Page 1

•Стратегія розвитку

•ФОТОГУРТОК

•Нові випуски

В Укрпошті стартував проект «Дистанційне навчання» с. 3

МАТРИЦЯ: світлочутливість, розміри, кроп%фактор

900 років Уставу Володимира Мономаха

с. 7

с. 5

№8 (633)

П’ЯТНИЦЯ, 22 ЛЮТОГО 2013 РОКУ

•ВІТАЄМО!

Дорогі наші чоловіки! День захисника Вітчизни прийміть найщиріші вітан ня, адже 23 лютого – це день ушанування вашої сили, мужності, волі, надійності та честі. Всі чолові ки, незалежно від характеру, темпе раменту та професії, за своєю при родою – справжні воїни. Яскравим взірцем для наслідування були і за лишаються поштовики, які вико нують свою місію із забезпечення надійного поштового зв’язку в будьяких умовах. Згадаймо й на ших дідів і прадідів, які своєю муж ністю та відвагою завойовували спокій під час воєнних лихоліть і стабільність для нащадків. А для нас, жінок, ви були й бу дете справжньою опорою. Щоб за хистити від холоду, ви зігріваєте нас своєю турботою; щоб вберегти від самотності – завжди вислухо вуєте нас, а щоб додати нам упев неності, обдаровуєте нас комплі ментами. Тож бажаємо вам здоров’я, гар монії, любові, завжди і в усьому бути на висоті.

У

Нехай ваші руки завжди бу дуть сильними, серце – безстраш ним, доля – прихильною, а очі – щасливими. Спасибі вам за те, що ви завжди поруч! Оксана ПЛОТНІКОВА, генеральний директор УДППЗ «Укрпошта»

•ДЕРЖАВНИЦЬКИЙ ПОГЛЯД

Ваграм Гулян: «Відстоюватиму інтереси пошти!» Розпорядженням Президента України за № 83/2013рп від 18.02.13 р. Ваграма Гуляна призначено головою Зміївської районної державної адміністрації Харківської області. айже 30 років свого трудо вого життя Ваграм Генри хович присвятив Укрпош ті. Почав трудову діяльність у 1984 р. З 1990 р. працював заступ ником головного інженера Хар ківського поштамту, технічним директором обласного підприєм ства поштового зв’язку «Харків пошта». З 1997 р. і донедавна Ваграм Ген рихович обіймав посаду директора Харківської дирекції Укрпошти. Сміливий, відданий своїй справі, наполегливий, вимогливий до себе та підлеглих, досвідчений керівник, який до тонкощів знає свою справу, – він зміг сформувати справжню ко манду професіоналів, завдяки зла годженій роботі якої Харківська ди рекція є однією з провідних на під приємстві. Самовіддана праця Ваграма Гу ляна оцінена багатьма держав ними нагородами, серед яких ор ден «За заслуги» ІІ та ІІІ ступенів,

М

• УКРПОШТА НЕ МАЄ МЕЖІ – ЦЕ МІСТОК ВІД ДУШІ ДО ДУШІ! •

Почесна відзнака Президента України, Почесна грамота Верхов ної Ради, Почесна відзнака Мініс терства зв’язку України та інші. Третє скликання поспіль його обирають депутатом обласної ра ди. Високий професіоналізм, ко лосальний досвід керівної та гос подарської роботи, особисті риси, безумовний авторитет, повага тру дового колективу та представни ків органів влади визначили по дальший трудовий шлях Ваграма Генриховича, довіривши йому очолити один із найпотужніших та перспективних регіонів області. Днями Ваграма Генриховича на городили Почесною грамотою з нагрудним знаком «Почесна відзна ка» Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта». Скориставшись наго дою, «ПВ» поставив кілька запи тань досвідченому фахівцю пош тової справи. с. 2


№8 (633)

2

ПОШТОВИЙ ВІСНИК • П’ЯТНИЦЯ, 22 ЛЮТОГО 2013 РОКУ

•Події та коментарі

Не все в житті – політика, є й культурні речі, які необхідно розвивати. Народна мудрість

•УРЯДОВІ НОВИНИ

•ДЕРЖАВНИЦЬКИЙ ПОГЛЯД

с. 1

Україна готується до Євробаскету%2015

Відстоюватиму інтереси пошти!

резидент України Вік тор Янукович провів засідання Координа ційного комітету з підготовки та проведення в Україні фі нального турніру Чемпіонату Європи 2015 р. з баскетболу. На засіданні Віцепрем’єр міністр України Олександр Вілкул презентував Концеп цію підготовки національної спортивної інфраструктури до Євробаскету2015. «У 2015 р. Україна прийматиме фінальний турнір Чемпіонату Європи з баскетболу. Баскетбольна першість продовжить ефективне просування на шої країни у світі, популяризує здоровий спосіб життя і забезпечить надсучасну базу для розвит ку понад 100 видів спорту», – зазначив Олександр Вілкул. Відповідно до вимог Міжнародної федерації баскетбольних асоціацій (ФІБА) для проведення Чемпіонату необхідна наявність 7 сучасних спор тивних Арен. «І наше завдання – створити такі мультифункціональні комплекси, в яких можуть проходити змагання з більше 100 видів спорту, а та кож масштабні концерти та виставки», – наголо сив Віцепрем’єрміністр. У Концепції передбачено створення необхідної ін фраструктури для проведення Чемпіонату. Реалізація концепції здійснюватиметься за трьома напрямами. Поперше – це будівництво шести сучасних ба гатофункціональних Арен у Києві, Дніпропетров ську, Донецьку, Одесі, Харкові та Львові, а також ре конструкція Палаців спорту в Києві та Дніпропет ровську. Подруге – створення тренувальних майданчи ків для 24х національних збірних країн Європи, зокрема будівництво 5 тренувальних баз у Дніпро петровській, Донецькій, Одеській, Харківській та Львівській областях. Також заплановано будівниц тво 3х тренувальних комплексів у Криму, Карпатах та Києві. Потретє – створення комфортних умов для від відування вболівальниками спортивних заходів Фі налу Єврочемпіонату. Зокрема будуть побудовані нові термінальні комплекси та злітнопосадкові смуги в аеропортах Дніпропетровська та Одеси. Олександр Вілкул зазначив, що Євробаскет 2015 – це потужний імпульс для економічного зростання країни. При підготовці до проведення Чемпіонату буде створено не менше 100 тис. нових робочих місць. А для обслуговування та експлуата ції нової спортивної інфраструктури – ще 10 тис. робочих місць.

– Ваграме Генріховичу! Ви стали головою Зміївської райдержадмініс трації. Які Ваші плани на цій посаді?

П

– Працюватиму на благо громади! Оскільки, вважаю, що «колишніх пош товиків» не буває, – відстоюватиму інте реси пошти на рівні місцевої влади. Ми всі, колеги, прагнемо того, щоб пошта мала не меншу підтримку з боку держа ви, ніж поштові відомства інших євро пейських країн. Маю надію, що так воно й буде. Треба завжди пам’ятати, що за нами, керівниками всіх рівнів, стоїть громада, її потреби, зокрема і в якісних послугах поштового зв’язку. Вважаю, що поштовикам слід «йти у владу». Чим більше представників пош тового зв’язку обиратиметься до місце вих рад, працюватиме в органах влади, тим краще, зрештою, розумітиме держава потреби пошти. – Як директор Харківської дирек ції Ви доклали чимало зусиль до налагодження співпраці між пошто виками та владою…

– Так, використовував кожну можли вість. А вони були, адже не раз обирався до обласної ради, входив до складу комі сії, що вирішувала питання екології, транспорту і зв’язку. Тісно співпрацював з облдержадмі ністрацією. Завдяки цьому дирекція от римала сприяння обласної влади щодо оптимізації мережі, ремонтів поштових відділень тощо. Маю надію, що незабаром затвердять Стратегію розвитку поштового підпри ємства, і це дасть новий поштовх до роз ширення співпраці громади, влади й

пошти. Адже державі потрібен потуж ний, конкурентоспроможний націо нальний оператор поштового зв’язку. – Ви пройшли непростий трудовий шлях, стали керівником. Секрет Ва шого успіху?

– Бути керівником – високе мистец тво. Не можна чекати, як доля поведе. Я, приміром, починав простим слюсарем ремонтником. Але де б я був, якби прос то плив за течією? Навпаки, слід бути попереду, вести за собою людей. Я вимогливий до себе і хочу, щоб така сама дисципліна панувала в усьому ко лективі. Так я працював в Укрпошті, так працюватиму й у райдержадміністрації. – Сьогодні у Вас є нагода звернути ся до всього колективу УДППЗ «Укрпошта». Що б Ви хотіли побажати колегампоштовикам?

– Майже 30 років я був поруч з вами, шановні друзі, ідучи шляхом становлення

•СПЕЦПОГАШЕННЯ

Петриківський розпис: модна тенденція 2013

За інф. Прес%служби КМУ

•ЦИТАТА ТИЖНЯ Віцепрем’єрміністр Олександр Вілкул про залізничні лікарні:

«Залізничники – це 400тисячний трудовий колектив з давніми традиціями. Залізничні лікар ні в подальшому виконуватимуть ту ж функцію, що й нині, залишаючись у складі залізниць».

та розвитку поштової галузі незалежної України. Це непроста, але дуже почесна справа. Протягом усього цього часу я на магався працювати чесно, віддаючи свої знання та досвід улюбленій справі. Але без вас – листонош та операторів, начальників відділень поштового зв’яз ку, фахівців та простих робітників, Хар ківська дирекція не змогла б досягнути гідних результатів у роботі. Я завжди ці нував вашу добропорядність, високий професіоналізм, працелюбність і вір ність обраному шляху. Хочу висловити сердечну подяку працівникам Харківської дирекції Укр пошти за довгі роки плідної співпраці. Щиро дякую колективу генеральної ди рекції, її керівництву та особисто гене ральному директору Оксані Плотніко вій за розуміння, всебічну підтримку та допомогу. – Щиро вітаємо Вас із призначен ням. Зичимо всіляких успіхів та пере мог у новій плідній діяльності!

лютого в Києві від бувся традиційний благодійний бал

16

маскарад «Карнавалія – 2013». Цьогорічний захід був присвячений підтримці

Петриківського розпису як номінанта Репрезентатив ного списку нематеріальної культурної спадщини люд ства ЮНЕСКО. За активної підтримки Віцепрем’єр мі ністра Олександра Вілкула у знаменитого Петриків ського розпису з’явився ло готип – так звана «цибулин ка» з надписом «Петриків ка». Логотип зареєстрували і закріпили за громадою се ла Петриківка Дніпропет ровської області, яка віднині буде ексклюзивним волода рем цього знаку. Логотип прикрашатиме всі розписні предмети побуту, декору й

аксесуарів, що народилися в Петриківці. Також цей уні кальний бренд українського народного мистецтва буде пропагуватися на міжнарод ному рівні. У рамках заходу відбула ся церемонія спецпогашен ня Власної марки «Петри ківський розпис «Мистець ка скарбниця». Відбитки пам’ятного штемпеля та підписи зали шили генеральний директор УДППЗ «Укрпошта» Окса на Плотнікова й засновники благодійного фонду Тетяна та Юрій Логуш.

• ПОДІЯ

Укрпошта і МВС: спільний погляд на майбутнє лютого в Міністерстві внутрішніх справ України відбулася зустріч першого зас тупника Міністра МВС України, генерал полковника міліції Сергія Черниха та начальника Департаменту карного розшуку МВС України, генераллейтенанта міліції Василя Паскала з гене ральним директором Укрпошти Оксаною Плотні ковою, першим заступником генерального директора Борисом Борисовим та директором Департаменту охорони праці та технічної безпеки Юрієм Черкасовим. На зустрічі йшлося про ефективну організацію роботи Міністерства внутрішніх справ України та Укрпошти щодо відстеження та запобігання зло чинним посяганням на об’єкти поштового зв’язку та працівників Укрпошти. На знак плідної співпраці органів внутрішніх справ України та структурних підрозділів Ук рпошти Оксана Плотнікова вручила нагороди від УДППЗ «Укрпошта»: Почесні грамоти з на грудним знаком «Почесна відзнака» першому заступнику міністра МВС України, генералпол ковнику міліції Сергію Черниху та начальнику Департаменту карного розшуку МВС України,

15

Корпоративне видання УДППЗ «Укрпошта»

генераллейтенанту Василю Паскалу. Після уро чистої частини представники відомств провели нараду, під час якої обговорили умови поліпшен ня співробітництва МВС України та Укрпошти. «Кожен, хто порушує закон, має знати, що праців ник пошти захищений, і це слід донести до всіх», – зауважила Оксана Плотнікова. Водночас генеральний директор Укрпошти по рушила питання посилення роботи з відстеження і запобігання випадкам фальшування знаків пош тової оплати, адже такі злочини завдають удару не лише по економічній діяльності національного оператора, а й руйнують довіру до української марки. Сторони висловили намір у найближчому майбутньому підписати Меморандум щодо по дальшої співпраці. Також Оксана Плотнікова запропонувала розглянути пропозицію про можливість надан ня поштою адміністративних послуг від МВС. «Ця пропозиція від Укрпошти буде обов’язко во розглянута і найближчим часом ми поверне мося до її спільного обговорення», – наголосив Сергій Черних.  E%mail: postv@ukrposhta.com


•Актуально

Не здавайся! Початок завжди найважчий! Секрети успіхів великих

3

№8 (633)

ПОШТОВИЙ ВІСНИК • П’ЯТНИЦЯ, 22 ЛЮТОГО 2013 РОКУ

•СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ

В Укрпошті стартував проект «Дистанційне навчання» 11 лютого в УДППЗ «Укрпошта» розпочався повномасштабний проект дистанційного навчання для операторів поштового зв’язку. Тестові курси вже пройшли перші 100 спеціалістів, які оцінили переваги сучасної системи підвищення кваліфікації та професійної підготовки персоналу. аний проект є складовою Стратегії розвитку, що бу ла прийнята на підприємстві. Метою даного проек ту є розвиток і навчання персоналу новітнім техно логіям і методам надання послуг населенню. За словами генерального директора Укрпошти Оксани Плотнікової, реалізація Стратегії надасть змогу впровадити на підпри ємстві сучасні стандарти обслуговування і, як наслідок, підвищити ефективність та якість управління компанією, збільшити її доходи і заробітну плату працівників. Ефек тивність компанії – це, передусім, ефективність кожного працівника, тому впровадження сучасних технологій

Д

навчання є ключовим етапом Стратегії розвитку. Плану ється, що протягом поточного року перший дистанційний курс «Продажі в сучасних умовах» охопить понад 10 тис. операторів поштового зв’язку. А з 11 лютого навчання розпочалося одночасно для 6 тис. поштовиків. Працівників для навчання обирали не випадково. Оператори поштового зв’язку – це люди, які безпосеред ньо спілкуються з клієнтом. Саме від їхнього професіо налізму та навичок спілкування залежить якість надання послуг. Від того, наскільки професійно оператор це ро бить, залежить фінансовий успіх та ефективність

В’ячеслав КИРИЛЕНКО, оператор поштового відділення, Київ, 01004 Курс «Діалог з клієнтом» сподобався. Я пройшов його не поспішаючи. Навчався вдо ма. Запитання, на щастя, були без «підвохів», як це трапляється. Але я все одно був на сто рожі і навіть знайшов помилку в запитанні № 10. Там на запитання «Якими фразами не обхідно завершувати діалог з клієнтами?» один з варіантів відповідей був «Приходь ще». Можна подумати, що це запитання з підвохом, адже таке звернення до клієнта можна роз глядати як нетактовність. Але я розумію, що хотіли надрукувати «Приходьте ще». Також, незважаючи на те, що я отримав 100 балів, мене здивували результати – коли я пройшов 10 запитання, в мене з’явився статус «Пропущено», і я хвилювався, чи зарахують мені це питання, чи ні. Взагалі це дуже хороша й зручна форма навчання. Я вже проходив якось тестування, коли був інструктором: там можна було заснути на половині тесту! А тут мені все було ці каво. Сподобався хороший аудіосупровід. Тепер за змістом курсу: все логічно побудовано, питання сформульовані чітко й прозоро. Матеріал доступ ний на 100% – без будьяких надмірно «високих матерій».

Тетяна ЖУРАВЛЕНКО, оператор поштового відді лення, Київ, 01014 Від курсів залишилися приємні враження: зручно, просто, інформа тивно. Труднощів при проходженні навчання не відчувала, все доступно і зрозуміло. Водночас, мені здаєть ся, така методика буде не доступна людям старшого віку, які вдома не користуються комп’ютером та Інтернетом. Я понад півтора року обслуговую клієнтів, на кожному робочому місці в нас розміщені паперові пам’ятки, де пишуть, як поводитися з клієнтом. Багато чого ми вже знаємо . Але так вчитися, звичайно, веселіше, і засвоюється інформація краще. Я думаю, такі курси дуже потрібні. Щоб зростала кіль кість клієнтів, оператори мають правильно з ними поводи тися. Тоді люди будуть охоче користуватися послугами нашої пошти і, як наслідок, зростуть обсяги продажів і дохо ди підприємства.

Олена ДМИТРУК, оператор поштового зв’язку, Лівобережний поштамт, Київ, 02091 Така форма навчання зручна, тому що заходиш тоді, коли мо жеш – хоч уночі, хоч уранці. Ад же буває, що весь тиждень пра цюєш, приходиш додому о 21 го дині... Труднощів не виникало. У нас був телефон центру підтримки, але особливої необхідності дзвонити у нас не виникло. Інформація викладена доступно. Щоправда, якщо працюєш, як я, 5 років, то багато чого вже знаєш. Ці курси будуть особливо корисні для початківців. Прослухавши їх, вони починають звикати до того, що потрібно пропонувати товари і послуги, спілкуватися ввічливо. А коли клієнти тебе вже на вулиці впізна ють і вітаються (я живу в тому ж районі, де працюю), то самі розумієте, це завжди приємно.

підприємства в цілому. Партнером запровадження систе ми дистанційного навчання є компанія «Jansen capital management», яка спеціалізується на автоматизації про цесів управління та навчання як в Україні, так і за кордо ном. Для працівників Укрпошти спеціалісти компанії розробили 6 дистанційних курсів навчання. Один із них – «Продажі в сучасних умовах». Завдання проекту, як наголошує генеральний директор Укрпошти Оксана Плотнікова, – максимально збільшити кадрові та технічні можливості підприємства. У зв’язку з цим сучасні системи дистанційного навчання є надзви чайно актуальними та перспективними для українських державних компаній. Крім того, для кожного працівника Укрпошти така освіта є стимулом для професійного та особистісного зростання. Це стверджують і перші корис тувачі курсу. Дар’я ГРИЦЕНКО, оператор поштового відділення, Київ, 04114 Така форма навчання є дуже зручною. Проблем під час навчан ня не виникало, хоча деякі питан ня на початку були для мене складними. Програма проста для сприй няття. Матеріали завантажували ся добре. Виявилося, що я й рані ше спілкувалася з клієнтом так, як рекомендовано в курсі «Діалог з клієнтом». Необхідно заробляти, як то кажуть, «гарну репутацію», аби клієнт прийшов до нас ще не один раз. Такі курси звичайно вигідні – навички, отримані під час навчання, допомагають виконати план, з’являється більше клієнтів, і, як наслідок, наше підприємство роз вивається, збільшуються доходи і заробітна плата. Ірина АНІСТРАЙ, оператор поштового відділення, Київ, 01021 Курси мені сподобалися. Зруч но, що є можливість навчатися, навіть не виходячи з дому, та ще й водночас читати, слухати інфор мацію. Під час навчання трудно щів не було. Інформація викладена надзви чайно доступно та ще й україн ською мовою. Ці курси виявилися не лише дуже цікавими, а й корисними, адже дізналася багато нового, наприклад, як уникати конфлітків, а в разі його виникнення, як вести себе, аби ввічливо та корек тно дати чіткі відповіді на поставлені запитання, грамотно пропонувати супутні товари та послуги клієнту тощо.

•А ЯК У НИХ?

Мінкомзв’язку підтримає Пошту Росії в розвитку інституту передплати інкомзв’язку докладає зусиль для того, щоб забезпечити баланс інтересів Пошти Росії, видавців і читачів у питаннях розвитку передплати. Про це заявив заступник Міністра зв’яз ку й масових комунікацій Олексій Волін на конференції «Перспективи розвитку регіонального цифрового телебачення й друкованих ЗМІ», що відбулося 24 січня в Нижньому Новгороді. Вона поклала початок низці нарад, присвячених питан ню передплати й розповсюдження друкованих ЗМІ, які відбудуться в росій ських регіонах протягом 2013 р. «Передплата має важливе значення для Пошти Росії, а також є соціально значимим чинником», – заявив Олексій Волін. Хоча пошта приділяє велику увагу цьому питанню, невдоволення си туацією з передплатою на друковані ЗМІ залишається в усіх учасників процесу – поштовиків, видавців і передплатників. Необхідність модернізації інституту

М

Корпоративне видання УДППЗ «Укрпошта»

передплати намітилася давно. Останні шість років поштовий оператор не підви щує тарифи на доставку видань. З 2008 по 2011 р. пошта одержала від держави дотації в розмірі 10,6 млрд руб лів, а втрати підприємства, пов’язані зі збитковістю реалізації послуги з перед плати, за цей період перевищили 14,7 млрд рублів. Збитки підприємства від надання послуг з передплати в 2011 р. компенсовані всього на 55%. Проте передплатні кампанії за раху нок стримування поштою тарифів, про ведення стимулюючих акцій і розробки спеціальних програм демонструють стабільність, а в останні роки – навіть невелике зростання. Так, у 2012 р. обсяг передплатних тиражів збільшився на 0,6% порівняно з попереднім роком, в 2011 р. скоротився розрив між обсягом тиражів, реалізова них уроздріб і за передплатою. Це відбулося за рахунок зменшення кількості друкованої преси, що продаєть ся, і збільшення передплатних тиражів газет і журналів. З метою підвищення пе редплатних тиражів федеральний пошто вий оператор разом з Мінкомзв’язку й Росзв’язком ще в 2009 р. розробив Прог раму модернізації інфраструктури передплати на періодичні друковані

видання. Однак для її реалізації потрібна системна державна підтримка, без якої неможливо привести до балансу інтереси Пошти Росії, видавців і користувачів послуг передплати.

Посилки «Пошти Росії» одержуватимуть у постоматах дресати в Москві й деяких інших великих містах Росії зможуть одер жувати поштові посилки в посто матах. Для цього «Пошта Росії» уклала договір з компанією Logibox. У другій половині 2013 р. через них планують видавати 5–10% посилок «Пошти Росії». Йдеться про 50 терміна лів на вокзалах, в аеропортах і торгових центрах Москви, Петербурга й Нижньо го Новгорода. Термінали будуть працювати так само, як інші пункти Logibox, тільки будуть пофарбовані у фірмовий синій колір «Пошти Росії». При оформленні посилки досить буде вибрати в якості способу доставки «пош томат» і зручну адресу зі списку.

Постомати працюють цілодобово й без вихідних. Єдине обмеження – посилка не повинна важити понад 15 кг. За підсумками 2010 р. «Пошта Росії» і її філія експресдоставки EMS Russian Post займали 11,2% ринку експресдо ставки в грошовому вираженні (3,7 млрд рублів) і 20% у натуральному. «Пошта Росії», яку новорічний вал посилок з Інтернетмагазинів поставив на межу колапсу, розраховує в такий спосіб роз вантажити видачу відправлень.

А

•НЕКРОЛОГ олектив поштовиків Дніпропет ровської дирекції УДППЗ «Укрпошта» висловлює глибоке співчуття Таїсії Замковій у зв’язку зі смертю найдорожчої та найближчої людини – мами Дар’ї Михайлівни. Поділяємо горе Вашої сім’ї та схиля ємо голови в глибокій скорботі. Нехай Господь дасть Вам сил, щоб подолати це нелегке випробування. А милосердя, мир та Божа благодать хай будуть із Вашою родиною в годину гіркого смутку.

К

E%mail: postv@ukrposhta.com


№8 (633)

4

ПОШТОВИЙ ВІСНИК • П’ЯТНИЦЯ, 22 ЛЮТОГО 2013 РОКУ

Працьовитість – душа будьякої справи і запорука добробуту.

•Панорама

Чарлз ДІККЕНС

•УВАГА, КОНКУРС!

Напиши листа коханій! нагоди свята весни – Міжнародного жіно чого дня 8 Березня, з метою звеличення ролі жінки в сучасному суспільстві, зміц нення авторитету й популяризації поштової служби в суспільному житті Запорізька дирекція УДППЗ «Укрпошта» оголосила конкурс «Напи ши листа коханій», який проводиться з 11 лютого по 1 березня 2013 р. Категорія учасників – чоловіки без вікових обмежень! Суть конкурсу – написати листа коханій жінці, дівчині в довільній формі та відправити його поштою за адресою: Запорізька дирекція УДППЗ «Укрпошта», проспект Леніна 133, Запоріжжя, 69005 з поміткою «Конкурс «Напиши листа коханій!». На зворотному боці конкурсної роботи обов’яз ково вкажіть прізвище, ім’я, по батькові та вік автора листа, домашню адресу із зазначенням поштового індексу і номера телефону. Особисті дані учасників розголошуватися не будуть, ро боти, надіслані на конкурс, не повертаються. Остання дата надсилання визначається за пош товим штемпелем – не пізніше 1 березня 2013 р. Переможці, які посядуть I, II та III місця, одержать грошові премії в сумі 250, 150 і 100 грн. Нагородження проводитиметься під час «Ярмарку поштових послуг» у виставковому центрі «КозакПалац» у Запоріжжі 5 березня.

З

•В ОБ’ЄКТИВІ – КИЇВЩИНА Відомо, що кожна дирекція УДППЗ «Укрпошта» має свої особливості роботи. Це обумовлено багатьма чинниками, в тому числі й соціальними. Для прикладу можна навести Київську обласну дирекцію, зокрема ЦПЗ №5, що обслуговує Васильківський і Фастівський райони, більшість населення яких працює в Києві. Рано від’їжджаючи на роботу і пізно повертаючись додому, потрапити зранку чи ввечері у ВПЗ за місцем проживання люди фізично не встигають. Отож звертаються у відділення поштового в’язку поблизу роботи. Через те в таких містах, як Васильків і Фастів, спостеріга ється значний відтік клієнтів. Та все ж поштовики примудряються виконувати план і заробляти доходи. «ПВ» зацікавився організацією, умовами роботи поштовиків цієї місцевості, проблемами та шляхами їх вирішення.

Васильківські поштовики: споживач – найцінніше в нашій роботі! За словами начальника ЦПЗ №5 Михайла Махинь ка, формула успішної та злагодженої роботи проста: старанність, помножена на творчість, та ефективна праця, поєднана з позитивним мисленням. «Пропрацювавши на пошті 37 років, я все більше переконуюсь у тому, що пошта є віддзеркаленням держави, і саме від того, в яких умовах працюють лю ди, багато в чому залежить імідж держави».

Лист для мами! нагоди Міжнародного жіночого дня 8 Березня, з метою звеличення ролі матері в житті кожної людини, форму вання у підростаючого покоління навичок до творчості та поштового листування, популя ризації поштової служби в суспільному житті, підвищення її авторитету Запорізька дирек ція УДППЗ «Укрпошта» оголосила конкурс «Напиши листа мамі!», який проводиться з 11 лютого по 1 березня 2013 р. Категорія учас ників – усі бажаючі без вікових обмежень! Суть конкурсу проста – написати листа мамі в довільній формі та відправити його поштою за адресою: Запорізька дирекція УДППЗ «Укрпошта», проспект Леніна 133, Запоріж жя, 69005 з поміткою «Конкурс «Напиши листа мамі». На зворотному боці конкурсної роботи обов’язково вкажіть прізвище, ім’я, по батькові та вік автора листа, домашню адресу із зазначенням поштового індексу і номера телефону. Особисті дані учасників розголошу ватися не будуть, роботи, надіслані на конкурс, не повертаються. Остання дата надсилання визначається за поштовим штемпелем – не пізніше1 березня 2013 р. Переможці, які пося дуть I, II та III місця, одержать грошові премії в сумі 250, 150 і 100 грн. Нагородження проводитиметься під час «Ярмарку поштових послуг» у виставковому центрі «КозакПа лац» у Запоріжжі 5 березня.

З

Ігор ПАВЛЕНКО

•ПОДЯКИ оброго дня, шановна Оксано Миколаївно! До Вас звертається ТОВ «Мережа регіо нальних видань «Варта», яке понад 5 років користується послугами УДППЗ «Укр пошта». Співпрацюючи впродовж тривалого часу з Центром поштового зв’язку №9 м. Бровари Київської обласної дирекції Укр пошта, маємо велике бажання відмітити висо кий рівень організації та обслуговування клі єнтів у даному поштовому відділенні під пильним керівництвом висококваліфіковано го спеціаліста Марії Чукавіної. Необхідно відзначити високий професіо налізм та рівень обслуговування клієнтів оператором поштового зв’язку 1 класу Окса ною Хрипковою, оператором поштового зв’язку 1 класу Оксаною Дяченко, опера тором поштового зв’язку 1 класу Аллою Сер бін, листоношею 2 класу НаталієюМатвієнко. Високий професіоналізм та сумлінне став лення до праці заслуговують щирої подяки та заохочень. *** сьому колективу поштового відділення зв’язку Суми3 висловлюю свою вдяч ність за ввічливе ставлення до клієнтів, професіоналізм і взагалі доброзичливу атмо сферу. Всім дякую, здоров’я вам та успіхів у житті й роботі.

Д

У

Л. СОЛОШЕНКО, м. Суми

Корпоративне видання УДППЗ «Укрпошта»

Гордість мархалівчан

Працюємо спільно і злагоджено ередусім слід коротко окресли ти сферу діяльності ЦПЗ №5. Йому підпорядковуються 73 стаціонарних ВПЗ, зокрема й одне пе ресувне, що обслуговує Васильків ський і Фастівський райони. У серед ньому за добу автомобілі ЦПЗ №5 про їжджають приблизно 1,5 тис. км. ЦПЗ щоденно в середньому обробляє: періо дичних друкованих видань – 255940 прим.; простих листів і бандеролей – 5240 од. (вхідних), 984 од. (вихідних); рекомендованих листів – 780 од. (вхід них), 1179 од. (вихідних); посилок зви чайних – 120 од. (вхідних), 105 од. (ви хідних); поштових переказів – 260 од. (вхідних), 390 од. (вихідних). Першим об’єктом, який відвідав кореспондент «ПВ», стало ВПЗ №1 м. Василькова. Будівля центрального відділення поділена навпіл з Укртеле комом. За словами Михайла Тимофі йовича, із сусідами живуть дружно та підтримують один одного. «Але головна проблема залишається – ремонт фасадної частини будівлі. Її так просто не вирішити, – розповів Михайло Махинько. – Потрібні великі кошти та дозвіл обласної дирекції». Операційний зал ВПЗ №1 не надто великий, не може похизуватися євро ремонтом, але водночас має гідний вигляд, бо поштовики про комфорт дбають самі. За словами Михайла Тимофійовича, «найближчим часом, може навіть цього року, заплановано проведення ремонтних робіт, але точ ної дати ще не визначено». Начальник ВПЗ – Олена Горячева – пропрацювала на пошті не один деся ток років. «За останні роки ми стали виконувати функції не просто опера торів чи листонош, а ще й консультан тів і маркетологів. Це можна пояснити тим, що впроваджується багато нових послуг, про які населення не знає, і ми маємо компетентно розповісти про послугу, більше того, реалізувати її. Крім того, пропонуючи певну послугу, ми маємо зацікавити споживача ще якимнебудь сервісом. Увійшовши до від ділення, наш споживач має не лише ско ристатися послугами з користю, а й по ділитися позитивними враженнями зі знайомими… Взагалі, щоб працювати на пошті, треба бути дуже ерудованою людиною, бо за звичкою люди запиту ють про все на пошті, і наше завдання – завжди мати відповідь», – наголосила пані Олена.

П

Виробничий штат відділення налі чує 21 особу. Найпопулярнішими по слугами залишаються приймання пла тежів, пересилання посилок, виплата пенсій, продаж маркованої та іншої поштової продукції, оформлення кре дитів тощо. «Остання послуга є досить популярною, – каже Олена Гарячева. – За лічені місяці ми видали кредитів на суму майже 500 тис. грн». Близько 75% пенсіонерів Васильківського району отримують пенсію на пошті. Продовжилася розмова про торгів лю у ВПЗ Васильків6, що знаходиться на території військового містечка. Дане відділення обслуговує понад 5 тис. його жителів. На території ВПЗ №6 нещо давно запрацював оновлений поштовий кіоск. У ньому можна придбати значний асортимент товарів широкого вжитку, замовити товари за каталогами. Те, що поштовики доставлять усе – від тостера до холодильника, – дуже зручно для клієнтів, особливо в місті, куди не при їде кур’єр з Інтернетмагазину. Водно час, за словами працівниці поштового кіоску Марини, поштовикам не виста чає копіювальної техніки, бо ксерокопі ювання – дуже актуальна послуга. Але, як запевнив Михайло Махинько, пи тання буде вирішено.

Найповажніша установа на селі ПЗ №33, що в с. Мархалівка Васильківського району (на фото), є гордістю Київської обласної ди рекції. Історія цього (не так давно створе ного) відділення унікальна: 3 роки тому за сприяння сільського голови Володимира Петренка й місцевої громади було збудо вано адміністративну будівлю. У ній – найважливіші для жителів села установи: художня студія, комп’ютеризована бібліо тека з безкоштовним Інтернетом, медич ний кабінет і, звісно ж, поштове відділен ня. Три працівники – начальник і дві листоноші – найповажніші на селі люди, адже вони щоденно обслуговують 1,5 тис. осіб. Привітний і компетентний оператор Олеся завжди радо надасть послуги, про дасть чи порекомендує різні товари. Щодо умов орендної плати, то для відділення вона становить 1 грн у рік. Михайло Махинько зазначив, що саме на таких умовах приміщення орендують усі 70 ВПЗ, підпорядкованих ЦПЗ. Висловити загальне враження від побаченого можна словами: відповідаль ність, взаємоповага й злагодженість. Дуже приємно бачити, як працівники вболівають за свою справу. Здивувала злагоджена співпраця місцевих пошто виків із сільською владою та громадою, результатом якої стало новеньке ВПЗ. У наш час це велика рідкість. «Найближ чим часом ми очікуємо відкриття ще одного такого відділення у с. Глеваха», – повідомив Михайло Тимофійович. Ну що ж, залишається побажати на чальнику ЦПЗ №5 та його підлеглим плідної роботи. І до наступної зустрічі – на відкритті нового відділення.

В

У ВПЗ першою нас зустріла оператор Людмила Юрчак. Пані Людмила – справжня господиня в поштовому міні маркеті. Вона із непідробним захватом розповідає про асортимент, особливості роботи та клієнтів, які до неї при ходять. «Майже всіх своїх клієнтів знаю в обличчя, і піти з ма газину без покупки майже нереально», – зауважила пані Людмила. Залишається лише сказати – професійний мар кетолог.

Поштовий кіоск у ВПЗ №6 Василькова

E%mail: postv@ukrposhta.com


•Філателія

У житті два невичерпні джерела щастя – любов і творчість. Ілля ШЕВЕЛЕВ

900 років Уставу Володимира Мономаха лютого введено в обіг та вва жається дійсним для оплати послуг поштового зв’язку в усіх відділеннях поштового зв’язку поштовий блок №108 «900 років Уста ву Володимира Мономаха» з однієї марки №1271 «900 років Уставу Воло димира Мономаха». Устав Володимира Мономаха – за кони великого київського князя, вмі щені в розширеній редакції «Руської Правди». Прийняли Устав представ ники вищої феодальної знаті у с. Бе рестові під Києвом після того, як Мономах став князем. Складається з 69 статей, що містять норми кримі нального, цивільного і судового права. Блок виконаний у візантійському стилі, що відповідає мистецькому стилю епохи того часу. На блоці зоб ражено князя та писаря, з лівого боку представлено жіночий образ, який уособлює народ, праворуч – воїна, який обороняє землю та на род. Композицію завершує образ війська на тлі київських соборів, побудованих у той період. Формат блока – 72х84 мм. Формат марки – 34,8х50,46 мм.

22

•НОВІ ВИПУСКИ

•АНОНСИ

Художні поштові конверти з оригінальними марками «Олександр Маринеско. 1913–1963»

І

підводний човен С13 під командуванням Маринеска атакував і відправив на дно військовий лайнер «Віль гельм Густлов». Згодом радянська преса назвала затоп лення «Вільгельма Густлова» «атакою століття», а Маринеска – «підводником №1».

«70+ті роковини Корюківської трагедії. 1, 2 і 9 березня 1943 року» 01.03.2013 р. вводиться в обіг та вважається дійсним для пересилання письмової кореспонденції в усіх відділеннях поштового зв’язку художній поштовий конверт з оригінальною маркою: «70ті роковини Корю ківської трагедії. 1, 2 і 9 березня 1943 року» (КОМ 252, ОМК 247). На конверті зображено Меморіал героїчного опору жи телів Корюківщини німецькофашистським загарбникам, текст: «70ті роковини Корюківської трагедії. 1, 2 і 9 берез ня 1943 року»; мікрошрифт: «УКРАЇНА UKRAINA». На марці зображено фотографію села Корюківки 1943 р.; тексти: «УКРАЇНА UKRAINA 2013». Номінал марки – 2,00 грн. Тираж 500 тис. прим. Зам. 3–3039. 01.02.2013. Штриховий код 4823027134482. Конверт з оригінальною маркою надруковано на ДП «Поліграфічний комбінат «Україна» з виготовлення цінних паперів». Корюківська трагедія – масове вбивство 6,7 тис. жителів села Корюківка, скоєне 1–2 березня 1943 р. загонами СС. У Корюківці було спалено 1290 споруд – збереглися тільки

З

десять цегляних будинків і церква. 9 березня фашисти знову навідалися до Корюківки та спалили тих жителів, які повернулися в село. Масове вбивство було скоєно в помсту за дії радянських партизанів, очолюваних Олексієм Федоровим.

16.02.2013 р. – «Шостий щорічний балмаскарад «Карнавалія – 2013»; 01001, м. Київ; 17.02.2013 р. – «20 років. Автомобільна федерація України»; 01001, м. Київ; 21 – 28.02.2013 р. – «Перша Вінницька обласна філа телістична виставка «ВІНФІЛЕКСП2013»; 21050, м. Вінниця; Корпоративне видання УДППЗ «Укрпошта»

Наказом Міністерства інфраструктури України від 05.02.2013 р. за №66 затверджено новий склад Редакційнохудожньої ради з питань видання поштових марок, маркованих конвертів та карток в Україні: САВЧЕНКО Костянтин Анатолійович, заступник директора Департаменту координації політики роз витку інфраструктури та туризму Міністерства інфраструктури України, голова Ради; ВОВК Геннадій Валерійович, заступник генераль ного директора УДППЗ «Укрпошта», заступник голо ви Ради; МУХІНА Наталія Василівна, директор Департа менту письмової кореспонденції та філателістичної продукції УДППЗ «Укрпошта»; БОГОРОД Світлана Петрівна, літературний ре дактор відділу виготовлення знаків поштової оплати та філателістичної продукції УДППЗ «Укрпошта», секретар Ради; ТАРАН Володимир Васильович, художникгра фік, член Експертної ради Національного банку України, член Київської спілки художників книги (за згодою); КОХАН Олексій Кузьмич, художникграфік, член Ради Українського геральдичного товариства (за зго дою); ЛОГВИН Юрій Григорович, художникграфік, член Національної спілки художників України (за згодою); КОЧУБЕЙ Миколай Савович, член Національної спілки художників України, викладач Київської дитя чої академії мистецтв (за згодою); КОХАЛЬ Наталія Володимирівна, художниця, член Національної спілки художників України (за згодою); ЮХИМЕЦЬ Гліб Миколайович, мистецтвозна вець, художник, завідувач відділом образотворчих мистецтв Національної бібліотеки України імені В. Вернадського, член Національної спілки художни ків України (за згодою); ЗАХАРЧУК Артур Олексійович, перший заступ ник президента Асоціації філателістів України (за згодою); БИШЕВСЬКИЙ Володимир Анатолійович, член Правління Асоціації філателістів України (за згодою); ТУПЧІЙ Євген Петрович, член Правління Асоці ації філателістів України (за згодою); ЛЕГАСОВА Любов Володимирівна, заступник ге нерального директора з наукової роботи Меморіаль ного комплексу «Національний музей історії Великої Вітчизняної війни 1941 – 1945 років» (за згодою); ГОНЧАР Петро Іванович, генеральний директор Національного центру народної культури «Музей Івана Гончара» (за згодою); ЛИТОВЧЕНКО Антоніна Володимирівна, завіду вач відділу фондів Національного музею історії України (за згодою); ЦИТОК Іван Миколайович, головний технолог ДП «Поліграфкомбінат «Україна» з виготовлення цінних паперів» (за згодою); МАШКОВ Павло Віталійович, головний худож ник ДП «Поліграфкомбінат «Україна» з виготовлен ня цінних паперів» (за згодою).

На Раду покладаються наступні функції:

•ФІЛАТЕЛІСТАМ НА ЗАМІТКУ Спецпогашення у ІІ та ІІІ декаді лютого

•РОБОЧІ МОМЕНТИ

Новий склад Редакційно%художньої ради з питань видання поштових марок, маркованих конвертів та карток в Україні

Перфорація рамкова – 11 1/2. Номінал марки №1271 – 6,40 грн. Тираж блока – 65 тис. прим. Захист блока: мікрошрифт «М. Ко чубей». Захист марки: в УФпроменях сві титься плашка під сувоєм та плашка у вигляді кола навколо номіналу. Поля блока художньо оформлені. Художник блока Миколай Кочубей. Блок – багатоколірний; спосіб друку – офсет. Блок надруковано на ДП «Полігра фічний комбінат «Україна» з виготов лення цінних паперів». На полях блока штриховий код – 4823027134765. Спецпогашення відбулося у ВПЗ Київ1.

з 25 лютого вводиться в обіг та вважається дійсним для пересилання письмової кореспонденції в усіх відділеннях поштового зв’язку художній поштовий конверт з оригінальною маркою: «Олександр Маринес ко. 1913–1963» (КОМ 251, ОМК 246). На конверті зображено портрет Олександра Мари неска на тлі моря та підводного човна С13, текст: «Олександр Маринеско. 1913–1963»; мікрошрифт: «УКРАЇНА UKRAINA». На марці зображено підводний човен С13; тексти: «УКРАЇНА UKRAINA 2013». Номінал марки – 2,00 грн. Художниця Наталія Гожа. Тираж 739 тис. прим. Зам. 3–3040. 01.02.2013. Штриховий код 4823027134390. Конверт з оригінальною маркою надруковано на ДП «Поліграфічний комбінат «Україна» з виготовлення цінних паперів». Олександр Маринеско – військовийпідводник, Ге рой Радянського Союзу (посмертно). 30 січня 1945 р.

5

№8 (633)

ПОШТОВИЙ ВІСНИК • П’ЯТНИЦЯ, 22 ЛЮТОГО 2013 РОКУ

22.02.2013 р. – «Одарка Сидоренко. 1913 – 1996»; 21050, м. Вінниця; 25.02.2013 р. – «Олександр Маринеско. 1913 – 1963»; 65001, м. Одеса; 25.02.2013 р. – «Олександр Маринеско. 1913 – 1963»; 99011, м. Севастополь; 28.02.2013 р. – «Михайло Павлов. 1863 – 1958» – 49000, м. Дніпропетровськ, Поштамт – ЦПЗ №1.

1. Визначення загальних принципів формування тематичних планів випуску поштової продукції з урахуванням необхідності відображення в сюжетах культурної та історичної спадщини України, основ них подій внутрішнього та міжнародного життя краї ни, досягнень у всіх галузях людських знань і спорті, багатства флори і фауни України. 2. Сприяння випуску поштової продукції на висо кому художньому та поліграфічному рівні. 3. Розгляд проектів щорічних тематичних планів випуску поштової продукції та їх затвердження. 4. Розгляд та прийняття рішень щодо позапланово го видання поштової продукції. 5. Розгляд та затвердження ескізів поштової про дукції. 6. Виконання інших функцій, що випливають із покладених на Раду завдань. Перше засідання Ради відбулося 20 лютого 2013 р.

E%mail: postv@ukrposhta.com


№8 (633)

6

ПОШТОВИЙ ВІСНИК • П’ЯТНИЦЯ, 22 ЛЮТОГО 2013 РОКУ

•Поштова спільнота

Будьте завжди вибором, причиною, пріоритетом, але ніколи не ставайте варіантом. Секрети успіхів великих

•ВІТАЄМО!

З ювілеєм! ещодавно відсвяткувала свій ювілей листоноша Звенигородського ЦПЗ №4 Черкаської дирекції Укр пошти Любов ТКАЧЕНКО. Майже 30 років свого життя присвятила Любов Леонідівна поштовому зв’язку. За будьякої погоди – у дощ чи сніг, спеку чи мороз чекають свою листоношу жителі міста, адже її велика пош това сумка наповнена листами, газетами, журналами, товарами

Н

народного вжитку. Крокуючи вулицями рідного міста, Любов Леоні дівна згадує, як прийшла на пошту в липні 1985 р. З того часу минуло багато літ. Тепер вона не просто листоноша: Любов Леонідівна активно впроваджує нові поштові послуги, розповідаючи про них людям, пропонує товари народного вжитку, приймає плату за комунальні послуги, оформляє передплату на газети та журнали. На дільниці у Любові Леонідівни понад 600 пенсіонерів, і до кожного з них вона йде з відкри тим серцем і щирою душею. Ввічливість та щира ус мішка допомагають знайти порозуміння навіть з най вимогливішими клієнтами, а, отже, люди дякують їй за таку непросту, але потрібну працю. Сердечно вітаємо Любов Леонідівну з 50річчям, бажаємо міцного здоров’я, щастя злагоди, достатку, благополуччя, всіляких життєвих гараздів.

Досвідчений і відповідальний керівник лютого відзначила 60річний ювілей чудова жінка, заступник голов ного бухгалтера ДОПП Ольга МАТЮШИНА – досвідчений і відповідальний керівник, який може впоратися з найскладніши ми завданнями. Висока працездатність, профе сіоналізм, відданість справі, опти мізм і цілеспрямованість Ольги Миколаївни викликають повагу колег. Вона – взірець відповідаль ного ставлення до своїх обов’язків, справедливий ке рівник, мудрий наставник молоді. З нагоди ювілею бажаємо Вам міцного здоров’я, сімейного благополуччя й щедрої долі. Нехай здій сняться Ваші мрії і бажання.

10

Вітаємо колег! олектив ЦПЗ №6 Дніпропетровської дирекції від щирого серця вітає з 50річчям: Людмилу ЖАРІК, листоношу ВПЗ №11 м. Нікополь, На талію ШЕВЧУК, листоношу із супроводження пошти; з 55річчям: Майю ХАРІНУ, старшого інструктора з експлуатаційних виробничотехнічних питань пошто вого зв’язку, Любов ПОЛЯКОВУ, начальника відділу технології послуг, Тетяну СЕРЕБРЯНУ, начальника ВПЗ Володимирівка Томаківського району. Бажаємо Вам, шановні ювіляри, щастя, здоров’я, благополуччя, подальших успіхів у будьяких починаннях та щоден них справах, радісного та піднесеного настрою, щирої підтримки друзів і колег на життєвому шляху. Колектив Миколаївської дирекції сердечно вітає з ювілеєм працівників: слюсаряелектрика Сергія БЕЛЯЄВА, водія Олександра ГУРЕЄВА, начальника ВПЗ Мала Корениха Надію ДІДАН. Бажаємо міцно го здоров’я, нових успіхів у роботі, добра і шани від людей. Адміністрація, профспілковий комітет, колектив ЦПЗ №12 Донецької дирекції від щирого серця віта ють із 55річчям своїх колег: листоношу ВПЗ Успенка Валентину БОРИСОВУ, листоношу ВПЗ Торез5 Ірину ІМАНАЛІЄВУ, сортувальника поштових від правлень та виробів друку ЦПЗ №12 Віру ГОЦУЦО ВУ. Бажаємо вам міцного здоров’я, сімейного затишку, добробуту, нехай доля щедро обдаровує вас радощами життя за вашу нелегку і потрібну людям працю. 27 лютого день народження найкращої мами у світі, начальника ВПЗ Петрівка Черкаської дирекції Ніни МУХИ, яка вже майже 15 років працює на пошті. Ма тінко наша рідна, ми, твої рідні і близькі, тебе дуже лю бимо і вітаємо з днем народження. Років твоїх нам не видно, ні зморшок, ні сивини не помічаємо ми. А бачи мо очі ясні, мов зірочки навесні, і усмішку молоду, і жваву та спритну ходу, та чисте високе чоло, та рук тво їх рідних тепло. І ми – твої діти малі – вклоняємося до землі й зичимо тобі здоров’я, з пошаною і любов’ю!

К

Корпоративне видання УДППЗ «Укрпошта»

•ТВОЇ ЛЮДИ, УКРПОШТО!

Поштовичка – Мати+героїня

Поштовий зв’язок – це особлива служба, де працюють не просто фахівці, а люди, всією душею віддані поштовій справі. Яскравим прикладом такої відданості є Раїса Телепей. се життя ця доброзичлива та щира жінка пов’язала з укра їнською поштою. Ще дівчи ною прийшла працювати опера тором поштового зв’язку КаміньКа ширського вузла зв’язку. Завдяки своєму сумлінню, терпимості, відда ності, за 28 трудових років здобула

У

авторитет у колег. На пошті працю вала, на пошті зросли й діти. А вихо вують разом з чоловіком Володими ром двох дочок і чотири сина. У 2009 р. за свій материнський подвиг Раїса Карпівна отримала звання Матерігероїні. З дитинства ми пе реповнені почуттям безмежної

любові та подяки своїй матері, бере гині домашнього затишку, найдо рожчій та найближчій людині у світі. Це надзвичайно важка і відпо відальна робота. Відома істина стверджує, що недостатньо лише народити дитину, її необхідно вихо вати доброю, чуйною, порядною лю диною, дати їй належну освіту і допомогти знайти своє місце у житті. А щасливі діти ростуть лише в друж ній родині й під опікою щасливих батьків. Адже тепло матері залиша ється з кожним із нас на все життя. Найстарша дочка Олена, 1991 р.н. (на фото з мамою), після закінчення навчання в Міжрегіональному ви щому училищі м. Львова скориста лася прикладом матері та вирішила присвятити своє життя пошті, пра цює в Центрі поштового зв’язку №3 Волинської дирекції УДППЗ «Укр пошта» оператором поштового зв’язку КаміньКаширський1. Щиро зичимо всім жінкам, мате рям та їх родинам міцного здоров’я, благополуччя, процвітання та впев неності у завтрашньому дні. Колекти Волинської дирекції Укрпошти

35 років трудової діяльності на пошті ЦОС №2 ЦПЗ №3 Во линської дирекції уже 35 років старанно трудиться Петро САЦИК. Герой нашої оповіді, житель синьоокої Любешівщини, роз почав свою трудову діяльність у поштовій галузі в далекому 1978 р. як листоноша Любешів ського ВуПЗ. Він обслуговував клієнтів ввічливо і швидко, не вимушено радив людям, якою поштовою послугою скориста тися. З 1982 р. обійняв посаду старшого інструктора з експлу атаційних, виробничотехнічних питань, а через сім років став заступником начальника Любешівського ВуПЗ. Петро Сацик – сумлінний працівник, він вносить ваго мий вклад у розвиток поштового зв’язку. Для забезпечення діяльності Центру Петро Ульянович вивчає, впроваджує нові перспективні послуги та поширює досвід роботи ін ших, бере участь у розробці методичних рекомендацій з пи тань охорони праці, зміцненні профспілкових лав, прийнят ті ефективних рішень. Постійно відвідує різноманітні закла ди з метою пропагування послуг з передплати, приймання та оформлення замовлень. Активно організовує спартакіа ди, бере участь у конкурсах художньої самодіяльності.

У

Так, у жовтні 2007 р. разом з дочкою Тетяною брав участь у ІІ конкурсіогляді художніх колективів праців ників Укрпошти в Києві. Рішенням жюрі ст. інструктор Петро Сацик нагороджений Подякою генерального ди ректора УДППЗ «Укрпошта». За багаторічну й сумлінну працю, високий професіо налізм, значний особистий внесок у розвиток поштового зв’язку, захист соціальноекономічних прав та інтересів членів профспілки нагороджений Почесною грамотою Федерації профспілок Волинської області, Почесною грамотою Федерації профспілок України, Почесною гра мотою з нагрудним знаком «Почесна відзнака УДППЗ «Укрпошта», Почесною грамотою ЦК Профспілки пра цівників зв’язку України. «Золотий фонд нашої Волинської дирекції, – саме так щиро відгукується про цього невтомного поштового пра цівника директор Ярослав Кравчук, – бо працює волиня нин з подвійною енергією, повною віддачею сил, утверджу ючи серед споживачів поштових послуг Волині надійний і високий імідж української пошти». Нехай тепло і затишок родинної оселі надійно захи щає Вас від негараздів, а в майбутньому на Вас очікують ще багато наповнених корисними справами і земними радощами років! Колектив Волинської дирекції Укрпошти

Здоров’я і добра вам! Душа колективу лютого 2013 р. колектив цеху надання поштових послуг №1 ДОПП Ук рпошти провів на пенсію прекрасну людину, начальни ка цеху Валентину КОЧЕРГУ. Все її життя тісно пов’язане з поштовим зв’язком. Валентина Василівна пропрацювала в галузі 40 років, почавши трудовий шлях оператором поштового зв’язку, піднявшись до посади начальника цеху. Всі ці роки пошта для неї – і робота, і родина. Валентина Василівна – зразок людини, щиро захопленої своєю роботою, справжнього фахівця. Вона компетентна, вимоглива до себе і підлеглих, має репутацію чесного, по рядного працівника, виявляючи ініціативу та наполегли вість у питаннях удосконалення виробничих процесів цеху. Тож недаремно її сумлінну працю відзначено низкою наго род. Колектив ДОПП дякує Вам за сумлінну працю, нехай щастям і любов’ю наповнюється кожен Ваш день, міцного Вам здоров’я, добра, радості, благополуччя на довгі сонячні літа.

8

вій день народження 20 лютого відсвяткувала начальник ВПЗ Крас ноперекопськ ЦПЗ №7 Кримської дирекції Ольга МАГАЗЕНЙЩИКОВА. Ольга Тимофіївна свій тру довий шлях у поштовій сфері розпочала з 1978 р. оператором поштового зв’язку, затим пра цювала на посаді старшого інструктора. У 1999 р. закінчи ла Одеську національну ака демію зв’язку ім. О.С.Попова. На сьогоднішній день працює начальником ВПЗ. Її наполеглива праця, щира любов до обраної справи, оптимізм, життєрадісність, відповідаль ність забезпечили повагу та авторитет серед співробітни ків. Як оптимістична й товариська людина вона віддає частку своєї душі колективу. Це чарівна жінка, любляча мати та бабуся, вправна господиня. Колектив ЦПЗ №7 бажає Вам міцного здоров’я, зла годи, благополуччя, щедрої долі, щастя в житті, творчої наснаги у відповідальній роботі, а також яскравих успіхів і здійснення найзаповітніших мрій!

С

E%mail: postv@ukrposhta.com


•Світ захоплень

Фотографія – мистецтво показати свої думки. Олег ЖИЖИЯН

7

№8 (633)

ПОШТОВИЙ ВІСНИК • П’ЯТНИЦЯ, 22 ЛЮТОГО 2013 РОКУ

•ФОТОГУРТОК ПОШТОВИКА

МАТРИЦЯ: світлочутливість, розміри, кропфактор Вітаю, шановний читачу! З минулої публікації ви вже дізналися про принципи будови фотоапарата, об’єктив. Сьогодні йтиметься про матрицю.

Мал. 1

О

дним із основних вузлів цифрових фотоапаратів є цифро вий сенсор, або, як ще називають цей вузол, – матриця. Цифрова матриця (сенсор) – це цифроаналогова інте гральна мікросхема, що складається з світлочутливих елементів – фотодіодів (мал. 1). Матриця служить для перетворення оптичного зображення, сформованого об’єктивом, в електричний сигнал, а потім цей сиг нал – у потік цифрових даних. Так виходить графічний файл чи цифрова фотографія, що записується на електронний носій ін формації – «карту пам’яті». Як ви вже зрозуміли, цифрова матри ця замінила собою такий світлочутливий елемент, як фотоплівка. Змінилися спосіб перетворення світла і спосіб зберігання зобра ження. Але деякі характеристики, властиві фотоплівці, дісталися у спадок і цифровій матриці. Одна з головних характеристик як плівки, так і матриці – це світлочутливість. У фотоплівці роль світлочутливого матеріалу виконує шар нанесеної фотоемульсії, що містить зерна галогені дів срібла. Від розміру зерна залежать не лише світлочутливість фотоплівки, а й якість зображення. Чим більшого розміру зерна, тим більша світлочутливість, а отже, можна фотографувати за слабкого освітлення на відносно коротких витримках, але при цьому знижується деталізація зображення. І навпаки, за малень кого розміру зерна срібла знижується світлочутливість, але збіль шується деталізація. Плівки з низькою світлочутливістю вико ристовуються у сонячний день або за яскравого освітлення у при міщенні. ISO – це одиниці, що використовуються для позначення світ лочутливості. Нині вони є міжнародними і стандартизовані од нойменною організацією. Чим вище значення ISO, тим вища світлочутливість фотоматеріалу (ISO 50, 100, 200, 400 тощо) (мал. 2). Проте в системах цифрових камер використовується еквівалент світлочутливості ISO, що дозволяє застосовувати класичні принципи визначення експозиції, запозичені з плівко вої фотографії. Отож у цифровій фотографії ISO (величина ек вівалента чутливості плівки) відбиває не стільки чутливість матриці, скільки міру посилення її електричних сигналів і їх по дальшу цифрову обробку. Отже, світлочутливість цифрової матриці – характеристика цифрового фотоапарата, що визначає залежність числових пара метрів створеного ним цифрового зображення від експозиції, отриманої світлочутливою матрицею. Світлочутливість цифрових фотоапаратів прийнято виражати в одиницях, еквівалентних оди ницям виміру світлочутливості ISO галогеносрібних фотоемульсій. Якщо в часи світлочутливих плівок використовували термін «зернистість зображення», то з приходом цифрових технологій його замінив інший – «цифровий шум». Цифровий шум – це де фект зображення, що вноситься фотосенсором при збільшенні електричного сигналу фотодіодів сенсора (при підвищенні еквіва лента чутливості плівки) (мал. 3). Кількість цифрового шуму на фото залежить не лише від значення ISO, а ще кількох параметрів цифрової матриці – це фізичний розмір сенсора і його роздільна здатність. Отож розпочнімо з розміру. Серед форматів камер є так звані великоформатні і середньоформатні апарати. Але з масовим роз повсюдженням дзеркальних вузькоформатних плівкових камер з 35міліметровим кадром (36х24 мм) і випуском під них оптичних систем цей формат став певним стандартом. Розміри ж перших цифрових матриць були набагато меншими 35міліметрового кадру. Але технології не стоять на місці. В основних світових виробни ків з’являються цифрові камери з так званим повним кадром (full frame). Це камери, у яких розмір сенсора (чи матриці) дорівнює

Газета зареєстрована Державним комітетом інформаційної політики України 30.11.1999 р. Реєстраційне свідоцтво: КВ № 3839

Адреса редакції: Хрещатик, 22, Київ, 01001, тел.: 323%20%27; факс 279%24%71 E%mail: postv@ukrposhta.com Видається на замовлення УДППЗ «Укрпошта» Друк ТОВ «Мега%Поліграф» (вул. Марка Вовчка, 12/14, м. Київ)

Корпоративне видання УДППЗ «Укрпошта»

розміру вузькоформатного плівкового кадру (36х24 мм). Але ви робництво матриць такого розміру – задоволення не з дешевих, тож їх ставлять у професійні цифрові фотокамери (починаючи з таких моделей, як «Canon 5D», «Nikon D700», «Sony A700» тощо). Водночас величезна кількість людей бажають мати сучасні при строї, але за відносно невисоку ціну! Для таких людей є апарати з меншими розмірами матриць. Ці матриці мають таку характерис тику, як кропфактор. Кропфактор (від англ. crop – обрізувати, factor – множник) – в цифровій фотографії – відношення лінійних розмірів стандартного кадру 35міліметрової фотоплівки до ліній них розмірів кадру даної камери (мал. 4). Kf = діагональ 35 мм / діагональ сенсора (діагональ 35мі ліметрової плівки = 43,3 мм) У DSLRкамер (цифрових дзеркальних камер), сенсор яких менший за розміри плівкового кадру, кропфактор перебуває за звичай у межах 1,3 – 2,0. Серед них найбільш поширені кропфак тори 1,5 і 1,6 (стандарт APSC) та 2 (стандарт 4:3 (4/3 і Мікро 4/3)). У більшості компактних цифрових камер («цифромильни цях») використовуються матриці з розміром діагоналі 1/2,3 дюйми (Kf = 6), у дорожчих і якісніших – 1/1,7 дюймів (Kf = 4,5). Звертаю вашу увагу на те, що кропфактор впливає на значен ня фокусних відстаней, які вказуються на об’єктивах. Ці значення вказані в еквіваленті до 35міліметрового кадру, тому якщо об’єк тив використовується на камері з кропматрицею, то щоб дізнати ся істинне значення фокусної відстані цього об’єктива, необхідно помножити його на кропфактор матриці. Адже при використанні об’єктива, розрахованого на 35міліметровий кадр, на сенсор із кропфактором проектується тільки центральна частина зобра ження, решта «обрізується» краєм матриці (мал. 5). І ще одна характеристика матриці – це її роздільна здатність. Фо тодіод – це окремий світлочутливий елемент, який формує одну точку зображення. Цю точку ще називають піксель. Роздільна здат ність матриці – це кількість фотодіодів фотосенсора або пікселів. І таких точок на матриці мільйони, ось чому роздільна здатність матриці цифрової камери вимірюється в мегапікселях (мільйонах пікселів). Приміром: матриця фотоапарата «Canon PowerShot S100» має діагональ 1/1,7 дюймів (7,6х5,7 мм) і містить 12,1 мегапікселя. Тобто роздільна здатність матриці 12,1 млн пік селів (4000х3000 пік селів). І розгляньмо матрицю фотокамери «Canon EOS 5D». Як ми знаємо, матриця цієї камери має розмір плівкового кадру, тобто 36х24 мм і містить 12,7 млн пікселів (4368х2912 пікселів). І ось ми плавно підібралися до дуже важливого моменту. Вихо дить, матриці різного розміру можуть містити однакову кількість мегапікселів. Це говорить про розмір самого пікселя (фотодіода). Пам’ятаєте, я говорив, що не лише значення ISO впливає на якість зображення? На якість впливає ще й розмір самого пікселя. При міром, візьмемо дві камери з однаковою кількістю мегапікселів, але з різним розміром матриці (12 МП, 1/1,7 дюймів і 12 МП, 1/2,3 дюйми). Розмір пікселя першої камери буде більшим, ніж другої. І, зробивши тестові знімки при однаково високих значеннях ISO, ми побачимо, що рівень цифрового шуму першої камери бу де нижчий, тобто якість зображення буде краща. Тому при виборі камери слід дивитися не лише на кількість мегапікселів, а ще й на розмір матриці. Ну й останньою характеристикою матриці є співвідношення її сторін, а відтак і сторін кадру. У компактних цифрових камерах, як правило, співвідношення сторін становить 4:3, у дзеркальних (як з кропматрицею, так і з повним кадром) – співвідношення сторін – 3:2 (мал. 6). У сучасних компактних цифрових камерах є можли вість вибору співвідношення сторін кадру (1х1, 3х2, 4х3 або 16х9). Але можливість такого вибору позначатиметься на роздільній здатності фотографії, оскільки при цьому використовується тіль ки частина сенсора, що вписується у вибране співвідношення. Співвідношення сторін кадру пов’язані зі співвідношеннями сторін друкованих фото. Якщо вони збігаються, то при друкуванні не обрізуватиметься частина зображення чи не з’являтимуться білі поля. Так, наприклад, співвідношенню 4:3 відповідають відбитки фото розміром 20х15, 40х30, а співвідношенню 3:2 – 15х10, 30х20, 45х30, 90х30. Для узгодження співвідношення сторін цифрового зображення з розміром друкованого фото використовуються гра фічні редактори або програми для перегляду графічних файлів. Що ж, дорогий читачу, дізнавшись про будову і можливості ін струменту, можна переходити до його практичного використання. У наступних публікаціях я познайомлю Вас з основами процесу фотографування. Творчих успіхів і удачі! До нових зустрічей! Євген ІВАНОВ

Мал. 2

Мал. 3

Мал. 4

повний кадр кропматриця

Мал. 5

Мал. 6

Засновник: Українське державне підприємство поштового зв’язку «Укрпошта» Редакційна рада:

Редакція не завжди поділяє погляди авторів публікацій. Листування з читачами тільки на сторінках газети.

Оксана Плотнікова, Володимир Гурков, Лілія Король, Людмила Кузнецова, Олена Нікольська, Людмила Салоїд, Борис Борисов, Володимир Мороз, Леонід Ненько, Павло Богданов, Світлана Ткаченко

За достовірність фактів, цифр, точність імен і прізвищ відповідають автори статей, а за зміст реклами — рекламодавці. Усі права заcтережені. Передрук можливий лише з відома редакції. Рукописи не рецензуються і не повертаються. Газету набрано і зверстано у редакції газети «Поштовий вісник» УДППЗ «Укрпошта»

Головний редактор Заступник головного редактора

Тетяна Мартинюк Дарина Плотнікова 323%20%27

Відповідальний секретар Зав. відділу

Ірина Красько Катерина Зубарева 323%21%35

Літературний редактор

Людмила Бацай

Кореспонденти:

Карен Сімонян, Борис Грищенко

Комп’ютерна верстка

Ольга Гордашевська

Тираж номера: 85 961 Загальний тираж лютий: 343 844 Зам. № 30 002

Передплатний індекс: 22220 E%mail: postv@ukrposhta.com


№8 (633)

8

ПОШТОВИЙ ВІСНИК • П’ЯТНИЦЯ, 22 ЛЮТОГО 2013 РОКУ

•Калейдоскоп

Натхнення приходить тільки під час роботи. Габріель Гарсіа МАРКЕС

•ОФІСНА ТАКТИКА

Працюйте на спільну справу і… власну репутацію

Звертаючись до начальника з якоюсь ідеєю, будьте готові самі її втілити пала на думку чудова ідея? Пам’ятайте золоте правило офісу: «Ти придумав, ти й виконуй». Тож перед тим, як виступити з ноухау, пошу кайте інформацію про аналогічні проек ти в Інтернеті, фаховій літературі, поці кавтеся досвідом колег в інших підрозді лах. Оцініть наявні ресурси й можливі позитивні та негативні наслідки реаліза ції вашої пропозиції – і для спільної справи, і для ваших співробітників. І продумайте варіанти її впровадження вами в ролі виконавця. Підготовлені таким чином до розмови з керівництвом, ви будете випромінюва ти впевненість, і шанси на те, що бос схвалить пропозицію, зростуть. А якщо випаде її впроваджувати… ви вже маєте план дій.

С

Потретє, беріть щоденник із собою, коли йдете до керівника. Йому приємно, адже ви завжди готові записати його цін ні вказівки. А вам корисно – завдання, які він поставить, ви точно не забудете.

Непідйомна справа. А чи справді? кщо сходу відмовитеся від склад ного і незвичайного проекту, то кар’єри не зробите. Усе, що вмієте, ви колись робили вперше. Тож і цього ра зу не кваптеся відмахуватися: «Ні, я це не зможу зробити!». Звісно, керуватися принципом Напо леона «основне – розпочати бій, а там – за обставинами» можна далеко не зав жди. Та для того досвідчені працівники спочатку з’ясовують, чи справді ця спра ва така «непідйомна», як видається. Скажіть начальнику: «Це надзвичай но цікаво, і я маю трохи подумати над цим. Відповім вам через … (вкажіть необ хідний для оцінки ситуації час).

Я

Учіться грамотно Учіться розрізняти, представляти результати які справи слід робити своєї праці якісно, а які – швидко

Офіс – так називається місце, куди люди приходять, щоб разом робити певну справу. Неважливо, де саме ви працюєте, – основне, що в колективі під чиїмось керівництвом орієнтуєтеся на певний результат. Важливо, щоб ви не лише встигали виконати всі поставлені завдання і вирішити проблеми, а й навчалися новому, вдосконалювали свою ділянку роботи, зростали в очах колективу як колега, на якого можна покластися, а в очах начальства – як фахівець, якому можна довірити важливу справу… Словом, офіс може стати місцем, де ви виявляєте себе з найкращого боку. Для цього є перевірені «рецепти», які ми вам і пропонуємо.

ХАНУМ (паровий рулет з картоплею) Для тіста (на 2 рулети): бо рошно – 300 г, вода – 180 мл, олія – 1 ст. л., сіль – 1 ч. л. Для начинки: картопля – 4–5 шт (700–800 г), цибу ля – 2–3 шт, олія, сіль – 1/2 ч.л. або за смаком, мелений перець. Для томатного соусу: помі дори (свіжі чи заморожені) – 5–6 шт або консервовані то мати у власному соку – 1 банка (чиста вага томатів – 240 г), цибуля – 0,5–1 шт, болгарський перець – 0,5–1 шт, часник – 1–2 зубці, сушена зелень тим’яна чи базиліка, можна додати трохи меле ного коріандру, олія – 2 ст.л., сіль, цукор – 0,5–1 ч.л.(за смаком), дрібка меленого перецю, свіжа зелень петрушки, кінзи чи базиліка. Просіяти борошно, додати сіль і олію. Влити воду. Перемішати дерев’яною ложкою, замісити тісто і дати постояти 40 хв при кімнатній температурі. Картоплю помити, очистити й нарізати тоненькою соломкою чи маленькими кубиками (можна натерти на тертці для корейської моркви чи крупній тертці, адже від розміру нарізки картоплі буде залежати кон систенція і смак рулету). Цибулю очистити і нашинкувати тоненькими пів кільцями (чи чвертькільцями). З’єднати цибулю з картоплею, поперчити (не солити(!), аби картопля не пустила сік) і перемішати. Тісто розділити на 2 частини. Одну частину завер Корпоративне видання УДППЗ «Укрпошта»

риказка «вміла готувати, та не вміла подавати» актуальна й на ро боті. Ви гарно спрацювали в цьому кварталі. Та цього замало – слід ще й гід но це продемонструвати. Інакше ваша ро бота так і лишиться непоміченою, а всі лаври дістануться менш працьовитому, але не такому скромному колезі. Тож освоюйте навички самопрезентації.

П

З

Ведіть робочий щоденник

Пробачайте нефахівцям нерозуміння елементарних речей

дна сторінка (чи розворот) – один день. Поперше, звечора записуй те в ньому план роботи на зав трашній день (зустрічі, дзвінки, важливі – нерутинні – справи). Це мобілізує: люди, які складають список справ, устигають більше, а нервують менше. Подруге, відмічайте в ньому зробле не за планом і записуйте, що зробили поза ним. Такий «самсобізвіт» стає у нагоді, коли потрібно багато за пам’ятати, щось довести начальнику чи підлеглим, щось відслідкувати: «У мене все записано!!!»

О

вісно, в ідеалі швидко і якісно слід робити кожну справу. Але на практи ці доводиться розставляти пріорите ти. Визначте низку службових справ, де необхідна найвища ретельність, а також поточні справи, де потрібен лише певний мінімальний її рівень. Основне, щоб ваші погляди на це збігалися з поглядами ке рівництва і корпоративною культурою.

е для вас очевидно, чим відрізня ється пріоритетне поштове від правлення від рекомендованого, скільки і яких номіналів марок треба нак леїти на цю бандероль, чим відрізняється адресна реклама від безадресної. Клієнт не зобов’язаний це знати. Ви теж не зо бов’язані знати, при якій температурі зас тигає скло чи стандарти на міцність три котажного полотна! Тож поясніть йому так, щоб він зрозумів. І пробачайте йому незнання термінології – просто в розмові точно з’ясуйте, що саме він має на увазі.

Ц

•СМАЧНОГО!

•АНЕКДОТИ

нути в харчову плівку і відкласти. Другу – розкатати тоненьким пластом (чим тонший, тим смачнішим і ніжнішим вийде ханум) та гарно змастити олією. Викласти половину начинки і рівномірно розподіли ти по поверхні тіста, трохи відступивши від країв, а з одного краю залишити близько 7–10 см. Картоплю посолити і полити олією. Потім завернути в нетугий рулет. Другий рулет приготувати так само.

Чоловіки! До 23го лютого купіть собі піну, бритву, кружку і шкарпетки! Поставте кохану в глухий кут...

Приготування в пароварці. Воду в пароварці довести до кипіння. Добре змастити олією піддон по суду. Обережно, аби не розірвати рулет навпіл, викласти його на піддон. Готувати на пару 45–50 хв. Приготування в мультиварці. В кастрюлю мульти варки налити 1,2 л води. Викласти рулет на змаще ний олією піддон для пару. Встановити програму «Пара» і готувати 45 хв. Готуємо томатний соус. Цибулю і часник подріб нити. Болгарський перець нарізати маленькими ку биками. В сотейнику розігріти невелику кількість олії, викласти цибулю, трішки підсолити й обсмажу вати 3–5 хв, аби перець став м’яким. Додати болгар ський перець і часник, перемішати і смажити ще 1 хв. Покласти нарізані кубиками помідори без шкірки чи томати у власному соку і, за бажанням, додати сушені трави (тим’ян, базилік, мелений коріандр). Готувати соус близько 15 хв на маленькому вогні, помішуючи. Соус підсолити за смаком і додати цукор, можна також дрібку меленого чорного перцю. Зняти соус з вогню, дати охолонути і додати по дрібнену зелень петрушки, кінзи чи базиліка. Готовий ханум обережно викласти на блюдо й нарізати неве ликими шматочками. Подавати до столу з томатним соусом.

*** Приходить чоловік до лікаря зі цвяхом в голові: – Що, витягти треба? – Ага. – Операція буде коштувати 700 гривень. – А в мене тільки 300 є. – Ну за 300 можемо загнути, щоб не заважав. *** Приходить чоловік додому, а жінка йому каже: – Візьми кота, вивези з дому, бо вже набрид! Чоловік взяв кота, вивіз за село. Повертається, а кіт знову в хаті сидить, тоді взяв та й вивіз за 10 кілометрів від хати, повертається, а кіт знову в хаті сидить, на третій раз взяв кота в мішок та й повіз горами, полями, лісами, викинув кота. Через деякий час дзвонить до жінки: – Алло, Галю! Кіт уже вдома? – Так! – Дай йому трубку, я заблукав! *** Чоловік повертається додому пізно. Дружина зустрічає йо го з качалкою в руках і бачить – чоловік тверезий, з усмішкою на обличчі, в одній руці букет червоних троянд, в іншій – торт. – Добрий вечір, кохана! Це тобі. – Ой, любий. А що, сьогодні свято якесь? – Та ні. Це я так. Ходімо в спальню? – Може, повечеряємо. – Та ні, я не голодний. – Ну хоч чаю вип’ємо. – Ні, ні, ходімо швидше! – Розумієш, мені сьогодні не можна, у мене критичні дні. – Та ви що, змовилися всі сьогодні, чи що?! E%mail: postv@ukrposhta.com

Поштовий вісник № 8  
Поштовий вісник № 8  

Поштовий вісник № 8

Advertisement