริ้นท

25

บริษัท ซํา บาย ดี จํากัด

59

บจก.แอล เอส ที โลจิสติกส เซอรวิสเซส

26

หจก.ชวงรังษีบริการ (ฉะเชิงเทรา กม.42)

60

บจก.ลักกี้ แวรเฮาส

27

บจก.เมืองทอง เซอรวิสเซส แอนด แมเน็จเมนท

61

บจก.ดับเบิลยูจีซี ( นครปฐม )

28

บจก.โตโยตากาญจนบุรี 1995 ผูจําหนายโตโยตา

62

บจก.วิจิตรชัยธนบุรีกอสรางและเคหะภัณฑ

29

บจก.โตโยตากาญจนบุรี 1995 ผูจําหนายโตโยตา

63

บมจ.ซิงเกอรประเทศไทย ( บางรัก )

30

ONLINE-SHIPPING CO.,LTD

64

บจก.วิรุพห แอนด เกวนเนส

31

บจก.ไทย เม ทัล รีไซคลิ้ง ((ฉะเชิงเทรา กม.35)

65

บจก.เจริญวัฒนา

32

บจก.บางกอก ไครสเลอร จํากัด

66

บจก.พรีเมียร การด แอนด เซอรวิสเซส

(ข.หวยขวาง)


67

บจก.ศรีทอง เท็กซไทล

101

บจก. โฟร-วัน พริ้นติ้ง

68

คุณวริทธิ์ เกษรเพชร

102

สํานักงานนิติบุคคลหมูบานลดาวัลย

69

บจก.แอพเพนดิกซ

103

บจก.วีซีดี เอ็นเตอรเทนเมนท

70

โรงเรียน ชาลีสมุทร (หลักสี่)

104

บจก.วีซีดี เอ็นเตอรเทนเมนท

71

บจก.ไทยริม แอนด แอสโซซิเอทส

105

Progreesive International Marketing

72

บจก.นภางคนิพัทธคลินิก

106

หจก.สากลรุงโรจนกิจ

73

บจก.น้ําตาลมิตรผล (สุขุมวิท 2)

107

CRATHCO LTD

74

คณะบุคคลเหลืองหลวง

108

บจก.ผาสุขทรัพย

75

บจก. เอส.เค.ออโตเพนท

109

บจก.ทริปเปลไนนอีเลคทริคเวิลดไวน

76

Sirivatana Interprint Public Co.,Ltd (รัชดา ซ.18)

110

หจก.แอตแลนตา

77

บจก.มณีมงคล เจมส แฟคตอรี่

111

คุณ อธิวัฒน วัฒนโรจนนิธิ

78

บจก.รอยเอ็ดลิสซิ่ง(2004)

112

บจก.ไบโอไซน

79

บจก.รอยเอ็ดลิสซิ่ง(2004) คาเดินทาง

113

พี.เอ็น.ซุปเปอรมารเก็ต

80

บจก. ไอที ดรีม

114

พี.เอ็น.ซุปเปอรมารเก็ต

81

CRATHCO LTD

115

บจก.จัสทิซเอ็นจิเนียริ่ง(1997)

82

CRATHCO LTD

116

บจก.เฉวงคาบานา

83

ศูนยพัฒนากีฬาราชนาวีพูตาหลวง

117

บจก.เฉวงคาบานา

84

นิติบุคคล หมูบานจัดสรร นริศา ธนบุรีรมย

118

บจก. พี-คิวบ คอนตรัคชั่น

85

บจก.ไอที ดรีม

119

บจก.แกรนดรอยัลโกลดแอนด

86

B.V.Z.Fabrics (Thailand)

120

บจก.บริดจสโตนเซลส(ประเทศไทย)

87

เวอรเท็กซ เทรดดิ้ง

121

รานเอ็นทีเน็ตเวิรค 081-675-7303 อ.นิทัศ (กําแพงเพชร )

88

ATERLIER PICHITA SA.

122

รานเอ็นทีเน็ตเวิรค 081-675-7303 อ.นิทัศ (กําแพงเพชร )

89

เคมีแมน

123

บจก.กาญจนา เฟรช พอรค

90

เคมีแมน

124

บจก.เอส.เอส.เอ็น.เค

91

เคมีแมน

125

บจก.ออโตฮาวส บาราเรีย

92

ขจรอิเล็คโทรนิคส

126

บจก. พี พี ที โซลูชั่น

93

พี.วี.เอส.แมชชินเนอรี่ (ไทยแลนด)

127

หางเซ็นทรัลดีพาทเมนทสโตร

94

บจก.เดอะอินเตอรเนชั่นแนลซีคอรส

128

ฟลายอิ้งฟช

95

รานโชคดีติ๋มซํา สาขาศรีวรา

129

หจก. นครยนตสุพรรณ

96

บจก.เทคเนท

130

บจก. มาวิน พลาสติก

97

บจก.เพอรเฟคท ไทรแองเกิ้ล

131

บจก. มาลี ซูเปอรสโตร

98

หจก. เอส เอ็น เพลส

132

รานเอ็นทีเน็ตเวิรค 081-675-7303 อ.นิทัศ (กําแพงเพชร )

99

บริษัท19ดีไซน จํากัด

133

หจก. นครยนตสุพรรณ

100

บจก. เอ.เอส.พี.อินเตอรเนชั่นแนล

134

บจก. มาวิน พลาสติก


135

บจก. ไพลินสมุทร

169

โรงพยาบาลเมืองราช

136

หจก. พี เอ อาร อินเตอรเนชั่นแนล

170

บจก.ทรงสมัยราชเทวี (สาขาแจงวัฒนะ11)

137

บจก.สยามฟลอริคัลเจอร

171

บจก.ทรงสมัยราชเทวี

138

บจก.เจมส แฟชั่น อินเตอรเนชั่นแนล

172

บจก.ทรงสมัยรามคําแหง 115

139

บจก.เจมส แฟชั่น อินเตอรเนชั่นแนล

173

บจก.ยูนตี้ เอ เยนซี่

140

รานเอ็นทีเน็ตเวิรค 081-675-7303 อ.นิทัศ (กําแพงเพชร )

174

บจก. โชคมารีไทม

141

บจก.1818 พิริยะ

175

บจก.ซี.เอ็น.เอฟ.มารีนไลน

142

พีทีเจ ออโต ซาลอน

176

สํานักงานสรรพสามิต ภาคที่ 7

143

โรงเรียนสยาม อาร เอ็น เอ อินเตอร

177

บจก.ไทยชูรส

144

บจก.บางกอก เอ การด

178

บจก.มิสเตอรกอปป(ประเทศไทย)

145

โรงเรียนเทคนิควิมลบริหารธุรกิจ

179

บจก.เวิลดไวด บิสสิเนส คอมพิวเตอร

146

บจก.ออริกา เอ็นจิเนียริ่ง

180

คุณถาวร เตรียมวิทยา

147

รานเสาเอก2

181

บจก.เวิลด เพิรล

148

บจก.ไทยกระเบื้องหลังคา

182

หจก.วายไลฟ

149

บจก.ไทยกระเบื้องหลังคา

183

บจก. โชคมารีไทม

150

หางหุนสวนสามัญ เรืองศิลป 2

184

บจก.ซี.เอ็น.เอฟ.มารีนไลน

151

บจก.แพลทินั่มเพลส

185

รานอาภากร เจริญกรอบรูป

152

บจก.คริสเตียนีและนีลเส็น(ไทย)

186

โรงพยาบาลเมืองราช

153

หจก.เอ ทีม สตรอง ไลท

187

บจก.เจริญวัฒนาการทอ

154

โรงพยาบาลเมืองราช

188

สหกรณพัฒนาการประมงมหาชัย จํากัด

155

รานอาภกร เจริญกรอบรูป

189

คณะบุคคล กังหันลมบุฟเฟต

156

บจก.เอจี เฮฟเวน(ประเทศไทย)

190

บจก.โรงแรมรอยัล อินน 2004

157

บจก.มัลติพารทเทคโนโลยี(1999)

191

บจก.เวิลดไวด สตีล บอลล

158

บจก.อาณาจักร สตีล

192

บจก.เรทโทร เพาเวอร

159

บจก.อุบลพัฒนา

193

บจก.สยามฟตติ้งส

160

หจก.สามัญ รวมชาง 2003

194

Hairmaster (คุณณรงคฤทธิ์ ตั้งตระคุณ)

161

บจก.อามานะห

195

บจก.พี.เอ.ซี. เอ็กซเพรส (ไทยแลนด)

162

บจก.วีซีเอ พริ้นท

196

บจก. โกลบอล โคตติ้ง

163

บจก.บอสเซอรวิส เอ็นจิเนียริ่ง

197

รานเรืองฤทธิ์ (สาขาแฟชั่นไอแลนด)

164

บจก.เอกภพ ฟุตแวร

198

บจก.แลนด เอสเตท เพอรเฟคท

165

บจก.ซอฟทแคบู

199

บจก.แลนด เอสเตท เพอรเฟคท

166

รานเอ็นทีเน็ตเวิรค 081-675-7303 อ.นิทัศ (กําแพงเพชร )

200

บจก.เอช ดี เมดิคอล

167

คณะวิศวกรรมศาสตร

201

หางทองทวีชัย5 (ศรีนครินทร)

168

หจก.วายไลฟ

202

คลินิกศรีนคร


203

คุณ อธิวัฒน วัฒนโรจนนิธิ

237

หจก.รัตนมงคล โฮมเซ็นเตอร

204

บจก.ด็อคคิวเอ็กซเปรท คอรปอรเรชั่น

238

บจก.เอส.เอ.พี เหมืองแร

205

บจก.ด็อคคิวเอ็กซเปรท คอรปอรเรชั่น

239

บจก.บี บี อินเนอรแวร

206

บจก.ด็อคคิวเอ็กซเปรท คอรปอรเรชั่น

240

หางหุนสวนสามัญ รวมชาง 2003

207

บจก.ด็อคคิวเอ็กซเปรท คอรปอรเรชั่น

241

บจก.เมกาเฟรท

208

บมจ.ไพลอน

242

หจก.พรีซิชั่น โคตติ้ง โลจิสติก

209

บจก.ทองไทย เทรดดิ้งแอนด เบดดิ้ง

243

บจก.เมกาเฟรท

210

บจก.ปยพรศิริ

244

คุณ อภิชยา กรีบผึ้ง

211

บจก.นิวเทคโนโลยี่

245

บจก.เอส.วี.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด เออริเกชั่น

212

หจก.ดี.ไอที ไซเบอรพลัส

246

บจก.หิรัญ เอส.เสวี

213

บจก.เมืองพัฒนา

247

บจก.สยามยูเนี่ยนโกลด เทรดดิ้ง

214

บจก.สุขกมลรัชดา (แกบิลยายไปเดือน05)

248

โรงเรียนเทพสัมฤทธิ์วิทยา

215

บจก.บรอดคาซท ไทย เทเลวิชั่น

249

บจก.ไทยเลเธอร โคทติ้ง

216

บจก.คอรมิกซ อินเตอรเนชั่นแนล

250

Ceramic Woldwide

217

บจก.เขาคอเมาทเทนรีสอรท

251

บจก.สามัคคีซีเมนต

218

บจก.เอ็น.เอส.พี.สเน็คโชว

252

บจก.โกลบอล พอรท แมนเนจเมนท

219

บจก.เจนเนอรัลพลาสติก แอนด เซลส

253

คุณ ณรงคฤทธิ์ ตั้งตระคุณ

220

บจก.ด็อคคิวเอ็กซเปรท คอรปอรเรชั่น

254

บจก.อารเอ็ม.เซ็นทรัลเมทัลเวิรค

221

บจก.สารคามเทเลคอม

255

บจก.แอล.ที.ยู แอพพาเรลส

222

บจก.มีเดียเน็ตเวิรค

256

หจก.ศิลาทองสําราญสุข

223

บจก.คิงส ออฟ วาสว(ระยอง)

257

หจก.เอส เอ็น เพลส (โรงแรมบุศราคําจ.ขอนแกน)

224

คริสเตียนีและนีลเส็น(ไทย)

258

หจก.ศิลาทองสําราญสุข

225

บจก.ธนิตยนต บอดี้ชอพ

259

บจก.ออลสวีท

226

บจก.ออโตเวล

260

บจก.พุทธธานี

227

บจก. BIC CENTER

261

บจก.อีเทอรไนซ

228

บจก.อิตัลสยาม

262

บจก.เอสพี เดคคอร แอนด คอนสตรัคชั่น

229

บจก.บริดจสโตนเซลส(ประเทศไทย)

263

อยูสุข 3 อพารทเมนต

230

ลิ้มพัฒนาดีซีเมนต

264

Nippon PolyOne

231

บจก.โรงแรมรอยัล อินน 2004

265

บจก.สหชัยธุรกิจกอสราง

232

บจก.ดอลฟนซิลเวอร

266

บจก.เนอวานา ดีเวลลอปเมนท

233

บจก.พารทส แมชชีน พรีซิชั่น

267

บจก.วอรแรนเทกซ(ไทยแลนด)

234

บจก.พารทส แมชชีน พรีซิชั่น

268

บจก.สุขกมลรัชดา (แกบิลยายมาจากเดือน05)

235

บจก.งามวงศวาน รีเจนท อินน

269

หจก.พีซี.คอมพิวเตอร แอนดคอมมิวนิเคชั่น

236

บจก.พรสีวลี วิศวกรรม

270

บจก.พี.ที.แอร ลพบุรี


271

บจก.พี.ที.แอร ลพบุรี

305

โรงเรียนอนุบาลกมลลีกษณ

272

หจก.พีซี.คอมพิวเตอร แอนดคอมมิวนิเคชั่น

306

คุณ เอกสิทธิ์ เจริญอาภรณวัฒนา

273

U.V.TRANSACT.CO.LTD.

307

เอ็ม.เค.เคหะภัณฑคาไม

274

บจก.ทวิน ปาลม รีสอรท

308

บมจ.ไพลอน

275

หจก.ศรีสมบูรณอินเตอร

309

บมจ.ไพลอน

276

บจก.ออโตโมบิล เทคนิค เอ็นเตอรไพรส

310

บจก.ฟลเทค

277

Neo Master Ltd.,

311

บจก.เอ็น แอล แอสเซ็ท

278

บจก.ฟูจิเท็กซ ออโต อินทีเรียร

312

โรงเรียนสุวรรณภูมิ เทคโนโลยีและบริหารธุรกิจ

279

บจก.เคมีแมน

313

บจก.แทค ออฟเซ็ท พริ้นติ้ง

280

หจก. พัด แอนด พิน

314

คุณ อธิวัตน วัฒนโรจนนิธิ

281

หจก.บีซีซี 115(2006)

315

รานกระฉอน 89

282

บจก.พี.พี.แอโร บอดี้ พารท

316

บจก.ไทย ออฟ เอเชีย อินเตอรฯ

283

บจก.เจอาร ไรซเทรดดิ้ง

317

บจก.จันทรเพ็ญแกส

284

บจก.เจอาร ไรซเทรดดิ้ง

318

บจก.บางกอกโพลีโฟม

285

บจก.พีโอ ออยล

319

บจก.บางกอกโพลีเวลธ

286

บจก.เวิลดแฟร

320

ราน Z 2 BAR

287

อูสามารถการชาง

321

คุณ มานัส กวีศักดิ์

288

Quartect Corporation Ltd.,

322

บจก.คิงส ออฟ วาลว(ปทุมธานี)

289

บจก.โมนิฟท(ประเทศไทย)

323

บจก.คิงส ออฟ วาลว(นวมินทร)

290

หจก.รักชัยทวี2547

324

บจก.ศิลาสินกาญจน(กาญจนบุรี)

291

บจก.สยามยูเนี่ยนโกลด เทรดดิ้ง

325

บจก.ศิลาสินกาญจน(กาญจนบุรี)

292

Muca Media Co.,Ltd

326

บจก.สิเนธ(ไทยแลนด)

293

โรงเรียนพณิชยการชลบุรี

327

บจก.เอพิล ซัพพลายส 2002

328

มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา

294 295

โรงเรียนเทคโนโลยีชลบุรี

329

โรงเรียนตั้งตรงจิตรพาณิชยการ

296

บจก. เคมีแมน

330

โรงเรียนวิมลพาณิชยการ ศรียาน

297

โรงพยาบาลคายจักรพงษ

331

โรงพยาบาลเมืองราช

298

โรงพยาบาลคายจักรพงษ

332

บจก.เอชพีเอส อินเทลลิเจนซ

299

บจก.บางกอก ไครสเลอร

333

บจก.สยามฟตติ้ง

300

บจก.ไพน-แปซิฟค

334

บจก.ไดมอนด แพลนเนท(ประเทศไทย)

301

หจก.แสงฟาอุตสาหกรรม

335

คุณ ปตพงษ สิรินทะสมบัติ

302

บจก.ฟาติมาบรอดคาสติ้ง อินเตอรเนชั่นแนล

336

คุณ พิเชษฐ

303

บจก.โคโนซ อีเล็คโทรนิค

337

บจก.ยูไนเต็ด ซีมเลสแวร

304

มูลนิธิสายใจไทย

338

บจก.สหหลมเพชรบูรณ


339

บจก.พี.เอส.พี. ทรานสปอรต

373

บจก.ไทยนิยมสตีล

340

บจก.เอเชีย แอมโร อินดัสตรี้

374

บจก.เอเชียรังสิต

341

บจก.เทอรมอลแพค

375

บจก.นิรันดร ลิสซิ่ง

342

บจก.ยังคมีดี ฟวเจอร กรุพ

376

บจก.บิลดิ้งมารท

343

บ.บีบี อินเนอรแวร จํากัด

377

บจก.อิเล็กทรอนิกส ดาตา ซอรซ แอนด ซัพพลาย

344

บจก.ลิ้มพัฒนาดีซีเมนต

378

บจก.แพค โซลูชั่น (ประเทศไทย)

345

รานเสาเอก2

379

บจก.พี-คิวบ คอนสตรัคชั่น

346

ศูนยรถยนต พี เซ็นเตอร(วงแหวน)

380

รานอาหารทุงหลวง รามอินทรา14

347

บจก.ชุมสิน อิมปอรต เอ็กซปอรต

381

บจก.ซี.เอ็ม.7

348

บจก. เอฟ เอ็ม เอ กรุป

382

บจก.แอดวานซ โพลี โปรดักส

349

ราน เอ็นทีเน็ตเวิรค

383

350

บจก.เจริญโอสถ อินเตอรเนชั่นแนล เน็ทเวิรค

384

หจก.พรเจริญขนสง

351

บจก.1818 พิริยะ

385

บจก.นิวเทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่งฯ ( บางแค )

352

หจก.เอ็น.วาย.อาร

386

บจก.นิวเทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่งฯ ( บางแค )

353

บจก.ชัยแสงเพชร(2543)

387

บมจ.อูชาสยาม สตีล อินดัสตรียส

354

บจก. โกลบอล แฟคทอรี่(ไทยแลนด)

388

บจก.โพรเกรซชั่นแนล ซิลเวอน

355

บจก.พี เอส ที คอนกรีต

389

บจก.ยูนิตี้ เอ็ม ที ที เอส

356

บจก.พี เอส ที คอนกรีต

390

บจก.โพรเกรซชั่นแนล ซิลเวอน

357

บจก.หางขายยาตราเสือดาว

391

บจก.ไทยอารซี โฮเต็ล

358

บจก.ดอลฟลซิลเวอร

392

บจก.เออรลิคอน บัลเซอรส ไคทติ้ง

359

บจก.เอ็ม.ดี. อินดัสทรี

393

บจก.ทุงคํา

360

บจก.ส.พันธนเดช วิศวกรรม

394

ASIASOFT CORPORATION PUBLIC

361

บจก.เอซีซี วินโดว แอนด ดอร

395

สหกรณการเกษตรบางสะพานนอย

362

บจก.เพชรบุรีเทอรมินัล

396

บจก. ซาเทอเว คอรพอเรชั่น(ประเทศไทย)

363

บจก.เพชรบุรีเทอรมินัล

397

บจก.เจียบงวน อิมปอรต-เอ็กซปอรต(ประเทศไทย)

364

บจก.ธนบรีโพลีแบ็ค

398

DAPPER GENERAL APPAREL

365

บจก.ไทยเคเบิ้ลทีวีกรุป

399

มูลนิธิสายใจไทย

366

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรการแพทยทหาร

400

บจก.เอส.วี.คอนกรีตโปรดักส

367

บจก.เทคิ้นท

401

บจก.มิตซูรุงเจริญ

368

คุณณรงคฤทธิ์ ตั้งตระคุณ

402

คุณ พลาธิป ฮุดเชียง

369

บจก.เค.อินเตอร คอนโทรล

403

บมจ.ปรีชา กรุป

370

บจก.โกลบอล อลูมิเนียม แอนด กลาส

404

บจก.เอเวอรเรส เวิลด

371

บจก.เอส.เอ็น.พี อินเตอรเนชั่นแนล ซัพพลาย

405

คุณเอกภพ บวรกิติวงศ

372

บจก.โกลเดน อินเตอรเนชั่นแนล อินเฟอรเมชั่น

406

บจก.ดูราแพค


407

DAPPER GENERAL APPAREL

441

บจก.สยามฟตติ้งส

408

บจก.โอเรียนเทล-เวสเทิรน โปรโมชั่นส

442

คุณธวัชชัย มาลัยศิริรัตน

409

ราน ส. โพธิ์ศรี

443

คุณธวัชชัย มาลัยศิรริ ัตน

410

บจก.ไทยแมกซเวล แฟบริเคท

444

บจก.สมารท อารทส จิวเวลรี่

411

บจก.วังศาลาทรานสปอรต

445

บจก.วิชั่นการเมนท

412

บจก.เมืองทอง บิลดิ้ง เซอรวิสเซส

446

ทัณฑสถานหญิงธนบุรี

413

บจก.บางกอกแลนด เอเจนซี

447

บจก.เพชรบุรีเทอรมินัล

414

บจก.โอ แอนด เอช ฮันนี่คอมปเปเปอร

448

บจก.เพชรบุรีเทอรมินัล

415

บจก.ไทยเซอิ ( ไทยแลนด )

449

บจก.พี.เวลธ อินเตอรเทรด

416

บจก.ชลบุรีท็อปคาร

450

บจก.ชมเอกชูโชค

417

บจก.น้ําแข็งนภัส

451

โรงพยาบาลบานไร

418

บจก.วังศาลาทรานสปอรต

452

โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร

419

รานเอ็นทีเน็ตเวิรค

453

หจก. ธเนศธนากอสราง

420

บจก.แอรคอม เชลล แอนด เซอรวิส

454

บจก.เบสทเทค อีโวลูชั่น

421

หจก.บอลลูน ออโต

455

บจก.เมทัลเวิรคนิวแมติค(ไทยแลนด)

422

รานเอ็นทีเน็ตเวิรค

456

หจก.เลเซอร สตาร 8

423

บจก.เอ็น พี อาร ฟูด อินดัสทรี่

457

คุณ พิสุทธิ์ อริยพฤกษ

424

บจก. เอ็ดดู ทอย

458

หจก.ดีดี นอรทอีสท

425

คุณคมสัน โกมลจินดากุล

459

Mica Media Co.,Ltd

426

คุณ กฤษลักษณ จันทรพูล

460

บจก.ไจแอนท เจนเนอรัล แพคเกจจิ้ง

427

คุณ กฤษลักษณ จันทรพูล

461

บจกโพสฟอรมมิ่ง อินดัสทรี(ประเทศไทย)

428

บจก.ทาลี่ ทิมเบอร

462

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

429

บจก.แอล.ที.ยู แอพพาเรลล

463

บจก.มาลี ซุปเปอรสโตร

430

บจก. พี เอส ที คอนกรีต

464

สหกรณการเกษตร ทาโขลง จํากัด

431

นิติบุคคลหมูบานจัดสรรชัยพฤกษ บางบัวทอง

465

บจก.บริดจสโตนเซลส(ประเทศไทย)

432

บจก.โพรเทค ไฟร อีควิปเมนท

466

บจก. เอ็ดดู ทอย

433

คุณ กฤษลักษณ จันทรพูล

467

โรงพยาบาลเมืองราช

434

บจก.พี เอส ที คอนกรีต

468

บจก.คาวาซากิมอเตอรเอ็นเตอรไพรส

435

บจก.เอส.เค.เอเบิ้ล

469

บจก.ฉิ้งฟงแมชชีนเนอรี่(ประเทศไทย)

436

บจก.ควอลิตี้ ลาเบล

470

ฮารท ออฟโกลด แฟคทอรี่

437

เรือนจํากลางนครปฐม

471

บจก.ไทยอินแทค อลูมินั่ม

438

บจก. ไดสตาร อิเลคทริก คอรเปอเรชั่น

472

บจก.สยามโปรเมค คอนตรัคชั่น

439

บจก.เอ็น.เอเชี่ยน กรุป

473

คณะบุคคล เดอะ แคนตัน เฮาส ชลบุรี

440

บจก. ซีแอนด เอ็น เซ็นเตอร

474

คณะบุคคล เดอะ แคนตัน เฮาส ปนเกลา


475

คณะบุคคล เดอะ แคนตัน เฮาส พระราม 1

509

wall street inn

476

ครัวกรุงเทพ

510

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร

477

เดอะแคนตัน เฮาส

511

นิติบุคคลอาคารชุด สายชล แมนชั่น

478

บจก.เค-แคทเทอริ่ง

512

โรงพยาบาลพิปูน

479

บจก.พีดี แอนด พี อินเตอรเนชั่นแนล

513

บจก.อิมเมจ พร็อพเพอรตี้ วัน

480

บจก.สหเจริญลาภพลาสติก

514

บจก.อิมเมจ พร็อพเพอรตี้ ทู

481

บจก.เกียวโต แพคเก็จจิ้ง

515

บจก.อิมเมจ คอนสตรัคชั่น

482

บจก.เมืองอักษร

516

บจก.เอช จี วี พร็อพเพอรตี้

483

บจก.เค.อาร.ที.แพค แอนด ซัพพลาย

517

บจก.อิมเมจ พร็อพเพอรตี้ แมเนจเมนท

484

บจก.ยนตรกิจออโตเซ็นเตอร

518

บจก. ไอทอส คอนซัลติ้ง

485

บจก.เค เอส แอล.แมนูแฟคเจอริ่ง

519

บจก.บางกอก อัลลอยด

486

บจก.กิม แซ จุย

520

บจก.เอ.พี.มอเตอรเซลส

487

บจก.เอช แอนด โก

521

บจก.เอ.ดี.ฟูด

488

หจก.เอบีซี คอมพิวเตอรแอนดเซอรวิส

522

บจก.โพรเทค ไฟร อีควิปเมนท

489

บจก.เพชรเกษมปโตรเลียม

523

หจก.เอส เอส ฟลม โปรเซส

490

บจก.ราชพฤกษปโตรเลียม

524

บจก.เอส เอส เอ็น เค

491

บจก.เพชรราชพฤกษปโตรเลียม

525

รานโชคดีติ่มซํา สาขาศรีวรา

492

บจก.เพชรเกษมปโตรเลียม

526

บจก.ฟนิกส ประกันภัย(ประเทศไทย)

493

บจก.ราชพฤกษปโตรเลียม

527

บจก.เอฟเวอรเคลฟเวอร

494

บจก.เพชรเกษมปโตรเลียม

528

บจก.ซี เอช สตาร

495

บจก.ศักดิ์ชัยกิจ เอส.ซี.เค

529

คุณทนงศักดิ์ อารีรัชชกุล

496

รพ.เมืองราช

530

บจก.สันติสุขไฮเวย

497

บจก.สุภรัตนมอเตอร

531

บริษัท ล็อกซเลย ไวรเลส จํากัด

498

บจก.เพรสซิเดนท เซลส

532

บจก.แพรมิตรประสาน ฮอนดาคารส

499

โรงพยาบาลจันทรุเบกษา

533

บจก.ฟวเจอร อิมเมจ เทคโนโลยี

500

หจก.ดี.ไอที ไซเบอรพลัส

534

บจก.อีสท แบงค็อค แอสเซ็ทส

501

บจก.เจริญวัฒนาการทอ

535

บจก.เรือนรพี

502

บจก.เพชรเกษมปโตรเลียม

536

บจก.อินเทลลิเจนท คอมมิวนิเคชั่น (2ชุด)

503

หจก.มนตรียนต

537

บจก.โอเรียนเทล-เวสเทิรน โปรโมชั่นส

504

มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา

538

บจก.เพาเวอร เฮาส เทคโนโลยี

505

มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา

539

หางหุนสวนจํากัด อูสนิทการาจ

506

บจก.พรอดดิจิ

540

บจก.พลัส พร็อพเพอรตี้

507

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร

541

บจก.พลัส พร็อพเพอรตี้

508

ชัยแสงเพชร (2543)

542

บจก.พลัส พร็อพเพอรตี้


543

บจก.ทัช พร็อพเพอรตี้

577

น.การชาง ( บจก.ดี-เซเวน )

544

บจก.ทัช พร็อพเพอรตี้

578

บจก.เกียรติสยามเลเธอรแวร

545

สํานักงานเทศบาลตําบลคลองสวน

579

บจก.ไทยวีนีเตอร

546

บจก.สิริดิเวลลอปเมนท

580

ดุสิตพณิชยการ

547

บจก.สิริดิเวลลอปเมนท

581

บจก.อลงกตกอสราง

548

บจก.เล็ท

582

บจก.เพาเวอร นาว

549

katoen natie services (thailand)ltd.

583

บจก.โมเดิรนพลาสติก อินดัสทรี

550

บจก.คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย)

584

บจก.ไทย แมททีเรียล แฟคทอรี่

551

หจก.ส.แสงเงิน

585

คณะบุคคล เดอะ แคนตัน เฮาส นวนคร

552

บจก.เอ-พรีซิชั่น

586

หจก. ศรีวัฒนาน้ําแข็งหลอด

553

บจก.เอ.อาร.เอ็ม.อินเตอรโมลด

587

บจก.โกลเดน กรุพ

554

คุณเกวลี เจตผดุงสันติ

588

บจก.โกลเดน กรุพ

555

บจก. เคลเวอร (ไทย-เยอรมัน) เซอรวิส

589

บจก.เมืองทองฟารม ดอนเจดีย

556

บจก. เลค แอนดฟาวดเทน พริ้นติ้ง

590

บจก.เมืองทองฟารม ดอนเจดีย

557

บจก.เพอรเฟค เปเปอร

591

บจก.มัลติ สมารทแวร (ประเทศไทย)

558

บจก.นครดีซี นครศรีธรรมราช

592

บมจ.ซิงเกอรประเทศไทย

559

บจก.เทเลคอม คอมเพล็กซ(ประเทศไทย)

593

บจก.เอดาซอฟท

560

บจก.ยูนิเวอรแซล ทรานสปอรต แอนดลอจิสติคส

594

บจก.โกลเดน กรุพ

561

บจก.ฟวเจอร อิมเมจ เทคโนโลยี

595

หจก.โรงสีเกาะแกวเจริญธัญญา

562

บจก.สยามไฮดรอลิค

596

AYOTAYA HOTEL

563

บจก.วิริยะประกันภัย

597

คุณ รุจิระ เอี่ยมมุทิตา

564

รานไทยอิเล็กโทรนิกส

598

บจก.แอปเปลคอม

565

บจก.ไลนเทค คอนซัลแตนท

599

บจก.นีโอแฟบริค

566

บจก.ไลนเทค คอนซัลแตนท

600

บจก.อันลี่อุตสาหกรรม

567

บริษัท ล็อกซเลย ไวรเลส จํากัด

601

หจก.โรงสีเกาะแกวเจริญธัญญา

568

บจก.ซิงเกอรประเทศไทย

602

บจก.โกลเดน กรุพ

569

บจก.กวงเซ็งหลี

603

บจก.เซิรฟเทรด อินเตอรเนชั่นแนล

570

โรงพยาบาลธนบุรี-อทอง

604

บจก.บอลลูน ออโต

571

หจก.เลเซอร สตาร 8

605

บมจ.คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย)

572

BIG CAR CENTER

606

บมจ.คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย)

573

บจก.เลิศพัฒนาวิศการ

607

บจก.เอ็คซิม โลจิสติกส

574

บจก.วิทยุโรดโชวรูม

608

บจก.โตเอ อินดัสทรี้

575

น.การชาง ( บจก.ดี-เซเวน )

609

บจก.ตั้งมั่นคงกิจ (ไทยแลนด)

576

TNM INTERNATIONAL

610

บจก.ซีนิกซ อีเล็คเท็ค


611

บจก.พี.ค.นิค (ไทยแลนด)

645

โรงเรียนมณีวรรณวิทยา

612

โรงงานคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิลฯ

646

บจก.เท็กซัส แมนูแฟคเจอริ่ง

613

บจก.เรทโทร เพาเวอร

647

บจก.โพสเฮลทแคร

614

สํานักงานจัดการอาคาร อาคารบรมราชกุมารี

648

บจก.หลอดนครสวรรค

615

บจก.โอบามา

649

บจก.หลอดนครสวรรค

616

บจก.ยูนิเวอรแซล ทรานสปอรต แอนดฯ

650

การไฟฟานครหลวง (มีนบุรี)

617

บจก.เฟรมเทค

651

หจก.สตารพลัส ฟลด เซอรวิส

618

ฝายอํานวยการกองบังคับการตํารวจนครบาล 4

652

บจก.ชลบุรี อาร ไอ เอ

619

บจก.โรงงานฟอกหนังเต็ม ไพบูลย 2009

653

บจก.วิริยะประกันภัย

620

บจก.วานคอม

654

บจก.ฮารา

621

บจก.เอ็กเซ็กคิวทีฟ ซุปเปอรคารส

655

บจก.เค แอนด เค ยูไนเต็ด

622

คุณ พิศุทธ ภัทรภูเดช

656

บจก.จิมสกรุป

623

บจก.ช.รุงแสง ไลติ้ง

657

บจก.กาญจนกิจ เทรดดิ้ง

624

โรงพยาบาลบางคลา

658

คุณพิศุทธิ์ ภัทรภูเดช

625

เรือนจําจังหวัดพะเยา

659

บจก.รุงเรืองศิลาทิพยตาก แกรนิต

626

หจก.ปลวกแดง อินดัสทรี

660

สถาบันประมวลขอมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนา

627

บจก.ฟวเจอร เทคนีค เอ็ดดูเคชั่น

661

บจก.พินเนเคิล เทคโนโลยี

628

คุณ นภาพร อมรเศรษฐชัย

662

บจก.นาคากาวา อี เอส เอ

629

บจก.ทุงคํา

663

บจก.พรเทพ อินเตอรกรุป

630

บจก.นิธิสุข

664

บจก.พรเทพ อินเตอรกรุป

631

บจก.ธนาซีเนเพล็กซ

665

บจก.ฟาสต-มิกซ

632

บจก.บี.เอส.วาย.คอนสตรัคชั่น

666

บจก.รวมเกิด

633

ราน เซงทาดินแดง

667

MAGNA INTERNATIONAL EXPRESS CO.,LTD

634

บจก.วริยะประกันภัย

668

หจก.ดี.ไอที ไซเบอรพลัส

635

หจก.ณัฐพงษมอเตอร(1989)

669

บจก.ควอลิตี้ สตาร เอ็นจิเนียริ่ง

636

บจก.สยาม เจนเนอรัล เอวิเอชั่น

670

บจก.เจ เอส มอเตอรคาร

637

คุณยุพิน สุขคําฟอง

671

บจก.เจ เอส มอเตอรคาร

638

บจก.เอ็น.ไอ.เอ็ม.

672

บจก.เอสเอสเอ็น คอรปอเรชั่น

639

บจก.อีคารทสตูดิโอ

673

บจก.เอชพีเอส โซลูชั่นส

640

บจก.จี โซลูชั่น

674

บจก.ลาดพราว พลาซา

641

โรงเรียนสิงหโคกดงมันเหลางามวิทยาคม

675

บ.วังนอยปโตรเลียม ( อยุทธยา )

642

บจก.น นน อินเตอรเฟรท(ประเทศไทย)

676

บจก.คงสุข

643

บจก.จามจุรี วาณิช

677

คุณชุติวรรณ รัตนสิริ

644

โรงเรียนมณีวรรณวิทยา

678

บจก.ไฮโบต (ประเทศไทย)


679

บจก.หางไทยธาดา (1971)

713

บจก.กสิกิจสิงห

680

บจก.คลาสิคสแกน

714

บจก.กมลกิจ

681

แชมปคารเซ็นเตอร เตน 14 (14-ชาญชัย)

715

บจก.เพาเวอร นาว

682

บจก.สหวิทยุไฮไฟวิชั่น

716

คุณ ธวัชชัย มาลัยศิริรัตน

683

บจก.คิว.พี.อุตสาหกรรม

717

บจก.กมลกิจ

684

บจก.ธนยาอินเตอรเนชั่นแนล

718

บจก.มัลติ-สโตร(ประเทศไทย)

685

โรงงานคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิล วงษพาณิชย

719

บจก.อีซิส (ประเทศไทย)

686

บจก.ติ้งเซงฮง อุตสาหกรรม

720

หจก.วงศภินวัฒน

687

บจก.สีลม แพลนเนอร

721

บจก.เดอะโฟร คอรปอเรชั่น

688

คุณมูหามัดรุสดี มูหามัด

722

บจก.เวนิชธุรกิจ

689

หจก.ตัสนีม ซัพพลาย

723

บจก.ซิลเวอรสโตน แอนด แทรเวล

690

บจก.พี.พี.ไทม

724

บจก.นีโอ คอนเดค

691

บจก.พงศพารา โพลิเมอร

725

บจก.นีโอ คอนเดค

692

ราน เอ็นทีเน็ตเวิรค

726

บจก.นีโอ คอนเดค

693

รานเรืองฤทธิ์

727

บจก.บี.เอส.วาย.คอนสตรัคชั่น

694

บจก.แอลเมค สปอรต

728

บจก.ซีแอนด เอ็น เซ็นเตอร

695

บจก.นครปฐมรวมพัฒนาคาขาว

729

บจก.พริมา ไซเอ็นติฟค

696

บจก.อ.ป.ก.ดาวคู ( 1988 )

730

บจก.พริมา ไซเอ็นติฟค

697

หจก.พลอยใส เฮลทแคร

731

บจก.พรเทพ อินเตอรกรุป

698

บจก.แอกซา แอสซิสแตนซ

732

โรงพยาบาลบางคลา

699

โรงพยาบาลวัดเพลง

733

บจก.โมชน เพาวเวอร แอนดเซอรวิสเซ็ส

700

หจก.สมเด็จปโตรเลียม

734

คุณชุติมา ดิษฐภักดีจรรยา

701

บจก.เอดาซอฟท

735

บจก.สาคร คอนส

702

หจก.สมเด็จปโตรเลียม

736

บจก.คีโนชา สตูดิโอ

703

สํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทฯ

737

หจก.ไพศาลเอื้ออารีย

704

บจก.เสรีภัณฑ

738

บจก.บี.ซี.เดโป

705

บจก.เสรีภัณฑ

739

มูลนิธิโรงพยาบาลชลบุรี

706

บจก.โรงแรม มิรามา

740

บจก.เอบีพี อินดั๊กชั่น

707

บจก.ธนบุรีโพลีแบ็ค

741

หจก.ประสานมั่นคง

708

บจก.เมเจอร ฮอลลีวูด เอ็นเตอรเทนเมนท

742

หจก.ธนวงศวณิช

709

บจก.โรงหลอวิชัย กรุงเทพฯ

743

บจก.ทีเอส อินเตอรพริ้นท

710

บจก.อมรไชย(สาขาทาเรือ)

744

บจก.ภัสสรชัย ทัวรแอนดทรานสปอรต

711

บจก.เกษตรกิจลานนา(สาขาลําพูน)

745

บจก.เอส.เอ็ม.เอส.การทอ

712

บจก.กสิกิจสิงห

746

บจก.เฟล็กซโซ กราฟฟก

100


747

บจก.โซนิค อินเตอรเฟรท

781

บจก.เรือนซิเมนต

748

บจก.จีแอลเอส อินเตอรเฟรท

782

บจก.แฟมิลี่ไทยอินเตอรปริ้นท

749

สโมสรยิงปนพัทยา

783

หจก.ไทยอีเล็คโทรนิคส

750

katoen natie services (thailand)ltd.

784

บจก.โดนัลดสัน ฟลเทรชั่น (ประเทศไทย)

751

บจก.ไฮโดร แอนด ไพโรเมท

785

ภัตตาคาร เชียงการี ลา เบตคง

752

บจก.อาซาฮี-ไทย อัลลอย

786

บจก.กาญจนา เฟรช พอรค

753

ไอเดีย รีไซเคิ้ล พลาสติก

787

รานอาหารเชายันเย็น

754

บจก.เฟลกซซี่-แพค

788

บจก.คิง เอ็นเตอรไพรส แอนด เทรดดิ้ง

755

บจก.พลัส พร็อพเพอรตี้

789

บจก.เค.เค พั้นชิ่ง แอนด ดีไซย

756

บจก.ดับบลิว.อาร.เกรซ(ไทยแลนด)

790

หจก.เรื่องสันคเอ็นจิเนีย

757

บจก.ไทยฟูจิ ซีร็อกซ

791

T.S INDUSTRY

758

โรงเรียนกานตบดี

792

สมาคมผูสงออกขาวไทย

759

โรงเรียนบานหนองตะครอง

793

บจก.ศักดิ์ชัยอุตสาหกรรม

760

โรงเรียนบานละหานทราย(คุรุราษฎรบํารุงวิทยา)

794

รานตะวันนา ตลาด ป.เปด

761

โรงเรียนละหานทรายวิทยา

795

คุณ สุวัฒน บุญยมโนนุกุล

762

คุณสุรชัย โยธินวัฒนาอุดม

796

บมจ.วินเทจ วิศวกรรม

763

บมจ.แสนสิริ(สาขาที่1) คาซาเดล มาเร

797

CHANON ASSY CO.,LTD

764

สํานักงานเทศบาลตําบลทุงสะเดา

798

บจก.สหกิจอลูมิเนียม

765

บจก.บี.เอส.วาย.คอนสตรัคชั่น

799

โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา

766

โรงพยาบาลมะการักษ

800

รานอาหารเชายันเย็น

767

บจก.ไบเทค โฮลดิ้ง

801

บจก.บิสกิตอาคเนย

768

บจก.สํานักพิมพไทยวัฒนาพานิช

802

สถาบันมะเร็งแหงชาติ กรมการแพทยฯ

769

บจก.ตนตระกูล

803

รานเรืองฤทธิ์

770

บจก.เพาเวอร นาว

804

บจก.ตนโพธิ์พัฒนา

771

โรงงาน เค.เอช.ออโตพารท

805

บจก.รอยัล นันทวัน

772

หจก.บอลลูน ออโต

806

โรงเรียนจินดามณี

773

บุญถึงฮารดแวร

807

โรงเรียนจินดามณี

774

บจก.อีซิส(ประเทศไทย)

808

บจก.โอบามา

775

ศูนยเทคโนโลยีทางทหาร

809

บจก.เอ เจ แอนด เจ แอดเวอรไทซิ่ง

776

บจก.อมรไชย( สาขาทาเรือ )

810

บจก.หมูบานทะเลใต โรงแรม และรีสอรท

777

บจก.ธนศิริ อินเตอรเทรด

811

บจก.ไทยพาราโพลี

778

คุณ ณรงคศักดิ์ ชื่นสุชน

812

ไทยอินเตอรเครื่องเย็น

779

ฟลอรา อินน

813

บจก. สปดเวย มอเตอร

780

บมจ.วินเทจ วิศวกรรม

814

ธิติกรณคลีนิกเวชกรรม


815

บจก.ขนมเปยะ แตเซงเฮง

849

บจก.สแตนดารด แมนูแฟคเจอริ่ง

816

บจก.ซีลพรีซิสชั่น

850

บจก.วิภนัย

817

บจก.วารินทร ฟูดแมชชีนเนอรี่

851

บจก. ไอซี เว็บ

818

บจก.เชียงใหม ธนาธร

852

บจก.สแตนดารด แมนูแฟคเจอริ่ง

819

บจก.เอส.เค.ออโตเพนท

853

มูลนิธิโรงพยาบาลชลบุรี

820

บมจ.ดรีมทีม(ประเทศไทย)

854

บจก.เอชพีเอส อินเทลลิเจนซ

821

บริษัท เอ พลัส เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด(มหาชน)

855

โรงเรียนพิทยาสรรค

822

บจก.เบทาโกรภาคเหนือ เกษตรอุตสาหกรรม

856

รานไทยอิเล็กโทรนิกส

823

บจก.เบทาโกรภาคเหนือ เกษตรอุตสาหกรรม

857

นําชัยพงษเพชร

824

Progressive International Marketing Co.,Ltd

858

บริษัท อินเทลลิเจนท คอมมิวนิเคชั่น จํากัด

825

บจก.เค.ซี.ดับบลิว.ซัพพลาย

859

หจก บี.เค.เม็ททอลชีท(รอยเอ็ด)

826

บจก.มีเดียแชริ่ง

860

สํานักอํานวยการประจําศาลจังหวัดสมุทรสาคร

827

TITAN STUDIO

861

บจก.พรรณีการพิมพ

828

บจก.วิสตา อินโน

862

คุณสุวัฒน บุญยมโนนุกุล

829

เทศบาลตําบลบางวัว คณารักษ

863

หจก.สยามภัณฑ เอส อี คอมเมอรเชียล

830

ปริ๊นทเเอเรีย

864

บจก.วี.ที.สตีล

831

บจก.เอเอ็มจี ออโต

865

บจก.บางกอกเบลท แอนด แมชชีนเนอร

832

บจก.เค.ซี.ดับบลิว ซัพพลาย

866

บจก.ซายน สเปค

833

บจก.99 การปก (1999)

867

บจก.เอดาซอฟท

834

บจก.นัมเบอรวัน ไดรวิ่งเรนจ

868

มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

835

KOTEC ENGINEERING

869

คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาฯ

836

บจก.เอสพีซี อินเตอรพรินซ

870

บจก.ดี.ดี.การเมนท แมนนูแฟคเจอริ่ง

837

บจก.สแตนดารด แมนูแฟคเจอริ่ง

871

บจก.ไท หยาง อินดัสทรี

838

หจก.พลังยนตเซอรวิส

872

บจก.เอ็น.เอเชี่ยน กรุป

839

หจก.พลังยนตเซอรวิส

873

บจก.เอส เค คอมเมอรเชียล กรุป

840

หจก.กัญญาพาณิชย

874

บจก.คริสเตียนีและนีลเส็น( ไทย)

841

บจก.อินชัวรโบรกเกอร

875

บจก.ขอนแกน เอส.พี.มอเตอร

842

บจก.ซีเนียรคอม

876

บจก.เมืองทองฟารม ดอนเจดีย

843

บจก.อีโคซีล

877

คุณ พัทธธีรา สถาปนพิทักษกิจ

844

บจก.อีโคซีล

878

บจก.กวางไพศาล ฟารม

845

บจก.ธรีดี เอเซีย

879

โรงพยาบาลสัตวเอกชัย

846

บจก.เอชพีเอส โซลูชั่นส

880

บจก.มหาชัยฟอกยอม

847

บจก.เอชพีเอส โซลูชั่นส

881

คุณณรงคฤทธิ์ ตั้งตระคุณ

848

AUTHENTIC TEX CORP.CO.,LTD

882

บจก.วาไรตี้แพ็ค


883

บจก.อาปาเช อินดัสเตรียล คอรปอเรชั่น

917

บจก.โอเรียนเต็ล เอช ไฟเบอร

884

บจก.สเปค ฟตติ้ง โฮม แอนด ช็อป

918

บจก.เค เจ เค พรอพเพอตี้ ดิเวลลอปเมนท

885

บจก.อมรชัย เพอรเฟคท

919

บจก.เคสส แพค แอนด โปรดักส

886

บจก.แปซิฟค คลีนรูม เซอรวิสเซส

920

บจก.ไทยลูบออยล

887

บจก.ออริกา

921

หจก.รวมเจริญ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด ซัพพลาย

888

กลาสเดด

922

หจก.รวมเจริญ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด ซัพพลาย

889

บจก.เค.พี.เนเชอรัลกาซ เอ็นเนอรจี

923

บจก.ผดุงศิลปโยธาการ

890

KATOEN NATIE SERVICES(THAILAND)LTD.

924

บจก.ผดุงศิลปวิศวการ

891

บจก.อีโคซีล

925

บจก.พี เอส ที ทรานสปอรต แอนด เซอรวิส

892

บจก. 99 การปก(1999)

926

บมจ.วินเทจ วิศวกรรม

893

บจก.เอส ซี เค อินดัสทรี

927

บจก.นารายณรวมพิพัฒน

894

บจก.ไอเดีย เพาเวอร

895

คุณฉลวย ดิษฐการ

896

บจก.นิมิตใหม ฮอนดาออโตโมบิล

897

บจก.อีลิทดีไซน

898

โกลเดนบีช โฮเต็ล

899

คุณวัฒนา นพคุณ

900

บจก.นครปฐมไพศาล

901

บจก. 99 การปก(1999)

902

บจก.อูไก

903

บจก.ลีเกิ้ล โปรเฟสชั่นแนล

904

บจก.บริหารทรัพสินทาเรือดอนสัก-สมุย

905

โรงเรียนกานตบดี

906

บริษัท ไดรฟอินคอรืท จํากัด

907

บริษัท โปรทารเก็ต (กรุงเทพ) จํากัด

908

บจก. เต็มใจเซอรวิส

909

บจก.เอชพีเอส อินเทลลิเจนซ

910

สายการบินสแกนดิเนเวียน แอรไลน ซิสเต็ม

911

หจก.วิทยชัยปโตรเลียม สาขา2

912

หจก.ปากชองไฮเวย

913

บจก.โอ เค ปากชอง

914

บจก.พูนทวีสินทรัพย

915

บจก.น้ําตาลมิตรผล

916

บจก. ตั๊ด ลี (ประเทศไทย)

ผลงานอ้างอิงของบริษัท  

รายชื่อลูกคาสวนหนึ่งที่ใชบริการของเรา ในป 2551

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you