Page 1

MATERIÁL VYPRACOVALO ODD. REGIONÁLNEHO ROZVOJA: 03/2010 Novohradská 1, 984 01 LUČENEC, tel.: 047 / 4307220, fax.: 047 / 4326045, www.lucenec.sk, mesto@lucenec.sk


2


3


4


5


6


7


8


LUČENEC – PRIEMYSELNÁ ZÓNA JUH ŠIRŠIE ÚZEMNÉ VZŤAHY

Lučenec leží v centrálnej časti Lučeneckej kotliny a je prirodzeným geografickým centrom južnej časti stredného Slovenska. Vďaka lokalizácii sú z Lučenca ľahko a rýchlo dostupné všetky slovenské mestá. Blízkosť maďarských hraníc dáva predpoklad pre rozvoj hospodárskych a kultúrnych vzťahov v rámci strednej Európy. Územie v okruhu 50 km okolo mesta je po Bratislave a Košiciach oblasťou s treťou najľudnatejšou sídelnou štruktúrou na Slovensku. V uvedenej oblasti je sústredených 14 mestských jadier (Hriňová, Kokava nad Rimavicou, Hnúšťa, Detva, Poltár, Rimavská Sobota, Lučenec, Fiľakovo, Jesenské, Modrý Kameň, Veľký Krtíš, Balasagyarmat, Salgótarján, Bátonyterény). Vrátane vidieckeho osídlenia je to územie s celkovým počtom vyše 500 000 obyvateľov. Väzba na infraštruktúru: Mesto leží na križovatke hlavných ciest a železničných trás spájajúcich Bratislavu s Košicami a Budapešť s Varšavou. Pri 94 km vzdialenom meste Hatvan je napojenie na európsku diaľničnú sieť. Lokálne letisko Boľkovce je vzdialené len 5 km od mesta. Letisko medzinárodného štatútu je v Bratislave, v Budapešti, ale uvažuje sa s investíciami do neďalekého letiska Sliač. Nadnárodné rozvody: Lučenec leží na trase dôležitých medzinárodných sietí plynu, ropy a telekomunikácií. Mesto je centrom významných oblastných energetických inštitúcií.

9


LUČENEC – PRIEMYSELNÁ ZÓNA JUH POPIS MESTA

Poloha Mesto sa nachádza v južnej časti Banskobystrického kraja. V nadmorskej výške 194 m. Jeho presné súradnice sú: Zemepisná šírka: N48o 19,719´,zemepisná dĺžka: E19o 40,148´. Rozloha mesta je 47,8 km2. Územie v okruhu 50 km okolo mesta Lučenec je po Bratislave a Košiciach oblasťou s treťou najľudnatejšou sídelnou štruktúrou na Slovensku. V uvedenej oblasti je sústredených niekoľko mestských jadier. Hriňová – 29,1 km SZ, Hnúšťa – 34,2 km SV, Detva 30,7 km SZ, Poltár 14,6 km SV, Rimavská Sobota 25,8 km SV, Fiľakovo 13,1 km JV, Modrý Kameň 26,3 km JZ, Veľký Krtíš 27,2 km JZ, Tisovec 43,9 km S, Krupina 44 km Z, Balasagyarmat 50 km JZ, Salgótarján 27km JV . Popis mesta Najstarší zápis o existencii Lučenca je listina kráľa Bela IV. z 3. augusta 1247.V nasledujúcich storočiach patrilo mesto k najvyspelejším zemepánskym mestám. Jeho poloha priťahovala obchodníkov a remeselníkov. Koncom 19. storočia sa stal Lučenec priemyselným a obchodným centrom Novohradskej župy, známy textilkou, zlievárňou niklu a kobaltu, Rakottayho smaltovňou, ktorej výrobky sa dostali na všetky kontinenty. Mesto viackrát vypálené ( 1451, 1622, 1849 ) sa znova postavilo na nohy, aby zaznamenalo svoj azda najväčší rozkvet. Vtedy ho v Uhorsku nazývali malou Budapešťou. V súčasnosti mení svoju tvár, budovy historického centra prechádzajú komplexnou obnovou. Novodobá architektúra je charakteristická zaraďovaním nových koncepcií. Mesto vytvára dobré podmienky pre obchodnú a kongresovú turistiku, o čom svedčí aj otvorenie výstaviska a zreštaurovanie roky chátrajúcej budovy Reduty ako kongresového centra. História je zhmotnená vo viacerých pamiatkových objektoch ako sú hrady, kostoly, kaštiele, synagóga. Zo sakrálnych pamiatok sú vzácne stredoveké nástenné maľby kostolov v Ľuboreči a v Starej Haliči - národné kultúrne pamiatky. Z kaštieľov je najzaujímavejší, v Haliči, menšie sú v Podrečanoch, vo Vidinej a päť je priamo v Lučenci. V okresnom meste je dominantný katolícky kostol, neogotický kalvínsky kostol so 64 metrovou vežou na vrchole s otáčavým kohútom. Architektonicky zaujímavé sú aj meštianske domy, evanjelický kostol, či židovská synagóga.

Popis okresu Okres Lučenec leží na juhu Banskobystrického kraja. Rozkladá na ploche 797 km 2 a má 74 tisíc obyvateľov. Jadro územia tvorí Lučenská kotlina zo západu ohraničená Krupinskou planinou, pohorím Ostrôžky a z juhu Cerovou vrchovinou, ktorá tvorí aj prirodzenú hranicu s Maďarskou republikou. Severnú časť vypĺňa Revúcka vrchovina. Podstatnú časť územia okresu odvodňuje rieka Ipeľ so svojimi prítokmi Tuhárskym a Krivánskym potokom. Územie okresu Lučenec patriace do bývalej Novohradskej župy bolo obývané už v dobe kamennej a bronzovej. Novohradský komitát patrí medzi najstaršie v Uhorsku, vznikol na prelome 10. a 11. storočia.

Popis vyššieho územného celku Banskobystrický kraj rozlohou 9 455 km2 je najväčším samosprávnym krajom na Slovensku. Na juhu hraničí s Maďarskou republikou. Z hľadiska geomorfológie je región mnohotvárny. Severná časť kraja je horského a podhorského charakteru, v južnej časti prevláda typ kotlinný s pahorkatinným reliéfom. Maximálna nadmorská výška je 2043 m n.m. (Ďumbier) a minimálna nadmorská výška je 130 m n.m. (Ipeľská kotlina). Poľnohospodársky pôdny fond zaberá 419 634 ha, čo je 44,38% z celkovej rozlohy kraja a lesný pôdny fond zaberá 462 113 ha, čo je 48,87% z celkovej rozlohy kraja. Z hľadiska kvalít krajinného a prírodného prostredia patrí k najvýznamnejším regiónom Slovenska a je oblasťou s najväčšou výmerou chránených území na Slovensku. Z celkovej rozlohy kraja tvoria chránené územia 34,82%. Geograficky do kraja patria Národné parky (Nízke Tatry, Veľká Fatra, Slovenský raj a Muránska planina), chránené krajinné (oblasti Poľana, Štiavnické vrchy, Ponitrie, Cerová vrchovina), prírodné rezervácie, prírodné pamiatky, jaskyne a priepasti.

10


Klíma Teploty dosahujú hodnoty v januári priemerne -2 až –5oC, v júli 17 až 21oC. Ide o suchú oblasť (550 - 700 mm zrážok ročne) s vysokými hodnotami slnečného svitu (2100 - 2150 hod. ročne). Bezmrazové obdobie trvá 280 – 300 dní v roku s krátkym trvaním snehovej pokrývky (45 -60 dní), ako aj s pomerne malou výškou snehovej pokrývky, čo predstavuje vysoký potenciál pre pestovanie teplomilných plodín. Klíma je vhodná pre vyššiu koncentráciu obyvateľstva (nižšie náklady na vykurovanie, nižšie náklady na zimnú údržbu komunikácií a i.), pre letný cestovný ruch, letné športy, ako i pre vysoký počet letových dní, vhodných pre využívanie letiska.

Miera nezamestnanosti Počet ekonomicky aktívneho obyvateľstva v okrese Lučenec bol v roku 2006 celkom 34 018 osôb, disponibilná miera nezamestnanosti dosiahla k 31.12.2006 výšku 19,79 % (pokles oproti roku 2005 o 0,47%). V rámci SR sa okres Lučenec zaradil na 7. miesto v poradí okresov s najvyššou mierou nezamestnanosti. Nezamestnanosť podľa vzdelania Podľa stupňa dosiahnutého vzdelania tvoria v okrese Lučenec nadpolovičnú väčšinu uchádzači o zamestnanie so základným vzdelaním alebo bez vzdelania (stupeň 1 a 0), podiel ktorých na celkovom počte predstavuje až 52,4%. V okrese Poltár je najviac zastúpený stupeň vzdelania 2 a 3, t.j. UoZ vyučení a so stredným odborným vzdelaním bez maturity (39,4%). Podobné percento (35,8%) tvoria UoZ zo základným vzdelaním a bez vzdelania. Zdroj: ÚPSVAR Lučenec

LUČENEC – PRIEMYSELNÁ ZÓNA JUH EKONOMICKÝ ROZVOJ

Priemysel Veľké textilné a strojárske závody, ktoré boli v minulosti najvýznamnejším zamestnávateľom v meste Lučenec a okolí takmer zanikli. Bohaté geologické zásoby stavebných hmôt sú predpokladom tradície jedného z najstarších priemyselných odvetví – priemyslu stavebných hmôt spolu s ďalším využitím tzv. moderných nerastov. Ďalším významným priemyselným odvetvím je potravinársky priemysel a drevársky priemysel. Prvé dve odvetvia sú od roku 1980 nosnými odvetviami priemyselnej štruktúry územia. Priemysel oblasti je charakteristický diverzifikáciou, avšak chýbajú tu nosné profilové závody, okolo ktorých by sa rozvíjali priemyselné komplexy regiónu. Kapacita pre rozvoj priemyslu nie je ani zďaleka využitá. V meste sú predpoklady pre rozvoj priemyselných odvetví využívajúcich vlastné zdroje - kvalifikovanú pracovnú silu (po doplnení si vzdelania – jazyky, výpočtová technika) – napr. potravinársky a textilný priemysel, využívajúce vlastné prírodné zdroje regiónu a polohu regiónu (drevo, nerudné suroviny, ale aj polohu regiónu) – subdodávky pre automobilový priemysel – vzhľadom na polohu a súčasnú orientáciu hospodárstva SR). Z hľadiska pridanej hodnoty fungovali v meste podniky, ktoré vytvárali vyššiu pridanú hodnotu (napr. nábytkársky priemysel). V súčasnosti v meste funguje niekoľko drevospracujúcich podnikov ale nie na takej úrovni finalizácie výrobkov. Aj takáto reštrukturalizácia má negatívne dopady na rozvoj regiónu. Aj druhotné suroviny sú zdroje mesta, ktoré je možné využiť pre rozvoj priemyslu (v nadväznosti na projekt „Zberné stredisko odpadov“). V ich spracovaní má mesto značné rezervy. Podpora investícií v meste Mesto má na účely umiestňovania nových investorov vymedzené v Územnom pláne mesta lokality pre priemysel. Tieto plochy sú nespevnenou poľnohospodárskou pôdou s rôznym vlastníctvom (súkromné,

11


samospráva, Slovenský pozemkový fond). Na niektoré lokality ešte nie sú dokončené ROEP – ky. Najväčšími prekážkami sú – rozdrobené vlastníctvo a neznámi vlastníci pozemkov. Technická infraštruktúra vedúca k pozemkom je nevyhovujúca a mesto nemá vlastné zdroje na jej výstavbu. Pripravujú sa plochy pre investora na základe ktorých bude možné časovo rozvrhnúť ďalšie postupy pre ich prípravu (výkupy pozemkov, príprava technickej dokumentácie). V súčasnosti sa pripravujú pre investorov plochy v južnej časti katastra Mesta Lučenec – “Priemyselná zóna Lučenec – etapa II”, kde sú pripravené pozemky obsadenie investormy. Na západe “Priemyselná zóna Haličská” – vo vlastníctve Mesta Lučenec. Spolupráca inštitúcií (Mesto, správcovia sietí) pri príprave investícií je na dobrej úrovni. V meste chýba vysunuté pracovisko agentúry SARIO, čo by zlepšilo tok informácií v danej oblasti. Brownfieldy (nevyužívané výrobné haly) – sú zdokumentované v samostatnom materiály, ponúkame aj haly v súkromnom vlastníctve. Malé a stredné podnikanie Ku dňu 30. 7. 2006 má v oblasti výroby, obchodu a služieb platné živnostenské oprávnenie podnikateľov. Z toho: 19,7 % - výroba 43,6 % - obchod 36,7 % - služby Z uvedeného množstva je 3 743 fyzických osôb a 926 právnických osôb. (Údaje ŽO OÚ Lučenec)

4 669

Najviac živnostníkov v meste má oprávnenie podnikať v oblasti maloobchodu, opravy spotrebného tovaru, veľkoobchod, sprostredkovanie obchodu a obchodných služieb. Malé a stredné podniky sú jedným z najvýznamnejších článkov hospodárskej štruktúry. Z hľadiska rozvoja je vhodný ich nárast. Podporovať by sa malo podnikanie v oblasti priemyselnej výroby a výrobných služieb. Ďalej podniky s vysokým stupňom inovatívnosti, vysokou pridanou hodnotou, vysokou ziskovosťou a návratnosť investície, množstvom novovytvorených pracovných miest, prípadne iným prínosom pre región (absencia na trhu). Rast MaSP je aj jednou s možností samozamestnania evidovaných nezamestnaných. Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v Lučenci poskytuje vybraným nezamestnaným v rámci aktívnej politiky trhu práce príspevky na začatie podnikateľskej činnosti.

12


LUČENEC – PRIEMYSELNÁ ZÓNA JUH HODNOTENIE REGIÓNU PRE VÝVOJ INVESTÍCIÍ

Prečo investovať v regióne · zásoby nerudných surovín (alginit, diatomit, kaolinitické piesky, žiaruvzdorné íly, mastenec, magnezit, keramické íly, stavebný kameň) · malé výškové rozdiely v reliéfe vhodné pre investície aj osídlenie · geografická poloha vzhľadom na blízkosť hraníc s Maďarskom, blízkosť veľkých miest - Košice, Bratislava, Budapešť (existencia hraničných prechodov) · medzinárodný cestný ťah Bratislava - Košice · prítomnosť nadnárodných rozvodov · dobré energetické zásobenie územia (elektrická energia, plyn) · zdroje alternatívnej energie - rieka Ipeľ, paroplynové cykly, organický odpad najmä z dreva) · nadregionálne väzby dopravných komunikačných sietí, medzinárodné prepojenie západ - východ · blízkosť viacúčelového letiska Sliač a letiska Boľkovce · dostatok voľných pracovných síl na trhu práce · vysoká spádovitosť územia · existencia inštitúcií a programov, ktoré môžu ovplyvniť rozvoj regiónu, sieť mimovládnych organizácií a neštátnych subjektov, fungujúca samospráva · prítomnosť všetkých úrovní vzdelávania vrátane vysokoškolského · územie ako súčasť Euroregiónu - Neogradiensis · územie pokryté mobilnými aj stabilnými telefónnymi sieťami · rôznorodosť surovinovej základne (drevná hmota, nerasty, minerálne pramene) · tradícia v textilnom, strojárskom, drevospracujúcom, stavebnom priemysle, v oblasti keramiky ... · dostatok plôch pre investície · záujem a aktivita podnikateľských subjektov pri rozvoji regiónu · vysoká diverzifikovanosť priemyslu · rozvinutý terciálny sektor, finančné inštitúcie · vhodná sídelná štruktúra · minerálne a termálne pramene · vhodná poloha a pôdno - klimatické podmienky pre pestovanie špeciálnych plodín (ovocie, zelenina, liečivé rastliny, drobné ovocie) · možnosť kultúrneho, spoločenského a športového vyžitia · existencia kongresového centra a výstaviska

13


LUČENEC – PRIEMYSELNÁ ZÓNA JUH CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA A INVESTÍCIE

Umiestnenie priemyselnej zóny Priemyselná zóna je umiestnená v juhovýchodnej časti Mesta Lučenec. Na severnej strane ju ohraničuje Fiľakovská cesta, na západnej strane železničná trať Lučenec – Veľký Krtíš po koniec ulice I.P.Pavlova. Tu hranica parku prechádza železničnú trať smerom na západ k štátnej ceste II/585, ktorá park ohraničuje na západnej strane. Ďalej prechádza až po hranicu katastrálneho územia mesta, pozdľž ktorej pokračuje smerom východným k Mikušovskej ceste. Pri Mäsokombináte Hrádok a.s. pokračuje smerom východným ku Krivánskemu potoku, pozdĺž ktorého pokračuje smerom severným k novonavrhovanej zbernej mestskej komunikácii na križovatke pri Fiľakovskej ceste. Rozloha Celková výmera priemyselnej zóny juh je 169,6Ha z ktorej v súčasnosti je zastavaných 28,8Ha výrobnými, skladovými a technickými zariadeniami. Tieto zariadenia svojím charakterom patria do priemyselnej zóny mesta. Disponibilných voľných plôch v priemyselnej zóne je 60,5 ha. z čoho je na 6,0 ha pripravená kompletná infraštruktúra vrátane komunikácií a osvetlenia. Časť pozemkov v roku 2005 získalo Mesto Lučenec do majetku a pripravuje sa rozšírenie o ďalších 30,0Ha v etape 2. V zmysle vybranej lokality je tu možnosť rozšírenia v etape 3. V prvej polovici roka 2005 bolo zahájenie vykúpenie priľahlých pozemkov do vlastníctva mesta. Mesto v priebehu roka 2006 uzavrelo s vlastníkmi pozemkov v uvedenej lokalite zmluvy o budúcej kúpnej zmluve. Momentálne je v priemyselnej zóne 6,0 ha k dispozícii s pripravenou infraštruktúrov.

Pozemky pripravené na vysporiadanie : STAV PODLA REGISTRA C Parcelné Výmera

Druh

číslo

( m2 )

pozemku

7498/1

75022

orná pôda

7498/47

6025

ostatné plochy

7501/2

42492

trvalý trávny porast

7501/3

26295

7501/11

STAV PRÁVNY Parcelné

Výmera

Druh

číslo

( m2 )

pozemku

2682

47522

orná pôda

2683/1

30970

orná pôda

2683/3

29940

orná pôda

zastavaná plocha

2683/4

370

cesta

2141

zastavaná plocha

2685

62918

orná pôda

7501/13

351

zastavaná plocha

2706/1

3240

cesta

7501/14

22

zastavaná plocha

2706/3

23220

trvalý trávny porast.

7503

2127

zastavaná plocha

2706/4

23019

trvalý trávny porast

7504/1

184715

trvalý trávny porast

2706/19

23019

trvalý trávny porast.

7505

1754

zastavaná plocha

2706/20

11509

trvalý trávny porast

7506/1

31063

orná pôda

2706/21

11509

trvalý trávny porast.

7507/1

808

zastavaná plocha

2706/22

168469

trvalý trávny porast

7507/2

115

zastavaná plocha

7508

19692

orná pôda

7509

3362

ovocný sad

7510

9686

orná pôda orná pôda

7511

41774

7512/1/1

200693

orná pôda

7512/1/2

2395

orná pôda

7512/2

7120

zastavaná plocha

7736/1

1684

ostatná vodná plocha

7736/2

385

ostatná vodná plocha

7736/3

626

ostatná vodná plocha

14


Mesto Lučenec požiadalo Slovenský pozemkový fond o uzatvorenie nájomných zmlúv na pozemky v tejto lokalite zatiaľ len na obdobie 1 roka. Mesto má predbežný súhlas Slovenského pozemkového fondu na prenájom pozemkov vo vlastníctve štátu v správe SPF na výmeru 45,7789 ha. Topografia pozemku Na južnom okraji územia priemyselného parku je výška +177,26 m.n.m, na severnom okraji je výška + 197,25 m.n.m, na východnom okraji + 178,12 m.n.m. a na západnom okraji je výška + 193,13 m.n.m. Výška zvršku železničnej trate Lučenec – veľký Krtíš je + 184,30 m.n.m. Opis územia Pozemky sú kultúrou orná pôda, územným plánom Mesta Lučenec sú určené pre vytvorenie priemyselného parku. V uvedenej lokalite je plánovaná výstavba vnútorného a vonkajšieho dopravného okruhu. Je možnosť napojenia na diaľnicu Trnava – Bratislava a v Maďarsku na diaľnicu Hatvan – Budapešť cestami I. a II. triedy. Územie je možné pripojiť na železničnú dopravu zo železničnej trate Lučenec – Veľký Krtíš samostatnou vlečkovou koľajou zo zastávky Mikušovce, ako i využitie leteckej dopravy z letiska Lučenec – Boľkovce vzdialeného 4 km. Možnosť napojenia na leteckú dopravu je aj z letiska Zvolen – Sliač vzdialeného 70 km. Napojenie na inžinierske siete Po ľavej strane od Mikušovskej cesty sa nachádzajú nasledovné siete : diaľkový telekomunikačný kábel, telekomunikačný kábel, optický diaľkový telekomunikačný kábel a diaľkový kábel podzemné plynovodné potrubie strednotlaké – polyetylén DN 225 nadzemné elektrické vedenie 220 V, územie križujú dva vzdušné vedenia 22 kV a jedno vzdušné vedenie 220KW vodovodné potrubie, betón-socoman DN 600 Medzi železnicou a Krivánskym potokom – ľavá strana železničného telesa do Mikušoviec, sa nachádzajú nasledovné siete : nadzemné telekomunikačné vedenie podzemné plynovodné potrubie strednotlakové, dimenzia 100 nadzemné elektrické vedenie 22 kV územie križujú dve trasy /22 kV/ nadzemného elektrického vedenia Plyn Vysokotlaková regulačná stanica je vzdialená 300 m Elektrická energia Ako zdroje pre zásobovanie priemyselného parku elektrickou energiou sa využijú existujúce zrekonštruované vzdušné vedenia. Novovybudovaná rozvodňa bude umiestnená na okraji územia a bude vstupným bodom zásobovania celého priemyselného parku elektrickou energiou. Pre zriadenie navrhovanej rozvodne RH-PP do systému zásobovania elektrickou energiou zo sústavy ERZ v danom území je potrebné zrealizovať práce – zrekonštruovať existujúce vedenie, preložiť určitú trasu vedenia, zrušiť existujúcu časť vedenia, preložiť časť vzdušného vedenia, vybudovať nové káblové prepojenia a zrealizovať stavebnú a technologickú časť rozvodne. Realizáciou uvedených prác sa dosiahne uvoľnenie územia vymedzeného pre priemyselný park od vzdušných elektrických vedení a ich ochranných pásiem a vytvoria sa podmienky pre napojenie priemyselného parku elektrickou energiou. Telekomunikácie Sieť optických káblov (vzdialenosť 100m) Funkčné využitie územia podľa územného plánu Územie priemyselnej výroby Zásobovanie pitnou vodou Napojenie na zásobnú vodovodnú sieť je možné z Mikušovskej cesty z rozvodného vodovodného potrubia samostatnými prípojkami. Územie od železničnej trate Lučenec – Veľký Krtíš po Krivánsky potok je pod hranicou tlakového pásma vodojemu Vinica I. Pre územie priemyselného parku je potrebná redukcia tlaku vody. Cca 150 m3/h (vzdialenosť 200m)

15


Čistenie odpadových vôd, odkanalizovanie územia Pre odkanalizovanie vymedzeného územia je možné využiť novovybudovanú ČOV. Prečerpávacia stanica je vzdialená 100 m . Celý kanalizačný rozvod je možné napojiť na uvedenú novovybudovanú čističku odpadových vôd, čo umožňujú priaznivé výškové pomery, rozdiel vo výškach uvedeného územia je 5 až 6 metrov. Celé územie je pred záplavovými vodami chránené jestvujúcou reguláciou koryta Krivánskeho potoka. Komunálny odpad Z územia je možné zneškodňovať komunálny odpad na regionálnej skládke Lučenec – Čurgov vzdialenej 5 km.

Doprava: cestná

- cesta III/0710 - cesta E571 železničná - železničná stanica vzdialená 3 km letecká - Boľkovce (letisko regionálneho významu) 8 km - Sliač 62 km - Budapešť 140 km

Investície v priemyselnej zóne Priemyselná zóna JUH v Lučenci je rozdelená na tri etapy z ktorých etapa č.1 má rozlohu 10,3Ha, kde v roku 2005 fi. Johnson Controls Lučenec odkúpila 9,3Ha a súkromný podnikateľ p. Jackuliak 1,0Ha. Pozemky zahrnuté v prvej etape boli všetky vo vlastníctve Mesta. V druhej etape, ktorá má rozlohu 50,8Ha bol na rozlohe 6,0 ha vybudovaný priemyselný park s kompletnou infraštruktúrou. Tu sa nachádzajú pozemky vo vlastníctve SPF (Slovenský Pozemkový Fond) a vo vlastníctve súkromných osôb. S SPF sa plánuje uzavrieť zmluva o dlhodobom prenájme pozemkov a so súkromnými vlastníkmi pozemkov prebehli predbežné rokovania ohľadne odkúpení pozemkov, kde sa cena zatiaľ nezadefinovala ale každý vlastník je ochotný pozemok predať. V už zrealizovanej a ukončenej 1.etape sa v priemyselnej zóne nachádzajú okrem domácich investorov ( pekárne a spracovanie drevenej hmoty ), na ploche 9,3Ha aj zahraničný investor Johnson Controls podnikajúci v automobilovom priemysle výrobou penových častí sedadiel a opierok a novovybudovaný závod p. Jackuliaka určený na výrobu nábytku umiestnený na ploche 1,0 Ha. Mesto investovalo do 1. etapy sumu 50 mil. Sk, z ktorej 20 mil. Sk získalo z predaja pozemku a 30 mil. Sk získalo zo štátnej dotácie. V rámci investície sa zosilnilo zásobovanie územia elektrickou energiou a vybudovali sa chýbajúce inžinierske siete. Mesto v roku 2008 získalo z Ministerstva výstavby 98mil. Sk ( 2,9 mil. Eur) z čoho sa kompletne zrealizovala infraštruktúra pre priemyselnú zónu JUH II. Etapa v rozlohe 6,0 ha. K pozemkom sa doviedla voda, kanalizácia, elektrika, telekomunikačné vedenia, plyn, komunikácie a osvetlenie. Na tejto ploche sú zrealizované aj parkoviská. V rámci prípravy druhej a tretej etapy sa realizovalo výškopisné a polohopisné zameranie územia so zakreslením existujúcich inžinierskych vedení. Na území sa zrealizoval aj geologický výskum.

Priemyselný park: Výstavba priemyselného parku bola ukončená v roku 2008, kde sa pre investorov na ploche 6,0 Ha pripravila kompletná infraštruktúra až po hranicu pozemku. Pozemky ktoré sú k dispozícii pre investorov v priemyselnom parku môže mesto Lučenec dať do prenájmu nasledovne: Vytvorené pracovné miesta Základná cena do 40 PM do 120 PM

cena za m2/rok 5,61 EUR 5,0 EUR 1,0 EUR

PM = novovytvorené pracovné miesto

Investor (prenajímateľ pozemku) má po 15-tich rokoch prednostné právo odkúpenia pozemku.

16


LUČENEC – PRIEMYSELNÁ ZÓNA JUH NÁVR NA VYTVORENIE PRIEMYSELNÉHO PARKU

Realizácia prípravy územia pre vytvorenie priemyselného parku v južnej časti priemyselnej zóny Mesta Lučenec z hľadiska územno – technického si vyžaduje nasledovný postup : Dopravné napojenie územia Cestná doprava : Sprístupnenie priemyselného parku je riešené návrhom na preloženie štátnej cesty II/585 do súbehu s trasou prívodného vodovodného potrubia DN 600 pre mesto Lučenec. Prepojí sa štátna cesta II/585 Lučenec – Veľký Krtíš so štátnou cestou I/71 Lučenec – Fiľakovo. Je to napojenie na štátnu hranicu s Maďarskom a so štátnou cestou I/50 Zvolen – Lučenec – Košice. Napojenie bude mimo zastavaného územia mesta po jeho južnej strane. Po celej dĺžke navrhovaného úseku preložky bude mať funkciu zbernej komunikácie triedy B1 kategória S9,5/70 s nástupmi do vymedzeného územia priemyselného parku. Vo výhľadovom období, podľa schváleného ÚPN Mesta Lučenec, bude komunikácia tvoriť súčasť vonkajšieho mestského dopravného okruhu s napojením na rýchlostné, resp. diaľničné komunikácie Zvolen – Lučenec – Košice a Lučenec – Maďarská republika. Dopravné vzdialenosti z jestvujúcich mestských priemyselných zón a z priemyselných centier vo Fiľakove, ale najmä v Maďarsku, sú po štátnej ceste I/71 priaznivé, a je z nich možné realizovať subdodávky pre výrobné, prípadne montážne subjekty umiestnené v priemyselnom parku. V priemyselnej zóne sa uvažuje /zahrnuté aj v ÚPN Mesta Lučenec/ so zriadením kontajnerového prekladiska. Výhodou je aj priame cestné napojenie na letisko Lučenec – Boľkovce. Železničná doprava : Celé územie priemyselného parku je možné pripojiť na železničnú dopravu zo železničnej trate Lučenec – Veľký Krtíš, samostatnou vlečkovou koľajou zo zastávky Mikušovce. Zostavovanie vlakových súprav je možné na železničnej stanici v Lučenci. Letecká doprava : Možnosti využitia leteckej dopravy sú z letiska Lučenec – Boľkovce vo vzdialenosti 4 km.

17


LUČENEC – PRIEMYSELNÁ ZÓNA JUH ZHRNUTIE

Mesto Lučenec považuje investovanie do priemyselnej zóny na svojom katastrálnom území, v zmysle schváleného územného plánu Mesta Lučenec, za prioritnú potrebu rozvoja priemyselnej výroby hlavne pre dostupnú pracovnú silu a jej vzdelanostnú úroveň. V území priemyselnej zóny JUH-Lučenec sú vytvorené všetky predpoklady na vybavenie územia potrebnou technickou infraštruktúrou. V pripravovanej oblasti „Haličská cesta“ Mesto pripravuje návrh na doplnenie ÚP Mesta Lučenec o rozšírenie priemyselnej zóny aj smerom na Veľký Krtíš.

18


19


20


MESTO LUČENEC Novohradská 1 984 01 LUČENEC www.lucenec.sk zelmira.kolimarova@lucenec.sk tel: +421 / 47 4307104, fax: +421 / 47 4326045 TENTO MATERIÁL PRIPRAVILO MESTO LUČENEC ODDELENIE REGIONÁLNEHO ROZVOJA ! VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ !

ING. ŽELMÍRA KOLIMÁROVÁ – text ING. MILAN HALUŠKA - text, ING. VASS ROLAND - text, grafika, foto, ZUZANA ČURGAIOVÁ - text

TEXTOVÁ VERZIA 3. TLAČENÉ: 03.2010

21

Lucenec  

Priemyselná zóna juh

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you