Page 1

Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament

Escola Can Roca

Aquesta Programació General Anual de Centre ha estat aprovada pel Consell Escolar amb data del 28 d’Octubre de 2013

Escola Can Roca Curs Escolar 2013-2014 Lluís Companys, 2-4; 08860 Castelldefels. Tel 93 664 4001. Fax 936640500. ceipcanroca@xtec.cat. http://www.xtec.cat/ceipcanroca


Generalitat de Catalunya Departament d’Educació

Escola Can Roca PLA GENERAL ANUAL DE CENTRE 2013-2014

ÍNDEX 1 Introducció ............................................................................................ 3 2 Disseny del Pla General Anual de Centre............................................................. 4

3.Activitats que desenvolupen el PGAC ............................................................. ... 5 Act. 1.1.1Recollir l’aplicació de les pautes d’actuació en un full de registre i analitzar les dades..................................................................................................................................... .....5 Act. 1.2.1 Concretar la proposta feta el curs anterior en relació a l’avaluació de la lectura ....................................................................................................................... ....... 6 Act. 1.2.2 Establir activitats concretes per optimitzar els 30 minuts de lectura diaris........ ....... 7 Act. 1.3.1 Planificar activitats específiques segons les característiques SEP .......................... ....... 8 Act. 1.4.1 Establir estratègies metodològiques que millorin l’ús de les TAC en les programacions d’aula........................................................................................................................... ..9 Act. 2.1.1 Clarificar les actuacions dels mestres davant les situacions de diversitat que es poden donar al centre................................................................................................................ ..... 10 Act. 2.1.2 Garantir el traspàs i registre d’informació dels alumnes atesos ............................... ...... 11 Act. 2.2.1 Establir un guió a partir de les reflexions recollides per a elaborar el Pla d’acció tutorial .................................................................................................. ..... 12 Act. 2.3.1 Elaborar un pla d’estalvi d’aigua ........................................................................................ ..... 13 Act. 2.3.2 Dinamitzar l’hort escolar: elaboració del projecte de l’hort de l’escola ................. ..... 14 Act. 3.1.1 Continuar elaborant el document de les NOFC ............................................................. ..... 15

4. RELACIÓ DE SORTIDES I ACTIVITATS ...................................................... .. 16 Educació Infantil ..................................................................................................................................... ..... 16 Cicle Inicial ............................................................................................................................................... ..... 17 Cicle Mitjà ................................................................................................................................................. ..... 18 Cicle Superior........................................................................................................................................... .....20 5. PLANING ACTIVITATS EXTRAESCOLARS (AMPA) ........................................... .. 21 6. ACTIVITATS PROPOSADES PER L’AMPA ...................................................... .. 22 7. ACTIVITATS DEL MENJADOR PER A LES FAMÍLIES ....................................... .. 23 Signatures i data d’aprovació del PGAC pel Consell ............................................... . 24

Lluís Companys, 2-4; 08860 Castelldefels. Tel 93 664 40 01. Fax 93664 05 00. ceipcanroca@xtec.cat. http://www.xtec.cat/ceipcanroca

2


Generalitat de Catalunya Departament d’Educació

Escola Can Roca PLA GENERAL ANUAL DE CENTRE 2013-2014

1. INTRODUCCIÓ El PGAC d’aquest curs és la concreció dels objectius i les actuacions que ens proposem dur a terme com a escola durant aquest curs escolar 2013-2014. S’ha plantejat tenint en compte les línies marcades en el PEC i les necessitats de l’escola, alhora que es portaran a terme paral·lelament amb la resta d’actuacions que any rere any realitzem per garantir el funcionament i l’organització de l’escola de la millor manera possible (disseny curricular, atenció a la diversitat, etc...). El plantejament del PGAC d’aquest curs s’entén a partir d’unes circumstàncies concretes que cal tenir en compte, ja què l’Equip Directiu del centre ha canviat en la seva totalitat. Aquesta situació s’ha donat pel fet què l’Equip Directiu anterior va acabar el seu cicle de govern i va quedar vacant el mateix. Des de la inspecció es va proposar un nou Equip Directiu, que és el que durant aquest curs escolar farà les funcions pertinents en el centre i està format per dos mestres de nova incorporació i una altra que ja formava part del claustre en els anys anteriors. Així doncs, el nou Equip Directiu i la resta del claustre de mestres engeguem un nou curs en el qual esperem amb il·lusió que, amb el treball conjunt de tota la comunitat educativa de la nostra escola, puguem assolir tots els objectius que ens hem marcat per aconseguir el millor entorn d’aprenentatge possible pel nostre alumnat. A continuació adjuntem el següent quadre on es detalla el significat de les sigles que apareixen en aquest document:

AMPA

Associació de Mares i Pares d'Alumnes

NOFC

Normes d’Organització i Funcionament del Centre

CI

Cicle Inicial

PEE

Pla Educatiu d’Entorn

CM

Cicle Mitjà

PGAC

Programació General Anual del Centre

CS

Cicle Superior

PROA

Programa d’acompanyament, suport i reforç educatiu.

EAP

Equip d'Assessorament Psicopedagògic

SEP

Suport Escolar Personalitzat

EE

Educació Especial

SS.EE

Serveis Educatius

PEC

Projecte Educatiu del Centre

ED

Equip Directiu

CLIC

Coordinadora Lingüística de Centre

EEVV

Escoles verdes

Act.

Activitats

Lluís Companys, 2-4; 08860 Castelldefels. Tel 93 664 40 01. Fax 93664 05 00. ceipcanroca@xtec.cat. http://www.xtec.cat/ceipcanroca

3


Generalitat de Catalunya Departament d’Educació

Escola Can Roca PLA GENERAL ANUAL DE CENTRE 2013-2014

2. PLA GENERAL ANUAL DE CENTRE 2013-2014

Les línies d’actuació que l’Escola Can Roca es proposa assolir durant aquest curs acadèmic 2013-2014 estan emmarcades en els següents objectius:

Disseny del Pla General Anual de Centre (Escola CAN ROCA) Objectius 1. Millorar els resultats educatius

2.

3.

Millorar la cohesió social.

Mantenir actuacions l’organització del centre

que

faciliten

Processos / Estratègies 1.1. Aplicació de les pautes d’actuació metodològiques 2.1. recollides al document “L’expressió escrita a l’escola” 2.2. 1.2. Establiment de pautes metodològiques destinades a optimitzar el treball de la lectura. 2.3. 1.3. Planificació metodològica del recurs SEP.

Revisió i aplicació del Pla d’Atenció a la Diversitat.

3.1. Desenvolupament de les NOFC, d’acord a la normativa vigent.

Iniciació d’un procès de reflexió sobre l’acció tutorial. Seguiment del Programa d’escola Verda.

1.4. Optimització dels recursos TAC del centre per a la millora de la competència digital dels alumnes.

Activitats 1.1.1 Recollir l’aplicació de les pautes d’actuació en un full 2.1.1 Clarificar les actuacions dels mestres davant les 3.1.1 Continuar elaborant el document de les NOFC. de registre i analitzar les dades. situacions de diversitat que es poden donar al centre. 1.2.1 Concretar la proposta feta el curs anterior en relació 2.1.2 Garantir el traspàs i registre d’informació dels a l’avaluació de la lectura. alumnes atesos. 1.2.2 Establir activitats concretes per optimitzar els 30 2.2.1 Establir un guió a partir de les reflexions recollides minuts de lectura diaris. per a elaborar el pla d’acció tutorial. 1.3.1 Planificar activitats característiques del SEP

específiques

segons

les 2.3.1 Elaborar un pla d’estalvi d’aigua.

2.3.2 Dinamitzar l’hort escolar: Elaborar el projecte 1.4.1 Establir estratègies metodològiques que millorin l’ús d’hort de l’escola. de les TAC en les programacions d’aula.

Lluís Companys, 2-4; 08860 Castelldefels. Tel 93 664 40 01. Fax 93664 05 00. ceipcanroca@xtec.cat. http://www.xtec.cat/ceipcanroca

4


Generalitat de Catalunya Departament d’Educació

Escola Can Roca PLA GENERAL ANUAL DE CENTRE 2013-2014

3. ACTIVITATS QUE DESENVOLUPEN EL PLA GENERAL ANUAL DE CENTRE

OBJECTIU 1

MILLORAR ELS RESULTATS EDUCATIUS

ESTRATÈGIA 1.1 ACTIVITAT 1.1.1 Responsable de l’activitat

Agents implicats

APLICACIÓ DE LES PAUTES D’ACTUACIÓ METODOLÒGIQUES RECOLLIDES AL DOCUMENT “L’EXPRESSIÓ ESCRITA A L’ESCOLA” RECOLLIR L’APLICACIÓ DE LES PAUTES D’ACTUACIÓ EN UN FULL DE REGISTRE I ANALITZAR LES DADES

Cap d’estudis

Professorat

Claustre mestres ED

Alumnat Alumnat de primària Altres -

Àmbits d’aplicació Pedagògic Aules ordinàries Tutories de cicle Espai de realització Sala de mestres Despatx equip directiu

Materials Document “L’expressió escrita a l’escola” Claustre mestres

Recursos

Humans ED

CLIC Reunions periòdiques de l’ED Funcionals Reunions setmanals del cicle pedagògic Reunions de claustre per informar del procés i els resultats obtinguts. 1. Programació de les actuacions a l’aula segons les pautes recollides en el document. 2. Aplicació de les actuacions a l’aula. 3. Creació d’un full de registre per recollir i analitzar les actuacions dutes a terme a Metodologia l’aula. 4. Registre de les actuacions al full i anàlisi dels resultats en les reunions de cicle. 5. Posada en comú i reflexió sobre el desenvolupament de l’activitat durant el curs. 1. Setembre 2. D’Octubre a Juny. 3. Octubre/Novembre Temporalització 4. Gener, Abril i Juny 5. Juny - Acta de cicles recollint les actuacions a portar a terme a l’aula. - Fulls de registre de les actuacions realitzades a l’aula. Instrument per a la - Acta de cicles amb les conclusions de l’anàlisi dels fulls de registre. recollida d’informació - Actes de cicles i coordinació amb les conclusions sobre el desenvolupament de l’activitat durant el curs.

Responsable de la recollida d’instruments

Indicadors d’avaluació

Coordinadores de cicle i Cap d’estudis (actes de cicle i d’equip de coordinació)

Grau d’aplicació

S’han realitzat les actuacions a l’aula segons les pautes del document i s’han recollit en el full de registre?

Grau d’execució

S’ha respectat el calendari i la metodologia prevista?

Grau d’impacte

S’ha reflexionat de manera individual i conjunta sobre els resultats de l’aplicació a l’aula d’allò acordat en el document “Expressió escrita”?

Lluís Companys, 2-4; 08860 Castelldefels. Tel 93 664 40 01. Fax 93664 05 00. ceipcanroca@xtec.cat. http://www.xtec.cat/ceipcanroca

5


Generalitat de Catalunya Departament d’Educació

Escola Can Roca PLA GENERAL ANUAL DE CENTRE 2013-2014

OBJECTIU 1

MILLORAR ELS RESULTATS EDUCATIUS

ESTRATÈGIA 1.2 ACTIVITAT 1.2.1

ESTABLIMENT DE PAUTES METODOLÒGIQUES DESTINADES A OPTIMITZAR EL TREBALL DE LA LECTURA.

CONCRETAR LA PROPOSTA FETA EL CURS ANTERIOR EN RELACIÓ A L’AVALUACIÓ DE LA LECTURA.

Responsable de l’activitat Cap d’estudis

Agents implicats

Professorat

Claustre mestres ED

Alumnat Altres -

Àmbits d’aplicació Pedagògic Tutories de cicle

Espai de realització Sala de mestres Despatx equip directiu Documents i proves de competències del Departament d’Ensenyament Materials Projecte de document elaborat el curs anterior sobre el treball de la lectura Claustre mestres Humans ED Recursos CLIC Reunions periòdiques de l’ED Funcionals Reunions setmanals del cicle pedagògic Reunions de claustre per aprovar els documents 1. Recollida dels materials del Departament pel seu estudi per part de l’ED. 2. Revisió del document elaborat el curs anterior sobre el treball de la lectura 3. Presentació al claustre del document definitiu. Metodologia 4. Revisió al cicle i presentació de suggeriments i modificacions. 5. Aprovació pel claustre de mestres. 1. Octubre - novembre 2. Desembre 3. Febrer Temporalització 4. Març 5. Abril - Acta del claustre de presentació de la proposta del document al professorat. - Actes de cicles amb els suggeriments i propostes de modificacions, si cal, del Instrument per a la document. recollida d’informació - Acta del claustre amb l’aprovació del document definitiu. - Enquesta al professorat del grau d’impacte personal que ha tingut l’aprovació d’aquest document en la seva pràctica docent.

Responsable de la recollida d’instruments

Indicadors d’avaluació

-

Coordinadores de cicle i Cap d’estudis (actes de cicle i d’equip de coordinació) Secretari (actes de claustre)

Grau d’aplicació

S’ha consensuat i aprovat un document amb les pautes d’actuació metodològiques dirigides a l’avaluació de la lectura?

Grau d’execució

S’ha respectat el calendari i la metodologia prevista?

Grau d’impacte

S’ha reflexionat de manera individual sobre com treballem i avaluem la lectura?

Lluís Companys, 2-4; 08860 Castelldefels. Tel 93 664 40 01. Fax 93664 05 00. ceipcanroca@xtec.cat. http://www.xtec.cat/ceipcanroca

6


Generalitat de Catalunya Departament d’Educació

Escola Can Roca PLA GENERAL ANUAL DE CENTRE 2013-2014

OBJECTIU 1

MILLORAR ELS RESULTATS EDUCATIUS

ESTRATÈGIA 1.2 ACTIVITAT 1.2.2

ESTABLIMENT DE PAUTES METODOLÒGIQUES DESTINADES A OPTIMITZAR EL TREBALL DE LA LECTURA.

ESTABLIR ACTIVITATS CONCRETES PER A OPTIMITZAR ELS 3O MINUTS DE LECTURA DIARIS.

Responsable de l’activitat Cap d’estudis

Agents implicats

Professorat

Claustre de mestres Equip directiu

Alumnat Altres -

Àmbits d’aplicació Pedagògic Tutories de cicle

Espai de realització Sala de mestres Despatx equip directiu Documents i normativa vigent sobre els 30’ de lectura a l’escola del Departament. Materials Projecte de document elaborat el curs anterior sobre l’avaluació de la lectura. Claustre mestres Humans ED Recursos Reunions periòdiques de l’ED Funcionals Reunions setmanals del cicle pedagògic Reunions de claustre per aprovar els documents 1. Recollida dels materials del Departament pel seu estudi per part de l’ED. 2. Revisió i modificació, si s’escau, del document elaborat el curs anterior sobre el treball de la lectura, afegint activitats concretes per optimitzar els 30’ de lectura diaris. Metodologia 3. Presentació al claustre del document definitiu. 4. Revisió al cicle i presentació de suggeriments i modificacions. 5. Aprovació pel claustre de mestres. 1. Octubre- novembre 2. Desembre 3. Febrer Temporalització 4. Març 5. Abril - Acta del claustre de presentació de la proposta del document del treball de la lectura al professorat. - Actes de cicles amb els suggeriments i propostes de modificacions, si cal, del Instrument per a la document. recollida d’informació - Acta del claustre amb l’aprovació del document definitiu. - Enquesta al professorat del grau d’impacte personal que ha tingut l’aprovació d’aquest document en la seva pràctica docent dels 30’ de lectura diaris.

Responsable de la recollida d’instruments

Indicadors d’avaluació

-

Coordinadores de cicle i Cap d’estudis (actes de cicle i d’equip de coordinació) Secretari (actes de claustre)

Grau d’aplicació

S’ha consensuat i aprovat un document que inclou activitats concretes per optimitzar els 30 minuts de lectura diaris?

Grau d’execució

S’ha respectat el calendari i la metodologia prevista?

Grau d’impacte

S’ha reflexionat de manera individual sobre com treballem els 30’ de lectura diaris?

Lluís Companys, 2-4; 08860 Castelldefels. Tel 93 664 40 01. Fax 93664 05 00. ceipcanroca@xtec.cat. http://www.xtec.cat/ceipcanroca

7


Generalitat de Catalunya Departament d’Educació

Escola Can Roca PLA GENERAL ANUAL DE CENTRE 2013-2014

OBJECTIU 1

MILLORAR ELS RESULTATS EDUCATIUS

ESTRATÈGIA 1.3 ACTIVITAT 1.3.1 Responsable de l’activitat

Agents implicats

Professorat

PLANIFICACIÓ METODOLÒGICA DELS RECURS SEP PLANIFICAR ACTIVITATS ESPECÍFIQUES SEGONS LES CARACTERÍSTIQUES DEL SEP Cap d’estudis Claustre de mestres

Alumnat

-

Altres

-

Àmbits d’aplicació

Pedagògic

Espai de realització

Tutories de cicle Sala de mestres Despatx equip directiu

Materials Recursos

Humans Funcionals

Metodologia

Instruccions del Departament sobre l’aplicació i el desenvolupament del recurs SEP. Recursos pedagògics per aplicar en el SEP oferts pel Departament i diferents xarxes de suport educatiu Graella de programació SEP Graelles d’observacions i seguiment SEP Claustre de mestres Equip directiu

Reunions periòdiques de l’ED Reunions setmanals del cicle pedagògic i de coordinació Reunions de claustre per aprovar els documents 1. Recollida de les instruccions del SEP i de recursos pedagògics per aplicar en ell per part de l’equip directiu i l’equip de mestres en les cicles. 2. Elaboració d’un programa d’activitats específiques adequades al SEP per optimitzar l’aprenentatge de l’alumnat en aquest suport. 3.

Temporalització

Instrument per a la recollida d’informació Responsable de la recollida d’instruments

Concreció, en una graella els objectius, tipologia d’activitats i avaluació que es portarà a terme a cada nivell i per matèria (matemàtiques i català). 4. Posada en pràctica de la metodologia i les activitats concretades per l’equip de mestres. 1. Novembre 2. Gener 3. Febrer 4. Tercer trimestre Actes de les reunions de cicle i coordinació pedagògica Graelles de programació trimestrals del SEP amb objectius, tipologia d’activitats i avaluació. Graelles d’observació i seguiment trimestral de l’alumnat. Coordinadores de cicle i cap d’estudis

Grau d’aplicació

Indicadors d’avaluació

S’han recollit en les graelles els objectius, tipologia d’activitats i avaluació que es portarà a terme a cada nivell i per matèria (matemàtiques i català)? S’han aplicat les activitats recollides en el SEP durant el tercer trimestre?

Grau d’execució

S’ha respectat el calendari i la metodologia prevista?

Grau d’impacte

Els mestres valoren positivament el fet de tenir pautades unes línies metodològiques específiques per optimitzar el recurs SEP? S’ha observat una millora durant el tercer trimestre en l’aprofitament de l’alumnat del recurs SEP?

Lluís Companys, 2-4; 08860 Castelldefels. Tel 93 664 40 01. Fax 93664 05 00. ceipcanroca@xtec.cat. http://www.xtec.cat/ceipcanroca

8


Generalitat de Catalunya Departament d’Educació

Escola Can Roca PLA GENERAL ANUAL DE CENTRE 2013-2014

OBJECTIU 1

MILLORAR ELS RESULTATS EDUCATIUS

ESTRATÈGIA 1.4 ACTIVITAT 1.4.1

OPTIMITZACIÓ

DELS

RECURSOS

TAC DEL CENTRE PER A LA MILLORA DE LA

COMPETÈNCIA DIGITAL DELS ALUMNES. ESTABLIR ESTRATÈGIES METODOLÒGIQUES QUE MILLORIN L’ÚS DE LES TAC EN LES PROGRAMACIONS D’AULA.

Responsable de l’activitat Coordinador Informàtica / Equip Directiu Comissió d’informàtica

Agents implicats

Professorat Tot el claustre Alumnat Tot l’alumnat

Tècnic informàtic del departament i alumnat en pràctiques.

Altres Personal dels Serveis Educatius de Castelldefels

Àmbits d’aplicació PEDAGÒGIC / DE GESTIÓ ORGANITZATIVA Espai de realització Tota l’escola Materials

-

Recursos

Humans

-

Funcionals -

Metodologia

Temporalització Instrument per a la recollida d’informació Responsable de la recollida d’instruments

Ordinadors de taula i portàtils. PDIs Documentació general del Departament Ensenyament. Mestres de primària i infantil. Tècnic d’informàtica Alumne en pràctiques. Reunions de la comissió d’informàtica setmanals. Sessions del taller

1. Proporcionar formació i assessorament al professorat respecte a la creació i tria d'activitats TAC diverses adients a les seves àrees i nivells impartits mitjançant la realització de tallers a nivell de centre. 2. Foment de l'intercanvi de material i estratègies metodològiques entre el professorat mitjançant actuacions diverses. 1. Gener-Febrer 2. Febrer-Juny -

Actes de les sessions de formació Actes de la comissió d’informàtica

-

Coordinador d’informàtica

Grau d’aplicació

Indicadors d’avaluació

S’ha fet la formació en PDI? Quina participació de claustre hi ha hagut?

Grau d’execució

S’ha respectat el calendari i la metodologia prevista?

Grau d’impacte

Els mestres valoren positivament tenir un recull de material i estratègies metodològiques?

Lluís Companys, 2-4; 08860 Castelldefels. Tel 93 664 40 01. Fax 93664 05 00. ceipcanroca@xtec.cat. http://www.xtec.cat/ceipcanroca

9


Generalitat de Catalunya Departament d’Educació

Escola Can Roca PLA GENERAL ANUAL DE CENTRE 2013-2014

OBJECTIU 2

MILLORAR LA COHESIÓ SOCIAL

ESTRATÈGIA 2.1

REVISIÓ I APLICACIÓ DEL PLA D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

ACTIVITAT 2.1.1

CLARIFICAR LES ACTUACIONS DELS MESTRES DAVANT DIVERSITAT QUE ES PODEN DONAR AL CENTRE.

Responsable de l’activitat

Cap d’Estudis / Directora

LES

SITUACIONS

DE

Professorat Claustre de mestres Agents implicats

Alumnat Alumnat d’infantil i primària del centre. Altres

CAD Psicopedagoga de l’EAP

Àmbits d’aplicació COHESIÓ SOCIAL Lloc d’aplicació Al tot el centre educatiu. Materials Recursos Humans Funcionals

Metodologia

Temporalització

Instrument per a la recollida d’informació

Informació facilitada pel Departament d’Ensenyament. Pla d’Atenció a la Diversitat. Document marc del Projecte de Convivència. Normativa relacionada amb el Projecte de Convivència. Membres de la CAD Claustre de mestres. Reunions periòdiques de la CAD Reunions periòdiques de claustre 1. La CAD elaborarà el recull de tipologies de situacions que es poden donar al centre. 2. La CAD establirà actuacions a realitzar davant de cada situació. 3. Aprovació al claustre de les possibles modificacions del Pla d’Atenció proposades per la CAD. 4. Es revisaran les situacions concretes i les actuacions que s’han dut a terme. 1. Octubre 2. Novembre 3. Desembre 4. Juny Actes de la CAD Acta de la reunió de Claustre. Document: Pla d’Atenció a la Diversitat.

Responsable de la recollida d’instruments -

Indicadors d’avaluació

La CAD L’Equip Directiu

Grau d’aplicació

S’han clarificat les actuacions?

Grau d’execució

S’ha respectat el calendari, la metodologia i els recursos previstos?

Grau d’impacte

Els mestres del centre coneixen les diferents situacions de diversitat del centre i saben quines actuacions han de realitzar en cada cas?

Lluís Companys, 2-4; 08860 Castelldefels. Tel 93 664 40 01. Fax 93664 05 00. ceipcanroca@xtec.cat. http://www.xtec.cat/ceipcanroca

10


Generalitat de Catalunya Departament d’Educació

Escola Can Roca PLA GENERAL ANUAL DE CENTRE 2013-2014

OBJECTIU 2

MILLORAR LA COHESIÓ SOCIAL

ESTRATÈGIA 2.1

REVISIÓ I APLICACIÓ DEL PLA D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

ACTIVITAT 2.1.2

GARANTIR EL TRASPÀS I REGISTRE D’INFORMACIÓ DELS ALUMNES ATESOS

Responsable de l’activitat

Cap d’Estudis / mestres d’Educació Especial

Professorat Claustre Agents implicats

Alumnat Altres

CAD Psicopedagoga de l’EAP

Àmbits d’aplicació COHESIÓ SOCIAL Lloc d’aplicació Sales de reunions del centre

Materials Recursos Humans Funcionals

Metodologia

Temporalització

Instrument per a la recollida d’informació

Responsable de la recollida d’instruments

Indicadors d’avaluació

Graelles de registre del seguiment de l’alumnat atès per EE. Fulls de demanda d’atenció de l’alumnat per part d’EE. Fulls de retorn de la valoració per part de l’EAP dels casos derivats. Carpetes d’arxiu de totes les informacions recollides sobre l’alumnat atès per EE i/o valorat per l’EAP. Membres de la comissió. Claustre de mestres. Reunions de la comissió. Reunions periòdiques de cicle. Reunions de claustre per aprovar les actuacions. 1. Recollida en les graelles del seguiment de l’alumnat atès per EE. 2. Creació i aprovació d’un full de retorn de la valoració per part de l’EAP dels casos derivats. 3. Utilització dels fulls de derivació i retorn de valoració per part de l’EAP i les Mestres d’EE del centre. 4. Creació de carpetes per arxivar totes les informacions recollides sobre l’alumnat atès per EE i/o valorat per l’EAP. 1. Tot el curs 2. Novembre- Desembre 3. Tot el curs 4. Tercer trimestre Actes de les reunions de la comissió. Actes de reunions de cicle i coordinació pedagògica. Acta de reunió de Claustre. Graelles del seguiment de l’alumnat atès per EE. Fulls de derivació i retorn de valoració per part de l’EAP i les Mestres d’EE del centre. Carpetes per arxivar totes les informacions recollides sobre l’alumnat atès per EE i/o valorat per l’EAP. Coordinadores de cicle i cap d’estudis Secretària Mestres d’EE i Psicopedagoga de l’EAP S’ha elaborat el full de retorn de valoració de l’EAP? S’han creat les carpetes per arxivar la informació sobre l’alumnat Grau d’aplicació atès per EE i/o valorat per l’EAP ? S’han recollit tots els fulls de demanda i retorn de casos de l’EAP? Grau d’execució

S’ha respectat el calendari, la metodologia i els recursos previstos?

Grau d’impacte

Els mestres del centre consideren que amb els nous materials de recollida d’informació es millora el traspàs i registre d’informacions dels casos atesos i valorats?

Lluís Companys, 2-4; 08860 Castelldefels. Tel 93 664 40 01. Fax 93664 05 00. ceipcanroca@xtec.cat. http://www.xtec.cat/ceipcanroca

11


Generalitat de Catalunya Departament d’Educació

Escola Can Roca PLA GENERAL ANUAL DE CENTRE 2013-2014

OBJECTIU 2

MILLORAR LA COHESIÓ SOCIAL

ESTRATÈGIA 2.2

INICIACIÓ D’UN PROCÉS DE REFLEXIÓ SOBRE L’ACCIÓ TUTORIAL

ACTIVITAT 2.2.1

ESTABLIR UN GUIÓ A PARTIR DE LES REFLEXIONS RECOLLIDES PER A ELABORAR EL PLA D’ACCIÓ TUTORIAL.

Responsable de l’activitat Coordinadora de la comissió de convivència.

Agents implicats

Professorat

Comissió de convivència. Claustre de mestres.

Alumnat Alumnat d’infantil i primària del centre. Altres

Àmbits d’aplicació COHESIÓ SOCIAL Lloc d’aplicació Al tot el centre educatiu i l’entorn proper. Materials

Recursos

Humans

Funcionals

Metodologia

Temporalització

Instrument per a la recollida d’informació

Responsable de la recollida d’instruments

Indicadors d’avaluació

Document de “Projecte de convivència del Centre Escolar”. Enquesta inicial per saber què entenen els mestres per acció tutorial i de quina manera es treballa a l’aula. Materials recollits pel diferents cicles educatius i des de la comissió. Membres de la comissió. Claustre de mestres. Reunions setmanals de la comissió. Reunions periòdiques de cicle. Reunions de Claustre per posar en comú el treball realitzat i adjuntar els materials com a documents annexos al Projecte de Convivència. 1. Preparar l’enquesta inicial per saber què entenen els mestres per acció tutorial i de quina manera es treballa a l’aula. 2. Passar a tots els mestres del Claustre l’enquesta i fer el corresponent buidatge. 3. Recollir el material i/o dinàmiques de treball que es fa servir a les aules per treballar l’acció tutorial amb els alumnes. 4. Posar en comú, en Claustre, el treball realitzat. 5. Aplicació dels indicadors d’avaluació. 6. Conclusions. 1. Octubre – Novembre 2. Finals de novembre – Desembre 3. Febrer – Març- Abril 4. Maig 5. Juny 6. Juny Actes de les reunions de la comissió. Actes de les reunions de cicle. Enquesta per inicial per saber què entenen els mestres per acció tutorial i de quina manera es treballa a l’aula. Educació Infantil: Mercè Ballester. Cicle Inicial: Laura Escudero. Cicle Mitjà: Isabel Moradillo. Cicle Superior: Sílvia Molero Grau d’aplicació

S’ha elaborat el guió de treball de les normes de convivència amb l’alumnat?

Grau d’execució

S’ha respectat el calendari, la metodologia i els recursos previstos?

Grau d’impacte

L’equip de mestres coneix el guió de treball de les normes de convivència amb l’alumnat?

Lluís Companys, 2-4; 08860 Castelldefels. Tel 93 664 40 01. Fax 93664 05 00. ceipcanroca@xtec.cat. http://www.xtec.cat/ceipcanroca

12


Generalitat de Catalunya Departament d’Educació

Escola Can Roca PLA GENERAL ANUAL DE CENTRE 2013-2014

OBJECTIU 2

MILLORAR LA COHESIÓ SOCIAL

ESTRATÈGIA 2.3

IMPLEMENTACIÓ DEL PROGRAMA D’ESCOLA VERDA

ACTIVITAT 2.3.1

ELABORAR UN PLA D’ESTALVI D’AIGUA

Responsable de l’activitat

Coordinador de la comissió ambiental i Secretària Claustre de mestres

Agents implicats

Professorat Comissió ambiental

Alumnat d’Infantil i Primària

Alumnat Assemblea de delegats verds Altres Famílies, assessors del programa d’EEVV i representant de l’Ajuntament

Àmbits d’aplicació COHESIÓ SOCIAL (Gestió sostenible) Espai de realització Tot el recinte escolar Pla de cohesió ambiental de l’escola

Materials Programa d’acció (actuacions) Humans

Recursos

Funcionals

Metodologia

Claustre mestres Representant AMPA Conserge Assessors EEVV Representant de l’Ajuntament Reunions setmanals de la comissió ambiental Reunions periòdiques del comitè ambiental Reunió de claustre per revisar i aprovar el pla d’estalvi d’aigua 1.Elaboració, per part de la Comissió Ambiental, d’una proposta d’estalvi d’aigua. 2.Presentació de la proposta als cicles perquè facin un treball de conscienciació amb els alumnes a les tutories i facin suggeriments i aportacions que permetin l’estalvi d’aigua tant al centre com a l’entorn proper. 3.Presentació a l’equip directiu i al claustre de mestres per a la seva esmena, si s’escau, i la seva aprovació. 4.Presentació de la proposta a l’assemblea de delegats dels alumnes i posteriorment a tot l’alumnat.

1. Novembre - Desembre

Temporització

Instrument per a la recollida d’informació

2. Gener - Febrer 3. Març 4. Abril-Maig Esborrany de la comissió. Recollida dels suggeriments i propostes de modificacions, si cal del document, realitzades pels cicles. Acta del claustre de presentació de l’esborrany del document al professorat. Actes de cicles. Acta del claustre amb l’aprovació del document definitiu. Enquesta al professorat del grau d’impacte personal que ha tingut l’aprovació d’aquest document en la seva pràctica docent.

Responsable de la recollida d’instruments

Indicadors d’avaluació

Coordinador de la comissió

Grau d’aplicació

S’ha elaborat el pla d’estalvi d’aigua?

Grau d’execució

S’ha respectat el calendari, els recursos i la metodologia prevista?

Grau d’impacte

Amb la realització de l’actuació, s’ha pres consciència i ha millorat l’actitud, per part de la comunitat educativa, vers la necessitat de l’estalvi d’aigua?

Lluís Companys, 2-4; 08860 Castelldefels. Tel 93 664 40 01. Fax 93664 05 00. ceipcanroca@xtec.cat. http://www.xtec.cat/ceipcanroca

13


Generalitat de Catalunya Departament d’Educació

Escola Can Roca PLA GENERAL ANUAL DE CENTRE 2013-2014

OBJECTIU 2

MILLORAR LA COHESIÓ SOCIAL

ESTRATÈGIA 2.3

IMPLEMENTACIÓ DEL PROGRAMA D’ESCOLA VERDA

ACTIVITAT 2.3.2

DINAMITZAR L’HORT ESCOLAR: ELABORACIÓ DEL PROJECTE DE L’HORT DE L’ESCOLA

Responsable de l’activitat Coordinador de la comissió ambiental i Secretària del Centre. Claustre de mestres Comissió ambiental Alumnat d’Infantil i Primària Alumnat Delegats verds

Professorat Agents implicats

Altres Famílies, assessors del programa d’EEVV i representant de l’Ajuntament Àmbits d’aplicació COHESIÓ SOCIAL (Cultura de centre) Espai de realització Tot el recinte escolar Pla de cohesió ambiental de l’escola Programa d’acció (actuacions) Claustre mestres Humans Delegats verds Recursos Monitores de menjador Reunions setmanals de la comissió Funcionals Reunions periòdiques del comitè ambiental Reunions de claustre per aprovar els documents 1. Fer el repartiment dels espais de l’hort entre els diferents cicles. 2. Assessorar en les tasques a realitzar pel bon funcionament de les parcel·les. 3. Elaborar l’esborrany del Projecte de l’Hort de l’escola. Metodologia 4. Presentació a l’Equip Directiu i als cicles perquè facin suggeriments de millora 5. Presentació al Claustre de Mestres per la seva aprovació. 1. Novembre 2. Novembre 3. Març Temporització 4. Març 5. Abril

Materials

-

Instrument per a la recollida d’informació

-

-

Esborrany de la comissió. Recollida dels suggeriments i propostes de modificacions, si cal del document, realitzades pels cicles. Acta del claustre de presentació de l’esborrany del document al professorat. Actes de cicles. Acta del claustre amb l’aprovació del document definitiu. Enquesta al professorat del grau d’impacte personal que ha tingut l’aprovació d’aquest document en la seva pràctica docent.

Acta del claustre de presentació i aprovació dels acords.

Responsable de la La coordinadora de la comissió recollida d’instruments

Indicadors d’avaluació

Grau d’aplicació

S’ha elaborat el PROJECTE DE L’HORT DE L’ESCOLA

Grau d’execució

S’ha respectat el calendari, els recursos i la metodologia prevista?

Grau d’impacte

Creus que l’elaboració del Projecte de l’Hort et clarifica el seu funcionament?

Lluís Companys, 2-4; 08860 Castelldefels. Tel 93 664 40 01. Fax 93664 05 00. ceipcanroca@xtec.cat. http://www.xtec.cat/ceipcanroca

14


Generalitat de Catalunya Departament d’Educació

Escola Can Roca PLA GENERAL ANUAL DE CENTRE 2013-2014

OBJECTIU 3

MANTENIR ACTUACIONS QUE FACILITEN L’ORGANITZACIÓ DEL CENTRE

ESTRATÈGIA 3.1

DESENVOLUPAMENT DE LES NOFC D’ACORD AMB LA NORMATIVA VIGENT

ACTIVITAT 3.1.1

CONTINUAR ELABORANT EL DOCUMENT DE LES NOFC

Responsable de l’activitat

Directora

Agents implicats

Professorat

Claustre mestres Equip Directiu

Alumnat Altres Inspecció

Àmbits d’aplicació ORGANITZATIU Espai de realització Despatx equip directiu

Materials

Recursos Humans

Funcionals

Metodologia

Temporització

Instrument per a la recollida d’informació

LEC Pla d’autonomia de centre Decret de directors Bibliografia: “Les normes d’organització i funcionament dels centres educatius” Antoni Lapeña Riu. Pagès editors Claustre mestres Equip Directiu Equip de Coordinació Inspectora del Departament D’Ensenyament Reunions periòdiques de l’ED. Reunions de coordinació. Reunió de Claustre i Consell Escolar 1. Revisió dels continguts de les NOFC fets i aprovats el curs anterior. 2. Elaboració de l’índex de les NOFC amb els continguts que han d’incloure. 3. Establir el calendari d’elaboració de les NOFC. 4. Establir quins continguts es desenvoluparan aquest curs. 5. Recollida dels documents de centre existents sobre el contingut a treballar. 6. Elaboració del document amb els continguts establerts per al curs. 7. Presentació del document a claustre i consell escolar. 1.-4. Novembre 5. Desembre 6. Gener-Maig 7. Juny - Actes de coordinació - Acta de claustre i consell escolar (presentació del document) - Document elaborat

Responsable de la recollida d’instruments

Indicadors d’avaluació

Equip Directiu

Grau d’aplicació

S’ha redactat l’índex que recull els continguts que han d’incloure les NOFC? S’ha continuat elaborant el document de les NOFC amb els continguts establerts per al curs?

Grau d’execució

S’ha respectat el calendari, el recursos i la metodologia prevista?

Grau d’impacte

Haver recollit en un document els continguts treballats sobre les NOFC permet conèixer millor l’organització i funcionament del centre?

Lluís Companys, 2-4; 08860 Castelldefels. Tel 93 664 40 01. Fax 93664 05 00. ceipcanroca@xtec.cat. http://www.xtec.cat/ceipcanroca

15


Generalitat de Catalunya Departament d’Educació

Escola Can Roca PLA GENERAL ANUAL DE CENTRE 2013-2014

4 - Relació de sortides i activitats SORTIDA

PICNIC

TRANSPORT

5

No

P3

5

A.III lleng.

P4

5

Tot el dia

A.III lleng.

P5

19,20,21 maig

3 dies

Interdiscip linar

P5

5

No

Barcelona

6 maig

Tot el dia

A.II entorn

P4

5

Viladecans

14 de maig

Tot el dia

A.II entorn

P3

5

DATA

HORA

ÀREA

NIVELL

Torrelles de Llobregat

18 octubre

Tot el dia

A.II entorn

P3,P4, P5

15

Teatre Romea—Música

Barcelona

27 novembre

Matí

A.III lleng

P5

Taller de cuina–casa L’Estol

San Martí Saroca

7 març

Tot el dia

A.II entorn

Parc Güell

Barcelona

11 març

Tot el dia

Fundació Miró

Barcelona

10 abril

Colònies (Can Pere)

Sant Pere de Ribes

Zoo

La Granja –Les Tanques

La tardor—Can Mas

CICLE: INFANTIL

Nº D’ACOMPANYANTS

LLOC

Lluís Companys, 2-4; 08860 Castelldefels. Tel 93 664 40 01. Fax 93664 05 00. ceipcanroca@xtec.cat. http://www.xtec.cat/ceipcanroca

16

5


Generalitat de Catalunya Departament d’Educació

Escola Can Roca PLA GENERAL ANUAL DE CENTRE 2013-2014

LLOC

DATA

HORA

ÀREA

NIVELL

Nº D’ACOMPANYANTS

PICNIC

TRANSPORT

Visita a la biblioteca

Biblioteca Central. Castelldefels

9 oct. 16 oct.

Tarda

Llengua

2n A 2n B

2 2

-

-

Som una classe, som un equip!

La Granja. Santa Maria de Palau Tordera

16 oct.

Tot el dia

Educació en valors

1r

4

X

X

Coneixem els Mossos d’Esquadra

Castelldefels

7 nov. 14 nov.

Matí

Medi

2n A 2n B

2 2

-

-

CRARC

Masquefa

29 nov.

Tot el dia

Medi

1r

4

X

X

Taller: “El príncep, la princesa i el mirall trencat”

Escola

5 nov.

Matí

Educació en valors

1r

-

-

-

Coneixem els transport públics (TMB)

Sants Estació (Barcelona)

3 des 4 des

Tot el dia

Medi

2n A 2n B

2 2

X X

Anem en transport públic

Tallers d’Ed. Vial (3 sessions)

Escola

19 nov. 14 gen. 19 febr.

?

Medi

1r

-

-

-

Kantikipugui al Palau

Palau de la música (Petit Palau) Barcelona

24 febr.

Música

2n

4

-

X

Jornada esportiva

Can Vinader (Castelldefels)

?

Matí

Ed. Física

1r 2n

4 4

-

-

Easter eggs

Pícnic Can Roca (Castelldefels)

11 abril

Tot el dia

Anglès

1r 2n

7

X

-

Little red

Escola

6 maig

?

Anglès

1r 2n

-

-

-

Marató de contes

Biblioteca Central Castelldefels

8ó9 maig?

?

Llengua

1r 2n

7

-

-

Colònies: Escola del cel

Can Vandrell. Sant Feliu de Buixalleu

7, 8 i 9 abril

Tot el dia

Interdisciplinar

2n

4

-

X

Circuit aèri pels arbres

Centelles

6 juny

Tot el dia

Educació en valors

1r 2n

7

X

X

CICLE INICIAL

SORTIDA

Matí (10-11)

Lluís Companys, 2-4; 08860 Castelldefels. Tel 93 664 40 01. Fax 93664 05 00. ceipcanroca@xtec.cat. http://www.xtec.cat/ceipcanroca

17


Generalitat de Catalunya Departament d’Educació

Escola Can Roca PLA GENERAL ANUAL DE CENTRE 2013-2014

LLOC

DATA

HORA

ÀREA

NIVELL

AC.

PICNIC

TRANSPORT

“La Castanyada al Picnic Can Roca”

Picnic C.R.

31/10

matí

TUTORIA

3r i 4t

7

NO

NO

“Posa’t al meu lloc”

Escola

21/11

1h 30 min

Ètica

3r

-

NO

NO

“Vehicles solars”

Escola

16/10

9:15 a 12:30

Medi

4t

-

NO

NO

Visita al castell de Castelldefels

Castell

19/11

matí

Medi

4t

4

NO

NO

Educació viària

Escola

19/1114/0119-02

matí

Medi

3r

-

NO

NO

Setmana Blanca

Port del Comte

20 al 24/1

5 dies

EF

3r i 4t

-

NO

SI

“Prevenció d’incendis”

Escola

?

1 hora

Medi

3r

-

NO

NO

“Nit i el lleo”

Teatre Plaça

24/01

10:30

Ètica

3r

4

NO

NO

“El cicle de l’aigua”

Escola

06/02

1 hora

Medi

3r

-

NO

NO

“Aquàrium”

Barcelona

25/03

Tot el día

Medi

3r

4

SI

SI

Contes gitanos

Teatre Plaça

04/02

Matí

Ètica

4t

4

NO

NO

Alimentació equilibrada

Escola

?

2 hores

Medi

4t

-

NO

NO

Taller de llengua de signes

Escola

04/03

1 hora

Ètica

4t

-

NO

NO

CICLE MITJÀ

SORTIDA

Lluís Companys, 2-4; 08860 Castelldefels. Tel 93 664 40 01. Fax 93664 05 00. ceipcanroca@xtec.cat. http://www.xtec.cat/ceipcanroca

18


Generalitat de Catalunya Departament d’Educació

Escola Can Roca PLA GENERAL ANUAL DE CENTRE 2013-2014

Música

Palau de la Música 13/03

matí

Música

4t

4

NO

1 hora

Anglès

3r i 4t

-

NO

NO

Teatre anglès “Billy Banjo”

Gimnàs

Coneix l’Ajuntament

Ajuntament

09/05

matí

Medi

3r

4

NO

NO

Museu de l’aigües

Cornellà

20/05

Tot el dia

Medi

3r

4

Sortida a la platja

Platja

?

matí

EF

3r i 4t

4i4

NO

NO

Colònies

Besalú

19, 20 i 21/05

3 dies

TUTORIA

4t

4

NO

SI

06/05

Lluís Companys, 2-4; 08860 Castelldefels. Tel 93 664 40 01. Fax 93664 05 00. ceipcanroca@xtec.cat. http://www.xtec.cat/ceipcanroca

19


Generalitat de Catalunya Departament d’Educació

Escola Can Roca PLA GENERAL ANUAL DE CENTRE 2013-2014

SORTIDA

LLOC

DATA

HORA

ÀREA

NIVELL

Nº D’ACOMPANYANTS

PICNIC

TRANSPORT

Taller del Sistema Solar

Escola

14/11/13

Matí

Medi

CAP

NO

NO

Palau de la Música

Barcelona

31/01/14

Matí

Música

3

NO

Museu de les mines

Gavà

04/04/14

Tot el dia

Medi

3

Escola

19/11, 14/01 i 19/02

2

NO

NO

Castelldefels

27 i 28 maig

Sortida projecte

Castelldefels

3r T

Matí

Totes

3

NO

NO

Visita Colònia Vidal

Puig-reig

20/11/13

Tot el dia

Medi

3

Taller d’Astronomia

Escola

14/02/14

Matí

Medi

CAP

NO

NO

Trobada ESO

IES Mediterrània

3r T

Matí

Totes

3

NO

NO

Pista Can Roca

12 i 13 maig

Matí(2) Tutoria

2

NO

NO

Castelldefels

12 juny

Aeròbic gent gran

Castelldefels

3r T

Matí

EEAA

3

NO

NO

Colònies

Cala Montjoi

Tres dies

TOTES

3

NO

Setmana Blanca

Port del Comte

22/23/24 de maig 20 al 24 de gener

5 dies

E.F.

5è/6è

?

NO

Trobada de Korfbal

Castelldefels

3r T

Matí

E.F.

5è/6è

3

NO

NO

Teatre d’Anglès

Escola

06/05/14

Tot el dia

Anglès

5è/6è

CAP

NO

NO

CICLE SUPERIOR

Educació viària

Educació viària

Matí(2) Tutoria

Lluís Companys, 2-4; 08860 Castelldefels. Tel 93 664 40 01. Fax 93664 05 00. ceipcanroca@xtec.cat. http://www.xtec.cat/ceipcanroca

20


Generalitat de Catalunya Departament d’Educació

Escola Can Roca PLA GENERAL ANUAL DE CENTRE 2013-2014

5- Planing d'activitats extraescolars curs 2013-2014

HORARI 16'30h a 17'45h

16'30h a 17'45h

16'30h a 17'45h

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

DANSA P-3 a 6è MONTSE - MARINA

JUDO 1er a 6è DAVID

DANSA P-3 a 6è MONTSE - MARINA

JUDO 1er a 6è DAVID

PSICOMOTRICITAT P-3 a P-5 DESI

GIMNÀS I PSICOMOTRICITAT

GIMNÀS

GIMNÀS I PSICOMOTRICITAT

GIMNÀS

PSICOMOTRICITAT

FUTBOL P-3 a P-5 i de 1er a 6è ALBERTO

MANUALITATS P-3 a 6è MONTSE

FUTBOL P-3 a P-5 i de 1er a 6è ALBERTO

DIBUIX I PINTURA P-3 a 6è ALBERTO

TEATRE 1er a 6è MONTSE

PISTES I GIMNÀS

MENJADOR

PISTES

MENJADOR

GIMNÀS I MÚSICA

PATINATGE 1er a 6è CARLOS

HIP-HOP 1er a 6è ARNAU

HIP-HOP 1er a 6è ARNAU

PISTES

PSICOMOTRICITAT

PSICOMOTRICITAT

MONITORS/ES I ACTIVITATS

GRUPS DE LES ACTIVITATS SUBVENCIONADES

ACTIVITATS ESPORTIVES

MONTSE..........dansa,teatre,manualitats

CARLOS...patinatje

.2 grups de dansa

2 grups de futbol

MARINA..........dansa,teatre

DESI..........futbol,psicomotricitat

2 grups de teatre

1 grup de judo

ALBERTO........futbol

YASMI.....manualitats,dibuix i pintura

Total 3 grups esportius

DAVID...............judo

ARNAU....hip-hop1 grups de hip-hop

1 grup de manualitats 1 grup de patinatje 1 grup de psico 1 grup de dibuix y pintura

Total 9 grups COORDINADORA DE LES ACTIVITATS DEL CURS 2013-2014: Beatriz Alises Seguiment i atenció diària de les activitats.

Lluís Companys, 2-4; 08860 Castelldefels. Tel 93 664 40 01. Fax 93664 05 00. ceipcanroca@xtec.cat. http://www.xtec.cat/ceipcanroca

21


Generalitat de Catalunya Departament d’Educació

Escola Can Roca PLA GENERAL ANUAL DE CENTRE 2013-2014

AMPA / Comissions diverses

6- Activitats proposades per l’AMPA i famílies

ACTIVITAT/SORTIDA

LLOC

DATA

HORA

ÀREA RELACIONADA

NIVELL

Festes comissió mares i pares de 6è

Escola Can Roca

Durant el curs escolar

A determinar

Relació família escola

Comunitat escolar i familiars

Participació a la Rúa de Carnaval – Comissió

Castelldefels

2 de Març

Tarda

Relació família escola

Comunitat escolar i familiars

KIDS&US

AULES DE L’ESCOLA

NOVEMBRE JUNY

12:40h – 14:50h 16:45h – 17:45h

ANGLÈS

INFANTIL PRIMÀRIA

FESTA DE LA PRIMAVERA

PATIS DE L’ESCOLA I VOLTANTS

A CONCRETAR

09:00h fins 14:00h

Relació família escola

Comunitat escolar i familiars

21 DE JUNY

19h fins 24h

Relació família escola

Comunitat escolar i familiars

CLOENDA FINAL DE CURS PATIS DE L’ESCOLA

Lluís Companys, 2-4; 08860 Castelldefels. Tel 93 664 40 01. Fax 93664 05 00. ceipcanroca@xtec.cat. http://www.xtec.cat/ceipcanroca

22


Generalitat de Catalunya Departament d’Educació

Escola Can Roca PLA GENERAL ANUAL DE CENTRE 2013-2014

MENJADOR

7- Activitats del Menjador per a les famílies

TALLER DE CUINA

LLOC

DATA

HORA

ÀREA RELACIONADA

NIVELL

NADAL

MENJADOR I CUINA

A determinar

16:45 h.

Relació família escola

Comunitat escolar

PRIMAVERA

MENJADOR I CUINA

A determinar

16:45 h

Relació família escola

Comunitat escolar

Lluís Companys, 2-4; 08860 Castelldefels. Tel 93 664 40 01. Fax 93664 05 00. ceipcanroca@xtec.cat. http://www.xtec.cat/ceipcanroca

23


Generalitat de Catalunya Departament d’Educació

Escola Can Roca PLA GENERAL ANUAL DE CENTRE 2013-2014

La Programació General Anual de Centre, del curs 2013-2014, ha estat aprovada en la sessió del Claustre de Professors amb data 22 d’Octubre de 2013 i en Consell Escolar el 28 d’octubre de 2013.

La secretaria

Maribel Leiva Pintado

La Presidenta

Sílvia Molero Yll

Castelldefels, 28 d’Octubre de 2013

Lluís Companys, 2-4; 08860 Castelldefels. Tel 93 664 40 01. Fax 93664 05 00. ceipcanroca@xtec.cat. http://www.xtec.cat/ceipcanroca

24

Pla general anual de centre 13 14  
Pla general anual de centre 13 14  
Advertisement