Page 1

ปที่ 3 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม ค.ศ. 2011 ISSUE 2 : May - August 2011

ผศ.ดร. จันทรจิรา วงษขมทอง นายกสหพันธสมาคม ไว ดับยู ซี เอ แหงประเทศไทย, คุณนิตยดา เจนวาณิชย อุปนายกที่ 1 ถายภาพกับ Deborah Thomas จาก Trinidad &Tobago, แคริเบียนไดรับเลือกใหเปนนายกของ ไว ดับยู ซี เอ โลก ในวาระ 2011-2015 Asst.Prof.Dr. Janjira Wongkhomthong President of YWCA of Thailand and Khun Nitda Chanvanich, Vice President took the picture with Deborah Thomas from Trinidad and Tobago, Caribbean who will serve as the President of the World YWCA for 2011-2015.


สารบัญ : Contents ตามพระมรรคาของพระเจา

3

Follow His Path

วันสตรีสากล

และความเคลือ่ นไหวของสตรีอาสาสมัครซึ่งไดรับแรงบันดาล 4

International Women’s Day

เยี่ยม ไว ดับยู ซี เอ พมา

4

5

Congratulations

รวมโครงการ Make Her Day

5 6

World YWCA Day

การอบรม

6 7

YWCA of Bangkok Activities

กิจกรรม สมาคม ไว ดับยู ซี เอ พระประแดง

7 8

YWCA of Chiangmai Activities

กิจกรรม สมาคม ไว ดับยู ซี เอ ปากเกร็ด

8

YWCA of Pak Kret Activities

ประชุมสมัชชา ไว ดับยู ซี เอ โลก

9-10

World YWCA Council 2011

ขาวฝากจากเลขาธิการ News From GS.

which focus on activities and women’s volunteer membership movement inspired

and collective power of women and girls to achieve justice, peace, human dignity, freedom, health and care for environment.

YWCA of Prapradeang Activities

กิจกรรม สมาคม ไว ดับยู ซี เอ เชียงใหม

อนามัยรวมถึงการพิทักษรกั ษาสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

by Christian faith to develop the leadership

Training Program

กิจกรรม สมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ

รวมพลังสตรีและเด็กผูหญิง ใหบรรลุผลสําเร็จในดานความ

YWCA newsletter is a publication

Make Her Day Project

วันระลึกสถาปนา ไว ดับยู ซี เอ โลก

ใจจากความเชื่อของคริสเตียนเพื่อพัฒนาความเปนผูนาํ และ

ยุติธรรม สันติสุข คุณคาความเปนมนุษย เสรีภาพ สุขภาพ

YWCA Ecumenical Visit to YWCA of Myanmar

ขอแสดงความยินดี

ไว ดับยู ซี เอ สาร เปนสิ่งพิมพซึ่งรวบรวมกิจกรรม

11


ตามพระมรรคาของพระเจา : Follow His Path หาพระเจากอน “เมื่อขาพเจาทุกขใจ ขาพเจาไดรองทูลตอพระเจาและพระองคตอบขาพเจา” (เพลงสดุดี 120:1) ดิฉันมีความทุกขกังวลใจเสมอและคิดวาถามาเปนคริสตียนแลวจะไมมีความวิตก และ ความกลัวอีกตอไป เมื่อไมเปนเชนนั้นดิฉันจึงสงสัยวาตนเองทําอะไรผิดเรื่องของเอลียาห ทําใหเขาใจคําตอบไดอยางลึกซึ้ง ทานพึ่งพระเจาวันตอวันเพื่อความอยูรอดและไดเห็นเรื่องนาอัศจรรยหลายอยาง เชน การนําอาหารมาเลี้ยงไดรับประทานขนม ปงในหมอและน้ํามันในไห ที่เหลือแคเล็กนอยและไดเห็นเด็กชายที่ตายแลว “เปนขึ้นมาอีก” ถึงเอลียาหจะประสบพบเห็นเรื่อง ทั้งหมดนี้ ทานก็ยังเต็มไปดวยความกลัว เมื่อไดยินนางเยเซเบล ออกคําสั่งสังหารทาน ทานพึ่งกําลังตนเองและในที่สุดก็ อธิษฐานขอใหพระเจาเอาชีวิตของทานไปเสีย เอลียาหอยูไมเปนสุขเลย แตเมื่อทานแสวงหาพระเจาจึงไดหยุดพักและสงบใจ ดิฉันไดรับกําลังใจใหมองความกลัวและความวิตกกังวลวาเปนเรื่องธรรมดา และเปนอารมณที่เกิดขึ้นตามปกติวิสัย และรูความจริงดิฉันไมควรเอาแตพยายามกําจัดอารมณที่เกิดขึ้น แตควรพยายามแสวงหาพระเจา พระองคมิไดทรงสัญญาวาจะ ใหเราพนความทุกขยากเสียทุกอยาง แตทรงสัญญาวาจะตอบทุกครั้งที่เราทูลขอ และจะใหเราสามารถลุยผานพนวิกฤตกาลไป ไดเราจะพบสันติสุขเหนือความเจาใจไดหากเตือนใจใหแสวงหาพระเจา (คัดลอกจากหนังสือหองชั้นบน)

Seek God First “I call on the Lord in my distress, and He answers me.” (Psalm 120:1) I’ve always been a worrier. However, I though when I became a Christian that I would no longer worry or fear. When that didn’t happen, I wondered what I was doing wrong. The story of Elijah gave me insight into the answer. Elijah relied on God day after day for survival, and he witnessed many miracles. He was fed by ravens, ate bread made from a nearly empty jug of oil and jar of flour, and saw a dead boy “restored to life.” Even thought Elijah experienced all this, he was overwhelmed by fear when he heard of Jezeble’s promise to kill him. Elijah depended on his own strength and eventually prayed for death. It wasn’t until Elijah finally sought God that he was able to rest. I was encouraged to see that fear and worry are common and normal emotions. I also realized that I should focus my effort not on eliminating emotion but on seeking God. God does not promise to deliver us from every difficulty. But we are promised that God will respond when we call, that god will give us the ability to get through the tough times. We can experience incomprehensible peace if we remember to seek God. (From the Upper Room)

Newsletter : YWCA of Thailand

3


วันสตรีสากล International Women’s Day สหพันธสมาคมไว ดับยู ซี เอ แหงประเทศไทยเปนภาคี รวมกับ สภาสตรีแหงชาติในพระบรมราชินูปถัมภ จัดงานวันสตรีสากลเมื่อ วันที่ 1 มีนาคม 2011 ณ หองแกรนดบอลรูม โรงแรม มิราเคิลแกรนด คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ โดยมีการจัด สัมมนาทางวิชาการในหัวขอ “ความเสมอภาคชายหญิงในการเขาถึงการศึกษา การอบรมวิทยาศาสตรและ เทคโนโลยี ซึ่งเปนชองทางใหสตรีมีโอกาสเขาถึงงานที่ดีในอนาคต” และ คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล ประธานสภาสตรีฯ ใหขอคิดวา “ผูหญิงตองไดรับการสงเสริมดานการศึกษา การฝกอบรม ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และมีสวนรวมในทุกๆ ระดับ โดยใชความรูเปนเครื่องมือเสริมสรางเศรษฐกิจ สังคมและ การเมือง The National YWCA of Thailand associated with the National Council of Women of Thailand organized International Women’s Day on March 1, 2011 at Grand ballroom, Miracle Grand Hotel and Convention, Bangkok. There was a forum on the topic “Equal Access to Education, Training and Science and Technology: Pathway to Decent Work for Women.” Khunying Nathika Wattanavekin Angubolkul, President of the National Council of Women of Thailand gave a thought of this topic, stated that “Women need to be supported in term of education, training science and technology and involve in all level by using knowledge as a machanism to raise economy, society, and politic.

เยี่ยม ไว ดับยู ซี เอ พมา YWCA Ecumenical Visit to YWCA of Myanmar ระหวางวันที่ 27 มีนาคม ถึง 1 เมษายน ไว ดับยู ซี เอ โลก ไดนําทีมจํานวน 10 คน เปนผูแทนจากประเทศ มาเลเซีย ไทย อินเดีย อินโดนีเซีย ไตหวันและสวิสเซอรแลนดนํา ทีมโดย Ping Lee เพื่อเยี่ยมไว ดับยู ซี เอ พมา มีเปาหมายเพื่อทําความเขาใจใน สถานภาพของสตรี เยาวสตรีและเด็กหญิงในประเทศพมา เรียนรูการสรางชุมชนใหมหลัง พายุไซโคลนนากีส ตลอด 5 วัน เราไดเรียนรูและพบปะสมาชิกเยาวสตรีและสตรี หลากหลายองคกร อาสาสมัครมีความตั้งใจจริงในการทํางานเพื่อนําสูการพัฒนา ประชาชนพมาอยางแทจริง Between March 27 and April 1, 2011, the World YWCA made a visit to the YWCA of Myanmar. The World YWCA delegation was composed of ten members from Malaysia, Thailand, India, Indonesia, Taiwan, and Switzerland. The World YWCA, led by Ping Lee, World YWCA VicePresident. The purpose of the visit was to understand the situation of women and girls in Myanmar, to experience the post-cyclone Nagris community rebuilding. The five-day visit, it allowed the delegation to become acquainted with the members of the local association, young women, and women from a diverse range of organizations. Nevertheless the volunteers are committed to work towards the development of the people of Myanmar. Newsletter : YWCA of Thailand

4


ขอแสดงความยินดี : Congratulations ผศ.ดร. จันทรจิรา วงษขมทอง นายกสหพันธสมาคม ไว ดับยู ซี เอ แหงประเทศไทย และคุณวันทนีย โชตินันทเศรษฐ กรรมการอํานวยการสหพันธฯ และเหรัญญิก สมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ ไดรับพระราชทานโลเชิดชูเกียรติเปนสตรีดีเดน ประจําป 2554 เนื่องในวันสตรีไทย เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2554 ที่รอยัล จูบิรี่ อิมแพค เมืองทอง Asst. Prof.Dr. Janjira Wongkhomtong, the President of the YWCA of Thailand and Mrs. Wantanee Chotinantasaeth Board Member and Treasurer of YWCA of Bangkot both Received Thai Royal Shield, honor outstanding women for the year 2011 due to the celebration of “Thai Women’s Day” on July 29, 2011 at Royal Jubilee Ballroom, IMPACT Muang Thong.

รวมโครงการ Make Her Day วันที่ 9 สิงหาคม 2011 คุณปาน ธนพร แวกประยูร ทูตสันถวไมตรี ไว ดับยู ซี เอ แหงประเทศไทย นําคณะกรรมการและอาสาสมัคร รวมโครงการ Make Her Day ของ Habitat for Humanity Thailand เพื่อเฉลิมฉลอง เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถและ วันแมแหงชาติ ชวยสรางบานใหคุณอุทัย ใจมั่น ที่ชุมชนเคหะระพีพัฒน 1 คลอง 4 จังหวัดปทุมธานี

Make Her Day Project 9th August, 2011 Khun Pan-Tanaporn Vakprayoon, the Ambassador of the YWCA of Thailand took the committee members and volunteers joined with Habitat for Humanity Thailand arranged “Make Her Day” project to celebrate to the occasion of H.M. the Queen’s Birthday and the National Mather’s Day helped building the house for Khun Uthai Jaimun the home needly at National Housing Rapeephat needy, Klong 4 Patumthani.

Newsletter : YWCA of Thailand

5


วันระลึกสถาปนา ไว ดับยู ซี เอ โลก :

World YWCA Day

วันที่ 24 เมษายน ของทุกปกําหนดใหเปนวันสถาปนา ไว ดับยู ซี เอ โลก ซึ่งมีการเฉลิมฉลองเปน ประเพณีโดย ปนี้รวมรณรงคในหัวขอ “การสรางโลกที่ปลอดภัยของสตรี” ซึ่งเชื่อมโยงถึงความรุนแรง HIV และสิทธิ รวมถึงเพศและสุข ภาวะวัยเจริญพันธ โดยจัดนมัสการขอบคุณพระเจาและเชิญ คุณนุชนารถ แกวดําเกิง จากกระทรวงสาธารณสุข มา บรรยายพิเศษในเรื่อง “พฤติกรรมเสี่ยงเอดสของเยาวสตรี” ซึ่งมีคณะกรรมการ ที่ปรึกษา อาสาสมัคร เจาหนาที่ รวมงาน จํานวน 70 คน April 24 every year has been established to commemorate the World YWCA movement “Women Creating a Safe World” was the theme to campaign on the importance of personal and community security of women and young women to explore the link between violence, HIV and right, sex and reproductive health. The thanksgiving worship was organized on April, 2011 Ms. Nuchanarch Keawdamkeung, guest speaker from the Health Department gave a speech on “AIDS risk of young women behavior”. Board of Directors, advisors, volunteers, staff of all local YWCAs and honors guests amount 70 attended this event.

การอบรม :

Training Program

สหพันธสมาคม ไว ดับยู ซี เอ แหงประเทศไทย รวมกับ สํานักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรจัดอบรม เรื่อง “กฎหมายครอบครัวและมรดก” โดย ดร. ไพโรจน กําพูศิริ และแบงกลุม อภิปรายกรณีศึกษาซึ่งมีคณะกรรมการ เจาหนาที่ อาสาสมัครและประชาชน ที่สนใจทั่วไปเขารวมจํานวน 111 คน เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2011 The National YWCA of Thailand in collaboration With the Institute for Continuing Education and Social Services, Thammasat University organized a training program on “Family and Successor Law” which given by Dr. Pairoj Kampoosiri. There were 111 participants from committee members, staff and people who interested on May 21,2011

Newsletter : YWCA of Thailand

6


กิจกรรม สมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ : YWCA of Bangkok Activities สมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ จัดนมัสการขอบคุณพระเจาเนื่องในโอกาสปรับปรุงอาคารและครบรอบ 52 ป สถานรับ เลี้ยงเด็กกลางวันดินแดง เมื่อวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2011

nd

YWCA of Bangkok organized the Thanksgiving Worship on the building renovation and 52 Anniversary of YWCA of Din Deang Day Care Centre on Wednesday August 10, 2011

กิจกรรม สมาคม ไว ดับยู ซี เอ พระประแดง : YWCA of Prapradeang Activities

เยี่ยมชมสวนสามพราน ที่จังหวัดนครปฐมเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2011 YWCA of Prapradeang organized study tour for members to visit Rose Garden at Nakhon Pratom Province on May 22, 2011.

จัดทัศนศึกษาสวนสัตวดุสิต สําหรับเด็กในสถาน เลี้ยงเด็กกลางวันของสมาคม ไว ดับยู ซี เอ พระประแดงเพื่อ สงเสริมใหเด็กไดเรียนรูและประสบการณชีวิตนอกโรงเรียน เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2011 Provided Field Trip for children in day care centre of YWCA of Prapradeang to visit Dusit Zoo to promote children of learning experience outside school on May 13, 2011.

Newsletter : YWCA of Thailand

7


กิจกรรม สมาคม ไว ดับยู ซี เอ เชียงใหม : YWCA of Chiangmai Activities

ชั้นเรียนภาษาอังกฤษเปดสอนทุกวันเสารระหวาง เดือนมกราคม-เมษายน 2011 English class for people who interested in every Saturday.

กลุมนักศึกษาและอนุชน จํานวน 72 คน จากประเทศเกาหลี มาใชบริการหองพักของสมาคม ไว ดับยู ซี เอ เชียงใหม YWCA of Chiangmai welcomed 72 young adults from Korea to stay at YWCA guest house.

กิจกรรม สมาคม ไว ดับยู ซี เอ ปากเกร็ด : YWCA of Pak Kret Activities

สมาคม ไว ดับยู ซี เอ ปากเกร็ด จัดกิจกรรมหาทุนดวยการขายสลากรางวัลและมีพิธีจับสลากไปเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2011 โดยมีแขกผูมีเกียรติ คณะกรรมการ อาสาสมัคร อาทิ คุณหญิงโรส บริบาลบุรีภัณฑ คุณจิตรกมล เตชะไพบูลย อาจารยวรรณดี คันธวงศ คุณนิตยดา เจนวาณิชย คุณชอแกว เกงระดมยิง เฮนสแมน YWCA of Pak Kret organized raffle to raise fund to be used for Pak Kret Day Care Center on July 18, 2011 at the YWCA of Thailand office with the honor guests, Board members and volunteers as follow: Khunying Rose Boribanburipand, Khun Chitramon Techapaiboon, Ms. Wandee kantawongse, Mrs.Nitda Chanvanich, Mrs. Chawkaew Kengradomying Hensman. Newsletter : YWCA of Thailand

8


ประชุมสมัชชา ไว ดับยู ซี เอ โลก สตรีมากกวา 1,000 คน จากกวา 100 ประเทศ มารวมกันที่ซูริค ประเทศสวิสเซอรแลนด เพื่อรวมประชุมสตรี นานาชาติและสมัชชาโลก ไว ดับยู ซี เอ โลก ครั้งที่ 27 หัวขอ “Women Creating a Safe World” ระหวางวันที่ 10-16 กรกฎาคม 2011 ซึ่ง ไว เอ็ม ซี เอ และ ไว ดับยู ซี เอ สวิสเซอรแลนด เปนเจาภาพจัดประชุม สหพันธสมาคม ไว ดับยู ซี เอ แหงประเทศไทยมีผูแทนและผูรวมสังเกตการณรวม 13 คน เขารวมกิจกรรมและ การประชุมที่นาสนใจ โดยสังเขปคือ 1. การประชุมกลุมเฉพาะสตรีเพื่อแบงปนประสบการณและการเรียนรูทักษะผูนํา สุขภาวะทางเพศ เทคโนโลยี 2. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสรางทักษะและกระบวนการดําเนินงานใหมีความเขมแข็ง 3. กิจกรรมพิเศษ เชน พิธีนมัสการเปด, Swiss Night, KalYdoscope หรือกิจกรรมแสดงผลงานและการแจก รางวัล Mary Robison แกเยาวสตรีผูนําดานสิทธิมนุษยชน 4. การประชุมสตรีนานาชาติเพื่อรวมกันวางกรอบแผนยุทธศาสตรความรวมมือ และ รวบรวมแนวคิดในเรื่องสิทธิ พลังสตรีและเยาวสตรี สําหรับทศวรรษหนา และการเชื่อมโยงกิจกรรมและบริการจากรุนสูรุน 5. การประชุมสมัชชา โลก ไว ดับยู ซี เอ เพื่อรวมกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานในรอบ 4 ป ซึ่งมีประเด็น สําคัญคือ 1) การเลือกตั้งคณะกรรมการโดย Deborah Thomas ไดรับเลือกเปนประธานและ Carolyn Flowers เปนเหรัญญิก และกรรมการอํานวยการจากภูมิภาคตางๆ อีก 22 คน ในจํานวนนี้มีเยาวสตรีตา่ํ กวา 30 ป ไดรับเลือกจํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 60 ถือวาเปนมิติของคนรุนใหม 2) พิจารณากรอบแผนยุทธศาสตรประจําป 2012-2015 ซึ่งมีประเด็นหลัก คือ สิทธิสตรีการสืบทอดภาวะ ผูนําจากรุนสูรุน และการเสริมสรางการดําเนินงานและหลักธรรมาภิบาล รวมทั้งการประชุมภูมิภาค และการประชุมเฉพาะของเลขาธิการและนายก เพื่อเสริมสรางการทํางานรวมกัน 3) การรับเปนเจาภาพจัดประชุม World Council 2015 การประชุมสตรีนานาชาติและสมัชชา ไว ดับยู ซี เอ โลก จะมีอีกใน 4 ป ตอจากนี้ซึ่งคณะกรรมการ ไว ดับยู ซี เอ โลก เห็นชอบให ไว ดับยู ซี เอ ประเทศไทย เปนเจาภาพจัดประชุมในป 2015 ที่กรุงเทพฯ ประเทศไทย

Newsletter : YWCA of Thailand

9


World YWCA Council 2011 There were more than 1,000 women and girls from over 100 countries came together in Zurich, Switzerland for attending the International Women Summit and the 27th World YWCA Council on the theme “Women Creating a Safe World” between July 10-16, 2011 which was hosted by YMCA/YWCA of Switzerland. 6 delegates and observers from the YWCA of Thailand attended this event which focused on an interesting sessions as follow: 1. Young Women’s leadership dialogue plenary for sharing and learning leadership skills on the knowledge of sexual and reproductive health and right, technology for working. 2. Movement Building and Leadership Development 3. Special events such as Opening Worship, Swiss Night, Kalydoscope and exhibition and Robinson Award for young women’s leadership in human right. 4. International Women Summit was arranged for working together on the strategic framework, networking on women rights, empowerment of women and girls for next decade, taking an intergenerational approach on vision and networking linkage with programs and services. 5. The World Council adopted the Ways of Work and Rules of Procedure to conduct the meeting which it happens every 4 years, most important issues were: 1) World Board Election which Deborah Thomas was elected as the President of World YWCA and Carolyn Flowers as a treasurer. Also, all World Board members came from different regions in total of 22 people and 12 of them are young women under 30 years old which 60% of World Board. It began a new era of young people. 2) World YWCA Strategic Framework 2012-2015, the main points were Women Rights, an intergenerational approach, a framework and constitution development. Also there was a regional meeting, Presidents and General Secretaries meeting to encourage for working together. 3) In the next 4 years there will be World YWCA Council and International Women Summit in Bangkok.

Newsletter : YWCA of Thailand

10


ขาวฝากจากเลขาธิการฯ News from GS.

กลับมาแลวคณะผูแทนไว ดับยู ซี เอ ประเทศไทย ที่ไปรวมประชุมสมัชชา ไว ดับยู ซี เอ โลก 2011 ที่ซูริค ประเทศ สวิสเซอรแลนด และนําความรู ประสบการณกลับมาอยางเต็มเปยม ไว ดับยู ซี เอ โลก เชิญชวนเยาวสตรีอายุระหวาง 22 - 30 ป รวมโครงการฝกปฏิบัติงานเปนเวลา 1 ป จํานวน 2 คน และฝกปฏิบัติงานระยะสั้น จํานวน 4 คน เยาวสตรีที่สนใจรวมโครงการ สมัครไดที่สหพันธฯ ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2011 หรือติดตอ 02-679-1018, 02-286-5764. ไว ดับยู ซี เอ ญี่ปุน จัดประชุมสมาชิกทั่วประเทศใชชื่อการประชุมวา “YWCA Festa in Nagasaki” ซึ่งอยูใกล เมืองฮิโรชิมา ประมาณปลายเดือนตุลาคม โดยมี Ms. Nyaradzayi เลขาธิการ ไว ดับยู ซี เอ โลก มารวมงานดวย หัวขอสําหรับการประชุมในครั้งนี้คือ “Women Creating a Safe World” ซึ่งจะเนนในประเด็นตางๆ คือ 1. การทํางานรวมกันเพื่อเสริมสราง YWCA ทองถิ่น 2. ขบวนการสรางสันติภาพจากประสบการณ 3. พลังเยาวสตรีผูนําซึ่งเกิดจากความตองการของเยาวสตรี ไว ดับยู ซี เอ ญี่ปุน ไมสามารถสนับสนุนคาใชจายตางๆ ได ดังนั้นผูสนใจไปรวมตองรับผิดชอบคาใชจายเอง ไว ดับยู ซี เอ ดักกา บังคลาเทศ มีอายุครบ 50 ป และจะจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองในชวงวันที่ 1-2 ธันวาคม 2011 ขอเชิญ ผูแทนจาก ไว ดับยู ซี เอ ในประเทศไทย ไปรวมฉลองดวยโดย ไว ดับยู ซี เอ ดักกา ไดเตรียมที่พักพรอมอาหารไว รับรองระหวางที่อยูในบังคลาเทศ เพียงแตรับผิดชอบคาเดินทางเพียงอยางเดียว โดยขอรับบริจาคเพื่อสนับสนุนการ We are back! The representative group from YWCA Thailand is back from attending World YWCA Council 2011 in Zurich, Switzerland and brought all knowledge and good experiences with them. World YWCA is inviting all young women age between 22-30 years old to participate the World YWCA Internship Programme. They are recruiting 2 young women for one-year internship programme and 4 young women for short-term internship programme. For those who are interesting to join the internship, please contact at YWCA of Thailand until August 15, 2011 or call 02-679-1018, 02-286-5764.

YWCA of Japan is planning to have a national membership gathering called the YWCA Fester in Nagasaki (on A-bambed city along with Hiroshima) in late October. Ms. Nyardzayi Gumbonzvanda general secretary of the World YWCA will attend this gathering. The theme of this conference is “Women Creating a Safe World” which focus on: 1. Working together to Empower local YWCAs 2. Reconfirming on our grassroots peacemaking movement through Nagasaki’s A-bomb experience. 3. Empowerimg young women’s leadership through young women’s engagement. YWCA of Dhaka, Bangladesh is going to Golden Jubilee in 2001 and the programs to celebrate will be from 12 December. YWCA of Dhaka cordially invite representatives from YWCAs to attend. The food and accomodation will be provided by the YWCA Dhaka to all guests during their stay and they will have to bear their own travel expenses. The contribution also requseed greetings will be used to continue its work as well as to cover the expenses of its jubilee programs. Newsletter : YWCA of Thailand

11


สหพันธสมาคมไว ดับยู ซี เอ แหงประเทศไทย 25 อาคารกรุงเทพประกันภัย/ YWCA ชั้น 1 ถ. สาทรใต เขตสาทร กรุงเทพ ฯ 10120

คณะผูจัดทํา

:

ฉันทนี โมลี ธนภรณ ผองศิริ สิรยา หาสีสุข มาลดา เบาพูนทอง

ที่ปรึกษา บุหงา กรวินัย นิตย ประทีปะเสน วไลพร วิริยะโกวินท ถนิมพร สรรคศิริชัย

st

Editorial Chantanee Molee Tanaporn Phongsiri Siraya Hasisook Malada Baophunthong

:

Advisors Bu-nga Kornvinai Nit Prateepasen Valaiporn Viriyakovint Dhanimporn Sunsirichai

25 Sathorn Tai Rd., Bangkok 10120, Thailand

ชั้น 1 อาคารกรุงเทพประกันภัย/ YWCA 25 ถ. สาทรใต เขตสาทร กรุงเทพ ฯ 10120

Tel: (+662) 286 - 5764, (+662) 679 - 1018

E-mail: info@ywcathailand.net

Fax: (+662) 679 - 1018

Website: www.ywcathailand.net

1 floor, Bangkok Insurance/ YWCA Building

ของตีพิมพ

Newsletter YWCA of Thailand  

Newsletter YWCA of Thailand

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you