Page 1


İ Ç İ N DEKİLER


CV Mi m ar i Te kn i k Çiz im

De s e n Çal ı ş m a l a r ı Mi m ar l ı k Öğ re nc il e r i İç in U yu m a Ün i te s i Ta s a r ı mı Hayal i Ye r l e r : Er sil ia


K A L K A R M Ä° M A R


BİLGİSAYAR BİLGİSİ

KİŞİSEL BİLGİLER Tel e-Mail Doğum Yeri Doğum Tarihi Medeni Durumu Uyruk Sürücü Belgesi

0532 604 00 00 mimaryesim@gmail.com Doğum Yeri: Ordu/Kabataş Doğum Tarihi: 30.03.1994 Medeni Durumu: Bekar Uyruk: TC Sürücü Belgesi: B-2017

KARİYER HEDEFİ Eğitim geçmişime ve kişisel özelliklerime uygun, şirketinize değer katabileceğim bir pozisyonda çalışma isteğimi iletmek istiyorum. Şirketinizin yapmış olduğu büyük projeleri yakından takip etmekteyim. Özgeçmişimin, yeteneklerimin iş tanımınıza ve şirketinizin bakış açısına uygun olduğunu düşünüyorum. Rönesans Holding ‘’Mimarlık‘’ pozisyonu için başvurumu değerlendirmenizi takdirinize sunarım, saygılarımla...

EĞİTİM BİLGİLERİ 2002-2010

Kıraç İlköğretim Okulu

2010-2014

Kıraç IMKB Teknik ve E.M.L İnşaat Teknolojisi Dalı

2014-2018

Trakya Üniversitesi Mimari Restorasyon

2019-2021

Kültür Üniversitesi Mimarlık

PHOTOSHOP

%90

AUTOCAD

%80

3D MAX -V-RAY

%87

MICROSOFT OFFICE

%90

SKETCHUP

%70

İŞ DENEYİMİ 2013 - 2014

Esenyurt Belediyesi

Stajyer

Etüd Proje Müdürlüğü

Dosya Takibi

2017 - 2018

Edirne Arkeoloji Müzesi

Eser Temizleme Labaratuvarı

Stajyer

Sikke, çömlek ve daha birçok tarihi eser temizliğinde yer aldım

REFERANSLAR Nükhet DOĞAN / Esenyurt Belediyesi / Etüd Proje Müdürü

Tel: 0541 512 12 54 / e-Mail: nukhetdogan@hotmail.com Deniz AYAN / Edirne Arkeoloji Müzesi / Restoratör Tel: 0555 265 69 89 / e-Mail: denizayan@hotmail.com

HOBİLER ~ Dans

~ Kitap Okumak

~ Müzik

~ Doğa Yürüyüşü

~ Fotoğraf Çekmek

~ Sinema


MİMARİ TEKNİK ÇİZİM Kıraç İMKB EML. İnşaat Teknolojisi Programı Teknik Çizim Dersinde Almış Olduğum Eğitim Sonucu Yaptığım Teknik Çizim Çalışmalarım.


DESEN ÇALIŞMALARI Trakya Üniversitesi Şehit Ressam Hasan Rıza MYO Mimari Restorasyon Programı Kalemişi Freks Onarımı Dersinde Aldığım Eğitim Sonucunda Yaptığım Desen Çalışmaları.


Tr a k y a Ü n i v e r s i t e s i a d ı n a ; B u l g a r i s t a n s e r g i s i i ç i n h a z ı r l a m ı ş o l d u ğ u m kalem işi fresk çalışmam.


MİMARLIK ÖĞRENCİLERİ İÇİN UYUMA ÜNİTESİ TA S A R I M I

Ya p t ı ğ ı m t a s a r ı m o k u l u m u z m i m a r l ı k ö ğ r e n c i l e r i n e s a b a h l a y a c a ğ ı za m a n l a rd a d a h a ra h a t b i r u y u m a a l a n ı g ö rev i n i g ö r m e k t e d i r. B u u y k u ü n i t e m i z p ra t i k b i r ş e k i l d e ka t l a n a b i l i r ve ko l a yca t a ş ı n a b i l i r. Ay r ı ca o k u l u m u z u n ko r i d o r l a r ı n d a , s ı n ı f l a r ı n d a , a tö l ye l e r i n d e fa z l a ye r i ş g a l e t m e d e n ra h a t l ı k l a u y k u ü n i t e s i g ö rev i n i g ö re b i l i r.


H AYA L İ YERLER: ERSİLİA


TEŞEKKÜRLER.

Profile for Yeşim Kalkar

Yeşim Kalkar CV & Porfolyo  

Yeşim Kalkar Portfolyo

Yeşim Kalkar CV & Porfolyo  

Yeşim Kalkar Portfolyo

Advertisement