Page 1

ต ั วอย่างรายงานสรุปการจ่ายเงิ นเดื อน โปรแกรม ADGpayroll lite2011

ื รหัสพนั กงาน ชอพนั กงาน ี 123 นายอนุชา สมเสยง 456 นางสาวยุพ ิ ณ ษาจันทร์

รูปแบบงาน รายเดื อน รายวัน

ั รายได ้ กําหนด วันจริ ง รายได ้ OT1.0 รายได ้OT1.0 OT1.5 รายได ้OT1.5 รวมรายได ้ OT มาสาย รายหักสาย ขาดงาน หักขาดงาน ค่าตําแหน่ง เบิ กล่วงหน ้ า หักประกันสงคม รวมรายได ้ ทั งหมด รวมรายหักทั งหมด รายได ้ สุทธิ 10000 13 12 4615.38 21 875 8 500 1375 150 120.19 1 384.62 500 0 250 6875 754.81 6120.19 200 13 12 2400 16 400 7.5 281.25 681.25 360 150 1 0 0 0 5 3081.25 155 2926.25

ี 123 นายอนุชา สมเสยง

456 นางสาวยุพ ิ ณ ษาจ ั นทร์

ต ั งค่าข้ อมูลเงิ นเดื อนของพน ั กงานเพี ยงคร ั งเดี ยว

สอบถามข ้ อมูลเพิ มเติ ม ติ ดต่อฝ่ ายขาย ยอดชาย เนือหนุ่ม tel : 029309325 mobile : 087-00108-99 mail: tel029393151@gmail.com

ตัวอย่างรายงานจริง  

123 นายอนุชา สมเสยงี 456 นางสาวยุพ ิ ณ ษาจันทร์ สอบถามข้อมูลเพิิ มเติ ม ติ ดต่อฝ่ายขาย ยอดชาย เนืือหนุ่ม tel : 029309325 mobile : 087-00108-...