Page 4

FOTO: RAWPIXEL/ISTOCK

VIKTIGA HÄNDELSER 2015 Entydiga domar hur det svenska privatkopierings­ ersättningssystemet ska tolkas Under året har alla tre domar på området för privatkopieringsersättningssystemet fallit ut till kulturskaparnas fördel. – ­I en mellandom som meddelades den 30 april i Svea hovrätt i målet mot TeliaSonera fastslogs att mobiltelefonen Iphone uppfyller lagens krav för att omfattas av ersättningssystemet för privatkopiering. Domen handlar ­däremot inte om hur mycket Telia ska betala utan det blir en senare fråga för domstolarna att ta ställning till. – I en dom, som meddelades den 26 juni i Hovrätten över Skåne Blekinge i målet mot Sony Communications, fastslogs att musikmobilen W715 ska omfattas av ersättningssystemet för privatkopiering. Hovrätten fastslog att Sony Mobile ska betala Copyswede 3 kr/GB istället för 50 öre/GB, som tingsrätten kom fram till i sin dom, vilket innebär drygt 1,7 miljoner kronor samt Copyswedes rättegångskostnader i både tings- och hovrätt. Kravet gäller från och med den 1 januari 2009. – I en dom meddelades den 20 oktober i Solna tingsrätt i målet mot Samsung slog domstolen fast att även datorer och surfplattor ska omfattas av ersättningssystemet för privatkopiering. Lagens krav är uppfyllt med hänsyn till att datorerna och surfplattorna i hög grad är lämpliga för privatkopiering och dessutom används för kopiering i tillräckligt stor omfattning. Copyswede har begärt redovisning av hur importen för datorer och surfplattor sett ut sedan 1 september 2013. I nuläget har inget belopp på ersättningen begärts.

Högsta domstolen tar upp Telia-målet för prövning I slutet på året beviljade Högsta domstolen prövningstillstånd i målet mellan Copyswede och Telia som handlar om huruvida Iphones omfattas av privatkopieringsersättningen.

Ny svensk lag för upphovsrättsorganisationer på gång En ny lag för upphovsrättsorganisationer som bedriver k­ ollektiv rättighetsförvaltning är på gång. Copyswede har, tillsammans med många andra intressenter, deltagit som

4

expert i lagstiftningsarbetet. Copyswede har under året även lämnat in yttranden på utredningens förslag (SOU 2015:47). De nya reglerna är tänkta att träda i kraft under 2016. Det bakomliggande direktivet ”Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/26/EU om kollektiv förvaltning av upphovsrätt” är omfattande och spänner över många rättsområden. I arbetet har det varit viktigt att understryka att strukturer som fungerar väl på området för kollektiv rättighetsförvaltning i Sverige värnas samtidigt som det är av central betydelse att direktivets bestämmelser om ökad insyn för rättighetshavarna införlivas på ett sätt som garanterar största möjliga transparens.

Genombrott i att tillgängliggöra tv- och radioarkiv för forskning Copyswede slöt under året en avsiktsförklaring med ­Kopiosto och Kungliga Biblioteket (KB) som syftade till att skapa en världsunik möjlighet att strömma material ur KB:s tv- och radioarkiv över landgränserna. Ett nationellt försök pågår redan idag genom ett samarbete med KB. Nu kan även en pilotverksamhet inledas för att utforska nya vägar för att göra material tillgängligt mellan länderna. Försöket syftar till att forskare i Sverige, och i en förlängning genom piloten även i Finland, ska kunna få tillgång till tv- och radioarkivet hos KB för sin forskning på distans genom streaming. Att tillgängliggöra skyddat innehåll över landgränser där användningen även behöver stöd av nationella bestämmelser om avtalslicens har betraktats som en svår utmaning. Försöksverksamheten syftar till att hitta lösningar på de problem som kan uppkomma. Exempelvis hur en kommande ersättningsmodell ska utformas behöver lösas innan en fullskalig färdig tjänst kan lanseras.

Nytt avtal för Öppet arkiv Copyswede tecknade tillsammans med SVT ett avtal som innebar att det från och med april 2013 fanns delar av SVT:s egenproducerade program som sänts före 30 juni 2005 tillgängliga på SVT:s webbplats, Öppet arkiv. Detta avtal har i december 2015 ersatts av ett nytt ettårigt avtal med en annan ersättningsmodell.

COPYSWEDE ÅRSREDOVISNING 2015

Copyswede Årsredovsining 2015  
Copyswede Årsredovsining 2015