Page 1

เกมเขาวงกตต้น คริส ต์ม าส

จัด ทำา โดย นางสาวหญิง อิส มาแอล รหัส นัก ศึก ษา 54123311006 เอก ภาพเคลื่อนไหวและสื่อผสม

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิท ยาลัย ราชภัฎ สวนสุน ัน ทา

เกมเขาวงกตต้น คริส ต์ม าส


เกมเขาวงกตต้ น คริสต์มาสเป็น เกมเป็นเกมเกี่ ยวกับประเพณี วัน คริ ส ต์ม าส ประเพณีของศาสนาคริส เป็นเทศกาลแห่งกาลเฉลิมฉลองโดยจะมีการตกแต่งบ้าน ด้วยต้นสนและประดับไฟให้เกิดความสวยงาม และมีเด็กเอาถุงเท้ามาแขวนที่หน้า เตาผิงเพื่อรับของขวัญจากซานต้า ดิ ฉั น จึ ง สร้ า งเกมออกมาโดยวาดเป็ น ต้ น สนที่ เ ป็ น เขาวงกตและจุ ด หมาย ปลายทางคื อกล่องของขวัญโดยใช้โปรแกรม Adobe Flash Professional cs6 ใน การทำา วิธ ีก ารเล่น คือ จะมีรูปต้นสนที่เป็นเหมือนเขาวงกตอยู่ โดยผู้เล่นจะต้องลากเมาส์ไปตาม ทางเพื่อที่จะได้เจอกับของขวัญที่ซานต้าเอาไปซ่อนไว แต่เพื่อให้เกมไม่น่าเบื่อจน เกินไปจึงต้องมีอุปสรรค คือ ถ้าผู้เล่นลากเมาส์ไปชนกับต้นคริสต์มาส ก็จะต้องเล่น ใหม่ วิธ ีก ารทำา 1.

เริ่ ม จากเปิ ด โปรแกรม Adobe Flash Professional cs6 และเปิ ด ไฟล์ ขึ้ น มา ใหม่

2.

วาดเขาวงกตตามต้องยาก ง่าย แล้วแต่เรา

3.

จากนั้นคลิกที่ปุ่ม selection ครอปเขาวงกตที่เราวาดไว้ทั้งหมด คลิกขวาบน เส้นที่เลือกไว้concert to symbol ตัง้ ชื่อเป็น btLine เลือก Button กดปุ่ม Ok

4.

คลิกที่รูปเขาวงกต จากนั้นไปที่ขวามือบนของหน้าจอคลิก Properties ตั้งชื่อ เป็น btLine

5.

สร้างจุดเส้นชัยของเรานั่นก้อคือกล่องของขวัญ จากนั้นทำาตามข้อ 3 และ 4 แต่เปลี่ยนชื่อเป็น btWin

6.

เลือกที่ Layer1 เฟรม 2 คลิกขวา Insert Kayframe เลือกเครื่องมือ text เพื่อ พิมพ์ข้อความ ว่า Game over

7.

จากนั้นเราจะทำา ปุ่มเพื่อเล่นใหม่ โดยสร้างกล่องสี่เหลี่ยมและพิมพ์ว่า Play จากนั้นครอปที่ปุ่มที่เราต้องการจะทำา จากนั้นทำาตามข้อ 3 และ 4 แต่เปลี่ยน ชื่อเป็น btPlayLose


8.

เลือกที่ Layer1 เฟรม 3 คลิกขวา Insert Kay frame

9.

จากนั้นให้เปลี่ยนจาก Game over เป็น You win

10.

กดที่ ปุ่ ม Play ที่ เ ราสร้ า งไว้ จากนั้ น ไปที่ ข วามื อ บนของหน้ า จอคลิ ก Properties เปลี่ยนชื่อเป็น btPlayWin

11. 12.

สร้ า ง Layer ใหม่ ขึ้ น มาเพื่ อ ใส่ Action คลิ ก ที่ เ ฟรมแรก คลิ ก ขวา Insert Blank Kayframe กด F9 เพื่อให้หน้าต่าง Action ขึ้นมา และ Copy Code ใส่ลงไป stop(); btLine.addEventListener(MouseEvent.ROLL_OVER,goLose); btWin.addEventListener(MouseEvent.ROLL_OVER,goWin); function goLose (event:MouseEvent) : void { gotoAndStop(2); } function goWin (event:MouseEvent) : void { gotoAndStop(3); } function goPlayAgain { gotoAndStop(1); }

13.

(event:MouseEvent)

:

จากนั้นคลิกที่เฟรมที่ 2 ขวา Insert Kayframe คลิกที่ Action ใส่โค้ด btPlayLose.addEventListener(MouseEvent.CLICK,goPlayAgain);

14.

คลิกที่เฟรมที่ 3 ขวา Insert Kayframe คลิกที่ Action ใส่โค้ด btPlayWin.addEventListener(MouseEvent.CLICK,goPlayAgain);

15.

กดดูโดยกดปุ่ม Ctrl+Enter

void

เกมเขาวงกตต้นคริสต์มาส  
เกมเขาวงกตต้นคริสต์มาส  
Advertisement