Page 1

TAULA 1: DADES DEL CENTRE. CENTRE

C.E.I.P. SANTO ÁNGEL DE LA GUARDA

CODI DE CENTRE

46012252

LOCALITAT

VALÈNCIA

PROVÍNCIA

VALÈNCIA

CURS

2013-14

TAULA 2: MESURES DE MILLORA MESURES DE MILLORA 1 2

3

4 5 6

Utilitzar les regles bàsiques pròpies de la lengua. Potenciar l’aplicació les regles ortogràfiques pròpies del nivell. Desenvolupar estratègies metodològiques que milloren la composició de textos escrits.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES INVOLUCRADES EN LA MILLORA -Competència en comunicació lingüística. -Competència per aprendre a aprendre. -Autonomia i iniciativa personal. -Competència social i ciutadana.

ÀMBIT ON ES DESENVOLUPARÀ LA MILLORA -Curricular i metodològic. -Organitzatiu i de funcionament. -Comunitari.

GRUP OBJECTE I NIVELL EDUCATIU 4at A i B.


TAULA 3: DESCRIPCIÓ I PLANIFICACIÓ DE LES MESURES DE MILLORA

1

2

MESURES DE MILLORA Utilitzar les regles bàsiques pròpies de la lengua.

RESPONSABLES

OBJECTIUS ESPECÍFICS

ACTIVITATS

RECURSOS

METODOLOGÍA

CALENCARI

Equip de cicle.

1.1. Classificar paraules segons la seua categoria gramatical. 1.2. Ampliar vocabulari bàsic. 1.3.Redactar frases amb coherència i correcció lingüística.

1.1.1.Identifica substantius, determinants,adj ectius, i verbs. 1.2.1.Busca el significat de les paraules proposades. 1.3.1.Elabora frases de al menys 8 paraules.

1.Llibreta de reforç.

Implantació inmediata. Realització durant tot el curs, un dia per setmana.

2.1.1.Copia, treballa, explica i aplica la norma ortogràfica treballada: -Trobar paraules que complisquen la norma treballada en un text. -Buscar paraules

-Llibre de text. -Llibreta de reforç. -Diccionari. -Fitxes d’ampliació i reforç. -Jocs ortogràfics de taula i digitals.

Es proposen tant per part del docent com dels alumnes dos paraules per a treballar-les. Les tasques a realitzar amb les paraules s'aniran canviant segons el procés d'aprenentatge i els coneixements que van adquirint. A la reunió inicial de curs amb els pares s’explica el treball a realitzar. Autocorrecció i presentació adecuada de les tasques.

Potenciar l’aplicació les regles ortogràfiques pròpies del nivell.

Equip de cicle.

2.1.Conèixer la norma ortogràfica. 2.2.Aplicar les normes ortogràfiques treballades.

2.2.1.S’explica la norma que se li va a exigir a l’alumnat. (Les regles ortogràfiques són

Implantació inmediata. Realització durant tot el curs. Un dia a la setmana realització d'un dictat. A totes les produccions pròpies.

CONTROL DE LA MILLORA 1.1.1.Observaci ó diària. 1.1.2.A les proves d’avaluació de les unitats didàctiques. 1.1.3. Registre trimestral de la programació i temporalització a l'aula.

2.1.Observació diària, a les produccions dels alumnes a les diferents àrees. 2.2.A les proves d’avaluació de les unitats didàctiques. 2.3. A la


al diccionari. -Ampliar vocabulari, famílies de paraules, …. 2.2.1. Escriu correctament textos lliures, dictats, …

3

Desenvolupar estratègies metodològique s que milloren la composició de textos escrits.

Equip de cicle

3.1.Utilitzar le s regles pròpies de l’intercanvi comunicatiu per a produir textos orals. 3.2.Utilitzar el llenguatge com a instrument de comprensió i de representació de

3.1.1.Dramatitza ció de contes i role-playing. 3.1.2.Reproducci ó: embarbussament s, poesíes, acudits, experiències personals, … 3.1.3.Escolta

-Llibre de text. -Cd audio. -Llibreta de reforç. -Diccionari. -Fitxes d’ampliació i reforç. -Jocs lingüístics.

acumulatives). -Als dictats: Es copiarà la norma a treballar i al dia següent es relitzarà el dictat. Es corregix de manera individual explicantli les faltes realitzades o de manera grupal explicant el porquè de l'escriptura correcta de la paraula. Deurà copiar-les correctament tres voltes. Si hi ha moltes faltes sobre la regla, l’haurà de copiar. Se'ls fa reflexionar del por què de la falta. 3.1.Es donen models de produccions orals, per aplicar-les a les pròpies realitzacions. 3.2. Es donarà a l'alumnat pautes per a la realització dels diferents tipus de textos(descripció, narració, diàleg,

correcció dels dictats. 2,4, Registre trimestral de la programació i temporalització a l'aula.

Implantació inmediata. Tot el curs, una redacció quinzenal.

3.1. Registre trimestral de la programació i temporalització a l'aula. 3.2.Resgistre sistemàtic de les produccions dels alumnes.


la realitat (oral i escrit).

4

Afiançar la correcció i comprensió lectora.

Equip de cicle.

1- Treballar sobre diferents tipus de textos i la recerca de la informació en ells.

2- Millorar la correcció i

activa de sucesos, històries, …. 3.2.1.Ampliació del nombre de paraules d’una frase. 3.2.1.Treball de diferents tipologies textuals. 3.2.3.Coneix i utilitza les fórmules de començament i acabament de textos, conectors, enllaços, ... 3.2.4.Creació de textos breus, resums, donant un esquema i tipus de text. 1.1- Conèixer l'estructura dels diferents tipus de textos i com buscar la informació en ells tant de preguntes literals con d'inferències. 2.1- Realització de diferents

cartes, instruccions, ...): esborrany, esquemes, passos, guions, nombre de punts, nombre de tipus de paraules, … 3.3. Confecció d'un llibre amb les produccions sitemàtiques de l'alumnat.

- Quadern de comprensió lectora. - Fitxes i materials fotocopiables.

- Comprensió lectora quincenalment. - Activitas de correcció i velocitat lectora incloses en la programació diaria de l'aula.

Implantació inmediata. Una comprensió lectora quincenal i correcció i velocitat lectora al larga de tots els dies.

3.1- Evaluació inicial i trimestral de velocitat lectora. 3.2-A cada proba dels temes. 3.3- Resgistre sistemàtic de les produccions dels alumnes.


velocitat lectora.

activitats que milloren les fixacions oculars i la orientació espacial dinbs del text. 2.2- Lectura per part del mestre de textos. 2.3Repeticions....

Totes aquestes mesures de millora es complementen amb el Plà de foment lector.


Plan de mejora caste4(2013 14)  

Para los que no sepan caste!!!

Advertisement
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you