Page 1


01. CURRI CUL UM VI T AE 01. 1Da t osper s ona l es 01. 2Ex per i enc i apr of es i ona l 01. 3Ex per i enc i apr of es i ona l v ol unt a r i a 01. 4Educ a c i ónyf or ma c i ón 01. 5I di oma s 01. 6Ca pa c i da desyc ompet enc i a s i nf or má t i c a s 01. 7Cur s osyt a l l er es

02. PROY ECT OSPRI NCI PAL ESCOMO ES T UDI ANT E 02. 1DI S EÑODEI NT ERI OR 02. 1. 1Mer c a dodea ba s t os 02. 1. 2Hot el T umbeédel anui t e 02. 1. 3S a l adec onf er enc i a sBi bl i ot ec a 02. 1. 4Es c enogr a f í a : “ L aDuda ” 02. 1. 5Res t a ur a c i ón: S a l adepl a t er í a 02. 1. 6Ga l er í adea r t e 02. 1. 7Ha bi t a c i ónhot el 02. 2DI S EÑODEPRODUCT O 02. 2. 1L i br er í aex pos i t or 02. 3DI S EÑOGRÁF I CO 02. 3. 1L ógot i pomer c a dodea ba s t os

03. DI S EÑODEI NT ERI ORES 03. 1BodegaCa nRa f ol sdel sCa us 03. 2BudaNi ghtCl ub

04. T ÉCNI CASART Í S T I CASYGRÁF I CAS 04. 1T éc ni c a sa r t í s t i c a s 04. 2T éc ni c a sgr á f i c a s 04. 3Render s


Mit r a ba j oc omodi s eña dor adei nt er i or espa r t edel aes c uc haa l c l i ent e. El di s eñonot er mi nac ua ndoesl l ev a do ac a bo, s i noques ei ni c i aenes t emoment o.Comi enz ac ua ndo nos ot r os ent r a mosaf or ma rpa r t edees t e,y a s eaennues t r ac a s a , enl ac a l l eoenl a c i uda d. El di s eños ei ni c i ac ua ndoc omi enz al ar epr es ent a c i ónv i s i bl e, f í s i c a ys ens or i a l .Pores t o,miobj et i v oes quel af unc i ona l i da ds eael punt ode pa r t i dayquec a daes pa c i oyobj et o di s eña doc umpl ac onl a snec es i da des del c l i ent eyf unc i oneenel t i empo.


J OANAGARCI AJ UAN

01. Cur r i c ul um Vi t a e

C/COL ONNº 10 3º A, 49030ZAMORA( Es pa ña ) 04/ 04/ 1989 Es pa ñol a T L F /F AX: 0034980510044 MVL : 0034649271759 y oa na _a v edi l l o@hot ma i l . c om

I DI OMAS :

L enguama t er na : Es pa ñol /Ca s t el l a no Ot r a sl engua s : I ngl és : B1Ni v el eur opeo I t a l i a no: B1Ni v el eur opeo Por t ugués:B2Ni v el eur opeo

EXPERI ENCI APROF ES I ONAL I dea sc onc ept ua l esydi s eñobá s i c odei nt er i orei l umi na c i ónpa r aunadi s c ot ec a . 20092010BudaNi ght Cl ub, C/L aAma r gur anº 10 Za mor a( Es pa ña ) . I nv ol uc r a c i ónenl ai nv es t i ga c i óndepr oduc t osdedi s eños os t eni bl e.I dea sc onc ept ua l es, di s eñobá s i c o ydi s eñoej ec ut i v opa r al as a l adedegus t a c i ónenl abodegadeCa nRa f ol s , enBa r c el ona , 2011.Pa ol oDega nel l oAr c hi t et t o.V.G.B.T i epol o30/ B20129Mi l a no( I t a l i a )T EL /F AX:00390270009324ema i l :pdega ne@pa ol odega nel l o. i t

EXPERI ENCI APROF ES I ONALVOL UNT ARI A Di s eñobá s i c oyej ec ut i v odepr oy ec t osdees c a pa r a t i s moenunaz a pa t er í a . 20052007Pi esNuev osS . L . c a r r et er aL edes manº2, 37006S a l a ma nc a( Es pa ña ) Pr opues t ayej ec uc i óndees c enogr a f í apa r ael Ay unt a mi ent odeS a nt aCl a r adeAv edi l l o( Za mor a )2010. Ay t oS T A Cl a r adeAv edi l l o,Pl a z al aCons t i t uc i ón S / NS T A Cl a r adeAv edi l l o,Za mor a( Es pa ña )T l f : 980560168

EDUCACI ÓNYF ORMACI ÓN 2005–2007BACHI L L ERAT ODEART E Es c uel adea r t eys uper i ordedi s eñodes a l a ma nc a( es c uel adea r t e) F i l i ber t oVi l l a l obos10, 37006S a l a ma nc a( Es pa ña ) 20082011DI S EÑODEI NT ERI ORES Es c uel adea r t eys uper i ordedi s eñodeZa mor a( es c uel adea r t eydi s eño) Pl a z adet or os2, 49007Za mor a( Es pa ña ) 20092010MAS T ERI NT ERI ORDES I GN Pr of undi z a c i ónent ema sdedi s eñodei nt er i or es : r el a c i ónc onl apr eex i s t enc i a , r el a c i óndel a sper s ona s c onel mobi l i a r i o, noc i onesdef l ex i bi l i da d, r el a c i ónpúbl i c opr i v a do ei nt er i or ex t er i or , pr i nc i pi osdes us t ent a bi l i da d,r el a c i ónyc oher enc i adepr oy ec t osdeha bi t a rs egúnl osmodel oss oc i oc ul t ur a l esdel a c i uda dc ont empor á nea . El us ua r i o, s usa s pi r a c i onesydes eoss er á nel punt odepa r t i dadel ospr oy ec t os . Es c ol aS uper i ordeAr t eseDes i gn( Es c uel adea r t eydi s eño) Av eni daCa l a us t r eGul benk i a n, 4460268Ma t os i nhos , Por t o( Por t uga l )

CAPACI DADESYCOMPET ENCI ASI NF ORMÁT I CAS :

Pl a t a f or maPCyMa c Of i má t i c ani v el s uper i or : Mi c r os of tWor d, Ex c el , Pr es ent a c i ónPowerPoi nt , Out l ook , AdobeAc r oba t Di s eñoyma quet a c i ón, r et oquef ot ogr á f i c oydi buj ov ec t or i a l ma nej opr of es i ona l : AdobePhot os hop CS 4, Ma c r omedi aF r eeha nd. Modul a c i ón ya ni ma c i ón 3D ypos t pr oduc c i ón,ma nej opr of es i ona l :3DMAX2010,VRAY2011, Ci nema , Di a l ux , Aut oc a d3d, S k et c hup Di buj ol i nea l a r qui t ec t óni c o, ma nej opr of es i ona l : Aut oc a d2010, Di ba c

CURS OSYT AL L ERES :

Cur s osdei nf or má t i c a : Ges t i óndeempr es a sa gr a r i a si nf or má t i c a s : Es l ac ent r osdef or ma c i ón. Za mor a . 50hor a s . Cur s odei nf or má t i c abá s i c a : I ns t i t ut oZa mor a nodeF or ma c i ónyEmpl eo. Za mor a . 20hor a s . Mec a nogr a f í a . Es c uel aes pec i a l demec a nogr a f í a . S a l a ma nc a . 2001. 1º c ur s o: s obr es a l i ent e, 2º c ur s os obr es a l i ent e, 3ºc ur s os obr es a l i ent e. Cur s osdel engua sex t r a nj er a s : Es c uel aOf i c i a l deI di oma s : 1ºdei nt er medi odei ngl és( enc ur s o) Cur s odei ngl és : CI S SS t . Mi c ha el ´ sCa mpusPr ogr a mme, T or ont o, Ont a r i o, Ca na dá . 2005. 60hor a s . Cur s odei ngl és : uni v er s i da dMenéndez Pel a y o, Va l enc i a2009, 40hor a s Cur s odepor t ugués , 2009. Es c ol aS uper i ordeAr t eseDes i gndeMa t os i nhos , Por t o( Por t uga l )–Cur s o dei ngl és : uni v er s i da dMenéndez Pel a y o, Ma dr i d2010, 40hor a s1ºdeni v el i nt er medi o. Cur s osdedi s eño: Wor k s hop: El j a r dí ni nt er i or , Es c uel adea r t eys uper i ordedi s eñodeZa mor a , 11, 12y13deMa r z ode 2009 I l umi na c i ónpa r aes pec t á c ul osmus i c a l es , 56hor a s Pr oc es osdedi s eñodema r c a : Es c uel adea r t eys uper i ordedi s eñodeZa mor a . Di a s7, 6y9deJ ul i o de2009


01. Di s eñodei nt er i or es 01. DI S EÑODEI NT ERI ORES 01. 1Mer c a dodea ba s t os 01. 2Hot el T umbeédel aNui t e 01. 3S a l adec onf er enc i a sBi bl i ot ec a . 01. 4Es c enogr a f í a : “ L aDuda ” 01. 5Res t a ur a c i ón:Ex pos i c i ón depl a t er í a 01. 6Ga l er í adea r t e 01. 7Ha bi t a c i óndehot el


HOT ELT UMBEEDELNUI T : “ EXPL ORARL ANAT URAL EZAYL AHI S T ORI ACOMOUNAF UERZAT ERAPEUT I CA” S et r a t aporunanoc hededes c a ns a r , deunaf or mai nt ens i v as i nomá sbi endeunama ner adev i v i r , s ent i ra s pec t osdel ana t ur a l ez aquees t a ba nol v i da dos . I nv ol uc r a r nosc onl ana t ur a l ez a , v er , di s f r ut a rdel ana t ur a l ez adees ev a c í oys i l enc i oquenosr ec i bena damá sl l ega r , unl uga rdeox i gena c i ón.


Debi doas ugr a nor t ogona l i da ddel ac ons t r uc c i ónpr eex i s t ent epr oy ec t o nuev af or ma sc oni nc l i na c i onesdi a gona l esquec ont r a ponen al a spr eex i s t ent esyquenosper mi t enunac l a r al ec t ur aent r el oqueha bí ayl oquees t a mosa ña di endo.


El c l a us t r oc ompues t opors usc ua t r opór t i c os , quer emosquema nt engas usf unc i ónor i gi na l , pa r al ac ua l f uec r ea do, queesl ades erunes pa c i odedi c a doal amedi t a c i ónes pi r i t ua l , pa r ael l os ol oi nt er v eni mosenél oc upá ndonosdes ur eha bi l i t a c i ónydes uspa t ol ogí a s . L apa l a br ac l a us t r ov i enedel l a t í n“ c l a uder e” , c onel s i gni f i c a dodec er r a r , t a mbi énc l a us ur a . T odoes t es i gni f i c a doquenosa por t ael mona s t er i oenl a pl a naba j a , queda ni nc oher ex osei nequí v oc osenl apr i mer apl a nt a , a l enc ont r a r nosunapl a naenf or made“ U” , c onunac i r c ul a c i ónl i nea l . Porl oque pr ec i s a mosdeunnuev oc uer pos obr el apr eex i s t enc i aenel l a t er a l nor t edel c l a us t r o. Ca daes pa c i oest r a t a dodef or madi f er ent e, c onnuev a ss ol uc i ones ynuev a si nt er v enc i ones , por quet odoel mona s t er i oma nt i eneuni da dyc onex i ónporel pa v i ment oc ont i núodel á mi na sdema der ayl apa r edi nt er i or del c l a us t r o.


Pa r t i mosdel ai nf l uenc i adeCa r l oS c a r paenl at i endaOl i v et t i enMi l á n, enl ac ua l , c r ea mosdi f er ent espel da ñosyc a daunodees t osa dqui er eunaf unc i óni ndependi ent ea l ot r o. Es t ec onj unt oc ent r a l i z a doya i s l a do, c ol oc a doenel c ent r odel aha bi t a c i ón, nosa por t af l ex i bi l i da ddent r odeunmi s moes pa c i o, da ndol uga radi f er ent eses pa c i osc omuni c a dosv i s ua l ment e. T a mbi énnosa por t aunaf á c i l l ec t ur aent r el opr eex i s t ent eyl anuev ai nt er v enc i ón. Conc ebi dot odoel l oc omounapi ez aúni c ac onl osmi s mosma t er i a l esyquepuedac ons t r ui runami s maper s ona , es t onosper mi t e ec onomi z a r .


L ac a s ac ont odos uc onj unt odef unc i onesque da nor i genaes pa c i osa l t a ment ees pec i a l i z a dos , c a daunoc ons unombr e( c oc i na , ba ño, dor mi t or i o,et c . )esunai nv enc i ónr el a t i v a ment er ec i ent e. Esf r ut odeunpr oc es odeev ol uc i óni ni c i a doenels .XI Xpa r aha c erf r ent eal a smúl t i pl esex i genc i a sdehi gi eneec onf or t a bi l i da d c es a r i apa r aga r a nt í ader epr oduc c i óndef uer z a sdet r a ba j odel a ss oc i eda despr ot oi ndus t r i a l es . L aa r qui t ec t ur amoder nac ons i gui óex poners us i nt enc i onesdet r a ns f or ma c i óndel as oc i eda da t r a v ésdea l gunosej empl osdec a s a sques e l l ega nac onc ebi rc omoma ni f i es t os , c ons i gui endoa c el er a rel l ent opr oc es odet r a ns f or ma c i ón dea r qui t ec t ur adel osi nt er i or es . Conv i r t i éndos el ac a s aenunbr ev edi s pos i t i v o dec ont r oldel as oc i eda d,má qui napa r aha bi t a r . Dej a ndodes erun“ c ont enedors ens i bl eal av i v enc i adec a das uj et o”pa r apa s a ras eruni nv ol uc r oa bs t r a c t oeneut r a l , pa r as erha bi t a dopor c ua l qui eri ndi v i duo.


GAL ERÍ ADEART E Enunaga l er í adea r t el omá si mpor t a nt eydes t a c a donoeseles pa c i os i nol api ez aex pues t a . Porl oc ua l t odoel c ont or nodees t ees pa c i os e ma nt i enel i br e,or ga ni z a ndol ac i r c ul a c i ónent or noaunaes c a l er aes c ul t ór i c aquec omuni c a l a sdospl a nt a s .Pudi endof or ma rpa r t ees t aes c a l er apa r aex ponerobj et oss obr eel l a .


HABI T ACI ÓNHOT EL Es t epr oy ec t o,c ons i s t í aent r a ns f or ma runaha bi t a c i óndeunhot el yquec a daunadel a sha bi t a c i oness ea ndi f er ent es .Unej empl o,pa r ec i do aes t e, esel Hot el Puer t aAmér i c adeMa dr i d. S i gui endounc onc ept odel i ber t a dydi a f a ni da d dent r odees t ees pa c i o, el dor mi t or i os edes a r r ol l ac ones pa c i osc ompl et a ment ea bi er t os , c omo s onl az onadedor mi t or i o, c onl az onadeba ño yc onl az onader el a x . F or ma ndot odosel l osun c onj unt o, yas uv ez , c a daes pa c i oes t ádi v i di do delot r o,y as eamedi a nt eunc a mbi odepa v i ment o, pa nel esmóv i l es , et c .


02. DI S Eテ前DEPRODUCT O 02. 1L i br er i aex pos i t or


MUEBL EEXPOS I T ORPARAUNAES CUEL ADE ART E Elpr oy ec t ot ení a que c umpl i runa s er i e de pa ut a s . Ent r eel l a s , l amá si mpor t a nt eesques i r v i er apa r aex ponerl ost r a ba j osques er ea l i z a n enl aes c uel adea r t edeZa mor ayque, as uv ez , pudi er as err ea l i z a dodema ner ama nua l porl os a l umnosdees t a . Unodel ospr obl ema squemeenc ont r éyque s i r v i ódepunt odepa r t i da , f uel av a r i eda ddeobj et os ,t r a ba j osypr oy ec t osques epodí a nex ponerenél .Porl oc ua l ,l av er s a t i l i da dyc ompos i c i onesi nf i ni t a sc ons uspi ez a sa poy a nes t ai dea . Ha yquet enerenc uent a , quees t eobj et oy aer a pens a do pa r aun l uga ren c onc r et o,l oc ua l , c onl l ev oadef i ni rel obj et oc onunc ol orneut r o quenoi nt er v i ni er ac onel es pa c i oyas uv ezr es a l t a r al api ez aex pues t a .


03. DI S Eテ前GRテ: I CO 02. 1L テウgot i poMer c a dodeAba s t os


L OGOT I POMERCADODEABAS T OS . El di s eñodel l ogot i po, c omoi dent i da ddel edi f i c i o. Es t ác ompues t oporunt r esc i r c unf er enc i a s , c omos í mbol odelel ement opr i nc i pa ldeledi f i c i o, queesel r os et ón. Enel c ent r odees t et enemosl at i pogr a f í adeuna“ M”enl a z a dac onuna “ A” . Es t at i pogr a f í aha c eungi ño, al aépoc amoder ni s t aenl aques ec ons t r uy oel edi f i c i o, per o al av ezc ohi bi doporunas oc i eda dquel er odea badel ac i uda ddeZa mor a , s i endounapobl a c i ónquea c a ba bades a l i rdel aeda dmedi a . Mepa r ec emuyi mpor t a nt er epr es ent a rdent r o dees t el ogot i po,l ac a r a c t er í s t i c abá s i c adel os mer c a dosdea ba s t os ,queesl av a r i eda d de c ol or . Porl oquehedec i di doquees t av a r i eda d dec ol ort a mbi éns et r a ns mi t aat r a v ésdel agr á f i c aempl ea daenel l ogot i po.


01. Di s eテアodei nt er i or es 01. DI S Eテ前DEI NT ERI ORES 01. 1BodegaCa nRa f ol sdel sCa us 01. 2BudaNi ghtCl ub


Empr es av i ní c ol adeCa nRa f ol sdel Ca us , enAv i ny onetdel Penedés( Ba r c el ona ) . F uei ni c i a doen2000porel es t udi odea r qui t ec t ur aPa ol oDega nel l o. V. G. B. T i epol o 30/ B20129Mi l a no( I t a l i a )T EL /F AX: 00390270009324ema i l : pdega ne@pa ol odega nel l o. i t . Esunedi f i c i ot ot a l ment eent er r a doyc ompues t oport r esgr a ndesbl oquesc ol oc a dosendosc ot a sdi f er ent es , c onunas uper f i c i et ot a l de5000m2. Enf ebr er ode2011c omi enz ol a spr á c t i c a senes t ees t udi o, pa r ael c ua l , des a r r ol l ol as a l adedegus t a c i ón, quef or mapa r t edees t ec ompl ej o. El des env ol v i mi ent odees t epr oy ec t o, t i enec omoba s ef unda ment a l pr oy ec t a rc onel pa s a do, esdec i r , l aa r qui t ec t ur at i eneques erc a pa zdec ont a rl a st r a ns f or ma c i onesdeunl uga rs i ndes t r ui rl a sf or ma sa nt ec edent esyl ost es t i moni osv i v i dos . S i endounanuev ac ons t r uc c i ónquedi a l ogac onl aa nt er i ors i nv i ol enc i a rl amonument a l i da dex hi bi da .


BUDANI GHTCL UB Esunadi s c ot ec a ,s i t ua daen elc ent r o del a c i uda d, C/L aAma r gur anº 10 Za mor a( Es pa ña ) . L ar eha bi l i t a c i ón dees t apr et enderc ons egui r unanuev ai ma gendees t ayunamej orf unc i ona mi ent odees t ees pa c i o. Ademá sdea dec ua r l o al anuev anor ma t i v adel c ódi got éc ni c o Cr ea ndounaz onapr i v a da ,enunes pa c i oa l a r ga doyc ones c a s aa l t ur a ,quea c t ua l ment es e enc uent r aunal a r gaba r r adeba r . L as i t ua c i óndel a sba r r a sc umpl eunpa pel f unda ment a l ,c ons i gui endo da rs er v i c i oa lma y or númer odeper s ona spos i bl esyc onmenosper s ona l . Pa r ael l o, l as i t ua mosunadel a sba r r a sen di a gona lynosper mi t eda rs er v i c i oal az ona c omúndel adi s c ot ec ayl az onapr i v a da . L ai l umi na c i óndel adi s c ot ec a ,t i eneunpa pel f unda ment a l pa r at r a ns mi t i runanuev ai ma gen dees t ees pa c i o,r ea l i z a domedi a nt eL ed´sque c a mbi adec ol or .


Medi a nt eunboc et o, esl amej orf or madet r a ns mi t i rl ai deayl amá sr á pi da ,quees t ápens a ndoel di s eña dor . Pa r ael l out i l i z a mosdi f er ent est éc ni c a sa r t í s t i c a s , y as ea nt éc ni c a shúmeda s , s ec a s , mi x t a soc ol l a ge.


Ut i l i z a ndoel or dena dorc omounaher r a mi ent aanues t r os er v i c i o, podemosc ons egui rt r a s mi t i rc onc ept os ,i dea s ,s ent i mi ent os ,emoc i ones ,et cquepos t er i or ment es ona pl i c a dosa nues t r ospr oy ec t os . Puedens erunamez c l aent r edi buj osyboc et osama noa l z a dac oni mรก genesyr ender s , ent r e ot r os . L oi mpor t a nt eespoderc omuni c a rdef or mac l a r ayc onc i s al oquees t a mospens a ndo anues t r osc l i ent es .


2


Pa r t i endodeunl ev a nt a mi ent oen2D, s epr et endenc r ea runai ma gen, l omĂĄ x i mopos i bl e, del ar ea l i da den3D.Pa r ael l out i l i z a mospr ogr a ma sc omo3Dma x , enel c ua l , modul a most odoss usel ement os pa r t i endodeundi s eĂąoendosdi mens i ones . El r es ul t a dodees t osr ender spos t er i or ment e, s i esnec es a r i o, s onr et oc a da sc onAdobePhot os hop.


Gr ac i as po rt u at en ci 贸n .


Portfolio yoana  
Portfolio yoana  

diseñadora de interior