Page 1

HYYn hallitusohjelma 2011 HYYn hallituksen tavoite vuonna 2011 on tehdä HYYstä tuoreempi, älykkäämpi ja joustavampi kokonaisuus, joka toimii rohkeasti ja ennakkoluulottomasti, mutta harkiten.

KAUPUNKIOHJELMAN PÄIVITTÄMINEN11

Etsimme uudenlaisia vaikuttamisen ja vakuuttamisen keinoja, jotta HYY on uskottava ja kiinnostava toimija sekä jäsentensä että sidosryhmiensä silmissä.

PYSYVÄ RATKAISU HÄTÄMAJOITUKSEEN

RATKAISUT KANSAINVÄLISTEN OPISKELIJOIDEN ASUMISONGELMIIN

JATKOOPISKELIJOIDEN ORGANISOITUMINEN EDUNVALVONTAELIMEKSI

JATKO-OPISKELIJAT OSAKSI YLIOPPILASKUNTAA

KOTI KAIKILLE WORLD STUDENT CAPITAL 5

JATKOOPISKELIJAOPAS 10

OPISKELIJAYSTÄVÄLLINEN KAUPUNKI

KOHTI LAADUKASTA TUTKINTOA 2010 -MUISTIO 8

SUJUVAT OPINNOT

HELSINGIN YLIOPISTON STRATEGIA HYVINVOIVA JA TERVE OPISKELIJA

SIVISTYS

KORKEAKOULUKIUSAAMISEN EHKÄISY

OMISTAJAHALLINNON LÄPINÄKYVYYS JA YHDENVERTAISUUS

MONINAISUUS

VASTUULLISUUS VOITONJAON MÄÄRÄTIETOINEN KASVATTAMINEN

KOKONAISTALOUDELLINEN AJATTELU 9

DEMOKRAATTINEN YLIOPISTO

MAHDOLLISUUKSIEN YHTYMÄ

YHDENVERTAISUUS

AVOIMUUS

OIKEUDENMUKAINEN TYÖELÄMÄ EDUSKUNTAVAALITAVOITTEET : MAKSUTON KOULUTUS, RIITTÄVÄ TOIMEENTULO JA ILMASTOLAKI

TYÖELÄMÄKYSELY JA TOIMENPITEET SEN POHJALTA6

EDUSKUNTAVAALIVAIKUTTAMINEN

HALLINTOVAALIT

VAIKUTTAVA JA ROHKEA HYY

AVOIN JA YHTEISÖLLINEN HYY

JÄRJESTÖT OPISKELIJAN TUKIVERKKONA3

KAKSIKIELISYYS JA ENGLANNINKIELISEN TOIMINNAN TUKEMINEN

OIKEUSTURVAKYSELY JA TOIMENPITEET SEN POHJALTA7

ORGANISAATION KEHITTÄMINEN

VAIHTOOPISKELIJAT HYYN JÄSENIKSI 4

UUDENLAISET EDUNVALVONNAN KEINOT 1 UUDENLAISET YHTEISTYÖMUODOT 2

Projekti, jonka kuormittavuus on pieni.

Projekti, jonka kuormittavuus on keskisuuri.

KESKUSTOIMISTON JALKAUTUMINEN KAMPUKSILLE

VIESTINTÄSTRATEGIAN PÄIVITYS

NETTISIVUUUDISTUS

EDUSTAJISTOVAALIT

Tavoitetila, johon toimenpiteet tähtäävät.

Projekti, jonka kuormittavuus on suuri.


Viitteet ja yhteystiedot 1. HYY tekee edelleen paljon ”faksiaikakauden” edunvalvontaa. Vuoden aikana ja erityisesti viestintästrategian yhteydessä mietitään, millaisilla tavoilla ja mitä reittejä HYYn edunvalvontatavoitteet saadaan vaikuttavimmin eteenpäin. 2. .Kartoitetaan systemaattisesti sidosryhmiä ja henkilöitä, joiden kanssa HYYllä on ollut vähän yhteistyötä, mutta joiden kanssa voisi olla mahdollisuus yhteisille projekteille tai tavoitteiden edistämiselle. 3. Järjestösektorilla järjestetään useita erilaisia koulutuksia jäsenistön huomiointia varten. Vuoden aikana panostetaan yhdenvertaisuuteen, hyvinvointiin, työelämäasioihin, opintoasioihin ja yleisesti järjestöjen rooliin HYYn osana. 4. Helsingin yliopisto ei enää jatkossa maksa HYYn jäsenmaksua vaihtoopiskelijoiden puolesta. Siksi HYYn ja HY:n on tehtävä yhdessä töitä sen eteen, että mahdollisimman moni vaihto-opiskelija saadaan liittymään HYYn jäseneksi. 5. World Student Capital 2012 -hanke on yhteistyössä pääkaupunkiseudun korkeakoulujen kanssa toteutettava kaupunkivaikuttamisen projekti, joka on osa World Design Capital Helsinki 2012 -vuotta. 6. HYY toteuttaa yhdessä Palvelualojen ammattiliiton kanssa kevään 2011 aikana laajan kyselyn opiskelijoiden työnteosta. 7. HYY selvittää kevään 2011 aikana kyselytutkimuksella opiskelijoiden oikeusturvan toteutumista yliopistolla. 8. HYY laati vuonna 2010 viidentoista toimenpide-ehdotuksen muistion opintojen sujuvoittamiseksi vastauksena opintoaikojen lyhentämisestä käytävään keskusteluun. Vuonna 2011 jatketaan toimenpide-ehdotusten edistämistä. 9. Kiinnitetään toimintatalouden puolen toimijoiden (esim. TJK) koulutuksessa huomiota riittävään Yhtymä-tietoisuuteen ja -osaamiseen. Vastaavasti varmistetaan tiedonkulku poliittiselta puolelta Yhtymän luottamushenkilöille. Pidetään päätöksenteossa yllä ajattelutapaa, joka huomioi kokonaistaloudellisen näkökulman ja syy-seuraus-suhteet. 10. Vaikutetaan siihen, että yliopisto laatii oppaan jatko-opiskelijoille yhteistyössä HYYn kanssa. 11. Kaupunkiohjelma vuosiksi 2012-2015 päivitetään vuoden 2011 aikana. Päivitystyössä kiinnitetään erityistä huomiota kaupunginvaltuustovaikuttamiseen sekä edustajiston osallistamiseen.

Leena Pihlajamäki Hallituksen puheenjohtaja leena.pihlajamaki@hyy.fi P. 050 543 9610 Jannica Aalto hallituksen jäsen, järjestöt, sisäinen tiedotus, tuutorointi, vuosijuhlat jannica.aalto@hyy.fi P. 050 543 9615 Tapio Heiskari hallituksen jäsen, edunvalvonta (Helsingin yliopisto, hallinnon opiskelijaedustajat), alumnit tapio.heiskari@hyy.fi P. 050 543 9612 Anni Hirsaho hallituksen vpj., organisaation kehittäminen, strategia, sukukansat anni.hirsaho@hyy.fi P. 050 595 0328 Aaro Häkkinen hallituksen jäsen, edunvalvonta (eduskuntavaalivaikuttaminen, toimeentulo, työelämäasiat, oikeusturva) aaro.hakkinen@hyy.fi P. 050 325 9175 Marika Ikkala hallituksen jäsen, edunvalvonta (kansainväliset asiat, kaksi- ja kolmikielisyys, perheelliset opiskelijat) marika.ikkala@hyy.fi P. 050 595 0327 Risto Karinkanta hallituksen jäsen, jäsenistön tavoittaminen, HYYn tapahtumat, edustajisto- ja hallinnon opiskelija-edustajien vaalit risto.karinkanta@hyy.fi P. 050 325 8041

Otto Kronqvist hallituksen jäsen, edunvalvonta (eduskuntavaalivaikuttaminen, edunvalvontaviestintä), nettisivu-uudistus, viestintästrategia, kehitysyhteistyö otto.kronqvist@hyy.fi P. 050 595 0318 Marina Lampinen hallituksen jäsen, talousjohtokunnan puheenjohtaja marina.lampinen@hyy.fi P. 050 595 0324 Silva Loikkanen hallituksen jäsen, edunvalvonta (kaupunkiasiat, asuminen, kulttuuriedunvalvonta, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus), kaupunkiohjelma, Yhtymä-asiat silva.loikkanen@hyy.fi P. 050 576 5073 Saara Nykänen hallituksen jäsen, edunvalvonta (kaupunkiasiat, World Student Capital, terveys ja hyvinvointi, KYKY, liikunta, ympäristö) saara.nykanen@hyy.fi P. 050 595 0329 Jan Rosenström hallituksen jäsen, edunvalvonta (eduskuntavaalivaikuttaminen, maksuton koulutus, opintojen sujuvoittaminen, jatkoopiskelijat) jan.rosenstrom@hyy.fi P. 050 543 9611

HYYn hallitusohjelma 2011  

HYYn hallituksen tavoite vuonna 2011 on tehdä HYYstä tuoreempi, älykkäämpi ja joustavampi kokonaisuus, joka toimii rohkeasti ja ennakkoluulo...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you