Page 1

โรงเรี ยนโพธิ์ ต ากพิ ท ยาคม สพม.เขต๒๑ จั งหวัด หนองคาย

แนะนำประวัติ โรงเรียนโพธิ์ตำกพิทยำคม

ปี ที่ 1 ฉบับที่ 1 ประจาวันที่ 28 มิถนุ ายน พ.ศ. 2556

ประวัติของโรงเรียน โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม กิ่งอาเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย สังกัด สพม.เขต 21 ตั้งอยู่ หมู่ที่ 7 ตาบลโพธิต์ าก ปี พ.ศ. 2521 ได้รับงบประมาณสร้างอาคาร เรียนชั่วคราว 1 หลัง ปี พ.ศ. 2522 ได้รับงบประมาณสร้างอาคาร เรียนถาวรแบบ 106 ต. 1 หลัง ปี พ.ศ. 2528 โรงเรียนเข้าร่วมโครงการ มพช. รุ่นที่ 3 ได้รับงบประมาณสร้าง อาคารเรียนถาวรแบบ cs208a 1 หลัง อาคารอุตสาหกรรม – คหกรรมและอาคาร เกษตรกรรม 2 หลัง

ภายในฉบับนี้:

ปี พ.ศ. 2532 โรงเรียนเข้าร่วมโครงการขยาย โอกาสทางการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น ปี พ.ศ. 2534 ได้รับงบประมาณค่าก่อสร้าง บ้านพักแบบ 8 คน จานวน 2 หลัง ปี พ.ศ. 2536 โรงเรียนได้รับงบประมาณสร้าง อาคารเรียนแบบถาวรแบบ 216 ล. (ปรับปรุง 29) 1 หลัง

ปัจจุบนั มีอาคารเรียนถาวร 3 หลัง โรงฝึกงาน 2 หลัง บ้านพักครู 5 หลัง บ้านพัก ภารโรง 1 หลัง ห้องน้าห้อง ส้วม 3 หลัง ห้องน้าห้องส้วม ครูอาจารย์ทังหมด 10 ที่

ผลงำนของโรงเรียน ปี พ.ศ. 2537 โรงเรียนได้รับ พระราชทานโรงเรียน มัธยมศึกษาขนาดเล็ก ปี พ.ศ. 2538 โรงเรียนได้รับ รางวัลห้องสมุดดีเด่นระดับกรม สามัญศึกษา ปี พ.ศ. 2538 ผู้อานวยการ สุทัศน์ บุตรอุดม ได้รับรางวัล ผู้บริหารดีเด่นของ สบมท. ปี พ.ศ. 2540 โรงเรียนได้รับ รางวัลโรงเรียนขยายโอกาสทาง การศึกษาดีเด่นระดับจังหวัด

เรื่ องในฉบับ

2

เรื่ องในฉบับ

2

เรื่ องในฉบับ

2

เรื่ องในฉบับ

3

เรื่ องในฉบับ

4

เรื่ องในฉบับ

5

เรื่ องในฉบับ

6

ประเด็นที่น่าสนใจเป็ นพิเศษ:

ปี พ.ศ. 2544 ได้รับเกียรติบัตร โรงเรียนปฏิรปู การศึกษาดีเด่น กรมสามัญศึกษา ปี พ.ศ. 2544 ได้รับรางวัล ชมเชยนักเรียนเพื่อรับรางวัล พระราชทาน เขตการศึกษา 9 ปี พ.ศ. 2545 ได้รับรางวัล โรงเรียนส่งเสริมการอ่านดีเด่น กรมสามัญศึกษา ปี พ.ศ. 2546 ได้รับรางวัลวิ่ง ชนะเลิศวิ่ง 100 เมตร ชาย ม. ปลาย ระดับจังหวัด

ปี พ.ศ. 2546 ได้รับรางวัล ชนะเลิศตะกร้อหญิง ม.ต้น ระดับจังหวัด ปี พ.ศ. 2546 ได้รับรางวัลรอง ปี พ.ศ. 2547 ได้รับรางวัล ชนะเลิศเปตองหญิง ม.ปลาย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปี พ.ศ. 2547 ได้รับรางวัล ชมเชย โครงการตอบปัญหา ธรรมะ “ทางก้าวหน้า ครั้งที่ 23”

 เน้ นสิ่ งที่คุณสนใจอย่ างสั้ นๆ ที่นี่  เน้ นสิ่ งที่คุณสนใจอย่ างสั้ นๆ ที่นี่  เน้ นสิ่ งที่คุณสนใจอย่ างสั้ นๆ ที่นี่  เน้ นสิ่ งที่คุณสนใจอย่ างสั้ นๆ ที่นี่


วันสุ นทรภู่และวันต่ อต้ านยาเสพติดโลก

โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม ได้จัดกิจกรรม เนื่องในวันสาคัญ สองกิจกรรมแบ่งเป็นภาคเช้า และภาคบ่ายคือ ในภาคเช้า ได้จัดกิจกรรม เนื่องในวันสุนทรภู่และจัดกิจกรรมเนื่องในวัน ต่อต้านยาเสพติดโลกในภาคบ่าย

ผู้อานวยการประชุมนักเรียน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนำยน 2556 นำย สมพงษ์ โสภิณ ผู้อำนวยกำร โรงเรียนโพธิ์ตำกพิทยำคม เป็นประทำน จัด กิจกรรมประชุมนักเรียน เพื่อแนะนำกำรปฏิบัติตน ในกำรเป็น นักเรียนที่ดี และมีคุณภำพ

ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงการปฏิบัติตน ที่ถูกต้อง ในการเป็นนักเรียนที่ดี

พาดหัวข่ าวเรื่องในฉบับ ในวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2556 โรงเรี ยนโพธิ์ ตากพิทยา คมได้จดั กิจกรรมไหว้ครู ข้ ึน ณ หอประชุมใหญ่ เพื่อให้นกั เรี ยน ได้มีโอกาสราลึกถึงพระคุณครู และแสดงความกตัญญูต่อครู

เพจ

แนะนาประวัติ


ภำพกิจกรรมเลือกตั้งสภำนักเรียน

ภำพกิจกรรมวันวิสำขบูชำ

เพจ 3

แนะนำโรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม  

เกี่ยวกับประวัติย่อของโรงเรียนและข่าวสารของทางโรงเรียน

Advertisement