Issuu on Google+


k7%7),,%.*/.'%2%. (%,0%.%%.0/3)4)%6% +2!#(4).$% -!!43#(!00)*4%:)*.l m9%43STAATVOORYOUTHEMPOWERMENTTHROUGHSPORTS7EWILLENKWETSBAREJONGERENZÊVORMEN DATZEEENVOLWAARDIGE POSITIEVEROLINDEMAATSCHAPPIJKUNNENSPELEN$ATDOENWEMETCOACHES DIEFUNGERENALSROLMODELVOORONZEDEELNEMERS$IECOACHESKOMENUITEENVERGELIJKBARESITUATIEEN SPREKENDEZELFDETAAL MAARZIJHEBBENMETDOORZETTINGSVERMOGENENDEJUISTEKEUZESHUNOBSTAKELS WETENTEOVERWINNENn 6ERANTWOORDELIJKHEIDNEMEN m)NDE6ERENIGDE3TATENISZOlNSPELER COACHRELATIEALLEENHAALBAARALSJEGETALENTEERDBENT/PDAT PUNTISDE9%43 AANPAKBIJ,ENTIZONDERWIJSGROEPANDERSERWORDTNIETALLEENGESELECTEERDOPBASIS VANTALENT MAARVOORALOPDEBEHOEFTEAANBEGELEIDINGENAANMOEDIGING$ITZIJNVAAKJONGERENDIE OPSTRAATRONDHANGENENDIEOVERALDESCHULDVANKRIJGEN)KVINDDATWEALSMAATSCHAPPIJDEVERANT WOORDELIJKHEIDMOETENNEMENOMDEZEJONGERENDEDISCIPLINE STRUCTUURENSTEUNTEGEVENDIEZEZO HARDNODIGHEBBENn

0ETER/TTENS /PRICHTER9%43&OUNDATION


!NOUK3PRUITEN0ETER/TTENS


!NOUK3PRUIT FORENSISCHORTHOPEDAGOOG9%43&OUNDATION

k).%%.,%5+%,%%2/-'%6).' /.47)++%,%.*/.'%2%.:)#( -!++%,)*+%2l m)KHEB0ETERGEHOLPENOMZIJNIDEETEVERTALENNAAREENWETENSCHAPPELIJKONDERBOUWDEMETHODIEK $AARNAASTBEGELEIDIKDECOACHESOPAFSTANDBIJPEDAGOGISCHEVRAAGSTUKKEN$E9%43 AANPAKWERKTIN DEEERSTEPLAATSOMDATDECOACHESEENDUURZAMERELATIEOPBOUWENMETDEDEELNEMERS4ENTWEEDEIS DESPORTHALEENGOEDELEEROMGEVING)NDEVEILIGEPEDAGOGISCHEOMGEVINGVAN9%43LERENDEELNEMERS OPEENNONCHALANTEMANIEROMGAANMETZAKENALSREGELS TELEURSTELLINGENENGROEPSDYNAMIEK$OORDAT ZEIETSDOENWATZELEUKVINDEN OPHUNGEMAKZIJNENGEZIENWORDEN ONTSTAATERRUIMTEVOOREENPO SITIEVEGEDRAGSVERANDERINGENDEONTWIKKELINGVANHUNIDENTITEITn

0ETER/TTENS OPRICHTER9%43&OUNDATION

k)+7),*/.'%2%.$%:%,&$% +!.3%.'%6%.$)%)+(%"'%(!$l m)KHEBZELFALTIJDGEBASKETBALD-IJNOUDERSMOEDIGDENMEENORMAAN!LSIKTHUISKWAMSTONDHET ETENKLAAR(ADIKEENKEERGEENZINOMTETRAINEN DANKREEGIKEENSCHOPONDERMIJNKONT$AARDOOR HEBIKMIJNDROOMKUNNENWAARMAKENSPELENIN!MERIKA-AAROPSTRAATIN3CHIEDAMSPEELDEIKMET JONGENSDIEMEERTALENTHADDENDANIKENDIEZOlNSTAPNIETKONDENMAKEN/MDATZETHUISNIETDESUP PORTKREGENDIEIKHAD9%43KOMTVOORTUITMIJNWENSOMZULKEJONGERENTEHELPEN ZODATZIJOOKHUN DROMENKUNNENWAARMAKENn 


'ABRIJELLA3AMCHANDENCOACHTIJDENSHUISWERKUUROP,ENTIZ\,)&%#OLLEGE


'ABRIJELA3AMCHAND LEERLING,ENTIZ\,)&%#OLLEGE

k!,3*%*%$2/-%. !#(4%2.!'!!4 +5.*% (%%,6%%,"%2%)+%.l m!LSERIETSIS BESPREEKIKHETALTIJDMETMIJNMOEDER-AARHETISüJNOMDAARNAASTNOGIEMANDTE HEBBENDIENAARJELUISTERT$ECOACHESVAN9%43ZIJNEENSOORTOUDEREBROERSVOORME AANWIEIK ALLESKANVERTELLEN:IJHEBBENOOKPROBLEMENGEHAD MAARZEHEBBENNUWELIETSBEREIKT$AARLEER IKVAN.IEMANDISPERFECT MAARDATMAAKTNIETUIT*EMOETGEWOONJEDROMENACHTERNAGAANEN DANKUNJEHEELVEELBEREIKENn
.ATHALIE'OUWELEEUWLINKS EN*OHN-ASSAARRECHTS TIJDENSMAATSCHAPPELIJKPROJECTOUDERENZORG


.ATHALIE'OUWELEEUW WETHOUDER3PORT'EMEENTE3CHIEDAM

k6//2$%*/.'%2%.)3$)4%%. ,)&%4)-%%80%2)%.#%l m6OOREENAANTREKKELIJKESTADZIJNGOEDESPORTVOORZIENINGENBELANGRIJK$AARNAASTISSPORTEENHEEL MOOI MAATSCHAPPELIJK MIDDEL $ENK HIERBIJ BIJVOORBEELD AAN PROJECTEN VOOR DE JEUGD :O ZET DE 9%43&OUNDATIONSPORTINALSMIDDELOMJONGERENZELFREDZAAMTEMAKENENHENTEBEGELEIDENNAAR EENPOSITIEVEROLINDEMAATSCHAPPIJ*UISTDIEBREDEINSTEEKSPREEKTMEHEELERGAAN"IJDEEERSTE DIPLOMA UITREIKINGSTONDIKMETTRANENINMIJNOGEN OMDATIKZAGHOEZEERDEDEELNEMERSWAREN GEGROEIDALSMENS$IEDEELNEMERSZIJNNUALLEMAALEENVOORBEELDVOORHUNBROERTJESENZUSJES EN HUNVERDERESOCIALEOMGEVINGn

*OHN-ASSAAR DIRECTEUR&ONDS3CHIEDAM6LAARDINGEN

k:/l.'%$2!'36%2!.$%2).' "%Þ.6,/%$4$%3&%%2/0$% (%,%3#(//,l m(ET&ONDS3CHIEDAM6LAARDINGENONDERSTEUNTPROJECTENDIEBIJDRAGENAANDEKWALITEITVANDESA MENLEVING7EWARENONDERMEERBETROKKENBIJHETCONCEPTVAN,ENTIZ\,)&%#OLLEGE DEEERSTESCHOOL WAAREEN9%43 PROGRAMMASTARTTE/VER9%43WARENWEMETEENENTHOUSIAST VANWEGEDECOMBI NATIEVANSPORT EDUCATIEENMAATSCHAPPELIJKEBETEKENIS7EZIENINDEPRAKTIJKDATDIEAANPAKHEEL GOEDWERKT$EELNEMERSZIJNENTHOUSIASTENWEZIENDATJONGERENZICHPOSITIEFONTWIKKELEN$ATHEEFT WEEREENGUNSTIGEFFECTOPDESFEERINDESCHOOL7EHEBBENDAAROMBESLOTENOM9%43 PROGRAMMAlS OPTWEE,ENTIZ SCHOLENVIERJAARLANGTEONDERSTEUNEN6OORONSISHETECHTEENVOORBEELDPROJECTn 


4HUISBIJFAMILIE&RANCISCA MOEDER!LEXANDRALINKSVOORAAN 3ONTJEEN,EEMIDDENACHTER


!LEXANDRA&RANCISCA MOEDERVAN3ONTJEEN,EE ,ENTIZ\'EUZENCOLLEGE

k-)*.://.3,%2%. $).'%.$)%)+:%!,3 !,,%%.34!!.$%-/%$%2 .)%4+!.")*"2%.'%.l m3ONTJEZATECHTINDEPUBERTEIT HIJWASOPZOEKNAARZICHZELF/MDEKLEINSTEDINGENKONHIJALHEEL BOOSWORDEN3INDSHIJMEEDOETMET9%43ZIETHIJWANNEERHIJZELFFOUTZIT ENDANZEGTHIJkSORRY MAMAl(IJHEEFTZIJNGRENZENLERENKENNENENZIJNGEDRAGISDAARDOORHEELERGVOORUITGEGAAN:IJN BROER,EEGINGZOGRAAGBIJDETRAININGENKIJKEN DATHIJNUOOKAANHETPROGRAMMAMAGMEEDOEN (ETCONTACTMETDECOACHESISHEELGOEDALSIKEVENNIETWEETWATIKMETEENSITUATIEAANMOET DANKANIKZEALTIJDBEREIKEN:IJBEKIJKENDEZAAKDANNETEVENVANEENANDEREKANT$ECOACHESVAN 9%43LERENMIJNZOONSDINGENDIEIKZEALSALLEENSTAANDEMOEDERNIETKANBIJBRENGENn
-ARCEL-ARSKAMP


-ARCEL-ARSKAMP GENERALMANAGER$AVID,LOYD"LIJDORP

k-%430/24+5.*%6%2 +/-%. -!!2-%43#(//, ./'6%2$%2$!!2:)4$% +2!#(46!.9%43l m)KHEBZELFEENACHTERGRONDINHETSPORT JONGERENWERK DUSTOENIKMET0ETERAANDEPRAATRAAKTE OVER9%43 WASIKMETEENGEħNTERESSEERD$ELANGETERMIJNVISIEENDECOMBINATIEVANSTUDIEENSPORT MAKENDEAANPAKHEELKRACHTIG7AARMOGELIJKWERKENWENUSAMEN$EJONGERENKOMENHIERBIJ VOORBEELDTWEEKEERPERJAARSPORTEN ZODATZEKUNNENKENNISMAKENMETEENHEALTHCLUB4OENIKDE GROEPDELAATSTEKEERZAG MERKTEIKDATZEBOVENZICHZELFWARENUITGESTEGENn
'IANNINI/LIEBERG COACHLINKS EN-UCAHIT!KTAS LEERLINGRECHTS BIJPROJECTTUINONDERHOUDINDEWIJK


'IANNINI/LIEBERG COACH9%43&OUNDATION

k)++!.*/.'%2%. )%43")*"2%.'%.$//2-)*. %)'%.%26!2).'%.4%$%,%.l m!LLECOACHESKOMENUITEENZELFDESOORTOMGEVINGALSDEZEJONGEREN7EZIJNEENROLMODELVOORZE )KHEBZELFOOKOPNIVEAUGEBASKETBALD DUSZOWELSPORTIEFALSSOCIAALKANIKHETGOEDEVOORBEELD GEVEN)KWILDEELNEMERSHELPENHUNHORIZONTEVERBREDEN$ATDOEIKONDERMEERDOORZEAANMAAT SCHAPPELIJKEACTIVITEITENTELATENDEELNEMEN$ENKAANEENSPORTMIDDAGVOORVLUCHTELINGENOFEEN ACTIVITEITVOOROUDERENINDEWIJK$ATWERKT WANTERZIJNALDEELNEMERSDIEOPEIGENINITIATIEFIETS ORGANISERENINHUNBUURT:ODOENZEIETSTERUGVOORDEMAATSCHAPPIJ ENDATISPRECIESONZEINZETn

-UCAHIT!KTAS LEERLING,ENTIZ\'EUZENCOLLEGE

k$!.+:)*9%43'%.)%4)+%,+% +%%26!.7!4$%$!'"2%.'4l m)KHADERNOOITEERDERAANGEDACHTOMTEGAANBASKETBALLEN MAAR9%43SPRAKMEMETEENAAN(ET IDEEVANALLESSAMENDOENENEENBANDOPBOUWENVONDIKHEELTOF$ANKZIJ9%43BENIKBEVRIENDGE RAAKTMETKINDERENDIEIKDAARVOOROPSCHOOLNOOITSPRAK)KVINDHETNUSOWIESOVEELMAKKELIJKEROM CONTACTTEMAKENMETMENSENENOMVRIENDSCHAPPENTESLUITEN%IGENLIJKHEEFT9%43MEALLEENMAAR GOEIEBLESSINGSGEBRACHTHETGAATTHUISGOED IKHAALGOEDECIJFERSOPSCHOOLENIKHEBEENVRIENDIN (ETBELANGRIJKSTEWATIKGELEERDHEB(OEMEERJEGEEFT HOEMEERJETERUGKRIJGT9%43HEEFTGEZORGD VOOREENNIEUWESTAPINMIJNLEVENn 


4HEO7ERNERTIJDENSGEZAMELIJKEMAALTIJDNAHETTRAINENOP,ENTIZ\'EUZENCOLLEGE


4HEO7ERNER DIRECTEUR,ENTIZ\'EUZENCOLLEGE

k9%43)3%%.02/*%#4 $!4 #(4(%46%23#(), -!!+4l m$EBELOFTEVAN,ENTIZ\'EUZENCOLLEGEISk"ELEEFHETVERSCHILl9%43ISEENPROJECTDATVOOREENAANTAL VANONZELEERLINGENEENWEZENLIJKVERSCHILMAAKTSOMSZELFSTUSSENOPSCHOOLBLIJVENENDESCHOOL VERLATEN)KBENREGELMATIGBIJDEGEZAMENLIJKEMAALTIJDENAANWEZIGENHEBOOKVERSCHILLENDEKEREN VOORDEGROEPGEKOOKT)KZIEDUSMETEIGENOGENWATDEMENTORENMEOOKVERTELLENDEZELEERLINGEN HEBBENHETBETERNAARHUNZINDANVOORHEEN$ATHEEFTEENPOSITIEVEINVLOEDOPHUNGEDRAGONDER LINGENNAARONZECOLLEGAlSTOE ENOPHUNLEERRESULTATEN$ATZIJNDUSVEERTIGLEERLINGENVOORWIEOP EENPOSITIEVEMANIERVERSCHILWORDTGEMAAKT MISSCHIENWELVOORHUNLEVENLANGn
(ARLEYVAN6LIETRECHTS TIJDENS9%43JUNIORBESTUURSVERGADERING


(ARLEYVAN6LIET LEERLING,ENTIZ\,)&%#OLLEGE

k)+:)4).(%4*5.)/2"%34552 /-"%42/++%.4%",)*6%. ")*9%436//2$%3&%%2%. /-9%434%(%,0%.l m)KTWIJFELDEOMDEELTENEMENAAN9%43)KDACHTIKGAHETGEWOONPROBERENENIKHEBERABSOLUUT GEENSPIJTVANGEHAD)NDETWEEDEENDERDEKLASHEBIKAANHETPROJECTMEEGEDAAN$AARNAVROEGEN DECOACHESMEVOORHET9%43JUNIORBESTUUR7IJGEVENADVIEZENAANHETBESTUURVAN9%43ENORGANI SERENACTIVITEITENINDEWIJK$OOR9%43HEBIKVEELGELEERD)KHEBVEELMEERZELFVERTROUWENENKOM BETERUITMIJNWOORDEN-IJNCOACHHEEFTMEGEHOLPENMETHUISWERKENSOLLICITATIEBRIEVENSCHRIJVEN /OKLEERJEOMTEGAANMETGELD9%43ISANDERS WANTZESTEUNENJEMETALLESn
k!,30!24.%26!.9%43'%6%. 7)*./'"%4%26/2-!!./.:% -!!43#(!00%,)*+%2/,).$% 2%')/l $IT 9%43 BOEKJE WORDT U AANGEBODEN DOOR ,ENTIZ ONDERWIJSGROEP ,ENTIZ WERKT AL EEN AANTAL JAREN SAMENMETDE9%43&OUNDATION7IJERVARENDAGELIJKSWATDEINZETVAN9%43ONZELEERLINGENOPLEVERT .IETALLEENHUNSCHOOLPRESTATIESGAANVOORUIT ZESTAANOOKBETERINHUNKRACHT HEBBENMEERZELF VERTROUWEN EN ZIJN GEMOTIVEERD OM TE WERKEN VOOR ELKAAR EN DE MAATSCHAPPIJ :O DRAAGT 9%43 BIJ AANONZEDOELSTELLINGEENROLSPELENINDEBREDEONTWIKKELINGVANJONGERENINONZEREGIO

Hoe wordt u partner? 9%43&OUNDATIONHELPTKWETSBARE JONGERENVOOR€  PERDEELNEMERPERJAAR(IERVANWORDEN DE COACHES KLEDING EN BASKETBALSCHOENEN BEKOSTIGD /OK FACILITEERT 9%43 DE DEELNAME AAN EEN INTERNATIONAAL SPORTTOERNOOI /NDER BEGELEIDING VAN PEDAGOGISCH STERKE COACHES SPORTEN LEREN EN ETENDEJONGERENTWEEKEERPERWEEKMETELKAAR GEDURENDETWEEJAAR9%43ISERVANOVERTUIGDDAT ZIJNINTERVENTIEEENPOSITIEFVERSCHILMAAKTINHETLEVENVANDEJONGEREN%ENINVESTERINGIN9%43ISEEN INVESTERINGINJONGERENENINDEMAATSCHAPPIJ 7IJHOPENDATUGEħNSPIREERDBENTGERAAKTDOORDEVERHALENINDITBOEKJE5KUNTONSSPONSORENOF GEBRUIKMAKENVANONZEANDEREDIENSTENZOALSTEAMBUILDINGWORKSHOPS PRESENTATIESENHETGEVENVAN ADVIES+IJKOPWWWYETSFOUNDATIONNLOFNEEMCONTACTOPMET9%43INFO YETSFOUNDATIONNL

Partners:

FONDS schiedam vlaardingen e.o.


YETS magazine