Page 1


k7%7),,%.*/.'%2%. (%,0%.%%.0/3)4)%6% +2!#(4).$% -!!43#(!00)*4%:)*.l m9%43STAATVOORYOUTHEMPOWERMENTTHROUGHSPORTS7EWILLENKWETSBAREJONGERENZÊVORMEN DATZEEENVOLWAARDIGE POSITIEVEROLINDEMAATSCHAPPIJKUNNENSPELEN$ATDOENWEMETCOACHES DIEFUNGERENALSROLMODELVOORONZEDEELNEMERS$IECOACHESKOMENUITEENVERGELIJKBARESITUATIEEN SPREKENDEZELFDETAAL MAARZIJHEBBENMETDOORZETTINGSVERMOGENENDEJUISTEKEUZESHUNOBSTAKELS WETENTEOVERWINNENn 6ERANTWOORDELIJKHEIDNEMEN m)NDE6ERENIGDE3TATENISZOlNSPELER COACHRELATIEALLEENHAALBAARALSJEGETALENTEERDBENT/PDAT PUNTISDE9%43 AANPAKBIJ,ENTIZONDERWIJSGROEPANDERSERWORDTNIETALLEENGESELECTEERDOPBASIS VANTALENT MAARVOORALOPDEBEHOEFTEAANBEGELEIDINGENAANMOEDIGING$ITZIJNVAAKJONGERENDIE OPSTRAATRONDHANGENENDIEOVERALDESCHULDVANKRIJGEN)KVINDDATWEALSMAATSCHAPPIJDEVERANT WOORDELIJKHEIDMOETENNEMENOMDEZEJONGERENDEDISCIPLINE STRUCTUURENSTEUNTEGEVENDIEZEZO HARDNODIGHEBBENn

0ETER/TTENS /PRICHTER9%43&OUNDATION


!NOUK3PRUITEN0ETER/TTENS


!NOUK3PRUIT FORENSISCHORTHOPEDAGOOG9%43&OUNDATION

k).%%.,%5+%,%%2/-'%6).' /.47)++%,%.*/.'%2%.:)#( -!++%,)*+%2l m)KHEB0ETERGEHOLPENOMZIJNIDEETEVERTALENNAAREENWETENSCHAPPELIJKONDERBOUWDEMETHODIEK $AARNAASTBEGELEIDIKDECOACHESOPAFSTANDBIJPEDAGOGISCHEVRAAGSTUKKEN$E9%43 AANPAKWERKTIN DEEERSTEPLAATSOMDATDECOACHESEENDUURZAMERELATIEOPBOUWENMETDEDEELNEMERS4ENTWEEDEIS DESPORTHALEENGOEDELEEROMGEVING)NDEVEILIGEPEDAGOGISCHEOMGEVINGVAN9%43LERENDEELNEMERS OPEENNONCHALANTEMANIEROMGAANMETZAKENALSREGELS TELEURSTELLINGENENGROEPSDYNAMIEK$OORDAT ZEIETSDOENWATZELEUKVINDEN OPHUNGEMAKZIJNENGEZIENWORDEN ONTSTAATERRUIMTEVOOREENPO SITIEVEGEDRAGSVERANDERINGENDEONTWIKKELINGVANHUNIDENTITEITn

0ETER/TTENS OPRICHTER9%43&OUNDATION

k)+7),*/.'%2%.$%:%,&$% +!.3%.'%6%.$)%)+(%"'%(!$l m)KHEBZELFALTIJDGEBASKETBALD-IJNOUDERSMOEDIGDENMEENORMAAN!LSIKTHUISKWAMSTONDHET ETENKLAAR(ADIKEENKEERGEENZINOMTETRAINEN DANKREEGIKEENSCHOPONDERMIJNKONT$AARDOOR HEBIKMIJNDROOMKUNNENWAARMAKENSPELENIN!MERIKA-AAROPSTRAATIN3CHIEDAMSPEELDEIKMET JONGENSDIEMEERTALENTHADDENDANIKENDIEZOlNSTAPNIETKONDENMAKEN/MDATZETHUISNIETDESUP PORTKREGENDIEIKHAD9%43KOMTVOORTUITMIJNWENSOMZULKEJONGERENTEHELPEN ZODATZIJOOKHUN DROMENKUNNENWAARMAKENn 


'ABRIJELLA3AMCHANDENCOACHTIJDENSHUISWERKUUROP,ENTIZ\,)&%#OLLEGE


'ABRIJELA3AMCHAND LEERLING,ENTIZ\,)&%#OLLEGE

k!,3*%*%$2/-%. !#(4%2.!'!!4 +5.*% (%%,6%%,"%2%)+%.l m!LSERIETSIS BESPREEKIKHETALTIJDMETMIJNMOEDER-AARHETISüJNOMDAARNAASTNOGIEMANDTE HEBBENDIENAARJELUISTERT$ECOACHESVAN9%43ZIJNEENSOORTOUDEREBROERSVOORME AANWIEIK ALLESKANVERTELLEN:IJHEBBENOOKPROBLEMENGEHAD MAARZEHEBBENNUWELIETSBEREIKT$AARLEER IKVAN.IEMANDISPERFECT MAARDATMAAKTNIETUIT*EMOETGEWOONJEDROMENACHTERNAGAANEN DANKUNJEHEELVEELBEREIKENn
.ATHALIE'OUWELEEUWLINKS EN*OHN-ASSAARRECHTS TIJDENSMAATSCHAPPELIJKPROJECTOUDERENZORG


.ATHALIE'OUWELEEUW WETHOUDER3PORT'EMEENTE3CHIEDAM

k6//2$%*/.'%2%.)3$)4%%. ,)&%4)-%%80%2)%.#%l m6OOREENAANTREKKELIJKESTADZIJNGOEDESPORTVOORZIENINGENBELANGRIJK$AARNAASTISSPORTEENHEEL MOOI MAATSCHAPPELIJK MIDDEL $ENK HIERBIJ BIJVOORBEELD AAN PROJECTEN VOOR DE JEUGD :O ZET DE 9%43&OUNDATIONSPORTINALSMIDDELOMJONGERENZELFREDZAAMTEMAKENENHENTEBEGELEIDENNAAR EENPOSITIEVEROLINDEMAATSCHAPPIJ*UISTDIEBREDEINSTEEKSPREEKTMEHEELERGAAN"IJDEEERSTE DIPLOMA UITREIKINGSTONDIKMETTRANENINMIJNOGEN OMDATIKZAGHOEZEERDEDEELNEMERSWAREN GEGROEIDALSMENS$IEDEELNEMERSZIJNNUALLEMAALEENVOORBEELDVOORHUNBROERTJESENZUSJES EN HUNVERDERESOCIALEOMGEVINGn

*OHN-ASSAAR DIRECTEUR&ONDS3CHIEDAM6LAARDINGEN

k:/l.'%$2!'36%2!.$%2).' "%Þ.6,/%$4$%3&%%2/0$% (%,%3#(//,l m(ET&ONDS3CHIEDAM6LAARDINGENONDERSTEUNTPROJECTENDIEBIJDRAGENAANDEKWALITEITVANDESA MENLEVING7EWARENONDERMEERBETROKKENBIJHETCONCEPTVAN,ENTIZ\,)&%#OLLEGE DEEERSTESCHOOL WAAREEN9%43 PROGRAMMASTARTTE/VER9%43WARENWEMETEENENTHOUSIAST VANWEGEDECOMBI NATIEVANSPORT EDUCATIEENMAATSCHAPPELIJKEBETEKENIS7EZIENINDEPRAKTIJKDATDIEAANPAKHEEL GOEDWERKT$EELNEMERSZIJNENTHOUSIASTENWEZIENDATJONGERENZICHPOSITIEFONTWIKKELEN$ATHEEFT WEEREENGUNSTIGEFFECTOPDESFEERINDESCHOOL7EHEBBENDAAROMBESLOTENOM9%43 PROGRAMMAlS OPTWEE,ENTIZ SCHOLENVIERJAARLANGTEONDERSTEUNEN6OORONSISHETECHTEENVOORBEELDPROJECTn 


4HUISBIJFAMILIE&RANCISCA MOEDER!LEXANDRALINKSVOORAAN 3ONTJEEN,EEMIDDENACHTER


!LEXANDRA&RANCISCA MOEDERVAN3ONTJEEN,EE ,ENTIZ\'EUZENCOLLEGE

k-)*.://.3,%2%. $).'%.$)%)+:%!,3 !,,%%.34!!.$%-/%$%2 .)%4+!.")*"2%.'%.l m3ONTJEZATECHTINDEPUBERTEIT HIJWASOPZOEKNAARZICHZELF/MDEKLEINSTEDINGENKONHIJALHEEL BOOSWORDEN3INDSHIJMEEDOETMET9%43ZIETHIJWANNEERHIJZELFFOUTZIT ENDANZEGTHIJkSORRY MAMAl(IJHEEFTZIJNGRENZENLERENKENNENENZIJNGEDRAGISDAARDOORHEELERGVOORUITGEGAAN:IJN BROER,EEGINGZOGRAAGBIJDETRAININGENKIJKEN DATHIJNUOOKAANHETPROGRAMMAMAGMEEDOEN (ETCONTACTMETDECOACHESISHEELGOEDALSIKEVENNIETWEETWATIKMETEENSITUATIEAANMOET DANKANIKZEALTIJDBEREIKEN:IJBEKIJKENDEZAAKDANNETEVENVANEENANDEREKANT$ECOACHESVAN 9%43LERENMIJNZOONSDINGENDIEIKZEALSALLEENSTAANDEMOEDERNIETKANBIJBRENGENn
-ARCEL-ARSKAMP


-ARCEL-ARSKAMP GENERALMANAGER$AVID,LOYD"LIJDORP

k-%430/24+5.*%6%2 +/-%. -!!2-%43#(//, ./'6%2$%2$!!2:)4$% +2!#(46!.9%43l m)KHEBZELFEENACHTERGRONDINHETSPORT JONGERENWERK DUSTOENIKMET0ETERAANDEPRAATRAAKTE OVER9%43 WASIKMETEENGEħNTERESSEERD$ELANGETERMIJNVISIEENDECOMBINATIEVANSTUDIEENSPORT MAKENDEAANPAKHEELKRACHTIG7AARMOGELIJKWERKENWENUSAMEN$EJONGERENKOMENHIERBIJ VOORBEELDTWEEKEERPERJAARSPORTEN ZODATZEKUNNENKENNISMAKENMETEENHEALTHCLUB4OENIKDE GROEPDELAATSTEKEERZAG MERKTEIKDATZEBOVENZICHZELFWARENUITGESTEGENn
'IANNINI/LIEBERG COACHLINKS EN-UCAHIT!KTAS LEERLINGRECHTS BIJPROJECTTUINONDERHOUDINDEWIJK


'IANNINI/LIEBERG COACH9%43&OUNDATION

k)++!.*/.'%2%. )%43")*"2%.'%.$//2-)*. %)'%.%26!2).'%.4%$%,%.l m!LLECOACHESKOMENUITEENZELFDESOORTOMGEVINGALSDEZEJONGEREN7EZIJNEENROLMODELVOORZE )KHEBZELFOOKOPNIVEAUGEBASKETBALD DUSZOWELSPORTIEFALSSOCIAALKANIKHETGOEDEVOORBEELD GEVEN)KWILDEELNEMERSHELPENHUNHORIZONTEVERBREDEN$ATDOEIKONDERMEERDOORZEAANMAAT SCHAPPELIJKEACTIVITEITENTELATENDEELNEMEN$ENKAANEENSPORTMIDDAGVOORVLUCHTELINGENOFEEN ACTIVITEITVOOROUDERENINDEWIJK$ATWERKT WANTERZIJNALDEELNEMERSDIEOPEIGENINITIATIEFIETS ORGANISERENINHUNBUURT:ODOENZEIETSTERUGVOORDEMAATSCHAPPIJ ENDATISPRECIESONZEINZETn

-UCAHIT!KTAS LEERLING,ENTIZ\'EUZENCOLLEGE

k$!.+:)*9%43'%.)%4)+%,+% +%%26!.7!4$%$!'"2%.'4l m)KHADERNOOITEERDERAANGEDACHTOMTEGAANBASKETBALLEN MAAR9%43SPRAKMEMETEENAAN(ET IDEEVANALLESSAMENDOENENEENBANDOPBOUWENVONDIKHEELTOF$ANKZIJ9%43BENIKBEVRIENDGE RAAKTMETKINDERENDIEIKDAARVOOROPSCHOOLNOOITSPRAK)KVINDHETNUSOWIESOVEELMAKKELIJKEROM CONTACTTEMAKENMETMENSENENOMVRIENDSCHAPPENTESLUITEN%IGENLIJKHEEFT9%43MEALLEENMAAR GOEIEBLESSINGSGEBRACHTHETGAATTHUISGOED IKHAALGOEDECIJFERSOPSCHOOLENIKHEBEENVRIENDIN (ETBELANGRIJKSTEWATIKGELEERDHEB(OEMEERJEGEEFT HOEMEERJETERUGKRIJGT9%43HEEFTGEZORGD VOOREENNIEUWESTAPINMIJNLEVENn 


4HEO7ERNERTIJDENSGEZAMELIJKEMAALTIJDNAHETTRAINENOP,ENTIZ\'EUZENCOLLEGE


4HEO7ERNER DIRECTEUR,ENTIZ\'EUZENCOLLEGE

k9%43)3%%.02/*%#4 $!4Â #(4(%46%23#(), -!!+4l m$EBELOFTEVAN,ENTIZ\'EUZENCOLLEGEISk"ELEEFHETVERSCHILl9%43ISEENPROJECTDATVOOREENAANTAL VANONZELEERLINGENEENWEZENLIJKVERSCHILMAAKTSOMSZELFSTUSSENOPSCHOOLBLIJVENENDESCHOOL VERLATEN)KBENREGELMATIGBIJDEGEZAMENLIJKEMAALTIJDENAANWEZIGENHEBOOKVERSCHILLENDEKEREN VOORDEGROEPGEKOOKT)KZIEDUSMETEIGENOGENWATDEMENTORENMEOOKVERTELLENDEZELEERLINGEN HEBBENHETBETERNAARHUNZINDANVOORHEEN$ATHEEFTEENPOSITIEVEINVLOEDOPHUNGEDRAGONDER LINGENNAARONZECOLLEGAlSTOE ENOPHUNLEERRESULTATEN$ATZIJNDUSVEERTIGLEERLINGENVOORWIEOP EENPOSITIEVEMANIERVERSCHILWORDTGEMAAKT MISSCHIENWELVOORHUNLEVENLANGn
(ARLEYVAN6LIETRECHTS TIJDENS9%43JUNIORBESTUURSVERGADERING


(ARLEYVAN6LIET LEERLING,ENTIZ\,)&%#OLLEGE

k)+:)4).(%4*5.)/2"%34552 /-"%42/++%.4%",)*6%. ")*9%436//2$%3&%%2%. /-9%434%(%,0%.l m)KTWIJFELDEOMDEELTENEMENAAN9%43)KDACHTIKGAHETGEWOONPROBERENENIKHEBERABSOLUUT GEENSPIJTVANGEHAD)NDETWEEDEENDERDEKLASHEBIKAANHETPROJECTMEEGEDAAN$AARNAVROEGEN DECOACHESMEVOORHET9%43JUNIORBESTUUR7IJGEVENADVIEZENAANHETBESTUURVAN9%43ENORGANI SERENACTIVITEITENINDEWIJK$OOR9%43HEBIKVEELGELEERD)KHEBVEELMEERZELFVERTROUWENENKOM BETERUITMIJNWOORDEN-IJNCOACHHEEFTMEGEHOLPENMETHUISWERKENSOLLICITATIEBRIEVENSCHRIJVEN /OKLEERJEOMTEGAANMETGELD9%43ISANDERS WANTZESTEUNENJEMETALLESn
k!,30!24.%26!.9%43'%6%. 7)*./'"%4%26/2-!!./.:% -!!43#(!00%,)*+%2/,).$% 2%')/l $IT 9%43 BOEKJE WORDT U AANGEBODEN DOOR ,ENTIZ ONDERWIJSGROEP ,ENTIZ WERKT AL EEN AANTAL JAREN SAMENMETDE9%43&OUNDATION7IJERVARENDAGELIJKSWATDEINZETVAN9%43ONZELEERLINGENOPLEVERT .IETALLEENHUNSCHOOLPRESTATIESGAANVOORUIT ZESTAANOOKBETERINHUNKRACHT HEBBENMEERZELF VERTROUWEN EN ZIJN GEMOTIVEERD OM TE WERKEN VOOR ELKAAR EN DE MAATSCHAPPIJ :O DRAAGT 9%43 BIJ AANONZEDOELSTELLINGEENROLSPELENINDEBREDEONTWIKKELINGVANJONGERENINONZEREGIO

Hoe wordt u partner? 9%43&OUNDATIONHELPTKWETSBARE JONGERENVOOR€  PERDEELNEMERPERJAAR(IERVANWORDEN DE COACHES KLEDING EN BASKETBALSCHOENEN BEKOSTIGD /OK FACILITEERT 9%43 DE DEELNAME AAN EEN INTERNATIONAAL SPORTTOERNOOI /NDER BEGELEIDING VAN PEDAGOGISCH STERKE COACHES SPORTEN LEREN EN ETENDEJONGERENTWEEKEERPERWEEKMETELKAAR GEDURENDETWEEJAAR9%43ISERVANOVERTUIGDDAT ZIJNINTERVENTIEEENPOSITIEFVERSCHILMAAKTINHETLEVENVANDEJONGEREN%ENINVESTERINGIN9%43ISEEN INVESTERINGINJONGERENENINDEMAATSCHAPPIJ 7IJHOPENDATUGEħNSPIREERDBENTGERAAKTDOORDEVERHALENINDITBOEKJE5KUNTONSSPONSORENOF GEBRUIKMAKENVANONZEANDEREDIENSTENZOALSTEAMBUILDINGWORKSHOPS PRESENTATIESENHETGEVENVAN ADVIES+IJKOPWWWYETSFOUNDATIONNLOFNEEMCONTACTOPMET9%43INFO YETSFOUNDATIONNL

Partners:

FONDS schiedam vlaardingen e.o.

YETS magazine  

Enkele succesverhalen gebundeld in een uitgave die tot stand is gekomen in nauwe samenwerking met Lentiz LIFE College

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you