Page 1

Ferrari F40 o Entzo Ferrari ιiΘελε vα Kαταoκεudoεt 6vα πoλιi ξεxωρl-

oτ6 αuτoκivnτo γ1α vα γloρταoεt τnv 40n επθτεro τng καταoκεufg τng πρωτng Ferrari, n oπoiα βγnκε απ6 τo εργooτασto τo 1947.'Ετσ1 φΘαoαμε oτnv F40, θvq αuτoκivnτo πou καΘ16ρωoε vdα πρ6τuπα επlδ6oεωv oτo xΦρo TΦV κUπrpαuτoκlvfΤΦVυ. ToxoΣ τωv μnxαvlκΦv πoυ oxεδ1αoαv τnv F40 nταv n δnμιoυργiα δxl εvdg τεxvoλoγrκoυ θαυματog αλλd τoυ πlo <καΘαρoαtμoυΣ σΙΙoρ αυτoκιvnτoυ oτov

κ0oμo. Γtα τnv καταoκεun τoυ αμαξιilματog καt τoυ πλαloioυ xρnoιμoπol/ιθnκαv ευρεωg oυvθετl_ κα υλlκd και 6τot τo βdρog τoυ αυτoκιvnτoυ μ6λlg ξεπερvd τov dvα τ6wo. Mεγαλn πρooπαθεrα

Επdvω:

Αv

κοι n F40 εΙvαι βαoικα

ivα

αυτoκΙvnτo δρ6μoυ,

ι!oτεc. Aκ6μα και ini δi! oκολeq oτρog6g γ6ρvει eλαxιoτα, εvciι τα τερdoτια hλdτoυq 2,l5 xλ. εμlφξ xaι 335 xιλ' πioω) λαoτιxα δiioυv μεγdλα πiρι&iρια πρ6oφυong' δεv

τα

ιdeι xaΘ6λoυ αoxι1iα

oτιg

xρεldoτnκε vα καταβλnθεi απo τoυg μnxαvlκoυg για vα Kαταστεi δυvατlι n τoπoθθτnon τoυ παviσxυρoυ υπερτρoφoδoτoυμεvoυ V8 κιvnτliρα τωv 2,9 λiτρωv Kαt τωv 478 HP oε dvα τdoo ελαφρυ oυτoκivnτo 6πω9 n F40.

}Ι F40 εivαl απευΘεiαg απdγovog τng 288 GTo, τng πρ<Ι:τng πρooπdΘειαg τng Φερdρl vα καταoκευd-

oεt dvα περloρloμdvng παραγωγ1ιg υπεραυτoκivnτo. H GTo, πoυ παρoυοιαoθnκε στnv θκΘεon αυτoκtvfιτoυ τng Γεvευng τo 1984, fιταv θvα υβρiδlo αγωvloτικoιi αυτoκιvt'ιτoυ καt αυτoκlvnτoυ δρoμoυ τo oπoio πoτd δεv θλαβε μdρog oε αγιbvεg. Στn oxεδiαon τng ouμμετεixε o γvωoτog απd τn Φoρμoυλα 1 Bρεταv6g oxεδιαoτfιg Δρ. Χαρβεii ΠooτλγoυθιΘ, τoυ oπoioυ or γvιboειg θπαιξαv απo-


Ferrari F40 o Entzo Ferrari ιiΘελε vα Kαταoκεudoεt 6vα πoλιi ξεxωρl-

oτ6 αuτoκivnτo γ1α vα γloρταoεt τnv 40n επθτεro τng καταoκεufg τng πρωτng Ferrari, n oπoiα βγnκε απ6 τo εργooτασto τo 1947.'Ετσ1 φΘαoαμε oτnv F40, θvq αuτoκivnτo πou καΘ16ρωoε vdα πρ6τuπα επlδ6oεωv oτo xΦρo TΦV κUπrpαuτoκlvfΤΦVυ. ToxoΣ τωv μnxαvlκΦv πoυ oxεδ1αoαv τnv F40 nταv n δnμιoυργiα δxl εvdg τεxvoλoγrκoυ θαυματog αλλd τoυ πlo <καΘαρoαtμoυΣ σΙΙoρ αυτoκιvnτoυ oτov

κ0oμo. Γtα τnv καταoκεun τoυ αμαξιilματog καt τoυ πλαloioυ xρnoιμoπol/ιθnκαv ευρεωg oυvθετl_ κα υλlκd και 6τot τo βdρog τoυ αυτoκιvnτoυ μ6λlg ξεπερvd τov dvα τ6wo. Mεγαλn πρooπαθεrα

Επdvω:

Αv

κοι n F40 εΙvαι βαoικα

ivα

αυτoκΙvnτo δρ6μoυ,

ι!oτεc. Aκ6μα και ini δi! oκολeq oτρog6g γ6ρvει eλαxιoτα, εvciι τα τερdoτια hλdτoυq 2,l5 xλ. εμlφξ xaι 335 xιλ' πioω) λαoτιxα δiioυv μεγdλα πiρι&iρια πρ6oφυong' δεv

τα

ιdeι xaΘ6λoυ αoxι1iα

oτιg

xρεldoτnκε vα καταβλnθεi απo τoυg μnxαvlκoυg για vα Kαταστεi δυvατlι n τoπoθθτnon τoυ παviσxυρoυ υπερτρoφoδoτoυμεvoυ V8 κιvnτliρα τωv 2,9 λiτρωv Kαt τωv 478 HP oε dvα τdoo ελαφρυ oυτoκivnτo 6πω9 n F40.

}Ι F40 εivαl απευΘεiαg απdγovog τng 288 GTo, τng πρ<Ι:τng πρooπdΘειαg τng Φερdρl vα καταoκευd-

oεt dvα περloρloμdvng παραγωγ1ιg υπεραυτoκivnτo. H GTo, πoυ παρoυοιαoθnκε στnv θκΘεon αυτoκtvfιτoυ τng Γεvευng τo 1984, fιταv θvα υβρiδlo αγωvloτικoιi αυτoκιvt'ιτoυ καt αυτoκlvnτoυ δρoμoυ τo oπoio πoτd δεv θλαβε μdρog oε αγιbvεg. Στn oxεδiαon τng ouμμετεixε o γvωoτog απd τn Φoρμoυλα 1 Bρεταv6g oxεδιαoτfιg Δρ. Χαρβεii ΠooτλγoυθιΘ, τoυ oπoioυ or γvιboειg θπαιξαv απo-


φασlοτiκο ρoλo στn δloμoρφωon τoυ ΓΙλα1σioυ τng Γ4Ο

Tο xιbρloμα αvαμεσα στo xωρo εΙΙ1βατ6v κα1 τov K1vnτnρα εivα1 n π1o onμαvτlκn, αΠo τεxvoλoYlκn αΠoψn' συvεlσφoρα τoυ ΠoστλγoυdιΘ oτnv κατα_ CJKευn τnζ F4Ο. Απoτελεiταl απ0 θvαv πυρnvα απ0

(UΨελωτ0 αλOυμivio, διαΘdτεl εΠiστρωσn απo oυvθει1Κ6 υλrκo (υαλovnματα) κα1 xρnσIμευε1 τοco oαv δoμlκο στolxεio τoυ πλαlσioυ ooo καt

οαv μovωτ1Κo μdoο. ΣυvΘετlκo

υλlKα

(Kεβλαρ/Noμεξ) xρnσ1μoπo1nΘnΚαv επiσng Y1α

ιnV καιαoKευn τng oρoφng, τng Πoρταg τoυ xωρoυ

αΙ1oσκευωV Κ.α. o κivnτnραg τng

GTo nταv τoπoΘετnμεvog κατα

1o δlαμnKn αξovα τoυ αυτoκlvnτoυ, oπωg ουμβαi_ Vε1 στα αυτoKivnτα τng Φορμoυλα 1, με τo oυoτn_

μα μεταδoong, πoυ περιλαμβαvεl κlβιbτlo ταxυτn_ τωv με πε!vτε οxεoεlg κα1 vα εΙτεκτεivεται πεiρα αΙ1ο ιOv niοω αξοvα. ot δυo lαπωvlκng πρoελευ_ οnζ στρoβlλooυμΠiεστdg ΙΗΙ φρovτrζαv cboτε o κlvnτnραg αυτoζ vα απoδiδεl 40Ο HP oτtg 7.Ο0Ο o.α.λ. καVovταζ ιnv GTo τnV π1o loxυρn Φεραρ1 πoυ εi_ xε Πoτε Kclτcισκευαoτεi.'Eτοl n GTo xρεrαζοταv μovo 4,9' γtα ια Ο-10Ο xλμ./ιbρα και l2,7" γ1α vα κα-

Eπ6vω: Ax6μα κar στo βρεγμ6vo n F40 μπoρεi vα oδnγnθei με ταxυτnτεg oτιg oπoiεg τα περloo6τeρα αυτoκivnτα θα tκαvav

θεαματilζd (τε

τ-

a-

Ι<ε

υ,'

λυψεt τα πρrilτα 400 μετρα, εvrb n ιελ1Kn τng ταxυτnτα εφθαvε τα 305 xλμ./rjlρα'

Συvoλlκα κοτασκευασΘnκαv

278

αυτoκivnτα τoυ

τυπoυ αυτoυ, αφoυ παρα τnv υΨnλn ιiμn τoυ αυ_ τoκlvnτoυ (90 000ι = 30.0Ο0 0Ο0 δρx. περiπoυ) τα απαραiτnτα γ1α τnv Ι]1στoΠoinσn (ομoλoγκαol0v) 200 πρcilτα κoμματ1α πoυλnΘnκαV αρκετα ιjυΚoλα, H εμπoρtκn εΠiτυxiα τng GTo αΠoτdλεσε τo ερε_ θloμα γlα τn δnμtoυργiα τng F40, n oπoiα εξελi_

xΘnκε oε εvτυπωolακα μlκρo xρc,vlκo δrαoτnμα καt παρoυοldoτnκε επionμα oτtg 21 iουλioυ τoυ 1987.'Evα μεYαλo μdρog τωv απαραiτnτωv γ1α τnv εξελlξn τoυ αυτoκlvnτoυ εργαοlιilv εixε nδn πραYματoΠoιnθεi με τnv εξελtξn εvog μεταβατr κoυ αυτoκlvnτου. ιnE GTo Εvoluzione. o κlvnτnραg τng F4Ο εixε πto υΙiεριετραγωvεg δtαoταoεlg (μεγαλυτερn δloμετρo'82 xiλ. και μtκρoτερn δtαδρομn_69,5 xrλ.) απo αυτov ιng GTo καl μεtωμε1vn πiεon υπερπλnρωοng (1,i bar). To απoτdλεoμα nταv n αυξnon ιng loxυοg κατα 78HΡ oε oxdοn με τov κιvnτnρα τng GTo

Av και ελαφρυrερo' φoρ6ζ

τρε1g

ηq ακgμηr_o_'_-

To nλαiolo τng Γ4Ο περlλαμβαvεr καl μεiρn καταoκευαoμεvα απο ουvΘετlκo υλtκα, γεγovog πoυ τo καvεl oxt μοvο τρεlg φoρεg πtο ακαμπτο απo θvα oυμβατlκo _κατασKευασμεivo μovο απο αιoα-

λlvoυg oωλnvεg_ πλαiolo, αλλα κoi κατα ελoφρυτερo,

Δεξlα:

To οερoδυvαμlκΘ oxliμα βonθα ιo αΙJioJζl'

2ΟΨo

H τελlκn ταxυτnτα τoυ αυτoκivnιou ξεΠερVα τα 320 xλμ'/ιbρα, εvιil γlα vα καλυφΘoυv τα πριbτα 400 μdτρα απαιτoυvταl μovo 1i,9".

vnΤo yα δ1αι:!iρε}1 τ'1v

επαφi σ

ι:

Ιζ

σ

τoυ

με iο εoαφoζ

ψ rlλtζ'

ι

dxστ ι1τεζ'

Tα oυμβατικa παραθυρα (xατω) πρaaφ6ρovται aπo τnv Φερdρι oαv εvαλλακτικi λυan oτα oιlρoμεvα (πλαl).


H ταuτoτnτα τng F40 F40 oφεiλεl τnv υπαρξn τnq oε δυο πρdγματα: oτnv επrθυμiα vα μnv viκnθεi n Φεραρ1 απο τnv Πoρoε oτo πεδio τng παραγωγt'ιg τoυ πlo γρnγoρoυ αυτoκtvnτoυ τoυ κοoμoυ (αv καr nταv λiYo (τραβnγμdvo) τo vα θεωρεiταr n Π6ροε 959 αυτoκivnτo παραγωγng) κα1 στnv απαiτnοn γtα κατt τo πραγματlκα ξεxωρtoτo γ1α τov εoρταομ6 τωv 40 xρovωv απo τnv εvαρξn τng παραγωγng τωv Φεραρt. o Evτoo Φεραρl nθελε κατi πoυ vα βγεl απ6 τo iδιo <καλoυπυl πoυ εixαv βγεr παλt6τερεg αγαπnμεvεg του Φεραρl δπωg n 250LM (LM = Λε Mαv). Mε αλλα λoγlα nθελε εvα αυτoκivnτo δρ6μoυ που vα εivαr 6οo πlo αγωvroτtκ6 γivεταt, <εvα απoκρυoταλλωμα τεxvoλoγlκng υπεροxlιg καl εξαlρετrκιbv επrδooεωvυ. H βασn Y]α τn δnμtoυργiα τoυ αυτoκlvnτoυ πoυ θα μπoρoυoε vα lκαvoπolnoεt τrg απαtτnoεtg αυτθg, με περloοoτερn δμωg εμφαon οτlg εntδ6οεtg, υπnρxε.'Ηταv n 2BB GTo καr n εξdλlξlι τng, n GTo Evo]uzione. Endvω: Πoλλα αυτoκivnτα με τov κvnτtρα oτo κivτρo 6xoυv 6vα καταx6ρυφo πiaω παραθvρo καl cvα oριζ6vαo καλvμμa για τov κιvnτι\ρα, αλλd n Φφdρι πρoτiμιoε 6vα παρdθυρo με ΚσKo.λordτιαΣ Ιζσ1 αvoiγματα μα mv Ψjξn τov κιvnτι1ρα, τo oπoio δnμrcυργεi λιγ6τeρoυg oτρoβιλr

oμoιig τoυ α6ρα 6ταv τo αιιτoκivnτo ταΙ.

Aριoτερd: o ζeoτ6g αiραq απ6 τα φρ6vα (και oι πιτaιλι6g απo εvα βρεγμ6vo δρ6μd περvoιiv μtoα aπo αυτo τo αvoιγμa μπρooτα απ6 τnv π6ρτα.

Eπdvω: Πριv τnv παρoυoiαoιi mg, n F40 δonμdomκe oε υψnλ6g ταxιimτεg oτιq πioτεq τoυ Φιoραvo, τoυ

Ναρvτo και

τoυ

Μπαλ6κo'

Eμφαvιon

Κατω: Aκ6μα μ!α

ειoαγωγi αiρα

-

n F40

ixeι oυvoλικd δεκατρεΙg. H εικovιζ6μεvn

Aφoιi τo μεγαλυτερo μερoq τωv απαlτoiμεvωv μα τnv εξελιξn τoU α'Uτo_ κlvnτoυ εργαoιrbv εixε nδn γivεl (GTo Εvo]uzione) τo βαρog rng δου_ λεldg oτoυg δtbδεκα μivεg πoυ μεooλdβnoαv μεταξυ rng επionμng εvαρ_ ξng roυ πρoγραμματoζ

κlvεi-

rnζ ΙΙα-

ρoυoiαong mg F40,6πεφτε πλεov orov Πιvιvφαρivα' Tα xρovlκα περr θrbρια nrαv oΙγoυρα oτεvα με τα on_ μερlvα δεδoμevα. Πoλλα 6μω9 xρo_ vια πρlv oταv ol Φeραρι oxεδlαζo_ Vταv Kαι καταoκευαζovrαv oε λιγ6rερo αΠ6 dvα xρ6vo, ol δtbδεκα αυτoi μftvεg θα nταv υπεραρκετoi. o Πlvιvφαρivα δεv ακoλoυθnoe τn oυvnθn πρακaκn (επεξεργαoiα πρo_ oxεδiωv γlο !γκμon, επεξεργαoiα τελικtbv oxeδiωv, καταoκευn μovτd_ λoυ) αλλα μoρφoπoinoε τo αμαξωμα καrευθεiαv πdvω oτo μovτtλo. H F40 oxεδιαoθnκε λolπ6v oε τρειq δlαorαoειg παvω oε lvα μavτελo αn6 αφρtΔδn πoλυoυρεθαvn, μe oδnγo καπotα πρooxεδlα.'Hταv oiγollρα 6vα ρioκo τo oποio oμωg ol oxεδlα-

Επαvω: H GTo EvoΙuzione απoτ6λεoe lvα κιvnτ6 πεδio δoκlμciv για τnv F40 κal πoτ! δεv μιmxε oτnv παραγωγi.

otlg

εξιιιτnρετε! τo ψυγeio λαδιoιi τoυ oυoτi_

toυ Πlvlvφαρivα μe τnv tρια-

ματog μεταδoong'

vταxρovn εμπειρiα και n Φεραρl hταv πρoθυμoι vα τo παρoυv'

o Πιvlvφαρivα dπρεπε oυolαoτlκα vα vτUσε] εvα υπαρxov αυτoΚivnτo με Vεα ρoUΧα' H GTo Εvo]uznne

hrαv εva aoxnμo αυτoκivnτo _απoτι!_ λεoμα δoκlμtbv τρltbv xρ6vωv- πoυ n εμφαvιotι τoυ tκαvε φαvερi τnv απoυoiα καλλlτεxvικoυ oxεδιαoτrt

καrα rn διαμdρφωon

του'

Επρεπε λonov vα oxεδlαoτoυv vεα εμπρδg και πioω μερn Κα] vα ΙΙαραμειvεl aπεiραxτo τo μεoaio τμnμα τoU αUΓoΚ]Vn.aυ, o κλωβog τωv

επr

βατdιv. Πορα τoυg αvαφερθtvτεg πε_

ρloρloμoig, υπf'ρxε πeριθtilρlo γ]α va πρaoαρμooτοljv oτnv P40 otolxεiα πoυ εixαv xρnolμoπoιnθεi αn6 τnv

Φερdρl orc πaρελθov' Για παραδεlγ_ μα, n μεγαλn πioω αερoτoμn πoυ εκτεivεταl oε oλo ro πλαtoζ τoU αμα_ ξcΔμαrog εivαl oτolxεio πoυ εixε xρnoιμoπolnθεi oτnv 3]2P' τo αγωwonκδ πρω16τυπo τng Φεραρl τωv αρxciv mg δeκαετiαq rου '70.

σ ιoxvρoi κlvnτι1ρεg απαιτoιiv πoλιi α6ρα για mv ψιiξn τoυg' Πρooεξτe m μεγdλn eιoαγωγi α6ρα λiγo Πιo π!σω Κdτω:

απ6 mv π6ρτα'

Aερoδυvαμrκn Tο μeYαλιjτερo μ6ρo9 τng μελετng τng F40 oτnv aερoδυvαμlκh ohραγγα κa-

ταvαλcbθnκε oτnv προoπαθεlα vα επr τeυxθεi xαμnλ6g oυvτελεoτng αeρoδυvαμικitg αvrioταong (μlκροτεροg απo 0,34) καl lκαvοπomaκi αρvnυκn αvτω-

on. Κατd τn διαρκεlα τωv μελετdlv δοκr μαoτnκαv διαφoρεg ριζooπαonκεg λυσε]E Y]a τnv εΠττευξn τωv πoραπαvω ordxωv' H πιo xαρακτnριoτlκh απo αυτdg hτav n τοπoθsτnon πλα1vtλv καλυμματωv oroυg πioω τρoxoυg πoυ θα εδlvε μiα μlκρl αι}ξnon τng τελlκng ταxiτnταg αλλα τα πρaκnκα πρoβλhμaτa noυ θa δnμoυργoioε (δυoκoλiα αφaiρεong πioω τρoxcbv, παρεμποδrcn τng ροig τoυ a6ρα που ψυxeι τα πioω δloκδφρεvα) oδnγnoαv oτnv απ6ρμψn τng

H

κiριa αλλαγi

(οoav αφορα στnv αε_

ρoδυvαμκn) oε oxεon με τnv GTo Εvo]uzione nταv το oτρογγiλεμα τoυ πioω παραθι1ρoυ' Σε oiγκριon με τo

επiπεδo πΙoω παραθυρo rnq GTo Εvo]uzione' τo oτρoγγυλεμεvo παραθυρo τng F40 προoΕφερε π]o oμαλn ροh τoυ α!ρα παvω απo τo πioω μ!ροg τoυ αυτοκιvtιτoυ, επιrρdπovταg oτnv αερο_ τoμn vα λelτουργnoεl πιo απoδoτlκd, καl μεiωon τωv αvεπlθυμnτωv oτρoβlλloμcilv πΙoω απο τo αυτoκivnτο. Στnv πραγματικδτnτα καθε oτolxεiο τng εμφαnong τng F4a εxεl vα καvει με κdπolα λειτoυργiα roυ αυτoκιvhτου. Yπαρxoυv δεκατρεig εloαγωγΕg dερα μα τnv ψιiζn τωv εvαλλακτcbv τωv υπερoυμπlεoτcbv, τoυ ψυγεΙου vεροi και τωv ψυγεiωv λαδloιj, τωv τεaoαρωv δloκδφρevωv καθd)ζ εΙΙΙσnζ Κα] Y]α τoV εξαεριoμo του xdlρoυ επιβατr}:v. Ta αvoΙγματα oτα πΙoω φτερα, oτo πioω πaρaθυρo καl oτnv επiπεδn επlφavaα τoυ καλiμματοg τoυ κlvnτrtρα, δlευκo-

λivoυv

τnv εξoδo τoυ

τo xcbρo τoυ κιvnτrtρα'

θερμoi aερα απo

αερoδυvαμιni onραγγα ol κoλλnμlvεg oτo αυτoκivnτo μαλλιvεg κλωoτξ δεixvoυv αv o α6ρα9 ρ6ει oμαλd rt av διμιoυργoιivται αveπιθιiμnτoι oτρoβιλιoμoi'

Κdτω: Στnv


Ktvnτn H oxεδiαon rου κlvnτnρα θγlvε oiμφω-

vταζ με τoV τρoπo αυτ6 oτnv αυξnon

o

HP/7000 o.α.λ'). ol oυμπlεoτεg α1lτoi εivαl υδρoψυκτoι καl δlαθ6τoυv εvαλλaκτn μα τnv ψυξn τoυ αdρα εloαγωγhg. To oιioτnμα λiπαvong εivαl ξnρoυ κaρτερ με τoπoθετnμdvα oτo nioω μ6ρo9

va

με

τn oυvhθn ΙΙραΚτ]Κn τng Φeραρl'

V8 nvnτfiραg εxει περlεx6μεvn γωviα 90"' o κoρμog, ο oτρoφaλoθaλαμog καt ol κυλlvδρaκεφαλεg τoυ κπnτiρα

εivαl καταoκευαoμεvα απo κραμα αλoυμlvΙoυ/πυρlτioυ' H κivnon oτoυg εκκεvτρoφoρουg (δio επικεφaλng εκ-

κεvτρoφoρol αvα oυoτoιxia κυλivδρωv κιvoιjv απ6 4 βαλβiδεg oε καθε κtλιv_ δρo) μεταδiδεταl με οδovτωτoυg lμαVτεζ aΙΙo τo oτρoφολoφoρo' H xαμnλn oxεon oυμπl|εang (7'7:J) oφειλετα aτnv

iπαρξn τωv δυo oτροβtλooυμπlεoτrbv πoυ αvεβαζoυv τnv πiεon τoυ α6ρο εloαγωγng κaταJ6 psι (1,Ι bar) oυμβολλo-

Επdvω: Tα αvακλlv6μevα ψiτα περι6xoυv αvεξαρmτα ψδτα πoρεiαg (μεoαiα) και πρoβoλeig (μeγαλα). Kατω απ6 αviα (oτα ιιπαραΘvρα>) βρioκoviαι τα φλαq, τα φeiτα οτaΘμευong και ψΙιτα Yια ζσlvlαλoΣ oταv τα αvακλιv6μεvα φtbτα eivαι κατεβαoμεvα''

τng

μεγιoτng

πxiοg

τaυ κιvnτllρα (478

του αυroκlvnτoυ εvαλλdκτn κα δoxεiο λαδlοi, μεγαλι1τερεg διοδoυg λaδrcι|

oτo oτρoφaλoφoρo Κα1 μΙΙεK ψεκaoμoi τoυ λαδloιj oτο κdτω μ!ρog τωv εμβδλωv μα τnv ψυξn τωv τελευταiωv' To oι}oτnμα τρoφoδooiαg τελog, περιλαμβαvει εvα oυoτnμα πoλλαπλciv dΙεταλoUδωvΣ oτnv aoαγωγn.

Κdτω: ΙΙ Φeραρι xρnαμoπoinoε κρdμα αλovμιvΙoυ/mlριτioυ για τnv καταaκευn τoυ

xoρμoi,

τoυ oτρoφαλoθαλdμoυ

και τωv xυλιvδρoκeφαλωv τoυ κιvnτiρα' ΙΙρooiξτε

τoυg διio επιxεφαλfiq εxκevτρoφ6ρovg πoυ διαθ6τow πθvτε 6δραvα o καθ6vαg'

Avαρτnon καl φρ6vα ΕΚΓoζ aΠδ τoυg oυviθεlg παρaμaττ σμaUE

με

τα

ελαtnμa

τα oμoκε-

vτρα αμoρτlo6ρ) καl τnv αvτιoτρεπτικn ρaβδo' n αvaρτnon τng Γ4a δεv διαφε_ ρεl oe αλλα onμεΙa απο τnv κλαoικlι αvαρτnon τng GTo ΕvoΙuzione με τa δr πλa ψαλiδlα μπρog-πioω. ΠΙoω τα ελατtιρια eivαl τoπoθετnμθvα ψnλδτερα

απ6

τα

παvω ψαλiδlα' ol μovdδεg ελα-

τnρiωv-αμoρτlodρ K6vl <πατoυvl απευ-

θεl.οg oτlg πλυμvεg τωv τρoxωv (απ6 τn μιa μερlα) κα oτa πλoiolo τoυ aUτoΚ]vnτoυ (απo τnv aλλn) xωρig τn μεooλα-

βnon καπolωv βραxl6vωv' H εξελlξn bε oυvεργαotα με τnv Mπρεμnd εvog oυoτnματog πεδnong ικαvoi vα επlβραδυvεl ικαvοπolnτικa τo αυτoκΙvnτo απd ταxυτnτεg τng ταξng τωv 30a xλμ.,lebρα απoδεixθnκε αρκετd xρovοβoρα διαδlκαoΙα. Meγαλο μερog τωv εργaoιcbv αnoρρoφnoε n πρoonα_

θelα μα τn μεiωon τng θερμοκραoiαg τωv δioκωv καl μα τnv εξdλειψn τωv

δovnoεωv' εvril μlα πρdlτn ζαΙΙd)λειαD nταv n αφαiρεon τng υπoβohθnonq' Tα xωρig υπορδrtθnon ζlρcvα απoδεi;{θnκe

τελlκα δτl δεv απαlτουv υπερβaλlκα μεγαλn διivαμn oτο πεvταλ, evιΔ απ6 τnv αλλn lxoυv τo πλeovεκτnμa τnζ καλiτερng αioθnong' Σiμφωvα με τnv Φεραμ n δι}vαμn που πρεπεl vα εξαoκnθεi oτo πevτdλ γιa vα επlβραδυvθεi κατa 19 το αυτoκΙvnτo, εivαl oυγκρiotμn με auτrtv ΙτoU oυvαvταμe oε πoλλα αυτoκivnτa πoυ δlαθtτoυv φρivα με

ol oxιoμεq

παρdΘυρo ιi τρ6πoav τnτ

α6ρα για

τι'ι

τoυ ι<ιvnτιi7ι

υποβonθnon'

oι δioκot εivαl τεραoτlol, oivθετal κοι πολi ακρr

oρατ6τnτα πΙoω εivαl

n κατaoκευh' τoυg κooτiζεl

ι

περιoριoμ6ι

βα. Για vα αποφευxθεi n υπερβoλκn aι}ξnon τaυ μn αvαρτilμεvoυ βαρoυg πoυ αυτoΙ θα επdφeραv λoγω τoυ μεγε' θoυg τoυg, ακaλoυθnθnκε oτnv Καταoκευtι τoυg n πρακuκrt τng Φoρμoυλα1' 'Ετoι oι δioκal dxoυv πυρhvα α]τo αλaUμivlο καl επικaλυψn aπo xυτooiδnρo καθeλg επΙonq και αρκετα αυλακια κal aπ6g γlα τnv ψiξn τουg' ol δαγκαvεg τtλog, διαθετoυv τ6ooερa εμβoλακlα καθe μΙα και εival τoπoθετnμεvεg εiτε oτο εμπροg (πioω φρεvο), εiτe oτo πΙoω (εμπρog φρεvα) μloo τoυ δioκου'

Κατω δξd: lo μεγαλo κoυτi με τιg ρΙγεq oτo παvω μ6ρoq τoυ κlvnτiρα εivαι o

lvαg απ6

τoυg

συΙJΙΙlεστωv.

Kατω: H πρ6oθια αvαρτnon περιλαμβα-

vει διπλα ψαλiδια, ελιxoειδrt ελατiρια, αμoρτιo6ρ κaι αvτ1στρεΙΙτι1ζi ραβδo'

Κdτω: Μe τnv αφαΙρεon τoυ xιvnmρα μπoρεi καvεig vα δει καλιj,τερα λεπτoμ6ρειeg τoυ πλαιoΙov'

Δε8d: <Tριπλfu εξdτμr on. H μεoαiα xρnαμoπoιεΙται 6ταv τiθεται oε λειτoυργiα n βαλβiδα αvαxoιiφιong τωv υπερoυμπιεoτιilv.

Δε8d: Meταξιj' τoυ κιβωτloυ ταxιlmτωv και τoυ δεξloi πioω τρoxoιi βρioκεται τo ψυγeio λαδιoi - ζωτιxn μovdδα για 6vαv xιvnτΙ1ρα τ6σ0 1σxυρ6 oαv αvτ6v mg F40' o α6ραq μπαivει oτo xtΔρo τoυ nvnτrtρα απ6 m μeγαλn eιoαγωγi στo eμπρ6ζ μiρoζ τoυ πioω φτερoιi και κατευθιjvεταl πρog τo ψυγεio λαδιoιi, Στn oυv6xεlα βγαΙvεl απ6 τo πλ6γμα πoυ υπαρxει αvαμεoα στα' ΙΙiσω Φτα.'Evα αvαλoγo ψυγεio μα τιg βαλβoλivεg τoυ oυοτιiματog μετ6δoong βρioκeτα omv dλλn πλευρd' τoυ αυτoxιvrt'τoυ'.

evαλλακτεg

τωv oτρoβιλo-


Aριoτepα: ΚaΘε 6vαg απ6 τoυg τ6oι vτρoφ6ρoυg κιvεi oκτcδ βαλβΙδεq. T ρυθμiζovται με τnv αλλαγιi μεταξιi vτρoιJ ιζαr τoυ xαπeλδτoυ' oι βaλβiι γιiζ δ1αθ6τoιJv Koiφια oτελ6xn πoυ' vατριo μα aιiξnon τnq αvτoxng oτn

l

Κατω:'Evαg κιvnτiραg ετoψoq va

ι

oε μια F40. oι κoκκιvεg κυλιiδρox Wωστeζ στoag Κaτoxoυg Φερdρι,1 o_ι'o ΙΙaσ]γvωστωv μovτ6λωv τng Φε P6oω, εivαl βεβαια ιταλικo κaι on'

κιvn κεφαλi'

|τo πioω εΙooδo Ψιjξn ,H

ΕΙΙαvω: oλor oι ]ζΙvnmρεq τng F40 eivαι xειρoπoinτol καl καταoκευαoτnκαv απ6 ειδικευμt' voιιζ τεxvΙτεζ τnζ Φεραρι' Στn oυv6xeια eλ6γxθnκαv πρooεκτικd καl υπoβλιiθnκαv oε τετραωρn δoκιμi πριv τoπoΘετnθoιjv στα αυτoκivnτα.

)ζ τα vτωζ

Κατω: Meρικ6g F40 δεv διαΘ6τoυv ' τρox6 αλλα ειδικ6 oυμmeoμ4vo oι κo' Σmv περiπτωon αυττi o xt}lρoq βαvει o τρox6g μπoρεi vα xρnσlμo'

ι

τιg

Δεξιd: oλo

τo πΙoω μ6ρoq onκιbvετaι για vα διευκoλivεl τnv πρ6oβαon oτov

nvnτiρα για ελ6γxoυg φovτivαgι'

Πρoo6ξτε τnv οoυμμετρn xαραξn τoυ π6λματo9 τωv μεγdλωv (335/35 ZRΙ7) πloω ελαoτικιilv κα1 τα διjo Ψυγεiα λαΠαvω: To αpαξωμa καl τo πaτωμα εlv α Ι Κα τασΚeU cισμ6vo'

απ6 Κiβλαρ και αvΘρακovιiματα, υλικα με μεγαλn αvτoxfi και μικρ6 βαρog.

διoιj'

απooκευig.


TΑ A.PΙΣTOΥPΓΗ}/iΑTA

ΙΑTA ilaIq'ε]{]i9 1 a\Ι(1Κrνα

'r,

ε]a]iε

r:c:r-:i;., -"1i

.:::

:-iri

:i

I

9rfo9εΙi]rε] lΦα,jgc s:ι-: J c'cla aι]jli )αρ] '

ιΤεσ!a

jαl rε] jaon

{aιt

'{F

,_-

I'

"- /

+J{',

Εnavω: H F40 αvταvακλα τnv πρακuκn

τng oxεδiοong τωv oiγxρovωv αυτoκπn rcοv αγωvωv' Λoyω τoυ oxiματag τoιl αμαξωμαrcζ 8αμnλo εμnρog καi ψnλa πtoω,] δnμoυργεlΓα] αρVnτ]Κn αvτωσn n o.o-α εv:axuεια1 αna οLτnv τιoυ δnμ' oυργεi n μεγαλn nioω αερoτoμn' ol εloαγωγlg τoυ αtρα εivαt oxεδnoμεvεg με ''.'o]ov τροΙτo ]1oυ νo aoaγoυv μεγoλεE

;iooomτεg αερα δnμaυργωvταg oμωg οoο ιo δυvαra μiκρaτερoυg oτρaβiλloμoυg'

Φlm γefivταq

ΓJ?

V F40

Απο τηv πρωτη oτιγμη που θα βρεθεig στη θεση τoU oδηγοι τηq F4Ο vιωθειg οτι βρ[oκεoαι oτο απoλυτο "αγωVιστιKδ" επιBατιKo αU1oKιVητo.

o βαρυq ουμnλdκηq εiναι πρoοδευτικοq και το τιμοvι ειVαι ει.rχαριστα ελαφρι. Ια φρεVα oμωq μεχρι να ζεσταθoιV αΠαιτOUV πολυ δυναμη οτο πεvταλ, oε oη' μειo ΠoU Vα αVαρωτιεσαι αv λειτoυργουv. ι_'] αVoρηη εxει οxεδιαoτε[ για Vα μΠoρει τo αUτoKιVητo Vα στριβει με τριψηφιεq εvδεiξειq στo ταχ0μετρo Kαι δεV ]1ρo-

αvεη oτoυq ειιιβατεg αφoυ "l<οιιαvαει, εvτovα oτιg λακκουβεg τωv αoτικιbv δρομωv. Πιεζovτοq απoφαoιοrικα τo πεvταλ ηg βενζiνηq νιdl θειq :ην τρoμαKτιKn ιoxυ του κιVηTηρα Vα ξεχUVετιΙι ' oτο δρoμο. H F40 1ρειαζεται μOνO 4.5 για τα Ο-6Ο μiλrο . ρο 1Ο-96.5 1\". lρα) r J. rOβO l J ltpOCT.-', lω λαοτι1α (335i35) το οrτιvαριoμα μπορει vα ερθει ακομα και με τεταρη oτο κιβιbτιο, σε oμαλο παvτα oδοοτρωμα' oφερει

'

e

99 xζ' οg

^ o -

Ξ

tJ:2

errari F40

VB ,1 ΕEK,32 βο}βιδεζ οιο Ιυιjρμlο

2 450

=-Ξ

μ.

1 595μ i

οndaflSΧ ν +ΕΞK :jβc\ιιδ.c 2-q77(ε(' 27li]Pl7000oαλ 29K! ml5300οαι \l l.., -8B]Bο, o .. 4ο:D -.00οc.l92.,l |.'0ηοο

26]

Ιλμ,ωρο

]]0,',

.,l

|i J

.!o',

2 530

,jlO0_

2 650

μ. μ.

1

'605

u.-

:!j I l .ljιι

25aEJ

amborghiniOiabIo

1,509

μ.l

529 μ

ι

]'539μ

i ]

641

μ

I

i

rοο

κιιο

1

370

κιlο

] 576 [ιλ0

' .::i l'Lι

rrir. foi- '.n$t'

'.

.

i::r:irι;

'

632 εr'ατοu. ιr99]

]


Θ Αerospace ΡubΙishing

0rbis Publishing Ltd

Eιoαγωγfi α6ρα

ol xaμnλ6τερεg εloαγωγεg oδnγoυv τov aiρα oτa μεγολa aεμζoμεvα πloω δrcκoφρεva'

Πioω αερoτoμi H

αρvnυκi αvτωon δnμιoυργεiταl εv μ!ρεl αno

τn

μεγαλn aερaτoμn Πoυ τΙαρα τo aτ] φα]Vετα] Vα aποτελεi μερaq τoU ΙΙJoω τμnματoζ' ε]Vα] Χωρrcιa κoμμau βδωμlvο oτa υπoλolπο πioω μ!ρog τoυ

Υπερτρoφoδoτoιiμεvoζ V8 τρiλιτρog ΚΙvnτnραζ

αυτaκlvnτου'

a

V8 nvnτnραg τng F4a με τlg τεooερlg βαλβiδεg oτav κiλlvδρ.ο' τoUζ τεσσερ1ζ εΙτ1κεφαλhg εκκε' Vτρoφoρouζ (δUo oε καθε oυoτοιxia κυλivδρωv) καl τoυg δυο στρoβ]λaσυμΙΙ]εστεg, εivαι τoπoθετn-

I

ι

μtvοg oτο κεvτρo τoυ αυτaκπnτoυ και απoδiδεl 47BHΡ οτlg 7'aaa o a λ'

Ψυγεiα λαδloυ τoΙΙoΘετnμ6vα Ιtiσω

Av κω n Γ40 δlαθετεl σUμβoτΙΚ6 ψυγεio vεροi τοποθετnμtvο εμπρog, τa δυo ψυγεia λaδrci (εvα μα τnv ψiξn τoυ λαdloi τoυ κlvnτnρα και εvα για τnv

ψiξn τng βαλβολivng του oυoτrtματοg μεtdδοong) εivαl roποθετnμιlvα oτlg πioω ακρεg τoυ αυ-

,

Πioω παραθυρo με (σκζαλon:|ι To κaτaoκευaoμεvο

αττ6

πλεξlγκλdι

θυρο δlαθετεl τα xαρακτnμoτiκα κc!; πoυ γlα πμbτn φορα εixαμε δεt oτnιι Mloiρa H δnφορo εlvαl οτl εδω ro '

vαι δlαφαvεg'


Ferrari F40 oλλεg πρonγoυμεvεg Φεραρr παραγωγng θα μπoρoυoαv vα εixαv xρnσtμoπolnΘεi καl σαv αUτoκivnτα αγcbvωv. oι δtαφoρθg Πoυ εixαv μovτdλα σαv τnv 250GT SWB με τα αυτoκlvnτα αγιi:vωv nταv ελαx1στεg. Mε τnv παροδo τoυ xρovoυ oμωg ol Φεραρl κεξnμερcbΘΙlΚoVυ καl απεκτnoαv oταδlακα τo xαρακτnρα τoυ γρnγoρoυ πoλυτελoυg oπoρ αυτoκtvnτoυ. H F40 απoτελεi τnv (επlστρoφn oτlg ρiζεζ, αφoυ εivαl τooo αγωvloτtκn ooo επlτρdΠεταlαπ6 τn voμoΘεoiα oε θvα επtβατlκo αυτoκivnτo. Απoτελεi τnv εξθλlξn εvog πραγματlκoυ αγωV1στ1κoυ αυτoκtvnτoυ, τng 2BB GTo, πoυ πoτιi oμωg δεv ελαβε μερog σε αγωvεg. Eξαγωγig αiρα

ol εξαγωγεg aυτεg πoυ θυμiζoυv'.' καρxαρΙa επlτρtπoυv τnv ξoδo oτοv αtρα πoυ δldρxεταl απδ τα ψUtlεiα λαδ1oU'

ατιαy nαρακαλoπατtαι' g πioω

'Λαμποργκivt παραθυρo

εt

Φαιv6μεvo Bεvτoιiρl; H μoρφh του πioω μερoυg του αυτoκlvnτoυ δivεl τnv εvτυπωon ou το κατω μερog εivαl δlαμορφω' μlvo με τι|τolοv τρoπo cλoτε vα επlτυγxdvεταl μια

επlπλεov aρvnτlκh avτωon (δivaμn πoυ πlεζεl το αυraκivnτο oτo δρδμo oτlg μεγaλεg ταxυτnτεg)' οπωg oυμβaivει oτα αυτoκivnτα τoυ γκρoυπ C' H ΠραΥμaΠΚ6rnτα oμωg εivαι οn n δivαμn αυτi δnμloυργεiται μovο αna τo παvω μερoc τoU αUτoΚΙ' vnτoυ κaθrlη επiong και απo τn θnμτbδn αερoτoμrt


κTριπλnυ εξατμon

H θεα τng κτρlπλngι εξαψιong προκαλεi oiγxlon oe κdπoιav πoυ γvωρiζεl 6τl τo αυτoκivnτο διαθtτει V8 κwnτhρα. To μυaτnμo λυvεταl oταv γivεl γvωoτo 6τl o μεoαΙοq oωλrtvαg xρnoψοπaεΙταt γlα τnv εξαγωγn τωv καυoαερiωv μεoω τng βαλβiδαg αvaκουφοng του oτρoβlλοoυμπιεoτtι 6ταv n πiεon υπeρπλnρωong υπερβεi τα επιτρεπομεva oμα'

TρΙα oτ6μια ειoαγωγιig α6ρα

'

To πρτilτo μεγολο oτ6μιο οδnγεΙ τav αε}ρα oτο εμπρog τοπoθετnμεvο- ψυγεio vερoi τoυ κlvnτn-

ρα' εvιb τα dio μlκρδτερα oδnγoιiv oτa μεγaλα αερlζoμεvα εμπρog δloκοφρεva'

Mεταλλικog κλωβog

' Kατω απo τo παvαλαφρo αμαξωμα, καταoκευαaμdvo απo oυvθeτκd υλlκα, βρiκεται o μεταλλr κ69 κλωβ69 μια orβαρtl καl ακαμπrn καταoκευh,

Χεlρoκivnτα ΙΙαραΘaρα

ooο καl αv φαivεται παρaξεva μα εlvα τaoo ακ β6 αυτoκivnτo, n F4a dεv δlαθεrεl nλεκτρικα πc ρaΘυρα αλλα τα κλαolκα xelρoκivnτα πoυ αvεd κατεβαΙvουv' Aκoμα aμωg καl αυτα απoτελoiv βnμα προoδoυ αφου oτα πρciτα oxεδn nρoβλεn vτav oυρ6μεvα παραθυρα τυπoυ ΠΕρoπεξ'

n aΙτoJα Πρaoτατεiεl roυg επlβατεg'

Aκoλoυθrλvταq ng αρxεg oxeδιαoμoυ εv6g κλαoolκoυ αυroφερομεvου πλαoioυ, xρnoryoπolεi αρκετa τμrtματα απo oυvθεuκα υλlκα, oυvδεδεμlvα με rα μεταλλ1Κα τμhματο' πρooφdροvrαg αυξnμd-

vn.ακαμψiα'

Aμdξωμα αΙt6 δ6δεΚα τμfiματα' To αμαξωμa τng F4a αποτελεiταl απo διbδεκa τμnματα, ΚατασKευαoμεvα απ6 K6βλαρ, αvθρακovllμαα καl υαλοvhματα. To καπo καl τo καλυμα του

κνnτnρα εivαl

τα μεγaλυτερα' εvdl μlκρoτερα vαl n oροφi' o] tτoρτεζ Κα1 o1 ζφoυστ1τσεqΣ'

εi

κ M ov α υ α μoρ τ1σ 6ρ - ελατ rtμα H F40 δlαθετa lvα μovo ελατnρrc καl Bv' αμoρτloερ oε καθε πλευρα τng πioω αvα1 oε αvτiθεon με dλλα αvταγωvloτtκα αυτc οπωg n Κοivταx καl n Νυαμπλο, πoυ δlαι

ζευγn.


TExΝlKΑ xAPAKTHPlΣTlKA Ferrari F40

KlNHTHPAΣ

Tiπη

ΞiiλΠδoq V. ιoroθεη

μ6voq πiοω.κατα τo διαμηκη

ΣτρoφαΔoφΦoξ

Συμπiεαη Tρoφoδoσiα Mεγ.lσN]|s Mεγ.ρoπη METAΔoΣH ππoξ

μεταδoη KιVηηq!q]μ]ylq 5

dδραvα

7

'7:1

βαη9

ΔUo oλοKληρωμ6vα σUσηματα Qεκαoμo0 Weber-l\,4aΓe| !. δUo

στρoβιλoσUμΠιεστεq iΗl RHB 53 Lνγ

Ξ78 ΗEj000

o.o.λ. 5B.B "q.T 4οοο σ.ιλ._

Xειρoι.ν]'b

κιβωτlo

5

'

σχεσεωv, μΠλoKε διoφoριKo,

Συμπλiκτηq Σχiσεlq -

μεταδoη κιvηηc

&

υπoβoηθηη

1η 2η 3η 4η 5η

2.7691 1'722:1 1

Τελικη βqφ

AMAΞΩMA/ΠΛAlΣl0 π,πoq

Πισω

Δυo ξηρo, διoκoι Bο,g Beοk με υδρoυλικη

'227'.1

0'962:1 0,766:1

)

?'727.L

Πλaισlo oro ο Ισαλινoιξ σωληVεζ (αιδoμικα μερη απo KUψελωτa σUvθετιKα

υλικα:Avθρακοvηματα/Νoβεξ/ Kεβλαρ. Αμαξωμα απo oιvθε τικα υλικα: Αvθρακovηματα/ Yαλoνηματα,η(ε

il, 3)ti)

MHΧANlKA MEPH πΦτηση E.:πρoq.

avεξoρrlrμlε

διπλd ψαλιδια' ελιKoεlδη ρ.α. αμορ10ερ K0ι αντιστρεΠτιKη

_'

ελαη

ραβδo

Πiσω: Αvεξαρηη με διπλ0 ιpαλi δια' ελικoειδη ελαηρια'

αμι:ρτιοliρ και

@ρα Φρ6vo

αVτιστρ!η]ηiρφ!s-

Αεριζδμεvoι δισKoι διαμετρoU

245/4Ο ZR'1 7

[ μcvc a)'nσΙ1ζ

-

εμπρ6q,

33q3Ξη]]ηισω

ΔlAΣTAΣElΣ

'.aΙVn Γα

ιr.ΓΟιiι,

EΠlΔ0ΣElΣ Fπποxυvoη

μηcο ταx0τητo κστov6λωση

0-1000 Tελlκη

(1991):

μ]λia76ρo 0-30 ο-40 0-50 0-6Ο 0-70 0-80 0"90 0"100 0,1 10 a-120 0-130 0-140 0-1 50

ΔΙ 2.2

2'7 3,3

4'5

5.3 6,1 7

.2

8,8 10.0 1 1.5 13 6 16.0 1

8,5

20.9

?olμΔts/ωρq ι3?!χΔμ LψpΦ λiτρo/'l 00 1λμ. 8,59 (9ο χλμ./ωρα) 1Ο'29 (120xλμ./ιbρα) 1 8,4 (πoληL

Tlμη t'97.502 oι αvαφερoμεvεg επιδooειg πρoερxovται αηo τo περιoδικo

.RoΑD

&

TRΑCK".


H ταuτoτnτα τng F40

Ktvnτn

F40 oφεiλεt τnv υπαρξt'ι τng oε δt1o πραγματα: oτnv επtΘυμiα vα μnv vrκnθεi n Φεραρl απ6 τnv Πoρoε oτo πεδio τng παραγωγng τoυ πlo γρnγoρoυ αυτoκrvfιτoυ τoυ κooμoυ (αv καl nταv λiγo

τoU Κ]vnrnρα εγlvε oιiμφω' τn oυvnΘn πρακτικi τng Φεραρι.

H oxεδiαan va

(τραβnYμεvo) τo vα θεωρεiταt n Πoρoε 959 αυτoκivnτo παραγωγng) κα1 στnv απoiτnon γtα κdn τo πραγματlκα ξεxωploτ6 Ylα τov εoρταoμd τωv 40 xρ6vωv απ6 τnv 6vαρξn τng παραγωγng τωv Φεραρr. o Evτοo Φεpαρι lιθελε κατr που vα βγεl απo τo iδlo κκαλoυπιυ πoυ εixαv βγεl παλtδτε_ ρεg αγαπnμdvεg τoυ Φεραρr δπωg n 250Ι,M (LM: Λε Mαv). Mε dλλα λoγια lιθελε θvα αυτοκivnτo δρoμoυ πoυ vα eivαι οoο πro αγωvιoτικd γivεταl, κdvα απoκρυoταλλωμα τεxvoλoγlκt'ιg υπερoxng καt εξαtρετlκcilv επlδdoεωv>, Η βασn γ1α τn δnμloυργiα τoυ αυτoκtvnτoυ πoυ θα μπoρoυoε vα rκαvοπolnoεl τrg απαιτlιoειg αυτεg, με nεριoodτεpn ομωg θμφαon oτlg επlδooεlg, υπfιρxε. Ηταv n 28B GTo καl n εξθλrξn τng, n GTo Evoluzione.

o

με

nvnτiραg txει περιεx6μεvn γωviα 90'. o κoρμog, o oτρoφαλoθαλαμog V8

καl oι κυλlvδρoκεφαλdg τoυ κιvnτfiρα εlvαl' καταoκευaoμevα απ6 κραμα αλoυμlvioυ/πυρlτiου' H κivnon oτoυg εκκεvτρoφ6ρoυg (δυo επlκεφαλng εκκεvτρoφ6ρoι αvd oυoτolxiα κυλivδρωv κlvoiv απo 4 βαλβiδεq oε κaθε κιjλlv' δρo) μεταδiδeται με oδovτωτoυg ιμα' vrεg aπo τo orρoφαλoφ6ρo. H xαμnλiι ox6on oυμπieong (7,7l) oφεiλετα oτnv ι}παρξn τωv δι}o oτρoβιλooυμπιεoτrλv

που αvεβαζoυv τnv πiεon τoυ α6ρα ει-

Eπavω: Πoλλd aυrcκivnτα με τov κιvnτiρα oro xlvτρo 6xoυv tvα κaτακ6ρυφo πioω παρdΘυρo και 6vα

oαγωγrtg κατα16 psi

τoυ Φιoρdvo' τoυ

Ndρvτo και

τov

Mπαλ6κo.

Aριoτeρd: o ζεaτξ α6ρα9 aπ6 τα φp6vα (και oι mτoιλιlg απo 6vα βρεψθvo δρ6μd περvoιlv βoa απ6 αυτ6 τo αvoιγμα μπρooτd απ6 mv π6ρτα.

riaτεq

Eμφαvιon Αφoi

Κατω: Aκ6μα

μεγαλυrερo μερog rωv αΙΙαιτoιiμεvωv για τnv εξ!λιξn τoU αUτoτo

κιvι1τoυ εργαoιtbv εixε

iδn γivει

(GTo Εvo]uzjone) τo βαρog τng δoυλεldg oτoυg δrbδεκα μhvεq πoυ μεooλdβnoαv μεrαξi mg επionμng εvαρξng roυ πρoγρdμματoζ Κaι τnζ Παρoυaiaong τng F40, tπεφrε πλlov oτov ΠιvιvφαρΙvα' Tα xρovικα περr θcbρια irαv oiγoυρα oτεvα με τα on_ μεριvd δεδoμ6vα' Πoλλα oμωg xρovlα πρlv 6ταv ol Φεραρl oxεδιαζo_ vΓav Και ιζαΓασΚεUαζovταv σε λ1Y6τερo aπ6 εvα xρovο, oι δrbδεκα αυτoΙ μivεg θα hταv υπεραρκεroi' o Πιvιvφαρivα δεv ακoλoιJθnoε rn oυvnθn πρακuκrt bπεξεργαolα πρooxεδiωv γlο εγκριon, επεξεργαoiα τελικcbv oxεδiωv, καταoκευh μovr0λoυ) αλλα μoρφoπoinoε τo αμdξωμα κατευθε[αv παvω oτo μovτελo. H F40 oxεδldoΘnκε λolπ6v oε τρεlg δlαoταoειg παvω oε 6vα μovτελo απo αφρtilδn πoλυoυρεθαvn, με oδnγ6 κdπoια πρoox6δια' IΙταv oiγoυρα 6vα ρioκo τo oπoio oμωg ol oxεδια-

oτ69 τoυ Πιvlvφαρivα

P40

ματog μετdδoong.

ΓρΙα_

vταxρovn εμπεlρiα κοι n Φερdρι nrαv πρδθψol vα ro παρoυv'

o Πιvlvφαρivα 6πρεπε oυoιαorικα

vα vτυoεl tvα υπαρxov αυτoκΙvnrc

λeoμα δoκlμcbv rμrbv xρ6vωv- πoυ n εμφαvrcn roυ dκαvε φαvερn τnv απoυo iα καλ λιτ ε xv lκoιJ o x ε διαo τrt

καrα

'Επρεπε λolπov vα oxεδlαoτoιjv vεα εμπρ69 και πioω μtρn Kα vα παραμεivει απεiραxτo ro μεoα1o τμnμα τoU αι]τoΚ]Vn:oυ, o κλωβ69 τωv επr βατcbv. Παρα τoυg αvαφερθ6vτεg περιοριoμoυg, υπhρxε πeριθrΔριo l]a vα πρooαρμooroυv oτnv F40 oτοιxεEα πoυ εixαv xρnoιμoπoιnθεi απ6 rnv Φεραρl oτo παρελΘ6v. Γlα παρdδειγμα, n μεγαλn πioω αeροτoμn πoυ

oιμoπoιnθεi oτnv 3]2P, ro αγωvιoτικ6 πρωτ6rυπo rng Φεραρι τωv αρxδv rng δεκαετiαq τoυ 70.

με

τα

ραβδo' n αvαρτnon τng F40 δεv δlαφc-

ρει oε αλλα onμεiα απ6 τnv κλaoικi αvaρτnan τng GTo ΕvοΙuzione με τα δr πλα ψαλidlα μπρog-πioω. Πioω τα ελατfiρια eivαl τοπoθετnμ6vα ψnλ6τερα αn6 τα πavω ψαλiδιο' ol μovdδεg ελατnρiωv_αμoρaoερ Kovι κπατoιJvυ απευ-

θεια μα τn μεiωon τng θερμaκραolαg τωv δioκωv κοl μα τnv εξαλaψn τωv πρcλτn (αΙΙ()3λε]o')

dovfιoεωv, εvcll μlα tιτav n αφaiρεon τng υποβοhθnong. Tα xωρig υπoβoiθnon φρ6vα απoδεlxθnκε

To

μεγαλiτερo μερog rng μελdτng mg onραγYα Κο_

ταvαλcbθnκε oτnv προoπαθεlα vα επlτευxθεi xαμnλ6g oυvτελeorng αερoδυ_ vαμικng αvrioταong (μικρ6τερo9 απο 0,34) και ικαuoπolnτικi αρvnnκn dvτωon. Κατα τn δnρκεια τωv μελετtisv δoκr μαoτnκαv δldφoρεg ρlζooπαoτικeg λυτdg nταv n τoπoθdτnon πλαivcbv καλυμ_ ματωv oτoυg τtioω τρoxoυg πoυ θα iδιvε

μικρl αiξnon τng rελικtιg rαxυmτag αλλα τα πρακτικα πρoβλnματα πoυ

μiα

απ6 τnv π6ρτα'

πειραμαrr

ελaτnμα (καl τα oμ6κεvrρα αμoρaoeρ) κal τnv avrιoτρeπrικn

oμo0g

xρQvoβ6ρα δlαδικαoiα' Meγdλo μdρog ωv ερYaσL(Δv αΠoρρoφnoε n πρooπα-

τnv επlreυξn τωv πaρaπαvω oτ6xωv. H mι xαρακτnριoτικi aπ6 αυ_

Κdτω: oι ιoxυρoi nvnτι1ρεg απαιτoιiv πoλιi α6ρα για τnv ψιiξn τoυq' ΙΙρootξτε m μεγdλn aoαγωμi α6ρα λ1γo πιo πioω

Εκ169 απ6 τoυg oυvnθeιg

το αυτoκivnτo aπ6 ταxιiτnτεg τng rαξng τωv 300 xλμ/cbρα απoδεixθnκε αρκeft

F40 oτnv aερaδυvαμ]Κn

θα δnμιουργoυoε (δυoκoλiα αφαiρεong πioω τρoxcilv, παρφπ6διon rng ρortg τoυ αdρα πoυ ψυxει rα πiaω δrcκoφρεvο) oδnγnoαv oτnv απ6ρριψi rng' H κiρια αλλαγh (ooov αφoρα oτnv αερoδυvaμκil oε axdan με τnv GTo ΕVo]uzione rtruv τo oτρoγγυλεμα τoυ πioω παραθι}ρου' Σε oυγκριan με τo

βavει dvα oιioτnμα πoλλaπλriπ ( Πετ

o.λoιj δωv Σ oτnv ειoαγω γn.

τoυ καλι}μματog rου κιvnτrtρα,

τελικα 6τι δεv απαιτoιiv υιτeρβολικα μεγαλn διivαμn σro ΙΙεvrαλ, εvcil αττo rnv αλλn θxoυv ro πλeovdκmμα τnζ κaλiτερng αioθnong. Σiμφωvα με mv Φεραρι n διivαμn που πρdπel vα εξαoκnθεi oτo πεvrαλ για vα επιβραδυvθεi κατd 19 τo αυτoκivnτo, εivαι oυγκρior μn με αυτfiv που oυvαvταμε oε πoλλα aυτoκivnrα που διαθtτoυv φρcvα με

oι oxιop6g

παρdΘυρo ιι τρdπoυv τnι α6ρα γlα τιι

τoυ κιvnτιiμ oρατoτnτα i'

UΙΙoβοnθnσn'

ol δioκol εivαl τερdoτlol, oιlvθετoι καl

π'σω ειvαι 1 ι1ερnρrσμε1

n καταoκευrt τoυg κooτΙζει πoλυ aκρr βα. Γlα vα απoφeυxθεi n υπερβoλlκrt αiξnon τoυ μn αvαρτιilμεvoυ βαρoυg ΙΙoυ αυτoi θα εΙΙtφ€ραv λ6γω roυ μεγtΘoυg τoυg, aκoλoυθtιθnκε oτnv Κatαoκευrt τoυg n πρακaκn τng rDoρμoυλαl. Eτoι oι δΙoκol txoυv πvρnvα απ6 aλoυμivιo καl επlκαλυψn απ6 xυτooiδnρo

Κατω δεξια: lo μεγdλo κoυτi μe ag ρiγeg oτo πdvω μ6ρo9 τoυ κιvnττiρa εivαι o 6vαg aπ6 τovζ εvαλλd1<τεζ rωv oτρoβιλo-

σιιΙιπΕστ(nv'

καθtbg επΙong και αρκετα αυλακιa καl oπtg για τnv ψυξn τoυg' oι δαγκdvεg

τtλog, δlαθeτoυv rεσσερα εμβoλαΚ1α κdθε μiα καl εivαι τoπoθετnμ*vεg εiτε oro εμπρog (πioω'φρεvα), εiτe oτο πioω bμπρog φρεvα) μιoo τoυ δ1oκoυ.

Κατω: Ι{ πρ6oΘια αvdρmon περιλαμβ6ver δ1πλα ψαλiδια, eλιxoειδιi ελατιiρια'

εniπεδo πioω παρaθυρo τng GTo Εvo]uzione, rc oτρoγγυλεμ6vo ποραθυρo rng F40 πρoo!φερε πιo oμαλi ρort τoυ αdρα παvω απδ τo πioω μdρog τoυ αυτoκlvrtτoυ, επιτρiπovτag oτnv αερoτoμn vα λeιτoυργioει πlo απoδoτlκd, και μelωon τωv αvεπlθι|μnτωv oτρoβlλr oμcbv π1oω απ6 τo αυτoκivnτo. Στnv πραγμαrικ6τnτα κα0ε orolxεΙo τng εμφdvιong τng P40 6xει vα καvεl με κdπolα λεlτoυργia τoυ αυτοκπnτου' Υπdρxoυv δeκαrρεig ειoαγωγεg aερα για τnv ψiξn τωv εvαλλακτrbv τωv υπερoυμπιεoτciv' τoυ ψυγεioυ vερoιi και τωv ψvγeiωv λαδιoιj, rωv τεaodρωv διoκ6φρevωv κaΘebg επiong και για τov εξαερloμ6 τoυ xriρoυ επlβατrisv. Ta αvoiγματα orα πioω φτερα, oτo πioω παρdθυρo και oτnv eniπεδn επlφavaα

αμoρτιo6ρ και αvτιoτρεπτικι\ ρdβδo'

Κdτω: Me τnv aφαtρεon τoυ nvnτι1ρα μπoρεi καvεlg vα δει καλiτeρα λεπτoμ6ρειε9 τoυ πλαιoΙov'

δlευκo-

Δξα:

λι}voυv rnv 4ξoδo τoυ θερμoi α6ρα απd το xcΔρo τoυ

λaδιoυ, μeγαλυτφεg δloδoυq λαδιoυ oτo orρoφaλoφ5ρo Κα1 μΠεΚ ψεκαoμoυ Γoυ λαδ]oU στo Κaτω μtρog rωv eμβoλωv γn rnv ψι}ξn τωv tελευτaiωv. To oι}oτnμα τρoφoδooiαg τdλog, πeμλαμ-

H Φeρdρι xρnoιμoπoinoe κραμα αλovμιvloυ/πυριτioυ για τnv καταoκευn τoυ κoρμoιJ, τoυ oτρoφαλoθαλαμoυ και τωv κυλιvδρoκεφαλιllv roυ nvnτiρα' tΙρoo6ξτe τoυg δio emκεφaλι1q εκκεvτρoφ6ρoυg πoυ διαΘ6τoυv π6vτε tδραvα o 1ζαθ6vαζ,

Mπρiμπd evog oυomματog πiδnonq ικαvoi vο επlβραδυvεl ικavoπolnuκα

τn δlαμoρφωon roυ.

εκrεivεται oε oλo τo πλdrog τoU αμαξtilματoq εivαl oτoιxεio πoυ εixe xρn_

Κτn YJα ΓnV ψiξn τoυ α!ρα ειoαγωγig' To oιJoτnμα λiπαvong εivαl ξnρoυ κdρτερ με τoπoθετnμdvα oτo πioω μερog τoυ aυτoκlviτoυ εvαλλακτn και δoxεio

Ι(ατω:

θεiαg oug πλυμvεg τωv tρoxcbv (απo τn μια μεμa) και oτo πλαΙoιo rou auroKrvnτov (απο τnv aλλn) xωρiζ τn μεooλαβnon καπolωv βραxι6vωv H eξελιξn (oε owεργaoiα με τnv

με vtα ρoυxα' H GTo Εvo]uzrcne nrαv θvα αaxnμo αυτoκΙvnο -απott_

oaq για

Eπdvω: H GTo Evo]uzione απoτtλεoε 6vα nvnτ6 πeδio δonμcllv για τnv F40 ιζαr ιΙ0τ6 δεv μιτiκε omv παραγωγι1'

βα eιoαγωγi α6ρα'n

cxει aυvoλιxd δeκaτρεig' H εικovιζ6μevn ξιιπnρετεi τo ψυγεio λαδιoιi τoυ oυoτrt-

με τnv

bar) oυμβaλλo'

τng μdγιoτnq πxυog τoυ κlvnτiρa (478 HP/7000 a'a'λ.)' ol aυμπιεoτεg aLlτoΙ εival υδρ6ψυκτol καl δlαθ6τoυv εvαλλd-

oριζ6vιo xαλvμμa

για τov κιvnτiρα, αλλd n Φερdρι πρoτtμιoε 6vα παραΘυρo με (σ1<αλoΙΙd'τrαΣ )ζαι αvoΙγματα Yfi τnv Ψιjξn τoυ κιvnτι1ρα, τo oπoio δnμoυργεi λιγ6τερoυ9 oτρoβλr oμoιlg τoυ αtρα 6ταv τo αυτoκivnτo κιvetται.

Eπdvω: ΙΙριv mv παρoυoiαoι1mg, n F40 δoκιμdomxε oε vι1mλ6g rαnimτεg oτιg

(J,J

vraζ με τov τρ6πo αυτο oτnv αiξnon

κTριπλlυ

ξdτμr

on. H μeoa!α xρnoιμoπoιεiται 6τοv τtθεται oε

κιvnτiρa.

λειτoυργΙα n βaλβtδα αvακoιlφιonq τωv υπερovμmeoreiv'

aeρoδυvαμιni onραγγα ol κoλλnμ6vεg oτo αυτoκivnιo μαλλιvεg κλωoτtg δεlxvoυv αv o α6ρα9 ρ6ει oμαλα l αv δnμιoυργoιivτaι αvειnΘυμnroι oτρoβλιoμoΙ'

Kdτω: Στnv

Mεταξιi τoυ xιβωτΙov ταwτιiτωv xαι τov δξov πΙoω τρoxoιiβρΙoxεται τo ψυγεΙo λaδιoιi - ζωτικt μovαδα μα lvαv xιvnmρα τ6σ0 rσxιJρ6 oαv αvτ6v mg F40. o a6ραg μπαivει oτo xιiρo τoυ κιvnrιiρα απ6 τn μεγαλn ειoαγωγι1 oτo εμπρ6q μ6ρo9 τoυ πioω φτερoιi και κατευθιjyεται Πρoζ τo Ψι]Yeio λαδιoιj' Στn oυvc-

Δξα:

xεια βγa{vει απ6

I

τo

πλ6ψα πoυ vπdρxει αvdμεoα

oτα πiaω ψδτα.'Evα αvdλoγo ψυγεΙo για τιg βαλβoλΙvεg τoυ oυoτrtματoq μετdδoong βρioκeται ornv dλλn

πλευρα

τoυ αυτoκιvι1τoυ''


Ktvnτn H oxεδiaon rου κlvnτnρα εγlvε oυμφωva με τn oυviθn πρακτlκΛ rng Φεραρl' o V8 κιvnτnραg εxεl περιεxδμεvn γωvΙα 90'' o κoρμog' o στρoφαλoθaλaμoq καl aι κυλlvδρaκεφαλdg του κιvnτΛρα

ε]va) ΚατασΚεUaoμεvα απδ κραμo αλoνμlvioυ/πυρlτioυ. H κivnon oτoυg εκκεvτρoφoρaυg (δυo επlκeφαλng εκ_ κεvτρoφορol αvα oυoτοlxΙα κυλivδρωv κlvoiv απο 4 βaλβiδεq oε καθε κiλιvδρo) μεταδiδεταl με oδοvτωτoυg lμαvτεg απo τo oτρoφαλoφoρo' H xαμnλn

oxlon oυμπiεong (7,7J) oφεiλεται aτnv υπαρξn τωv dιiο oτρoβιλοoυμπlεoτc)v πoυ αvεβαζoυv τnν πΙεon του atρa oαγωγhg καταJ6 psi

Eπαvω: Tα αvακλιv6μεvα φωτα περι6xoυv αveξαρτnτα φιΔτα πoρεiαg (μeoαiα) και πρofuλεig (μεγαλα). Ιζdτω αio αυτd (oτα <παραθυραυ) βρioκoviαι τa ιρλαg, τα φtΔτα oτdΘμευong xαι φtΔτα μα <oιvιdλoυ oταv τα αvαxλιv6μεvα φcδτα εivαι κατεβαoμ6vα''

(1,J

εr

bar) aυμβαλλo-

Kdτω: Ι{ Φερdρι xρnoιμoπoinoε

vταg

με

τov τρoπo αυτδ oτnv

Aριoτeρα: ΚαΘε 6vαg απ6 τoυq τ6ot vτρoφ6ρoυg κιvεi oκτιi βαλβΙδεg' ! ρυθμ!ζovται με τnv αλλαγn μeταξιi vτρoτ ιζar τoυ xαπeλcΔτoυ' α βaλβi| γfiζ δ1αθετoau Kοiφια oτελixn πoιη vdτριo για aiξnon τnζ αvτoxrtζ στη

αiξnon

μtγιoτng πxυog του κιvnτnρα (478 HP/7000 o.α.λ.). oι oυμπιεoτεg αbτoi εivαl υδροψυκτol καl δlαθετoυv εvαλλαΚτn Y1a τnv ψιifu τoυ α8ρα εloαγωγig. To oιjoτnμα λiπαvong εivαl ξnρoυ κaρτng

Κατω:'Evαg κιvnτnρag ετoψoq vα

με τoπoθετnμdvα oτa πioω μtρoq τoυ αυτoκιvtιτoυ εvαλλaκτn κω δoxεiο λαδιοι1, μεγaλtτερεg δ16δoυ9 λαδloυ

ι

oε μια F40. oι κoκκιvεg xυλιiδρox γvωστiζ στoug Κo'τoxoυg Φεραρι' 1 o_ι'o ΠοσιYvωστωv μovτiλωv τng Φε rooαι' εivαl β6βαια ιταλικo κal on'

τερ

oτo oτροφaλaφ6ρo Kα] μΙΙεK ψeκαoμου τoυ λαδlοi oτo κατω μερog τωv εμβoλωv γn τnv ψι.iξn τωv τελευταiωv' Tο oioτnμα τρoφoδοoiαg τtλοg, περιλαμ-

κιvn κεφαλi'

βαvεl tvα oιioτnμα nολλαπλcilv αεταλoΙjδωVΣ oτnv ειoαγωγrt'

xρdμα αλoυμιvioυ/πvρlτioυ για

τnv

xαταoκευi

τoυ

κoρμoιi, τoυ oτρoφαλoθαλαμov και τωv κυλlvδρoxeφαλιiv τoυ κιvnτι1ρα' [Ιρoo6ξτε τoυg διio εmκεφολιig εκκεvτρoφ6ρoυq πov διαθ6τoυv π6vτε εδραvα o καθεvαg'

Avαρτnon καl φρ6vα Εκrog απδ τoυg oυvnθag πaρaματr oμoυg με τα ελaτhρlα (καl τα ομoκεvτρα αμoρτloερ) και τnv αvτιoφεnaκtι ρaβδo, n αvαρτnon τng F40 δεv δlαφdρεl oε αλλa onμεiα απο τnv κλaolκh αvaρτnon τng GTo ΕvoΙuziοne με τα δr πλa ψaλiδlα μπρog-πioω. ΠΙoω τα ελα-

εivαl τoπoθετnμ6vα ψnλοτερα τα nανω ψαλΙδla' Ol μοvαδεg ελατnρiωv-αμoρτιoερ Κovl κπατoivυ απευθεiαg oτlg πλιiμvεζ τωv τρoxcΙlv (απo τn τtιρια

απ6

μlα μερια) και oτo πλαioιo

vnτoυ (απδ τnv αλλn) xωρΙg

τoU τn

αUτaKr

μεooλα'

βnan καπolωv βρaΧrcVωV' H εξελξn bε oυvεργaoia με τnv Mπρ!μπo) εvog oυoτnματοg πεδnong

ικαvου vα επlβραδivει ικαvoπomnκα

τo αυτoκivnτο απ6 ταxiτnτεg τng ταξng τωv 300 xλμ'/ilρa απoδεΙxθnκε αρκετα

xροvoβoρα δlαδlκaoiα' Μεγαλo μΔροg τωv εργαotΔv απoρρ6φnoε n πρooπdθaα ρa τn μεΙωon τng θερμoκραoiαg τωv δioκωv καl μα τnv εξαλaψn τωv δovtioεωv, εvcb μlα πρdlτn (αΠdλεtαΣ iτav n αφαlρεon τnζ UΙΙoβoiθnσnζ' To

xωρlg υπoβοnθnοn φρεvα oπoδεlxθnκε

τελlκα 6τl δεv απαιτουv vπερβολικα μεγαλn δυvαμn oτο πεvταλ, εvdl αno τnv αλλn dxoυv τo πλεovεκΓnμα τng καλυτερng αioθnong' Σiμφωvα με τnv Φeραρι n δυvαμn πoυ πρθπεl vα εξαoκnθεi oτo πεvταλ γlα vα επιβραδυvθεi κατα Jg το αυτoκivnτo' εivαl oυγκρior μn με aυτnv που oυvαvταμε oε πoλλο αυroκivnτα πoυ διαθετουv φρεvα με

EΙΙαvω: oλo1 oι r<Ιvnτnρεq τng F40 eivaι xειρoπoΙnτol καl καταoκειld'oτnκαv απ6 ειδικευμ6voυq τexvΙτεg τng Φεραρι' Στn oυv6xεια eλεYxθnr<αv ΙΙρooεκτικd xαι υπoβλιiθnκαv oε τετραωρn δoκιμn πριv τoπoΘετnθoiv στα αυτoκivnτα,

υπoβοrtθnon. ol δioκoι εivαl τερaoτιol, oivθετol καl n καταoκευi τουg κooτiζεl πoλυ ακρr βα' Γlα vα aπoφευxθεi n υπερβoλικh αiξnon τoυ μn αvαρτtbμεvoυ βαρoυg πoυ αυτoi θα επεφεραv λ6γω τoU μετΙεθoυg τoυg, οκoλoυθnθnκε oτnv Καταoκευh τoυg n πρaκnκh τng ΦoρμoυλαJ' 'Ετoι oι δΙoκοl txoυv πυρnvα απo αλoυμivlo καl επtκαλυψn απο xυτοoΙδnρo καθrΔg επiong κat αρκετa αυλακlα

oρατ6τnτα

πioω εiuαι

Κατω: Μερικ69 F40 δεv διαθ6τoυv ' τρox6 αλλα ειδικ6 σιrΙJπrεσμ{vo σι κ6, Σmv περΙπτωσn αιJτΙi o xdρoζ 1 βαvει o τρox6g μτoρεΙ vα xρnσιΙ]o'

Κατω δeξια: To μεγαλo κoυτi με τtg ρiγεg oτo παvω μiρog τoυ κιvnτiρα εivαι o 6vαg aπ6 τoυg εvαλλακτεg τωv oτρoβλoσιJμΙΙlεστωv

καl

τlg

oπdg γlα τnv ψυξn τoυq. oι δαγκαvεg 16λo9' διαθετoυv τdooερα εμβaλdκtα κdθε μl.a καl εΙva] τoΙΙoθετnμεvεζ εiτε στo εμΠρ6ζ (Π1σω φρεvd' εiτε oτo πιoω (εμπρog φρεvα) μιoo τoυ δioκου'

Κdτω: H πρ6oθια αvαρτnon πeριλαμβα-

vει διπλα ψαλiδια' ελιxoειδιi ελατiριa'

αμ0ρτ1o6ρ ΚaΙ αvτιoτρεπaκi ραβδo'

Kdτω: Mε mv αφαΙρeon τoυ κιvnτiρα μπoρεi καvεΙg vα δει καλiτeρα λεπτoμ6ρειεζ τoa πλαlσioυ'

Δεξιd: aTριπλiυ εξατμr on. H μεoα!α xρnoιμoπoιεiται 6ταv τ!θeται oε λeιτoυργiα n βαλβiδα αvαxoιiφπng τωv υπερoυμπιεoτtilv'

Δεξιd: oλo τo πioω μ6ρo9 onxιΙlvεται για vα διευκoλιivει τnv πρ6oβαon oτov

nvnτiρα για ελ6γxoυg φovτivαg>. Δεξιd: Mεταξιi τoυ κlβωτloυ ταxυaiτωv xαι τoυ δeξιov πioω τρoxoιi βρiοκεται τo ψυγεΙo λαδιoυ - ζωaxfi μovdδα για Ξvαv κιvnτiρα τ6oo ιoxυρ6 oαv αvτ6v mg F40' o α6ρα9 μπαlvει oτo xιΔρo τoυ κιvnτι1ρα απ6 τn μεγdλn ειoαγωγιi στo εμπρ6q μ6ρ0ζ τoυ πioω φτερoι! και xατεvΘι?vετα πρog τo ψυγεio λαδιoυ' Σm oυvεxεια βγαivει απ6 τo πλ6γμα πoυ υπαρxει αvαμεoα oτα πioω φtbτα' Evα αvdλoγo ψυγεlo για τιg βαλβoλ!vεg τoυ oυoτt1ματog μετdδoong βρΙoxετaι οmv αλλn

πλευρd

τoυ

αυτoκιviτoυ,,

Πρoo6ξτε τnv αoiμμετρn xαραξn τoυ τωv μeγαλωv (335/35 ZRΙ7) πloω ελαoτικtΔv και τα διio ψυγε!α λα-

πiλματoq ΙΙαvω: To aμαξωμα καl τo πατωμα εlv αι κα ταoκευ αoμ6v α

απ6 Κiβλαρ και αvΘρακoviματα, υλικα με ]ιεγαλn αvτoxfi και μικρ6 βαρoq.

διoi.

απooκευig'


TA

APΙΣToYPΓΗλΙATA

_-__,τ

Αρloτερd: Καθε dvαζ aΠ6 τoUζ τdac'εριq εκκεvτρoφoρoυg

κlvεi

oκτrb

βαλβiδεg' ! l δlακεvα

ρυθμ!ζovταl με τnv αλλαγn μεταξυ :oυ εκκtVτρoU Κα1 τoυ καπελιδτoυ. ol βαλβi'\εq εξαγωγnq διοθετoυv κoυφlα oτελεxn τΙoL' ΙΙερ1εΧouv vaτριo για αiξnon τng αvτoxng oτn!θερμoτnτα.

r

\,:

ι'\\

Jτo ΙΙισω ΙΙ]' ,

εiooδo

v ψiξn

Κατω: Eva^q 5lvnτnρaζ ετolμoq va ;oπoθετnθεl oε μlα F40' oι κoκκιvεg κυλlvδρaκ εφαλεq ειval Yv'ωστεζ στουζ }ζατoxoυq Φεραρl' 1'c ovoμa τωv o_Uo Πασ]|rvωστωv μοvτελωv τnζ Φεcαρ, kTεστα

Pooαυ' εlvαl βεβαια lτaλκc5 καl σn )αvε:

nvn κεφaλn'

]<oΚ-

Eπαvω: oλoι oι κlvnτΛρεg τnq F40 εivαι xειρoπoinτol και κaτaoκευaoτnκαv απo εlδlκευμεvoυg τεxviτεq τng Φεραρl' Στn oυvtxεlα ελtγxθnκαv πρoaεκτικa καl υπoβλnθnκαv oε τετραωρn δoκlμn πριv τoπoθετnθoυv oτα αUτoΚNnτο'

α'H

'ρoζ τα ταvτωg ln.

Κατω: Ιu[ερlκεg F40 δεv δnθετoυv ':φεδρικo τρoxo ολλα εlδlκo oυ μπιεo με V o σ 7'' Yαv oΙΙ ο n τ !' κo' Στnv περiπτωon αυτn o xωρog l'oυ xαταλαμβαvει o τρoxoq μΙΙoρε1 vo' xρnσ]μo'τoιnθεl γa Ι

τ]ζ αΙΙoσΚεUεζ

αμαξciματoq (xαμnλo εμΠρoζ Κa1

αρvnτικi

πioω) δnμιoυργεiταl

Ψnλo

αvτωon

n

i

oπon εnoxιjlεταl απo αυτiv πoυ δnμr oυργει n μεγαλn πloω αερoτoμi. ol ειaαγωγtq τov αi'ερα εivαι axεδιαλμlvεg με

i

]

τdτoιov τρoπo πoυ vα ειoαγoυv μεγαλεg πoo6τnτεg αiρα δnμrcυργιivταq oμωg oooI τo δυvατo μlxρoτερoυg oτρoβlλιoμoig'

1

I

l ;

i

σφ6ρει αVεη στoUq επιβdτεq αφoυ .κoπαvdει, θvτo_ Vα στιξ λαKKo0βεq τωV αστιKωV δρoμωV. Πιθζοvταg απoφασιστιKα το Πεvταλ ηq βεvζivηg vιιi.lΘειg τηv τρoμαKτιKη ιo10 τoυ KιVητηρα Vα ξεxυνεται στo δρoμo. H F40 1ρειαζεται μovo 4,5' ' για τα ο-6Ο μι λια/ιbρα (0-96'5 χλμ./ωρα) και παρα τα τερdστια πiσω λαoτιxα (335/35) τo oπιvαριoμα μπoρει vα θρθει αKoμα και με τεταρη oτo κιβιbτιo, σε oμαλo π0vτα oδooτρω-

AπΟ τηv πρωτη στιγμη πoU θα βρεΘειq στη θεση τoU oδηγoι τηq F40 vιιbθειq 6τι βρiοκεoαι στo απoλUτo (αγωVιστικo

" επιβατιKo αUτoKιVητo.

o βαρ0q σUμπλ6Kηq ειvαι πρoοδευτικog

Kαι τo τιμoVι ειVαι εUχαριστα ελαφρ0. Tα φρ6vα oμωg, μ6xρι vα ζε_ σταθoUV, απαιτo0V πoλ0 δUvαμη στo Πεvταλ' σε ση_ μειo πoU Vα αVαρωτιεσαι αV λειτoUργo0V. Η αvdρηη 6xει οxεδιαoτεi για vα μπορεi τo αUτοκιVητο Vα στριβει με τριψηφιεq ενδεiξειg στo ταχUμετρo Kαι δεV πρo-

μα.

:

ΣΥΙΙ(PΙTΙΙ(Ι

ΣT0Iχl]A

Ξ

Ξ

Δεξιa:'oλo τo πioω μtρog onκιivεται Yn Vα δ]εUΚoλUvεt τnv πρ6oβαon oτov

Ξ

Ferrari F40

V8, 4 ΕΕK,32 βαλβiδπ δυo τo0ρμπo

Aston Martin Virage

Nsχ

Ξ.Ξ

α

9

-Ξ ΦΞ

'9>

Ξ

Ξ

323 χλμ./ωρα

4,5'

4,358 μ

2'45ο μ.

1,595μ./1'605 μ'

47 Kg.rn/3.7Ο0 σ.α.λ.

253 χλμ./ωρα

b.δ

4,686 μ

2'558 μ'

1

29Kg.m/5 300 o.o.λ

261 xλμ./d:ρα

4,405 μ.

2,530

492 HP/ 7.000 ο.α'l

59,2 Kg.m/5.200 σ.α.λ

330 xλμ./ιj:ρα

4,2

4,460 μ

2'650

450 HP/ 6.500 o o.λ

51,2 Ko.m/5.500o'o.λ'

306 xλμ./ιilρα

3,6

4,260 μ

2'272μ

I

2.936κ.εκ

78 HP/7.000 o.α.λ

V8, 4ΕΕK, 16 βαλβiδεc

5.340 K.εK

330 HP/6.000 σ.α.λ

V6, 4ΕEK, 24 βαλβiδεq

2'977

Lamborghini Diablo

V12, 4ΕEK' 48 βoλβιδε

5'729 K.εK

Porche 959

6 κυλινδρoι

2 851 K.εK

58,8 Kg,m/4.000

o.o'λ

ΞJ9

Φ 1.1ο0

κιλd

63,2 εκατoμ. (1991)

nvnτiρα γlα ελ6γxoυq κρoυτΙvaqι'

Πρooεξτε τnv αoiμμετρn xαραξn τoυ πΔλματoq τωv μεγαλωv (335/35 ZR]7) πioω ελαoτικtiv καl τα δι}o ψυγεiα λαΠdvω: To αμαξωμα και

τo παεΙval καταoκεaασμεvα απo Κtβλαρ καl αvθρακovrtματα, υλικd με μεYαλn αvτo-

τωμα

xi

και μικρ6 βαροq'

δloιj'

Honda

4

ΕΕK,

δυo

αντικριoτoi

24 βoλβιδεq.

τoιρμπo

κ'εκ' 274 ΗP/7'00Ο σ.α.λ

40εκατoμ. (]990)

μ./1,430 μ.

1.948 κιλα

μ.

1,509 μ./1,529 μ

1.370 κιλo

17,6εκατoμ'

(1991)

μ.

1,539μ./1

1'576 κιλd

50,7εKατoμ.

(1991)

].45Ο Kιλd

51,2 εκατoμ, (1987)

'397

'641

μ.

1,503 μ'/1,549 μ.


Ferrari F40 oλλεg πρonγoυμεvεg Φεραρl παραγωγng Θα μπo_ ρoυoαv vα εixαv xρnσlμoΙΙolnΘεi καl σαV αυτoκivnτα αγιilvωv. ot δtαφoρεg ΠoU εixαv μovιελα σαV τnv 250GT SWB με τα αυτoκivnτα αγcbvωv nταv ελαxιοτεg. Mε τnv παρoδo τoυ xρovoυ oμωg ol Φεραρl αεξnμερcilθnκαv) καl απεκτnoαv oταδιακα τo xαρακτnρα τoυ γρnγoρoυ πoλυτελoυg onoρ αυτoκιvnτoυ. Η F40 αποτελεi τnv (επΙστροφn oτlg ρiζεg, αφoυ εivαl τooo αγωvloτlκn ooo επlτρdπεταI απo τn voμοθεoiα oε θvα επlβατtκo αυτoκivnτo, Aπoτελεi τnv εξελιξn εvοg Πραγματ1κoυ αγωvtoτtκoυ αυτoκlvnτoυ, τng 2BB GTo' που πoτd oμωg δεv ελαβε μερog σε αγcbvεg.

Θ Aerospace Publishing Ltd

0rbis PubΙishing Ltd

Eξαγωγ6g α6ρα

al εξαγωγig αυτ69 πoυ θυμiζoυv'.' ΚαρΧαρio

Eιoαγωγn α6ρα ol xaμnλ6τερεg εloαγωγεg oδnγoυv τov αερα oτα μεyaλa aεμζoμενa ππω δrcκoφρεvο'

Πioω αερoτoμιi Η aρvnυκn αvτωan δnμrcυργεiταl εv μtρεl απo τn μεγαλn αερoτoμn nου παρa τo aτl φαivεταl vα απoτελεi μερag τoυ πiaω τμnματog, εivαl xωρloτ6 κoμμαu βlδωμdvο oτa υτι6λoιπo πiaω μθρog τaυ

αυτaκlvhτoυ'

I I

ι

Yπερτρoφoδoτoιiμεvoq V8 τρiλιτρog

κιvnτιiραg o

V8 nvnτhραg rng F40 με υg τeooεμg βaλβiδεg aτov κυλlvδρo' τoυg τιlooερlg επικεφαλng εκκεvτρoφoρaUζ (δia ae καθε oυoτolxiα κυλivδρωv) καl τoυg δυo oτρoβlλοoυμπιεoτeg, εivαl τoπoθετn-

μεvοg oτο κlvrρo του αυτoκlvnτoυ καl αποδiδεl 47BHP oτls 7'000 o α λ'!

εΙτ1-

τρiπoυv τnv εξoδa aτov α6ρα πoυ δl6ρxετol aπo τα ψυγεia

Πioω παραθυρo με ΚσΚαλonΙατ1αΣ

Tο καταoκευαoμεvo απo πλεξlγκλJg πioω παραθυρa δnθετεl τα xαρακτnρπτiκd κc\καλoπατlαι' πoυ για πρωτn φορα ε1xαμε δεl oτnτi, Λaμπaργκivl Mlουρα' H δnφορα εΙval 6τι εδιΔ τo παροθυρo εi

vol δlaφαvεg

λαδloi

Φαιv6μεvo Βεvτoιiρι; Η μορφn τoυ πΙoω μερουg τoυ αυτοnvnτoυ δivεl τnv εvτiπωon οτl το κατω μbρog εivαl δlαμoρφar μεVa με τετoΙov τρoπo ωaτε vo εΙΙ]τUγΧoveτoJ μn

επlπλεov aρvnτlκh avτωοn (δivαμn πoυ πlεζεl τo αUraΚiVnτo oτo δρ6μο oτη μεγολεg τaxiτnτεg) oπωg oυμβaΙvει στα auτoΚ]VnΓο τoυ γκρoυπ C H πραγμoτlκ6τnτa oμωg εivαl οτι n δυvaμn αυτh δnμnυργεiταl μοva απb τa παvω μερoq ΓoU αUτaΚ]' vrtτου καθωg εniong καl oπ6 τn θnμrλδn αερoτoμh

η]]il].li

Ψυγεiα λαδιoυ τoπoθετnμivα πioω

Αv καl

n F40 δlαθbτεl oυμβαnκο ψυγεio veροi τoπoθετnμivo εμπρog. τα δυo ψυγε1α λαδloi (evα μα τnv ψυξn τoυ λaδιoυ roυ κιvnτnρα καl ιlvα για

rnv ψυξn

ong)

τng

βαλβoλivng τoυ oυoτnμaτag μεrdδooτlg πioω ακρεg του αυ-

eivαι ronoθετnμεvα

τoκlvrtτoυ'


Ferrari F40 oλλεg πρonγouμεvεg Φεραρl παραγωγng θα μπoρoυoαv vα εixαv xρnσΙμoπotnθεi καt σαv αuτoκivnτα αγωvωv. oι διαφoρεg πoU εixαv μοvτdλα σαv τnv 250GT SWB με τα αυτoκivnτα αγdlvωv nταv ελαxΙστεg. Mε τnv παρoδo τoυ xρovoυ oμωg oι Φεραρr κεξnμερcbθnκαv) καt απεκτnoαv oταδiακα τo xαρακτnρα τoυ γρnγoρου πoλυτελoυg oπoρ αυτoκlvnτoυ. Η F40 απoτελεi ΙΠV αEΠlσTpoφn oτlg ρiζεg, αφoυ εivαt τooo αγωvtoτtκn ooo επrτρεΙτετα1 απδ τn voμoΘεoiα oε dvα επlβατtκο αυτoκivnτo. Aπoτελεi τnv εξελrξn εvog πραγματtκoυ αYωvlστlκoυ αυτoκιvnτoυ, τng 2BB GTo, πoυ πoτθ oμωg δεv ελαβε μερog σε αγιΙ:vεg. Eξαγωγ6q αdρα a] εξαYω'/εe αυτtg πoυ θυμiζoυv.'' καρxαρiα τρεπoυv τnv

τα ψυγεiα λaδιου'

drια> ; πioω παρα-

καλoπατlαυ'

'Λαμπoργκivl ΠαραθUρo

εt

επr

αTμπλr1ι εξατμιon

ξoδo oτοv αdρα που διtρxετol απ6

Η θεα rng <τρlπλngι εξατμong πρoκαλεi oυγxιon oε κaπolov πoυ γvωρiζει oτl τo αυτoκivnτo δlαθtτεl V8 κlvnτnρα' To μυoτiρlο λυvετα orav γivει γvωoτo oτι ο μεoαiog oωλhvαg xρnoιμοπoεiτω γιa τnv εξαγωγrt τωv καυoαερiωv μtaω τng βαλβiδαg αvακoυφlong τoυ oτρoβlλoaυμπιεoτh oταv n πiεon υπερπλhρωong υπερβei τα επlτρεπδμεvα oρlα'

Φαιv6μεvo Βεvτoυρι; H μoρφn τoυ πΙoω μtρoυg τoυ αυτoκlvhtου δivει τnv εvτιjπωon aτl το κdτω μερog εivαl δlαμoρφωμdνo με τtτolov τρδπo tiloτε vα εnπυγxαvεται μlα

eππλdov αρvnτlκn αvτωon (δivαμn πoυ πlεζει ra αυτoκivnτo oτo δρ6μo oτlE μεγaλεg ταxiτnτεg), 6πω9 oυμβαΙvεl στα αUτoΚivnτα τoυ γκρoυπ C'

Ι7ραYματ1Κ6τnτα 6μω9

eivαι oυ n δυvαμn aυτi

Η

δn_

μιoυργεiταl μδvo απ6 τo παvω μερoζ rou αυΓoΚr vrtτoυ καθrλg επiong καl απο τn θnμΔδn αερoτoμn

Tρiα oτoμlα ειoαγωγng

αiρα

α!ρa oτo εμπρog τoποθετnμdvo- ψυγεiο vερoυ τoυ κlvnτhTο πρeλτo μεγαλo oτoμιo oδnγεi τov

ρα' εvcb τa δυo μlκρoτερα οδnγουv oτα μεγαλa aερlζ6μεvα eμπρ6g δloκoφρεva'

Mεταλλικoq κλωβog

' Kατω απο το παvαλαφρo αμαξωμα, ΚατασΚεUαoμtvo απa oυvθenκα υλlκα' βρiκεταt a μεταλλικ69 κλωβοg μlα oτlβορn και ακαμπτn καταoκευn, n onοiα πρoaτατει|εl τoυg επιβαrεg'

Χειρoκivnτα παραθυρα

ooo καl αv φαivεταl παρaξεvo γlα εvα τooo αι βo auτoΚivnτο' n F40 δεv δnθeτεl nλεκτρlκd πc ραθυρα αλλα τα κλaoκα xeψoκivnτα noυ αvεf κατεβaivoυv' Aκoμα oμωζ Κα] αυτa aπoτελoiv βιiμα πρoδδoυ αφοt} oτα πρdτα oxεδlα πρoβλετ

Ακoλoυθdlvταg τlg αρxεg oxεδlοσμoU εv6ζ Κλασolκoυ αυτοφερoμεvoυ πλαoioυ, xρnolμoπolεi αρΚετα τμhματα απ6 oυvθετlκα υλlκα oυvδεδεμεvο

με

τa

μεταλλlκα τμhμαrα' πρooφερovταg αυξnμε'

vn aκαμψΙa'

Aμαξωμα απ6 δtitδεκα τμiματα.

vΓαv σLΙρδμεvα Ιταραθυρα τυπoν Περoπεξ.

Ta αμαξωμα τng F40 απoτελε1τω απa δdδεκα τμn_ ματα, KaτασΚεUοoμtvα οπo Kεβλαρ, avθρακovhμαα κα υaλoviματα' To καπo κω τo καλυμα τaυ

κlvnτnρα εlvol τo μεγoλυτερα' εvω μ]ΚρoΓερa εiVαΙ n oροφi' α Π6ρτεζ Και ο1 (φouσr]τσεζr'

κMovαυ αμoρτιo6ρ-ελατnρια

Η F40 δlαθετεl Εvα μ6vo ελαrΛρlο καl tv aμoρτΙσερ σε Καθε nλευρο τng πiaω ovα1 oe αvτiθεon με αλλα ανταγωvloτικα aυτc onωg n Κoυvτax κα n Naαμπλo, πoυ δlαι

ζeυγn'


TExNlKA xAPAKTH ΡlΣTlKA Ferrari F40

KlNHTHPAΣ

ΔU0 0λoκληρωμaVα σισημ(Ιτα

Mεγ.loΙn{ MεγqΦ MEτAΔoΣH τυπζ κTρlπλιiυ εξατμιαn

Σuμπλιixτηξ

Η θεα rοq'κτρlπλl1φ t:ξα[μ]σnq Προκαλε1 ct.lγxlιlll σε ΚαπorcΙ/ Ι'|oi.L γιιιlρiζε.ι aτl rο αιτrοr'lvt το rJlοθi ''

''

t'!

tiV''-''l

μ'c'',

'

J

Tρiα oτoμlα εrσαYωYnζ αερα

)-]1 γ

'c'

'_ ll l"' {: _cρτ].,l

'T'Ρ

-':'r('

' ]'1 '']'' ''''_

'

- j ε-'

Ιo

Ρ''''r

1j

τπoΞ

l

l'1j

.ιac

ιε v

i.'.,j'] υ Ι

'ουζ ε'πlβοrεζ

]. '.rl,'..

.:.

!- Iρ

L| i

|'-)|)Γρ|-)Ιt

jl.l

ιl

rιl

ιι:,ι:εrο,1,1

r] l7aαΙj +]lL]

i;1 11

l,ι'

ι,i

. '

;

ooο κοl αv φαivεrΟr ΠαρoξεVο \/1α εvα τaσa akρ] β() αUΓaΚivnτa n F4a δεV δrαθεrεl n)εκτρlκα πα' ραθυρα αλλα τα κλαοlκα Χε'ΙρoΚivnΓα ΠoU σvε[?)' κατεβαlvoυν Aκομα oμιlg 'ι<αl αιlrο απaτελουv

.,.η-

e

ε''ιol'l π'\α ιl l ιlι r Χρ]1 (1 ]μ Οπo]ε] i ρi; rτ γ Q γ' τ ; i t] λ ] l. i j |j v δ t: δ ε i l] 1':

τ

μl l'l 1:

t'Ι

l

α

τ

q

πιoψ

Δ0o ξηρoi δiοκoι Borq & Beck με UδραUλικη 2'769''1 1'722'1

1'227

1

0.962:'] 0,766:1

(δ|qψ)

2'72J.1

n ρ, :'l' φι':i \

) ν| τ ι )

t'j

L

(

1 !

]

βhμα Πρaoδaι.Ι (jφou σro ΙiρωΓα σΧεδjα ΠρaβλεΓ'ο

\/

ξ ]1 μ t'

αωληvεq καιδoμικα μερη oπo KUψελωτα σUvθετιKα

Χ ειρoκΙ vnτα ΙΙαραθιtρα

Ι

n Οπ|)]l1 Πρ(1|:)ταΓι-ιjεl

.ι ταδoη .ψηα1g

Πλοιolο αro οτoαλtvoυq

-

ΓΟ

|

Xειριlι.ν''1-o ιιβι"ιo 5 o1θoεων' μπλoκ6 διαφoρικo,

ΙqΔ$η

'

π,JVαλ0φρa ιlμο!'ιηiι'i rLlΓασrε'Ιjη 1 ) ο Π l) ;l ι l ιl 0ι: r κ a ι'i,λ 1Κ Ο [j ρ k' ε τ α ] cl 1l ε:τ α λ λ i |] :\ ,rr:q κ,.i'lll]Οq ρ7ι] ι1τlβαρn κοt ι'1KOμΠτn Ιζοi(iοKι:tΙr]

|

σΙ.λ. ]!.-l70σ0 σ.ο.λ.

AMAΞΩMΑ/ΠΛAlΣlo

Mεταλλlκog κλωβ69 Lidiι'l ι'iπι'l

58 B

1η 2η 3η 4η 5η

ρl ζο1.l εv α ε1l πρog δ l c κοφ ρεv α

:

δι.ro

!Ζ€τF770οο

ψΦoη9ηη

Σχfσεlq

aδnγg rcv αερo σΓC) .lΠΓ ζ 'oθ-'"μεVo' Ψ'γε ' v.' " 'eJ r'V' 'Ι' ρα' εvd τα δiο μlκροrερα aδn\Ιoιjv στα μεγaλα αε Tο πρωτο με:γαλο σΓoμra

γνl'ιοτι) brt ο μεοαlο or'l\liv(1ζ Υρna]μc]Ιarιta] Yιa rnv εξαγιl1,tl Γ(]ν ΚαUσαερΙωv μεoω τric βαλβlδοq

ψεKασμoι νV eb er_N.4 arel lr' στρoβιλoσUμΠιεστiq lΗl RΗB 53 Lνγ

Aμαξωμα αtΙo δ6δεΚα Γμrtματα'

uλικα:Αvθρακovηματo/Νoβεξ/ Kεβλαρ' Αμαξωμα απo oυvθε τιKα UλιKα: AvθραKoVηματα/ YαλoVηματq1ηeβλαρ

MHXANIKA MEPH

Aτi'τηση

Ξμiβoξ Ανεξαρηη

vταll οιlρομεvο παρα'4υοα τιiπου Περonεξ'

ρlο αJορ-ισερ

Kαι αVTιστρεΠτιKη

αllο δiδεκο τμι'ι K a o',! εv c c Kεβ λ α ρ O v θ ραΚ ov i' ι-lι.',1lι'n,ι.lnao 7ι] ]a(-.,Taj κοi rο tιiλllμα του :'.. ' ''-'ρ]' J''vΙ 'ιac

μ

1

(.Ι F ο τα

1;oα κ'ο;

''

|':

L|

]

ελοη

ραβδo

Πioω: Αvεξαρηη με διπλο Φαλi δια' ελικoεtδη ελαηρια,

Το ομilξι,lμο τi1ζ Γ4ij αΠ,1τε)ε]rαl ()

διΠλα ψαλιδια' ελιι(oεlδη

a j1

:υoτημo

οεu6υvoη

Φρfνα

Vσl Π aρ('1φ!i ι)Ι nι]alaa Κi1] l'.Ι ιφΟLΙa|L]iljεζ)ι

-'

Λ6στlχο Movαy αμoρ Γ]σερ-ελ

α τiρ]

-

α

Ζovτεq ελαφρου κραμα τoq Speθdl ηe

jry-εμpρs]3Xl1ηιqφ PΙΓe ll P Ζero, 245/40 ZR 17 εμπρ69'

33s|3ξΖι

,! νJ 'aν .'--'Γ '/C cν' αμορτloερ oε κοθε ι)εl;ρα τnζ Π]σ0] αvαρ'ncrc σΓ Q| o '' μ' ι'' ' at ι l -- .,.1U- .'- ' oποlg ll Κc;l'τιτταx κα"l n Μιαρ,τ'.lο ΙrΟΙ..| δ]ο(.),'τaιΙV hr'f'tθ

-

Αεριζoμεvoι δiσKoι διαμετρoυ 330 γιλ. ε-πρoq "οl flσlJ. λJ|οiζ

ψΓι9βoηΘηη.

Tρoχoi

α

αμορ ιoερ κoι αvτιo;ρεπτκηpQβlq (ρεtα"1 ρo

17

-

ηηoω

ζειirn l l.o μ.

EΠlΔoΣElΣ Eππ6μvαη

μiλlα/Φρo

Δλ.

0-30 0-4Ο

Ζ'Z 2,7

0-50 0-60

4,5

0,70

5.3

0-80 0-90 0-1Ο0

6.1

7.2 B,B 10'Ο

0,110 0.120

11,5 13,6 16'ο 18,5

30 40 0,1 50

0-1

Ο-1

Q-]0ι0aηρ9 LΔΦΙΦιι'o Koτovoλωoη

zoβ?0t

μ[ΦρoFπxlμ,Φσ

λiτρα/1 00 1λμ. 8'59 (9Ο xλμ'/ιbρα) 1 Ο'29 ( 1 20 xλμ'/ωρα) ] B,4 (πoλη)

r]Ψ..sq2 Ιιμη]199U: 0ι αvαφερδμεvεg επιδooειq πρoερxovται "RoΑD

&

TRΑcK,,

απo τo περιoδικo

Τα Αριστουργήματα  

Μονογραφία της Ferrari F-40 που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό "4 ΤΡΟΧΟΙ" τον Οκτώβριο του 1992. Για τους λάτρεις της τεχνολογίας και της αυτοκ...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you