Ylvan vuosikertomus 2018

Page 1

VUOSI 2018 1


VUOSI 2018

VUOSI 2018

YLIHUOMISEN HELSINKIÄ TEHDÄÄN JO TÄÄLLÄ. SISÄLLYSLUETTELO

Toimitusjohtajan katsaus Ylvan visio

6

HYY150-juhlavuosi Lyyra

4

12

14

Grand Hansa 15 Pitkäjänteistä liiketoimintaa

19

Ihmiset Ylvan takana

20

Vuosi lukuina 22

2

3


VUOSI 2018 | TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Toimitusjohtajan katsaus Työmaana ylihuomisen Helsinki Vuonna 2018 otimme suuria harppauksia eteenpäin. Voitim-

Omaa kiinteistö-, majoitus- ja ravintolaliiketoimintaamme

me tiedettä ja yrittäjyyttä yhdistävällä Lyyra-hankkeellamme

on jo pitkään kehitetty kestävät toimintatavat edellä, mikä on

Kallion virastotalojen tonttikilpailun, ja luomme Hakaniemeen

hyvä kilpailuetu muuttuvassa toimintaympäristössä. Haluam-

uusia palveluita kunnianhimoisesti ja kestävästi. Ostimme

me ottaa käyttöön entistäkin vastuullisempia ratkaisuja.

myös legendaarisen hotelli Seurahuoneen kiinteistön, josta re-

Ylva on ylpeästi ylioppilaiden omistama yritys. 150

montoimme kansainvälisen tason hotellia. Hotelliin yhdistyvät

vuoden historian omaavana toimijana kehitämme Helsinkiä

Uuden ylioppilastalon majoituskäyttöön palautettavat osat.

pitkäjänteisesti, nyt ja jatkossa. Se tarkoittaa paitsi ylpeyttä

Arvokasta Kaivopihan korttelia kehitetään kokonaisuutena.

omasta toiminnasta ja perinteistä, myös rohkeutta suuntautua

Nämä projektit ovat meille merkittäviä panostuksia

tulevaan. Tuotamme jatkossakin hyvää opiskelijoille vastuul-

kaupunkiimme, mutta ne kuvastavat myös ottamaamme uutta

lisen varainhoidon ja kasvavan tuoton muodossa. Pitkän

suuntaa. Rakennamme ylihuomisen Helsinkiä rohkeasti ja

tähtäimen tavoitteemme on jäsenmaksuton ylioppilaskunta.

kunnianhimoisesti.

Kaupunkilaisille tarjoamme viihtyisiä kiinteistöjä ja kestävästi

HYY Yhtymä tunnetaan jatkossa nimellä Ylva. Uudella

tuotettuja palveluita – kaupunkia, jossa on hyvä elää.

nimellä ja ilmeellä vaikutamme entistä aktiivisemmin Helsingin

Haluamme olla aktiivinen kaupunkitoimija, jolla on vahva

kehittämiseen ja siitä käytävään keskusteluun. Haluamme

asema ja hieman muista alan toimijoista poikkeava, yliop-

olla rakentamassa sivistyksen suurkaupunkia, avarakatseista

pilaiden arvojen ja vastuullisuuden ohjaama toimintatapa.

ja vastuullista pääkaupunkia, jonka globaali vaikutus on

Tämä näkyy kaikissa kiinteistöhankkeissamme – sekä Haka-

kokoaan suurempi.

niemeen rakentuva Lyyra, Kaivopihan korttelin hotelli että

Liiketoimintamme voi hyvin. Olemme päässeet vahvalle

muutkin tulevat hankkeemme toteutetaan vastuullisuudesta

kasvu-uralle: sekä tuloksemme että sijoitustemme arvo

tinkimättä ja kaupunkilaista unohtamatta.

ovat nousseet neljä vuotta peräkkäin. Olemme ottaneet

Nykyiset ja tulevat hankkeemme eivät olisi mahdollisia

toimintamme kehittämiseen aktiivisemman ja rohkeamman

ilman hyviä ja pitkäaikaisia yhteistyökumppaneitamme, kuten

strategisen otteen niin kiinteistö- kuin majoitus- ja ravintolalii-

Helsingin yliopistoa ja Helsingin kaupunkia.

ketoiminnassamme tinkimättä tuloksesta tai vastuullisuudesta.

Tulevilta hankkeiltamme on lupa odottaa voimakasta visio-

Olemme ylpeitä rytminmuutoksestamme, ja meillä on nyt

ta vastuullisuudesta. Huomioimme myös tarkasti kaupunginosien

hyvä taloudellinen tilanne oman arvopohjaisen strategiamme

kulttuuriset erityispiirteet. Haluamme rakentaa jatkuvasti parem-

toteuttamiseen.

paa: ympäristöystävällisempää, vastuullisempaa, toimivampaa,

Viime vuosina yritysvastuu on noussut yhteiskunnassa

turvallisempaa kaupunkia. Tämä on reseptimme tulevaisuudelle.

entistä laajempaan keskusteluun. Ilmastonmuutoksen torjunta ja kaupunkien roolin kasvu ovat megatrendejä, jotka muovaa-

Sivistyksen ja hyvän elämän Helsinki tehdään yhdessä.

vat tulevaisuuttamme, ja toimet näihin ilmiöihin vastaamiseksi

Tervetuloa mukaan!

tehdään nyt. Antti Kerppola Toimitusjohtaja 4

“Haluamme olla rakentamassa sivistyksen suurkaupunkia, avarakatseista ja vastuullista pääkaupunkia.” 5


VUOSI 2018 | VISIO

Ylvan visio: Sivistyksen suurkaupunki SIVISTYS ON HELSINGIN TIE.

Helsinki on rakentunut koulutuksen, sivistyksen ja

Tieteen ja talouden kestävä liitto

suvaitsevaisuuden varaan. Samat ominaisuudet

Uskomme, että Helsingin menestys perustuu tulevaisuudessa

yhdistettynä kunnianhimoiseen ja kestävään

entistä vahvemmin tieteen, tutkimuksen ja yritysten yhteistyöhön. Yhteistyöstä syntyy oivalluksia ja kasvua. Helsinkiä

kaupunkikuvan kehittämiseen ovat tulevaisuuden

on rakennettava niin, että ideat ja pääoma voivat kohdata

menestysresepti.

vakaassa ja vastuullisessa kaupungissa. Helsinki tarvitsee sivistystä, avarakatseisuutta ja

Helsinki elää juuri nyt historiallista kukoistuskauttaan: kau-

vastuullista, pitkäjänteistä kehittämistä houkutellakseen

punkiin virtaa matkailijoita, tutkijat ratkovat ihmiskunnan

tieteentekijöitä, yrityksiä ja osaajia ympäri maailmaa.

haasteita ja asukkaat rakentavat hyvää elämää turvallises-

Kehitystä ja uusia ajatuksia luova eetos on lopulta kaiken

sa kaupungissa.

menestyksen alkusyy ja perusta. Sivistys on Helsingin tie – tie todelliseen luovuuteen ja suuruuteen, merkittävien

Kukoistuksella on pitkät juuret. Vantaanjoen suulle perustettu Ruotsin valtakunnan pikkukaupunki kohosi

maailmaa parantavien asioiden tekemiseen ja ihmiskun-

strategisen sijaintinsa avulla Suomen suurruhtinaskunnan

nan ongelmien ratkomiseen.

ja sittemmin itsenäisen tasavallan pääkaupungiksi: uuden vuosituhannen eurooppalaiseksi keskukseksi, jolla on vahva

TASAPAINO LUO MYÖS PERUSTAN KUNNIANHIMOISILLE KOKEILUILLE, JOILLA VOIDAAN ETSIÄ RATKAISUJA GLOBAALEIHIN ONGELMIIN.

teknologinen osaaminen, pitkä sivistysperinne ja runsaasti kansainvälistä vetovoimaa. Helsinki on leimallisesti yliopistokaupunki: juuri ylioppilaat ovat rakentaneet niin kaupunkia kuin suomalaisuuttakin määrätietoisesti. 150 vuotta sitten ylioppilaille osoitettiin

Ylvan toiminnassa sivistys näkyy sekä kaupungista

tontti kaupungin laidalta, jonne Vanha ylioppilastalo rakennettiin. Sittemmin kaupungin kasvu on ottanut ylioppilaat

että ylioppilaista huolehtimisena: uudenlaisen, tiedettä ja

kiinni. Helsingin kaupallinen ydinkeskusta on siirtynyt

kohtaamisia tukevan kaupunkitilan rakentamisena sekä

Senaatintorilta Kaivopihan korttelin ympärille, ylioppilas-

ylioppilaiden varallisuuden vastuullisena hoitamisena, joka

kunnan tontille.

mahdollistaa huomispäivän sivistyspolvien kukoistuksen.

Vaikka ylioppilaat ovat pysyneet kaupungin keskiössä,

6

ovat Helsinki ja ympäröivä maailma muuttuneet puolessa-

Entistä tasapainoisempi, entistä hauskempi

toista vuosisadassa lukemattomin tavoin. Ilmastonmuutoksen

Helsinki tulee kasvamaan joka tapauksessa, mutta tule-

ja tekoälyn kaltaiset haasteet olivat vielä ylioppilastaloja ra-

vaisuuden sivistyksen suurkaupunki voi olla asukkailleen

kennettaessa täysin tuntemattomia. Nyt niiden ratkaiseminen

viihtyisä ja aidosti merkittävä vain tasapainon kautta. Tämä

on yhteiskunnan keskiössä.

tasapaino on ekologista, sosiaalista ja kaupunkikuvallista.

7


VUOSI 2018 | VISIO

Ekologisen tasapainon osalta olennaisia ovat ilmastonmuu-

jossa eri taustoista tulevat ihmiset voivat rohkeasti lähteä

tosta torjuvat ratkaisut: hiilineutraalit rakennukset, hyvä julki-

toteuttamaan itseään.

nen liikenne ja toimivat lähipalvelut, jotka tuottavat sujuvaa

Vaalimalla näitä tasapainon muotoja Helsinki kukoistaa

arkea lähellä. Koska rakennuskanta uudistuu hitaasti, on

tulevaisuudessa entistä enemmän ja pysyy jatkossakin maa-

jo nykyisissä rakennushankkeissa ajateltava tulevaisuuden

ilman parhaiden asuinpaikkojen joukossa. Tasapaino luo

kaupungin tarpeita ja nostettava rimaa kunnianhimoisesti.

myös perustan kunnianhimoisille kokeiluille, joilla voidaan etsiä ratkaisuja globaaleihin ongelmiin. Olemme rakentaneet Helsinkiä jo 150 vuoden ajan ja

KANTAKAUPUNGIN KEHITTÄMISTÄ VIIHTYISÄKSI, KAUPUNKILAISILLE MERKITYKSELLISEKSI YMPÄRISTÖKSI.

katsomme asioita myös seuraavan 150 vuoden aikajänteellä. Ylvana haluamme astua esiin entistä äänekkäämpänä sivistyskaupungin puolustajana ja kestävän Helsingin kunnianhimoisena rakentajana. Kaupungin, joka on vielä

Kaupunkikuvallinen tasapaino tarkoittaa kantakaupun-

nykyistäkin kansainvälisempi, parempi ja hauskempi paikka.

gin kehittämistä viihtyisäksi, kaupunkilaisille merkitykselli-

Emme tietenkään rakenna ylihuomisen Helsinkiä yksin.

seksi ympäristöksi, jossa on hyvä elää. Se tarkoittaa myös

Etsimmekin jatkuvasti uusia yhteistyökumppaneita, jotka ja-

eri alueiden ominaispiirteiden kunnioittamista: esimerkiksi

kavat visiomme tieteen ja talouden kestävästä kaupungista.

Hakaniemen on arvokasta olla jatkossakin Hakaniemi, ei

Yhteistyöllä on suuri merkitys uuden Helsingin rakentamises-

ydinkeskustan kopio.

sa siksikin, ettei kukaan yksittäinen taho pysty yksin vastaa-

Sosiaalinen tasapaino tarkoittaa tasa-arvoa ja kunnioit-

maan tulevaisuuden monimutkaisiin haasteisiin.

tavuutta. Luovuus kukoistaa vain turvallisessa ympäristössä,

8

KIINTEISTÖT

UNICAFE

HOSTEL

SIJOITUKSET

WELL

TUTKIJA-ASUNNOT

9


Helsinki on leimallisesti yliopistokaupunki: juuri ylioppilaat ovat rakentaneet niin kaupunkia kuin suomalaisuuttakin määrätietoisesti.

10

11


VUOSI 2018 | 150-JUHLAVUOSI

Puolitoista vuosisataa aktiivisena kaupunkilaisena:

HYY150-juhlavuosi Vuonna 1868 opiskelijat kokoontuivat kaduille ja

vappuaattona. Jopa 80 000 kaupunkilaista pääsi seuraa-

yliopiston käytäville keskustelemaan ajankohtaisista

maan tilaisuutta paikan päällä, mikä oli tuplasti enemmän kuin

aiheista. Puheenaiheet liittyivät muuttuvaan maa-

edellisenä vuonna. Lakitusta pystyi seuraamaan myös suorana

ilmaan, yhteiskunnan tilaan ja siihen, mitä päivän

lähetyksenä Yle Areenasta, MTV3:n Katsomosta ja ISTV:stä. Juhlahumu ei loppunut vappuun, vaan toukokuussa

luennoilla opetettiin. Keskustelut käsittelivät ystävyyt-

nähtiin yli 2 000 opiskelijaa sitsaamassa Senaatintorin

tä, rakkautta ja tulevaisuususkoa.

suursitseillä. Sitseillä juhlapuheita pitivät niin tasavallan presidentti Tarja Halonen kuin kaupungin apulaispormestari

Ihmisten ja ideoiden yhdistäjä

Anni Sinnemäki. Juhlavuosi huipentui koko Vanhan ylioppi-

Yli 150 vuotta kaupunkilaisia, jotka muuttavat maailmaa,

lastalon täyttäviin akateemisiin pöytäjuhliin. Kaikki Vanhan

150-vuotias ylioppilaskunta ja lähes 150 vuotta kiinteistöjä,

kerrokset kellarista Musiikkisaliin asti olivat täynnä ihmisiä.

jotka ovat pysyviä jälkiä katukuvassa. Ylioppilaskunnan va-

Ylva oli pääyhteistyökumppanina kaikissa HYYn juhlavuo-

rallisuudenhoitaja, Ylva, on puolitoista vuosisataa ollut mah-

den tapahtumissa, sillä Ylva on ylioppilaskunnan erottamaton

dollistamassa opiskelijoiden kasvua aktiivisiksi kansalaisiksi.

pari. Ylihuomisen sukupolvet pääsevät vuorollaan olemaan

Ylva on keskittynyt luomaan paikkoja, joissa ihmiset ja ideat

osa sitä mielenkiintoista, monipuolista ja värikästä yhteisöä,

kohtaavat, ja siitä oli myös HYY150-juhlavuodessa kyse.

joka ylioppilaskunnasta ja Ylvan ympärille on rakentunut.

HYY150-juhlavuoden pääteemana oli yhteisöllisyys, joka kuvaa hyvin ylioppilaskunnan suhtautumista jäseniinsä,

Tulevaisuuden puolesta

yliopistoon ja ympäröivään yhteiskuntaan. HYYläiset,

Juhlavuoden kunniaksi Ylva halusi antaa omistajalleen lah-

nykyiset ja entiset, luovat merkityksellisiä verkostoja ympäril-

jan, joka jäisi pysyväksi muistoksi juhlavuodesta. Ylvan johto

leen, muokkaavat suomalaista yhteiskuntaa ja tekevät töitä

tapasi taitelija Björn Weckströmin 2016 ja vakuuttui siitä,

paremman huomisen eteen.

että juuri Yhdessä-teos soveltuisi tarkoitukseen erinomaisesti.

”Aikana, jona opiskelijoiden jaksamiseen liittyvät

Teos on toteutettu pronssivaluna ja se on patinoitu siniseksi,

haasteet ovat paljon esillä, halusimme juhlavuotenamme

sitä tukeva graniittialusta valmistettiin Suomessa.

korostaa yhteisöllisyyttä. Näimme ajankohtaisena tuoda

”Patsas oli meille konkreettinen tapa tuoda esiin niitä

esille opiskelijayhteisön tärkeyttä ja merkitystä, toisaalta

arvoja, jotka ylioppilaskunnassamme edistävät yhteiskun-

tukena ja toisaalta uusien maailmaa muuttavien ideoiden ja

nallisia ratkaisuja ja tasa-arvoa. Solidaarisuus, yhteistyö ja

ajatusten synnyttäjänä,” toteaa Lauri Linna, vuoden 2018

yhdenvertaisuus vievät yhteisöjä ja yhteiskuntia eteenpäin

HYYn hallituksen puheenjohtaja.

vaikeina hetkinä ja luovat meille kaikille uskoa tulevaisuu-

Juhlavuoden tapahtumilla tavoite oli tuoda iloa mah-

teen”, kommentoi Ylvan toimitusjohtaja Antti Kerppola.

dollisimman monelle. Luoda tapahtumia, jotka näkyvät

Teoksen jalustaan on kaiverrettu kolmella kielellä, suo-

kaupunkilaisille, juhlistaa yhteistyökumppaneiden kanssa

meksi, ruotsiksi ja englanniksi:

merkityksellistä vuotta sekä riemuita tieteen ja sivistyksen

Helsingin yliopiston ylioppilaskunta ∙ Tulevaisuuden puolesta

voimasta. Juhlavuoden suurin tapahtuma oli Mantan lakitus

∙ 150-vuotiaan ylioppilaskunnan kunniaksi ∙ 13.5.2018 12

Riemuita tieteen ja sivistyksen voimasta. 13


VUOSI 2018 | LYYRA

LYYRA: Hakaniemen kruunu Lyyra on Helsingin Kallioon Siltasaarenkadun mo-

Yleiskaavan tavoitteiden mukaisesti Lyyra luo edelly-

lemmin puolin rakentuva tieteen ja talouden kortteli,

tyksiä paitsi palveluiden myös työpaikkojen syntymiselle.

jossa ihmisten on helppo kohdata, keskustella, ide-

Keskeinen sijainti houkuttelee kansainvälisen tason huip-

oida ja luoda uutta. Lyyrasta tulee joustava kiinteis-

puosaajia ja mahdollistaa ideoiden nopean leviämisen. Kasvuyrityksiä houkuttelemalla Lyyra parantaa Helsingin

tökokonaisuus, joka yhdistää asumisen, työskentelyn

kilpailukykyä pohjoismaisten pääkaupunkien joukossa.

ja palvelut. Se mahdollistaa uudenlaiset työtavat ja

Lyyra palvelee Helsingin yliopistoa tarjoamalla sen eri

yrittäjyyden kasvattamisen pitkälle tulevaisuuteen.

puolilta maailmaa tuleville tutkijavieraille asuntoja. Tutkijoiden on siten helppo tulla osaksi aktiivista ja kansainvälistä

Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi Lyyra-hankkeen ko-

työ- ja lähiyhteisöä.

kouksessaan 10. lokakuuta 2018. Lyyran kaavaa käsitellään vuonna 2019 ja korttelin rakennustyöt on tarkoitus aloittaa

Vastuullisia valintoja yhdessä

vuoden 2020 alussa.

Lyyra toteuttaa Ylvan strategiaa tekemällä fiksut elämän-

Lyyra on toimistoista, liiketiloista, hotellista ja asunnoista

tavat helpoksi kaupunkilaisille, luomalla kansainvälistä ja

koostuva monipuolinen innovaatiokeskus. Se tarjoaa yritys-

elävää kaupunkitilaa Helsinkiin ja toimimalla akatemian ja

maailman ja akatemian rajapinnassa toimiville, kansainvälis-

talouden rajapintana. Sitoudumme kehittämään Helsinkiä

tymistä tavoitteleville kasvuyrityksille toimitiloja ja palveluita.

yhdessä vuokralaisten ja muiden kaupunkilaisten kanssa.

Uskomme, että Helsingin menestys perustuu tieteen,

Vastuullisuus ohjaa toimintaamme ja siten myös

tutkimuksen ja yritysten yhteistyöhön, sillä yhteistyöstä

Lyyran suunnittelua. Kiinteistöissä ja muussa sijoitustoimin-

syntyy oivalluksia ja kasvua. Hakaniemeen rakentuva Lyyra

nassamme ilmastonmuutoksen hillitsemisellä on merkittävä

luo Helsingin ytimeen kansainvälisesti houkuttelevan tieteen

rooli. Lyyran logistisesti keskeinen sijainti kannustaa

ja yritysten kohtaamispaikan. Lyyran avulla kaupunkikuvaan

joukkoliikenteen käyttöön, minkä lisäksi ekologisuus

kylvetään uusi siemen, josta aikanaan itää ratkaisuja isoihin

huomioidaan korttelin rakentamisessa ja toiminnoissa. Tu-

haasteisiin, muun muassa ilmastonmuutoksen torjuntaan.

levissa kiinteistöissä on tarjolla monipuolisesti terveellisiä ja ilmastoystävällisiä palveluita.

Aktiivisten kaupunkilaisten kortteli

Lyyra avaa uuden väylän Kallion sydämeen.

Lyyra on hankkeena ja rakennuksena konkreettinen

Hakaniemen ja Kallion alue on aktiivisten kaupunkilaisten,

osoitus arvoistamme: avoimuudesta, vastuullisesta ja sitou-

yritysten ja järjestöjen ansiosta yksi kaupungin elävimmistä

tumisesta pitkäjänteiseen sijoittamiseen. Se on luomassa

ja omaleimaisimmista alueista. Aluetta onkin kehitettävä sen

Helsingistä kansainvälistä ja kestävää tieteen ja talouden

identiteettiä kunnioittaen. Uskomme, että alueen ja ympäristön

kaupunkia, jossa ihmisten on helppo kokoontua, ideoida,

ehdoilla rakennettava Lyyra avaa uuden väylän Kallion

keskustella ja kohdata. Tällaiseen Helsinkiin me panostam-

sydämeen, tuo alueen asukkaille uusia palveluita ja parantaa

me, nyt ja tulevaisuudessa.

palvelutasoa. 14

15


VUOSI 2018 | GRAND HANSA

GRAND HANSA: historiallinen hotellihanke Helsingin ytimessä Syyskuussa 2018 Ylva osti Helsingin ydinkeskustassa

Hotellihanke uudistaa kaupungin keskustaa

sijaitsevan Seurahuoneen talon Spondalta. Kaivopi-

Ylvan tavoitteena on investoinneillaan kehittää Helsingin

han kortteli palaa suurelta osin alkuperäiseen käyt-

keskustaa ja tukea kaupungin kansainvälistymistä. Grand

tötarkoitukseensa, kun laajennamme hotellitoiminnan

Hansa on osa tätä hanketta. Hankkeeseen ryhdyttiin, jotta kulttuurihistoriallisesti arvokasta korttelia voitaisiin kehittää

myös Uuden ylioppilastalon puolelle.

kokonaisvaltaisesti ja pitkäjänteisesti. Hotellihankkeen myötä koko Kaivopiha uudistuu, ja entistä viihtyisämmän kaupunki-

Helsingin ytimeen syntyy uusi, kansainvälisesti houkutteleva

tilan rakentaminen tulee mahdolliseksi.

hotellikokonaisuus, kun Uuden ylioppilastalon tiloja palaute-

Korttelin uudistaminen on myös mainiosti linjassa

taan vuosikymmenien tauon jälkeen hotellikäyttöön. Raken-

Hakaniemeen suunnittelemamme Lyyra-hankkeen kanssa.

nuksessa toimi hotelli Hansa vuosina 1924−1968, ja Seura-

Kehitämme Helsingin keskustaa laajasti kansainvälisesti

huoneen talossa on toiminut hotelli yhtäjaksoisesti vuodesta

houkuttelevammaksi, viihtyisämmäksi ja toimivammaksi eri

1912 lähtien. Nyt molempien kiinteistöjen tilat remontoidaan

alueiden ja korttelien ominaispiirteitä kunnioittaen.

perusteellisesti ja historialliset hotellitilat yhdistetään. Uusi, Legendaariset opiskelijatilat pysyvät käytössä

noin 240-huoneinen hotelli on määrä avata keväällä 2021. Hotellille haetaan operaattori, joka voi olla kansainvälinen

Osa Uuden ylioppilastalon tiloista palautetaan hotellikäyt-

ketju tai kotimainen toimija. Hankkeen nimeksi on annettu

töön, mutta valtaosa ylioppilaskunnan toiminnoista Uudella

Grand Hansa.

ylioppilastalolla jatkaa rakennuksessa entiseen tapaan.

Seurahuoneen talo on arkkitehti Armas Lindgrenin ja

Perinteikkäät tilat tarjoavat jatkossakin opiskelijoille paikan

Uusi ylioppilastalo Lindgrenin ja Wivi Lönnin suunnittelema.

kokoontua, harrastaa ja juhlia. Lisäksi opiskelijatoiminta

Rakennukset muodostavat ydinkeskustaan kulttuurihisto-

laajenee uusiin tiloihin Kamppiin. Kiinteistöliiketoimintamme

riallisesti erittäin tärkeän kokonaisuuden. Rakennuksissa

yhtenä tavoitteena on tuoton kasvattaminen opiskelijoiden

toimineet hotellit ovat olleet osa Suomen historiaa läpi

hyödyksi. Pitkän aikavälin tavoitteena on mahdollistaa

vuosikymmenten: ensimmäisen maailmansodan ja Venäjän

jäsenmaksuton ylioppilaskunta.

vallankumouksen aikaan Seurahuoneella asui paljon venä-

Rakennukset muodostavat kulttuurihistoriallisesti merkittävän kokonaisuuden.

läisiä emigrantteja ja poliittisia pakolaisia. Hotelli Hansan ravintola taas oli myöhemmin helsinkiläisen kulttuuriväen suosiossa.

16

17


VUOSI 2018 | LIIKETOIMINTA

Pitkäjänteistä liiketoimintaa vastuullisuus edellä OLISI KESTÄMÄTÖNTÄ, JOS YLIOPPILASKUNNAN VARALLISUUTTA KERRYTETTÄISIIN ILMASTON KUSTANNUKSELLA.

Ilmastonmuutoksen hillitseminen on

antuotantoa, niiden porausta, jakelua tai muuta liitännäistä

sijoitustoimintamme ytimessä.

palvelua. eQ Varainhoito Oy pystyi parhaiten täyttämään tuon vaateen. Vuoden 2018 aikana Ylvan hallitus päätti laajentaa

Ylvan sijoitustoiminnassa on aina menty vastuullisuus edellä.

divestoinnin koskemaan koko sijoitussalkkua, mikä oli insti-

Yksi strategian pääteemoista on ilmastonmuutoksen hillitse-

tuutiosijoittajien keskuudessa ennen näkemätöntä.

minen. Tämän lähtökohdan ansiosta jo aiemmin tiukkojen

”Olisi kestämätöntä, jos ylioppilaskunnan varallisuutta

vastuullisuusperiaatteiden ohjaamaa varainhoitoa tarkennet-

kerrytettäisiin ilmaston kustannuksella. Haluamme olla

tiin entisestään vuonna 2017.

sijoittajina siinä joukossa, joka katsoo pikavoittojen sijaan

Varainhoidon kilpailutuksen ehdoksi asetettiin tuolloin

sijoittamista pitkälle tulevaisuuteen ja ratkaisee sijoitusstrate-

maailmanlaajuisesti hajautetun osakesalkun luominen täysin

giallaan globaaleja ongelmia,” toteaa Ylvan toimitusjohtaja

ilman fossiilisilla polttoaineilla tapahtuvaa sähkön- tai energi-

Antti Kerppola.

RAHOITUSSEKTORI MUKANA KESTÄVÄÄ TALOUTTA EDISTÄMÄSSÄ Vastuullisen sijoittamisen merkitys sijoitustoiminnassa

siihen, kuinka vastuullisuus pitää ottaa huomioon

on kasvanut vauhdilla viime vuosien aikana (Eurosif,

sijoituspäätösten tekemisessä, sijoitusneuvonannossa

European SRI Study 2018). Sijoituskohteisiin liittyviä

sekä sijoittajien omassa raportoinnissa.

potentiaalisia riskejä ja kasvumahdollisuuksia halu-

EU:ssa parhaillaan käynnissä oleva

taan arvioida muunkin kuin perinteisen taloudellisen

lainsäädäntökehitystyö tulee mitä todennäköisimmin

tiedon varassa. Sijoittajien kannalta on ensiarvoisen

vaikuttamaan sijoittajien ja rahoittajien päätöksiin

tärkeää ymmärtää, miten yritys luo ja säilyttää

ohjata sijoitusvaroja tulevina vuosina entistä enem-

arvonsa vastuullisuusnäkökulmat huomioiden.

män kestävän kehityksen hankkeisiin ja yrityksiin.

Euroopan komission arvion mukaan Pariisin ilmas-

”Alan kehitys huomioiden Ylvan toimet asiassa

totavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan pelkästään

ovat konkreettisia ja erittäin ajankohtaisia.”

Euroopassa 180 miljardin euron vuosittaiset inves-

18

toinnit vähähiiliseen ja energiatehokkaaseen teknolo-

Sanna Pietiläinen

giaan. Jotta tähän päästäisiin, meneillään on useita

Johtaja, vastuullinen sijoittaminen

hankkeita lainsäädännön luomiseksi muun muassa

eQ Varainhoito Oy.

19


VUOSI 2018 | LIIKETOIMINTA

Oman toimialansa edelläkävijä UniCafe etsii jatkuvasti

”Vuonna 2019 UniCafessa jatketaan entistä kovemmal-

uusia keinoja parantaa ravintolaliiketoimintansa vas-

la kehittämisen vauhdilla. Haluamme olla mahdollistamassa

tuullisuutta, oli kyse ilmastonmuutoksen hillitsemisestä,

uudenlaista lounaskokemusta, jossa ruoan vaikutukset

luonnon biodiversiteetistä tai viljelijöiden olosuhteista

ilmastonmuutoksen hillintään on huomioitu jo siinä vaiheessa, kun se tarjoillaan asiakkaillemme. UniCafen lounas on

globaalisti. Vuosi 2018 oli UniCafelle erittäin onnistu-

hyvää, edullista ja eettistä. Tähtäämme siihen, että ylitämme

nut monella saralla, niin vastuullisuudessa, toiminnan

asiakkaamme odotukset joka päivä,” kommentoi liiketoimin-

tuloksessa kuin asiakastyytyväisyydessä.

tajohtaja Leena Pihlajamäki.

Ravintoloiden asiakkaat arvostavat vastuullisesti ja eettisesti

TÄHTÄÄMME SIIHEN, ETTÄ YLITÄMME ASIAKKAAMME ODOTUKSET JOKA PÄIVÄ.

valmistettua ruokaa. UniCafen asiakkaiden tietoisuus yrityksen toimintaa ohjaavasta vahvasta arvopohjasta oli 2018 toteutetun asiakyselyn perusteella kasvanut 77 prosenttiin

Marraskuussa 2016 lanseerattu WELL-konsepti on

(2014: 54 prosenttia).

vakiinnuttanut paikkansa kaupungin kahvila-asiakkaiden

Vuoden aikana UniCafe tiukensi linjauksiaan sekä maidon että kananmunien tuotantokriteerien kohdalla. UniCafen

keskuudessa. WELL-kahviloissa panostetaan erityisesti

kaikki kananmunat ovat jatkossa häkkivapaita ja kaikki

vegaaniseen ja gluteenittomaan tarjontaan. Valikoiman pe-

asiakkaille lounaan yhteydessä tarjottava maito vaihdettiin

rustana ovat luonnonmukaiset, raikkaat ja kasvispohjaiset

luomuksi. Luomutuotteisiin panostamalla UniCafe haluaa

raaka-aineet.

kiinnittää huomiota luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen ja tuotantoeläinten hyvinvointiin. Luomutuotteiden valinnassa

Matkailua, joka kestää tarkastelun

UniCafe on erityisesti painottanut volyymituotteita, jotta

19 342 henkilöä ja 326 huonetta tekivät taas Kamppiin

vaikutus olisi ympäristön kannalta merkittävä. Panostukset

Suomen suurimman kesähostellin, Hostel Domus Acade-

luomuun ovat saaneet kiitosta: lokakuussa UniCafe saavutti

mican. Hostelli on halunnut kantaa vastuuta matkailun

neljännen perättäisen mestaruutensa Luomu SM -kilpailun

ilmastovaikutuksista: se kompensoi asiakkaidensa puolesta

Suuri yksityinen toimija -sarjassa.

majoitustoiminnasta kesän aikana syntyneet päästöt.

RAVINTOLOIDEN ASIAKKAAT ARVOSTAVAT VASTUULLISESTI JA EETTISESTI VALMISTETTUA RUOKAA.

Kesällä 2018 aiheutuneet päästöt kompensoitiin WWF:n

Asiakkaiden toiveesta UniCafe aloitti lounaalta ylijääneen ruoan myymisen Leftover-lounas -konseptilla varsinai-

suosittelemasta Gold Standard -sertifioidusta vapaaehtoisen

sen lounasajan päätyttyä. Reilun puolen vuoden aikana

päästökaupan hankkeesta.

yli 3 500 kiloa ruokaa päätyi tyytyväisten asiakkaiden mukana kotiin biojäteastian sijaan.

20

21


VUOSI 2018 | IHMISET

Olli Olkkonen, rakennuttajapäällikkö:

”Lyyran rakennuttaminen on ainutkertainen mahdollisuus.”

Ihmiset Ylvan takana Miehiä / Naisia Ylvan toimialojen monipuolisuus tekee työyhteisöstä

27 %

poikkeuksellisen. Jokaisella ylvalaisella on rooli

KOULUTUS (€/HENKILÖ)

siinä, että tulevaisuuden Helsinki ja yhteiskunta on

277

menneisyyttä parempi. Erilaiset taustat ja osaaminen antavat vahvan pohjan haasteiden ratkomiseen ja menestykseen.

Menestys on joukkuelaji

kirittämään liiketoimintaa kohti seuraavia tavoitteita.

Paula Korhonen, operatiivinen päällikkö:

”Hyvä tekemisen fiilis kantaa pitkälle, se näkyy asiakkaalle asti.”

Naisia Miehiä

Menestystä ei rakenneta yksin, se tehdään yhdessä. Vuoden 2018 aikana Ylvan joukkoihin liittyi useita ihmisiä

63 %

Kokoaikainen / Osa-aikainen 11 %

”Ylva on juuri niin menestyksekäs, kuin me ylvalaiset

89 %

siitä teemme. Se on iso vastuu, mutta samalla myös etuoi-

VIRKIST YS (€/HENKILÖ)

keus. Fokuksemme on vahvistaa asiantuntijaorganisaatiota uusrekrytointien ja nykyisen henkilöstön osaamisen kehittämisen kautta. Ylvassa uskomme työkulttuuriin, joka pohjaa yhdessä tekemiseen tulevaisuuteen katsoen ja siihen, että kunnianhimoinen sekä eteenpäin menevä tekeminen välittyy kaikista toiminnoistamme,” kommentoi operatiivinen johtaja

Kokoaikainen Osa-aikainen

Lea Jokio-Suramo.

225

Vakituinen / Määräaikainen

Vastuullisuus vetää puoleensa

2%

Vastuullisuus on syvälle sisään rakennettu Ylvan DNA:han,

98 %

KANSALLISUUKSIA TÖISSÄ VUODEN AIKANA (KPL)

sen vaikutus näkyy sekä nykyisen henkilökunnan motivaation kulmakivenä että differoijana ja vetovoimatekijänä rekrytoinneissa. Kaikki tekemisemme pohjaa omistajamme

50

Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan vahvalle arvopohjalle ja teemme joka päivä töitä tulevien opiskelijasukupolvien hyväksi. Olemme osa uniikkia yhteisöä ja ylpeitä siitä. Oli kyse uudenlaisesta rakentamisesta tai uusien raaka-aineiden lanseeraamisesta, vastuullisten tekojen toteuttaminen kannustaa henkilökuntaa kehittämään uusia ratkaisuja. 22

Vakituinen Määräaikainen

Ville Mourujärvi, analyytikko:

”Hyvä yrityskulttuuri tarkoittaa niin aitoa läsnäoloa kollegoiden kanssa kuin talouden teräsmieskykyjä, kun kunnianhimoisia hankkeita edistetään.” 23


Meill채 jokaisella on rooli siin채, ett채 tulevaisuudesta tulee menneisyytt채 parempi.

24

25


VUOSI 2018 | JOHTORYHMÄ

Johtoryhmä Antti Kerppola

Lea Jokio-Suramo

Toimitusjohtaja

Operatiivinen johtaja

OTM, Helsingin yliopisto

matkailututkinto, HR - JOKO, Työoikeuden asiantuntija

Ylvan palveluksessa 2015 alkaen

Talentum/HY Yksityisoikeuden laitos

HYYn talousjohtaja

Ylvan palveluksessa 1984 alkaen

Green Building Council ry hallituksen puheenjohtaja Ennen nykyistä rooliaan Lea on toiminut HYY Yhtymän Ennen Ylvaa työkokemusta McKinsey & Company Helsinki

MaRa-alalla ja vastannut HYY Yhtymän HR:stä ja

2012–14 ja If Private 2014–15. Vuosina 2010–11 Antti toimi

viestinnästä.

HYY Yhtymän hallituksen varapuheenjohtajana ja 2014–15

Jannica Aalto

hallituksen puheenjohtajana.

Viestintä- ja markkinointijohtaja

Ville Vaarala

FM, Helsingin yliopisto, Aalto MBA 2019-

Kiinteistöjohtaja

Ylvan palveluksessa 2018 alkaen (HYYn palveluksessa

DI, Aalto yliopisto, AKA KHK

vuodet 2015–17)

Ylvan palveluksessa 2018 alkaen Ennen nykyistä rooliaan Jannica oli Ylvan omistajayhteisön Helsingin seudun kauppakamarin

HYYn pääsihteerinä vuodet 2015–17. Jannica toimi

liikennevaliokunnan jäsen

Helsingin yliopiston hallituksessa 2014–15 ja HYY Yhtymän hallituksessa 2013.

Ennen Ylvaa Ville työskenteli Catellassa vastuualueinaan kiinteistöarviointi ja siihen liittyvä strateginen konsultointi

Ylvan johtoryhmää täydennetään vuoden 2019 aikana

2013–17 ja Newsecissä kiinteistöarvioinnin ja konsultaation

rekrytoitavalla talousjohtajalla.

parissa 2010–13.

Leena Pihlajamäki Liiketoimintajohtaja, majoitus- ja ravintolaliiketoiminta TK, Helsingin yliopisto, Aalto MBA 2019Ylvan palveluksessa 2018 alkaen

Olemme osa uniikkia yhteisöä ja ylpeitä siitä.

Ennen Ylvaa Leena toimi Allianssi ry:n vaikuttamisesta ja viestinnästä vastaavana johtajana 2017–18 ja Tekir Oy:n palveluksessa konsulttina 2012–17. Leena toimi HOASin hallituksen puheenjohtajana 2016–18 ja Helsingin yliopiston hallituksessa 2012–13.

26

27


VUOSI 2018 | HALLITUS

Aarni Suvitie

Tarik Ahsanullah

Puheenjohtaja

ON, kauppat.yo.

elintarviket.yo., valtiot.yo.

Laki- ja edunvalvonta-

hallituksessa vuodesta 2016

asiantuntija,

Hallitus ja hallinto

Suomen vuokranantajat hallituksessa vuodesta 2018

Jaakko Hietala

Hanna-Maria Häkkilä

oikeust. kand., asianajaja

teol.yo.

Partner,

Ylvan ainutlaatuisuus näkyy siinä, miten yritys on

Työvaliokunnan jäsenet vuonna 2018

jatkuvassa yhteydessä omistajiinsa, opiskelijoihin.

Lauri Linna

Ylvan hallinto ja hallitus esitellään vuoden 2018

Krista Laitila

osalta vielä HYY Yhtymän nimellä, virallisen nimen-

Amanda Pasanen

vaihdon tapahtuessa vuoden 2019 keväällä.

Sara Järvinen Mikko Myllys, puheenjohtaja 1.1.–31.3.

Helsingin Demarinuoret

hallituksessa 1993–1995 ja

hallituksessa vuodesta 2018

vuodesta 2000

Tarja Pääkkönen Partneri ja hallituksen jäsen,

HYY Yhtymän hallitus toimii yhtymän emoyhteisön eli HYYn

HYY Yhtymän hallintoneuvosto

hallituksessa vuodesta 2008

kiinteistötalouden ja Oy HYY-Yhtiöt Ab:n ja sen konsernin

Ylioppilaskunnan hallitus valitsee vuosittain hallintoneuvos-

hallituksena.

ton, johon kuuluu 12–18 jäsentä. Kaikki hallintoneuvoston

Ylioppilaskunnan hallitus valitsee hallituksen puheenjoh-

jäsenet ovat opiskelijoita. Jäsenet valitaan kerran vuodessa.

tajan, jonka tulee olla nykyinen tai entinen ylioppilaskunnan

Hallintoneuvoston puheenjohtajana toimii HYYn hallitukses-

jäsen. Hallitukseen valitaan lisäksi 6–10 muuta jäsentä,

sa yritysasioista vastaava jäsen.

Anna-Maija Riekkinen

TkT (yritysstrategiat), DI

Aarni Suvitie, puheenjohtaja 1.4. alkaen HYY Yhtymän hallitus

Järjestösihteeri,

Asianajotoimisto Bird & Bird

kasvatust.yo. hallituksessa vuodesta 2017

Boardman Oy

Reima Rytsölä

Ilmi Salminen

VTM

DI, oikeust.yo.

Varatoimitusjohtaja,

joista enemmistön tulee olla valintahetkellä ylioppilaskunnan jäseniä. Hallituksen tulee valita vähintään yksi ja enintään

Vuonna 2018 kokoontui 4 kertaa. Osallistumisprosentti oli 68.

Business Designer,

Varma

Reaktor

hallituksessa vuodesta 2016

neljä asiantuntijajäsentä. Henkilökunnan edustajalla on puhe- ja läsnäolo-oikeushallituksen kokouksessa. Jäsenet

Hallintoneuvosto 31.12.2018

valitaan vuodeksi kerrallaan.

Pasanen Amanda, puheenjohtaja

Vuonna 2018 HYY Yhtymän hallitus kokoontui 14 kertaa.

hallituksessa 2016–2017 ja vuodesta 2018

Sassi Lotta, varapuheenjohtaja

Hallitukseen kuului hallituksen puheenjohtajan lisäksi viisi

Bergh Claes

opiskelijajäsentä ja neljä asiantuntijajäsentä sekä henkilökun-

Heikkilä Taavi

nan edustaja. Hallituksen jäsenten osallistumisprosentti oli 95.

Karhunen Paula Keski-Luoma Miika

Työvaliokunta

Korvuo Pekko

HYY Yhtymän hallituksella on työvaliokunta, jonka työsken-

Kouhia Ninette

telyllä varmistetaan mm. ajankohtainen ja riittävä tiedonkul-

Lahdelma Minja

ku HYY Yhtymän asioista omistajalle eli ylioppilaskunnalle

Lehonmaa Ville

ja päinvastoin. Työvaliokunnan jäseninä vuonna 2018

Lindroth Arttu

toimivat HYYn hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohta-

Mankonen Juuso

ja, yritysasioista vastaava sekä talousjohtokunnan ja HYY

Piirainen Sara

Yhtymän hallituksen puheenjohtaja. HYY Yhtymän toimitus-

Rahikainen Sofia

johtajalla on läsnäolo-oikeus työvaliokunnan kokouksissa.

Rinne Susanna

Erkka Valkila

Santeri Velin

insinööri

fil.yo.

hallitusammattilainen

laivuri,

hallituksessa vuodesta 2007

Suomen Saaristokuljetus Oy hallituksessa vuodesta 2018

Petri Minni tiedottaja, MTi henkilökunnan edustaja

Lisäksi hallituksessa toimivat 1.3.–31.3.2018:

Viestinnän ja markkinoinnin

Mikko Myllys, puheenjohtajana, Susanna Jokimies,

koordinaattori

Antti Kähkönen ja Pilvi Nummelin

hallituksessa vuodesta 2016

28

29


VUOSI 2018 | VUOSI LUKUINA

Vuosi lukuina

3

2

2

1

1

33,5

31,1

30

0

35

5

34,6

10

2014 2015 2016 2017 2018

0

OMAVARAISUUSASTE MARKKINA - ARVOIN MILJ.€

KIINTEISTÖJEN JA SIJOITUSTEN MARKKINAARVOT MILJ.€ 350

100

0

2014 2015 2016 2017 2018

MEILLÄ ON VAKAA 6,9

4

3

15

5,7

5

4

5

5

20

7,6

6

25

6,3

7

6

4,5

30

5

8

7

4,2

8

4,2

LIIKETULOS MILJ.€

35

3,4

LIIKEVAIHTO MILJ. €

TULOS ENNEN SIJOITUSTOIMINTAA JA KERTAERIÄ MILJ.€

2014 2015 2016 2017 2018

INVESTOINNIT MILJ.€

200

15

87,1

240,0

0

19,8

220,5

2014 2015 2016 2017 2018

TILIKAUDEN TULOS SISÄLTÄEN SIJOITUSTOIMINNAN MILJ.€

ARVOPAPERISALKKU MILJ.€ 20

320,5

2014 2015 2016 2017 2018

206,3

0

20

202,1

61,5

79,5

82

80,2

78,7

50

10,4

40

100

3,4

40

0

60

150

1,9

60

20

80

250

OMAN ARVOPOHJAISEN STRATEGIAMME

100

300

80

TALOUDELLINEN PERUSTA

TOTEUTTAMISEEN.

2014 2015 2016 2017 2018

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ VUODEN LOPUSSA

10

250

8

200

6

150

4

100

2

50

2014 2015 2016 2017 2018

2014 2015 2016 2017 2018

30

159

187

189

194

0

232

5,5

8,9

8,3

0

5,2

16,8

17,8

16,6

15

0

14,1

5

5,1

10

2014 2015 2016 2017 2018

31


WWW.YLVA.FI

32