Page 1

NEWSLETTER SEPTEMBER 2014


Newsletter er medlemsblad for

Youth For Understanding Danmark Indhold

Leder Formålet med Formålet #Passport Through Time: YES Foreningen YFUR’s død og fødsel Delegeretmøde 2014 BE-kandidaturer NL-kandidaturer Din sofa er en portal til hele verden Kursusåret skudt i gang med fuld fart Billeder af BE, RL og NL

3 4 9 14 17 18 24 26 28 31

Redaktion Svend Ubbe Ebbesen (Ansvarshavende redaktør) Jacob C. Brandt (Redaktør)

Kontakt: nl@yfu.dk Forsidefoto: Jonathan Högström

2

Youth For Understanding

September 2014

ISSN 0906-8244 25. Årgang nr. 3 Tryk: LaserTryk.dk Oplag: 670 stk


Redaktionen takker af Af Svend Ubbe Ebbesen

Så sidder vi her igen. Denne gang for fjerde og sid- om foreningen i dens unge dage. ste gang. Sidst – men ikke mindst – har vi sørget for at bladet Da jeg for et år siden blev valgt som ansvarshav- har fået et innovativt ansigtsløft i layout/design. ende redaktør med Jacob ved min side var der ingen af os der havde nogen anelse om hvad vi begav Arbejdet på redaktionen har givet os mange os i færd med. Vi havde besluttet os til at stille op bekendtskaber, et godt indblik i foreningens arbefå minutter inden det egentlige valg af redaktør jde og vi har mærket ansvaret ved at bestride en så grundet massivt pres fra Emil Minana m.fl., fordi vigtig post i en forening som YFU. Vi mener dog – som vi tænkte – det går jo nok alt sammen. Og at vi nu har givet bladet hvad vi havde at tilbyde vi synes absolut at tingene er gået efter hensigten. og ønsker at give teten videre. Vi føler os fortrøstningsfulde ved at se kandidaterne til redaktørposFørste gang vi stak hovederne sammen for at pro- ten og ønsker den kommende redaktion alt godt i ducere et nummer af Newsletter prøvede vi at sætte det videre arbejde. ord på hvordan vi ønskede at præge bladet. Vi ønskede bl.a. at sætte fokus på de utallige roller og ar- Vi er stolte af vores arbejde og ønsker at takke alle bejdsområder som man kan erhverve sig inden for der har bidraget med artikler til bladet! foreningen regionalt, nationalt og internationalt. Vi må dog nok erkende at vi er blevet overvældet af de internationale muligheder og derfor hovedsageligt har fokuseret på disse. Vi har således både forsøgt at oplyse medlemmerne om hvad EEEYFU er for en størrelse og vi har været fluen på væggen til European Conference i Kastrup. Vi har under vores periode som redaktører også været meget bevidste om hvor mange forskellige mennesker - i alle aldre - som Newsletter bliver læst af. Vi har derfor forsøgt at have lidt til enhver smag – kursusberetninger såvel som fortællinger 3


Formålet med

Formålet

Af Søren Andersen “Every exchange student is a new light that has sudveksling er, hvilket udtrykkes i vores Basic been turned on. I must do everything I can with Standards. Et konkret eksempel er hvordan YFU my life so that the lights shall never go out again”. hovedsageligt fokuserer på ungdomsudveksling for 15-18 årige. Da (YFU) udveksling oprindelig Dette klassiske YFU-citat af Rachel Andresens blev iværksat af det amerikanske udenrigsminisudfylder ofte en helt central rolle i vores interne terium var dette den ældste gruppe af børn/unge, historiefortælling om YFU’s grundlæggelse. Cita- der ikke havde været medlem af Hitler Jugend. tet er dog afledt af en større historisk kontekst, der Man ville starte forfra med nye borgere, der ikke trækker tråde både frem og tilbage i tiden. Således var blevet indoktrineret af det fascistiske styre. krediteres Edward Grey, engelsk udenrigsminister, Denne aldersgrupper har efterfølgende også vist for et meget berømt citat ved 1. verdenskrigs ud- sig at have helt åbenlyse fordele ift. at tilpasse sig brud: “The lamps are going out all over Europe. og acceptere andre livsmåder. We shall not see them lit again in our time”. Sammenhængen er tydelig, og det sætter både Rachel’s Vores fundamentale formål blev også formuleret citat og YFU’s arbejde i et større perspektiv, fordi vi helt fra starten, hvor fred og demokrati var de to må til stadighed erindre at både Rachel Andresens centrale begreber. Men hverken demokrati eller citat og YFU er skabt på ruinerne af en krigsska- fred kommer af sig selv. Derfor skulle unge tyskere det verden, der netop havde afsluttet endnu en (og østrigere) oplæres i demokrati af helt alminaltødelæggende krig. Krig, håbløshed og kaos var delige amerikanere via familie- og skoleophold, manges virkelighed efter to verdenskrige og en gi- og her blev udveksling midlet. Tanken var, og er gantisk økonomisk krise. den dag i dag, at fred kun kan opretholdes mellem demokratier med uddannede, fornuftige og aktive Den historiske baggrund samfundsborgere, og kun stærke og bæredygtige Vores grundliggende værdier er således formet af demokratier kan forhindre fascistiske regimer i tiden efter 2. verdenskrig, og disse spor er stadig at spille på folks frygt og fjendebilleder med had. fundamentale i vores forståelse af hvad kvalitet- Dermed bliver demokrati og den demokratiske 4

Youth For Understanding

September 2014


proces mellem mennesker midlet til at opnå fred i “klassisk YFU” forstand, hvor selve udvekslingsoplevelsen er den praktiske tilgang til at lære demokrati og accept af andre livsmåder. Således er det ingen tilfældighed at Rachel Andresen blev nomineret til Nobels Fredspris i 1973. YFU er en fredsskabende organisation. Det er vores fundament, og det skal vi være stolte af og respektere. Det bør vi også huske, når vi fredag aften (3. oktober) før Delegeretmøde kan fejre 25 året for murens fald, hvilket medførte YFU’s anden store ekspansion for at udbrede fred og demokrati til de tidligere sovjetrepublikker.

Ofte sammenligner vi os direkte med AFS, og jeg vil personligt anbefale AFS til en hver tid sammen med YFU. Men at spejle sig i andre kan også give klarsyn på forskelle. Sådan en værdiforskel mellem YFU og AFS blev for første gang tydeliggjort for mig på foreningsdagen. Således er AFS’s formål “.... at arbejde for fred ved at forstærke bevidstheden om det fællesmenneskelige....“. Det er selvfølgelig et fortolkningsspørgsmål hvor forskelle og det fælles starter og slutter, og hvad er menneskeligt eller kultur. Men et sådan fokus på det fælles er i min optik ganske anderledes end YFU’s fokus og formål.

Spejling kan give klarsyn Lysmetaforen bruges også i andre og mere nutidige sammenhænge om vores organisationsarbejde, som da George Bush Sr. i 1988 omtalte USA’s utallige frivillige organisationer som “… a thousand points of light...”. Vi tænder lys, fordi vi arbejder for et større formål, men vi er samtidig en del af et større fællesskab, som vi yder vores værdifulde bidrag til. AFS og alle vores andre DUF samarbejdspartnere tænder nemlig også lys. Derfor er det vigtigt at kunne retfærdiggøre og italesætte ens egenart og eksistensberettigelse.

Fællestræk er godt, og ofte et naturligt udgangspunkt for dialog. Men den dybere mellemfolkelige forståelse kommer af at acceptere folk, der er vidt forskellige fra én selv, hvor der ikke nødvendigvis er tydelige fælles grundværdier eller kulturtræk. Det er dog meget sværere, når man ikke nødvendigvis ser det fælles og ens, men derfor desto vigtigere. Det er netop den accept og forståelse vi arbejder for i YFU i min optik. I følge mig hylder vi i YFU kulturforskelle og gennem udforskningen af disse søger vi at opnå større indsigt, forståelse og accept af andre (og os selv), men vi søger ikke 5


at udviske eller negligere kulturforskellene for at finde fællesskab. Fællesskab kommer selvfølgelig af gensidig forståelse, men spørgsmålet er om det ikke er et nødvendigt udgangspunkt for fællesskab at én part tager det første skridt for at opnå denne gensidige forståelse og fællesskab. Ellers risikerer det at blive en fastlåst situation, hvor ingen vil rykke sig eller komme først. Sådanne første skridt mener jeg man lærer at tage som YFU’er, fordi man lærer at sætte sig selv i spil.

Formålet Hvorfor debattere formålet? Er det ikke som beskrevet fastlagt for længe siden og hvad er formålet egentlig med at have et formål? Det skal være vores ledestjerne, ganske som Ditte Clément skriver i sidste Newsletter. Formålet skal gennemsyre vores aktiviteter og højne kvaliteten, simpelthen fordi vi vil mere. Vi skal have en holdning til det vi laver - også en holdning, der stikker dybere end bare at give andre mulighed for at få lignende oplevelser som vi har haft. Vi sælger nemlig ikke oplevelser. Det gør de kommercielle udbydere. Det kan et kort kig på deres reklamemateriale hurtigt bevidne. Vi formidler derimod udsyn og indsigt. I dig selv og i vores forskelligartede verden. Formålet adskiller os fra de kommercielle, men netop derfor er det vigtigt at vi taler om og debatterer formålet, så vi har et fælles sprog og kan tydeliggøre YFU’s egenart.

For snart mange år siden fik jeg en DUF T-shirt af Mads-Erik Schiönnemann, som jeg holder virkelig meget af. På T-shirten står ordet “Forskellighed”, og det geniale er at ordet er opbrudt i to nye ord. Forskel og lighed. Lighed i vores forskellighed..... eller måske på trods af vores forskellighed. Det er simpelt og smukt brug af sproget. Det er demokrati, fordi et aktivt og levende demokrati forudsætter forskellighed. Og det er YFU’s formål og virke i en nøddeskal for mig. En relevant og vigtig sondring i debatten om vores formål, fordi accepten Sat på spidsen, bør vi altid spørge os selv og hiaf forskellighed er det centrale, ikke det fælles. nanden: Er formålet en levende del af vores aktiviteter eller er det med tiden mere blevet en underliggende og formodet indbygget præmis i vores daglige aktiviteter, så det ikke længere har den 6

Youth For Understanding

September 2014


nødvendige vitalitet, der til stadighed skal videreudvikle foreningen og os som frivillige? Prædiker vi blot “mellemfolkelig forståelse”, fordi det står i manualerne eller rykker vi virkelig folk, både studenter, ansatte, værtsfamilier og frivillige, så det sætter varige spor? Vores aktiviteter danner nemlig grundlag for den foreningskultur vi opbygger, skaber og deler med nye og gamle YFU’ere, og derfor skal formålet gennemsyrer vores aktiviteter. En foreningskultur, der knytter folk sammen på tværs af fortid, nutid og fremtid. Men det er stadig svært for folk, der ikke selv har været på udveksling at blive integreret i vores forening eller for folk, der ikke har været i USA. Måske fordi vi i nogen sammenhænge har haft for meget fokus på selve (USA) oplevelsen og ikke nok på de afledte effekter og formålet, der rækker udover oplevelsen? En tilbagevendende problematik, vi aldrig rigtig har løst tilfredsstillende. Foreningen er i visse sammenhænge presset, bl.a. pga. en usikker fremtid for visum regulativerne til USA, men også herhjemme taler vi om manglende ressourcer, eks. på foreningsdagen. Men snak om

manglende ressourcer bliver nemt til “businesssprog”. Vores vigtigste ressource er medlemmernes motivation og engagement, derfor bliver det i vores sammenhæng et kulturproblem, hvis vi for ofte begynder at tale om ressourcemangel. Vi skaber kultur med sproget og måden, vi italesætter ting på, både de positive ift. hvordan vi omtaler vores formål og de negative, der opsætter begrænsninger. Dette er ikke en kritik af det frivillige arbejde, som vi hver især ligger for dagen. Men YFU kan altid blive endnu sjovere og inkludere endnu flere mennesker, og derved opfylde vores formål endnu mere! Og det skal vi aktivt stræbe mod. At finde motivationen Spørgsmålet er selvfølgelig hvor finder man mere motivation og overskud til YFU, hvis/når man er presset og har alt for mange ting på ens to-do-liste? Jeg tror ikke løsningen ligger i flere udvalg, men jeg mener vi har brug for visse kulturændringer, og her kan formålet og debat om formålet guide os på vores vej. Min egen motivation har altid været funderet omkring hvad jeg kalder “aha!”-oplevelser. Oplevelser, hvor jeg selv eller andre, gennem YFU aktiviteter eller det helt rigtige spørgsmål på det rigtige tidspunkt opnår indsigt, hvor ting bliv7


er sat i relief eller falder på plads, så verden pludselig bliver større. Sådanne “aha!” oplevelser er ikke forbeholdt studenter på udveksling, men en nødvendighed for os som frivillige, uanset alder. “Aha!”-oplevelser kommer nemlig også, når man rykker sig som frivillig og når man opfylder og øger ens potentiale ved at gennemføre eller forstå noget man ikke nødvendigvis vidste man kunne. Vi skal skabe og fastholde en kultur, hvor vi ser og understøtter hinandens potentiale endnu mere. En kultur, hvor vi udvikler foreningen og hinanden, så vi ikke glemmer hvor vi skal hen, fordi vi har for travlt og er pressede med at drifte som “vi plejer”. En kultur, der udvikler overskud og nye ressourcer ved ikke altid at gøre som vi plejer. Foreningskultur er mere end at vi hygger og har det sjovt sammen. Det er et fællesskab, der binder YFU’ere sammen på tværs af alder, seksualitet, religion, politiske ståsted og landegrænser. Men formålet er udgangspunktet. Og foreningskultur er et fælles ansvar – ung som gammel. Et demokratisk ansvar om aktiv deltagelse og samtale, både på foreningens Delegeretmøde til oktober og i dagligdagen, når vi debatterer udfordringer og problemstillinger og forhåbentlig finder nye løsninger, 8

Youth For Understanding

September 2014

der både giver os mere fred, demokrati og mellemfolkelig forståelse, men også mere overskud og flere ressourcer til de opgaver, der nødvendigvis skal løses. Og der må gerne flyve gnister, når vi debatterer. Det er trods alt lettere at tænde ild og lys, når der er gnist. Så lad os samles om at tænde lys i hinanden.


#Passport Through

Time: YES

Af M. L. Tulle Mouridsen Young Europeans’ Seminar er et seminar arrangeret af YFU for mere end 500 europæiske udvekslingsstudenter med hjælp fra over 100 frivillige fra alle hjørner af Europa, men det er er ikke bare et sted, hvor mennesker mødes. Det er et sted, hvor mennesker finder sig selv og hinanden. Det er afslutningen på et udvekslingsår, men starten på et liv fyldt med udveksling.

allerede nu ved, at jeg kommer til at tjekke tonsvis af gange for værelsesfester i de sene nattetimer. Om aftenen samles alle studenter og frivillige til velkomstceremonien, der efterfølges af en fantastisk åbningsceremoni morgenen efter. Så er seminaret i gang! A Year in a Life Dagene på YES starter med en solid gang morgenmad på det skønne kompleks i de to kantiner. Herefter åbnes dagens program med en Plenary session – et skønt sceneshow med fantastiske værter, sjove videoklips, Instagram-konkurrencer og gæstetalere, der reflekterer over årets tema, Passport Through Time, og de indtryk man får som udvekslingsstudent, men også den indflydelse dette år vil få på resten af ens liv.

For mig starter det med 26 skønne studenter, der alle har haft deres livs oplevelse i Danmark i et år. Vi er samlet i Huset, klokken er 5.50 om morgenen og en blanding af træthed, morgendis og spænding breder sig. Bussen ankommer, og vi kravler om bord. Det er med et tungt hjerte at disse unge mennesker må sige farvel til deres udvekslingsår i Danmark. Jeg kan mærke de blandede følelser trykke dem, men langsomt undervejs stiger gejsten – vi skal til YES uden for prægtige Berlin. En oplevelse I løbet af dagene deltager studenterne i workshops, der skal markere enden på et år fuld af oplevelser som de selv har haft muligheden for at vælge, og og starten på et liv med mange flere. der er et rigt repertoire: tag fx med på en historisk rejse tilbage til swingdance i 1920’erne, leg med Timer efter ruller busserne ind i Werbellinsee, lyskunst, udøv rollespil om stereotyper eller refleog kaosset med indtjekning og nøgler er allerede kter over en muterende verden, og hvordan man startet. Ja, så kender man det. Studenterne ind- tilpasser sig miljøforandringerne. Her får studenkvarteres i husene på de mange værelser, som jeg terne muligheden for at bearbejde et år fyldt med

9


10

Youth For Understanding

September 2014


11


Fritidsaktiviteter indebærer også VM-fodbold på storskærm – den bedste muldjord for nye venskaber at spire fra. Foto: Jonathan Högström

kulturelle åbenbaringer og dele de meninger, følelser og forandringer et år har medført gennem sjov og interaktion med andre. Skulle en student eller ti være lidt småsløve i optrækket, har de frivillige delt et hav af europæiske ”energizers”, der kan få fut i smil, kroppe og hoveder trods et velbegyndende søvnunderskud. Mellem workshops og sessions findes der et væld af fritidsaktiviteter, udtænkt og forberedt af de frivillige. En dukkert i søen eller lidt beach-volley på solskinsdagene er et hit hvert år. Der er alskens sport – nyt i år var muligheden for at spille Quidditch, et særdeles uimodståeligt, udfordrende og magisk spil. For de mere kreative er der tegne, male- og origamiredskaber, så de kunstneriske evner også udfordres. De frivillige deltager selv så ofte, de kan, i den sjov og ballade, der foregår - af og til med visse privilegier såsom adgang til hundredvis af fyldte vandballoner og en meget centralplaceret altan. Om aftenen opsamles dagen med endnu en Plenary session, hvorefter vores helt egen YES Lounge har åben og velkommer studenterne til en øl, skønne toner og masser af snak og hygge. Det er i sandhed her bekendtskaber bliver til venskaber både for studenter og frivillige. 12

Youth For Understanding

September 2014

Den sidste aften inden afrejse forvandles aftenens Plenary session til en fantastisk afslutningsceremoni med rammende taler om det farvel, der nærmer sig, og overrækkelsen af den store nøgle til næste års værtslande for seminaret. Showet udmunder sig i et kæmpe talentshow med de mest kreative og talentfulde unge studenter, der synger, danser, sjipper, klapper og viser smukke fotografier, og rundes af med et kæmpe flashmob danseshow. Herefter festes og danses der ved YES Party til rytmerne fra de fedeste DJ’s, indtil den tidligere morgensol viser sine spæde stråler. Og langsomt forsvinder studenter gruppe efter gruppe i løbet af natten og morgenen for at lægge deres udvekslingsår bag sig og imødekomme starten på resten af deres liv og en familie, der virkelig har savnet dem. YES World YES World er et kæmpe simuleringsspil, hvor alle 500 studenter deltager en helt dag. Det er skabelsen af en helt anden verden med syv lande, der bygges op om unikke kulturer og regelsæt. Inden for hvert land er der en lang række familier bestående af 5-12 studenter. De har en helt almindelig dagligdag med udfordrende arbejde for at tjene til føden og kunne realisere drømme om rejser og bedre


Franske Arturo (venstre) taler flydende dansk efter et år i Danmark og forenes her med en landsmand. Foto: Jonathan Högström

vilkår. Det er et kæmpe koordineringsarbejde at få spillet til at fungere, men det bliver en realitet i lyset af 100 frivillige, der deltager med ild og sjæl, for at studenterne kan lege med og udfordre de politiske systemer, der gradvist gør dagligdagen til en tungere og tungere byrde. Det er her studenterne kan finde hele den multikulturelle værkstøjskasse frem og udnytte den unikke forståelse og viden, som et udvekslingsår og fantastiske YFU-seminarer har givet dem med i bagagen. Og så er det jo helt fantastisk sjovt! Frivillig: Friendships and Framework To lande har hvert år rollen som værter for denne fantastiske begivenhed. I samarbejde med Tyskland udgør værtslandende selve stammen for indholdet og logistikken, for at seminaret overhovedet kan blive en realitet – og planerne er et helt år om at blive udtænkt ned til mindste detalje. Herudover er YES opbygget af tre yderligere teams: workshopsleaders udtænker idéerne og koncepterne til de fantastiske workshops, de internationale gruppeledere har ansvaret for at få studenterne fra deres land til YES og den store ære af at aflevere studenterne, der skal med hjem igen, i armene på en række meget spændte og lykkelige forældre.

En oplevelse der sætter følelser i gang i de dybeste hjerterum. Og så er der freestyler-teamet, der står for en lang række natte-, bar- og nøgleskrankevagter, men i øvrigt hjælper til, hvor der kunne være brug for det. Jeg er freestyler. Igen i år. En opgave der lyder som den letteste, men hvor de fleste frivillige har forberedt sig længe før YES starter og endelig kan tage et par dybe vejrtrækninger i løbet af dagene i Werbellinsee, så starter mit arbejde først, når jeg er der. At være freestyler er at arbejde 20 timer i døgnet og stadig have overskud til at danse på bordene, spille quidditch og sprede usandsynlig meget glæde på hele sitet. Og jeg elsker det. Selv når jeg har løbet 8 km, og walkie-talkien stadig kalder på hjælp fra en freestyler, så synes jeg det er fedt. For når studenterne elsker én, man arbejder med de bedste venner i verden, og man får muligheden for at genopleve sit udvekslingsår igen og igen, så findes der ikke noget, jeg hellere ville bruge min tid på. Det er en ære at være del af noget så stort og give de europæiske udvekslingsstudenterne en ubeskrivelig afslutning på et uforglemmeligt udvekslingsår. 13


Foreningen YFUR´s død og demokratiets

fødsel

Af Olav Damkier-Classen

I det Herrens år 1972 slog høsten fejl på det lille sønderjyske stats-husmandssted med de sandede jorder og mine forældre havde svært ved at skaffe de 6.000 kr som det kostede at sende deres yngste søn et år til USA gennem YFU. Det var en fyrstelig sum, men vi fik en rimelig afdragsordning og af sted kom jeg.

temet hvor man afregnede i dollars med en deraf følgende ekstrem stor valutarisiko skulle laves om således at alle lande afregner i lokal valuta så USA tager hele risikoen – som de så kan kurssikre sig ud af. Vi ville endvidere flytte YFU`s hovedsæde fra Padborg til et mere centralt sted i landet, hvilket som bekendt blev til Tommerup på Fyn.

”Little did I know” at jeg 10 år efter skulle blive det der dengang hed ”landsformand” for foreningen. I øvrigt meget stærk mod min vilje, men det kan vi Endelig ville vi demokratisere YFU. tage en anden gang. Det er dette 3. punkt der er genstanden for Da jeg blev formand i 1982 skulle bestyrelsen have nærværende artikel. et ”regeringsgrundlag” – altså en plan for hvad vi ville opnå i den periode hvor vi sad ved magten. Da jeg kom hjem fra USA i 1973 havde foreningen Det viste sig at det kunne vi let nå til fuld enighed en ”styrelse” altså ikke en ”bestyrelse”. Styrelsen beom i bestyrelsen. Vi opstillede 3 hovedmål hvor vi stod af 8 mænd der var selvsupplerende, så hvis et igen kan sige at ”little did we know” at løsningen medlem gik ud så fandt de øvrige medlemmer selv på disse 3 hovedmål stadig lever i YFU i bedste et nyt medlem. Der blev naturligvis kun rekrutvelgående her godt 30 år efter. teret blandt midaldrende og ældre mænd for hvis kvinder – eller - det der var endnu værre, nemlig Vores hovedmål var: returnees fik adgang til magten så ville det hele jo ende i hash og kommunisme forstås. Vi ville for det første overbevise YFU-USA og resten af YFU-verdenen om at hele afregningssys- Den ordning synes vi returnees ikke var helt OK 14

Youth For Understanding

September 2014


og her skal man jo betænke at begyndelsen af 70´erne kom lige efter ungdomsoprøret i 60 ´erne. Der var mange returnees den gang da en årgang til USA lå hvert år et pænt stykke over 300 studenter. Man havde derfor lavet er selvstændig forening der hed Youth For Understanding Returnees eller i daglig tale YFUR. Forbilledet var formentlig de politiske partier hvor man jo har noget der hedder VU og SFU osv. Så kunne de unge (mænd) øve sig på foreningslivet og hvis de ellers var fornuftige kunne de måske blive udpeget til styrelsen når de blev gamle nok. Man betalte altså 2 medlemskontingenter - et til YFU og et til YFUR. Konstruktionen var meget uhensigtsmæssig for de 2 foreninger lå i konstant krig mod hinanden om magten og megen energi der skulle have været brugt på at udvikle foreningen blev brugt på at bekrige hinanden. Det var i det hele taget en ret ”blodig” periode i foreningen hvor mange med rette eller urette følte at de fik en kniv i ryggen. Efter megen skrål og ballade blev YFUR nedlagt, men man fik samtidig en bestyrelse hvor regionerne havde ½-delen af stemmerne på delegeretmødet og de siddende bestyrelsesmedlemmer

den anden ½-del. Den gang var der 12 regioner så de siddende bestyrelsesmedlemmer havde altså 1,5 stemmer og derfor kunne man f.eks. regne ud at da en siddende formand ikke blev genvalgt til bestyrelsen på et delegeretmøde var det fordi at 2 af hans egne bestyrelsesmedlemmer ikke havde stemt på ham. Der var mange pinlige resultater i de år. Senere fik vi 16 regioner og så fik man lavet systemet om så alle havde én stemme, altså at regionerne havde i alt 16 stemmer og de siddende bestyrelsesmedlemmer 8 stemmer. Så begyndte det da at smage lidt af fugl. Den bestyrelse der tiltrådte i 1982 vedtog så som en del af ”regeringsgrundlaget” at de siddende bestyrelsesmedlemmers stemmeret helt skulle afskaffes. Siddende bestyrelsesmedlemmer kunne naturligvis stadig afgive deres stemme, men det skulle de bare gøre hjemme i deres egen region på lige fod med andre medlemmer. Bestyrelsen skulle ikke længere selv bestemme om det arbejde den lavede var godt nok. Vi fik mange advarsler fra fortrinsvis ældre medlemmer om at det var en farlig vej at gå. For de unge havde jo ikke så megen er15


faring og var ikke altid ansvarlige og de ville helt sikkert kun stemme på andre returnees så man ikke fik ”forældre-lignende” personer i bestyrelsen. I bestyrelsen anerkendte vi synspunktet om at foreningen er bedst tjent med at der både sidder returnees og forældre i bestyrelsen, men vi troede ikke på at man kun ville stemme på returnees for vi var ret sikre på at medlemmerne ser på kvalifikationerne og ikke på om vedkommende er returnee eller senior og at der nok skal komme en naturlig balance i sammensætningen af bestyrelsen. Så blev vi præsenteret for skeptikernes trumfkort for hvad nu hvis det viste sig at vi, der sad i bestyrelsen, ikke blev genvalgt. Hertil måtte vi så sige at det forstod vi da slet ikke noget af, for hvis et flertal af regionerne, i en demokratisk afstemning, måtte mene at vi ikke skulle sidde i bestyrelsen – ja, så skulle vi ikke sidde der – hvor svært kunne det lige være. Spændingen var derfor stor da vi første gang gik til valg uden at vi i bestyrelsen selv havde direkte stemmeret. Jeg husker ikke præcist hvem der var på valg det år, men jeg husker at jeg selv var og at der ikke var nogen siddende bestyrelsesmedlemmer der blev røg ud og jeg husker at Knud Lindquist der var senior-counselor fik fuldt hus. Så 16

Youth For Understanding

September 2014

alle bekymringerne om at demokrati er til hinder for en hensigtsmæssig sammensætning af bestyrelsen i YFU blev gjort til skamme og de har holdt sig i skammekrogen lige siden.

Mærkat fra YFUR’s region København.


Delegeretmøde

2014

Lørdag den 4. oktober afholdes YFU’s årlige Delegeretmøde. Mødet er foreningens øverste myndighed og åbent for alle medlemmer af YFU-Danmark. Et af formålene med mødet er at afholde valg til Bestyrelsen og valg af den ansvarshavende redaktør for foreningens medlemsblad, Newsletter. Valg til Bestyrelsen

Valg af ansvarshavende redaktør for Newsletter

Følgende medlemmer af Bestyrelsen er på valg: Ditte Clément, Claes Lauritzen, Asger Sørensen og Malou Kristensen. Asger og Malou genopstiller ikke, mens Ditte og Claes er villige til genvalg.

Den nuværende redaktion bestående af Svend Ubbe Ebbesen og Jacob C. Brandt modtager ikke genvalg. På Delegeretmødet skal det besluttes hvem, af to potentielle ’redaktionspar’, der skal følge i de to ungkarles sted. Det skal dog underHerudover skal der vælges et medlem for en ét- streges at der kun skal vælges én ansvarshavende årig periode, idet Ronja Lundberg er udtrådt af redaktør (enten Helena Gansted-Mortensen eller bestyrelsen i utide, samt to suppleanter, hvor- Cecilie Uhre). for der er brug for mindst fem nye kandidater til bestyrelsesvalget. Du kan læse de potentielle redaktørers kandidaturer på side 24 og 25. Redaktionen har stillet samtlige kandidater de samme tre spørgsmål. Du kan læse kandidaturerne på siderne 18 til 23.

17


Lise Fuhrmann Clausen Hvem er du og hvad beskæftiger du dig med i og uden for YFU regi? Jeg er 49 år, bor i Ballerup (København) med min datter Lykke på 12 og kattene Louis og Victor. Jeg er oprindelig uddannet arkitekt og arbejder i Københavns Kommune som projektleder for anlæggelse af cykelstier. Mine fritidsinteresser er løb, ridning, bøger og strikkunst. Jeg var aktiv i YFU i ’80-’89 og deltog i planlægningen af Husets fremtid i 2012. Jeg holder af fest og farver, meningsfulde diskussioner og synes at beslutninger skal træffes på det bedst oplyste grundlag. Hvad betyder YFU for dig? Min familie havde sommerstudenter i ’80 og ’81 og YFU kom da til at stå for mødet med en flig af verdens mangfoldighed. I min aktive periode betød YFU et åndehul og et fristed hvor der var mulighed for udfoldelse i alle tænkelige retninger. I dag betyder YFU for mig en ”sag” der er i tråd med min overbevisning om at personlig udvikling og gensidig forståelse og accept sker i udvekslingen, i mødet med den/det andet, det nye.

18

Youth For Understanding

September 2014

Hvordan ser du YFU’s fremtid udforme sig med dig i Bestyrelsen? Med baggrund i min uddannelse som arkitekt, mit arbejde som projektleder og min tilknytning til andre organisationer som frivillig - Ølejrbevægelsen og Livsbanen (forening der arbejder med udsatte unge) - kan jeg bidrage til YFU’s fremtid med viden om f.eks. udvikling, procesledelse og planlægning, engagement af frivillige, behovsundersøgelser, økonomisk overblik og tænkning på tværs af kulturer – også interne. Jeg vil med udgangspunkt i ovenstående gerne arbejde for en styrkelse og en udbredelse af YFU’s meget meningsgivende ”sag”.


Ditte Clément Hvem er du og hvad beskæftiger du dig med i og uden for YFU regi? For 15 år siden startede mit frivillige engagement i YFU-Danmark. Siden har jeg været frivillig, både på det Indgående og Udgående Program. Jeg har også været regionsleder, siddet i Kursusgruppen, været intern i YFU-Kina, samt siddet 5 år i Bestyrelsen og Forretningsudvalget. Jeg arbejder til daglig i Lemvigh-Müller som forretningsudvikler. Jeg beskæftiger mig primært med strategi implementering og opfølgning, samt organisationsudvikling. Jeg oplever, at såvel min lønnede karriere som mit frivillige virke beriges af, at jeg engagerer mig i både ildsjælenes YFU og til daglig er en del af forretningsverdenen.

Hvordan ser du YFU’s fremtid udforme sig med dig i Bestyrelsen? På langt sigt ser jeg et YFU-Danmark der står stadigt mere stabilt og stærkt i, og bidrager til mere tolerance og fred, såvel lokalt som internationalt. Det kræver, i min optik, at vi på kort sigt bliver bedre til at involvere og inkludere flere i YFUDanmarks virke. Det stiller krav til kommunikation, åbenhed, og udviklingstiltag der gør det tilgængeligt at bidrage. Når vi ved hvad vi vil og vi sætter rammerne, så er det forhåbentlig nemmere for nye (og gamle) ildsjæle at finde deres plads i YFU.

Hvad betyder YFU for dig? Det korte svar: Jeg kan ikke forestille mig hvor jeg ville være i dag hvis jeg ikke havde “mødt” YFU i 1998 da jeg tog på udveksling til Nebraska. Udover et uforglemmeligt og enormt udviklende år, så er YFU venskaber for livet og personlig samt faglig udvikling. YFU bliver ved med at tænde gnisten i mig fordi dét vi gør, er så unikt - og i mine øjne så vigtigt for den verden jeg ønsker at præge. 19


Jan Faldborg Hvem er du og hvad beskæftiger du dig med i og uden for YFU regi? Jeg er 43 år og kom hjem fra USA i ’89. Jeg er gift med Bettina (også YFU´er) og vi har sammen tre børn. Til dagligt arbejder jeg hos Danish Agro i deres transport afdeling.

de svære beslutninger. Det er nødvendigt, hvis nye ideer og tiltag skal se dagens lys. Bestyrelsen skal i højere grad være toneangivende/vise vejen ved hjælp af dialog lokalt/nationalt. Bestyrelsen skal ikke være drivkraften i al nytænkning, men skal kunne inspirere foreningens medlemmer.

Siden 1989 har jeg haft en eller anden form for tillidspost i foreningen - regionslederposten, diverse nationale udvalg og videre til Bestyrelsen og formand ad flere omgange. De sidste par år har jeg været kritisk revisor.

Vi driver en organisation, som giver unge mennesker mulighed for at udleve deres store drøm enten her i landet eller udenlands. For at kunne tilbyde det, skal vi stå for kvalitet i det vi gør. Kvalitet og velfungerende netværk dels i sende- og modtageland. Kvaliteten skal altid være i top.

Hvad betyder YFU for dig? YFU har skabt mange venskaber og oplevelser ig- Jeg håber på jeres opbakning ude i regionerne og ennem årene. Vi åbnede forrige år vores hjem for vi ses på Delegeretmødet 2014. Laurel, som fuldendte min udvekslingsrejse – det at kunne åbne ens hjem for et andet menneske. Man lærer meget om sig selv, andre kulturer og får i det hele taget et bredere udsyn ift. resten af verden. Hvordan ser du YFU’s fremtid udforme sig med dig i Bestyrelsen? Forhåbentlig kan jeg med min erfaring bidrage til, at Bestyrelsen bliver mere handlekraftig /tør tage 20

Youth For Understanding

September 2014


Kristian Risager Larsen Hvem er du, og hvad beskæftiger du dig med i og uden for YFU regi? Jeg har været frivillig for YFU-Danmark siden jeg selv var på udveksling i Californien i 2002-2003 og har senest været Bestyrelsesformand i årene 2011-2013. Jeg er uddannet statskundskaber, og har arbejdet for YFU’s Internationale Sekretariat fra april 2013 til november 2014. I oktober flytter Lene og jeg til Aarhus, så vi når akkurat ikke at være med til Delegeretmødet.

ligger i at finde den rette balance. Tre store udfordringer, jeg umiddelbart synes skal højt på dagsordenen er; værtsfamiliehvervning, rekruttering af studenter til andre lande end USA og den førnævnte forenings-/frivillighedskultur.

Til bestyrelsesarbejdet kan jeg bl.a. bidrage med min erfaring som frivillig gennem 10 år, og min viden om de internationale forhold. Det er nødvendigt, at Bestyrelsen fokuserer på strategi og udvikling. Arbejdet skal være langHvad betyder YFU for dig? sigtet, så de kortsigtede udfordringer ikke genopYFU står mit hjerte meget nært – jeg har mødt står hvert andet år. Jeg er stolt over, at den strategi, flere af mine nærmeste venner og min hustru Lene jeg var med til at formulere i 2012, nu bliver indigennem YFU. Jeg har været motiveret af at give friet, og ser frem til næste skridt. erfaringer videre og lære, hvordan man leder og løser udfordringer i en multikulturel kontekst. Hvordan ser du YFU’s fremtid udforme sig med dig i Bestyrelsen? YFU-Danmark hører blandt de allerstærkeste organisationer i YFU-netværket. For at blive ved med det skal vi have flere frivillige til at tage ansvar – så det er vigtigt at arbejde med frivillighedskulturen i foreningen. Det skal både være sjovt og udviklende at være frivillig YFU’er - udfordringen 21


Claes Lauritzen Hvem er du og hvad beskæftiger du dig med i og uden for YFU regi? Jeg har været YFU’er siden jeg var på udveksling i 2006/2007, i Logansport, Indiana, USA. Jeg har lavet meget i YFU-Danmark, dog har jeg lagt størstedelen af min tid i det Udgående Program, alt fra frivillig på Kulturweekender, til hovedansvarlig på Evalueringsseminarer. Det seneste år har jeg haft fornøjelsen af at sidde i Bestyrelsen, hvilket har været anderledes at arbejde med, da det har været fra en anden vinkel, dog langt fra mindre interessant. Udover den tid jeg lægger i YFU, så er jeg for nylig blevet færdig med min BSc. i Global Business Informatics og så er jeg startet på en MSc. i Digital Innovation og management, samtidig med at jeg også har et job som hjælpelærer på IT universitetet. Hvad betyder YFU for dig? For mig er YFU et sted hvor man udvikler sig, på alle måder – både fagligt og socialt, ved uddannelse, ved at prøve praktiske ting, ved at gøre ting. Jeg vil nok bruge ordet dannelse i denne sammenhæng, i sidste ende er vi her for at gøre verden et bedre sted, ved at gøre de ting vi gør. 22

Youth For Understanding

September 2014

Hvordan ser du YFU’s fremtid udforme sig med dig i Bestyrelsen? Jeg ser gerne at vi udvikler os, at vi ikke går i stå. Vi bliver nødt til at være handlekraftige og turde ting, for det kan godt være at vi ikke rammer rigtig hver gang, men vi lærer også meget om os selv (læs: YFU), de gange hvor vi ikke rammer rigtigt.


Morten Reimann Hvem er du og hvad beskæftiger du dig med i og uden for YFU regi? Til dagligt arbejder jeg som Sales Manager hos Philips Lighting. Jeg har direkte ledelsesansvar for ni kolleger og salgsansvar for Danmark, Færøerne og Island. Jeg er gift og har to døtre, der begge er YFU’ere. Mit bidrag til YFU har hidtil begrænset sig til forældreorientering i forbindelse med Orienteringsmøder, intromøder og lignende arrangementer. Hvad betyder YFU for dig? Igennem de seneste fire år har YFU fyldt meget i familiens hverdag. Min ældste datter var i Connecticut for tre år siden og jeg har netop sendt den yngste til Virginia. I begge tilfælde har vi oplevet en yderst professionel organisation, der har håndteret alle aspekter på betryggende vis.

Hvordan ser du YFU’s fremtid udforme sig med dig i Bestyrelsen? Der er ingen tvivl om, at YFU henvender sig til de unge og derfor løbende må tilpasse sig. YFU har en lang historie og en særlig ånd, som der skal værnes om, men må omvendt heller ikke fremstå gammeldags i de unges øjne. “Papirgangen” skal i videst mulig omfang digitaliseres, så sagsforløbet fremstår enkelt og overskueligt. Vigtigst er dog, at Sekretariatet er velfungerende og styres af arbejdsglæde. Det er essentielt, at personalet arbejder under trygge og inspirerende forhold. Sekretariatet er YFU’s maskinrum, hvorfra alle succesfulde udvekslingsophold udspringer. Med min salgserfaring kan jeg hjælpe med at “sælge” budskabet om, at et udvekslingsophold via YFU er det største, man kan tilbyde et ungt menneske, men også via min erfaring som forældre til YFU’ere kan jeg hjælpe til med at forudse de udfordringer kommende forældre møder, og derigennem afhjælpe Sekretariatet.

23


Cecilie Uhre og Sofie Berggren T.v.: Cecilie, t.h.: Sofie

Da jeg første gang fik nys om at Newsletter-redak- sætte fokus på de forskellige poster i YFU. Eksemtionen ikke genopstiller, tænkte jeg ikke videre pler kunne være regions-leder, bestyrelsesmedlem over det. eller madmor. Man kan altså slå op i Newsletter og læse om en post, man måske ikke kendte til, men Efter lidt overvejelse bestemte jeg mig dog for at samtidigt også finde artikler der sætter fokus på tage udfordringen op. Jeg har altid godt kunnet mere personlige oplevelser. lide at skrive og har i løbet af gymnasiet haft side- På den måde bliver bladet både personligt, dybdejob på JydskeVestkysten. Da mundfulden var ret gående og oplysende, så det kan appellere til alle stor, bestemte jeg mig for at efterligne Svend og læsere. Jacobs eksempel med et redaktionelt partnerskab, og jeg spurgte derfor Sofie Berggren, om hun ville være med. Hverken Sofie eller jeg har de store erfaringer inden for det frivillige YFU-arbejde. Dog er vi begge klar på at give bladet alt, hvad vi har. Personligt har jeg kun haft tid til at skrive et par artikler for Newsletter. Sofie og jeg er begge ansvarsbevidste og klar til at opretholde det niveau, som tidligere redaktører har sat for Newsletter. Samtidigt vil vi forsøge at gøre Newsletter en smule mere personligt ved at sætte mere fokus på den gennemsnitlige YFU’er, dog vil vi også bringe dybdegående og oplysende artikler. Vi vil f.eks. starte en ny genganger, der skal 24

Youth For Understanding

September 2014


Helena Gansted-Mortensen og Julie Frost Dahl T.v.: Helena, t.h.: Julie

Newsletter er et vigtigt medie i YFU’s interne kommunikation, og vi vil gerne være med til at formidle den kommunikation, der er behov for mellem foreningens forskellige medlemsgrupper, hvorfor vi stiller op til Newsletter-redaktionen med Helena som ansvarshavende redaktør.

deltaget i arrangementer på både det Indgående og Udgående Program og synes, begge dele af foreningen giver mig fantastiske oplevelser, da man både kan dele erfaring samt modtage ny viden.

Vi har således begge arbejdet med mange forskellige områder i YFU og føler os nu klar til at påtage Mit navn er Helena Gansted-Mortensen, og jeg os den vigtige rolle som redaktion på Newsletter. var på udveksling i Michigan, USA 2009/2010 og Vi brænder for YFU og ser frem til at involvere os er netop blevet en del af region AARH. Jeg har på en ny måde og sætte vores præg på Newsletter. siden, jeg kom hjem været aktiv på både det Indgående og Udgående Program og har desuden tidligere været en del af regionsledelsen i NJY. Vi havde i regionen et månedligt nyhedsbrev, hvor vi delte historier og oplevelser mellem regionens medlemmer, hvilket var en utrolig sjov og spændende opgave. Derfor vil jeg gerne arbejde mere med foreningens interne kommunikation. Jeg hedder Julie Frost Dahl og var i Minnesota, USA 2011/2012. Jeg har siden jeg kom hjem, deltaget aktivt både regionalt og nationalt og er desuden regionsleder i NJY, hvilket har bragt mig endnu tættere på YFU. Derudover sidder jeg som forældremødeansvarlig i regionen og er netop blevet kontaktperson for en dreng fra Chile. Jeg har 25


Din sofa er en portal til hele verden Interview af Jacob C. Brandt I april 2014 udbredte en gruppe sig på Facebook som sjældent set før. Hundrede- hvis ikke tusindevis af YFU’ere verden over meldte sig ind i en gruppe med navnet ”Share Your Couch with YFU”. Nu blev det muligt at rejse til de fleste lande i verden, og vide sig sikker på, at der fandtes en sofa med éns navn på hjemme hos en velkommende YFU’er. Overtegnede fandt hurtigt projektet fascinerende, og efter at have brugt det verdensomspændende netværk til at sove på sofaen hos en før fremmed ungarer ved navn Viktor i Budapest, besluttede jeg mig for at undersøge gruppen og dens spæde start nærmere. Det viste sig at danske Kristian Risager Larsen var videre involveret i projektet med motoet: ”Make the world your home and share your couch with YFU”. Hvorfor skal man couch-surfe med YFU’ere? ”Jeg tror, at alle YFU’ere har en stor portion nysgerrighed for at møde nye kulturer. Og for især de yngre YFU’ere er rejsebudgettet næppe til, at man kan bo på luksushotel hver gang man vil ud at rejse. Så hvis man couchsurfer, kan man rejse lidt oftere eller længere. Der findes allerede andre couchsurf26

Youth For Understanding

September 2014

ing-sider, men ingen specifikke for YFU’ere. Og når man overnatter hos en anden YFU’er tror jeg ikke, at der opstår megen pinlig tavshed - man kan jo altid snakke om sit udvekslingsophold.” Hvordan kom du ind i projektet? ”Fire østrigske YFU-frivillige startede i april 2014 en Facebookgruppe, hvor YFU’ere kunne tilbyde hinanden overnatning. Man skulle invitere andre YFU’ere, og jeg var heldig at blive inviteret blandt de første par hundrede lige før min frokostpause på mit arbejde hos YFU’s Internationale Sekretariat. Jeg snakkede med mine kolleger om, at det kunne være fedt at prøve at etablere en hjemmeside. Jeg har slået på tromme for, at vi skal være bedre til at involvere andre end ansatte og bestyrelsesmedlemmer i det internationale arbejde (det er en ret lukket klub). En couchsurfing-side var en mulighed for, at Internationalt Sekretariat kunne tilbyde noget til YFU-netværket i bredere forstand. Eftersom det ikke var en kerneopgave tilbød jeg, at jeg kunne programmere siden som et fritidsprojekt. Jeg kontaktede de fire østrigere og fik lov at overtage styringen - de var meget begejstrede for, at jeg satte yderligere gang i det. Efter halvanden måned havde jeg siden klar. Vi har netop passeret


Foto: Hannah Klostermann

800, der tilbyder deres sofa, fordelt på 57 lande. Før årtusindskiftet var der også en såkaldt ’sleep in’-liste, som principielt kunne det samme - men det krævede, at frivillige i hvert eneste YFU-land lagde arbejde i at koordinere - og det døde lige så stille ud.” Hvad håber du at det kan lede til? ”Når du tilmelder dig, så giver du lov til, at YFU må kontakte dig. Jeg håber, at vi kan hjælpe de organisationer, hvor det står sløjt til med frivilligheden, til at få involveret flere. Fordi dette ikke kun er kommunikeret den normale vej gennem nationale sekretariater, men også i høj grad er baseret på YFU’eres internationale venskaber, så har vi en helt anden bredde, end vi er vant til. Jeg har valgt, at vi ikke promoverer couchsurfing-servicen nævneværdigt i løbet af sommeren - men jeg giver den en ekstra tørn i september og oktober, så vi forhåbentlig kan nå op på 1000 sofaer, inden Lene og jeg skal flytte hjem til Danmark.”

27


Kursusåret skudt i gang med fuld fart Af Lea Krull Tredje weekend i august skulle den nye Uddannelsesgruppe stå sin første prøve i form af YFU’s Augustkursus 2014. Allerede tilbage i maj måned, da den nye Uddannelsesgruppe blev sammenbragt, begyndte planlægningen så småt at gå i gang og der blev kælet for kurset hele vejen igennem – og vi er selv meget tilfredse med resultatet! Fredag d. 15. august kunne man stå af regionaltoget i Tommerup og som sædvanlig allerede fra stationen mærke den sitrende stemning omkring vores dejlige YFU-hus. Folk begyndte at indfinde sig midt på aftenen, hvor der som altid blev serveret sandwiches – Brugsens bedste! Dem der havde indfundet sig fik spist og mødtes med de venner, som mange ikke havde set siden Martskursus eller det, der ligger længere tilbage. Da sovesalene var blevet fyldt ud med ca. tre-fjerdedele af alle kursets deltagere, kunne rejsen hen mod at blive klogere på sig selv og omverdenen gå i gang med fuld fart derudaf.

Ukraine og kampen mod deres egen personlige ”trussel fra Øst”. Med begejstring for emnet og sin gedigne Anders Fogh-efterligning så Philip sig ikke tilbage i den kommende time. Alle tilhørere lyttende interesserede med, da han beskrev livet som ukrainer, identitet, nationalfølelse, Rusland og ikke mindst den lille, sprængfarlige bombe, hr. Putin. Mange var vældigt interesserede, da det var deres første introduktion til en konflikt, der kan være svær at danne sig overblik over uden hjælp, så Philip fik sået et frø, der voksede op og blev et stort samtaleemne gennem hele weekenden. Hans oplæg gjorde også, at mange kursister slet ikke fortrød, at de var mødt op om fredagen og udtrykte begejstring for, at lærdommen startede allerede fra fredag aften.

Augustkursus kan beskrives som et intimt, men dog stadig intenst kursus. Fra lørdag morgen gik alle kursister til den på henholdsvis Anja Lieskes madmoruddannelse og på perfusionist Trine Christensens modul om de forskellige personFredag aften havde vi besluttet at starte ude i ver- lighedstyper, som hun til daglig bruger til at gøre den, hvor vi havde besøg af den unge østeuro- sygehusvæsenet klogere på dets folk. Trine intropaekspert og ukrainer Philip Sviatchenko, der ducerede os for nogle forskellige øvelser, hvor hun hjalp med at danne et overblik over konflikten i startede med at få vores øjne op for, at vi griber 28

Youth For Understanding

September 2014


Trine i fuld gang med at interviewe type 8: Frontkæmperen. En type man, som hun selv siger, ikke ligefrem skal tigge og bede om at snakke. Foto: Caroline Barner

situationer helt forskelligt an. Vi fokuserer på forskellige ting. Derefter introducerede Trine emneagrammet, som er et system, der opdeler mennesket i 9 forskellige personlighedstyper, der griber tilværelsen an med forskellige ting som mål. En ægte YFU’er vil straks tegne paralleller til de farvede briller. Her har vi så bare at gøre med 9 forskellige par. Kombineret med personlige præferencer og erfaringer og tillærte egenskaber nærmer vi os derefter så småt de 7 milliarder forskellige kombinationer, som verdens befolkning består af. Trine fik sat nogle tanker i gang om forskelligheder og ligheder og var god til at fornemme sit publikum og spørge ind undervejs. Noget så simpelt som formålet med at møde op, fik Trine vist var vidt forskellig fra person til person; nogle ville blive klogere på sig selv, mens andre sad og var godt i gang med at placere alle deres venner og familie i de forskellige typer. Da hun var færdig med at beskrive personlighedstyperne og besvare spørgsmål, gik turen ud i 9 grupper i forskellige størrelsesordninger for at mødes med de andre af samme type. Dette var for mange den mest interessante del af modulet, da de nu skulle se deres YFU-venner passe ind i et system, de først

lige havde lært om. Det var spændende at høre de forskellige begrundelser for folks placering af dem selv, da man skulle grave ned efter nogle lag, som folk selv kendte til, men som os omkring dem, måske aldrig havde lagt mærke til. Trine har senere fortalt, at hun beundrede de unge menneskers gå-på-mod med opgaven, og at hun tydeligt kunne mærke, at det var en anden oplevelse at stå foran så unge mennesker, der på få år har set så meget af verden. Hun påstår, at hun heller aldrig har modtaget så stor en klapsalve, så jeg tror, vi har fået en speciel plads i hendes oplægsholderhjerte. Gør-det-selv-kursus Festmåltidet om lørdagen var særligt i øjenfaldende, fordi det denne gang ikke blev leveret i en varevogn, men blev tilberedt af YFU’erne selv. Den opmærksomme kursist på Trines modul havde nok kunnet høre puslelyde ude fra køkkenet i løbet af lørdagen, som kom fra Anjas kursister, som var i gang med at lære den ædle kunst, at kunne brødføde store menneskemængder. Så de fik lov til at være aftensmadsansvarlige, som ifølge alle der deltog i festen lørdag, var en glimrende idé. Maden var dejlig, selvom madmødrene selv klagede over, at de havde holdt den varm i et godt stykke tid. Så 29


vi håber, at de alle sammen har mod på at holde den varm til det kommende foreningsårs Kulturweekender og kurser. Det bliver forhåbentlig med bedre faciliteter. Til kurset måtte kursisterne pga. det store antal i køkkenet inddrage bl.a. Mariannes kontor til at snitte grøntsager i. Det kan de heldigvis se frem til at slippe for, hvis vi ser dem som madmødre i fremtiden. Evaluering På vegne af hele Uddannelsesgruppen skal jeg selvfølgelig sige tak for god ro og orden, men også tak for jeres engagement i et kursus, som vi selv er stolte af. I høj grad fordi, vi langsomt kan mærke, at begejstringen hos jer kursister stiger. Vi er begyndt at høre rosende ord for fagligt indhold og for at skabe god stemning til kurserne, hvilket selvfølgelig varmer vores hjerter. Vi ved godt, at det langtfra er alle, som har givet deres mening til kende, så derfor håber vi, at I vil svare ærligt på den evaluering, der kommer snarest. Uddannelsesgruppen vil i hvert fald gerne sende alle vores varme hilsner til dem, som var med på Augustkursus 2014 og sige tak for det mest fantastiske Augustkursus længe!

30

Youth For Understanding

September 2014


Bestyrelsen be@yfu.dk

Formand Ditte Clément ÅRH

Næstformand Maria Juhl Andersen SJY

Næstformand Jens Bie Andersen NSJ

Claes Mosgaard Lauritzen KBH

Emil Minana ÅRH

Asger Anker Sørensen KBH

Marie-Louise Kristensen NFY

Regionsledere

Sofie Engelbrecht KBH kbh@yfu.dk

Alexander Rauff KJY kjy@yfu.dk

Camila Holm MJY mjy@yfu.dk

Phillip Søgaard MSJ msj@yfu.dk

Katrine Alsaker MVJ mvj@yfu.dk

Thea Brammer NFY nfy@yfu.dk

Julie Dahl NJY njy@yfu.dk

Freja Maas NSJ nsj@yfu.dk

Lea Bohn SFY sfy@yfu.dk

Susanne Kjær SJY sjy@yfu.dk

Julie Stensballe STØ sto@yfu.dk

Lea Pape THY thy@yfu.dk

Maja Johansen VJY vjy@yfu.dk

Ane Alberte Houmann ÅRH arh@yfu.dk

Newsletter nl@yfu.dk Ansvarshavende redaktør Svend Ubbe Ebbesen SFY

Redaktør Jacob Christian Brandt SFY

31


Afsender: Youth for Understanding Danmark Stationsvej 4 5690 Tommerup st. Danmark

SkalSkal du rejse? Få rabat gennem YFU!YFU! du rejse? Få rabat gennem

m medlem har du mulighed for at få rabat, når du skal ud i verden. Det gælder både vaccinationer, rejser og rejseforsikring. Som medlem har du mulighed for at få rabat, når du skal ud i verden. Det gælder både vaccinationer, rejser og rejseforsikring.

l du vaccineres før din rejse, kan du i Når du køber din rejse gennem Jysk Som YFU-medlem får du 20 % rabat på Når din rejse Som YFU-medlem Skal du vaccineres dinhos rejse, kan du i ft af dit YFU-medlemskab få før rabat Rejsebureau får du du køber 6 % rabat fordigennem du er Jysk rejseforsikringer hos Gouda får du 20 % rabat på Rejsebureau får du 6 % rabat fordi du er rejseforsikringer hos Gouda kraftVaccinations af dit YFU-medlemskab hos af YFU. nske Lægers Service, somfå rabat medlem Rejseforsikring. medlem af YFU. skal du Rejseforsikring. Lægers Vaccinations Service, som klinikkerDanske over hele Danmark. Du skal finde ud af præcis hvilken For at gøre brug af rabatten Du skal finde ud af Derefter præcis hvilken har klinikker over hele Danmark. rejseforsikring du skal bruge. For at gøre brug af skal du batten er på 15 % på selve medbringe dette Newsletter, sårabatten Jysk rejseforsikring du sekretariat, skal bruge. Derefter kontakter du YFU-Danmarks Rabatten er på 15 % på selve cinationen. Konsultationsgebyret er 50 Rejsebureaumedbringe kan se dit dette navn Newsletter, øverst på så Jysk du YFU-Danmarks sekretariat, som selve bestillingen. Rejsebureau kan se dit navn øverst på står forkontakter vaccinationen. Konsultationsgebyret er 50 siden. som står forposten, selve bestillingen. Du får et girokort med som skal siden. kr. skal rekvirere en rabatblanket fra Kontakt Grupperejser på grupper@jr.dk Du får et girokort med posten, som skal betales, før forsikringen dækker. Kontakt Grupperejser på grupper@jr.dk DuDerefter skal rekvirere rabatblanket fra henvendelse. retariatet. kan duen bestille tid ved betales, før forsikringen dækker. ved henvendelse. Sekretariatet. Derefter kan dlvs.dk, og fremvise blanketten, når du du bestille tid på dlvs.dk, og fremvise blanketten, når du l vaccineres. skal vaccineres.

U-Danmarks sekretariat kan kontaktes på e-mail yfu@yfu.dk og telefon 64 76 30 06. YFU-Danmarks sekretariat kan kontaktes på e-mail yfu@yfu.dk og telefon 64 76 30 06. eresserede kan blive medlem af YFU på yfu.dk/blivmedlem . Interesserede kan blive medlem af YFU på yfu.dk/blivmedlem .

ne blanket er gældende til og med september 2013. Alle betalende medlemmer får herefter tilsendt en ny. Denne blanket Alle betalende medlemmer fårfår herefter tilsendt en ny. Denne blanket er er gældende gældendetil tilog ogmed medseptember september2013. 2014. Alle betalende medlemmer herefter tilsendt en ny.

Newsletter - september 2014  

YFU's medlemsblad, Newsletter.

Newsletter - september 2014  

YFU's medlemsblad, Newsletter.

Advertisement