Page 1

Jannar 2010

Óar©a Numru 22

Recoop Storja Suççess

Mid-Djarju tal-Kunsill To buy or not to buy that is the question Koperattivi g˙al Ambjent Sostenibbli

G˙aliex il-Koperattivi ja˙dmu f’kaΩ ta’ kriΩi


koperattivi

2

Diçembru 2009 - Óar©a Numru 22

IXTRI MALTI Frisk u Ìenwin Frott tax-xemx Maltija Jag˙mel aktar sens g˙all-ambjent g˙ax ma kellux jivvja©©a minn pajjiΩ g˙al ie˙or

Qed tg˙in lill-produttur Malti jmur a˙jar g˙ax Il-produtturi u l-familji tag˙hom jiddependu mid-domanda tieg˙ek g˙all-prodotti tag˙hom

Qed tikkontribwixxi g˙al kwalità ta’ ambjent a˙jar f’Malta g˙ax l-art tibqa’ tin˙adem g˙all-agrikultura

META TKUN QED TIXTRI, STAQSI GÓAL PRODOTT MALTI Frott, ˙xejjex, majjal, ˙alib, ti©ie© u ikel ie˙or prodott f’Malta Riklam minn Koperattivi Malta b’sostenn g˙all-prodott Malti


Diçembru 2009 - Óar©a Numru 22

04 Recoop Storja Suççess 07 G˙aliex il-Koperattivi ja˙dmu f’kaΩ ta’ kriΩi 09 Koperattiva tibda topera fis-settur tal ferroviji fir-Renju Unit 10 The Social Dialogue Process and Koperattivi Malta 12 2012 dikjarata s-Sena Internazzjonali tal-Koperattivi 12 Koperattiva protagonista f’dokumentarju ta’ Michael Moore 13 Il-Festival tal-Qarg˙a A˙mar 14 Djarju tal-Kunsill 18 Il-Festival tal-Majjal 19 Koperattiva ssalva l-pabb tar-ra˙al 19 Il-Lista ‘Global 300’ 20 To buy or not to buy, that is the question 22 Koperattivi g˙al Ambjent Sostenibbli

Publishers

18 St Francis Street Balzan BZN 1421, Malta Tel: +356 2148 4835 Fax: +356 2128 5422 Email: info@cooperatives-malta.coop

www.cooperatives-malta.coop Editor Rosette Thake Design & Print www.outlook.coop Editorial Coordination and Research www.mediacoop.coop All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in retrieval system or transmitted, in any form or by any means: mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Koperattivi Malta. While every effort has been made to ensure the accuracy of information contained in the publication, the publishers cannot be held responsible for any errors it may contain

3

koperattivi

Mer˙ba ˙bieb! Ma nistax l-ewwelnett ma nilqg˙akomx g˙al din l-ewwel ˙ar©a ta’ dan il-magaΩin ta’ Koperattivi Malta. Kif Ωgur ˙afna jafu, sa madwar sentejn ilu kien jo˙ro© fuljett mill-Fond Çentrali li g˙al diversi ra©unijiet ma baqax jo˙ro©. Propju g˙aliex il-Kunsill ta’ Koperattivi Malta jemmen bis-s˙i˙ fl-importanza talkomunikazzjoni mal-membri tag˙na koperattivi u wkoll mal-membri individwali, qed isir sforz biex bil-modi kollha possibbli din il-komunikazzjoni isse˙˙ bl-aktar mod effettiv u li j˙alli frott.

Il-Kunsill qed jiltaqa’ ma kull koperattiva individwalment u sodisfatti li numru sabi˙ minnkom laqg˙u l-istedina u di©a’ saru numru ta’ laqg˙at, b’o˙rajn isiru fil-©img˙at u x-xhur li ©ejjin. Irridu nammettu li g˙al ra©unijiet diversi il-membri individwali ftit isiru jafu b’dak li jkun qed ji©ri fil-Moviment Koperattiv fuq livell nazzjonali u wisq inqas fuq dak internazzjonali. G˙alkemm Koperattivi Malta g˙andha sistema fejn fuq baΩi regolari tibg˙at informazzjoni lill-koperattivi membri tag˙˙a permezz ta’ emails u çirkolari, jidher minn dak li qalulna bosta membri talkoperattivi, li din l-informazzjoni ma tg˙addix g˙and il-membri individwali bir-riΩultat li dawn i˙ossuhom maqtug˙in. Kien g˙alhekk li l-Kunsill ta’ Koperattivi Malta ˙a l-˙in tieg˙u biex ifassal strate©ija ta’ komunikazzjoni li twassal tabil˙aqq biex ting˙eleb din l-isfida. Dan il-magaΩin li ser jo˙ro© darbtejn fis-sena hu intenzjonat li joffri stampa tal-moviment koperattiv nazzjonali u internazzjonali, kemm lill-membri kif ukoll lill-pubbliku in ©enerali, li qajla huwa mid˙la tal-koperattivi. Mhux l-iskop li l-magaΩin iservi biex jitwasslu a˙barijiet attwali u a©©ornati. Din il-funzjoni ser tibda tinqeda minn website ©dida li qed titnieda flimkien ma’ dan il-magaΩin u li propju l-iskop tag˙ha hu li tag˙ti l-informazzjoni dwar il-Moviment Koperattiv kemm f’Malta kif ukoll lil hinn minn xtutna. Il-membri ta’ Koperattivi Malta, kif ukoll dawk individwali g˙andhom isibu f’din il-website l-g˙odda sabiex ikunu jistg˙u jippromwovu lilhom infushom u x-xog˙ol li jg˙amlu b’sens ta’ kburija, anke permezz ta’ pa©na ddedikata g˙al kull koperattiva. Ilwebsite ser tkun a©©ornata fuq baΩi regolari biex

il-membri jkollhom aççess g˙al informazzjoni siewja u attwali dwar programmi li jistg˙u jg˙oddu g˙alihom jew skemi u fondi li jistg˙u jaççessaw. Fid-dinja li qed nig˙ixu fiha ma nistg˙ux nibqg˙u in˙arsu lejna nfusna u bejnietna biss. Irridu ninfet˙u g˙al dak li qed ji©ri lil hinn mill-koperattiva tag˙na ndividwali, anke minn dak li qed ji©ri fuq livell nazzjonali. Irridu n˙arsu ’l barra, irridu na˙dmu ma’ s˙abna f’koperattivi Maltin, Ewropej u o˙rajn, biex inkabbru aktar is-suççessi. Koperattivi Malta dan tag˙mlu billi tipparteçipa b’mod attiv fid-diversi organizzazzjonijiet li Koperattivi Malta hi membru tag˙hom b˙all-ICA, il-Cooperatives Europe, ic-CECOP, il-COPA-COGECA, ilEuropeche u o˙rajn. Il-fatt hu li meta nag˙mlu dan qed naqtg˙u figura tajba ˙afna kif spiss jag˙mlu l-Maltin fuq livell internazzjonali. Dan g˙aliex g˙andna l-konvinzjoni li l-mudell koperattiv hu wie˙ed li joffri possibilitajiet reali g˙al ˙idma bis-serjeta’ biex jing˙elbu l-isfidi li qed tiffaççja d-dinja f’dan iΩ-Ωmien, g˙andna l-kura©© li nie˙du deçiΩjonijiet li j˙arsu lejn dak li g˙andhom bΩonn il-membri tag˙na kollha u g˙andna l-passjoni li tag˙tina s-sa˙˙a li nwettqu dak li nixtiequ g˙all-©id tag˙na, tal-familji tag˙na u tal-komunitajiet li ng˙ixu fihom. Nispiçça billi ntenni slogan li Koperattivi Malta adottat g˙all-kampanja li qed nag˙mlu biex ng˙ollu l-profil tal-koperattivi; Nawgura sena li fiha na˙dmu bis-s˙i˙ biex dan is-slogan isir aktar u aktar realta’: Flimkien Suççess! Rosette Thake, President


koperattivi

minn Ruben Overend

4

Diçembru 2009 - Óar©a Numru 22

Recoop, il-Koperattiva tar-Restawr u l-Konservazzjoni hi meqjusa b˙ala storja ta’ suççess. Madanakollu biex din il-koperattiva waslet fejn waslet illum iltaqg˙et ma’ bosta diffikultajiet li ©ew meg˙luba b’g˙aqal u sagrifiççju ta’ min tassew kellu g˙al qalbu l-prinçipji koperattivi

Recoop Storja Suççess Jilqg˙uni malli d˙alt sibt skrivanija b’kompjuter u Ωew© kameras tar-ritratti professjonali - g˙odda importanti biex ir-restawraturi jΩommu dokumentat kull biçça xog˙ol li jag˙mlu, mill-analiΩi tal-o©©ett li se ji©i restawrat, sa tmiem ilproçess kollu biex l-opra ta’ l-arti tkun restawrata fil-milja kollha tag˙ha. Il-Koperattiva Recoop toffri servizz fil-qasam kulturali billi tag˙mel restawr u konservazzjoni ta’ opri ta’ arti, kemm dawk li huma fissi, b˙al per eΩempju ma’ xi saqaf ta’ knisja u anke dawk li jistg˙u jin©arru minn post g˙all-ie˙or b˙al pitturi fl-inkwatri u skulturi. Il-Koperattiva tag˙mel ukoll

riçerka fl-istorja ta’ opra artistika partikolari, tag˙mel managing plans g˙all-muΩewijiet li jkunu jinkludu minn kif isir restawr sa kif ji©u murija l-affarijiet, kif ukoll, minn dan l-a˙˙ar qed tag˙mel ukoll restawr ta’ arkitettura fil-fortifikazzjonijiet tal-Belt u tal-Birgu, wara li reb˙et it-tenders kollha ma˙ru©a. B’çerta eçitament evidenti, Paul Ωvela wkoll li l-koperattiva tinsab viçin li s-sena d-die˙la tvara fis-suq prodott ta’ tik˙il mag˙mul millfranka, li kien ma˙dum apposta g˙al Malta min˙abba l-klima partikolari tal-gΩira. Fost il-klijenti tal-koperattiva hemm il-Gvern, il-Fondazzjoni tal-Kon-Katidral ta’ San

Fil-©urnata m˙abbta tieg˙u, Paul Muscat, il-President ta’ Recoop, sab ˙in biex jiltaqa’ mieg˙i fl-uffiçini talkoperattiva fl-Imrie˙el. B’Ωaqqu tgorr g˙ax kienu qabΩu l-erbg˙a ta’ wara nofsinhar u kien g˙adu bi stonku vojt, Paul, bil-paçenzja kollha wie©eb il-mistoqsijiet kollha li g˙amiltlu

Ìwann, Heritage Malta, knejjes u parroççi, ambaxxati barranin kif ukoll klijenti privati. Hawnhekk staqsejt lil Paul dwar jeΩistix is-sigriet professjonali fix-xog˙ol tieg˙u. Huwa we©ibni bla tlaqlieq li ˙add ˙liefu ma jkun jaf opra artistika ta’ min tkun. Sa˙ansitra spjegali li da˙lu fi ftehim parikolari ma’ kumpanija tal-assigurazzjoni biex toffri assigurazzjoni fuq il-pitturi u opri artistiçi o˙ra li jkunu fil-laboratorju tal-koperattiva ming˙ajr ma l-kumpanija tkun taf ta’ min hi l-pittura. Spjegali kif il-kumpanija talassigurazzjoni tkun taf biss il-valur u d-deskrizzjoni talpittura iΩda mhux min hu sidha. Paul spjegali li l-valur medju tal-opri artistiçi li jkun hemm fil-laboratorju tal-koperattiva jvarja bejn it-€23,000 u l-€140,000. Mistoqsi liem kien l-og˙la valur ta’ pittura li qatt ©iet restawrata mill-Koperattiva, Paul ˙asibha ftit, imbag˙ad fehmni li hemm pitturi b˙al tal-pittur barokk Taljan Massimo Stanzione li g˙alkemm ma j©ibux valur g˙oli ˙afna f’Malta, internazzjonalment pittura tieg˙u tiswa madwar €1,000,000. Imbag˙ad hemm opri artistiçi o˙ra, b˙al dawk ta’ Francesco Zahra li g˙andhom

valur g˙oli f’Malta iΩda ma j©ibux valur daqshekk g˙oli internazzjonalment. Mistoqsi kif tkun ©urnata tax-xog˙ol tieg˙u Paul tbissem u we©ibni “bla bidu u bla tmiem”. Spjegali li l-©urnata tieg˙u tkun mimlija daqs bajda. G˙alkemm fil-passat kien jag˙mel ˙afna xog˙ol ta’ restawr b’idejh, issa sar g˙andu rwol aktar amministrattiv fix-xog˙ol tieg˙u, li jinkludi l-produzzjoni ta’ stimi g˙al xog˙ol partikolari, evalwazzjoni ta’ opri artistiçi, pariri tekniçi, mili ta’ tenders u mmani©jar ta’ pro©etti. G˙alkemm ammetta li j˙oss in-nuqqas tax-xog˙ol ‘hands-on’ li kien jag˙mel fil-passat, Paul qal li g˙andu xog˙ol li jissodisfah u li jag˙mlu kuntent. Lil Paul staqsejtu x’kienet ir-ra©uni li ffurmaw koperattiva tal-˙addiema flok marru g˙al xi forma ta’ intrapriΩa o˙ra. Paul qal li t-twaqqif ta’ koperattiva kienet g˙aΩla awtomatika g˙alih u g˙al s˙abu. Semma kif meta kien student fl-università, fl-ewwel kors li qatt sar li jwassal biex wie˙ed jiggradwa fil-qasam tar-restawr, kellhom lezzjoni ta’ sag˙tejn dwar il-koperattivi b˙ala mezz ie˙or kif isir negozju. Huwa semma kif meta spiççaw mill-kors ma kienx hemm postijiet tax-xog˙ol vakanti


Diçembru 2009 - Óar©a Numru 22

f’dan is-settur u li l-Gvern, u dak li kien iç-Çentru Malti g˙ar-Restawr ma kenux offrew ebda impjieg. Dan wassal biex disa’ gradwati friski fis-settur tar-restawr bdew jitkixxfu aktar dwar il-moviment koperattiv u waqqfu koperattiva. Madanakollu tul iΩ-Ωmien fe©©ew xi diffikultajiet. Paul semma kif xi membri kienu j˙arsu biss l-interess tag˙hom bil-konsegwenza li g˙al xi Ωmien il-koperattiva kienet maqsuma f’Ωew© gruppi ta’ erbg˙a membri kull wie˙ed b’tali mod li kien hemm problema fit-te˙id taddeçiΩjonijiet. Sostna li l-problemi ssolvew bil-mod u kien hemm membri li telqu u da˙lu o˙rajn flokhom. Mill-grupp ori©inali

fadal tliet membri – it-tlieta, li skond Paul, dejjem ©ibdu l-˙abel ‘Recoop’ u li sa˙ansitra rrifjutaw offerti ta’ xog˙ol interessanti g˙ax jemmnu fil-koperattiva. Ma’ dawn hemm Ωew© membri ©odda u disa’ impjegati. Minkejja li l-koperattiva issa qed topera minn uffiççju u laboratorju ˙afna akbar minn dak li kellha qabel, Paul ammetta li l-laboratorju xorta g˙adu Ωg˙ir g˙all-ammont ta’ xog˙ol li g˙andhom, speçjalment fis-settur ta’ restawr tal-pitturi. Paul hawnhekk ikkritika ftit lill-Bord tal-Koperattivi u lil dik li kienet l-Apex u qal li dawn ma kienux joffru g˙ajnuna tant me˙tie©a. Qal ukoll li mhux

5

koperattivi

dejjem ©ew spjegati l-benefiççi li tkun koperattiva. Madanakollu, skond Paul, is-sitwazzjoni issa qed tinbidel g˙all-a˙jar. Sa˙aq li Koperattivi Malta u l-Bord tal-Koperattivi g˙andhom ifittxu jqassmu aktar informazzjoni dwar il-Moviment Koperattiv ma’ nies fi professjonijiet differenti sabiex ma tibqax tippersisti s-sitwazzjoni fejn avukati, accountants u banek ma jkollhomx idea ta’ x’inhi koperattiva. Paul issu©©erixxa wkoll li l-Fond Çentrali juΩa mezzi finanzjarji differenti biex jag˙ti appo©© lill-koperattivi li jkunu jridu jikkompetu f’tenders kbar u li g˙alihom ikunu me˙tie©a garanziji finanzjarji sostanzjali. Skond Paul, peress li dan l-appo©© ma sabitux

f’Malta, Recoop ing˙aqdet ma’ Ωew© koperattivi Taljani biex ikkompetiet f’tender dwar ir-restawr tal-fortifikazzjonijiet. Ûied jg˙id li fil-qasam bankarju Taljan hemm ˙afna aktar appo©© lill-koperattivi millbanek tal-post. Ma’ Paul tkellimt ukoll dwar l-aspett soçjali tal-koperattiva tieg˙u. Huwa qal li l-koperattiva tieg˙u tara li l-˙addiema tal-koperattiva, li jammontaw g˙al disg˙a, ikollhom ambjent tax-xog˙ol sigur u li dawn jid˙lu kuljum fer˙anin g˙ax-xog˙ol “mhux qishom sejrin g˙al qatla”. Dwar l-aspett soçjali talKoperattiva ridt nisma’ xi ˙a©a iktar. Staqsejtu jekk ikun hemm opra artistika importanti iΩda ma >>


koperattivi

6

Diçembru 2009 - Óar©a Numru 22

“Il-valur medju tal-opri artistiçi li jkun hemm fil-laboratorju tal-koperattiva jvarja bejn it-€23,000 u l-€140,000”

>> hemmx il-fondi neçessarji biex ti©i restawrata, il-koperattiva x’tag˙mel. Paul ma qg˙adx jipotizza iΩda semmhieli kaΩ li se˙˙. Huwa spjegali li kien hemm pro©ett partikolari filKon Katidral ta’ San Ìwann li kien jiswa madwar €23,000 ewro. Madanakollu fondi disponibbli g˙al dan il-pro©ett kien hemm biss €14,000. Huwa qal li Recoop ˙asset li dan il-pro©ett kien importanti ˙afna u l-koperattiva ddeçidiet li tag˙mel tajjeb g˙ad-€9,000 l-o˙ra. Kompla jg˙idli li l-koperattiva g˙andha dover x’taqdi lejn il-wirt storiku tal-pajjiΩ u sa˙ansitra ©ieli tat pariri b’xejn lin-nies dwar inkwatri li g˙andhom fid-djar tag˙hom. Paul spjegali wkoll li l-koperattiva timxi b’mod etiku

˙afna fil-prezzijiet li tikkwota lillklijenti. Barra minn hekk, meta kien hemm kaΩi fejn ix-xog˙ol ta’ restawr ˙a anqas ˙in milli kien ippjanat, intbag˙at kont rivedut li kien jirrifletti dan it-tnaqqis. Hawnhekk Paul semmieli we©g˙a li g˙andu. Qalli li sfortunatament hawn min hu pre©udikat fil-konfront tar-restawraturi Maltin u ja˙seb li r-restawraturi barranin huma a˙jar. Skond Paul ir-restawraturi tal-koperattiva huma nies gradwati fil-qasam tag˙hom u huma professjonali daqs, jekk mhux aktar, minn dawk barranin. Fl-a˙˙ar nett staqsejt lil Paul jekk hemmx biçça xog˙ol li g˙amlet il-koperattiva li qieg˙da g˙al qalbu ˙afna. Dam ja˙sbiha ftit biex iwe©ibni u qalli

li g˙alih, kull pro©ett, Ωg˙ir jew kbir, huwa importanti. IΩda meta g˙afastu ftit g˙al twe©iba qalli li l-aktar sfida li hija g˙al qalbu u li ma jinsa qatt huwa l-pro©ett tal-MuΩew tal-Karmelitani fl-Imdina. Paul spjegali li l-Patrijiet Karmelitani kellhom kunvent l-Imdina li qatt ma sar manutenzjoni fih fl-a˙˙ar 25 sena. Barra minn hekk meta kienu mietu l-patrijiet kollha li kienu jg˙ixu f’dan il-kunvent, g˙al xi Ωmien kien imur saçerdot fil-knisja biex iqaddes. Paul spjegali li kien ikkuntattjat mill-Provinçjal Fr. Sandro Vella li qallu li jixtieq jag˙mel xi ˙a©a b’dan il-kunvent. Paul ammetta mieg˙i li meta Ωar il-post kien ˙a qatg˙a g˙ax kien hemm

pitturi li kienu f’sitwazzjoni prekarja. Eventwalment, iΩda, il-Koperattiva pproponiet pro©ett kumpless ˙afna li kien jinkludi trasformazzjoni s˙i˙a tal-bini. Il-post inqasam fi tliet livelli. Fl-ewwel livell sar muΩew miftu˙ g˙all-pubbliku bl-g˙an tieg˙u huwa li min jid˙ol fih ikollu esperjenza spiritwali u edukattiva dwar kif kienu jg˙ixu l-patrijiet Karmelitani. Fit-tieni livell sar Istitut Teolo©iku fl-ispiritwalità Karmelitana. Fit-tielet livell saret residenza g˙all-patrijiet Karmelitani. B’˙arsa ta’ sodisfazzjoni Paul stqarr: “salvajna dan il-patrimonju milli jintilef”. Pro©ett ie˙or g˙al qalb Paul huwa r-restawr ta’ pitturi fil-Kon Katidral ta’ San Ìwann. l


Diçembru 2009 - Óar©a Numru 22

7

koperattivi

u m d ˙ a j i v i t t a r G˙aliex il-Kope

, , i Z i r k a t Z f ka

It-tifsira komuni ta’ koperattiva, li hija rikonoxxuta mill-Ìnus Mag˙quda, kif ukoll l-Organizzazzjoni Dinjija tax-Xog˙ol (ILO), u stabbilita mill-Alleanza Internazzjonali tal-Koperattivi (ICA) hija: “Koperattiva hija assoçjazzjoni ta’ persuni li minn jeddhom jing˙aqdu biex jissodisfaw il-bΩonnijiet u l-aspirazzjonijiet ekonomiçi, soçjali, u kulturali tag˙hom, permezz ta’ intrapriΩa li fiha huma sidien flimkien, u li tag˙ha g˙andhom il-kontroll demokratiku”.

Il-koperattivi huma wkoll iggwidati minn seba’ prinçipji: s˙ubija volontarja u miftu˙a; kontroll demokratiku talmembri; parteçipazzjoni demokratika tal-membri, awtonomija u indipendenza; edukazzjoni; ta˙ri© u informazzjoni; koperazzjoni bejn il-koperattivi; u l-interess fil-komunità. L-ewwel erba’ prinçipji huma baΩiçi, u ming˙ajrhom koperattiva titlef l-identità. Dawn il-prinçipji jiggarantixxu l-kundizzjonijiet illi ta˙thom il-membri jkunu sidien, jikkontrollaw u jgawdu mill-benefiççji tan-negozju tal-koperattiva. Il-prinçipju tal-edukazzjoni huwa impenn

ta’ kif tag˙mel is-s˙ubija wa˙da effettiva, u allura hija pre-kundizzjoni g˙allkontroll demokratiku. Minna˙a l-o˙ra, il-koperazzjoni bejn il-koperattivi, fil-verità, hija strate©ija li ming˙ajrha, il-koperattivi jkunu ekonomikament vulnerabbli. L-a˙˙ar prinçipju, l-interess fil-komunità, jirrikonoxxi li, g˙all-kuntrarju ta’ investituri o˙ra, membri f’koperattiva jkollhom it-tendenza li jkunu jiffurmaw parti mill-istess komunità. Óafna drabi, wa˙da mill-miri g˙an-negozju ta’ koperattiva huwa li tissodisfa l-bΩonnijiet tal-komunità ‘in ©enerali’. Dan ma jfissirx li l-koperattivi huma soçjali u mhux ekonomiçi, u jistg˙u jintuΩaw biss b˙ala g˙odda g˙all-iΩvilupp. Huwa importanti li niddistingwu bejn l-g˙anijiet

primarji tal-koperattivi, li huma biex jissodisfaw il-bΩonnijiet tal-membri, benefiççji o˙ra b˙an-nutrizzjoni u kapaçitajiet personali ikbar, u effetti iktar ©enerali b˙al inqas mortalità jew livelli ikbar ta’ impjiegi. Il-paradoss hu, li biex jirnexxu dawn l-g˙anijiet, il-gvernijiet iridu j˙allu lill-koperattivi jmexxu b’mod awtonomu. Id-diversità ta’ koperattivi tista’ tikkonfondi lil xi w˙ud. G˙aldaqstant hemm mod sempliçi ta’ kif tqassamhom. Apparti mill-investituri, li jinvestu l-kapital, hemm ukoll tliet entitajiet importanti f’negozju: il-konsumatur, il-produttur, u l-impjegati. F’koperattiva, normalment wie˙ed minn dawn isir iç-çentru tan-negozju. Hekk ikollna tlett kategoriji: koperattivi


Il-vanta©©i partikolari ta’ koperattivi tal-konsum huma li jipprovdu prodotti bl-or˙os prezzijiet tal-konsum, koperattivi talprodutturi, u koperattivi tal-˙addiema. Hemm kumplikazzjoni interessanti: Il-koperattivi finanzjarji – b˙al, per eΩempju, banek koperattivi, koperattivi tal-assigurazzjoni, kif ukoll Credit Unions. Dawn fihom ikun hemm membri li huma l-konsumaturi tal-prodotti u – filveru sens tal-kelma, produtturi. G˙aldaqstant, bdiewa u negozji zg˙ar jistg˙u jkunu membri flimkien ma’ persuni individwali. Sakemm l-interessi ta’ kull grupp ma ja˙btux, il-koperattiva ta˙dem tajjeb. Hemm Ωew© tipi ta’ vanta©© fil-koperattivi: dawk ©enerali, li jitnisslu min-natura talkoperattivi li s-sidien tag˙hom huma l-membri, u o˙rajn partikolari li japplikaw g˙attip ta’ koperattiva partikolari. Il-vanta©©i ©enerali huma marbuta mas-s˙ubija. B’mod uniku, il-koperattivi g˙andhom sidien li huma membri, huma kkontrollati minnhom stess, u jeΩistu biex jipprovdu benefiççji g˙all-membri; bil-kuntrarju tal-profitt normali. Dan g˙andu impatt fuq deçiΩjonijiet finnegozju. Meta l-g˙anijiet tan-negozju huma allineati ma’ dawk tal-membri (li huma kemm investituri u kemm konsumaturi fil-koperattiva), ir-riΩultati huma lealtà, impenn, g˙arfien li ji©i maqsum mal-o˙rajn u parteçipazzjoni tal-membri, b’enfasi fuq inçentivi ekonomiçi. Dawn huma t-tip ta’ valuri li kull organizzazzjoni tkun

tixtieq, imma li negozju mnebba˙ biss mill-valuri tal-investitur jista’ biss jipprova jikkopja. L-iΩvanta©©i ©enerali huma l-oppost tal-vanta©©i nfushom: meta l-g˙anijiet tan-negozju ma jkunux jaqblu mal-g˙anijiet talmembri. Hemmhekk, l-apatija u ç-çiniçiΩmu jirrenjaw, u l-membri jitilfu l-interess u ma jibqg˙ux jipparteçipaw. Dan iwassal biex il-management i˙ares l-interessi tieg˙u, tid˙ol it-telqa, filwaqt li jkun hemm it-tendenza li fil-bord ikun hemm persuni li ˙add ma jista’ g˙alihom. Il-vanta©©i partikolari ta’ koperattivi tal-konsum huma li jipprovdu prodotti bl-or˙os prezzjijiet u b’garanzija ta’ valur tajjeb g˙all-flus. Il-koperattivi tal-produtturi jg˙inu biex persuni li ja˙dmu g˙al rashom u negozji familjari jissa˙˙u permezz tan-numru neçessarju ta’ membri biex jirnexxu fis-suq. Koperattivi tal-˙addiema mhux biss jipprovdu l-membri tag˙hom bil-qlieg˙, imma jipprovdu ukoll xog˙ol diçenti, min˙abba li huma l-˙addiema nfushom li jikkontrollaw il-kundizzjonijiet tag˙hom. Madankollu, dawn il-vanta©©i mhux dejjem jistg˙u jse˙˙u. Irridu nΩommu f’mo˙˙na li kollox jiddependi fuq kemm ilkoperattivi g˙andhom il-kapaçità li jisfruttaw il-poΩizzjoni tag˙hom, kif ukoll il-kompetizzjoni li jkunu qed jiffaççjaw fis-suq. Il-koperattivi qed jikkompetu ma’ forom o˙ra ta’ negozju fl-istess suq u dawn in-negozji g˙andhom il-vanta©©i u l-iΩvanta©©i tag˙hom ukoll.

8

Diçembru 2009 - Óar©a Numru 22

Il-Koperattivi fi Ωmien ta’ kriΩi Hemm Ωew© kriΩijiet b˙alissa: il-krizi bankarja, u r-riçessjoni li twieldet minnha. Koperattivi finanzjarji jistg˙u jnaqqsu l-impatt tal-kriΩi finanzjarja. Jag˙mlu hekk billi jibqg˙u g˙addejjin ming˙ajr ma jkollhom bΩonn g˙ajnuna mill-gvern biex isalvaw. Dawn juru li huma settur li ma jilg˙abx mar-risku rresponsabbli, u li huma ffukati fuq il-bΩonnijiet tal-klijenti li huma wkoll membri. Dawn qed juru li hemm alternattiva g˙all-politika ta’ iktar regolamentazzjoni fis-settur bankarju privat, filwaqt li jibqg˙u jipprovdu servizzi bankarji u ta’ assigurazzjoni lil nies bi d˙ul baxx. Li kieku ma kienux il-banek koperattivi, dawn in-nies m’g˙andhomx fejn imorru. Il-koperattivi jistg˙u jnaqqsu l-impatt tar-riçessjoni sempliçement billi jkomplu jag˙mlu negozju. Hemm provi li l-koperattivi f’kull settur jirnexxielhom jibqg˙u g˙addejjin iktar a˙jar mill-kompetituri tag˙hom. Ir-rata ta’ suççess ta’ koperattivi li g˙adhom kif jibdew hija wa˙da a˙jar minn ta’ forom o˙ra ta’ negozju. Ir-rata ta’ suççess tal-koperattivi hija impressjonanti. Dawn jistg˙u juΩaw il-kapital tal-membri minflok ma’ jmorru jissellfu mill-bank biex jespandu n-negozju tag˙hom. Iktar minn hekk, koperattivi tal-˙addiema jistg˙u jikkonçentraw fuq il-˙olqien tal-impjiegi permezz ta’ koperattivi tax-xog˙ol; impjegati li jixtru l-postijiet tax-xog˙ol tag˙hom li jkunu ser jeg˙rqu; koperattivi tal-konsum ibaxxu l-ispejjeΩ fuq l-ikel u affarijiet essenzjali, u l-koperattivi tal-produtturi jag˙mlu n-negozju tal-membri tag˙hom iktar produttiv. Hemm evidenza li f’din ir-riçessjoni kien hemm Ωieda finnumru ta’ koperattivi li qed ji©u ffurmati. Fil-Ìermanja, per eΩempju, il-mudell koperattiv qed jespandi f’oqsma differenti fis-settur tal-intrapriΩi Ωg˙ar u medji. Hemm 8,000 koperattiva b’madwar 20 miljun membru. 250 koperattiva ©ew imnedija fl-2008 – id-doppju ta’ dawk li kienu ma˙luqa fl-2007. Filwaqt li r-rata ta’ falliment filkumpaniji kienet ta’ 1%, g˙all-koperattivi r-rata kienet biss ta’ 0.1%. Il-lista hija twila. Kul˙add jaqbel li r-riçessjoni ser tolqot l-aktar lill-pajjiΩi li g˙adhom qed jiΩviluppaw. Dan jista’ ji©i evitat billi s-settur koperattiv finanzjarju jissa˙˙a˙ u l-iΩvilupp ta’ koperattivi tal-bdiewa u federazzjonijiet ta’ koperattivi jiΩviluppaw in-negozju tag˙hom. Fuq livell dinji, huwa importanti wkoll it-tis˙i˙ tal-kuntatti bejn koperattivi tanna˙a ta’ fuq u n-na˙a t’isfel tad-dinja, b’g˙ajnuna teknika, Ωvilupp tal-prodotti, u kummerç ©ust. Hemm ukoll opportunitajiet kbar g˙all-iΩvilupp ta’ entitajiet koperattivi ta’ servizi essenzjali b˙all-ilma u d-dawl.

Me˙ud mid-dokument ‘Resilience of the Cooperative Business Model in Times of Crises’, miktub minn Johnston Birchall u Lou Hammond Ketilson, u mitbug˙ mill-Organizzazzjoni Dinjija tax-Xog˙ol (ILO) 2009

koperattivi


minn Marcelle Demicoli

Diçembru 2009 - Óar©a Numru 22

9

koperattivi

Koperattiva tibda topera fis-settur tal-ferroviji fir-Renju Unit Il-Kap EΩekuttiv Keith Vingoe, id-Direttur Operattiv Chris Phillimore u d-Direttur g˙as-Sigurtà Chris Thompson se ja˙dmu flimkien biex jiΩguraw tranΩizzjoni bla intoppi mill-varar talewwel rotot sakemm issir intrapriΩa soçjali li topera b’mod s˙i˙. Go! qed tippjana li inizjalment tipprovdi servizz ©did u regolari finnofsinhar tal-Ingilterra li se jg˙aqqad linji ewlenin

tal-ferrovija ma’ r˙ula u villa©©i iΩg˙ar, fosthom Somerset u Wiltshire. G˙al dan il-g˙an ilkoperattiva qed tfittex li takkwista fondi li jammontaw g˙al aktar minn £250,000 (€276,000). Fejn ikun vijabbli, ilkoperattiva se tipprova tipprovdi wkoll servizz ta’ trasport b’karozza tallinja jew b’sistema ta’ car pooling biex komunitajiet maqtug˙in miç-çentru jkunu jistg˙u jaççessaw

dawn is-servizzi. Dan g˙andu j©ib bosta benefiççi o˙ra, fosthom li jnaqqas l-emissjonijiet ta’ gassijiet li jikkawΩaw l-effett tas-serra, inaqqas il-kon©estjoni tat-traffiku, itejjeb l-aççess g˙asservizzi tal-ferrovija fuq linji ewlenin, itejbu s-sostenibbiltà talkomunitajiet li jg˙ixu f’partijiet remoti, tqassam b’mod aktar ©ust l-opportunitajiet ekonomiçi u joffri aktar

mobbiltà g˙al dawk li ma g˙andhomx karozza. Il-membri tal-bord ta’ din il-koperattiva g˙andhom bejniethom aktar minn 50 sena ta’ esperjenza flindustrija tal-ferroviji u g˙andhom ukoll l-esperjenza fit-twaqqif u l-immani©jar b’suççess ta’ pro©etti simili. B’dawn l-ingredjenti, ilkoperattiva Go! g˙andha dak kollu me˙tie© biex til˙aq il-livell li jmiss.

Il-koperattiva Go! qed tavvanza sew fil-˙idma tag˙ha biex issir l-ewwel intrapriΩa fis-settur tal-ferroviji fir-Renju Unit li topera b˙ala koperattiva. Il-koperattiva appuntat tliet membri tal-bord ©odda biex iwassluha sal-istadju operattiv

Midalja g˙all-Qadi tar-Repubblika Nhar it-13 ta’ Diçembru li g˙adda, is-sur Gejtu Buttigieg ing˙ata l-Midalja g˙all-Qadi tar-Repubblika mill-President ta’ Malta fil-Palazz il-Belt Valletta. Gejtu Buttigieg, li huwa General Manager tal-Koperattiva Produtturi tal-˙alib, serva ukoll b˙ala President ta’ Koperattivi Malta (qabel mag˙rufa b˙ala Apex), kif ukoll Çermen tal-Fond Çentrali tal-Koperattivi. Buttigieg kien wie˙ed mill-membri fundaturi ta’ Koperattivi Malta, u kien President fi zmien li l-moviment koperattiv kien qed ja©©orna l-li©i dwar il-Koperattivi fl-2001. IlKunsill ta’ Koperattivi Malta jifra˙ lil Gejtu Buttigieg g˙al dan ir-rikonoxximent presti©juz g˙alih u g˙all-moviment koperattiv Malti, u jawguralu iktar snin ta’ ˙idma fejjieda.

DIN GÓALIK G˙andek xi attività tal-koperattiva biex nirrappurtawha? Bdejt xi ˙a©a ©dida u tixtieq taqsamha ma kul˙add? G˙amilt xi riçerka u ta˙seb li hi relevanti? Taf tag˙mel cartoons jew tie˙u ritratti? Tixtieq tipprovdielna kontenut fuq koperattivi?

Kellimna issa fuq: 9944 1840 jew john@mediacoop.coop


koperattivi

10

Diçembru 2009 - Óar©a Numru 22

Rolan Micallef Attard

The Social Dialogue Process and Koperattivi Malta The current global credit crises, trade liberalisation, privatisation, technological advancement and global competition necessitated major restructuring exercises at EU level, and Malta could not be impervious to these changes. As a consequence the Maltese economy’s restructuring process tended towards a major shift in the services industry, an enhanced focus on SMEs and a privatisation policy. Koperattivi Malta identified these initiatives as a potential niche and as an opportunity to promulgate its principles and force its way within the country’s social dialogue process with persistent determination. Simultaneously, Koperattivi Malta - which is a member

of Cooperatives Europe - has been, together with other members across the EU, participating actively to develop a case for the recognition of Cooperatives Europe within the social dialogue framework at EU level. Effective social dialogue at national level had not been Malta’s forte and a change in this trend was only brought about recently with Malta’s adoption of the Acquis Communautaire and eventual

EU membership in 2004. Unlike other countries, the general public in Malta is not cognisant of co‑operatives as an alternative economic model. Unfortunately many of those who are aware of this model consider the co‑operative philosophy to be outdated. Yet, in the EU‑27 alone, the co‑operative movement boasts of a force of 107 million members, owning 147,000 co‑operative enterprises, employing 4.4 million people.

The declaration of principles of the Constitution of Malta states that, “The State recognises the social function of co-operatives and shall encourage their development”. This notwithstanding, to date the country’s commitment to this statement has been imperceptible. Only a handful of consultants and legal advisors have the co-operative structure in their knowledge cache and few are proficient advisors in co‑operative models.

Photo: Louis Zammit, 2009


Diçembru 2009 - Óar©a Numru 22

11

koperattivi

In October 2009, Mr Rolan Micallef Attard, Secretary General of Koperattivi Malta addressed a conference entitled “Co-operatives consolidation of the social dialogue process” and exposed the national achievements of Koperattivi Malta in its effective representation in the Maltese social dialogue process. This conference was part of a project which was supported by the DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities of the European Commission and was launched by Cooperatives Europe to improve the participation of co-operatives in the European Social Dialogue process. The conference was addressed among others by Dame Pauline Green, the newly elected President of the International Co-operative Alliance, Mr. Etienne Pflimlin, co-President of Cooperatives Europe and Rainer Schluter Director of Cooperatives Europe. Conclusions of the conference are reproduced in a document published by Cooperatives Europe entitled “Co-operative Characteristics within the Social Dialogue in Europe”.

Consequently, there are very few existing, active co‑operative societies in Malta and social co‑operatives, co‑operative banks and consumer cooperatives are inexistent.

professionals and among government officials, and to increase the co-operative movement’s participation in the country’s social dialogue process.

No national collaborative effort was being made by legislators and policy makers to include co‑operatives in their plans because the social partners within the social dialogue process were either unaware of the existence of the co‑operative movement or tended to disparage and marginalise the role of co‑operatives in society. Anomalies of negative discrimination situations disallowing trade by co-operatives within specific sectors were allegedly unintentionally designed when drawing up laws and regulations, yet no effort from the legislators has as yet been forthcoming to rectify and sanitise these situations. In 2008, the newly appointed Council of Koperattivi Malta embarked on an ambitious project for the benefit of all its member co-operatives, its grass‑roots, their families and potential co‑operators, which strategy had two objectives: to increase awareness of the co‑operative movement in the public opinion, among

In order to increase cooperative awareness Koperattivi Malta embarked on a nation‑wide publicity campaign using various promotional techniques and

various strategies. In line with Cooperatives Europe’s initiative, Koperattivi Malta is now active in the social dialogue processes within the Maltese economy through its participation in the sectoral committees of the MaltaEU Steering and Action Committee (MEUSAC). Koperattivi Malta has partnered with Union Óaddiema Mag˙qudin (UHM)

Koperattivi Malta is also actively participating in the project ERASMUS for Young Entrepreneurs covering all broadcasting channels. Koperattivi Malta is also actively participating in the project ERASMUS for Young Entrepreneurs, organised under the auspices of the European Commission’s Director for Enterprise and Industry with the scope of increasing exposure with the general public at national and international level. Koperattivi Malta is aware that the road to forming an integral part of the social dialogue process shall be a slow one, yet it is determined to significantly influence government’s decision-making process and opinion through

which, through its Secretary General, is a member of the Malta Council for Economic and Social Development (MCESD) and is highly committed to being the voice of the Co‑operative Movement within the MCESD. The intervention of the UHM within the social dialogue arena has induced government to set up a Commission with the specific aim to study ways of strengthening the co‑operative movement in Malta and recommend concrete initiatives for its advancement and proliferation. Koperattivi Malta has now an open

dialogue channel with the Permanent Secretaries within all the Ministries wherein various topics are discussed for the direct or indirect benefit of the co-operative movement. The EU social partners have declared their commitment to addressing the effects of European integration, globalisation and climate change, in the current financial and economic crisis and are planning to develop a number of actions to promote sustainable development and economic growth, to improve competitiveness, productivity and flexicurity, in order to achieve high levels of employment and social progress and to enhance environmental protection. On this EU initiative, the Maltese government ought to continue guaranteeing a well‑developed and constructive social dialogue process that provides a significant contribution to the socio‑economic performance of the country. Koperattivi Malta with its stronger voice in Malta and with its strong alliances in the European Union is now in a better position to play a key role in the social dialogue decisionmaking process at national and European levels. l


koperattivi

12

Diçembru 2009 - Óar©a Numru 22

Koperattiva

protagonista f’dokumentarju ta’ Michael Moore minn John Mallia

2012

Sena Internazzjonali tal-Koperattivi minn Ruben Overend

Il-President tal-ICA, Dame Pauline Green, esprimiet is-sodisfazzjon tag˙ha u talmoviment koperattiv madwar id-dinja g˙ad-deçiΩjoni tal-Ìnus Mag˙quda biex tiddikjara is-sena 2012 s-Sena Internazzjonali tal-Koperattivi. Ir-rizoluzzjoni tal-Ìnus Mag˙quda ©iet approvata fl-Assemblea Ìenerali tag˙ha fit-18 ta’ Diçembru li g˙adda. Ir-RiΩoluzzjoni tirrikonoxxi l-mudell koperattiv b˙ala fattur importanti ta’ zvilupp soçjali u ekonomiku filpajjizi kollha, kemm dawk zviluppati kif ukoll dawk g˙adhom qed jiΩviluppaw. Ìie rikonoxxut il-fatt li l-koperattivi jikkontribwixxu g˙all-qirda tal-faqar mid-dinja. Ir-riΩoluzzjoni tinkora©©ixxi ukoll lill-gvernijiet biex jikkrejaw ambjent ta’ sostenn g˙all-izvilupp talkoperattivi, partikolarment meta wie˙ed ji©i g˙all-aççess g˙al finanzi biex dawn iΩidu

t-ta˙ri© u l-iΩvilupp tag˙hom (capacity-building). Pauline Green sostniet li is-Sena Internazzjonali tal-Koperattivi 2012 ©iet f’mument tajjeb u tirrappreΩenta g˙arfien filfond tal-moviment koperattiv kollu kemm hu. Il-mudell koperattiv huwa g˙aΩla a˙jar, u joffri baΩi ta’ mod iktar sostenibbli biex isir negozju, meta mqabbel ma mudelli kapitalisti tradizzjonali li llum qed ji©u ta˙t skrutinju. Ilmudell koperattiv joffri l-valuri tad-demokrazija, solidarjetà, ugwaljanza, g˙ajnuna u responsabbiltà personali, u jo˙olqu negozji li minnhom jibbenefikaw il-˙afna, iktar milli l-profitti jmorru g˙and il-ftit. L-ICA ˙abbret li ser timmobilizza l-komunita’ koperattiva internazzjonali biex ti©i mnedija kampanja globali permezz ta’ attivitajiet varji madwar id-dinja, biex isir promozzjoni tal-mudell koperattiv.

Alvarado Street Bakery, koperattiva tal-˙addiema li ilha topera g˙al dawn l-a˙˙ar 30 sena f’Petaluma f’Kalifornja kienet protagonista f’dokumentarju ©did ta’ Michael Moore bl-isem “Capitalism: A Love Story”. Id-dokumentarju beda jintwera fis-swali taç-çinema fl-Istati Uniti fit-2 ta’ Ottubru 2009. Dan il-forn li s-sidien tieg˙u huma l-impjegati tieg˙u stess, kien inkluΩ fid-dokumentarju b˙ala evidenza li mudelli ta’ negozju alternattiv jistg˙u ja˙dmu b’suççess. Il-koperattiva tipproduçi ˙obΩ u bagels mag˙mulin b’ingredjenti organiçi li jinbieg˙u g˙and tal-grocer jew fi stabbilimenti li jbieg˙u ikel naturali. Tliet membri tal-koperattiva u ˙addiema f’Alvarado Street Bakery; Sara Romero, Ronnie Bell u Custodio Quiroz kellhom l-opportunità li jing˙aqdu ma’ Michael Moore fuq it-tapit l-a˙mar meta ntwera l-premier ta’ dan id-dokumentarju fitTeatru Samuel Goldwyn f’Beverly Hills f’Kalifornja. Mistednin distinti o˙ra g˙at-tnedija ta’ dan id-dokumentarju fis-swali taç-çinema kienu hemm ukoll Winona Ryder, Hal Sparks, Larry King, Thora Burch, Bill Maher, Camryn Manheym, u Roseanne Barr. l


Diçembru 2009 - Óar©a Numru 22

13

koperattivi

Il-Festival

minn Ruben Overend

F

il-31 ta’ Ottubru ji©i ççelebrat il-Halloween, li letteralment ifisser “lejl imqaddes”. Dan il-jum huwa mag˙ruf ukoll b˙ala “All Hallows Eve” jew “All Saints’ Eve”, lejlet jum il-qaddisin kollha ççelebrat fl-ewwel ta’ Novembru

Bil-kelma “halloween” ˙afna jiftakru fil-kulur iswed u oran©jo. Dan min˙abba d-dlam tal-lejl u l-kulur tan-nar ˙iereg minn ©ollampi tal-qara’ a˙mar. Il-qarg˙a ˙amra g˙andha rabta kbira mal-Halloween u g˙alhekk fl-1 ta’ Novembru, il-Koperattiva Rurali Manikata, b’kollaborazzjoni mal-Parroçça tal-Manikata, l-Istitut tal-Istudji Turistiçi (ITS) u l-Kunsill Lokali talMellie˙a organizzat l-festival annwali tal-qara’ a˙mar. Skond Mario Cardona, teΩorier tal-Koperattiva Rurali Manikata, l-idea ori©inat min˙abba li flg˙elieqi madwar il-Manikata jikber ˙afna qara’ a˙mar. Cardona kompla jg˙id li l-Festival tal-Qara’ A˙mar hi attività li biha l-bdiewa jiççelebraw il-prodott li l-aktar ikun fis-suq f’dak

iΩ-Ωmien partikolari. Cardona kompla jispjega li fil-bidu l-koperattiva kienet torganizza ikliet g˙ar-residenti u kienu ji©u servuti platti bl-ingredjent ewlieni jkun il-qara’ a˙mar. Madanakollu fl-a˙˙ar sentejn l-attività nfet˙et g˙allpubbliku. Mario Cardona qal ukoll li l-koperattiva tuΩa din l-attività biex tippromwovi riçetta tipika tal-Manikata u n-na˙a ta’ fuq ta’ Malta – il-qassata tal-qara’ a˙mar. Din tkun qisha torta bil-baΩi tag˙ha tkun g˙a©ina b’˙afna qara’ a˙mar u ross, iΩda li kull familja fl-in˙awi tal-Manikata iΩΩidilha l-ingredjenti tag˙ha. Matul il-festival, minbarra r-ri˙a tfu˙ fl-arja, kien hemm ukoll g˙all-bejg˙ bosta affarijiet friski, kollha mag˙mulin mill-qara’ a˙mar fosthom soppa; kuskus bil˙aruf, qara’ a˙mar u ˙xejjex aromatiçi; u kejkijiet u muffins tal-qara’ a˙mar.

Kien hemm ukoll g˙all-bejg˙ ˙axix maqtug˙ frisk mill-uçu˙ tar-raba’ tal-bdiewa talkoperattiva kif ukoll prodotti tipiçi lokali fosthom g˙asel, tadam imqadded, kappar, Ωejt taΩ-Ωebbu©a, ©amm, basal talpikles u ikel bnin ie˙or. Is-Sindku tal-Kunsill Lokali tal-Mellie˙a, Robert

Cutajar, kellu kliem ta’ tif˙ir g˙all-koperattiva. Sostna li l-Koperattiva Rurali Manikata ting˙ata appo©© s˙i˙ mill-kunsill min˙abba li l-pro©etti ta’ agrituriΩmu tag˙ha huma mportanti g˙all-Mellie˙a u jag˙mlu din il-lokalità aktar interessanti u ta’ livell og˙la g˙at-turisti. l


Djarju tal-Kunsill

koperattivi

Diçembru 2009 - Óar©a Numru 22

14

Laqg˙at ma’ Koperattivi Is-sej˙a ta’ Koperattivi Malta biex il-Kunsill tag˙ha jiltaqa’ mal-Kumitati ta’ Tmexxija ta’ kull koperattiva ntlaqg˙et tajjeb ˙afna. Fil-fatt dawn il-laqg˙at di©à bdew isiru, u s’issa saru laqg˙at mal-Koperattva tal-Produtturi tat-Tadam, tal-Barklori u tas-Sajd u mal-FCCS. Hemm appuntamenti di©a maqbula ma’ koperattivi o˙ra. F’dawn il-laqg˙at ©ew diskussi affarijiet li jolqtu l-koperattivi rispettivi mill-viçin. Kien hemm koperattivi li talbu lil Koperattivi Malta biex tg˙inhom fi kwistjonijiet li g˙andhom pendenti mal-awtoritajiet. Fil-fatt, di©a kien hemm il-frott tal-intervent ta’ Koperattivi Malta g˙al dawn il-Koperattivi. Min-na˙a tag˙ha, Koperattivi Malta, filwaqt li tapprezza x-xog˙ol ta’ kull koperattiva, t˙e©©e© biex il-kuntatt bejnha u bejn il-koperattivi jiΩviluppa aktar.

Cooperatives Consolidation of the Social Dialogue Process Fis-26 t’Ottubru, Koperattivi Malta attendiet il-Konferenza ‘Cooperatives Consolidation of the Social Dialogue Process’; pro©ett li sar bis-sostenn tadDirettorat tal-Impjegi, Affarijiet Soçjali u Opportunitajiet Indaqs tal-Kummissjoni Ewropea. Dan il-pro©ett ©ie varat minn Cooperatives Europe biex ikabbar ilparteçipazzjoni tal-Koperattivi fil-proçess ta’ djalogu Ewropew. F’din il-konferenza, ©ie mistieden jag˙mel preΩentazzjoni s-Segretarju Ìenerali ta’ Koperattivi Malta, Rolan Micallef Attard. Micallef Attard tkellem fuq ir-rappreΩentanza effettiva ta’ Koperattivi Malta fuq il-proçess ta’ djalogu soçjali f’Malta. Il-President ta’ Koperattivi Malta, Rosette Thake, kellha ta˙didiet ma’ Dame Pauline Green fuq possibilitajiet ta’ kollaborazzjoni ta’ Koperattivi Malta fuq livell internazzjonali. Wara s-seminar, ©ew inawgurati l-kwartieri l-©odda ta’ Cooperatives Europe f’Avenue Milcamps fi Brussels.

Laqg˙a mal-Copa-Cogeca F’Ottubru wkoll, il-president u Segretarju Ìenerali ta’ Koperativi Malta kellhom laqg˙a ma’ Pekka Pesonen, Segretarju Ìenerali tal-COPA-COGECA, u membri tal-istaff tieg˙u fi Brussels. Fil-laqg˙a ©ew diskussi modi ta’ kif Koperattivi Malta tista’ tipparteçipa b’mod iktar effettiv fil-COPA-COGECA, u kif iΩΩew© organizzazzjonijiet jistg˙u jikkoperaw a˙jar.

Laqg˙a mal-President tar-Repubblika Nhar it-Tlieta, 10 ta’ Novembru, il-membri tal-Kunsill ta’ Koperattivi Malta g˙amlu Ωjara ta’ kortesija lill-Eççellenza tieg˙u l-President ta’ Malta, Dr. George Abela. Waqt illaqg˙a, il-president ta’ Koperattivi Malta, Rosette Thake, tat rendikont lill-President dwar l-a˙˙ar Ωviluppi fi ˙dan ilMoviment Koperattiv Malti, u offriet is-sostenn g˙all-inizjattivi tal-President b’risq il-Community Chest Fund. Min-na˙a tieg˙u, il-President Abela rringrazzja lill-Kunsill g˙aΩ-Ωjara tieg˙u, u wera apprezzament g˙all-inizjattivi ta’ Koperattivi Malta biex jippromwovu l-moviment Koperattiv f’Malta u lil hinn minnha. U Ωied li jispera li din tkun l-ewwel minn iktar Ωjarat iktar ’il quddiem.

Riklamar u Relazzjonijiet Pubbliçi B˙ala parti mill-istrate©ija ta’ pubbliçità li tnediet fil-Laqg˙a Ìenerali Straordinarja ta’ Marzu li g˙adda, Koperattivi Malta organizzat kampanja ta’ Relazzjonijiet Pubbliçi u riklamar fuq mezzi tax-xandir differenti biex tippromwovi d-dehra l-©dida tal-moviment lill-pubbliku. Hawnhekk ©ie rreklamat l-isem il-©did u l-logo ta’ Koperattivi Malta, kif ukoll ix-xog˙ol tal-koperattivi. Saru riklami fuq it-televiΩjoni, gazzetti, DVD promozzjonali, intervisti fuq gazzetti, interventi fuq programmi tat-televiΩjoni, posters, basktijiet, kif ukoll riklamar fuq vannijiet u coaches ta’ koperattivi membri. Din il-˙idma kienet effettiva u hemm il-˙sieb li tkompli fil-futur qarib.

Laqg˙a mas-Segretarju Permanenti Nhar l-10 ta’ Novembru, delegazzjoni mill-Kunsill ta’ Koperattivi Malta kellha laqg˙a mas-Segretarju Permanenti fil-Ministeru talPolitika Soçjali s-Sur Francis A. Borg. F’din il-laqg˙a s-Segretarju Permanenti ©ie infurmat dwar Ωviluppi li qed ise˙˙u fi ˙dan Koperattivi Malta, kif ukoll fil-Moviment Koperattiv Malti in ©enerali. Filwaqt li rringrazzja lid-delegazzjoni g˙all-laqg˙a, Borg esprima l-apprezzament tieg˙u g˙ax-xog˙ol li qed tag˙mel Koperattivi Malta g˙an-nom tal-membri tag˙ha, u ˙e©©e© lill-membri tal-Kunsill biex jag˙mlu dak kollu possibbli biex jippromwovu l-mudell koperattiv.


Diçembru 2009 - Óar©a Numru 22

15

koperattivi

Djarju tal-Kunsill

Suççess fi Pro©ett Leonardo Il-pro©ett Leonardo ‘Highlight the Competences’ li fih ipparteçipat Koperattivi Malta, ©ie deskritt b˙ala wie˙ed mill-a˙jar g˙axar pro©etti pilota tal-ECVT. Koperattivi Malta kienet rappreΩentata mill-Kaptan Paul Chetcuti u Ray Cassar, CEO. Il-laqg˙a kienet organizzata fi Brussell mill-Kummissjoni Ewropea, bil-koperazzjoni ta’ CEDEFOP. Il-Pro©ett intemm f’Ottubru. Irrikonoxximent mill-Kummissjoni huwa xhieda tas-suççess tal-pro©ett, u jirrifletti x-xog˙ol eççellenti li sar mis-s˙ubija internazzjonali f’dawn l-a˙˙ar sentejn.

Pro©ett g˙al Imprendituri Ûg˙aΩag˙ Ix-xog˙ol sfieq li qed isir fil-pro©ett ‘Erasmus For Young Entrepreneurs’ qed jag˙ti l-frott. Dan jo˙ro© min-numru ta’ matches li Koperattivi Malta rnexxielha tag˙mel. Fil-mument hemm di©à persuni li qeg˙din Malta ma’ negozji varji, u hemm o˙rajn li qeg˙din fi stadju avvanzat li ji©u attwati. Fost dawn hemm Francisco Javier Robredo Arana, li ©ie ospitat millInternational School of Languages tal-Università ta’ Malta u Sandi Gregorcic mis-Slovenja. Gregorcic qieg˙ed ji©i ospitat minn Z Group, kumpanija ta’ disinn minn G˙awdex. Il-Pro©ett qed ji©i koordinat mis-sinjura Elizabeth Camilleri Fava, Koordinatriçi talPro©etti ta’ Koperattivi Malta.

Kors ta’ Ta˙ri© fuq Prinçipji Koperattivi It-ta˙ri© hu ingredjent essenzjali biex il-koperattivi jirnexxu. G˙al dan il-g˙an, f’Novembru, Koperattivi Malta organizzat kors ta’ ta˙ri© g˙all-membri tal-koperattivi dwar tmexxija fil-koperattivi, b’mod speçifiku fuq il-prinçipji koperattivi. Dan il-kors da˙al fid-dettall fuq kif il-prinçipji koperattivi u t-t˙addim tag˙hom ser jg˙in biex jissa˙˙a˙ il-vanta©© koperattiv (co-operative advantage). Ìie enfasizzat il-fatt li jekk il-koperattivi jridu jimxu ’l quddiem, l-aspett edukattiv irid jing˙ata prijorità, mhux biss fost il-kumitati ta’ tmexxija, imma wkoll fost il-membri in-©enerali. Hija responsabbiltà ta’ kull membru li jipparteçipa b’mod s˙i˙ fl-istrate©ija tal-koperattiva, u fit-tmexxija g˙aqlija tag˙ha. Il-kors kien immexxi minn Ray Cassar u minn John Mallia. “Il-kors kien interessanti ˙afna b’affarijet differenti x’titg˙allem. Xtaqt li l-kors kien itwal g˙ax konna nid˙lu f’aktar dettall fis-su©©etti li tkellimna dwarhom u konna nitkellmu wkoll dwar affarijiet differenti li g˙andhom x’jaqsmu mal-koperattiva. Nammetti li çertu affarijiet ma kontx nafhom u forsi kont ftit influwenzat minn ideat antiki ta’ nies li kienu fil-koperattiva. IΩda llum sirt naf affarijiet ©odda li lanqas min ilu ˙afna fil-koperattiva na˙seb ma jafhom”. - Bruce Debattista, Koperattiva tal-Minibuses

Il-KriΩi Globali Opportunità Koperattiva Il-President ta’ Koperattivi Malta, Rosette Thake, u Hilary Caruana, membru fil-kunsill, attendew g˙allAssemblea Ìenerali talAlleanza Internazzjonali tal-Koperattivi (ICA) li saret f’Ìinevra, bejn id-19 u l-20 ta’ Novembru li g˙adda. ItTema tal-laqg˙a din is-sena kienet “Il-KriΩi Globali – Opportunità Koperattiva”. Iktar minn 700 rappreΩentant minn madwar id-dinja kellhom l-opportunità li jisimg˙u lill-Professur Jeremy Rifkin jispjega l-viΩjoni tieg˙u ta’ kif il-koperattivi jistg˙u ikunu minn ta’ quddiem

fil-˙idma kontra t-tibdil filklima. Rifkin huwa awtorità fuq is-su©©ett, u jag˙ti ˙afna pariri lill-kapijiet ta’ stat jew gvern ta’ pajjiΩi membri talUnjoni Ewropea. Waqt din l-Assemblea Ìenerali, ©iet eletta b’mod unanimu Dame Pauline Green b˙ala President tal-ICA, wara l-mewt talpresident ta’ qabilha, it-Taljan Ivano Barberini. Dame Pauline Green, li ommha hija Maltija, aççettat ukoll l-invit tal-President ta’ Koperattivi Malta biex tattendi g˙allKonferenza Nazzjonali fuq l-Ambjent, li ser issir fit-22 ta’ Jannar li ©ej.


koperattivi

16

Diçembru 2009 - Óar©a Numru 22

Anna Bonanno

Karl Wright

Dr Mario Tabone Vassallo

Carmen Sammut

RTK 103 FM

Dan l-artiklu huwa messa©© promozzjonali

Bir-Rispett Kollu kull nhar ta’ Tlieta fl4.00pm Tonio Bonello flimkien mal-mistiedna jitkellmu dwar su©©etti ta’ interess generali bhal m’huma s-Servizzi tasSa˙˙a, Taxxa u Servizzi Soçjali.  Mistoqsijiet mag˙mula bir-rispett kollu, izda li jolqtu filla˙am il-˙aj.

Bla Kantunieri Ming˙ajr ma joqg˙od idur mal-lewΩa jew ja˙sibha darbtejn Dr Mario Tabone Vassallo jitkellem dwar su©©etti topiçi u ©rajjiet kurrenti li jolqtu lis-semmieg˙a. Kull nhar ta’ Tnejn u l-Óamis fil-12:15pm.

Stampa Çara IΩommok a©©ornat fuq dak kollu li jkun qed ise˙˙ madwarek b’mistiedna residenti jiddiskutu temi  attwali u bis-sehem tassemmieg˙a. Kull nhar ta’ Sibt fl-10:10am immexxi minn Carmen Sammut

BÓal ErbgÓa Fost il-ÌimgÓa Nhar ta’ Erbg˙a fil-5.15pm, Anna Bonanno tmexxi  diskussjoni dwar issues li jkunu qed ji©u diskussa fil-pajjiΩ. Panel ta’ nies kompetenti fis-su©©ett mag˙Ωul, jg˙idu kif jifhmuha u fl-istess waqt jag˙tu widen lissemmieg˙a li jag˙mlu interventi  tag˙hom bit-telefon u l-SMS

Panorama G˙azla ta’ a˙barijiet friski ta˙t il-lenti, b’intervisti, analiΩi u  l-parteçipazzjoni ta’ mistiedna fl-istudios, ©ejjin minn kull qasam tas-soçjeta’. Kull nhar ta’ Óadd fid-9:45am. Produzzjoni u preΩentazzjoni ta’ Karl Wright.

Email: info@rtk.org.mt SMS: 5006 12103 Linji diretti fl-istudios g˙all partiçipazzjoni tas-semmieg˙a: 2124 6714/5


Diçembru 2009 - Óar©a Numru 22

17

koperattivi

Franco Azzopardi 47 sena, Accountant speçjalizzat fil-Finance, im˙arre© fil-karate, çiklist attiv, konsulent fin-negozju, çermen RTK Radio. Ilu sena biss imexxi l-istazzjon. L-RTK huwa wie˙ed mill-protagonisti ewlenin fix-xena radjufonika f’pajjiΩna. Ftit tal-©img˙at ilu, l-RTK nieda bidla fid-dehra u l-ipprogrammar, u l-qed ja©©orna l-udjenza tieg˙u.

Impenn totali g˙all-kwalità u l-preparazzjoni Kif tara l-RTK ta˙t it-tmexxija tieg˙ek? Nemmen ˙afna li g˙al kull ˙a©a li trid issir, trid issir tajba. Id-dover tieg˙i u tat-tim kollu fl-RTK huwa li nag˙tu valur lill-linji gwida tal-azzjonist prinçipali tal-RTK, na˙dmu g˙al baΩi finanzjarja sostenibbli tal-istazzjon, u nikkontribwixxu b’mod poΩittiv lejn is-soçjeta’ Maltija in ©enerali bi programmi ta’ kwalità. It-ta˙ri© li hadt fil-passat jurini li biex tirnexxi, trid tiffoka tajjeb fuq dak li g˙andek tag˙mel, u jkollok miri speçifiçi çari li trid til˙aq u li jistghu jitkejlu. Nemmen li l-RTK g˙andu l-flessibilità neçessarja biex jirnexxi, u jkun eççellenti f’dak li qieg˙ed jag˙mel. Xi ftit tal-©img˙at ilu bdejtu eΩerçizzji ta’ a©©ornament ta’ l-istazzjon. Dan fejn ser iwassal? Kull stazzjon serju irid jag˙mel eΩerçizzju kontinwu ta’ fejn irid imur fis-suq, u lil min irid iwassal il-messa©© tieg˙u. Ìie deçiΩ li isir bdil fl-offerta ta’ RTK, minn stazzjon li joffri programmi g˙al eta’ aktar matura, g˙al wie˙ed li jappella g˙al udjenza ta’ 35 sena ‘il fuq. Dan ifisser sfida g˙all-imma©ini tal-istazzjon, kif

ukoll g˙an-nies li ja˙dmu fih. G˙aldaqstant, g˙amilna eΩerçizzju estensiv li ˙a ‘il fuq minn tlett xhur. Hawnhekk eΩaminajna l-istazzjon mill-viçin, u kkummissjonajna riçerka specifika dwar l-attitudnijiet u l-valuri tal-persuni li rridu nservu. Dan l-istudju qed iservi biex fuqu nibbaΩaw deçiΩjonijiet dwar kontenut tal-programmi kif ukoll dwar il-karatteristici u l-istil tal-prezentazjoni. Ma dan, ridna wkoll inbiddlu d-dehra sabiex tigi koerenti malprodott u l-udjenza li qed nimmiraw li nservu. Fil-fatt, di©a tniediet il-bidla fil-logo u l-kuluri tal-istazzjon, u qed isiru ukoll bidliet neçessarji fil-programmi. Huwa proçess li jrid Ωmien, konsistenza, kif ukoll impenn totali g˙allkwalità u l-preparazzjoni. Kif tara l-RTK fil-futur? Nemmen li dan l-isforz di©a’ qed naraw il-frott tieg˙u. Iç-çaqlieq li nixtiequ fl-udjenza, di©a’ qed jidher fl-a˙˙ar st˙arri© pubbliku li sar fuq l-istazzjonijiet tar-radju. Bil-˙idma tat-tim kollu, RTK ser ikun stazzjon iktar relevanti, u jkun jista’ jag˙ti kontribut tieg˙u lis-soçjeta’ Maltija. Dan l-artiklu huwa messa©© promozzjonali


koperattivi

18

Diçembru 2009 - Óar©a Numru 22

Il-Festival

tal-Majjal Il-majjal bnin u ©enwin Malti kien il-qofol tal-Festival tal-Majjal li kien organizzat fil-15 ta’ Novembru mill-Koperattiva ta’ Min Irabbi l-Majjal (KIM) u l-Ministeru g˙ar-RiΩorsi u l-Affarijiet Rurali. Skond Philip Bezzina, Segretarju tal-koperattiva, il-Festival talMajjal kellu l-g˙an li jo˙loq g˙arfien fost il-konsumaturi Maltin dwar il-kwalità g˙olja tal-prodott ©enwin Malti. Bezzina qal li l-majjal Malti huwa itjeb fit-tog˙ma u aktar ©enwin fil-kwalità minn dak impurtat minn barra. Ûied jg˙id li esperti barranin jirrikonoxxu li l-klima ta’ Malta t˙alli impatt poΩittiv ˙afna fuq il-kwalità tal-majjal li jitrabba f’Malta. Skond Bezzina, il-la˙am tal-majjal impurtat minn pajjiΩi o˙ra jinsab f’kompetizzjoni mal-majjal Malti, minkejja li ta’ barra g˙andu kwalità inferjuri min˙abba li fost l-o˙rajn hu injettat bl-ilma im˙allat bil-mel˙. Matul il-fiera ©ew esebiti ˙nieΩer ˙ajjin u ng˙atat informazzjoni dwar it-trobbija tag˙hom. Ing˙atat ukoll informazzjoni dwar il-valur nutrittiv tal-majjal u kien servut majjal Malti msajjar b’diversi modi. Dr Mario Spiteri mill-Ministeru tar-RiΩorsi u l-Affarijiet Rurali sa˙aq li l-attivitajiet b˙all-Festival tal-Majjal huma importanti ˙afna min˙abba li l-konsumatur Malti qed ikollu ç-çans jara l-prodott li ji©i mkabbar f’Malta u jsir jaf aktar dwar il-benefiççi ta’ prodott frisk. Dan skond Spiteri jg˙in biex ilkonsumatur jie˙u deçiΩjonijiet informati u jitg˙allem jag˙Ωel meta jmur jixtri.


Diçembru 2009 - Óar©a Numru 22

19

koperattivi

Koperattiva ssalva l-pabb tar-ra˙al

Minn Joseph Agius Wara sitt xhur mag˙luq, il-Koperattiva Hesket Newmarket Brewery f’Cumbria fet˙et mill-©did l-pabb Sheperds’ Inn, l-uniku pabb fil-villa©© ta’ Melmerby.

Il-Birrerija fil-preΩent tissuplixxi birra fil-bittiji lil madwar 40 pabb madwar Cumbria u tbieg˙ birra bbottiljata lil numru dejjem jiΩdied ta’ ˙wienet speçjalizzati fiΩ-Ωona.

Il-birrerija tappartjeni lil 94 membru tal-koperattia minn Hesket Newmarket li xtraw il-façilità meta s-sidiet tag˙ha ddeçidew li jirtiraw fl-1999. Il-villa©© kien ifforma koperattiva fl-2004 biex jixtri l-pabb lokali Old Crown li wkoll kien qed jaffaççja g˙eluq.

Fil-pabb tag˙ha, il-koperattiva qed toffri, fost l-o˙rajn, sitt birer partikolari prodotti minnha li reb˙u premji presti©©juΩi, b’tali mod li l-istabbiliment qed iservi ta’ vetrina g˙all-prodotti talkoperattiva.

Minn John Mallia

Il-Lista ‘Global 300’ Kull sena l-ICA tippublika lista ta’ l-ikbar 300 koperattiva fid-dinja. Global 300: Fl-2008, il-koperattivi kienu responsabbli g˙al bejg˙ totali ta’ $1.1 triljun Dan huwa ekwivalenti g˙ad-daqs tal-g˙axar l-akbar ekonomiji fiddinja u jammonta g˙al kwaΩi l-ekonomija kollha ta’ Spanja. Il-koperattivi qed jikbru. Bejn l-2007 u l-2008 kien hemm Ωieda ta’

14% fil-bejg˙ tal-lista Global 300. Developing 300 turi kif il-koperattivi qed ikunu mezz ta’ Ωvilupp fil-pajjiΩi li qed jiΩviluppaw: Il-koperattivi huma intrapriΩi ewlenin flekonomiji nazzjonali tal-pajjiΩi li qed jiΩviluppaw.

Il-koperattivi g˙andhom rwol importanti fit-tnaqqis tal-faqar u l-˙olqien tal-impjiegi. Il-Koperattiva bl-ikbar bejg˙ fl-Ewropa hija Coop Norden, koperattiva tal-konsum li ti©bor fiha s-supermarkets

koperattivi min-Norve©ja, l-IΩvezja u d-Danimarka. Min-na˙a l-o˙ra l-ikbar koperattiva fl-Ewropa bl-og˙la assi hija Credit Agricole – bank koperattiv FrançiΩ.

Koperattiva

Settur

Membri

Óaddiema

Bejg˙ ($)

Assi ($)

Coop Norden

Konsum/Bejg˙ bl-Imnut

5,000,000

28,000

79,836,700,000

21,158,700,000

Credit Agricole

Bankarju

5,700,000

134,300

25,949,000,000

1,170,349,000,000 Sors: www.global.coop


koperattivi

20

Diçembru 2009 - Óar©a Numru 22

by John Mallia

To buy

OR NOT TO BUY? that is the question

Take a small break, relax, and think about what you are consuming. How many things do you buy without really thinking about whether you need them? We live in a throwaway society where we buy convenience things and then discard them without a thought. Items such as plastic bottles, cardboard coffee cups, food packaging and plenty of clothes, to name a few

Just imagine: 25% of the world’s population consumes 80% of the world’s material resources and owns over 80% of its wealth. Although this global elite includes people in almost every country, it is mainly concentrated in the westernised, consumerist nations: the U.S., Canada and Western Europe. On the occasion of Buy Nothing Day which falls on the 28th November, immediately prior to the frantic stock-up for the festive season, Koperattiva Kummerç Ìust held a street activity in Valletta as part of the I SHOP FAIR project that it is coordinating. The developed countries consume 80% of the world’s natural resources and create 83% of the world’s waste. This leads to hunger and poverty in large parts of the world. During this activity, Koperattiva Kummerç Ìust focused on the industry of textile and garment production and how workers are being exploited in the process highlighting the dire consequences of our meaningless consumption by handing out shopcards to consumers that empower consumers to act. In fact the shopcards


Diçembru 2009 - Óar©a Numru 22

delve into workers’ rights, as well as encouraging people to demand to know more about these rights in the developing countries, where the clothes usually come from. Koperattiva Kummerç Ìust sees this as an opportunity to challenge consumerism. There’s nothing wrong with shopping or having nice things, but we need to understand the impact we are having on other people and on the environment, and we need to start accepting our social responsibility towards the developing world. As a guide for shoppers, Koperattiva Kummerç Ìust is proposing the following steps: Ask yourself “Do I need it?” We often buy things we don’t need. 80% of consumable products end up in the bin within 6 months. Remember Every choice makes a difference. You may be only one of 6.7 billion people on the Earth, but your decisions count. Your money is your vote. Go for the best buy You won’t find the right product all of the time. Choose as best you can, based on your values and availability  Make new habits Once you learn about a product, put your decision into action every time. Give feedback to the shop or manufacturer - let them know what you want. Buy more organic food and fair trade products and while doing so you are recognizing the fact that people are being respected and the environment is not being exploited.

Tixtri jew ma tixtrix? Qatt staqsejt lilek innifsek jekk dak li ser tixtri g˙andekx verament bΩonnu jew le? Nafu x’impatt g˙andu x-xiri tag˙na fuq id-dinja? Nafu li 80% tal-prodotti li nikkunsmaw, jispiççaw mormija fi Ωmien sitt xhur wara li nixtruhom? Nafu jekk il-˙addiema li ˙admu dawk il-prodotti li

nixtru, t˙allsux b’mod ©ust g˙al xog˙olhom? Fit-28 ta’ Novembru li g˙adda, il-Koperattiva Kummerç Ìust nediet kampanja pubblika f’Bieb il-Belt, biex tqajjem kuxjenza pubblika, u ˙ejjiet lista ta’ affarijiet li wie˙ed g˙andu jΩomm f’mo˙˙u qabel jixtri, speçjalment ˙wejje© u tessuti.

21

koperattivi

25% of the world’s population consumes 80% of the world’s material resources and owns over 80% of its wealth KKÌ was set up in 1996 by the Third World Group. It is the only Fair Trade organisation in Malta and it operates the only World Shop in Malta, “L-Arka” in St Paul’s Street, Valletta. In the shop one finds products from various countries in Asia, South America and Africa. KKG is a ‘not-for-profit’ cooperative. Any profits made from Fair Trade sales are reinvested in social projects rather than divided among its members. KKG has about one hundred members, twenty-five of whom are actively involved. The members of KKG are all volunteers. KKÌ is a member of CTM Altromercato, the biggest Fair Trade organisation in Italy. It is also a member of the World Fair Trade Organisation. The activities of KKÌ are not restricted to the selling of Fair Trade products. It is also actively engaged in spreading the Fair Trade message to the general public as well as to students and young people in schools and youth centres. KKG also participates in various Fair Trade projects, such as the “I SHOP FAIR”, in conjunction with other countries. For more information about this campaign: www.ishopfair.net and www.l-arka.org


koperattivi

22

Diçembru 2009 - Óar©a Numru 22

22 ta’ Jannar, 2010

Koperattivi

g˙al Ambjent Sostenibbli Il-Koperattivi huma fost l-aktar intrapriΩi fid-dinja li qed ja˙dmu biex ti©i indirizzata l-isfida tal-bidla fil-klima. Koperattivi minn pajjiΩi differenti qeg˙din ja˙dmu flimkien bil-g˙an li titqajjem kuxjenza dwar ambjent sostenibbli u biex tittie˙ed azzjoni biex jitnaqqsu l-emissjonijiet

Co-operatives Europe, b˙ala wie˙ed mill-fundaturi talkampanja 10:10, qed ta˙dem biex takkwista l-appo©© tal-koperattivi madwar l-Ewropa biex l-emissjonijiet jitnaqqsu b’10% sal-2010. L-g˙an ta’ din il-kampanja huwa li intrapriΩi koperattivi, il-membri tag˙hom, il-kollegi, l-iskejjel, l-g˙alliema u kull min b’xi mod hu involut fis-settur koperattivi jie˙du l-impenn li matul is-sena 2010 jnaqqsu l-emissjonijiet tag˙hom b’10%. F’Malta, Koperattivi Malta, permezz tas-Sotto-Kumitat

g˙all-Ambjent u l-Impenn Soçjali, se torganizza konferenza nazzjonali bit-tema ‘Koperattivi g˙al Ambjent Sostenibbli’ fit-22 ta’ Jannar 2010.

Min b’xi mod hu involut fis-settur koperattivi jie˙u l-impenn li matul is-sena 2010 jnaqqas l-emissjonijiet tieg˙u b’10%

Din il-konferenza, li g˙aliha se jattendu personalitajiet importanti fosthom ilPresident tal-Alleanza Internazzjonali talKoperattivi (ICA), Dame Pauline Green; u l-Ministru g˙ar-RiΩorsi u Affarijiet Rurali, George Pullicino; se tittratta su©©etti interessanti fosthom ir-riΩors skars tal-ilma f’Malta, tnaqqis fil-˙ela ta’ l-ener©ija fil-bini, inçentivi tal-gvern u fondi g˙all-˙arsien tal-ambjent, l-ener©ija alternattiva,

minn Ruben Overend

is-sostenibbiltà ambjentali flagrikoltura, is-sajd sostenibbli, immani©©jar sostenibbli tal-iskart u l-isfidi fis-settur tattrasport. Fil-konferenza se jsiru bosta workshops bil-g˙an li koperattivi minn setturi differenti, il-green leaders fil-Ministeri tal-Gvern, u nies o˙ra li se jattendu l-konferenza jkunu proattivi fil-qasam ambjentali u minbarra li jsemmu l-isfidi eΩistenti, jipproponu wkoll soluzzjonijiet.


Diçembru 2009 - Óar©a Numru 22

23

koperattivi


koperattivi

24

Diçembru 2009 - Óar©a Numru 22

G˙adek ser tibda’ fin-negozju?

Trid tara kif ja˙dmu nies b˙alek f’negozji barra minn Malta? Qatta’ minn xahar sa sitt xhur ma’ imprenditur ie˙or ta’ esperjenza f’pajjiΩ tal-Unjoni Ewropea. Il-Pro©ett Erasmus tal-Unjoni Ewropea huwa miftu˙ g˙al kull tip ta’ negozju.

Tel: 2148 4835

Email: ceo@cooperatives-malta.coop

Koperattivi Magazine - January 2010 - Issue No. 22  

Recoop Storja Success, Hhaliex il-Koperattivi jahdmu f'kaz ta' krizi, Koperattivi tibda toera fis-settur tal-ferroviji fir-Rnju Unit, The So...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you