Page 1

ฟิ ลิปปิ นส ์ Philippines

ฟิ ลิปปิ นส์ (the Philippines) หรื อชื่อทางการคือ สาธารณรัฐฟิ ลิปปิ นส์ (Republic of the Philippines) เป็ น ประเทศที่ประกอบด้วยเกาะจำานวน 7,107 เกาะ ตั้งอยูใ่ นมหาสมุทรแปซิฟิก ห่างจากเอเชียแผ่นดินใหญ่ทาง ตะวันออกเฉี ยงใต้ ประมาณ 100 กม.และมีลกั ษณะพิเศษคือเป็ นประเทศเพียงหนึ่งเดียวที่มีพรมแดนทางทะเลที่ ติดต่อระหว่างกันยาวมากที่สุดในโลก นิวสเปน (พ.ศ. 2064-2441) และสหรัฐอเมริ กา (พ.ศ. 2441-2489) ได้ ครองฟิ ลิปปิ นส์เป็ นอาณานิคมเป็ นเวลา 4 ศตวรรษ และเป็ นสองอิทธิ พลใหญ่ที่สุดต่อวัฒนธรรมของฟิ ลิปปิ นส์ ฟิ ลิปปิ นส์เป็ นชาติเดียวในเอเชีย ที่ประชากรส่ วนใหญ่นบั ถือศาสนาคริ สต์ และเป็ นหนึ่ง ในชาติที่ได้รับอิทธิพลจากตะวันตกมากที่สุด เป็ นการผสมผสานกันระหว่างตะวันตกและตะวันออก ที่เป็ น เอกลักษณ์เฉพาะ อาร์โนลด์ โจเซฟ ทอยน์บี (Arnold Joseph Toynbee) นักประวัติศาสตร์ ชาวอังกฤษ ได้กล่าวไว้ ในงานของเขาว่า ประเทศฟิ ลิปปิ นส์เป็ นประเทศลาตินอเมริ กาที่ถูกพัดพาไปยังตะวันออก โดยคลื่นทะเลยักษ์


ภูมิศาสตร์ ลักษณะภูมิประเทศ เป็ นหมู่เกาะของเทือกเขาหินใหม่ พื้นที่ทุกเกาะมีภูเขาเป็ นแกนกลาง มีที่ราบอยูน่ อ้ ย เป็ นที่ราบแคบ ๆ ที่ราบ สำาคัญ คือ ที่ราบตอนกลางของเกาะลูซอน เรี ยกว่า ที่ราบมะนิลา เป็ นที่ราบที่ใหญ่ที่สุด ลักษณะภูมิอากาศ มรสุ มเขตร้อน ได้รับความชุ่มชื้นจากลมมรสุ มทั้ง 2 ฤดูได้รับฝนจากลมพายุไต้ฝนุ่ และดีเปรสชัน่ บริ เวณที่ฝน ตกมากที่สุด คือ เมืองบาเกียว เป็ นเมืองที่ฝนตกมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ ประชากร มีปัญหาชนกลุ่มน้อยมุสลิมในเกาะมินดาเนา ซึ่งต้องการแยกตัวเป็ นอิสระ เรี ยกว่า “แนวปลดปล่อยแห่ งชาติโม โร” วัฒนธรรม ฟิ ลิปปิ นส์เป็ นประเทศเดียวในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ที่อยูภ่ ายใต้อิทธิ พลของตะวันตกก่อนจะได้มีโอกาส พัฒนาวัฒนธรรมของตัวเอง วัฒนธรรมฟิ ลิปปิ นส์จะมีส่วนคล้ายกับประเทศในละตินอเมริ กา ประชาชนแบ่ง ออกเป็ นชุมนุมชนทางเชื้อชาติและภาษาที่แตกต่างกัน ภาษา มีการใช้ภาษามากกว่า 170 ภาษา โดยส่วนมากเกือบทั้งหมดนั้นเป็ นตระกูลภาษาย่อยมาลาโย-โปลินีเซียนตะวัน ตก แต่ในปี พ.ศ. 2530 รัฐธรรมนูญได้ระบุให้ภาษาฟิ ลิปิโนและภาษาอังกฤษเป็ นภาษาราชการ ส่ วนภาษาต่างประเทศอื่น ๆ ที่ใช้กนั มากในประเทศฟิ ลิปปิ นส์มีท้ งั หมด 8 ภาษา ได้แก่ ภาษาสเปน ภาษาจีน ฮกเกี้ยน ภาษาจีนแต้จิ๋ว ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาซินด์ ภาษาปัญจาบ ภาษาเกาหลี และภาษาอาหรับ โดยฟิ ลิปปิ นส์น้ นั มีภาษาประจำาชาติคือ ภาษา ตากาล็อก หมายเหตุ: จากการพูดคุยกับชาวฟิ ลิปปิ นส์โน (รวมถึงนัง่ ดูรายการทีวีและฟังจากสถานีวิทยุ) ทราบว่า ปั จจุบนั ชาวฟิ ลิปปิ นส์ มีการใช้ภาษาที่เรี ยกว่า ทากรี ส (Tagalog + English) คือพูดตากาล็อกคำาอังกฤษคำา ผสมกันไปใน ประโยคสนทนา แต่เป็ นที่เข้าใจกันในหมู่ของประชาชน แม้แต่ในรายการทีวีและรายการวิทยุ ศาสนา


ฟิ ลิปปิ นส์เป็ นประเทศที่มีประชากรนับถือศาสนาคริ สต์นิกายโรมันคาทอลิกอันดับ 4 ของโลก นิกาย โปรเตสแตนต์อนั ดับ 13 ของโลก ศาสนาอิสลามอันดับที่ 40 ของโลก ศาสนาฮินดูอนั ดับที่ 7 ของโลก และ พระพุทธศาสนาอันดับที่ 17 ของโลก (ดูเพิ่มได้ใน พุทธศาสนาในประเทศฟิ ลิปปิ นส์ ) ร้อยละ 92 ของชาวฟิ ลิปปิ นส์ท้ งั หมดนับถือศาสนาคริ สต์ โดยร้อยละ 83 นับถือนิกายโรมันคาทอลิก และร้อยละ 9 เป็ นนิกายโปรเตสแตนต์ แหล่ งท่ องเที่ยวที่น่าสนใจ Ocean Park

Ocean Park เป็ นสวนสนุกที่อยูบ่ นยอดเขา สามารถมองเห็นทิวทัศน์มหาสมุทรจากบนผาสูงนั้นได้ โดยเฉพาะจะเสี ยวมากๆถ้าไปเล่น เครื่ องดิ่งจากที่สูงมากๆแล้วเมื่อมองลงมาก็จะเห็นมหาสมุทรกว้างใหญ่ เนื่องจากตั้งอยูบ่ นที่สูงชัน การเดินขึ้นจึงต้องใช้บนั ไดเลื่อน ที่ยาวมากๆๆ การเข้าสวนสนุกมีสองทางเนื่องจาก สวนสนุกแห่ งนี้ แบ่งเป็ น 2 zone ใหญ่ๆ โดยมีภูเขากั้นกลางไว้อยู่ การไปมา ก็ตอ้ งนัง่ กระเช้าเท่านั้น (หรื อสามารถย้อนกลับไปนัง่ รถประจำาทางเมื่อไปอีกประตูหนึ่ง) เมื่อขึ้นมาถึงทางเข้าทางเข้าเต็มไปด้วยสิ่ งก่อสร้างแบบจีนๆ และของเล่นชิ้นแรกที่เจอ ก็นี่เลย ล่องแก่ง ในเครื่ องเล่นแต่ละอย่างจะมีบริ การถ่ายภาพให้โดยอัตโนมัติ สามารถเห็นท่าทาง อาการ ของผูเ้ ล่น ตอนเผลอได้ อย่างฮา รถไฟเหาะ สนุกมากๆ เนื่องจากมันตั้งลอยอยูท่ ี่หน้าผาสูงชัน มองออกไปแล้ว Ocean Park สวนสนุกริ มผา-มหาสมุทร หลังจากไปสนุกสุดเหวี่ยงกับเครื่ องเล่นประเภท อุ่นเครื่ องไปหลายๆชิ้นแล้ว ก็จะมีจุดผ่อนคลาย กับหอคอย หมุน ชมวิว เป็ นหอคอยที่สูงมากๆ เมื่อขึ้นไปนัง่ ก็จะสามารถเห็นสวนสนุกได้ทวั่ เกาะ สัตว์ที่เป็ นสัญลักษณ์ของที่ Ocean Park นี้กค็ ือ แมวน้าำ ใส่ ชุดกลาสี เรื อ ครับ Aqurium ปลาทะเล ปลาฉลาม ซึ่งผมคิดว่าทำาได้อย่างดีและสวยมากๆครับ เพราะจะแสดงเป็ นลำาดับชั้น สาม ำ ้น ระดับ ของความลึก ซึ่งสามารถเห็นได้วา่ ปลาประเภทไหน อยูน่ าลึ ้ ำ ก น้าตื


เดินชมจนเสร็ จ zone แรก ก็จะข้ามไปอีกฝั่งด้วยกระเช้า สูงมากๆ โดยอีกฝั่งจะเป็ นส่ วนของ ดินแดนต่างๆ และ เครื่ องเล่นสำาหรับเด็ก เช่น Amazing Amazon, Golden fish’s House,Panda’s House ซึ่งเป็ นจุด highlight ของฝั่ง นี้ทีเดียว จบตบท้ายด้วยร้านขายของที่ระลึก การเดินทาง : MTR สถานี Admiralty ประตู B เพื่อไป สถานีรถประจำาทางสำาหรับไป Ocean Park โดยเฉพาะโดยต้องซื้ อตัว๋ ขึ้นรถประจำาทางด้วย การซื้อตัว๋ เข้าสวนสนุก : 1. ซื้อที่หน้าประตูสวนสนุก ซึ่งจำาหน่ายในราคาปกติประมาณ 200 HKD 2. ซื้อที่ ร้านทัวร์ ( มีอยูท่ ี่สถานี MTR Admiralty เป็ นร้านเล็กๆตรงข้ามร้าน Heigendaz ใกล้ๆ ทางออกประตู B ซึ่งเป็ นราคาพร้อมตัว๋ รถประจำาทางไป-กลับ ถูกกว่าซื้อหน้าสวนสนุก 20 HKD) ข้อแนะนำา : 1. สำาหรับผูท้ ี่ไม่ตอ้ งการข้ามไปอีกฝั่งด้วยกระเช้า อาจเป็ นเพราะกลัวความสูง ก็สามารถข้ามไปอีกฝังได้โดยรถ ประจำาทาง โดยให้เดินย้อนกลับไปที่ประตูทางเข้า โดยบอกเจ้าหน้าที่วา่ จะไปอีกฝั่ง เจ้าหน้าที่จะ ปั๊ ม ตราเรื อง แสง ที่ขอ้ มือ แล้วออกไปขั้นรถข้างหน้าสวนสนุก ก็จะสามารถเข้าไปที่ประตูอีกฝั่งได้) 2. ถ้าจะเล่นให้ครบและพอดี น่าจะไปถึงประมาณ 10 โมงครึ่ ง แล้วจะสามารถเดินเล่น สบายๆ แบบไม่ตอ้ งรี บ เสร็ จประมาณ 6 โมงเย็นพอดี ก็คือ ใช้เวลาทั้งวันหนะแหละครับ 3. กะเวลาสำาหรับการดูโชว์ให้ดีๆ โดยจะมีป้ายบอกเวลาการแสดง ที่หน้าทางเข้า โดยผูท้ ี่มีบตั รสมาชิก สามารถ ใช้สิทธิ พิเศษในการจองที่นงั่ V.I.P. ได้ เพราะถึงเวลาจริ ง คนจะเยอะมาก ที่ดีๆถูกแย่งไปหมด โดยบอกเจ้า หน้าที่หน้าประตู 4. อย่าไปเลยช่วงเทศกาล คนเยอะมากๆ ต่อแถวเครื่ องเล่นแต่ละชิ้นยาวนานเหลือเกินครับ 5. เตรี ยมยาดม ขนมไปบ้างก็ได้ครับ เผื่อเป็ นลม หรื อ หิ วกลางทางเพราะของจะแพงกว่าข้างนอกนิดนึ สวนไรซาล สวนไรซาล (Rizal Park) หรื อมีอีกชื่อว่า ลูเนตา (Luneta) เป็ นสวนหย่อมขนาดใหญ่ของเมือง และเป็ นที่ต้ งั ของ อนุสาวรี ย ์ โฮเซ่ ไรซาล (Jose Rizal) ซึ่งเป็ นผูน้ าำ ในการปลดแอกฟิ ลิปปิ นส์จากสเปนในช่วง ค.ศ.1896-1898 และ ในบริ เวณเดียวกันก็เป็ นจุดที่ฟิลิปปิ นส์ประกาศอิสรภาพเหนือสหรัฐอเมริ กาในปี ค.ศ. 1941 ด้วย ป้ อมซานติเอโก (Fort Santiago)


ป้ อมซานติเอโก (Fort Santiago) ซึ่งเป็ นด่านแรกที่ป้องกันการโจมตีจากข้าศึก ที่เข้ามาทางปากแม่นาปาซิ ้ ำ ก จาก อ่าวมะนิลา ป้ อมแห่งนี้ถูกทำาลายจากการโจมตีของกองทัพสหรัฐ ต่อมาได้บูรณะซ่อมแซมเพื่อให้เป็ น “ปูชนีย สถานแห่ งเสรี ภาพ ” (Shrine of Freedom) บริ เวณรอบป้ อมมีสวนหย่อม รายล้อมโดยมีรถม้าให้บริ การ พาชม รอบบริ เวณ บริ เวณดังกล่าว ยังมีสถานที่คุมขังนักโทษ ที่อยูบ่ ริ เวณริ มแม่นาปากแม่ ้ำ นาปาซิ ้ ำ ก และส่ วนหนึ่งของ ป้ อมนี้ ถูกทำาเป็ นสนามกอล์ฟอย่างสวยงาม

ประเทศฟิลิปปินส์  

การท่องเที่ยวประเทศฟิลิปปินส์

ประเทศฟิลิปปินส์  

การท่องเที่ยวประเทศฟิลิปปินส์