Page 1

•Послуга

•Увага, конкурс! За новим гаманцем – на пошту

•Історія та сучасність Міста привиди: велика історія та сумний фінал

Запрошуємо до створення нових українських марок!

с. 3

с. 8

с. 5

№7 (632)

•АКТУАЛЬНО

П’ЯТНИЦЯ, 15 ЛЮТОГО 2013 РОКУ

Ïîøòîâèé ðèíîê ìຠïðàöþâàòè çà ÷³òêèìè ïðàâèëàìè лютого в інформаційному агентстві «ЛІГА Біз! несІнформ» відбувся круглий стіл за участю представників провідних вітчизняних і зарубіж! них поштових операторів, логістики, дистрибуції, видав! ців періодичної преси, компаній дистанційної торгівлі та ЗМІ. Обговорювали законопроект, спрямований на ком! плексне вирішення проблем у сфері поштового зв’язку. Основним доповідачем виступила генеральний директор Укрпошти Оксана Плотнікова. Прийняття законопроекту впорядкує сферу поштового зв’язку, запроваджуючи

12

прозорі механізми контролю за діяльністю суб’єктів на ринку поштових послуг, забезпечить споживачам можли! вість і надалі отримувати якісні послуги поштового зв’язку загального користування за існуючими помірними цінами. «Положення законопроекту створюють перешкоди для діяльності недобросовісних суб’єктів господарювання, які отримують значні прибутки, надаючи при цьому послуги поштового зв’язку низької якості та порушуючи виключне право Укрпошти на надання певних видів послуг. У разі йо го ухвалення такі підприємці будуть змушені або

привести свою діяльність у відповідність до вимог діючого законодавства або взагалі припинити надання послуг пош тового зв’язку. Проте для добросовісних операторів зако нопроект жодних негативних наслідків не створить», – зазначила під час «круглого столу» Оксана Плотнікова. Учасники «круглого столу» вирішили створити робо! чу групу з вироблення стратегії і способів розвитку пош! тової сфери, моделі регулювання ринку, до якої ввійдуть представники державних структур, Укрпошти й бізнесу. с. 2

•МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД

Майбутнє за екомерцією з 6 по 8 лютого в м. Алмати (Республіка Казахстан) проходила міжнародна конференція «Торгова мі! сія», організована АТ «Казпочта» спільно з Націо! нальною асоціацією дистанційної торгівлі Російської Федерації та Українською асоціацією директ!маркетин! гу. У конференції взяли участь представники УДППЗ «Укрпошта» – Павло Богданов, Лариса Стефаненко і Руслан Романченко. Учасники міжнародного форуму обговорювали пи! тання розвитку ринку дистанційних продажів у Казах! стані, можливості медіа!підтримки електронної комер! ції, інноваційні рішення, тенденції Інтернет!реклами. На конференцію приїхали представники понад 35 орга! нізацій, що займаються дистанційною торгівлею. З розвитком Інтернет!комунікацій дистанційні прода! жі стають одним із найперспективніших напрямів світо! вої торгівлі. Варто нагадати, що в кінці 2012 р. між Пош! тою Росії та Укрпоштою було підписано угоду про обмін

І

міжнародними поштовими посилками з післяплатою, що робить зручнішими та безпечнішими покупки в Інтер! нет!магазинах для споживачів обох країн. У січні ц. р. відбулися переговори щодо підписання угоди між Казах! станом і Україною про пересилання згрупованих пошто! вих відправлень з позначкою «Консигнація», що дозво! лить українським споживачам зручно замовляти товари з Китаю. «Розвиток екомерції – нині одне з пріоритетних зав дань будьякого національного оператора поштового зв’язку, в тому числі й України, який може стати основним партнером для вітчизняних і зарубіжних підприємств електронної комерції і дистанційної торгівлі», – зауважив заступник генерального директора Укрпошти Павло Богданов (на фото). На конференції представни! ки Укрпошти вивчали можливості національного пошто! вого оператора Казахстану, його нові проекти, стратегічні напрями розвитку дистанційної торгівлі, а також нові,

привабливіші рішення з дос! тавки рекламних відправлень та рахунків. Залучення зару! біжного досвіду дасть змогу українським поштовикам зміц! нити свої позиції на ринку кур’єрської та експрес!достав! ки, а існуючу мережу поштових відділень використовувати для просування Інтернет!товарів провідних торговельних май! данчиків світу. Також відбувся круглий стіл за участі профільних фахівців поштових операторів Росії, Казахстану і України на тему «Дистанційна торгівля». Крім того, учасники конференції ознайомилися з логістичними і технологічними можливостями націо! нального поштового оператора «Казпочта», відвідавши Інформаційно!логістичний центр «Південь» – сучасне підприємство із сортування та пересилання міжнародних та внутрішніх поштових відправлень. Інф. «ПВ»

• УКРПОШТА НЕ МАЄ МЕЖІ – ЦЕ МІСТОК ВІД ДУШІ ДО ДУШІ! •


№7 (632)

2

ПОШТОВИЙ ВІСНИК • П’ЯТНИЦЯ, 15 ЛЮТОГО 2013 РОКУ

Успішними компаніями стають ті, які можуть обрати серед ключових тенденцій потрібну і справді додати до неї щось цінне. Білл ГЕЙТС

•Події та коментарі •ІНТЕРВ’Ю З КЕРІВНИКОМ

с. 1

Генеральний директор Укрпошти Оксана Плотнікова:

«Поштовий ринок має працювати за чіткими правилами»

Круглий стіл, що відбувся 12 лютого в інформаційному агентстві «ЛІГА БізнесІн) форм», зібрав представників провідних поштових операторів України, Антимонопольного комітету України, Національної спілки журналістів України, Українського союзу промисловців і підприємців, Української асоціації директ)маркетингу, Української асоціації видавців періодичної преси, компаній дистанційної торгівлі та ЗМІ. Обговорювався ініційований Укрпоштою законопроект, спрямований на врегулювання ринку послуг поштового зв’язку. Керівник поштового підприємства розповіла «ПВ» про проблеми, порушені під час круглого столу, та про те, яким курсом нині прямує Укрпошта. – Укрпошта виступила ініціатором створення проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законо давчих актів України щодо подальшого розвитку галузі поштового зв’язку». Чому національний оператор зацікав лений у його ухваленні?

– Укрпошта має забезпечувати спожи! вачам універсальні послуги поштового зв’язку за існуючими помірними цінами на всій території України. При цьому для нас як національного оператора і держав! ного підприємства існують суворі обме! ження та зобов’язання. Крім того, деякі учасники ринку поштових послуг «гра! ють» недобросовісно, а контролю за їхньою діяльністю немає. Прийняття за! конопроекту має впорядкувати ринок поштового зв’язку. Настав час встанови! ти чіткі правила, які б поставили всіх поштових операторів у рівні умови. – Розкажіть детальніше про суть Ваших пропозицій.

– У всьому світі регулювання роботи поштових операторів здійснюється або шляхом ліцензування, або через включен! ня до реєстру поштових операторів. Ми пропонуємо створити такий реєстр і зако! нодавчо прописати чіткі критерії, яким має відповідати компанія, що бажає нада! вати поштові послуги, зокрема низку ви! мог до якості їх надання. А для цього по! трібно передусім дати визначення, що є поштовою послугою, а що універсальною поштовою послугою (відповідно до Кон! венції ВПС); розмежувати послугу з до! ставки поштових відправлень і послугу з доставки вантажів; нарешті, скласти пере! лік поштових послуг, якість надання яких контролюватиме держава. Без цього ри! нок залишатиметься хаотичним і далі роз! виватися цивілізовано не зможе. – Які пропонуються зміни щодо діяльності національного оператора?

– Їх чимало, наведу найбільш болючі питання, що не вирішуються роками. Так, це регулювання ринку поштової ко! респонденції: Укрпошта як національний оператор має виключне право на переси! лання простих листів масою до 50 г та простих поштових карток. Однак недоб! росовісні оператори в обхід законодав! ства теж надають такі послуги. Ми Корпоративне видання УДППЗ «Укрпошта»

пропонуємо закріпити монополію Укр! пошти на всю кореспонденцію до 50 г і встановити за додержанням цієї норми суворий контроль з боку НКРЗІ. Ще одним питанням, яке порушувало! ся неодноразово, є доставка передплат! них періодичних видань. Тариф на цю послугу не змінювався вже 5 років – на відміну від цін на енергоносії, мінімаль! ної заробітної плати тощо. Збитки, які несе через це Укрпошта, становлять що! року 200 млн грн. При цьому наші конку! ренти йти «на село» з аналогічними по! слугами не квапляться – їм це економічно невигідно. Можливо, вихід знайдеться під час зустрічей за круглим столом з компані! ями, які надають послуги з передплати і доставки періодики. Ми готові до діалогу. – Дебати навколо пропонованих Вами положень розгорілися неабиякі. З чим це пов’язано?

– Для добросовісних операторів пош! тового зв’язку законопроект жодних не! гативних наслідків не створить. На жаль, більшість приватних компаній не заці! кавлена в упорядкуванні ринку – адже вони втратять конкурентні переваги, бо повинні будуть працювати прозоро, під! лягатимуть контролю… Недобросовісні гравці будуть змушені або піти з ринку, або привести свою діяльність у відповід! ність до законодавства. Тому наші пропо! зиції зустрічають опір. Так, вони ради! кальні, проте завдяки їм ринок поштових послуг України може отримати чіткі, зро! зумілі правила, може й жорсткі, зате од! накові для всіх. Ми готові до конструк! тивного діалогу з усіма зацікавленими учасниками ринку поштових послуг, адже наша мета – не «вибити» підприєм! ству якісь преференції, а спільними зусиллями створити виважений зако! нопроект, що забезпечить здорову конкуренцію. Бо ми всі хочемо жити за правилами цивілізованого суспільства. – Незабаром минає рік, як Ви очо лили поштове підприємство. Ваша ді яльність постійно перебуває в центрі уваги громадськості. Те, що відбува ється на підприємстві, викликає як по зитивні, так і негативні відгуки.

– Я рада такій увазі суспільства до на! шої роботи. Адже все населення держави –

це наші клієнти, і всі вони зацікавлені у нашій якісній роботі. Конструктивна критика виявляє наші слабкі місця, до! помагає вдосконалюватися. Щодо некон! структивної, то можу навести відомий вислів: якщо хтось береться до справи і рухає світ уперед, обов’язково знайдеть! ся той, хто хапатиметься за голову і вола! тиме: «Куди котиться цей світ!». І якщо в мас!медіа обговорюють плюси чи мінуси нашої роботи – я щиро вдячна за таку увагу, бо це означає, що наші нові підхо! ди до ведення бізнесу працюють.

лах. Певно, тому, що Укрпошта досі неправильно себе позиціонувала. Нині ми змінюємо цю ситуацію, рекламуємо наші послуги. Адже насправді пошта мо! же надзвичайно багато. Замовте будь!що в Інтернет!магазині чи в каталозі – у віт! чизняному чи зарубіжному, а пошта це доставить, у тому числі з кур’єром – на! віть коли у вашому селі немає пошти… Ми вже підписали більш як півсотні кон! трактів з крупними Інтернет!магазина! ми. Постійно ведемо переговори з потен! ційними партнерами.

– За цей час заявлено кілька амбіт них проектів, розпочато модернізацію підприємства. Яка мета перетворень?

– Усі ці проекти вимагають значної модернізації, інвестицій…

– Основне – Укрпошта має працювати на отримання прибутків. І щоб досягти цього, ми повинні підвищити якість об! слуговування наших клієнтів і запропо! нувати їм найсучасніші поштові послуги. Уже сьогодні мешканці кількох областей України можуть, не виходячи з дому, а викликавши листоношу, отримати низку адміністративних послуг: оформити суб! сидію на «комуналку», кілька видів дові! док і дозволів. Це наш спільний з владою проект. І скоро ми «охопимо» адміністра! тивними послугами всю країну. Також плануємо модернізувати до! ставку пенсій, фінансові послуги, такі як поштові перекази по Україні і за кордон, приймання комунальних та інших плате! жів; передплату і продаж періодики, про! даж квитків на транспорт. – Які послуги Ви вважаєте перспек тивними і вигідними для Укрпошти?

– Поштовий зв’язок у світі нині зазнає радикальних перетворень. Поштові опе! ратори буквально «виходять в Інтернет», пропонують клієнтам десятки нових – електронних! – послуг. Увесь світ йде цим шляхом, я переконалася в цьому, спілкуючись із зарубіжними колегами. Ми також будемо запроваджувати но! вітні ІТ!сервіси. Невдовзі плануємо роз! почати проект «Електронна поштова скринька» для підприємців. Використо! вуючи електронний підпис, вони змо! жуть обмінюватися інформацією з дер! жавною податковою службою, контро! люючими органами тощо. Розвиватимемо проект «Гібридна пошта». Суть його в тому, що компанія пересилає нам в електронному вигляді інформацію і список адресатів. Ми ці до! кументи друкуємо, конвертуємо і достав! ляємо. Ще одна цікава пропозиція – по! слуга єдиного рахунку в одному конвер! ті, куди будуть входити всі платежі за певною адресою. Вважаю, це буде дуже зручно для наших клієнтів. – Ви розгорнули активну співпрацю з банками. Чим Укрпошта змогла їх за цікавити?

– Тим, що жоден банк не має такої роз! галуженої мережі, як Укрпошта. 14 тис. відділень по всій Україні можуть допо! могти банкам «прийти на село». Такий проект співпраці за агентськими угодами в нас реалізується з такими банками, як: «Дельта Банк», «Банк Ренесанс Капі! тал», «Райффайзен Банк Аваль», «Пла! тинум Банк». Ми уклали угоди з банка! ми щодо споживчого кредитування насе! лення. Наголошую, наше підприємство згодне співпрацювати з будь!яким бан! ком, аби лише ця співпраця приносила нам прибутки! – Нині Ви розширюєте співпрацю з Інтернетмагазинами.

– Інтернет!магазини навіть і не підоз! рювали, що національний оператор може доставляти їхні товари до покупців у се!

– Саме тому ми й розробили Страте! гію розвитку підприємства на найближчі 5 років, але перед цим дослідили ринок, оцінили наші можливості та врахували всі обмеження. На нашому боці – розга! лужена мережа відділень, конкурентні тарифи, традиційна довіра клієнта до державної пошти. За 5 років плануємо побудувати нові автоматизовані сортувальні центри, встановити 18 тис. автоматизованих ро! бочих місць у відділеннях зв’язку, зокрема у сільських, оновити транспорт. Уже нині відбувається модернізація ІТ!мережі підприємства, що забезпечить нас сучасними каналами передачі даних, дасть змогу централізувати всі операції. Ми плануємо автоматизувати тендерні процедури, рух коштів, транспортну ло! гістику, облік штату, оплату праці. Адже нині ці процеси фактично виконуються вручну. – Ви оновлюєте послуги, стандарти роботи. А що плануєте робити щодо персоналу? Адже працівники у відді леннях ті самі…

– Основне – навчити людей працюва! ти по!новому. І цього можна досягти, правильно побудувавши їх навчання. Система навчання працювала на пошті й раніше, але там навчали не роботі з клі! єнтами, а здебільшого технології та ве! денню документації. Ми ж зробимо інакше. Поштовиків навчатимуть пра! вильно продавати й працювати з клієнта! ми, взагалі по!новому ставитися до вико! нання своїх обов’язків. Ми вже розпочали цю роботу. Навчан! ня пройдуть усі – від директора філіалу до листоноші та оператора відділення. Я хочу, щоб у результаті кожен працівник розумів свій вклад у доходи підприєм! ства і бачив зв’язок між своєю роботою і зарплатою. Підприємство переживає період змін. А зміни безболісними не бувають! Це будь!який досвідчений керівник підтвер! дить. Та ті, хто бажає змінюватися разом з підприємством, зростати професійно, завжди знайдуть мою підтримку. – Якою Ви бачите Укрпошту майбут нього?

– Сучасному інформаційному сус! пільству потрібна сучасна пошта. Влада це розуміє і нас підтримує. Ще 10 років тому Укрпошта здебільшого відповідала запитам клієнтів, для яких комп’ютер, Інтернет і мобільний зв’язок були роз! кішшю. А сьогодні це вже необхідність. Тому й пошта має змінити самі підходи до ведення бізнесу, щоб не лише реагува! ти на потреби споживачів, а й «грати на випередження». Саме тому ми й розпочали процес мо! дернізації підприємства, всіх аспектів йо! го діяльності. Цей процес вже запущено, і шлях назад відрізано. Відтепер ми йде! мо тільки вперед, до світових стандартів поштового зв’язку. Інф. «ПВ» Email: postv@ukrposhta.com


Усе можна зробити краще, ніж робилося досі. Генрі ФОРД

•ПОСЛУГА

3

№7 (632)

•Актуально

ПОШТОВИЙ ВІСНИК • П’ЯТНИЦЯ, 15 ЛЮТОГО 2013 РОКУ

•АНОНС

Увага! Благодійний балмаскарад «Карнавалія»! іжнародний благодійний фонд «Мис! тецька скарбниця» щороку проводить найгучніший благодійний маскарадний бал «Карнавалія» – найважливіший суспільний захід року. Планується, що цьогорічний бал об’єд! нає близько 1500 гостей: лідерів бізнесу й політи! ки, зірок музики і кіно, літераторів, дипломатів та журналістів. Головна мета балу – поширення меценатства та благодійництва в Україні. Кошти, отримані з благодійної програми балу, підуть на придбання нових книжок для оновлення фондів україн! ських бібліотек. Цьогорічна ж «Карнавалія» присвячена підтримці Петриківського розпису як претендента на включення до репрезентатив! ного переліку нематеріальної культурної спадщи! ни людства «ЮНЕСКО». Тож участь у «Карнавалії» для всіх гостей – це можливість допомогти підростаючому поколін! ню, що формує майбутню українську еліту. 

М

За новим гаманцем – на пошту! Клієнти та поштові оператори Луганщини успішно освоюють послугу з приймання платежів на користь ТОВ «ГлобалМані» – поповнення «електронного гаманця». Але потрібне вдосконалення програмного забезпечення. «Але компанії слід урахувати психо а словами начальника відділу мар! оператор повинен зателефонувати на кетингу Луганської дирекції «гарячу лінію» та з’ясувати стан плате! логічні аспекти роботи з клієнтом. Адже Укрпошти Віталія Журби, договір жу. Але корпоративних телефонів не! коли клієнт самостійно приходить до із компанією «ГлобалМані» Укрпошта має, тому оператор змушений дзвонити терміналу й проводить транзакцію, він уклала в березні 2012 р., і за вісім міся! відповідальному в ЦПЗ. А це призво! сам несе відповідальність за достовір ців співпраці Луганська дирекція вже дить до збільшення черг та не завжди ність відомостей, що повідомляються отримала дохід 760 тис. грн. Послугу з вирішує проблему. Клієнт часто відмов! (наприклад, номер мобільного телефо приймання платежів на користь ТОВ ляється чекати і залишає відділення. ну). І якщо помилився, нарікати нема на «ГлобалМані» в області надавали 362 Перешкодити цьому оператор не має кого. А коли цю транзакцію проводить відділення, підключено 555 АРМів. У права, тому виникає ситуація, коли ра! поштовий оператор, виходить, що він цілому прийнято 424 тис. транзакцій на хунок поповнений, а гроші від клієнта взагалі не має права на помилку», – не отримано. Відмінити платіж не мож! підкреслює Віталій Журба. суму понад 14 млн грн. Аналіз роботи виявив ще ряд проб! Загальний дохід – чудово. Але якої на. У результаті при звірці за місяць думки про технічний бік проекту опера! операторам ВПЗ доводиться вносити лем технічного характеру, наприклад, тори поштового зв’язку? Каталізатором власні гроші для покриття звітної різ! швидкість інформування про відсут! для обговорення цього питання стали ниці. Наприклад, за грудень різниця да! ність у певний момент у переліку тренінги, які днями в Луганську провів них щоденника ф. 130 і даних програми послуг «ГлобалМані» поповнення ра! експерт з організації навчання та роз! в ЦПЗ №9 склала 538,8 грн. Цю «різ! хунку певного оператора (найчастіше витку персоналу компанії «ГлобалМа! ницю» сум довелося «гасити» зі своєї МТС). Словом, представники Луган! щини ставлять перед компанією ТОВ кишені працівникам пошти. ні» Сергій Томаш. «Це основна проблема співпраці з «ГлобалМані» питання про вдоскона! Учасники семінарів!тренінгів ско! ристалися можливістю обговорити «ГлобалМані», оскільки запропонований лення технічного й програмного забез! проблеми, які змушений вирішувати порядок скасування транзакції у випад печення. І, за словами Сергія Томаша, ку допущення працівником ВПЗ помилки про такі ж проблеми йшлося й на сам оператор ВПЗ. «Ми проаналізували прийом плате щодо внесення даних споживача в проце тренінгах в інших регіонах. Вихід треба жів на користь ТОВ «ГлобалМані» за сі надання послуги також ускладнено шукати разом. Зі свого боку Луганська дирекція весь минулий рік і виявилося, що праців обмеженням часу ануляції до 15 хв, – ники майже кожного ВПЗ нашого райо наголошує Віталій Журба. – Проект УДППЗ «Укрпошта» планує нарощу! ну змушені були вносити власні гроші, бо слід розвивати, але без вирішення цієї вати обсяги продажів шляхом збіль! шення кількості відділень, задіяних у в програмі «ГлобалМані» із касовими зві проблеми зробити це буде неможливо». Луганчани одні з перших взяли наданні даної послуги. Поступово тами є розбіжності», – ділиться наболі! участь у пілотному проекті «Реаліза! впроваджується надання послуги з по! лим начальник ЦПЗ №9 Д. Решетова. За її словами, при проведенні плате! ція електроних ваучерів та поповнення повнення рахунку мобільних телефо! жу на моніторі з’являється запис «під! рахунків за послуги зв’язку». Тож нів не тільки операторами ВПЗ, а й готовка та перевірка даних на сервіс АС накопичено істотний досвід. Саме на! листоношами. Крім того, успіху сприя! платіж». Після підтвердження на моні! явність цього досвіду, навичок персо! тиме навчання мистецтву продажів, торі іноді з’являється слово «помилка», налу, технічних можливостей сприяли тренінги з якого вже зараз взяла на яка не дає змоги оператору однозначно успішному співробітництву з ТОВ себе компанія. визначити, пройшов платіж чи ні. Тож «ГлобалМані». Олена ОСОБОВА

З

•НАРАДА

•СЕМІНАР–ТРЕНІНГ

Рівненщина Підбиття підсумків у новому форматі підвищує свій лютого в Івано!Франківській також визначення завдань для по! дирекції Укрпошти відбулася дальшого економічного розвитку фі! професійний рівень! робоча нарада за участі дирек! ліалу в І кв. 2013 р.

6

ещодавно в Рівненській дирекції Укрпошти пройшов семінар!тренінг «Збільшення доходів і поліпшення показників роботи філіалів УДППЗ «Укр! пошта». У навчанні взяли участь начальники відділень поштового зв’язку ЦПЗ № 1, 3, 4. Змістовну лекцію та практичні заняття провела викладач Віта Дубчак. Начальни! кам ВПЗ, стаж роботи на пошті яких ста! новить 20–25 рр., навчання стало до вподо! би, адже нові прийоми маркетингу, які можна застосувати в роботі, дають змогу на високому рівні комунікативної культу! ри обслуговувати клієнтів поштового зв’язку. При проведені тестування за результатами тренінгу найкращий резуль! тат продемонструвала начальник ВПЗ Здолбунів!5 Оксана Корусь. Як зазначив директор Рівненської дирекції Валерій Колганов, дані тренінги для працівників поштового зв’язку мають бути систематич! ними, додаткові знання допомагають якісно виконувати поставлені планові зав! дання, збільшувати доходи підприємства.

Н

Віталій МИСЬКО, начальник відділу маркетингу та продажу послуг Рівненської дирекції Укрпошти Корпоративне видання УДППЗ «Укрпошта»

тора філіалу Михайла Саковського, його заступників, начальників цен! трів поштового зв’язку. Засідання проходило в незвич! ному режимі, адже обговорення на! гальних питань відбувалося за до! помогою програмного сервісу Microsoft Lynс в системі SAP. Учасники наради перебували на своїх робочих місцях. Слід зазначи! ти, що за допомогою сервісу Lync можна швидко встановлювати з’єд! нання з іншими користувачами, використовуючи існуючі адресні книги, визначаючи доступність того чи іншого користувача за ба! гатьма параметрами. До основних можливостей сервісу об’єднаних комунікацій Lync відносяться: відображення статусу присутності користувача; обмін миттєвими повідомленнями; тісна інтеграція з іншими додатками Microsoft (Microsoft Exchange, Microsoft Share Point). Даний функціонал бу! де працювати за наявності мікрофо! на, пристроїв аудіовиводу, камери. Головними питаннями на порядку денному були підбиття під! сумків роботи Івано!Франківської дирекції Укрпошти за минулий рік, а

У своїх виступах фахівці деталь! но проаналізували роботу дирекції та акцентували увагу на першочер! гових завданнях. Михайло Саков! ський поставив жорсткі вимоги своїм заступникам та керівникам підрозділів і наголосив, що Івано! Франківська дирекція має величез! ний потенціал і сьогодні слід лише вчасно впливати на ситуацію. «Незаперечною істиною є те, що лише той, хто володіє повною, дос товірною і своєчасно отриманою інформацією, може прийняти пра вильне управлінське рішення», – сказав він. Упровадження новітніх техно! логій в Укрпошті є необхідною, важливою вимогою сьогодення. Основними перевагами викорис! тання ІТ!технологій є економія витрат на відрядження, відсутність оплати послуги з організації селек! торного зв’язку, а головне – опера! тивне та ефективне керування уп! равлінськими та виробничими процесами. Михайло МУЛЬ, помічник директора ІваноФранківської дирекції Укрпошти

•ДАІ ІНФОРМУЄ

Сплачуйте штрафи поновому толична Державтоінспекція інформує водіїв, що при сплаті штрафів за пору! шення правил дорожнього руху у кви! танціях необхідно обов’язково вказувати не лише код платежу, прізвище, ім’я, по батькові платника, а й серію та номер протоколу про ад! міністративне правопорушення. Такі зміни введено для поліпшення контро! лю за надходженням коштів. Це допоможе уникнути непорозумінь, які виникають при з’ясуванні питань своєчасної сплати платежів у виконавчій службі. Нагадуємо, що відповідно до ст. 307 Кодексу України про адміністративні правопорушення штраф має бути сплачений не пізніше ніж че! рез п’ятнадцять днів з дня вручення постанови порушнику про накладення штрафу. У разі оскарження або внесення подання прокурора щодо такої постанови – не пізніше як через п’ятнадцять днів з дня повідомлення про зали! шення скарги або подання без задоволення. Щоб сплатити штраф, необхідно звернутися до будь!якої установи банку або відділення поштового зв’язку. При цьому необхідно мати при собі документ, який посвідчує особу, реєс! траційний номер облікової картки платника податку, примірник протоколу про адміністра! тивне правопорушення.

С

•СПІВЧУТТЯ олектив УДППЗ «Укрпоша» та Об’єдна! на профспілкова організація висловлю! ють щирі співчуття заступнику директо! ра Департаменту виробничих процесів Леоні! ду Неньку з приводу непоправної втрати – смерті батька Ненька Федора Мойсійовича.

К

*** дміністрація, профспілковий комітет та колектив генеральної дирекції УДППЗ «Укрпошта» висловлюють співчуття за! ступнику начальника Центру зв’язків з гро! мадськістю Костянтину Голишеву з приводу тяжкої втрати – передчасної смерті батька Голишева Михайла Борисовича. *** олектив Тернопільської дирекції Укрпошти та Тернопільська обласна профспілка пра! цівників поштового зв’язку глибоко су! мують з приводу смерті колишнього начальника Тернопільського поштамту, голови обласної об’єднаної організації профспілки працівників поштового зв’язку Захарченко Ірини Петрівни та висловлюють щире співчуття рідним та близьким покійної. Вічна їй пам’ять.

А

К

Email: postv@ukrposhta.com


№7 (632)

4

ПОШТОВИЙ ВІСНИК • П’ЯТНИЦЯ, 15 ЛЮТОГО 2013 РОКУ

У бізнесі важливо не лише побачити майбутнє, а й описати його, а потім повести до нього людей.

•Панорама

Володимир ПОЛЯКОВ

•В ОБ’ЄКТИВІ – ЗАКАРПАТТЯ

•НА ЗВ’ЯЗКУ

Дзвоніть, і вам завжди нададуть кваліфіковану відповідь

ещодавно під час «прямої гарячої лінії» на запитання читачів газети «Время ре! гионов Харьковщины» відповідав директор Харківської дирекції Укрпошти, депу! тат обласної ради Ваграм Гулян. Питання стосу! валися різних аспектів діяльності поштового підприємства: діючих тарифів і термінів переси! лання відправлень, отримання телетюнерів, дос! тавки періодичних друкованих видань тощо. Головний редактор газети «Зміївський кур’єр» Олександр Сумець у своєму зверненні відзначив високий рівень організації роботи пошти в районі, зокрема й оформленні перед! плати та доставки періодичних видань, які здій! снюються якісно і своєчасно. Мешканець Харкова Микола Пилипович по! дякував співробітникам міських ВПЗ №177, №52 та ВПЗ Пісочин Харківського району за добросовісне ставлення до виконання своїх обов’язків, чуйність і ввічливість до відвідува! чів. Щирі слова вдячності прозвучали і з вуст Анатолія Пучка, пенсіонера, депутата місцевої ради на адресу співробітників ВПЗ Кегічівка (ЦПЗ №4) за їх відповідальність у роботі та привітність до людей. Озвучувалися й проблемні питання ремонту приміщень окремих ВПЗ, придбання, установ! ки та утримання абонентських поштових скриньок, працевлаштування тощо. На частину питань громадяни одразу отримали відповідь, з інших, що потребують часу на вирішення, нада! но доручення до виконання. Наприкінці розмови Ваграм Генрихович по! дякував респондентам за високу оцінку праці, позитивні відгуки на адресу поштовиків Хар! ківщини, а також надані зауваження, які спону! катимуть до покращення роботи та рівня надан! ня послуг населенню.

Н

Закарпаття продовжує впровадження пілотного проекту

ещодавно на базі ВПЗ Косівська Поляна та ВПЗ Ве! ликий Бичків (Рахівський район) Ужгородського поштамту Закарпатської дирекції Укрпошти спільно з органами місцевого самоврядування відбулася урочиста презентація пілот!проекту «Адміністративні послуги: спро! щений доступ через пошту». На урочистості завітали заступник голови Рахівської ра! йонної державної адміністрації ОлександрТомашук, сіль! ський голова смт Великий Бичків Одарка Зеленко та сіль! ський голова смт Косівська Поляна Федір Дмитрюк. Оскіль! ки даний проект упроваджуватиметься і в інших населених

Н

пунктах області, на даний захід запросили начальників ВПЗ Рахівського району, представників дирекції та Ужгородсько! го поштамту, а також ЗМІ. Метою проекту «Адміністративні послуги: спрощений до! ступ через пошту» є створення для клієнтів оптимальних умов доступу до адміністративних послуг з максимальною прозорістю та легкістю отримання результату. Між іншим, за такою схемою діють поштові компанії Західної Європи, дос! від яких свідчить про успішність даної діяльності. Кілька ре! гіональних дирекцій підприємства вже теж можуть звітувати про успіхи в цьому напрямі. Важливою складовою надання адмінпослуг є те, що, за ба! жанням клієнта, до нього додому може прийти листоноша та виконати всю процедуру оформлення та доставки поштових відправлень з документами. Усе це полегшує взаємне спілку! вання державних установ і споживачів. Зручність та швид! кість отримання необхідних документів дає змогу вийти на новий рівень сервісу у сфері адміністративних послуг. Особ! ливо це зручно буде для мешканців віддалених районів та населених пунктів. Наразі в поштових відділеннях смт Великий Бичків та смт Косівська Поляна встановлено інформаційні стенди з перелі! ком адміністративних послуг, технологічними картками, зраз! ками заяв, номерами довідкових телефонів, адресами веб!сай! тів та електронної пошти міських та районних органів місцево! го самоврядування. Такий вид сервісу від Укрпошти надалі дасть змогу ще швидше та якісніше надавати послуги мешканцям населе! них пунктів.

Інтерес представників ЗМІ зосереджений на інноваційних технологіях

к ми вже повідомляли в «Поштовому віснику» №3 (628) від 18 січня 2013 р., на Закарпатті відбулася зустріч пош! товиків з редакторами місцевих видань, на якій було

Я

вирішено відвідати місце сортування, оброблення та експеди! рування періодичних друкованих видань ЦОП (м. Мукачеве). Такий захід провели на базі Центру оброблення пошти За! карпатської дирекції 25 січня 2013 р. Інтерес представників ЗМІ був зосереджений на новітніх технологіях сортування періодичних друкованих видань до відділень та кіосків пош! тового зв’язку, метою яких є вчасна доставка газет та журна! лів до споживачів. Директор Закарпатської дирекції Укрпошти зазначив, що сьогодні відпрацьовано механізм, згідно з яким поштові машини ідуть чітко за графіком і везуть ту пресу, яка надій! шла на експедирування вчасно. Микола Ростов зауважив, що навіть у час новітніх технологій люди не забувають про важ! ливість читання. Більшість жителів Закарпатської області передплачують газети і журнали, а пошта є важливим та не! обхідним містком між читачами та редакціями газет. Начальник ЦОП Світлана Варга ознайомила присутніх із засобами автоматизації та механізації, низкою процесів, спрямованих на прискорення оброблення періодичних дру! кованих видань.

•В ОБ’ЄКТИВІ – ЗАПОРІЖЖЯ

Співпраця поштовиків зі ЗМІ – на користь клієнтам

асиченою і вельми корис! ною стала робоча зустріч керівника Запорізької ди! рекції Укрпошти Станіслава Ли! марчука з головними редактора! ми провідних запорізьких ви! дань, яка відбулася в прес!центрі «Журналіст» обласного осередку

Н

Корпоративне видання УДППЗ «Укрпошта»

Національного союзу журналіс! тів України. Керівники таких ви! дань, як «Запорізька Січ», «МИГ», «Прав.Да», «Субота плюс», «Індустріальне Запоріж! жя» та інших уже не перший рік тісно співпрацюють із запорізь! кими поштовиками не тільки в

організації передплати своїх ви! дань, а й у розміщенні ого! лошень, роботі щодо детального роз’яснення вже знайомих та но! вих послуг, новацій Укрпошти. Доброю традицією стало прове! дення Днів передплатника. Цього разу йшлося про під! сумки річної передплатної кам! панії, активізацію роботи з передплати впродовж року, ад! же такий чудовий сервіс, як пе! редплата видань додому чи на роботу, триває завжди! Сторони поділилися міркуваннями щодо стану абонентських скриньок у помешканнях, оновлення яких зможе значно підвищити кіль! кість передплатників. Але тут без допомоги місцевих органів влади не обійтися, адже скринь! ки перебувають на балансі ко! мунальних установ. Новим кроком у співпраці запорізьких поштарів та газетя! рів стане проведення І обласно! го поштового ярмарку, який заплановано у виставковому центрі «Казак!палац» на почат! ку березня.

Музею пошти: бути чи не бути?! же другий місяць на Запо! ріжжі йде копітка робота щодо створення музею пошти, аналогів якого, здається, в нашій країні ще немає. За ініці! ативи одного з ентузіастів, ко! лишнього випускника історич! ного факультету Запорізького держаного університету Олек! сандра Тараненка, робоча група на чолі з керівником Запорізької дирекції Укрпошти Станіславом Лимарчуком розпочала активну роботу, запросивши до співпраці автора кількох наукових робіт про історію запорізького краю, декана історичного факультету ЗДУ, доцента Віктора Ткаченка, спеціалістів обласного краєзнав! чого музею, колекціонерів й усіх городян. Як відомо, поштові установи Запорізького краю у різні роки XIX ст. входили до складу Харківського, Одеського, Рос! товського округів. З 1798 р. в Олександрівській фортеці існу! вала поштова дистанція, яка іме! нувалася «військовою поштою»… Ці та інші факти планується

У

об’єднати, доповнити цікавими експонатами і на базі існуючого поштового відділення у самому серці старого Олександрівська, як колись називалося Запоріж! жя, відкрити постійно діючу ек! спозицію. Перші експонати до майбутнього музею вже надав ві! домий запорізький колекціонер Валерій Гуща. Робота над ство! ренням музею триває. Email: postv@ukrposhta.com


•Філателія

Щоб люди знаходили щастя у своїй роботі, необхідно три умови: робота має бути посильною, а не виснажливою, і її обов’язково має супроводжувати успіх. Джон РЕСКІН

Запрошуємо до створення нових українських марок!

крпошта оголошує конкурс серед професійних худож! ників, художників!початківців та дизайнерів на ство! рення поштових марок «З Різдвом Христовим!» та «Історія національного зв’язку». Оцінку оригінал!малюнків, які надійшли на конкурс, та визначення переможця здійсню! ватиме Редакційно!художня рада з питань видання поштових марок, конвертів та карток в Україні. Малюнки оціню! ватимуться за такими критеріями: відповідність оголошеній тематиці; відповідність заявленій формі випуску; високий художній рівень виконання; оригінальність ідеї. Учасниками конкурсу стають автори, що надіслали заявки та оригінал!малюнки, які відповідають умовам конкурсу. Заявки* на участь і свої роботи надсилайте за адресою: УДППЗ «Укр! пошта», вул. Хрещатик, 22, м. Київ, 01001 (на конверті має бути позначка «Конкурс») або електронною поштою: lr@ukrposhta.com (в темі листа має бути зазначено «Конкурс»). Термін подачі заявок та робіт – з 1 лютого по 31 березня ц.р.

У

Технічні вимоги на створення оригіналмалюнка поштової марки Для участі у відборі оригінал!малюнка поштової марки приймаються роботи, виконані на папері, картоні та в елек! тронному вигляді. 1. Технічні вимоги до оригінал!малюнка, виконаного на папе! рі та картоні: 1.1. Оригінал!малюнок має бути виконаний на папері або картоні формату А4, А3. 1.2. При створенні оригінал!малюнка рекомендується врахо! вувати колірний обхват «тріадного друку». Не допускається використання люмінесцентних чи металізованих фарб.

•ПОДЯКИ

•УВАГА, КОНКУРС!

2. Вимоги до оригінал!малюнка, який буде поданий в елек! тронному вигляді: 2.1. Роботи подаються на електронних носіях або надсила! ються електронною поштою. 2.2. Кольорові растрові елементи зображення мають бути в колірній моделі CMYK. 2.3. Оригінал!малюнок має бути виконаний у програмах Adobe Photoshop або Adobe Illustrator. 2.4. Кожен елемент має бути виконаний в окремому шарі. Не допускається склеювання шарів зображення. Допустимо лише накладання шарів зображення. 2.5. Якщо зображення містить текст, то він повинен бути пе! реведений у «криві». Якщо текст не переведений у «криві», то разом із файлом оригінала мають бути надані файли шрифтів, використані в оригіналі, для можливості подальшо! го редагування. 2.6. Зображення повинні мати розширення не менш як 600 dpi. 2.7. Усі подані на конкурс роботи мають містити назву та стислий коментар до зображень. Конкурсне завдання 1 Тема: «З Різдвом Христовим!». Задача: створити художню композицію, яка відображати! ме народні традиції святкування Різдва. Форма випуску: поштова марка. Розміри: 30х33 мм або 40х28 мм. Текст на марці: 1. З Різдвом Христовим!; 2. Україна Ukraina 2013; 3. Номінал 00 грн. Конкурсне завдання 2 Тема: «Історія національного зв’язку». Форма випуску: поштова марка. Можливі розміри: 50х25 мм 30х33 мм 40х28 мм. Задача: створити художню композицію, яка розкриває історію розвитку національного зв’язку. Текст на марці: 1. Історія національного зв’язку 2. Україна Ukraina 2013 3. Номінал 00 грн. * Бланк заявки та Положення про конкурс – на корпоратив ному порталі Укрпошти www.ukrposhta.com.

5

№7 (632)

ПОШТОВИЙ ВІСНИК • П’ЯТНИЦЯ, 15 ЛЮТОГО 2013 РОКУ

каутська організація «Плай» як партнер брала участь у проекті Укрпошти «Рези! денція Діда Мороза». Як громадська ор! ганізація, яка працює з дітьми та молоддю, ми розуміємо, наскільки важливі подібні соціаль! ні ініціативи для дітей, та цінуємо запрошення приєднатися до проекту. Тож хочемо висловити подяку особисто Вам, шановна Оксано Миколаївно, та Вашим працівникам, які організовували роботу про! екту, зокрема заступнику начальника Центру зв’язків з громадськістю Наталії Ворожбіт та провідному інженеру відділу маркетингових комунікацій Катерині Мельник за комфортне спілкування, злагоджену роботу та професіо! налізм у реалізації проекту. Сподіваємося на подальшу плідну співпрацю в соціальних проектах Укрпошти.

С

Олександр ЄМЕЦЬ, голова Ради скаутської організації «Плай»

*** отілося б подякувати за відмінну роботу львівським поштовикам ВПЗ №15, лис! тоноші якого вже 12 років доставляють мої листи. Дай Боже вам міцного здоров’я, ве! ликого щастя, довголіття, значних успіхів, ва! гомих здобутків.

Х

Володимир НОСКОВ, Харківська обл.

*** ене звуть Надія Захарченко. Я мешкаю в м. Марганці, колишня листоноша з 38!річним стажем, пенсіонер, ветеран праці. Листоноша має працювати і в дощ, і в за! метіль, і в спеку, але все одно йдеш, адже на те! бе щодня чекають з доставкою кореспонденції, бо ти несеш у домівки людям радість. Тому хочу розповісти про людину, яка об! слуговує нашу дільницю – листоношу Тетяну Темченко – добру, уважну, чуйну людину. Хо! чу подякувати за її працю, за радість, яку ми отримуємо з її приходом. Бажаю їй, щоб вона завжди була такою, якою ми її знаємо, а праця листоноші була їй тільки в радість.

М

Філателістичні художні буклети поштових марок України Продовження. (Поч. у № 8, 11, 14 – 16, 19 – 22, 24 – 28, 40, 42, 43, 44 за 2012 р. та №1 – 4 за 2013 р.)

26.09.2003 р. Сувенірний буклет до марки № 540 «Хмельницька область». Дизайн О. Калмикова. «Видавництво «Марка України». Виготовлення: «Такі Справи». Тираж – 3 тис. прим. Корпоративне видання УДППЗ «Укрпошта»

04.10.2003 р. Сувенірний буклет до марки № 541 «Миколаївська область». Дизайн О. Калмикова. «Видавництво «Марка України». Виготовлення: «Такі Справи». Тираж – 3 тис. прим.

11.10.2003 р. Сувенірний буклет до марки № 542 «Запорізька область». Дизайн О. Калмикова. «Видавництво «Марка України». Виготовлення: «Такі Справи». Тираж – 3 тис. прим. Далі буде Email: postv@ukrposhta.com


№7 (632)

6

ПОШТОВИЙ ВІСНИК • П’ЯТНИЦЯ, 15 ЛЮТОГО 2013 РОКУ

Труднощі породжують у людині здібності, необхідні для їх подолання.

•Поштова спільнота

У. ФІЛІПС

•ЗНАЙ НАШИХ!

•ВІТАЄМО!

Непростий поштовий шлях ільше 20 років працює в пош! товому зв’язку Олена ВОЛОВИК. Починала свій поштовий шлях оператором поштового зв’язку Ам! вросіївського ВуПЗ, потім була на! чальником головної каси, інструк! тором із виробничо!технічних пи! тань. Після реорганізації у 2007 р. працювала оператором ВПЗ Ам! вросіївка!1 ЦПЗ №12 Донецької дирекції (м. Сніжне). Із серпня 2012 р. працює начальником цього ж відді! лення зв’язку. За роки роботи зарекомендувала себе як відповідальна, чесна, чуйна людина, вимоглива як до се! бе, так і підлеглих. 15 лютого Олена Миколаївна святкує золотий ювілей. Колектив ВПЗ Амвросіївка!1, адміністрація, профспіл! ковий комітет ЦПЗ №12 Донецької дирекції Укрпошти щиро вітають ювілярку з днем народження. Бажають міцного здоров’я, добробуту, жіночого щастя, успіхів, здійснення всіх мрій та бажань.

Краща двадцятка Дніпропетровщини

Щ

Б

Родинного щастя онад 10 років працює у Цен! трі поштового зв’язку №12 Донецької дирекції УДППЗ «Укрпошта» Ганна ЯВОРСЬКА. Во! на – інженер з охорони праці. 17 лютого Ганна Василівна свят! куватиме золотий ювілей. Ганна Яворська – грамотний, від! повідальний фахівець, прекрасно знає свою справу. Це жінка з добрим серцем, до якої тягнуться люди. З 2012 р. колектив ЦПЗ №12 обрав па! ні Ганну заступником голови проф! спілки, і з цією роботою вона вміло та успішно справляється. Від щирого серця профспілковий комітет, адмі! ністрація та колектив зв’язківців ЦПЗ №12 вітають свою колегу з ювілеєм. Бажають міцного здоров’я, наснаги, достатку, любові, родинного щастя та довголіття!

П

Ваші роки – Ваше багатство воє 60!річчя 12 лютого від! святкувала бухгалтер ЦПЗ №2 Волинської дирекції Укр! пошти Галина МАРЧАК. 17 років життя присвятила вона поштовій справі. Галина Іванівна – висококваліфікований спеціаліст, любов і відданість обраній справі допомогли їй впевнено долати про! фесійні сходинки і досягати пос! тавлених цілей. Завдяки врівнова! женому характеру, принциповості, самокритичності та тактовності користується повагою в колективі. Адміністрація та профспілковий комітет ЦПЗ №2 Волинської дирекції Укрпошти вітає шановну ювіляку з днем народження і щиро бажає їй міцного здоров’я, без! межного людського щастя, сімейного добробуту. Ваші роки – Ваш скарб, їм ціни немає, кожен рік багато варт, всі ми про це знаємо. Тож прийміть уклін від нас, щирі слова шани, кожен день і повсякчас пишаємось Вами.

C

Вітаємо колег! олектив ВПЗ Львів!22 вітає із золотим ювілеєм оператора Надію ДІДИК. За 25 років невтомної праці на пошті вона по праву здобула повагу в ко! лективі. Відповідальна, чесна, доброзичлива – такою На! дію Василівну знають колеги і клієнти. Надіє Василівно, у цей знаменний день прийміть від колег найщиріші по! бажання великого щастя, міцного здоров’я, добра, шани від людей і здійснення всіх Ваших задумів і сподівань. Колектив Луганської дирекції Укрпошти сердечно ві! тає з ювілеєм фахівців дирекції: начальника загального відділу Олександра ДЕНИСЕНКО, начальника відділу супроводу автоматизованих систем ВПЗ ЦІТ Галину СІБІРЦЕВУ, інструктора з організації виробничих про! цесів групи експлуатації та виробничих питань Людмилу ЛАДІК, провідного економіста з планування відділу економіки Наталію ГАЛКІНУ. Бажає міцного здо! ров’я, щасливої долі, добробуту в родині, невичерпної енергії для здійснення всіх прагнень та задумів на багато років.

К

Корпоративне видання УДППЗ «Укрпошта»

о стосується передплатної кампанії на 2013 р. на Дніпропетровщині, то вона організована і проводиться обласною дирекцією на належ! ному рівні. Послуги з передплати на газети і журнали доступні всім споживачам області та надаються через розгалужену мережу об’єктів поштового зв’язку, листо! ношами на доставних дільницях, під час проведення Днів передплатника та на робочих місцях з приймання передплати для працівників підприємств і установ. Поштовики постійно відвідують різноманітні закла! ди з метою пропагування послуг з передплати, прий! мання та оформлення замовлень. Належна якість цієї послуги підтверджена і пред! ставниками редакції газети «Зоря». Загалом Дніпро! петровська дирекція Укрпошти має давні та добрі сто! сунки з цим друкованим виданням. 1 лютого на нараді начальників поштових відділень головний редактор газети «Зоря» Світлана Колеснико! ва вручила цінні призи поштовикам обласного центру. Так, перші десять відділень поштового зв’язку, кращі за результатами передплати газети «Зоря» на 2013 р., отримали мікрохвильові печі. Наступні десять ВПЗ – електричні чайники. Очолило дніпропетровську сим! волічну двадцятку – ВПЗ №35. «Маючи добрі стосунки з поштовиками, ми охоче проводимо подібні конкурси», – зазначила Світлана Колесникова. – Адже професійне виконання своїх обов’язків та щире ставлення до свого клієнта завжди винагороджуються».

Передплата є однією з найдавніших послуг, які надаються населенню поштовиками. Вже не одне покоління наших громадян встигло оцінити її переваги і знає, що це зручно та надійно. Адже улюблені газети та журнали хочеться читати постійно, не пропустивши жодного номера, і найкращий спосіб досягти цієї мети – це оформити передплату.

Андрій ШАРУДА, Дніпропетровська дирекція Укрпошти

•ТВОЇ ЛЮДИ, УКРПОШТО!

Хай здійсняться найзаповітніші мрії

На пошті понад чверть століття

вій день народження 16 лютого відзначає ке! рівник Вінницької ди! рекції Укрпошти Наталя КОСТЮК! Прийміть найщиріші вітан! ня з нагоди свята від колекти! ву поштовиків Вінниччини. Ваш професіоналізм, бага! торічна послідовна та напо! леглива праця забезпечили повагу серед колег. Ми пишає! мося тим, що нам випала наго! да працювати з Вами і досяга! ти разом професійних висот. Бажаємо Вам міцного здо! ров’я, щастя, добра, миру, благополуччя, нових здобут! ків у повсякденній відповідальній діяльності й успіш! ного здійснення всіх планів та особистих задумів. Хай у всіх Ваших починаннях супутниками будуть визнан! ня серед колег, успіх, глибоке задоволення від праці, повага друзів та любов близьких людей! Нехай кожен день буде наповнений корисними справами і теплом людських стосунків, а мрії втілю! ються у життя й приносять бажану радість і задово! лення!

ідділення зв’язку Торез!Розсипне – одне з кра! щих у ЦПЗ №12 Донецької дирекції Укрпошти. І заслуга в цьому його начальника Тетяни МАКОВСЬКОЇ, яка працює в поштовому зв’язку по! над 25 років. Починала Тетяна Михайлівна оператором поштово! го зв’язку, заступником ВПЗ, а з 1999 р. обійняла поса! ду начальника відділення зв’язку Торез!Розсипне. Ця жінка дуже вболіває за своє відділення зв’язку, вся її робота спрямована на виконання планових показників і впровадження нових послуг. Тетяна Михайлівна – грамотний, добросовісний, ви! могливий, чесний працівник, за що її поважає колек! тив, який вона очолює. Її улюблена онука була учас! ницею Гранд!ялинки у м. Києві як один із авторів най! кращого листа до Діда Мороза. 19 лютого пані Тетяна відзначає свій золотий ювілей. Шановна Тетяно Михайлівно, щиро вітаємо Вас зі святом. Бажаємо міцного здоров’я, щасливої долі, не! вичерпної енергії, любові, добробуту та людської шани.

С

В

Адміністрація, профспілковий комітет та колектив ЦПЗ №12 Донецької дирекції Укрпошти

Нехай доля до вас буде прихильною 12 лютого свій ювілейний день народження від! святкувала енергійна, мила, щира, невтомна трудівниця – Тетяна ГОЛІШЕВСЬКА. Дорога наша юві! лярко! Колектив Жи! томирської дирекції Укрпошти від усієї ду! ші бажає щастя і до! статку, ясного неба і тепла, в житті Вам згоди та порядку, щоб доля світлою була! В роботі – успіхів, ве! зіння, у справах – віч! ного горіння! А ще любові Вам бажаєм, родинного затишку, поваги та визнання від ко! лег, наполегливості, терпіння і невичерпної енергії і, звичайно, вірних друзів, люблячої родини та безмеж! ного кахання!

А

вій день народжен! ня 15 лютого від! значає заступник директора Житомирської дирекції Укрпошти Люд! мила КОСІМОВА. Шановна Людмило Миколаївно! Колектив дирекції вітає Вас з днем народження! Зичить най! різноманітніших благ, оп! тимізму, життєвої насна! ги, всіляких успіхів. Нехай доля шле Вам добро і щастя, міцне здо! ров’я та достаток, а віра, надія та любов будуть вірними супутниками на Вашому прекрасному

C

життєвому шляху! Нехай тепло і затишок родинної оселі надійно захи! щає Вас від негараздів, а в майбутньому на Вас чекає ще багато наповнених корисними справами і земними радощами років! Email: postv@ukrposhta.com


Справжнього успіху в цьому світі досягають ті, хто доводить до кінця всі намічені справи, як важливі, так і дрібні. Мері КЕЙЕШ

7

№7 (632)

•Світ захоплень

ПОШТОВИЙ ВІСНИК • П’ЯТНИЦЯ, 15 ЛЮТОГО 2013 РОКУ

•НІХТО НЕ ЗАБУТИЙ, НІЩО НЕ ЗАБУТЕ!

900 ДНІВ І 70 РОКІВ ПІСЛЯ ДИТИНСТВА Війна позбавила Зінаїду Гречко дитинства, залишивши виживати в блокадному Ленінграді.

До медалей захисника Вітчизни в Зінаїди Яківни додалися медалі ве терана праці на пошті

день усіх закоханих Луганськ провів парад!ре! конструкцію на честь 70!річчя визволення від фашистських загарбників. Нинішні малюки з подивом дивилися на людей у солдатських касках та плащ!палатках: для них ці герої ніби зійшли на вули! ці з екранів кіно. А ось Зінаїда Яківна Гречко пам’ятає, ніби це було вчора, такий же парад на вули! цях рідного Ленінграда. Переповнені радісними спі! вами радіорепродуктори. Натовп щасливих, але слаб! ких, блідих людей заполонив вулиці. Як виявляється, багато залишилося в живих... Наприкінці червня 1941 року татові – начальнико! ві цеху на військовому заводі «Більшовик» – обіцяли відпустку. Молодша донька Зіночка готувалася від! святкувати свій дев’ятий день народження з одно! класниками в школі – така була традиція. Але голос із чорного радіорепродуктора скасував усе. Тато пішов на фронт, медсестру!маму викликали до шпиталю, старшу сестру Валентину мобілізували в команду з очищення вулиць. Залишилася Зіночка із братом Ген! надієм – виживати, як зможуть. 125 г пайкового хліба – це жменя чорної м’якушки і крихт, мізерна навіть для дитячої долоньки. Сили та! нули, думки плуталися, постійно хотілося спати. По вулицях ходили зі старшим Геною, тримаючи один одного за плече, аби не впасти. Шукали їжу. Блокадне кільце стискалося. Уцілілих будівель ставало все мен! ше. Живих людей теж. 12!річний брат відчував себе відповідальним за мо! лодшу сестричку. Усе частіше залишав удома, аби хо! дити швидше й подалі. Пощастило, коли він виринув серед руїн на Пулковських висотах і побачив наших бійців. Бійці утримували оборону. Майже в кожного десь удома залишилися такі ж хлопчиська!сини. Тож зібрали все, що залишилося з їжі. 18 кілометрів Генна! дій тупотів із дорогоцінним вузликом назад, додому, до Зінки. Удома довелося стати жорстким – виснаженій сес! тричці не можна було давати їсти досхочу, могла по! мерти. Так виграли у смерті кілька днів. А як дівчин! ка трохи одужала, вирушили на Пулковські висоти разом. На батареї дітей зустріли як рідних. Діти, швидше схожі на примар з очима на півобличчя, дивилися з надією. І в людей, змушених убивати ворога, відтава! ли серця, бо ця дитяча надія вимагала перемогти і на! лагодити життя так, щоб у всіх було вдосталь хліба. Поверталися з Пулковських висот навіть із термо! сом, десь роздобутим солдатами, і цілим мішком ско! ринок, що зберегли бійці для дітей, які казна!як діста! лися до них крізь лабіринти зруйнованих будівель. Щоправда, того дня брат і сестра потрапили під бомбардування. Устигли добігти до бомбосховища. Та воно виявилося затопленим. Генці вода доходила до шиї, а Зінку він зумів підсадити на карниз, аби не по! тонула. Ледве почало світати, крізь щілини стали кликати про допомогу. Їм пощастило – почули й від! копали. Але дівчинку вклало в ліжко із запаленням

У

Газета зареєстрована Державним комітетом інформаційної політики України 30.11.1999 р. Реєстраційне свідоцтво: КВ № 3839

Адреса редакції: Хрещатик, 22, Київ, 01001, тел.: 3232027; факс 2792471 Email: postv@ukrposhta.com Видається на замовлення УДППЗ «Укрпошта» Друк ТОВ «МегаПоліграф» (вул. Марка Вовчка, 12/14, м. Київ)

Корпоративне видання УДППЗ «Укрпошта»

легень. Геннадій доглядав за сестричкою й у лікарні. Іноді з’являлася мама. Нарешті проклали «дорогу життя» Ладозьким озером. Але напередодні того дня, коли брат і сестра опинилися в товарному вагоні на березі озера, перепра! ва майже закрилася. «Вода в усьому озері була червоною від крові, – на! віть зараз здригається від спогадів Зінаїда Яківна. – Страхи минулого не відпускають і через 70 років». Їхню групу вже не змогли переправити. Тож знову рятували Пулковські висоти: бійці – дітей хлібом, діти – серця дорослих від скам’яніння буденним героїзмом свого виживання. У місті цивільних залишалося в живих усе менше. Геннадій та Зіна провели на кладовище труну рідної тітки й усіх її дітей. Проводили сусідів. Старша сестра Валентина вже не могла працювати в команді з очи! щення – боялася збожеволіти, попросилася на фронт, ким завгодно. Усе рідше могла навідатися до! дому мама – у неї почалася дистрофія. Саме в той час, коли маму відпустили зі шпиталю, на порозі їхньої квартири з’явився солдат із першим листом від батька. Коротка звістка: був поранений, живий, чекайте з перемогою. Гарячих сліз над солдат! ським трикутником Зінаїді не забути ніколи... Довго треба було чекати перемоги й натовпу щас! ливих людей на вулицях рідного міста. Але переко! нання, що все так і буде, не можна було більше нічим перебити. І, мабуть, логічно, що минуть роки, дівчинка з міста на Неві переїде до Луганська й працюватиме саме на пошті. Буде двічі ветераном: війни та праці. «Нам, дітям, які пережили блокаду Ленінграда, із часом присвоїли звання учасників бойових дій, щоправ да, другої категорії», – підкреслює Зінаїда Яківна. І довше віку тривають у її спогадах блокадні дні. Можливо, саме ця пам’ять охороняє світ від помилко! вого бажання знову спробувати смак зіткнення ідео! логій. Олена ОСОБОВА, Луганська дирекція Укрпошти

Засновник: Українське державне підприємство поштового зв’язку «Укрпошта» Редакційна рада:

Редакція не завжди поділяє погляди авторів публікацій. Листування з читачами тільки на сторінках газети.

Оксана Плотнікова, Володимир Гурков, Лілія Король, Людмила Кузнецова, Олена Нікольська, Людмила Салоїд, Борис Борисов, Володимир Мороз, Леонід Ненько, Павло Богданов, Світлана Ткаченко

За достовірність фактів, цифр, точність імен і прізвищ відповідають автори статей, а за зміст реклами — рекламодавці. Усі права заcтережені. Передрук можливий лише з відома редакції. Рукописи не рецензуються і не повертаються. Газету набрано і зверстано у редакції газети «Поштовий вісник» УДППЗ «Укрпошта»

Головний редактор Заступник головного редактора

Тетяна Мартинюк Дарина Плотнікова 3232027

Відповідальний секретар Зав. відділу

Ірина Красько Катерина Зубарева 3232135

Літературний редактор

Людмила Бацай

Кореспонденти:

Карен Сімонян, Борис Грищенко

Комп’ютерна верстка

Ольга Гордашевська

Тираж номера: 85 961 Загальний тираж лютий: 343 844 Зам. № 30 002

Передплатний індекс: 22220 Email: postv@ukrposhta.com


№7 (632)

8

ПОШТОВИЙ ВІСНИК • П’ЯТНИЦЯ, 15 ЛЮТОГО 2013 РОКУ

Історія стоїть біля дороги і дивиться, хто їде по соші.

•Калейдоскоп

Ліна КОСТЕНКО

•ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ

Містапривиди: велика історія та сумний фінал Кожне місто)привид має свою неповторну історію. Колись у цих містах ключем било життя: лунав дитя) чий сміх, люди жили безтурботно з вірою у краще майбутнє. Нині – це міста, у яких є все: будинки, ма) газини, автомобілі, дерева, автобусні зупинки, але немає головного – мешканців і майбутнього. Їх по світу – сотні, а можливо, й тисячі. Деякі – зовсім молоді, а деякі приховують не одну пережиту долю, і їх вік вимірюється століттями, а то й тисячоліттями. Міста, які ще вчора були заселені тисячами людей, сьогодні пустують, немов декорації. Вони нас лякають і водночас приваблюють, оповідають нам різні історії та бережуть таємниці своїх колишніх мешканців. Є багато причин, через які міста перетворю) ються на пустелі, поступово обростаючи легендами. Розруха, занедбаність, безлюдність і багато не) здійсненних мрій блукають пустими околицями. Ось справжнє обличчя міст)привидів. ли татаро!монголи, не раз він був зруйнований татар! ськими навалами, деякий час на Поділлі господарюва! ли турки, поки їх не витурило польсько!козацьке вій! сько. Йдучи геть, турки знищували все, що траплялося на їх шляху. Але найбільшої шкоди місту завдали дві світові війни: під час Першої Червоногород був зруй! нований російськими військами, а вщент село Червоне було розгромлене під час Другої світової в результаті польсько!українського конфлікту. В 1970!х роках воно взагалі зникло з карти Тернопільської області. Подейкують, що при радах після ліквідації Черво! нограда як адміністративного населеного пункту міс! цевий замок Поненських і Вознесенський костьол почали розбирати на будматеріали для колгоспних споруд. Колись величне й гарне місто перетворилося на справжні руїни та поповнило список міст!привидів.

Боді (Каліфорнія)

оді – це яскравий приклад американського міста! привида, яке було типовим гірничодобувним міс! течком з 10 тис. мешканців. Місто було засновано ще 1876 р. Тут був навіть свій Чайна!таун, де кілька со! тень трудівників з Китаю знайшли свою американську мрію. Але, як нам відомо, природні ресурси мають власти! вість вичерпуватися, тому робочих місць ставало дедалі менше, і люди починали залишати місто у пошуках кра! щого життя. Боді зміг проіснувати до 1962 р., але потім навіть найвідданішим мешканцям довелося піти. Цього ж року місто проголосили Національним історичним запо! відником, який цілий рік відкритий для туристів.

Б

Кантубек (Аральськ7) охмуре і безлюдне місто!привид Кантубек (Узбе! кистан) розташоване в пісках Центральної Азії. У закритому для радянського і, тим більше, воро! жому до суспільства острові посеред Аралу знаходилася секретна наукова станція з розробки бактеріологічної зброї та її тестування, а також військова частина, де про! живало 1,5 тис. людей: переважно військові та їх сім’ї. «...На початку 90х базу було евакуйовано. Терміново. За 1,5 год. Літаками. На столах залишилися недопита кава, недочитані газети, одиноко пливли під вітром фі ранки у розкритих вікнах... Лабораторії, будинки, присадибні господарства й пристані спорожніли. А потім відступило й море. І на місці затоки, куди виходила пристань, з’явився солончак. Провалля вікон лабораторного корпусу видніються зда леку над сліпучобілою поверхнею мертвої затоки. Казахи на поромі переправлялись через протоку на північ і вивозили звідти весь метал, до якого могли добра тися: здирали покрівельне залізо з дахів, виривали «з ко рінням» лабораторні меблі, навіть сітку для огорожі скручували і вивозили…» Тепер Кантубек виглядає так: занедбане, напіврозва! лене та безлюдне місто. За винятком бабаків і тушкан! чиків, які облюбували місцевий степ, більше немає нікого. І, звичайно ж, не обійшлося без відчайдушних туристів!екстремалів, які намагаються потрапити сюди з цікавості.

П

Сан Жі (Тайвань)

Піраміда (Швеція) іраміда – шахтарське селище на архіпелазі Шпіцберген. Нині – місто!привид. Воно було засноване шведами у 1910 р., а в 20!х роках викуплене радянським урядом, який і продовжив роз! вивати інфраструктуру міста. Тут були збудовані бага! топоверхівки, будинок культури, бібліотека. Навіть у сусідів!норвежців не було таких зручностей, якими ко! ристувалися мешканці острова. До кінця ХХ ст. запаси вугілля міста вичерпалися, частина шахтарів виїхала до Баренцбурга, інша – по! вернулася на континент. І в результаті селище закон! сервували. Для відродження Піраміди було розроблено чимало проектів у сфері туризму, а також йшлося про його ви! користання як міста!супутника науково!дослідної по! лярної станції. Але ці проекти поки не реалізовано. Місто!привид, швидше за все, так і залишиться по! кинутим назавжди.

П

Червоногород (Україна, Тернопільська обл.) ервоногород – місто!привид на Поділлі. Відомий Червоногород ще з часів Київської Русі, пізніше був повітовим центром Подільського воєводства. В XV ст. місто отримало Магдебурзьке право, а також статус королівського міста. Зараз – це місто!привид. Навіть у руїнах червоногородський готичний замок виглядає велично! Нещадна доля міста розпорядилася навіки залиша! тися йому зруйнованим. Але воно знову, як Фенікс, по! чинало відроджуватися. Вперше Червоногород спали!

Ч

Корпоративне видання УДППЗ «Укрпошта»

істопривид Сан Жі розташований неподалік від столиці Тайваню – Тайбей. Передбачалося, що він стане улюбленим місцем відпочинку ба! гатіїв, де вони зможуть спокійно проводити свій віль! ний час і насолоджуватися природою з родиною. Квар! тири схожі на дитячі атракціони. Але під час будівниц! тва міста сталося кілька нещасних випадків, і люди по! чали говорити про його заселення привидами. Уряд з усіх сил намагався завершити будівництво, і це йому вдалося: відбулося навіть святкове відкриття «курор! ту», але, на жаль, через погані чутки, покупців нерухо! мості не знайшлося і місто було приречене на спусто! шення.

М

Балестріно (Італія)

алестріно до свого спустошення різнилося від інших міст!привидів багатою і цікавою історією. Перша згадка про Балестріно повертає нас у дале! ке ХІ ст., коли тут оселилися фермери, адже клімат тут був чудовим і сприятливим для вирощування олив. До 1860 р. містечко мало 800 жителів. Але серія землетру! сів порушила його гармонію, тому більшість людей не захотіло тут жити. Вони подалися до безпечніших регі! онів Італії. І вже через 60 років, у 1953 р., останній меш! канець залишив це місце.

Б

!

Гункадзіма (Японія)

Покинуте шахтарське місто виникло на початку XIX ст. на японському острові Хасіма (Hashima). Населення острова становило близько 53000 мешканців, які розта! шовувалися на крихітному острівці площею 1 км2. Але згодом запаси вугілля на крихітному острові вичерпа! лися і мешканці були змушені покинути місто.

Підготувала Ірина КРАСЬКО Email: postv@ukrposhta.com

Поштовий вісник № 7  

Поштовий вісник № 7

Поштовий вісник № 7  

Поштовий вісник № 7

Advertisement