Issuu on Google+

Y LVA S J Ă– B E R G portfolio


Y LVA S J Ă– B E R G (+ 4 6) 7 3 6 1 3 3 2 7 6

sjoberg.ylva@gmail.com http://cargocollective.com/ylvasjoberg


INNEHÅLL

01

paradisbadet

02

härifrån och hem

03

the entrance

04

city leftover

publik mötesplats

05

rum för t vå

bostadsprojekt

06

landsarkivet

kvartersbad stadsbyggnad

entrébyggnad

bostadsprojekt + transformation

08

platonic solids

09

rumsliga experiment

workshop workshop


2013/ 2014

Årskurs: 3 Veckor: 4

01 PARADISBADET KALLBAD I CENTRALA KV. PARADISET, LUND MED AMANDA ROSSING

Kv. Paradiset präglas idag av en stark monokultur; här finns främst byggnader som enbart är till för universitetet. De som brukar kvarteret är som en följd av detta främst studenter och universitetsanställda, och stadens övriga invånare cyklar på sin höjd igenom det. Samtidigt finns ingen naturlig mötesplats i området. För att ändra på situationen och bryta den, som vi uppfattar det, negativa monokulturen vill vi tillföra en byggnad som tillgodoser de behov som studenter och universitetsanställda har, men som samtidigt lockar besökare från andra grupper i samhället och från andra delar av staden. Paradisbadet består av en restaurang på entréplan och ett otempererat bad på våning ett. Vi vill ge möjlighet till en naturupplevelse mitt i staden. I badet kan besökare uppleva naturen och årstidsskiftningarna mitt i en intellektuellt präglad stadsmiljö. Byggnadens gestaltning har sin grund i denna kontrast. Badet är, likt ett kallbadhus, höjt från marken och tar på så sätt avstånd från staden. Utrymmet som bildas under ser vi som en del av stadsrummet, vilket understryks av dess öppna karaktär. Besökaren tar sig till badet genom en stor trappa som är tydligt synlig genom den transparenta fasaden i norr. Entréplanet består av en restaurang och studieplatser. Vår förhoppning är att även restaurangen kommer att locka besökare från hela staden, samtidigt som den erbjuder studieplatser och blir en naturlig mötesplats i området för studenter och universitetsanställda. Vi föreställer oss en restaurang med brickservering och överkomliga priser.


Flöden

Entréer

Entréerna riktar sig både mot kv. Paradiset och staden

Nya stadsrum ENTRÈTORG

UTESERVERING

Restaurangen utnyttjar de goda egenskaper som platsen har med en uteservering i söderläge


För att inte tillföra ytterligare en sluten volym till stadsväven så väljer vi att låta badet ta avstånd från staden och stadslivet får fylla i under. Trappan blir en mycket viktigt del i gestaltningen då den utgör den huvudsakliga kommunikationen mellan badet och staden


Byggnadskroppen omsluts av ett perforerat skal som fungerar som ytterväggar i badet

Plan 1: bad med tillhörande omklädning, bastu, toaletter och personalutrymmen

Entréplan: restaurang, sittplatser och toaletter


A K/F

RECEPTION

PERSONALRUM

TORKPLATSER

TORKPLATSER

TEKNIK

B

B

BARNPOOL ÅNGBASTU

TORRBASTU

TORRBASTU

Plan 1 1:400

STÄD

A

A VARUMOT

SOPRUM

TEKNIK

B

B

K

K

Entreplan 1: 400

F

A

A TORRFÖRRÅD

K

K

F

FÖRVARING

TEKNIK / VATTENHANTERING

B

B

Plan - 1 1:400 A


Fasad รถster 1:400

Fasad sรถder 1:400

1867

Sektion A:A 1:400

Sektion B:B 1:400


Bad har potential att skapa möten mellan människor från mycket skilda samhällsgrupper. Vi tror att ett bad kan bidra till att öka den sociala hållbarheten i kv Paradiset. Badet är säsongsbetonat med en otempererad utomhusassäng


Fasaden består av mönstade plattor i fyra olika utföranden som sätts ihop och skapar ett levande mönster

väggdetalj

modellstudier


Nattvy fr책n Sandgatan


2013

Årskurs: 3 Veckor: 2,5

02 HÄRIFRÅN OCH HEM

LEKPLATS I ANSLUTNING TILL DAGISET. BOULEBANA UTEGYM I I ANSLUTNING TILL ANSLUTNING TILL ÅLDERDOMSHEMMET FÖR ALLMÄNHETEN. HARDEBERGASPÅRET.

BASKETPLAN MED BELYSNING, KAN ANVÄNDAS AV ALLMÄNHETEN OAVSETT TID PÅ DYGNET.

STADSPLANERING LILLA RÅBY, LUND MED: MARTINA NORRBY, EMILA TURHIN MELIN & LUKAS ANDERMARKEN

”Härifrån och hem” är ett stadsbyggnadsprojekt för Lilla Råby i Lund. Projektets utgångspunkt var ett program som tagits fram av andra studenter i ett tidigare skede av samma kurs. Huvudfokus var att skapa kopplingar mellan Lilla Råby och resten av Lund samt att skapa ett centrum för idrottsaktiviteter. Det skulle också ges förslag på ett servicecentrum med funktioner som matbutik, dagis, äldreboende och bostäder. Genom vårt förslag för Lilla Råby vill vi skapa en stadsdel med tydlig karaktär, förstärka stråk och möjliggöra en levande miljö. Vi vill att området ska fungera som ett centrum både för kringliggande områden och för det viktiga rekreationsstråket Hardebergaspåret som startar här. Vi tror att Hardebergaspåret är viktigt för Lilla Råby, då det redan idag väl knyter an till resten av staden och samtidigt har möjlighet att skapa en stark karaktär för området. I programmet fanns också en önskan om viss funktionsseparering. Detta har vi frångått, då vi anser att blandade funktioner ger bättre möjligheter för möten mellan olika grupper som använder området, och därmed också potentiellt skapar ett mer levande område. Vi föreslår därför en mer blandad bebyggelse med både bostäder och servicefunktioner. Vi har också valt att förstärka de offentliga rummen med bl.a. bouleplaner och utomhusgym.


PRIVATA YTOR

FÖRSKOLEGÅRDEN, SEMIPRIVAT

PUNKTER ATT KNYTA SAMMAN MED OMRÅDET OCH OMNEJD. EVENTUELLA VÄGHINDER FÖR ATT UNDERLÄTTA ÖVERGÅNG

PUBLIKA YTOR

GÅNG / CYKELSTRÅK

BEFINTLIGA BYGGNADER I ANSLUTNING

KNUTPUNKTER

Punkter som förstärks för att förbinda Lilla Råby med resten av Lund

LEKPLATS I ANSLUTNING TILL DAGISET. BOULEBANA UTEGYM I I ANSLUTNING TILL ANSLUTNING TILL ÅLDERDOMSHEMMET FÖR ALLMÄNHETEN. HARDEBERGASPÅRET.

BASKETPLAN MED BELYSNING, KAN ANVÄNDAS AV ALLMÄNHETEN OAVSETT TID PÅ DYGNET.

Nya funktioner i området

NYA PUBLIKA BYGGNADER / TILLBYGGNADER B B

B

NYA BOSTÄDER

A

C

A

G

G

E

BEFINTLIGA BYGGNADER I OMRÅDET

D F

B

C

C

NYA BYGGNADER I OMRÅDET

B B

BEFINTLIGA BYGGNADER UTANFÖR OMRÅDET

A

BOSTÄDER - ÄLDRE

B

BOSTÄDER BLANDAD STORLEK

C

BOSTÄDER - KOLLEKTIV

D

MATBUTIK

E

PROTEINBAR

F

KANSLI

G

NYA ENTRÉER

07 03

04

02 01 05 06 01

BOSTÄDER - BEVARAS

02

BOSTÄDER - BEVARAS

05

03

BYGGNAD - BEVARAS NY FUNKTION: FÖRSKOLA

06

04

BYGGNAD - BEVARAS NY FUNKTION: DAGVERKSAMHET FÖR PENSIONÄRER

07

BYGGNAD - BEVARAS DELVIS. NY FUNKTION: BOSTÄDER BYGGNAD - BEVARAS NY FUNKTION: KULTURHUS, ATELJÉER OCH DYL. BYGGNAD - BEVARAS NYA ENTRÉER OCH GENOMGÅNGSSTRÅK

Befintliga byggnader som görs om eller behålls samt nya byggnader och program för dessa


Plan 1:1000

Sektion 1:1000


Vy mot basketplanen fr책n utomhusgymmet

sekvensstudier Hardebergasp책ret


2013

Årskurs: 2 Veckor: 3

03 THE ENTRANCE ISTANBUL ENTREBYGGNAD BASKILIKA CISTERN

Utgångspunkten för The Entrance var Basilika-cisternen i Istanbul. Den romerska Cisternen mäter 138 x 64,5 meter och har 336 kolonner, utplacerade i ett strikt rutnät. Cisternen rymde upp till 80 000 m3 vatten, och är idag en av Istanbuls populäraste turistattraktioner. Uppgiften bestod i att skapa en ny arkitektonisk iscensättning av platsen. Mitt fokus var att arbeta utifrån att göra cisternen mer tillgänglig och utnyttja dess placering i stadsrummet som en del av upplevelsen för besökaren. Jag använde mig av den nuvarande entrébyggnadens plats till den nya entrén. Ett tak i perforerad koppar markerar enkelt men tydligt ingången och skapar en, både ljus- och ljudmässigt, mjuk övergång mellan gaturummet och de nedre rummen. Perforeringen i taket återkommer i det första entrérummet. Vägen ned till cisternen består av ett rampsystem, och det finns även rum för biljettkassa, toalett och personalutrymmen.


A

B

B

A

A

EntrĂŠplan

B

B

A

Plan -1

Situationsplan


Sektion A:A


Sektion B:B

Koppar som fasadmaterial gör byggnaden till ett föränderligt tidslager i staden

1 månad

1 år

30 år

Möte cistern och entrébyggnad


Första entrérummet: övergången mellan inne och ute sker grdivs genom ett perforerat tak. I första entrérummet upplever man en del av stadens ljus och ljud.


2012

Årskurs: 2 Veckor: 2

04 HYREGATAN GAMLA VÄSTER, MALMÖ OMVANDLING AV EN OANVÄND PLATS I STADEN

City Leftover gick ut på att förbättra en bortglömd plats i staden genom att göra ett tillägg där. Tillägget skulle ha sitt ursprung i en gömd struktur, platsens historia eller ett mönster som man kunde relatera till platsen. Jag arbetade med Hyregatan 23 i Malmö. Det är en plats som idag fungerar som parkeringsplats, men där det tidigare funnits ett snickeri. Jag tog i mitt gestaltande utgångspunkt i snickeriets planritningar. Då Hyregatan 23 ligger centralt i en tät stadsdel valde jag att låta platsen vara kvar som en öppen och publik gård, inramad av en stor bänkstruktur på vilken man kan leka, ha aktiviteter eller bara sitta. Den nya offentliga platsen är också tänkt att fungera som samlingsplats för Malmö museers stadsvandringar. Bänkstrukturen består främst av ljusledande betong, som också lyser upp strukturen på platsen. För att göra det bekvämare att sitta har delar av strukturen en ytbeklädnad i trä.

Situationsplan 1:1000


Sektion A:A


Fasad mot hyregatan

Takplan


Vy nattid mot hyregtan


2013

Årskurs: 2 Veckor: 1

05 RUM FÖR TVÅ BOSTADSPROJEKT BANTORGET, LUND MED: BIANCA ERIKSSON, JOHANNES NILSSON, AMANDA ROSSING

Rum för två är ett kombinerat bostadshus och restaurang. Rosamunda och Turild har nu nått sextio och förverkligar äntligen sin dröm om ett gemensamt hem, en egen trädgård och en gemensamt driven restaurang - allt i samma byggnad i ett centralt läge. Lägenheten uppfyller önskemålen om sällskapsytor, avskilt sovrum och ett gästrum för besök av utflyttade barn och andra gäster. Restaurangen är i mindre skala, och här serverar de den husmanskost de älskar till lunch- och middagsgäster. Trappan binder ihop husets delar och leder överst till en takterass med trädgård som ger både råvaror till verksamheten och avkoppling för själen. Fasaden bryter från den övriga bebyggelsen runt Bantorget med sin avskalade materialitet (betong och trä) och sin oregelbundna fönstersättning. Fönstersättningen är anpassad efter de invändiga rummen, men förhåller sig till omkringliggande fasader i skala och linjer. 


B

A

B

A

B

Plan 2, rekreationsrum samt takterass med odlingsmöjlighet

B

A

A

B

Plan 1, lägenhet

B

A

A

B

Entréplan med restaurang


Sektion A:A

Fasad mot Bantorget, med restaurangentrĂŠ

Sektion B:B

Fasad mot Bantorget, med entrĂŠ till bostad samt personalingĂĽng och varumottagning till restaurang


Fasad mot Bantorget


2012

Årskurs: 1 Veckor: 2,5

06 LANDSARKIVET ARKIVGATAN, LUND OMVANDLING AV LANDSARKIVET I LUND TILL LÄGENHETER

Landsarkivet var ett tre veckor långt projekt som innebar att man skulle omvandla Landsarkivet i Lund till bostäder. Syfte var att man skulle hitta ett specifikt fokus och arbeta utifrån det. Jag valde att arbeta med relationen mellan ljus och privata eller offentliga rum. Arkivbyggnaden i Lund har ritats av Bernt Nyberg och har ett högt kulturhistoriskt värde, framförallt i de tunga, slutna murarna. Därför var det viktigt att göra ljusinsläppen så diskreta som möjligt. Jag valde att låta ta upp fönster på fasaden mot gården, medan fasaden mot Arkivgatan fick vara orörd. På så sätt bevaras upplevelsen av byggnaden i stadsrummet. Då öppningarna i fasaden var små förstärktes ljusinsläppen genom att skapa vinklade fönsternischer som sprider ljuset in i varje lägenhet. Jag har också arbetat med takfönster. Bostäderna blev tio etagelägenheter med plats för mellan 2 och 4 personer.


Arkivbyggnaden har en sluten mur med få ljusinsläpp. För att kunna göra minimala ingrepp i fasaden arbetade jag med förskjutna våningsplan och vinklade nicher som optimerar dagsljusspridningen.


ljustudier


L채genhetsplan 1

L채genhetsplan 2


Sektion A:A

Sektion B:B 1

Sektion B:B 2


2012

Årskurs: 2

Dagar: 4

07 PLATONIC SOLIDS WHORKSHOP, RHINO MED: BIANCA ERIKSSON AMANDA ROSSING

AADA10 | Mockups + Prototypes Autumn 2012

AADA10 | Mockups + Prototypes AADA10 | Mockups + Prototypes Autumn Autumn 2012 2012

AADA10 | Mockups + Prototypes Autumn 2012

Group 20 | Board 1 of 3 LTH, School of Architecture Group2020| Board | Board1 1ofof3 3 Group LTH,School SchoolofofArchitecture Architecture LTH,

Group 20 | Board 2 of 3 LTH, School of Architecture


2012

Årskurs: 2

Dagar: 2

08 DEN VITA STENEN SOVPLATSER I NATUREN 1:1 MED: TOVE HIDEMARK , ELLEN MEDEL HARTVIG

Uppgiften var att skapa en sovplats i naturen med hjälp av plastfolie och det material som vi hade att tillgå på platsen. Den vita stenen innebär en tillfällig form i naturen. Vi tog inspiration av formerna runtomkring för att skapa något som smälte in - men samtidigt blev en kontrast med sitt material.

Konstruktionen består av grenar, rep och plastfolie


NENETS ATIV NED sO llit mok iV .tsnok hco rutketikra nallem tednalsnärg i mrof ne ,negoks i stalpvos gilläfllit ne apaks tta neftigppu kcfi iV dog ne röf allåh elluks nestalpvoS .netxetnok llit gis allåhröf hco ,nettan hco negad åp edåb läv gis arög elluks nenoitkurts rä stalpvos ne röf vark atsröts tråV ?ttog avos tta röf iv revöheb dav :negninllätsegårf rav tetkejorp röf tknupsgnågtu råV e iv edlav tehggyrt annäk tta röF .ragnågni åvt iv edrojg ednarelitnev rä etni netsalp tta mosrefte hco ftul va edöfl tte ah iv togån apaks tta röf gnirkmotnur anremrof va noitaripsni got iV .nerutan i mrof gilläfllit ne räbenni nenets ativ neD .mrof co ,trrot hco tmrav rav teD .tekattsalp revö rerutnok agiddus snegoks rednu ,nenets ativ neD i nmös sttan dog ne kcfi iV .rujd an

-noK .tpecnok tatebratu nader tte hco eröns ,eiloftsalp dem edatsurtu ybsO llit mok iV .tsnok hco rutketikra nallem .avörp kcfi iv tekliv ,nmös sttan dog ne röf allåh elluks nestalpvoS .netxetno lliv tgiditmaS .stalp kcfi alla räd mur tetil tte arög tta edlav iv åprav ,emräv rä stalpvos ne röf vark atsröts tråV ?ttog a ednatulsmo ne i nekram åp darecalp ,teduvuh mokab ddyks dem stalp ne iv edlav tehggyrt annäk tta röF .ragnågni .lairetam ttis dem tsartnok ne velb tgiditmas nem - ni etläms mos togån apaks tta röf gnirkmotnur anremrof -kfiyn vatu etni sedröts hco rut nevä edah iV .mo ttog ted snnaf ftul ksirf hco ,trrot hco tmrav rav teD .tekattsalp rev


http://cargocollective.com/ylvasjoberg


Ylva Sjöberg Portfolio