Page 1

Ympäristöliiketoimintaa voi olla

kaikilla aloilla

Esimerkkejä

Ympäristöliiketoiminnasta Vol. 2


”There is no business to be done on a dead planet.” David Brower, Patagonia

”Maailman pelastamisesta tulee tehdä kannattavaa liiketoimintaa.” Esko Aho

”Yhteistyö on voimaa” Piia Nurmi, Turun ammattikorkeakoulu, Kestävän kehityksen ja yritysvastuun tutkimusryhmän vetäjä

1


Ympäristöliiketoiminta kannattaa myös taloudellisesti Tämä on Ympäristöliiketoimintaesitteen päivitetty versio. Ensimmäisessä versiossa kerrottiin mitä kaikkea ympäristöliiketoiminta voi olla ja on. Tähän päivitettyyn versioon on lisätty yritysesimerkkejä sekä tietoa resurssitehokkuudesta. Esite pyrkii tarjoamaan esimerkkejä siitä, millaisia hyötyjä yritys voi saavuttaa huomioimalla ympäristöasiat toiminnassaan. Esitteen lähtökohtana on ollut käytännönläheisyys. Haluamme tarjota erityisesti pkyrittäjille kevyen, mutta innostavan lukukokemuksen ympäristöliiketoiminnan parissa. Ympäristöliiketoiminnan arvioidaan olevan lähivuosikymmeninä yksi nopeimmin kasvavista toimialoista maailmassa ja se on kannattavaa sekä taloudellisesti että ekologisesti.

Tämän esitteen sisältö on koottu eGreenNet-hankkeen toimesta yhteistyössä yritysten kanssa, jotka ovat ympäristöliiketoiminnan edelläkävijöitä ja haluavat edistää ympäristöosaamista olemalla esimerkkinä muille. Esitteen tarkoituksena on raottaa ovea ympäristöosaamisen ja -liiketoiminnan maailmaan ja madaltaa kynnystä miettiä oman yrityksen ympäristöosaamista ja mahdollisuuksia ympäristöliiketoiminnan saralla. Ota rohkeasti yhteyttä mikäli sinulla heräsi ajatuksia oman yrityksesi mahdollisuuksista. Mikäli ajatuksia ei herännyt, ota silti yhteyttä - pohditaan yhdessä yrityksesi kehitysmahdollisuuksia. Piia Nurmi Projektipäällikkö +358 40 355 0931 piia.nurmi@turkuamk.fi Jenni Suominen Projektikoordinaattori +358 40 355 0936 jenni.suominen@turkuamk.fi

Julkaisun kirjoittajat: Essi Hillgren, Ria Jussilainen, Jenni Suominen, Piia Nurmi, Nina Aarras, Jaani Kuusela, Tiina Jaatinen Lähteet: www.ymparistoosaaminen.fi; Taipalinen & Toivio 2004, 15; Sarkkinen 2006; Suominen 2010; eGreenNet-hanke

2


Pk-yritys voi toimia ympäristöystävällisesti esimerkiksi seuraavin tavoin:

Huomioimalla tuotteiden ja palveluiden ympäristövaikutukset koko elinkaaren ajan

Huomioimalla ympäristöasiat johdonmukaisesti toiminnassaan

Toteuttamalla ympäristöarviointeja tavarantoimittajista ja sidosryhmistä

Kannustamalla asiakkaita, henkilöstöä ja yhteistyökumppaneita ympäristöystävällisiin toimintatapoihin

Suunnittelemalla ympäristöystävällisiä tuotteita ja tuotantoprosesseja

3

Vähentämällä ja tehostamalla materiaalin, energian ja veden käyttöä

Jokin innovaatio

Vähentämällä jätteiden määrää uusiokäyttämällä ja kierrättämällä

Suosimalla hankinnoissaan ympäristöystävällisiä tuotteita ja palveluita


Mitä ympäristöosaaminen on Yrityksen ympäristöosaaminen on toimintaa, joka • ei pilaa tulevien sukupolvien luonnonvaroja ja • suojelee luonnon monimuotoisuutta sekä • esimerkillään ohjaa kuluttajia ympäristöystävällisemmiksi ja kykenee tarjoamaan oikeaa tietoa tilanteesta. Ympäristöosaaminen ei ole pelkästään vallitseva trendi, vaan tekoja, joilla voi olla vaikutusta myös tulevaisuudessa. Ympäristövastuun toteuttaminen edellyttää yrityksiltä ympäristöosaamista, jossa ylläpidetään luonnon monimuotoisuutta, käytetään luonnonvaroja tehokkaasti,

kehitetään sellaisia tuotantotapoja ja -prosesseja, jotka olisivat mahdollisimman ympäristömyönteisiä sekä pyritään torjumaan ilmastonmuutosta. Parhaimmillaan ympäristöosaaminen ei ole vain pieniä tekoja, joiden avulla yritys pystyy määrittelemään itsensä ja toimintansa ekologiseksi. Tehdyillä päätöksillä ja ratkaisuilla voidaan vaikuttaa sekä ympäristön hyvinvointiin että yrityksen omaan toiminnan kehittämiseen positiivisella lopputuloksella. Huolellisesta ympäristötyöstä hyötyvät lopulta sekä ympäristö että yritys itse. Ympäristöosaamisen tulee olla kokonaisvaltaisesti ja järjestelmällisesti osa liiketoimintaa, tuotetta tai palvelua.

Ympäristöliiketoiminta

Yritys toteuttaa omassa toiminnassaan ympäristöosaamista

Yritys auttaa ja mahdollistaa muiden yritysten ympäristöosaamisen toteuttamista

Lähteet: Taipalinen & Toivio 2004, 15.; Sarkkinen 2006; Suominen 2010.; eGreenNet-hanke

4


Mitä ympäristöliiketoiminta on Ympäristöliiketoiminnan laajempi määrittely kattaa ilmastoon, ympäristön tilaan, jätteen käsittelyyn, puhtaaseen energiaan, energiatehokkuuteen ja säästöön liittyvät investoinnit ja tuotteet. Ympäristöliiketoimintaa voi olla kaikilla toimialoilla. Ympäristöliiketoiminnan kulmakivet • Kielteisten ympäristövaikutusten estäminen, vähentäminen, poistaminen ja korjaaminen • Tukitoiminta, kuten koulutus, tutkimus, konsultointi, rahoitus, mittaus, monitorointi ja sertifiointi • Liiketoiminnan ytimenä voi olla järjestelmät, koneet, laitteet, tuotteet, materiaalit ja palvelut

• Kaikilla aloilla voi olla ympäristöliiketoimintaa • Huomioidaan sekä liiketoiminnan että kestävän kehityksen päämäärät • Liiketoiminnan tulee olla kannattavaa Ympäristöliiketoiminnan tavoitteena on vähentää luonnonvarojen käyttöä, rajoittaa saastumista, estää jätteiden ja päästöjen syntymistä sekä vähentää ympäristöonnettomuuksiin liittyviä riskejä. Ympäristöliiketoimintaa harjoittavat yritykset, jotka itse, omassa toiminnassaan toteuttavat ympäristöosaamista tai mahdollistavat muiden toteuttaa ympäristöosaamista omassa toiminnassaan.

Ekokysyntä on kysyntää,

joka syntyy tarpeesta estää tai hidastaa saastumista ja luonnonresurssien köyhtymistä.

Ympäristöliiketoiminta hyödyntää ekokysynnästä syntyviä taloudellisia mahdollisuuksia.

Lähteet: Hernesniemi & Sundquist 2007.; eGreenNet-hanke

5


Ympäristöliiketoimintaa voi olla esimerkiksi Energian, raaka-aineiden ja materiaalien säästäminen ja valinta

Päästöjen ja jätteen vähentäminen

Neuvonta

Kestävän kehityksen mukaiset tuotteet ja palvelut

Mittaaminen, ennakointi ja tarkkailu Kierrättäminen ja uusiokäyttö

Pilaantumisen estäminen, rajoittaminen, puhdistaminen ja korjaaminen

6


Mistä aloittaa: kehittämissuunnitelma! eGreenNet - liiketoiminnan kehittämissuunnitelman tarkoituksena on auttaa yrityksiä löytämään omat mahdollisuutensa ympäristöliiketoiminnan saralla ja kehittämään yrityksen toimintaa. Kehittämissuunnitelman hinta on 150 €. Alta näet miten kehittämissuunnitelma etenee: 6. Suunnitelma käydään läpi yrittäjän kanssa.

”Matching”, yritys saa tarvittaessa apua sopivien yhteistyökumppanien ja tahojen etsintään suunnitelman toteuttamiseksi.

5.

Tehdään suunnitelma liiketoiminnan mahdollisuuksista.

4. 3. 2.

Kartoitetaan yrityksen nykytilanne yhdessä yrityksen kanssa.

1.

Sparrautetaan suunnitelma asiantuntijaorganisaatiolla.

Pidetään intensiivineuvontapäivä, 2–3 verkoston asiantuntijaa mukana.

Pienikin teko on askel eteenpäin. Älä siis tavoittele kaikkea kerralla. Etene teko kerrallaan!

7

Yhteystiedot: Piia Nurmi Projektipäällikkö +358 40 355 0931 piia.nurmi@turkuamk.fi


”Ympäristöliiketoiminnan lähtökohtana pitää olla hyvä oma idea, mutta anna hetki myös muiden mielipiteille. Ehkä et olekaan ihan kaikkien alojen asiantuntija.” Aki Honkanen, Biota Tech Oy

”Vihreät valinnat säästävät rahaa.” Kimmo Lähtinen, K-Supermarket Lieto

”Ympäristövastuu on keskeinen menestyvien yritysten elementti.” Harri Kerminen, Kemira Oyj

8


Kuvia ympäristöliiketoiminnasta (kuvat: eGreenNet) 9


”Materiaalitehokkuuslaskentaan oli helppo lähteä mukaan, sillä ekologisuus on alusta asti ollut Flowparkille tärkeä arvo ja ympäristön huomioimiseen pyritään kaikessa toiminnassa.” Janne Kalhama, Flowpark

”Projekti on vastannut moniin kysymyksiin, tutustuttanut toisiin yrityksiin ja antanut aihetta ajatella ympäristöasioiden viestintää laajemmin.” Olli Suominen, Leipomo Verainen

”Emme tee rahaa ympäristöasioilla, vaan teemme rahaa ympäristön ja hyvän kehityksen vuoksi.” Jussi Mälkiä, MeriAura

10


Kierrätysliiketoiminta ja resurss Vastaus globaaleihin haasteisiin Kierrätysliiketoiminta ja resurssitehokkuuden parantaminen vastaavat globaaliin kysyntään, joka voimistuu jatkuvasti raaka-aineiden ja energian hintojen noustessa sekä säätelyn kiristyessä. Kierrätysliiketoiminta luo uutta liiketoimintaa muiden yritysten ylijäämämateriaaleista Kierrätysliiketoimintaa tekevät yritykset hyödyntävät ennakkoluulottomasti ja ympäristöystävällisesti muilta yrityksiltä tulevia jätteitä ja sivuvirtoja. Kierrätysliiketoiminta on uudenlaisia tuotteita, palveluja tai osaamista, joissa ylijäämämateriaali muuttuu haitasta resurssiksi: raaka-aineeksi tai energiaksi. Resurssitehokkuus on yrityksille liiketoimintaetu Resurssitehokkuudella tarkoitetaan materiaalien mahdollisimman tehokasta käyttöä prosesseissa, jätteiden ja sivuvirtojen hyödyntämistä sekä suljettuja ainekiertoja. Resurssitehokkuus on yritykselle kilpailuetu, joka voi tuottaa kustannussäästöjä, hankintasäästöjä tai uudenlaista liiketoimintaa.

Laitilan Wirvoitusjuomatehdas Oy Ympäristöliiketoiminta: energia- ja resurssitehokuus Toimiala: Virvoitusjuoma- ja panimoteollisuuden tuotteiden Laitilan Wirvoitusjuomatehdas Oy on Suomen neljänneksi suurin panimo, jonka tuotteet valmistetaan kahdeksaan kertaan laajennetussa tuotantolaitoksessa perinteisillä valmistusmetodeilla ja moderneimmalla teknologialla. Yhtiö valmistaa Kukko- ja Kievari- oluita, Oiva- siideriä ja -skumppaa, Into- lonkeroa ja vanhan ajan limonadeja.

11

valmistus ja tukkukauppa Toimipaikka: Laitila Perustamisvuosi: 1995 Liikevaihto: n 22 milj. € (2012) Laitila on panostanut voimakkaasti ympäristöystävälliseen teknologiaan pystyäkseen vastamaan nykyajan haasteisiin. Kaikki tuotantolaitoksen käyttämä sähköenergia on ollut tuulivoimaa jo vuodesta 2001. Yhtiön moderni panimoteknologia käyttää 70 % vähemmän energiaa kuin perinteinen.


sitehokkuus alueen vahvuudeksi Laitilan Wirvoitusjuomatehtaan resurssitehokkuus ja juomateollisuuden perinteiset sivuvirrat: Lämpöenergia

Jätevesi

- Suurin osa lämmöstä tuotetaan 100 % puulla tuotetulla kaukolämmöllä. - Talteen otettu lämpö kierrätetään pääosin omiin prosesseihin.

Syntyy n. 2,8 litraa / tuotettu juomalitra. Lämpö otetaan talteen omaan prosessiin.

Puu-, pahvi-, lasi-, alumiini- ja muovijätteet lajitellaan ja toimitetaan uudelleenkäyttöön

Suodatusjätteet - Maanparannukseen

- Puujäte toimitetaan toiselle yritykselle kiinteistön lämmitykseen. - Lasipullot materiaalina pääosin kierrätettäväksi ja pieni osa kierrätysjuomalasien valmistukseen. - Alumiinijätteestä tehdään uusia tölkkejä. - Muovijäte toimitetaan eteenpäin uudelleenkäyttöön.

Panimotoiminnasta syntyvä mallas- ja hiivajäte - Käytetään kokonaisuudessaan paikallisella maatilalla eläinten rehuksi. - Lisäksi Kukko - Oluenvalmistusmäskiä toimitetaan Laitilan Leipään, josta valmistetaan Laitilan Kukko -mallaslimppua.

Käymisestä syntyvä hiilidioksidi - Hiilidioksidi sitoutunut kasvun aikana hedelmään ja vapautuu käymisprosessissa. - Jatkossa kerätään talteen ja hyödynnetään omaan prosessiin sekä myyntiin.

12


Yrityksiä ympäristöliiketoiminnan parissa Veraisen Leipomo Oy

PS Processing Oy

Ympäristöasioista viestiminen kannattaa

Materiaalinkierrättäminen säästää luonnonvaroja ja vähentää jätettä

Green Carpet Turku Oy Ympäristön huomioimisesta kilpailuetua

Keraamikko Eero Kaarnisto

Hunajayhtymä

Ympäristötietoisuutta tarvitaan kaikilla aloilla

Kotimaisen hunajan tuotannon edistäminen

Flowpark Oy Materiaalivalinnoilla on merkitystä

Nereus Oy Energiatehokkuutta yhdistämällä aurinkoenergia maalämpöön

Sybimar Oy Suljetunkierronjärjestelmä vähentää jätevirtoja ja tehostaa materiaalien käyttöä

Strandbo Group Kestävä matkailu

Finess Energy Oy

13

Herrankukkaro Oy

Ympäristöystävällinen kokous- ja virkistyspaikka

Lindtrothin Puutarha

Energiankulutuksen vähentäminen, vedenkulutuksen minimointi ja uudelleen käyttö

NaNi Design

Ekologisten materiaalien hyödyntäminen, tuotantoketjun läpinäkyvyys, kotimaisuus

Finnfoam Oy

Ekologislla eristeillä energiatehokkaaksi

Perjantai Markkinointiviestintä Oy

Energiatehokkuudesta säästöjä

Ei riitä, että itse tiedät toimivasi oikein

PG Quality Oy

Verso Globe Oy

Ympäristö- ja laatujärjestelmillä läpinäkyvyyttä yrityksen toimintaan

Yrityksen kannattaa kertoa avoimesti hyvät tekonsa ja käytänteensä


Seuraavaksi esittelemme yrityksiä, jotka toteuttavat ympäristöosaamista omassa toiminnassaan tai mahdollistavat muiden yritysten ympäristöliiketoimintaa. Osa yrityksistä on mukana eGreenNet-hankkeessa.

Veraisen Leipomo Oy Ympäristöliiketoiminta: lähi- ja luomutuotteet Toimiala: Leipomotuotteet Toimipaikka: Mynämäki Leipomo Verainen pyrkii toiminnassaan ympäristöystävällisyyteen. Tuotteiden valmistuksessa hyödynnetään paikallista työvoimaa ja pyritään käyttämään mahdollisimman paljon paikallisia raaka-aineita. Käytetty energia tuotetaan uusiutuvilla energialähteillä (tuuli/vesi). Tuotteet leivotaan 100 % kotimaiseen

Perustamisvuosi: 1952 Liikevaihto: 5,1 milj. € Henkilöstö: n. 40 www.leipomoverainen.fi vehnä- ja ruisjauhoon. Luomutuotteet ovat yksi Leipomo Veraisen tärkeimmistä tuoteryhmistä. Näiden asioiden kertominen on noussut Veraisella tärkeäksi. Yrityksen tavoitteena on tuoda paremmin jälleenmyyjien ja kuluttajien tietoon yrityksen ympäristöstä kantamaansa vastuuta.

Green Carpet Turku Oy Ympäristöliiketoiminta: Vettä ja energiaa säästävä mattopesu Toimiala: Pesulapalvelut Toimipaikka: Länsi-Suomi Green Carpet on kehittänyt maailman ensimmäisen liikkuvan mattopesulan, matonpesuauton. Liikkuva mattopesula pesee ja kuivaa matot paikan päällä. Matot palautetaan puhtaina oikeille paikoilleen jopa alle tunnissa. Matonpesuautoon kehitetyt pesuaineet eivät ole ympäristölle haitallisia ja jätevesi menee puhdistamoon. Pesuprosessin energia tulee auton moottorista, jonka johdosta koko

Perustamisvuosi: 2012 Henkilöstö: 3–5 www.greencarpet.fi

pesu- ja kuivausprosessin energiankulutus on saatu puristettua hyvin matalaksi. Green Carpetin toiminnan kulmakivenä on tehokkuus: ajallinen, rahallinen ja ympäristöllinen. Yrityksen tavoitteena on tulevaisuudessa erottua kilpailijoistaan juuri ympäristöarvojensa avulla. Jotta viesti saadaan tehokkaasti läpi, yritys aikoo jatkossa terävöittää viestintäänsä ja markkinointiaan ympäristökärki edellä.

14


Hunajayhtymä Oy Ympäristöliiketoiminta: Kotimaisen hunajan tuotannon edistäminen Toimiala: Elintarvikkeet / hunajan pakkaus Toimipaikka: Loimaa Hunajayhtymä on Suomen suurin kotimaisen hunajan pakkaaja ja valikoimaltaan monipuolisin mehiläishoitotarvikkeiden myyjä. Yrityksen tavoitteena on tehostaa hunajan myyntiä ja tarjota monipuolisesti mehiläistarvikkeita ja näin varmistaa korkealaatuisen kotimaisen hunajan tuotanto. Hunajayhtymä ostaa pakkaamansa hunajan sopimustuottajilta ja myy tuotteen edelleen keskusliikkeille. Hunajan alkuperä on jäljitettävissä huolimatta siitä, että yhdessä hunajapurkissa voi olla hunajaa eri tuottajilta.

Flowpark Oy Ympäristöliiketoiminta: Ekologinen seikkailuhuvipuisto Toimiala: Huvipuisto, teemapuisto, elämyspuisto Toimipaikka: Turku ja Lappeenranta Flowpark on seikkailuhuvipuisto, jossa kaikenikäiset pääsevät kokeilemaan taitojaan eritasoisilla seikkailuradoilla. Seikkailuradat on rakennettu eläviin puihin niin, että puut eivät vahingoitu käytössä. Yrityksen toimiessa aidossa luonnonympäristössä asettaa se entistä enemmän haasteita toiminnalle, jonka tulisi ottaa kaikessa ympäröivä luonto huomioon. Tällöin muun muassa materiaalivalinnoilla on suuri merkitys. Flowparkille on tehty MIPS-laskenta eli materiaalin kulutuksen laskenta. 15

Perustamisvuosi: 1995 Liikevaihto: 3,3 milj. € (2012) Henkilöstö: 8 www.hunaja.fi Hunajayhtymä on laskenut kukkaishunajan hiilijalanjäljen ja ottanut käyttöön elintarvikkeen hiilidioksidipäästöt ilmoittavan CO2e-merkin, joka kertoo tuotteen hiilijalanjäljen sataa grammaa kohden pellolta kaupan varastoon. Mehiläisten rooli luonnon monimuotoisuuden ylläpitäjinä on merkittävä, sillä pölyttäessään kasveja mehiläiset auttavat kasvien lisääntymistä ja parantavat sadon määrää ja laatua. Mehiläisten pölytystyön arvon on arvioitu olevan Suomessa 60 milj. euroa, mikä on moninkertainen hunajasadon arvoon verrattuna. Perustamisvuosi: 2009 (toiminta 2010) Liikevaihto: n. 500 000 € Henkilöstö: 2–3, kausityöntekijät n. 20 www.flowpark.fi MIPS-laskennalla selvitettiin yrityksen nykyisen materiaalikulutuksen tilanne ja saatujen tulosten pohjalta yritys on pohtinut kestävämpiä ratkaisuja. MIPSlaskennasta saadut tulokset voivat usein vaikuttaa pieniltä valinnoilta koko toiminnan mittakaavassa, mutta ne voivat osoittautua ratkaiseviksi säästökohteiksi. Flowpark oli saatuihin tuloksiin tyytyväinen ja yritys on jo ehtinyt hyödyntämään laskentaa omassa viestinnässään.


Nereus Oy Ympäristöliiketoiminta: Aurinkoenergian yhdistäminen maalämpöön vesikiertoisissa lattialämmitysratkaisuissa Toimiala: Rakennusteollisuus Toimipaikka: Päätoimipaikka Uusikaupunki. Myyntikonttorit Nereus Oy on vesikiertoisten lattialämmitysratkaisujen suunnitteluun, asennukseen ja markkinointiin erikoistunut yhtiö. Yrityksellä on Suomalaisen Työn Liiton myöntämä Avainlippumerkki. Yrityksen innovaatio on aurinkoenergian yhdistäminen maalämpöön sekä sen etähallintamahdollisuus iPhone sovelluksella.

Turussa ja Oulussa + jälleenmyyntiverkosto, joka kattaa koko Suomen Perustamisvuosi: 1989 Liikevaihto: 3–5 milj. € Henkilöstö: 14 www.nereus.fi

Nereus-järjestelmällä voidaan toteuttaa myös sulanapitoratkaisuja. Tällaiset lämmitysjärjestelmät ovat yleistyneet katujen, lastauslaitureiden ja ajoväylien talviajan kunnossapitoa helpottamaan. Nereuksen markkina-alueisiin kuuluvat Suomen lisäksi Viro ja Venäjä, joista haetaan tulevaisuudessa kasvua.

Sybimar Oy Ympäristöliiketoiminta: Biodiesel, suljetunkierron systeemi Toimiala: Bioenergia, konepajatoiminta Toimipaikka: Uusikaupunki Sybimar Oy on kestävän energiantuotannon edelläkävijä. Yritys valmistaa elintarviketuotannon sivuvirroista biodieseliä. Visiona oli alun perin tarjota hyödyntämiskanava elintarviketeollisuuden sivujakeille, mutta toiminta-ajatuksen laajentuessa Sybimar kehitti innovatiivisen sivujakeita raaka-aineena hyödyntävän biodieselprosessin. Valmistettu biopolttoaine soveltuu lämmitys- ja liikennepolttoaineeksi. Lisäksi Sybimar valmistaa laitteistoja elintarviketeollisuuden

Perustamisvuosi: 2005 Liikevaihto: 600 000 € Henkilöstö: 11 www.sybimar.fi

käyttöön sekä bioenergian tuotantoon. Sybimarin kehittämään suljetun kierron konseptiin kuuluvat kalankasvattamo, kasvihuone, biokaasulaitos, generaattori, tuulivoimala ja biodieselin tuotantolaitos. Suljetun kierron konsepti on sovellettavissa kaikkialla maailmassa paikalliseen energian- ja ravinnontuotantoon. Samalla se on turvaamassa paikallista omavaraisuutta sekä luo uusia työpaikkoja.

16


Finess Energy Oy Ympäristöliiketoiminta: Energiatehokkuus, uusiutuva energia Toimiala: Energia-asiantuntija Toimipaikka: Turku Perustamisvuosi: 2011 Finess Energy Oy on teollisuuden, kuntien ja julkisten laitosten energiatehokkuuden ja energiaratkaisujen asiantuntija. Yrityksen tuotteita ovat lämpöpumput, kylmälaitteet ja energiantuotanto. Lämpöpumpulla voidaan vähentää ostoenergian määrää jopa 80 %. Säästetty energian määrä on myös uusiutuvaa energiaa, joka ei tuota ollenkaan CO2 -päästöjä. Kylmälaitteissa käytetään ympäristöystävällisiä ja luonnollisia kylmäaineita, kuten NH3

Tuotteet ja palvelut: Energiaratkaisut: teollisuuden lämpöpumput, kylmälaitteet, energiantuotanto www.finess.fi

ja CO2. Kokonaishyötysuhdetta voidaan usein parantaa merkittävästi varustamalla jäähdytyslaitteisto lauhdelämmön talteenotolla. Lämmön talteenottoratkaisuilla voidaan merkittävästi parantaa energiatehokkuutta ja vähentää ympäristön kuormitusta. Uudet teknologiat tarjoavat mahdollisuuksia omaan sähköntuotantoon, muun muassa muuttamalla ylijäämälämpöä sähköksi.

PG Quality Oy Ympäristöliiketoiminta: Laatuja ympäristöjärjestelmien rakentaminen, kehittäminen ja ylläpito Toimiala: Liikkeenjohdon ja toimintajärjestelmien konsultointi PG Quality Oy on vuonna 2006 perustettu asiantuntijayritys, joka tarjoaa palveluja laatu- ja ympäristö- sekä toimintajärjestelmien rakentamisessa, kehittämisessä sekä ylläpidossa. Yritys tukee myös asiakkaitaan sertifiointiprosessien läpiviennissä. Lisäksi PG Quality suorittaa auditointeja, konseptitestauksia sekä tarjoaa projektinhallintapalveluja. Asiakkaita ovat

17

Toimipaikka: Masku / koko Suomi Perustamisvuosi: 2006 Liikevaihto: < 200 000 € Henkilöstö: 2 (1 kokoaikainen + osa-aikaisia) www.pg-quality.fi teollisuusyritykset laidasta laitaan, kuten metalli-, puunjalostus-, lääke- ja diagnostiikkateollisuus, tutkimus- ja tuotekehitystoimintaa suorittavat tahot, sekä palvelualan yritykset. Toiminta-alueena on koko Suomi. Toiminta kattaa mm. seuraavat standardit: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 13485 ja ISO 17025.


PS Processing Oy Ympäristöliiketoiminta: Styroxmuovin kierrätys Toimiala: Lajiteltujen materiaalien kierrätys PS Processing Oy:n toiminnan ytimenä on Styroxin laajamittainen ja monipuolinen keräily, käsittely ja jatkojalostus luonnonvaroja säästäen, kustannustehokkaisiin kokonaisratkaisuihin pyrkien. Yritys tarjoaa Styrox-jätettä synnyttäville yrityksille räätälöityjä ratkaisuja Styrox-, EPS- ja

Toimipaikka: Laitila Perustamisvuosi: 2011 www.ps-processing.fi

PS-jätteen hyödyntämiselle uusiokäyttöön määrän, muodon, lajitteluasteen ja tarpeiden mukaan. Lisäksi PS Processing Oy on aloittamassa tyhjien kanistereiden sekä rehu- ja heinäpaalien kierrättämisen. Myös reaaliaikaisen Co2 poistuman seuranta ja raportointi on mahdollista.

Keraamikko Eero Kaarnisto Ympäristöliiketoiminta: savesta valmistettu, maatuva tuhkauurna ihmisille ja lemmikeille Toimiala: Keramiikan valmistus ja myynti (erikoistunut tuhkauurniin) Keraamikko Eero Kaarniston merkittävin tuoteryhmä on savesta valmistettu maatuva tuhkauurna. Pitkäaikaisen kehitystyön tuloksena aikaansaadut maatumisominaisuudet täyttävät korkeimmatkin ympäristövaatimukset. Uurnat on valmistettu suomalaisesta savesta, joka on kuivattu huoneenlämmössä käsityövaiheen jälkeen, eikä uurnia ole poltettu keraamisiksi. Yrityksen TIERRA-uurnat palkittiin YMPÄRISTÖTEKO 2009-kilpailussa. Tämä kunniamaininta merkitsee huomattavaa tunnustusta laadukkaalle tuotteelle, joka

Toimipaikka: Turku Perustamisvuosi: 1988 (uurnien valmistus aloitettu 1996) Henkilöstö: 1 (+ 3 kiireapulaista) www.eerokaarnisto.fi on omiaan lisäämään hautausalan ympäristötietoisuutta. TIERRA-uurnat ovat VTT:n testaamia, niille on myönnetty VTT-sertifikaatti. Eero Kaarnisto on levittämässä markkinoitaan Suomen rajojen ulkopuolelle. Potentiaalisia markkina-alueita ovat Saksa ja Ruotsi. Uusille markkinoille pääseminen on työlästä, joten sen huolellinen suunnittelu ja toteutus ovat tärkeitä. Eero Kaarnisto on mukana Globaaliohjelmassa, jossa konsultti kartoittaa Ruotsin markkinoita. Yritys saa kartoitukseen julkista tukea.

18


Herrankukkaro Oy Ympäristöliiketoiminta: : Ympäristöystävällinen kokous- ja virkistyspaikka Toimiala: Kokous- ja virkistyspalvelut Toimipaikka: Rymättylä/Naantali Herrankukkaro on 41.000 saaren sylissä, Naantalin Rymättylässä sijaitseva, omalaatuinen, persoonallinen ja kiehtova kalastajatilakokonaisuus, jonne on rakentunut ryhmiä palveleva kokous-, koulutus- ja virkistyspaikka. Herrankukkaron tavaramerkeiksi ovat vuosien varrella muodostuneet omaperäiset ideat, linnunpöntön ohella muun maussa maailman suurin savusauna sekä ekologinen Kaislikkokylpylä meren rannalla. Herrankukkaro valittiin Suomen parhaaksi matkailuyritykseksi vuonna 2010. 19

Perustamisvuosi: 1984 Liikevaihto: n. 1,3 € Henkilöstö: 15 www.herrankukkaro.fi

Yrityksen mukaan luonto on heidän ”paras kaverinsa”. Herrankukkaro käyttää ainoastaan uusiutuvaa energiaa, tuulisähköä ja puuta. Lisäksi he välttävät muovin käyttöä ja puhdistavat allasvetensä. Suuri osa rakennetaan puun uusiokäytöllä. Yli 80 % tarjottavasta ruoasta on luonto- ja villiruokaa. Lisäksi tiivis yhteistyö Pidä Saaristo Siistinä ry:n kanssa on yritykselle tärkeää. Herrankukkaroon on helppo tulla, vaikea lähteä!


Lindrothin puutarha Ympäristöliiketoiminta: Energiankulutuksen vähentäminen, vedenkulutuksen minimointi ja uudelleen käyttö Toimiala: Vihannesten viljely

Lindrothin Puutarha DeliVerde on laadukkaita isoja salaatteja, vihanneksia ja yrttejä tuottava perheyritys. Lindrothin Puutarhan tuotteet viljellään ja tuotetaan perinteistä laatua, puhtautta ja tuoreutta vaalivalla tavalla. Salaatit kasvatetaan perinteisellä tavalla ja sato korjataan vasta, kun tuote on valmis ja riittävän kokoinen. Tehokkaan jakelun avulla tuotteet ovat nopeasti kuluttajien ulottuvilla.

Toimipaikka: Turku Perustamisvuosi: 1996 Liikevaihto: 1,1 milj. € (2012) Henkilöstö: 4/20 (kausityöläiset) www.deliverde.fi Lindrothin puutarha huomioi ympäristöasiat toiminnassaan. Energiakulutusta on vähennetty investoimalla omaan lämpölaitokseen, jonka ansiosta ensimmäisen vuoden jälkeen polttoainekustannukset ovat laskeneet noin 60 %:ia. Lisäksi paikallisen jätehuoltoyrityksen kanssa on suunniteltu toimiva kierrätys- ja jätehuoltojärjestelmä. Myös vettä säästävä kastelujärjestelmä on käytössä kasvihuoneessa.

NaNi Design Ympäristöliiketoiminta: Ekologisten materiaalien hyödyntäminen, tuotantoketjun läpinäkyvyys, kotimaisuus Toimiala: Tekstiiliala / pienten koirien vaatteet NaNi on suomalainen pienten koirien vaatteita valmistava yritys. Lähtökohtana ovat olleet omien pienten koirien tarpeet, joten tuotteet on suunniteltu ennen kaikkea mukaviksi koirille, tyylikkyydestä tinkimättä. Tuotteet ovat sopivia kaikille alle 6-kiloisille koirille rodusta riippumatta. Nani pyrkii valmistamaan kaikki tuotteet lähituotantona, jolloin prosessia pystyy itse valvomaan. Korkeammista valmistuskustannuksista johtuvaa hie-

Toimipaikka: Turku Perustamisvuosi: 2012 Liikevaihto: Henkilöstö: 1 + harjoittelija www.nani.fi man kalliimpaa hintaa vastaan asiakas saa varmasti laadukkaita tuotteita, joiden kaikista valmistusvaiheista ollaan tietoisia. NaNille on myönnetty Avainlippu osoituksena Suomessa valmistetuista tuotteista. NaNi haluaa omalta osaltaan vaikuttaa siihen, että Suomesta tulevaisuudessakin löytyy suomalaisia tuotteita ja alan osaamista, sekä nostaa Suomessa valmistettujen tuotteiden arvostusta. 20


Strandbo Group Ympäristöliiketoiminta: Kestävä matkailu Toimiala: Matkailu-, ravitsemus- ja elämysliiketoiminta Toimipaikka: Parainen, Nauvo, Airisto Strandbo Group on ympärivuotisia saaristoelämyksiä tarjoava matkailu- ja palveluyritys. Yrityksen tavoitteena on keskittyä kestävän matkailun mukaiseen toimintaan. Yrityksellä on Turun saaristossa kolme hotellia, huviloita ja vuokramökkejä, joiden ympärille on rakentunut ravintola-, elämys- ja matkailupalveluita.

Finnfoam Oy Ympäristöliiketoiminta: Energia- ja materiaalitehokkuus Toimiala: Lämmöneristeet ja routaeristeet Toimipaikka: Salo Finnfoam Oy:n on kotimaisia lämmöneristelevyjä valmistava yritys. Finnfoamlämmöneristyslevyt soveltuvat paitsi rakennusten eristämiseen myös maaneristykseen teiden, rautateiden ja lentokenttien perustuksiin. Finnfoam Oy:n kehittämän ympäristöystävällisen tuotantoteknologian avulla yritys on luopunut HCFC-yhdisteiden käytöstä ensimmäisenä XPS-eristevalmistajana maailmassa. Lisäksi Finnfoam käyttää lämpöeristyslevyjen valmistusprosessissa muiden tehtaiden synnyttämää hiilidioksidia, joten sen käyttö ei kuormita luontoa. 20

Perustamisvuosi: 1998 Liikevaihto: 4,5 milj. € Henkilöstö: 25 www.strandbo.fi

Yrityksen neljä ravintolaa pyrkivät tarjoamaan ruokaa lähisaaristosta ja luonto luo mahdollisuuksia uusien kokemusten hankkimiseen saaristossa. Virkistys- ja matkailupalveluiden lisäksi tarjolla on yrityksille kokoustiloja ja kokonaisia kokouspaketteja. Strandbon monipuolisen ohjelmatarjonnan ansiosta alueen upeimmat elämykset ovat tarjolla ympäri vuoden. Perustamisvuosi: 1982 Liikevaihto: 51,3 milj. € (2010) Henkilöstö: 56 www.finnfoam.fi

Finnfoam Oy:n omissa tiloissa energiatehokkuus on tärkeää. Yrityksen kehittämän jäähdytysjärjestelmän ansiosta tuotantolaitteiden hukkalämpö saadaan tehokkaasti talteen ja hyötykäyttöön koko kiinteistön lämmityksessä. Hukkalämmön talteenotolla on saatu vähennettyä merkittävästi öljyn kulutusta. Myös valaistuksen avulla saadaan energiansäästöjä: päivisin valaistusta saadaan kattoikkunoista, ja valaistuksen käyttöä ohjaillaan hämäräkytkimillä, joilla valaistuksen määrä saadaan optimoitua.


Perjantai Markkinointiviestintä Oy Ympäristöliiketoiminta: Yhteiskuntavastuun konsultointi, valmennus ja viestintä Toimiala: Markkinointiviestintä Toimipaikka: Turku, Helsinki, Tampere Perjantai on monipuolinen markkinointiviestintätoimisto, joka yhdistää markkinointiviestinnän, myynnin asiantuntija- ja tukipalvelut sekä valmennuksen

Perustamisvuosi: 2004 Liikevaihto: 2 milj. € Henkilöstö: 30 www.perjantai.fi

kokonaisuudeksi. Perjantain erityisosaamisalueeseen kuuluu yrityksen yhteiskuntavastuusta viestiminen: ”Ei riitä, että itse tiedät toimivasi oikein.”

Verso Globe Oy Ympäristöliiketoiminta: Vastuullisuusviestinnän asiantuntija Toimiala: Viestintä- ja informaatiopalvelut Toimipaikka: Turku, Helsinki, Verso uskoo, että nykyinen vastuullisuuskeskustelu on haastettavissa ja että yrityksen hyvissä teoissa ja käytänteissä on enemmän hyödynnettävää. Verso Globe haluaa yritysten kertovan toiminnastaan avoimesti ja ymmärrettävästi. Verso auttaa yrityksiä hyödyntämään omia hyviä tekojaan ja käytänteitään tarjoamalla ensiluokkaista vastuuosaamista ja nykyaikaisia viestinnän työkaluja yhdellä alustalla. Verso tarjoaa keskitetyn tavan ja alustan yrityksille kertoa vastuullisuudesta kuluttajille, yhteistyökumppaneille ja muille yrityksestä kiinnostuneille. Verson avulla

München, Wien Perustamisvuosi: 2010 Henkilöstö: 8 http://verso.info

mikä tahansa yritys voi kertoa yksinkertaisesti vastuustaan meille tavallisille ihmisille. Verso-profiilit, jotka ovat yksi keino kertoa omista käytänteistään, kertovat ymmärrettävästi yritysten vastuullisuudesta, puhuen aidoista hyvistä teoista ja käytänteistä selkokielellä. Verso Globen alustaa käyttävä yritys on usein edelläkävijä tai sellaiseksi haluava toimija, joka haluaa kertoa avoimesti hyvät tekonsa ja käytänteensä nykyaikaisilla menetelmillä, samalla mahdollistaen vuoropuhelun ja oman kehittymisen.

21


Piia Nurmi Projektipäällikkö +358 40 335 0931 piia.nurmi@turkuamk.fi Jenni Suominen Projektikoordinaattori +358 40 355 0936 jenni.suominen@turkuamk.fi

12/2013 Joutsenmerkitty paperi / Mainostoimisto Guru

www.egreennet.fi


eGreenNet - ympäristöliiketoiminta  

Ympäristöliiketoimintaa voi olla kaikilla aloilla. Se voi olla osa yrityksen toimintaa tai ydinliiketoimintaa. Lue lisää!

Advertisement
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you