Page 26

2015

2014

20 643 132

19 245 933

Reservering för osäker kundfordring On Offs konkurskonkurs

0

-27 314

Reservering för osäker räntefordring Com Hem

-438 185

-438 185

Kundfordringar

Reservering för osäker kundfordring Dustin privatkopieringsersättning Summa kundfordringar

-353 720

-353 720

19 851 227

18 426 714

2015

2014

För samtliga anställda

9 839 539

9 003 623

Varav till vd och styrelse

1 317 387

1 291 557

2015

2014

5 049 927 (1 596 880)

4 641 819 (1 480 784)

697 341 (228 085)

690 864 (229 404)

Lön och andra ersättningar

Sociala avgifter (varav pensionskostnader) För samtliga anställda

» Not 4. Medelantalet anställda 2015

2014

Antal anställda

17

16

Varav män, %

34

32

» Not 5. Könsfördelning i styrelse och föreningsledning 2015

Varav till vd och styrelse

» Not 10. Immateriella anläggningstillgångar 2015

2014

5 421 112

4 408 887

606 676

1 012 225

0

0

Balanserade utgifter för systemutveckling 2014

Styrelse

Ingående anskaffningsvärde Inköp

Antal kvinnor

2

3

Utrangeringar

Antal män

4

4

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

6 027 788

5 421 112

Antal kvinnor

0

0

Ingående avskrivningar

4 424 729

3 830 702

Antal män

1

1

Utrangeringar

Föreningsledning

2015

2014

Hyra och övriga lokalkostnader

1 689 974

1 721 290

Kontorskostnader

1 112 178

1 098 563

Konsultkostnader, övriga externa tjänster, ombudskostnader

5 725 080

6 183 373

Övriga kostnader

1 247 944

963 622

9 775 176

9 966 848

I Copyswedes redovisning utgörs den operationella leasingen i allt väsentligt av hyrda lokaler. Hyresavtalet tecknades under 2012 och löper på 5 år. Om avtalet inte sägs upp förlängs hyrestiden med tre år vid varje tillfälle. Storleken på de framtida hyreskostnaderna baseras på utvecklingen av konsumentprisindex. Förutom hyra av lokaler avser avtalen leasing av kontorsmaskineroch bilar. Framtida minimileaseavgifter som ska erläggas avseende icke uppsägningsbara leasingavtal:

Förfaller till betalning senare än ett men inom 5 år Förfaller till betalning senare än 5 år Under perioden kostnadsförda leasingavgifter

2015

2014

1 820 984

1 720 921

1 666 268

3 199 983

0

0

1 819 105

1 828 845

2015

2014

185 000

181 300

PricewaterhouseCoopers Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget

20 000

20 000

205 000

201 300

Revisionsuppdraget

4 830

4 830

Summa

4 830

4 830

209 830

206 130

Summa Förtroendevald revisor

Totalt

Utgående ackumulerade avskrivningar

4 833 666

4 424 729

Planenligt restvärde vid årets slut

1 194 122

996 383

» Not 11. Materiella anläggningstillgångar 2015

2014

1 249 940

1 229 844

Inventarier Ingående anskaffningsvärde Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar

35 519

34 416

-13 047

-14 320

1 272 412

1 249 940

956 591

821 296

Utrangeringar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Planenligt restvärde vid årets slut

-7 828

-14 320

141 626

149 615

1 090 389

956 591

182 023

293 349

» Not 12. Skatt på årets resultat Aktuell skatt

» Not 8. Information angående ersättning till revisor

Revisionsuppdraget

0 594 027

Utrangeringar

» Not 7. Operationella leasingavtal

Förfaller till betalning inom ett år

0 408 937

Årets avskrivningar

» Not 6. Övriga externa kostnader består i sammandrag av:

26

» Not 9. Löner och ersättningar

2015

2014

35 681

28 781

Uppskjuten skatt Skatt på årets resultat

0

0

35 681

28 781

Årets skattekostnad avser skatt på ej avdragsgilla kostnader.

» Not 13. Långfristiga värdepappersinnehav Det långsiktiga värdepappersinnehavet avser tre aktieindexobligationer utställda av Svenska Handelsbanken. Aktieindexobligationerna är kapitalskyddade på återbetalningsdagarna och löptiderna är tre, fyra eller fem år. Nominellt belopp

Marknads­värde

Affärsdag

Förfallodag

Aktieindexobligation SHBO 1333

20 000 000

26 620 000

13-02-15 16-12-28

Aktieindexobligation SHBO 1334

20 000 000

24 540 000

13-02-15 17-12-28

Aktieindexobligation SHBO 1364

20 000 000

23 840 000

13-12-10 18-12-10

Totalt långfristigt värdepappersinnehav är 60 000 000 kr.

COPYSWEDE ÅRSREDOVISNING 2015

Copyswede Årsredovsining 2015  
Copyswede Årsredovsining 2015