Page 1

NEWSLETTER MAJ 2014


Newsletter er medlemsblad for

Youth For Understanding Danmark Indhold

Leder YFU og de kommercielle organisationer? Foreningsdag i Huset Forårets første sus! Europæisk Konference 2014 YFU Cannot Become a Commodity “Communication is a skill, lobbying is a talent” Et brand er ikke bare et logo Husker du? Formandens klumme: Vision, Mission, Formål og hverdagen Udfordringer består - frivillige forgår Opslagstavlen Billeder af BE, RL og NL

3 4 9 12 16 17 20 24 28 30 32 34 35

Redaktion Svend Ubbe Ebbesen (Ansvarshavende redaktør) Jacob C. Brandt (Redaktør)

Kontakt: nl@yfu.dk Forsidefoto: Jacob C. Brandt

2

Youth For Understanding

Maj 2014

ISSN 0906-8244 25. Årgang nr. 2 Tryk: LaserTryk.dk Oplag: 625 stk


Muligheder, venskaber og en fælles målsætning Af Svend Ubbe Ebbesen Tiden går stærkt. Det er således nu næsten tre år siden at jeg drog afsted til Chile på udveksling. Der er sket meget. Jeg har haft et utroligt spændende og udviklende udvekslingsophold, jeg har skrevet over halvdelen af de afleveringer som min gymnasietid byder på og jeg er blevet farbror. YFU har i disse år været en stor del af mit liv og har velsagtens også optaget mig en time eller to (…). Men hvad er YFU i virkeligheden for mig og hvorfor har jeg ikke sagt farvel og tak for længe siden? Muligheder, venskaber og en fælles målsætning. Det er nok det der bedst betegner hvad YFU er for mig. Specielt mulighederne synes stadigt større og større efterhånden som jeg får et bedre indblik i YFU som international organisation. Jacob Brandt og jeg deltog i slutningen af marts i EEE-YFU’s Europæiske Konference i Kastrup. Vi blev inviteret af Søren Juhl Andersen til at være YFU-Danmarks ’fluen-på-væggen’ – Newsletters udsendte. Konferencen gav indblik i hvor store og vigtige beslutninger og problemstillinger der diskuteres og behandles af nogle af de mest erfarne mennesker indenfor ungdomsudveksling. Det kunne jo være én selv. Muligheden for at agere flightleader for de unge mennesker som står på tærsklen til deres livs oplevelse er blot et andet vidnesbyrd om hvor store chancer og muligheder YFU rummer. Jeg har således været så heldig at blive tildelt opgaven som flightleader til sommer på afgangen til Chile. Jeg glæder mig utroligt meget til at ledsage de 11

håbefulde studenter på deres vej mod et uforglemmeligt år. Venskaber med en fælles målsætning Når man snakker om YFU kan man heller ikke undgå at tale om de venskaber der bliver knyttet internt i foreningen. Så da Jacob i går, ud af det blå, sagde til mig; ”Svend, det er sgu meget hyggeligt det her”, så varmedes det om hjertet og hjalp mig igennem korrekturlæsningen af en artikel skrevet af min storebror Bjørn Ubbe Ebbesen. Det er blot ét eksempel på hvordan vores venskaber og personlige relationer gør vores ansvarsområder til legepladser. Sidst men ikke mindst udgør selve YFU’s målsætning og fundament et motiverende incitament til at fortsætte som frivillig. Som Ditte Clément også omtaler i Formandens klumme arbejder YFU grundlæggende for den interkulturelle- og mellemfolkelige forståelse og dermed også verdensfreden. Hvis ikke verdensfreden er et motiverende og betydningsfuldt mål, så ved jeg ikke hvad der er det. Dette nummer af Newsletter byder bl.a. på kritisk journalistik fra Rasmus Schäffner, ’begivenhedsrapporteringer’ fra Martskursus og Foreningsdagen og billeder fra Dorthe Bjerregaards udvekslingsophold. Nummerets tema omhandler Europæisk Konference som blev afholdt i slutningen af marts og er at finde i midten af bladet. Rigtig god fornøjelse! 3


YFU og de kommercielle

organisationer? Af Rasmus Schäffner Jacobsen, YFU-Danmarks SAFU-repræsentant Tre gode grunde til at YFU ikke skal indgå i en brancheorganisation sammen med de kommercielle udvekslingsorganisationer Møde med kommercielle udbydere I referatet fra bestyrelsesmødet d. 23. februar 2014 kan man under punktet ’eventuelt’ læse at YFUs generalsekretær har været inviteret til et møde af kommercielle udbydere af udvekslingsophold for at afsøge om YFU ønsker at deltage i en mulig brancheorganisation for udvekslingsorganisationer som kommercielle udbydere overvejer at oprette.

øge den mellemfolkelige forståelse i verden. De kommercielle udbydere er sat i søen for at tjene penge på at sende folk ud i verden. Fordi YFU er en idebestemt organisation betyder det at vi ikke betaler værtfamilier. Det gør vi ikke, for at sikre at ingen værtsfamilier værter studenter for at få flere penge til husholdningen, men udelukkende værter for at få en interkulturel oplevelse og fordi de har tid og hjerterum til at have en student boende. Denne struktur findes desværre sjældent hos de kommercielle udbydere, der ofte har problemer med at finde værtsfamilier af samme kvalitet som YFU, fordi værtsfamilierne i nogle kommercielle organisationer bliver betalt for at have en student boende. Derfor er deres motiver for at have en student boende ikke altid lige så ”ædle” som de værtsfamilier YFU finder.

Det er problematisk hvis YFU skal indgå i en brancheorganisation sammen med kommercielle udbydere af flere årsager. Den første er værdimæssig. Den anden er kompetencemæssig og den sidste er konkurrencemæssig. Kompetencerne Det er kompetencemæssigt problematisk for YFU Værdierne at blive medlem af en brancheorganisation, når vi Det er værdimæssigt problematisk fordi YFU er er så meget bedre til at håndtere kriser og flytninnon-profit og de kommercielle organisationer er ger af studenter via vores sikkerhedsnet end de for-profit. YFU skal intet tjene på at sende unge kommercielle udbydere. ud i verden. Det skal de kommercielle. YFU er sat i verden med et idebestemt formål om at YFU har et helt unikt sikkerhedsnet. Både i kraft af 4

Youth For Understanding

Maj 2014


vores kompetente sekretariat, her i Danmark, og i samarbejdet med vores søsterorganisationer på verdensplan. Hvis vi begynder med at sammenligne kompetencerne på YFU-Danmarks sekretariat med nogle af de kommercielle spillere på det danske marked er der himmelvid forskel på den kvalitet YFU-Danmark leverer og så den de kommercielle organisationer disker op med.

hos en dysfunktionel værtsfamilie, eller helt at afbryde deres udvekslingsophold. Oftest er de kommercielle organisationer slet ikke gearet til at flytte studenter og derfor oplever mange ”kommercielle studenter” at de enten må bide tænderne sammen, hos en dårlig værtsfamilie, indtil deres udvekslingsophold er slut eller at de må afbryde deres ophold før tid.

Nogle kommercielle udbydere har adresser på såkaldte kontorhoteller. Læser man den seneste tids medieomtale af de kommercielle organisationer er det ofte mere end almindelig svært for forældre til danske udvekslingsstudenter at komme i kontakt med disse kommercielle organisationer, når deres søn eller datter oplever problemer i værtslandet. Ofte er informationen yderst sparsom, og når den kommer, er den ofte modstridende med den information forældrene har fået fra søsterorganisationen i værtslandet. Ofte er det også er stort problem for studenter, hos kommercielle organisationer, at få lov til at skifte værtsfamilie. Sendefamilier oplever tit at der kan være store huller i de kommercielle organisationers såkaldte sikkerhedsnet. Studenter hos kommercielle udbydere får ofte valget med enten at blive

YFU studenter kommer yderst sjældent ud for sådan en behandling, fordi vi i YFU har en slags grundlov kaldet Basic Standards som alle YFU-organisationer skal leve op til for at få lov til at være med i YFU-netværket. Derudover indgår de forskellige YFU-lande bilaterale aftaler med hinanden om hvordan udvekslingerne mellem to lande skal foregå. Det betyder blandt andet at ét YFU-land kan opsige en aftale med ét andet hvis de ikke er tilfredse med den service som værtslandet yder over for sendelandets studenter. Det valgte YFUDanmark blandt andet at gøre i nullerne ved, for en periode, at annullere samarbejdet med YFU i Sydafrika. Da forholdene sidenhen blev forbedret i Sydafrika genoptog YFU-Danmark samarbejdet.

5


Sekretariatet og de frivilliges indsats Jeg er næppe den eneste YFU’er, hvis mor stadig kan blive varm om hjertet over 10 år efter mit udvekslingsophold, når hun tænker tilbage på den assistance, Marianne, fra Sekretariatet, ydede min familie, da jeg skulle skifte værtsfamilie tre måneder inde i mit udvekslingsophold. Den dedikation, professionalisme og ansvarsfølelse vores sekretariatsmedarbejdere udviser over for de udvekslingsstudenter YFU sender ud i verden er second-tonone. Og den standard Sekretariatet sætter tvivler jeg gevaldigt på at nogen kommerciel udbyder kan matche. Ved at indgå i en brancheorganisation kommer vi til at slå den yderst professionelle service vores sekretariat yder i hartkorn med de kommercielle organisationers tvivlsomme arbejdsmetoder. Det kan vi ikke være bekendt over for os selv, da vi altid skal sikre og værne om YFUDanmarks gode rygte, men vi kan så sandelig heller ikke være det bekendt over for vores dygtige og dedikerede sekretariatsmedarbejdere, der dag ud og dag ind sikrer at YFU-Danmark leverer noget nær det bedste udvekslingsprodukt på markedet (hvis man kigger på studenterevalueringer danske YFU-studenter har skullet udfylde for at få 10.000 kr. i statstilskud til deres udvekslingsophold). 6

Youth For Understanding

Maj 2014

Vi skal heller ikke glemme de frivillige I YFUDanmark, for de er noget helt særligt. Vores frivillige er ekstremt dedikerede. De er drevet af en ide. Ideen om at udbrede mellemfolkelig forståelse. Vores frivillige har oftest deres udvekslingsophold frisk i erindringen og når de tillige er trænet i at uddanne andre unge mennesker i kulturforståelse opnår vi de to synergieffekter, der gør at de studenter YFU sender ud i verden er forberedt bedst muligt på de udfordringer, der venter dem. Den kvalitet, der ligger i dette forberedelsesarbejde, der udføres af YFUs frivillige kan de kommercielle organisationer ingenlunde hamle op med. Dette fører over til det sidste aspekt. Det konkurrencemæssige. De kommercielle organisationer bliver nemlig udkonkurreret af YFU af tre årsager. 1. Fordi vi er non-profit. 2. Fordi vi værdsætter frivillighed så højt. 3. Fordi kvaliteten af det frivillige arbejde vi udøver, langt overstiger de kommercielles ditto. Når det, at vi er non-profit udkonkurrerer vores kommercielle konkurrenter, så er det fordi, som jeg også har beskrevet ovenfor, at vi ikke skal tjene penge på vores studenter. Fordi vi er en idedrevet forening slipper vi for nogle af de


profit-relaterede incitamentsstrukturer, der muligvis er gode for at de kommercielle organisationer kan tjene penge, men som sjældent er særligt gode eller berigende for studenterne og deres familier. Da statstilskuddet på 10.000 kroner til udvekslingsophold stadig fandtes lå vi altid i top 3 blandt alle udbydere af udvekslingsophold i Danmark. Vores rating var baseret på de tilbagemeldinger studenterne gav af os som organisation efter de havde afsluttet deres udvekslingsophold. Ingen kommercielle organisationer lå over os i denne rating og det skyldtes vores frivillige forberedelsesarbejde og vores sikkerhedsnet for studenterne. De fleste af disse opgaver blev løst af frivillige i samarbejde med vores non-profit sekretariater rundt omkring i verden. Vi skal bruge det, at vi er non-profit som et konkurrenceparameter over for politikere, interessenter og potentielle ansøgere og deres familier. Vi kan levere en helt unik service og produkt fordi vi arbejder idebestemt, helhedsorienteret og helhjertet. Det kan ingen kommercielle organisationer konkurrere med og derfor bør vi ikke indgå i en brancheorganisation med dem.

Hvad gør vi nu? Det anføres i referatet af 23. februar at generalsektæren afventer yderligere information fra de kommercielle organisationer om tankerne bag brancheorganisationen, før han vil bede Bestyrelsen forholde sig yderligere til ideen. Det er vigtigt for mig at understrege, at jeg mener generalsekretæren handler helt korrekt på henvendelsen fra de kommercielle organisationer. Det er klogt at forsøge at kortlægge hvilke intentioner de kommercielle udbydere har med at oprette en brancheorganisation? Hvordan den skal fungere i praksis? Og hvad skal en sådan brancheorganisation arbejde for? Ved at indgå i en konstruktiv dialog får YFU både klarlagt om der skulle være et eventuelt samarbejdsgrundlag om eventuelle elementer, som overtegnede ikke er opmærksom på. Dette vil give YFU en konkurrencemæssig fordel at vide hvad de kommercielle organisationer foretager sig, såfremt vi ikke ønsker at indgå i denne brancheorganisation.

7


SAFU YFU er nemlig allerede medlem af en slags brancheorganisation. Den hedder SAFU, der står for Sammenslutningen af Udvekslingsorganisationer. I SAFU sidder YFU og AFS, der udbyder helårsudveksling med ophold hos værtsfamilier sammen med CISV og ICYE. CISV udbyder interkulturelle sommerlejre for børn og unge under 18 og ICYE sender unge på frivilligt og socialt arbejde til udviklingslande. Alle fire foreninger er medlemsorganisationer i Danmarks Ungdoms Fællesråd (DUF) og modtager tipstilskud. De er alle non-profit og YFU deler derfor samme værdigrundlag som sine tre samarbejdspartnere. Værdier som non-profit, interkulturel forståelse, frivillighed samt arbejdet med at styrke unges kompetencer til at blive aktive demokratiske samfundsborgere er kerneværdier i de fire organisationer. Fordi vi alle er organiseret i DUF har vi også en stemme og indflydelse i Danmarks største og mest indflydelsesrige ungdomsorganisation. SAFU har nemlig en plads i DUFs styrelse. I øjeblikket er det CISV, der varetager SAFUs interesser i DUFs styrelse. SAFU holder jævnligt møder for at koordinere vores holdninger til DUFs arbejde. Det vil vise sig særligt vigtigt, hvis og hvornår 8

Youth For Understanding

Maj 2014

tipsloven skal genforhandles i Folketinget. Vi vil derfor kunne bruge og præge DUF til at tale vores sag. Vi taler kort sagt med en større stemme ved at alliere os med de over 70 andre ungdomsorganisationer, der findes I DUF. Vi taler også med en stemme som de danske politikere har tiltro til og respekterer. Derfor er SAFU og DUF de bedste ”brancheorganisationer” som YFU kan være en del af. Også for fremtiden.


Foreningsdag i Huset Af Asger Anker Sørensen

Hvad er egentlig formålet med YFU? Hvor ser du YFU om 10 år og hvordan kommer vi derhen? Hvordan sikrer vi YFU mod skiftende visumregler i USA og at kvaliteten i vores programmer forbliver på et højt niveau? Disse spørgsmål var nogle af dem en gruppe af foreningens frivillige prøvede at besvare i løbet af foreningsdagen i Huset den 26. april. Denne artikel vil prøve at give et indblik i de diskussioner, refleksioner og pointer som kom op i løbet af dagen.

formål, som foreningen arbejder for.

Derfor var lørdag formiddag afsat til en workshop vedrørende vores formålsparagraf og en diskussion af hvad foreningens formål er. Denne workshop blev faciliteret af Jens Bie fra Bestyrelsen, og det blev til mange spændende diskussioner om noget så fundamentalt som foreningens formål. Flere blev udfordret på deres egen forståelse af foreningens formål, men om det var ordlyden eller selve indholdet er svært at sige. Der kom mange YFUs fremtid ’buzzwords’ og gode refleksioner frem på workFor over 5 år siden fik YFU Danmark en vision og shoppen. Disse har bestyrelsen samlet og vil nu en mission. Foreningens medlemmer har nok også vende tilbage til resten af foreningen med næste før disse blev forfattet haft deres egen forståelse for skridt. Det var starten på noget rigtigt spændende hvad det er foreningen arbejder mod og med, men og vi er helt sikkert ikke færdige med at snakke nu fik foreningen altså en fælles forståelse for hvad formålsparagraf i foreningen. vi arbejder mod og hvordan foreningen skal gøre dette. I forlængelse af dette arbejde har Bestyrelsen Programudvikling kigget på de mange andre papirer som beskriver Efter frokost holdte vores generalsekretær Niels det arbejde vores forening udfører (Vision/Mis- Johan Geil et oplæg omkring de muligheder YFUsion, Strategi M, arbejdsprogrammet, etc.) samt organisationer verden over byder på. Vi sender den paragraf i vores vedtægter, som beskriver studenter til mange lande, men der er også muhvad foreningens formål egentlig er - formålspara- ligheder, som vi ikke udnytter. Der er både tale om graffen, hvis du skulle være i tvivl. Konklusionen vores traditionelle 10 måneders programmer, men blev, at denne nok ikke var helt rammende for det mange lande har også kunst-, sport-, arkæologi9


Der blev diskuteret ivrigt i grupperne. Foto: Claes Lauritzen

eller outdoor-programmer af både længere og ko- alle vores æg i en kurv. Nu skal vi bare finde ud af rtere varighed. hvor de så skal hen.

10

De frivillige bød ind med et væld af idéer til hvordan, vi kan blive bedre til at udnytte disse muligheder og promovere alternative lande på skoler og i foreninger. Hvordan udnytter vi ’megatrends’ i verden til at gøre vores programmer mere attraktive? Måske kan vi gennem større samarbejde med andre foreninger, sportsklubber og firmaer udnytte de specialprogrammer andre lande udbyder og dermed ramme nye nicher af unge? Det var kun fantasien, der satte grænser og der kom både idéer frem som vil kunne implementeres hurtigt og projekter, som vil kunne vare i mange år fremover.

Regionernes rolle og ny uddannelsesplan De sidste 10 år er mange af de aktiviteter, som tidligere blevet arrangeret af regionerne og zonerne, begyndt at blive afholdt nationalt. Dette ændrer den rolle, som vores regioner har i foreningen, og måske er vores forventninger til regionerne ikke fulgt med? Derfor blev regionernes rolle og hvordan vi opretholder en høj kvalitet af aktiviteterne i vores regioner diskuteret om eftermiddagen. Et emne som også tidligere er blevet taget op blandt regionslederne, og som der helt sikkert skal bruges mere tid på i fremtiden.

De mange gode idéer bliver taget op på næste bestyrelsesmøde og som det blev klart under workshoppen, så er det mere end nogensinde før vigtigt, at vi er meget opmærksomme på stadigt at udvikle vores programmer. De nye visum-regler som er blevet indført i USA vil gøre placeringen af studenter endnu sværere. Hvis du vil læse mere om de nye visum-regler kan du finde en artikel på YFUnet. Som Niels Johan gentagne gange sagde i løbet af workshoppen er det vigtigt vi ikke smider

Lige inden middagen fremlagde Uddannelsesgruppen deres nye uddannelsesplan. Det gav dem mulighed for at få feedback fra de frivillige på weekenden. Denne feedback håber vi de kan bruge på deres strategiweekend om ikke så længe. Derefter vil gruppen så kunne præsentere deres nye uddannelsesplan. Derudover blev der også lystigt diskuteret værtsfamiliehvervning i løbet af weekenden og flere udvalg mødtes både lørdag og søndag for at holde

Youth For Understanding

Maj 2014


Fra venstre: Anders Haaber, Asger Anker Sørensen, Søren Juhl Andersen og Niels Johan Geil. Foto: Claes Lauritzen

møde. Man må sige at det har været en weekend med masser af liv i huset og vi er i Bestyrelsen glade for al den feedback og de gode idéer som vi fik skrabet sammen. Vi håbet at diskussionslysten forsætter ude i foreningen og vi glæder os allerede til den næste foreningsdag!

11


Forårets første

sus! Af Freja K. R. Maas

Velkommen om bord på SS-YFU. Kaptajnen beder jer venligst spænde sikkerhedsbæltet, rette sædet op og slå bordet op. Vi vil meget snart lette, for at tage på det sidste kursus i dette foreningsår. Flyet til martskursus 2014 lettede d. 28. Februar, mellemlandede d. 1. Marts og landede igen d. 2. Marts. Fredagen startede ud med en masse kram, ”hvordan har du det?” og ”hvad har du lavet siden sidst?”. Soveposer, tasker og puder blev smidt op i soverummene, madrasser blev hevet ned og YFU’erne begyndte at samle sig i Plenum til en god omgang aftensmad. Omkring kl. 20 begyndte det første spændende punkt på dagsordenen; fredags fællesmodul – Internationale muligheder i YFU, ledt af Mads Rønnedal og Simon Bøtker. De forklarede de frivillige, hvilke muligheder man som frivillig i YFU har internationalt, da der er meget mere til YFU end de nationale aktiviteter i Danmark.

Efterfulgt af kurset, introducerede UG medlem Simon Bøtker en ny navneleg for de kære frivillige. En navneleg der mindede meget om noget der allerede findes i YFU – en omvendt farvelcirkel. Eller goddag-cirkelen som det nu var. Med alle frivillige i en cirkel, startede en af dem med at kramme YFU’eren ved siden af sig og sagde så sit navn, for herefter at få den anden YFU’ers navn at vide. Og sådan fortsatte denne cirkel, indtil alle havde fået hilst eller genhilst på hinanden. På dette tidspunkt var der kommet flere skønne frivillige til det herlige hus i Tommerup, og hyggen blev taget med nedunder til et par svingommer, et par hygge-øl og indhentning af hinandens travle hverdag, før alle gik op for at få deres skønhedssøvn til den følgende dag.

Hvad vores medlemmer får ud af kurserne Lørdag morgen ankom de resterende YFU’ere i tide til morgenmaden, og så blev dagens program ”Fællesmodulet fredag gav et godt bud på hvad man ellers skudt af. Kurserne var følgende: også kan lave i YFU. Her hørte vi om de forskellige internship man kan søge gennem EEE/YFU.” – Interviewkursus – for de frivillige der gerne vil inPhilip Søgaard terviewe YFU’s herlige ansøgere. På kurset blev der gennemgået det materiale man som inter12

Youth For Understanding

Maj 2014


Fra venstre: Simon Bøtker og Mads Rønnedahl

viewer bruger i interviewet. Det blev uddybet med frivillige i regionerne til at genfinde interessen og praktiske øvelser i spørgeteknik. undgå at de falder fra og pludseligt stopper i YFU. Konflikthåndtering – Dette modul henvendte sig primært til frivillige, der endnu ikke havde haft et kursus i konflikthåndtering. Der blev fokuseret på hvordan man håndterer eventuelle konflikter i mindre grupper som på Evalueringsseminar, Kulturweekend eller i arbejdet som kontaktperson.

Kurserne giver de frivillige utrolig mange redskaber, idéer og muligheder. Og det er en af de rigtige gode ting ved YFU:

”Jeg synes det kursus jeg var på, var rigtig godt, det handlede om konflikthåndtering. Hele kursuset var rigtig godt, men det at han tog udgangspunkt i en Udvidet facillitering – Dette modul var en fortsæt- masse situationer for os der er kontakt personer, var telse af tidligere faciliterings kurser. Der kom en specielt godt.” – Lea Kristensen Trainer fra ETN (European Trainers Network) og underviste på engelsk i facillitering på et højere “Interviewkurset var utroligt lærerigt og spænplan end tidligere, så alle fik mulighed for at ud- dende. Jeg tænkte slet ikke på at jeg blev undervist, vikle deres kompetencer inden for emnet. men følte mere bare at jeg fik en masse gode råd og hyggede med andre frivillige.” – Philip Søgaard Motivation af frivillige – Kurset var delt op i to forskellige dele. Det første ledt af bestyrelsesmedlem Udover de valgfrie kurser, var der også et tankClaes Lauritzen, hvor regionslederne i foreningen evækkende fælleskursus lavet af Roj Ahmed der fik delt idéer, prøvede at skabe et bedre ”velkom- handlede om hvorvidt vi alle er moralske eller men hjem” brev for de kommende returnees, så umoralske. Det satte virkelig tankerne i gang, om de vil føle sig mere velkommen i de individuelle menneskets handlinger og tanker. regioner. Den anden del blev ledt af Christian Vasile, fokusererede lidt mere på erfarne frivillige, da Og med de tanker blev festelighederne sat i gang. de fik nogle redskaber til, hvordan man kan få de 13


Humøret var højt på Martskursus. På billedet ovenfor ses Christian Vasilie og Helena Gansted-Mortensen. På billedet til højre ses Uddannelsesgruppen som arrangerede kurset. Fra venstre øverst: Mads Rønnedahl, Simon Bøtker, Ester Maria Gill, Lea Krull og Amanda Vedsted Drejer. Foto: Simon Bøtker.

Så flyver vi af sted! Temaet for dette kursus var ”Charterrejsen der gik galt.” Hvilket betød at alle brugte al den fritid de nu havde på at gøre sig klar. Der blev trukket i de flotte drager og pyntet med tonsvis af ansigtsmaling. Rollerne var fordelt allerede på forhånd, og så var det march ned til transithallen, klar til afgang. Bordet var dækket flot som et fly, og UG sad smukt for enden som vores skønne piloter og stewardesser. Der var både 1st class, såvel som economy, og efter alle havde taget plads, lettede flyet – inkl. lækker mad og drinks. ”Det var et fedt tema, hvor folk gik utrolig meget om i deres udklædning og jeg var da også rigtig glad for at jeg fik lov at være langsommelig pensionist til denne lejlighed. Inden festlighederne fortsatte i baren, blev der også skålet og en ny leg, hvor hver årgang skulle drikke deres glas til bunden blev også introduceret.” – Philip Søgaard

og klassisk rock, til moderne pop og klassiske YFU viser. Et kursus med alt Søndag morgen hjalp alle til med at rydde op og gøre rent i huset, for så at sætte sig ned til en velfortjent morgenmad. En ad gangen forlod de frivillige huset, for at tage toget hjem igen. ”Alt i alt var det i vellykket kursus, hvor alle hyggede sig og havde det sjovt. Personligt kan jeg ikke vente til det næste kursus og hvad det end kommer til at byde på!” – Philip Søgaard YFU kurserne er ikke bare en festlighed, men en fantastisk måde at få alle de kompetencer man har brug for som frivillige i en udvekslingsorganisation, og i fremtiden i ens job eller privatliv. Vi gør os spændte klar til det næste kursus.

Kaptajnen håber du har haft en god rejse, og håber Efter maden, hjalp alle til med at rydde op, vaske vi ses snart igen. op og ellers lave Plenum om til en dejlig lounge. Festelighederne fortsatte også nedenunder i baren, hvor der blev danset alt fra gammel MGP musik 14

Youth For Understanding

Maj 2014


15


Europæisk

Konference

Når der er knas i familien holder man et familiemøde. Når man har lavet en fejl på arbejdet, bliver man kaldt ind på chefens kontor. Men hvad gør man når over 50 nationale YFU-organisationer skal finde løsninger på deres fælles problemer? En del af vejen mod et bedre samarbejde er, at mødes ansigt til ansigt, og til at hjælpe til med dette foregik årets Europæiske Konference i København.

2014

en udbredt glæde over de danske snapse. Lørdagen startede med oplæg fra YFU’s vigtigste indadgående program - USA. Vicepræsidenten fra YFU-USA, Albert Chen, holdt et oplæg, hvor han startede med at undskylde på hans organisations vegne. Organisationens amerikanske gren havde ifølge ham været for dårlige til at kommunikere med deres internationale samarbejdspartnere. Senere på dagen kunne man vælge mellem et møde om finansiel bæredygtighed og et oplæg om motiPå Quality Airport Hotel i Kastrup modtog de vation af frivillige. danske frivillige over 60 YFU-repræsentanter fra hele Europa, samt en mindre delegation fra YFU- Lørdag aften blev fejret på fornemmeste manér USA. med gallamiddag i midten af København med ’New Nordic Cooking’ - en kulinarisk oplevelse De første deltagere ankom torsdag d. 20. marts, som deltagerne sent vil glemme. konferencen sluttede søndag d. 23. marts. Det De tidlige formiddagstimer søndag, blev brugt til danske medlem af YFU-USA’s bestyrelse, David at snakke om bl.a. advocacy og strategien for nye Trads, holdt åbningstalen om YFU’s mission, og YFU-programmer verden over. Der kan læses om hvor vigtigt det er at holde fokus på, hvad YFU meget mere om det førstnævnte i denne sektion. er sat i verden for. Den næste dag gik med EEE- Efter disse møder blev der stemt om forskellige YFU’s indberetning på en dag, hvor mødet om forslag i plenum, og der blev valgt et nyt medlem YFU’s strategi var hovedpunktet på dagens menu. ind i EEE-YFU’s bestyrelse. Aftenens menu stod derimod på dansk smørre- Konferencen var en stor oplevelse for redaktionen, brød i Christianshavn. Redaktionen var ikke til og vi håber, at du som læser vil nyde denne sektion stede til denne middag, men rygterne fortæller om om en af YFU’s højeste instanser. 16

Youth For Understanding

Maj 2014


YFU Cannot Become a

Commodity Af Svend Ubbe Ebbesen

“YFU needs to find a way to stay relevant. I think the biggest concern that I have, is how to differentiate ourselves from the competition, because if you don’t differentiate, you become a commodity”. During the EC 2014, Newsletter had the pleasure of interviewing some very interesting and important personalities within the YFU society – one of them being Albert Chen. He is the Vice President and Chief Operating Officer of YFU-USA and his main responsibility involves change management within YFU-USA. Chen was attending the European Conference because of the great influence that the status of YFU-USA has on the European outbound programs. Chen actually is relatively new to the YFU community, because of the fact that he started working in September, but he has already got some interesting points with regards to the development of the YFU organization for the years to come. We asked him about his motivation for working for the organization and he gave us a pretty interesting answer: “The fact that the organization was so broken, was so attractive to me because as a change manager with so many issues at hand, this was a huge opportunity for me”, but

what kind of issues does YFU have? – “The organization is at a cross road in its history, it’s at a point where it needs to professionalize to some degree, the organization needs to look at its shortcomings and also look into the future to see where we need to be in order to grow there. A lot of our history has been about doing what we do today, but if you do that you never get to any goal – we need to be in a place where we know where we are going, and that’s going to require a lot of strategic design”. The Great Amount of Inbound Students It is no secret that almost every European YFU organization is extremely dependent on YFUUSA’s ability to find host families and place the big amount of inbound students that the country receives every year. We all know how difficult the struggle for host families can be just within our own borders so how come that YFU-USA is able to place up to 91 % of the YFU students worldwide in America? “The culture of YFU-USA is based around placement. Where many other organizations are based around outbound the whole business model of YFU-USA is based around placement – and that needs to change to create a better balance between inbound and outbound”. Having 17


Albert Chen talking about the changes of YFU-USA. Foto: Jacob C. Brandt

the great amount of students in mind, how do you ensure and sustain the quality of the host families? According to Chen there are two main factors to this question: “One: We have to build better system so that we become more efficient in the way we do host family placement – do it earlier or have better contingency plans to maintain the quality. Number two: We have to start thinking in terms of strategic design meaning building pipelines for, for instance host families. Understand that trying to get someone to host this year, is a herculean task – to call someone up, convince them to host a student this year is a terrible model. Therefore we have a 2-3 year pipeline, creating stickiness in our system so that we’ll be able to provide almost a supply of host families, and then the quality improves with supply”. The Greatest Challenges We asked Chen on the status of the market of youth exchange and how to react and overcome the challenges that our organization faces these coming years. According to Chen “the whole market is shrinking at the moment, so YFU needs to find a way to stay relevant. I think the biggest concern that I have, is how to differentiate our18

Youth For Understanding

Maj 2014

selves from the competition, because if you don’t differentiate, you become a commodity. The fact that the EEE leadership here at the conference, and basically all of us in YFU, can’t in a few couple of sentences say what is different between us and all the other organizations means that we’ve become a commodity and that’s probably one of the reasons why it’s very difficult to do our global branding etc. We have to start making programs that actually do differentiate and then afterwards we can message upon those programs.” The global economic crisis has been tough to the European organizations, but it has definitely also set its marks on the American society. Do you think that the shrinking of the market that you are talking about has anything to do with the economic crisis? “Actually I don’t think that the economy is that big a factor, the bigger factor is cultural shifts. The parents of the generation of kids born in 1999-2000 are tighter bound to their kids; there is a greater sense of unity and love than there was in the 70’s, 80’s and so on. So the cultural shift concerns about whether to go on an exchange during high school or during university. A lot of people go through university because they don’t


Sara Brandt addressing the audience on advocacy. Foto: Jacob C. Brandt.

know how it’s going to affect them for high school. One of the things that YFU-USA has to do is to do some studies to find out whether it’s actually true that studying abroad will help you to get into college, because if it’s not true then we have a very big problem. On the other hand if it is true then we need to have concrete numbers to be able to do our advertising”. The Elevator Pitch We asked Albert Chen about how he would define the most important role of YFU as an organization. To this question he proudly presented his YFU elevator pitch: “We are a youth exchange organization with the mission to promote public diplomacy through global citizenship in an international exchange”. After having interviewed Albert Chen it seems to the editors of Newsletter that YFU-USA has got its hands on a highly qualified, enthusiastic and kind personality. Fortunately Chen expects to be working for YFU for a lot of years to come. Or as he says it himself: “I’ll be a part of YFU as long as there are trouble and problems, and the organization will have me”.

The Suit and Tie Anecdote At the European Conference Newsletter noticed one thing about Albert Chen appearance – where almost all of the other conference participants would wear a pair of jeans and a T-shirt, Chen was always wearing a suit with a tie. During the conference we heard rumors that the suit contained an anecdote of a real culture shift – so Chen, tell us: “When I joined YFU-USA the organization was very relaxed and I was told: ‘you don’t wear a suit, you don’t wear a tie’. We noticed that because we work so hard we tend to wear more comfortable clothes and not concern as much about our surroundings. None the less we found out that we had some behavioral issues, not necessarily big problems, but people coming a little bit later or people who didn’t clean up their work areas. So, instead of saying; ‘you have to come on time’ or ‘you have to clean up everything’ I started to wear a tie to work. The next day the President did, and the next day the Finance Director did and the next day the Vice President of programs did. The women started wearing nicer clothes, people started cleaning up their spaces, people started coming to work on time and everything professionalized – everything without telling anybody anything. Culture shift and change management is often about doing things so the people want to do it without having to force them to do it. And that’s why

I suit up every day.”

19


“Communication is a skill, lobbying is a talent” Af Svend Ubbe Ebbesen ”Der er ikke noget andre mennesker elsker mere lave noget medieovervågning (dette kan gøres end dem selv. Derfor er kunsten at få dem til at vha. af en medieovervågningsagent på Google) tale om sig selv – i hvert fald til en start”. hvor man tydeligt får kortlagt (deraf begrebet ’mapping’) hvem der interesserer sig for det omSåledes lyder et af rådene fra Rulle Grabow West- råde man selv ønsker at påvirke, hvem der har en ergaard. Under Europæisk Konference optrådte positiv holdning til ens formål, hvem der har inGrabow som oplægsholder under ’Advocacy Ses- teresser såvel som indflydelse indenfor emnet osv. sion’. Dette gjorde hun qua sin mangeårige erfaring Efter et stykke tid som observant vil man så have indenfor lobbyarbejde, sit arbejde som spindoktor kortlagt hvem der er interessenter indenfor omfor tidligere fødevareminister Henrik Høeg og in- rådet og hvem der altså grundet deres interesse, denfor andre relevante arbejdsområder. Grabow kunne tænkes at ville hjælpe en organisation som har arbejdet for store virksomheder som Danske YFU”. Men hvordan skal man så tage kontakt til Bank, TDC m.fl., men i 2011 startede hun eget disse personer der ofte har en presset hverdag med firma og har på den måde arbejdet ’freelance’ lige få ledige minutter og pauser? ”Det handler om at siden. Newsletter sad med til hendes session og levere budskabet kort, kontant og interessant. Det fandt emnet så interessant at vi tænkte det måtte handler om at præsentere emnet som en rigtig deles med en mere bred skare af YFU end blot dem sælger på den klassiske ’nu skal du høre hvad jeg der deltog i EC2014. Derfor kontaktede vi hende kan hjælpe dig med’-måde, fortælle om det fælles for at få uddybet nogle af hendes pointer. problem som derefter helst ledsages af en løsning på problemet. Hovedsageligt handler det om at Mapping gøre det til en ’win-win-situation’ for interessenten Det bliver ret hurtigt tydeligt at et begreb man bør såvel som YFU”. kende som lobbyist er ordet ’mapping’. ”Mapping er det første punkt på dagsordenen hvis man øn- Efter kontakten er etableret handler det om at pleje sker at fremme sin egen sag gennem lobbyarbejde. relationen. Tillidsforholdet mellem interessenten Det handler utroligt meget om at sætte sig ned, og YFU er altafgørende hvorfor det også er vigtigt 20

Youth For Understanding

Maj 2014


Paneldebat om advocacy. Fra venstre: Anke Müller, Brian Jurczik-Arnold, Rulle Grabow og Sara Brandt. Foto: Jacob C. Brandt

ikke at bryde løfter og generelt sørge for at de ting man aftaler, bliver til noget. Netop dette personlige tillidsforhold er interessant for en organisation som YFU idet de forskellige ansvarsområder jævnligt skifter hænder inden for foreningen. Således kunne man også nemt forestille sig at en person indenfor YFU varetog lobbyarbejdet i måske to år, hvorefter en ny tog over - hvordan bør dette skift fra YFU’er til YFU’er håndteres ift. interessenten? ”Ved et sådant skift sørger man selvfølgelig for at invitere sin kontakt på kaffe for at afslutte ens personlige samarbejde. Ved selvsamme café-møde præsenteres så ens efterfølger for på den måde at overføre den helt personlige kontakt helt fysisk – lidt på samme måde som hvis man skal have en ny sagsbehandler nede i banken så får man også en introduktion til personen”.

hvis man elsker at gå til receptioner, så er man også en god lobbyist. Fordi man så ikke synes det er skræmmende at være sammen med så mange ukendte mennesker, men i stedet ser det som en mulighed for at lære noget nyt om andre mennesker”.

At være en god lobbyist kræver talent Ikke alle er egnede som lobbyister. Under Grabows session blev vi præsenteret for hendes talemåde; ”communication is a skill, lobbying is a talent”. Men hvordan ved man så om man er et talent indenfor lobbyisme? ”Man er et talent indenfor lobbyisme hvis man har en levende interesse for andre mennesker. Faktisk kan det beskrives meget kort;

1. Hvem er ansvarlig? 2. Hvorfor er tilskuddet blevet fjernet? Det er det formodentlig fordi der ikke var nogen der kunne se værdien i at give det, altså: 3. Hvorfor synes folk at udveksling og YFU er værdiløst på et sådant niveau at de tager vores tilskud fra os og hvordan får vi ændret denne opfattelse?

Case: Statstilskud Statstilskuddet på 10.000 kr. som enhver familie der sendte sit barn afsted på udveksling i flere år har kunnet anmode om at modtage, er som bekendt blevet fjernet i finansloven. Hvordan ligger landet nu, i forhold til evt. at genindføre tilskuddet og hvad skal YFU foretage sig af lobbyarbejde for at sikre at sådan noget ikke sker igen? ”Det er svært at give en eksakt handleplan for hvordan der skal lobbyeres ift. statstilskuddet, men de gyldne råd er altid gældende, dvs. at finde ud af:

21


De danske frivillige på plads i help desken. Foto: Jacob C. Brandt.

4. Hvordan får vi ’mappet’ problematikken således at vi kan få sagt til folk at tilskuddet har en kæmpe betydning. Dette bør illustreres ved at fremvise hårde tal og kontanter der viser at så og så mange ikke kommer på udveksling – kort sagt demonstrere faktiske betragtninger.

dygtig arbejdskraft med udenlandsk erfaring så vil man muligvis kunne ændre på situationen ved regeringsskiftet såfremt man lobbyer helt vildt heftigt overfor dem som står til at komme til magten samtidig med at man har sin research i orden”.

Uden medieomtale duer foreningen ikke… ”Hvis ikke man er i medierne så eksisterer man jo de facto ikke. Hvis YFU aldrig er i medierne og der ikke er nogen der stiller sig op og siger at tilskuddet er fantastisk og at det vil være en katastrofe hvis det forsvinder, så ser politikerne jo ikke nogen fare i at fjerne tilskuddet. For der er ikke nogen der råber og det gør tilsyneladende ikke nogen noget, helt i modsætning til Amnesty, sprøjtegift etc. hvor der altid vil være nogen der hyler op så snart man aner forandringer. Usynlighed er altså også et kri”Når først pengene er fjernet, så er de svære at få setegn for hvis folk ikke kender en, kan de heller ind igen medmindre man begynder at rasle med ikke være allieret med en”. dommedagstrommerne og fortælle om hvilken effekt afskaffelsen af tilskuddet har haft for udvek- Bottom line sling – alt sammen bakket op af hårde facts og tal. Det lader til at der er flere forskellige parametre Hvis YFU bruger tiden fra nu af og til et eventuelt som YFU som forening kan/bør stille på i forhold regeringsskifte på at regne ud hvor stor en ef- til vores indflydelse på beslutningstagerne, synfekt afskaffelsen har haft for evnen til at tiltrække lighed i medierne og generelt vores relationer, Ideelt set skal man faktisk bare undgå at man bliver sat i en sådan situation, dvs. man skal have lyttelapperne ude og finde ud af om der er på vej til at ske radikale ændringer indenfor ens interesseområder.” Ifølge Grabow handler det altså om at være proaktiv og allerede inden problematikkerne bliver bragt på bane, have etableret tillidsforhold til mennesker inde i f.eks. ministerierne således at de kan ringe en op for at fortælle om en igangværende forhandling.

22

Youth For Understanding

Maj 2014


Der var rig mulighed for at spise gratis soft ice på hotellet. Foto: Jacob C. Brandt.

forbindelser og netværk til omverdenen. Og eftersom Grabows bedste svar på mit spørgsmål; ”hvad er dit bedste råd til YFU på nuværende tidspunkt?” er ”se at komme i gang med at blive dygtige lobbyister, få skabt jer et netværk og sæt en overvågningsagent op på Google så I har fuldstændigt tjek på hvad der rører sig indenfor jeres område”, så må man formode at netop disse arbejdsområder inden for foreningen bør prioriteres højt og måske endnu højere på dagsordenen end de prioriteres i dag. Newsletter vil gerne rette en tak til Rulle Grabow Westergaard for at tage sig tid til at besvare vores spørgsmål på en ganske almindelig hverdagsaften.

23


Et brand er ikke

bare et logo Af Jacob C. Brandt

Klokken er 8 om morgenen, og vi sætter os til bords med Joshua. Hans tørre humor er allerede opvarmet fra morgenstunden. Gallamiddagens strabadser har sat sine spor på Newsletters udsendte. Efter lidt hurtig hyggesnak, begynder Joshua Beatty, Director of International Programs at fortælle lidt om sig selv.

omvæltning at komme på udveksling uden rigtigt at vide hvad det gik ud på. Min japanske skole lå faktisk ved siden af Tokyo Tower, som Godzilla væltede i en af filmene.” YFU markerede sig fra starten Faktisk er Beatty meget ny i YFU.

“Jeg er født i staten New York, og var udvekslingss- “YFU kom ind på min radar, da jeg i high school tudent i Japan, da jeg var 16.” efter at være kommet hjem, hørte om det igennem en ven, som havde været i Tyskland med organisaSiden har han været på en fokuseret sti imod in- tionen. Min egen udvekslingsoplevelse fik mig til ternational udvikling og uddannelse. Før Beatty at starte en international klub på min high school, startede ved YFU for 8 måneder siden, har han ar- hvor vi modtog de udenlandske studenter som gik bejdet i Washington D.C. i 9 år. på vores skole. De fleste af disse kom faktisk fra YFU. Under mit ophold i Japan fandt jeg ud af, “Det har mest været inden for universitets- og hvor meget mere velforberedte de studenter YFU lærerudveksling, hvor jeg har hjulpet til med at sendte af sted var, end jeg selv. Det samme gjaldt styre de internationale kontorer.” også dem, som kom til USA.” Udvekslingsoplevelsen i Japan havde stor betydning for ham, og var starten på et eventyr inden for internationalt arbejde. “Jeg var student hos AFS, og var så heldig at få et legat af Tokyos regering til at komme et år på udveksling. Oprindeligt kommer jeg fra en meget lille by, så det var en enorm 24

Youth For Understanding

Maj 2014

Efter flere års arbejde inden for den førnævnte universitets- og lærerudveksling, hørte Beatty om jobbet igennem hans gamle mentor og ven fra hans udvekslingsophold. ”En ven som var af sted med YFU i 80‘erne hørte


Joshua Beatty, til højre, var et af konferencens store smil. Foto: Jacob C. Brandt.

om den åbne stilling, og fortalte mig, at jeg blev nødt til at ansøge til jobbet. Min titel er Director of International Programs, men jeg har i virkeligheden mange forskellige ansvarsområder inden for mit arbejde. Jeg hjælper blandt andet til ved markedsføring, hvor vi er i gang med det nye marketingprojekt. Kristian Risagers arbejde i det Internationale Sekretariat har hjulpet mig en hel del med at finde mit fodfæste, idet jeg kommer udefra med en anden arbejdskultur. Det er vigtigt for mig at kommunikere med mennesker på samme måde som de fungerer.”

Hvad forventer du at få ud af konferencer som denne (Europæisk Konference red.)? “Det er vigtigt for mig, at alle får noget ud af konferencen som de kan bruge til noget. At kommunikationen foregår ansigt til ansigt, ændrer også en hel del i den måde vi tænker på hinanden på. Det gør det også lettere at løse vores problemer med hinanden, hvilket altid burde være vores hovedmål.“ Et af emnerne på EC2014 var ændringen af YFU’s image internationalt.

Beatty og det Internationale Sekretariat I sine 7 måneder hos det Internationale Sekretariat “Den første ting jeg sagde til dette var: Et brand har Joshua oplevet et væld af udfordringer. er ikke bare et logo. Et brand er derimod hele opfattelsen af os som organisation. Når folk ser YFU “Vi er over 50 nationale organisationer i YFU net- skal de tænke; udveksling, tillid og sjov. Den slags værket, så det bliver hurtigt vanskeligt at arbejde ting som er ens for YFU over hele verden. Det sker sammen, hvis alle gør deres ting forskelligt. Det bare ikke nu, eftersom selv vores organisations hiskan bruge 100 gange flere resurser end nødven- torie bliver fortalt på forskellige måder rundt omdigt. Det vigtigste for mig er at udveksle det højeste kring i verden. Målet er at have et internationalt antal studenter vi kan, hvilket jo gør verden til et brand klar til den internationale konference ved bedre sted. Det er mit hovedmål, at vi kan kom- slutningen af oktober i år. Vi har nedsat en global munikere ordentligt med hinanden, så vi kan få så brandingkomité som tager sig af det. Vi ville have mange studenter af sted som overhovedet muligt.” eksperter inden for branding og marketing, og det 25


Traditionelt dansk smørrebrød blev nydt fredag aften. Foto: Cornelia Chrone

har vi fundet. Forhåbentlig er logoet også klar til denne tid.” En sidste hilsen Hvad tror du gør YFU unikt? “Det er unikt, at vi er så mange forskellige lande og forskellige kulturer som har samme mission og formål. Vi får mulighed for at bruge de ting som vi har lært på udveksling i styringen af organisationen. “ Hvad synes du så om Danmark? “Jeg elsker det. Da jeg var en lille dreng boede jeg hos min oldefar, som var emigreret fra Danmark da han var lille. Han havde ikke så mange minder derfra, men han havde en masse danske ting hængende rundt omkring, hvilket virkelig gjorde mig interesseret i landet og LEGO. Jeg vil gerne sige mange tak til YFU Danmark og deres arbejde i forbindelse med konferencen. Og så mange tak for at sende Kristian Risager herover, han har gjort det perfekt.”

26

Youth For Understanding

Maj 2014


”My expectations to the conference have been to have fun and to meet old friends”

“I like Denmark a lot

because of the bicycles and the happy

people – I mean, you’re the happiest country in the world!” – Deanis Kreilis, Letland

“I really think that

YFU needs to focus more on advocacy”

– Xavier Ory, Belgium

27


Husker du? Af Dorthe Bjerregaard Da jeg var senior på min high school kom jeg også med til Prom. Vores tema var “An Evening in the Orient” og jeg var af sted sammen med mine udvekslingsveninder. På billedet er Danmark, Frankrig, Finland, Sverige og Tyskland repræsenteret. Vi havde en rigtig hyggelig aften med alle de klassiske elementer: Lækker middag på en fin restaurant, selve festen, lejet limousine - og altså dette fantastiske billede.

28

Youth For Understanding

Maj 2014


Min værtsfamilie og jeg tog på camping i Labor Day-weekenden i starten af september. Jeg var altså næsten lige ankommet og kun lige ved at falde til. Men en forlænget weekend med en hvis legemsdel i vandskorpen gør underværker i forhold til at komme tættere på hinanden. Vi var ved Guadeloupe-floden i Texas, hvor vi bl.a. en hel dag “tubede” ned af floden i disse bilslanger. Virkelig hyggeligt.

29


Formandens klumme:

Vision, Mission, Formål og hverdagen Af formand Ditte Clément

I forrige weekend, da vi var samlet til foreningsdag i Huset, var et af emnerne på dagsordenen fremtidens YFU. Et stort emne, som skabte livlig debat. Debatten handlede blandt andet om vores vision, mission og formålsparagraf, for i virkeligheden er det jo de elementer der viser os hvor vi skal hen i fremtiden.

30

For dem, der ikke har formålsparagraffen helt frisk i erindring, så er her en gengivelse fra YFU Danmarks vedtægter:

For ca. 6 år siden var jeg med til at formulere YFU Danmarks vision, med udgangspunkt i input der var indsamlet i foreningen gennem mange måneder, måske år. Det var en spændende proces som blandt andet indebar diskussion af hvad en vision er, hvad den gør for os som forening. Intentionen er, at visionen skal være vores ledestjerne, det vi altid stræber efter. Visionen underbygges af vores mission, den der er formuleret i vores formålsparagraf. Det er den der viser os vejen. Jeg ved ikke hvornår dette formål blev formuleret og vedtaget, eller hvornår det sidst har været debatteret om vores formålsparagraf stadig viser vejen for YFU Danmark.

§ 2 Foreningen er en selvejende non profit forening, hvis formål er, a) at fremme mellemfolkelig forståelse gennem international ungdomsudveksling og uddannelse af foreningens medlemmer i samarbejde med andre landes YFU-foreninger, b) at arbejde for økonomisk støtte, goodwill, programmernes gennemførelse og billiggørelse, c) gennem uddeling af stipendier at medvirke til at flest mulige unge får mulighed for at deltage i foreningens udvekslingsprogrammer, d) at fremme sammenholdet mellem unge, der vender hjem til Danmark efter deltagelse i foreningens udvekslingsprogrammer, værtsfamilier samt foreningens øvrige medlemmer, og e) at søge kontakt med interesserede personer, der vil virke for foreningens sag og som kan stå inde for foreningens formål.

Det er måske farligt at stille spørgsmålstegn ved noget så fundamentalt som vores formål, men jeg vover pelsen. Det er tid til et eftersyn.

Lad mig først slå fast, at jeg synes det er gode ting at arbejde for og med, men som formålsparagraf synes jeg den er meget lang. Desuden synes jeg,

Youth For Understanding

Maj 2014


Ditte Clément har været formand for YFU-Danmark siden foråret 2013. Foto: Ditte Clément.

at den blander mål og midler og sidst men ikke mindst synes jeg, at der er noget der mangler.

at økonomiske støtte, goodwill, billiggørelse og stipendier er midler til at nå et mål.

Når jeg som repræsentant på diverse orienteringsmøder, informationsdage, eller helt private sammenkomster udenfor YFU fortæller om hvad YFU er, hvad vi arbejder for og med, så må jeg konkludere, at det er yderst sjældent jeg nævner YFUs formål. Ud fra devisen om at man har 15 sekunder til at fange tilhørerens opmærksomhed, så er det ikke oplagt at trække fem relativt lange punkter frem. I min optik er den eksisterende formålsparagraf ganske enkelt ikke brugervenlig som præsentation af hvad YFUs formål/mission er.

Jeg vil også tillade mig at stille spørgsmålstegn ved om det er YFUs formål at fremme sammenholdet mellem foreningens medlemmer. I min optik er sammenholdet en konsekvens af at vi arbejder mod det fælles mål i YFU.

Når jeg sætter ord på hvad YFU er og hvad det er vi som organisation bidrager med til samfundet, så tænker jeg blandt andet tilbage på YFUs grundlægger Rachel Andresen. For hende var verdensfred drivkraften. Jeg kunne ønske mig at det var mere tydeligt i vores formål, at det til stadighed er et vigtigt element i YFUs eksistens. Jeg kunne også ønske mig at det var mere klart i vores formål hvad der er målet og hvad der er midlerne til at nå målet. Blandt andet mener jeg

Alt dette er meget mere interessant at diskutere med jer, end det er at føre monolog her i en klumme. Nu har jeg vovet pelsen og jeg har sat ord på nogle af mine tanker. Jeg håber det kan give anledning til refleksion ude i foreningen omkring hvad YFU Danmarks formål er. Måske kan det endda resultere i en debat i regioner, udvalg, eller hjemme over middagsbordet. Én ting er sikker: den dag YFU Danmark skal have en ny formålsparagraf, så er det vigtigt at vi alle sammen kan se vejen i den, så byd endelig op til dans, dialog, debat eller lignende og del dit helt eget syn på YFUs formål. Ordet er frit.

31


Udfordringer består - frivillige forgår Af Bjørn Ubbe Ebbesen

Statstilskuddet er droppet trods hårdt arbejde fra flere af foreningens frivillige. I denne artikel reflekterer Bjørn Ubbe Ebbesen over hvorledes YFU kan agere politisk uden at blive afhængige af enkelte frivilliges engagement i foreningen. For hvordan håndterer vi, at udfordringer består, mens de frivillige løbende skiftes ud? ”… hvis vi ønsker at sikre de bedste forhold for såvel nuværende medlemmer som fremtidige studenter, så er vi nødt til at agere politisk.” Sådan skrev Ronja Lundberg i sidste udgave af Newsletter. Teksten der ledte til denne konklusion rummede en anerkendelse af det hårde arbejde, som en lille håndfuld frivillige lagde i at forsøge at sikre statstilskuddet, men samtidig en erkendelse af, at den kamp som var blevet kæmpet havde været umulig at vinde. Sagen er nemlig den, at en frivillig forening der drives af skiftende hold af frivillige vil have svært ved at skabe og vedholde den kontakt til meningsdannere, som er absolut nødvendig for at YFU kan præge den lovgivning, der i sidste ende påvirker vores muligheder for at sikre udvekslingsophold af stor kvalitet.

32

Youth For Understanding

Maj 2014

Det centrale element, som er nødvendigt for en vedblivende påvirkning af meningsdannere og beslutningstagere, er kontinuitet. En af grundene til, at kampen for statstilskuddet endte i et nederlag var efter min bedste overbevisning, at vi manglede et stærkt politisk netværk. Hvis YFU vil være med til at præge den politiske dagsorden, så kræver det, at politikere og meningsdannere løbende er opdaterede og bevidste om det arbejde vi udfører og de problemer vi står overfor. Et sådant netværk med løbende informationsudveksling er ikke nemt at etablere, da det bygger på personlige relationer personlige relationer, der i værste fald kun holder så længe den/de involverede frivillige er aktive. Heri ligger den centrale udfordring, som vi som frivillig forening står overfor i forbindelse med en løbende kontakt med politikere og meningsdannere. En del af løsningen på den løbende udskiftning i det frivillige korps består i, at samarbejde med ligesindede udvekslingsorganisationer. Dette samarbejde eksisterer naturligvis allerede, men hvis vi virkelig skal have slagkraft, så må vi styrke dette samarbejde yderligere. Et andet centralt element for at skabe bedst mulige forhold for en etabler-


Bjørn Ubbe Ebbesen.

ing af denne form for netværk beror på en af mine kæpheste: videredragelse af erfaringer til de frivillige der kommer efter. For trods den dystre overskrift på denne artikel, så kommer der altid nye frivillige efter de der forgår - jo nogle gange vender de gamle frivillige endda lyslevende tilbage. Det er vigtigt for foreningen at have en løbende transition mellem gammel og ny frivillig, men særligt på et område, der er så særligt følsomt overfor personlige relationer er det vigtigt, at den løbende inddragelse af nye medlemmer er konstant - det vil dreje sig om at skabe en relation mellem den overtagende frivillige og vores politiske netværk allerede inden den gamle frivillige forgår. Dette er ikke en nem opgave! Enhver frivillig har på et eller andet tidspunkt pludselig mærket at de egentlig hellere vil lave noget andet, og i sådan en situation er det sidste man har lyst til at skulle til at finde en afløser og sætte denne ind i arbejdet. Af denne grund må vi være på forkant med engageringen og oplæringen af nye frivillige, så vi undgår at stå i en situation hvor vigtige relationer går tabt med den frivilliges engagement.

med etablering af relationer til de meningsdannere og politikere, der afgør vores rammer er det afgørende, at vi skaber en kontinuerlig og professionel kontakt. Om en måneds tid drager en gruppe frivillige til Folkemødet på Bornholm for at gøre opmærksom på YFUs interesser. Undertegnede er én af dem og jeg håber, at vi vil være i stand til at bygge videre på det store stykke arbejde, der allerede er lagt for dagen af andre frivillige. For det er afgørende for organisationens indflydelse, at vi etablerer en løbende kontakt med de mennesker der påvirker vores handlemuligheder. Vi kan ikke undgå at problemer består, men vi kan arbejde for, at vores erfaringer også lever videre med nye frivillige.

Ovenstående pointe er som nævnt gældende for hele foreningens arbejde, men særligt i forbindelse 33


Tænk på din fremtid kom til Rebild 3014

rebildfest.dk/tilmelding Eller scan QR-koden:

Er du ekspert i at finde på sjove sociale arrangementer? Vi har planer om at lave nogle særlige arrangementer for vores interviewere, og vi efterlyser derfor en frivillig, der kan se det som en udfordring at planlægge nogle spændende arrangementer for interviewerne. Vi forestiller os, at arrangementerne skal afholdes zonevis 1-3 gange årligt. Du skal selv være med til at definere din rolle og 34

Youth For Understanding

Maj 2014

til dels også opgaverne – synes du, at det lyder spændende så skriv til mariannerasmussen@yfu. dk og fortæl os, hvorfor vi skal vælge netop dig til denne nye, spændende rolle. Vi håber, at du kan deltage i Interviewgruppens næste møde i Huset den 29. juni. Interviewgruppen


Bestyrelsen be@yfu.dk

Formand Ditte Clément ÅRH

Næstformand Maria Juhl Andersen SJY

Næstformand Jens Bie Andersen NSJ

Claes Mosgaard Lauritzen KBH

Emil Minana ÅRH

Asger Anker Sørensen KBH

Marie-Louise Kristensen NFY

Regionsledere

Sofie Engelbrecht KBH kbh@yfu.dk

Alexander Rauff KJY kjy@yfu.dk

Camila Holm MJY mjy@yfu.dk

Phillip Søgaard MSJ msj@yfu.dk

Katrine Alsaker MVJ mvj@yfu.dk

Thea Brammer NFY nfy@yfu.dk

Julie Dahl NJY njy@yfu.dk

Freja Maas NSJ nsj@yfu.dk

Lea Bohn SFY sfy@yfu.dk

Susanne Kjær SJY sjy@yfu.dk

Julie Stensballe STØ sto@yfu.dk

Lea Pape THY thy@yfu.dk

Maja Johansen VJY vjy@yfu.dk

Ane Alberte Houmann ÅRH arh@yfu.dk

Newsletter nl@yfu.dk Ansvarshavende redaktør Svend Ubbe Ebbesen SFY

Redaktør Jacob Christian Brandt SFY

35


Afsender: Youth for Understanding Danmark Stationsvej 4 5690 Tommerup st. Danmark

SkalSkal du rejse? Få rabat gennem YFU!YFU! du rejse? Få rabat gennem

m medlem har du mulighed for at få rabat, når du skal ud i verden. Det gælder både vaccinationer, rejser og rejseforsikring. Som medlem har du mulighed for at få rabat, når du skal ud i verden. Det gælder både vaccinationer, rejser og rejseforsikring.

l du vaccineres før din rejse, kan du i Når du køber din rejse gennem Jysk Som YFU-medlem får du 20 % rabat på Når din rejse Som YFU-medlem Skal du vaccineres dinhos rejse, kan du i ft af dit YFU-medlemskab få før rabat Rejsebureau får du du køber 6 % rabat fordigennem du er Jysk rejseforsikringer hos Gouda får du 20 % rabat på Rejsebureau får du 6 % rabat fordi du er rejseforsikringer hos Gouda kraftVaccinations af dit YFU-medlemskab hos af YFU. nske Lægers Service, somfå rabat medlem Rejseforsikring. medlem af YFU. skal du Rejseforsikring. Lægers Vaccinations Service, som klinikkerDanske over hele Danmark. Du skal finde ud af præcis hvilken For at gøre brug af rabatten Du skal finde ud af Derefter præcis hvilken har klinikker over hele Danmark. rejseforsikring du skal bruge. For at gøre brug af skal du batten er på 15 % på selve medbringe dette Newsletter, sårabatten Jysk rejseforsikring du sekretariat, skal bruge. Derefter kontakter du YFU-Danmarks Rabatten er på 15 % på selve cinationen. Konsultationsgebyret er 50 Rejsebureaumedbringe kan se dit dette navn Newsletter, øverst på så Jysk du YFU-Danmarks sekretariat, som selve bestillingen. Rejsebureau kan se dit navn øverst på står forkontakter vaccinationen. Konsultationsgebyret er 50 siden. som står forposten, selve bestillingen. Du får et girokort med som skal siden. kr. skal rekvirere en rabatblanket fra Kontakt Grupperejser på grupper@jr.dk Du får et girokort med posten, som skal betales, før forsikringen dækker. Kontakt Grupperejser på grupper@jr.dk DuDerefter skal rekvirere rabatblanket fra henvendelse. retariatet. kan duen bestille tid ved betales, før forsikringen dækker. ved henvendelse. Sekretariatet. Derefter kan dlvs.dk, og fremvise blanketten, når du du bestille tid på dlvs.dk, og fremvise blanketten, når du l vaccineres. skal vaccineres.

U-Danmarks sekretariat kan kontaktes på e-mail yfu@yfu.dk og telefon 64 76 30 06. YFU-Danmarks sekretariat kan kontaktes på e-mail yfu@yfu.dk og telefon 64 76 30 06. eresserede kan blive medlem af YFU på yfu.dk/blivmedlem . Interesserede kan blive medlem af YFU på yfu.dk/blivmedlem .

ne blanket er gældende til og med september 2013. Alle betalende medlemmer får herefter tilsendt en ny. Denne blanket Alle betalende medlemmer fårfår herefter tilsendt en ny. Denne blanket er er gældende gældendetil tilog ogmed medseptember september2013. 2014. Alle betalende medlemmer herefter tilsendt en ny.

Newsletter - Maj 2014  

YFU's medlemsblad, Newsletter. Newsletter byder i denne omgang bl.a. på kritisk journalistik fra Rasmus Schäffner, ’begivenhedsrapporteringe...

Newsletter - Maj 2014  

YFU's medlemsblad, Newsletter. Newsletter byder i denne omgang bl.a. på kritisk journalistik fra Rasmus Schäffner, ’begivenhedsrapporteringe...

Advertisement