Page 1

L aHi s t o r i ad eKr i s t i n Cuandot ení a18mes esl edi agnos t i carons orderaneuros ens ori albi l at eraldegradomoderadoalgrave.Hace17añosus a audí f onos .Kri s t i nrecorri óunl argocami noparal l egara dondes eencuent raeldí adehoy. Durant el ospri merosañosdes ui nf anci aas i s t i óauncol egi o paras ordos ,s udes arrol l of uet anbuenoques usmaes t rosdeci di eronquepodrí ai ral aes cuel apri mari anormal ,as i s t i óaun col egi opri vado.Kri s t i nnos abí aquet ení aunaneces i dades peci alhas t aquel l egoaes t ecol egi oys edi ocuent aqueni ngún ni ñout i l i zabaaudí f onosniFM. Al ol argodes uvi daexperi ment ovari asi nf ecci onesdeloí do, l l evándol aaes t arhos pi t al i zadaporvari osdí asyunas15operaci onesdeloí do. Pes eat odoes t oKri s t i ns i guef i rmeens umet aes peraas i s t i ra l auni vers i daddeJamesMadi s on,es peraencont raral goque cubras usaudí f onos ,puesnoqui eres ert rat adacomol aj oven conneces i dadeses peci al es . Kri s t i nnosdemues t ras erunaheroí nacons ugrant enaci dad, es f uerzoypers everanci a. TheNemoursFoundat i on,2000.Def i ci enci aAudi t i va. ht t p: / / ki ds heal t h. org/ t een/ en_es panol / enf ermedades / kri s t i n _es p. ht ml

nóiciduaaledaigoloisif

11revista maestra historia de kristin  
11revista maestra historia de kristin  
Advertisement